На головну

 Управлінський облік на підприємстві - Управління

Опис ситуації.

Організація складає кошторис на наступний рік. виробляється три продукти: Альфа, Бета, Гамма.Предоставлена ??наступна інформація за нормативними затратами

Таблиця 01. Нормативні витрати на оплату основних матеріалів та робочої сили (ден. Од.)

 Матеріал Х, за 1 кг. 2,6

 Матеріал Y, за 1 кг. 2,2

 Ставка заробітної плати:

 підрозділ 1 підрозділ 2

 4,6

 3,0

Накладні витрати в підрозділі 1 відшкодовуються на базі показника робочого часу основних виробничих робітників, у підрозділі 2 - на базі машино-годин.

Таблиця 02. Нормативи витрати основних матеріалів та робочого часу на виріб.

 Виріб «Альфа» Виріб «Бета» Виріб «Гамма»

 Матеріал Х, на од. 2,00 3,00 2,50

 Матеріал Y, на од. 3,00 4,00 1,50

 Трудовитрати, ч: підрозділ 1

 підрозділ 2

 0,75

 1,50

 1,25

 2,00

 2,00

 2,50

 Машино-години: підрозділ 1

 підрозділ 2

 1,00

 2,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

Таблиця 03. Баланс за попередній рік.

 Основний капітал:

 Земля 72500

 Будівля та обладнання 1500000

 Мінус амортизація

 563750

 936250

 1008750

 Оборотний капітал

 Запаси:

 Готова продукція 296000

 Сировина 165000

 Дебіторська заборгованість 175 250

 Каса 48500

 684750

 Мінус короткострокові зобов'язання

 Кредиторська заборгованість

 162500

 522250

 Нетто-активи 1531000

 Акціонерний капітал:

 300000 звичайних акцій по 4 ден.ед. кожна 1200000

 Резерви

 331000

 1531000

Таблиця 04. Дані про реалізацію.

 Готова продукція Виріб «Альфа» Виріб «Бета» Виріб «Гамма»

 Прогнозований обсяг продажів 6000 10000 10000

 Ціна реалізації одиниці продукції 50 110 95

 Необхідні запаси на кінець облікового періоду, од. 1200 1000 800

 Запаси на початок облікового періоду, од. 1000 1200 1500

Таблиця 05. Запаси матеріалів.

 Основні матеріали Матеріал Х Матеріал Y

 Запаси на початок облікового періоду 5000 75000

 Необхідні запаси на кінець облікового періоду 8000 10000

Таблиця 06. Накладні виробничі витрати.

 Підрозділ 1

 Підрозділ 2

 Кошторисна ставка розподілу накладних витрат На годину трудовитрат На годину трудовитрат

 Допоміжні матеріали 2,0 1,5

 Праця допоміжних робітників 1,2 1,2

 Енергія (змінна частина) 0,8 1,0

 Ремонт і техобслуговування (змінна частина) 0,8 1,2

 Кошторисні постійні накладні витрати

 Амортизація 120000 150000

 Контроль 45000 50000

 Енергія (постійна частина) 30000 45000

 Ремонт і техобслуговування (постійна частина) 30000 50000

Адміністративно-управлінські витрати складають 351000 ден.ед. і відшкодовуються на базі витрат на робочу силу.

Таблиця 07. Рух готівки за кошторисом.

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

 Надходження від споживачів

 423000

 465300

 528750

 697950

 Платежі

 Матеріали 54560,8 81841,2 68201 68201

 Зарплата 118980,4 148725,5 148725,5 178470,6

 Інші витрати 108373,3 162559,95 162559,95 108373,3

1. Необхідно підготувати сукупну фінансовий кошторис на майбутній рік і наступні документи:

- Програму збуту,

- Виробничу програму,

- Кошторис використання основних матеріалів,

- Кошторис з праці основних робітників,

- Кошторис загальновиробничих витрат,

- Касову консолідовану кошторис.

2. Необхідно підготувати форму звіту про виконання виробничої кошторису від одного з підрозділів при відхиленні обсягу виробництва: вироби «Альфа» менше на 4%, вироби «Бета» більше на 17%, вироби «Гамма» більше на 3%.

3. Підготуйте рекомендації щодо оптимізації виробничої програми і підвищенні рентабельності виробів, запропонуйте методи щодо вдосконалення калькулювання витрат по виробах.

Розробці кошторисів (бюджетів) та звітів про їх виконання в управлінському обліку відводиться центральна роль.

Мети складання кошторисів наступні:

- Допомога планування щорічних операцій,

- Координація діяльності різних підрозділів підприємства і забезпечення гармонійності їх функціонування,

- Доведення планів до керівників різних центрів відповідальності,

- Стимулювання діяльності керівництва з досягнення цілей організації,

- Управління виробництвом,

- Контроль і управління витратами на основі аналізу відхилень і створення системи внутрішнього контролю за витратами і результатами,

- Оцінка ефективності роботи центрів відповідальності та їх керівників.

Існують наступні етапи складання кошторису:

1) повідомлення подробиць політики складання кошторисів та основних напрямів особам, відповідальним за складання кошторисів,

2) визначення фактора, що обмежує випуск продукції,

3) підготовка програми збуту, первісна підготовка кошторисів,

4) обговорення кошторисів з вищим керівництвом

5) координація і аналіз розглянутих кошторисів

6) остаточне ухвалення кошторисів

7) подальший аналіз кошторисів

Тепер розглянемо кожен етап детально

Обсяг і асортимент збуту визначають рівень виробництва компанії, коли споживчий попит є чинником, що обмежує обсяг виробництва. Тому програма збуту - найважливіший план при складанні річного кошторису.

Програма збуту показує кількість кожного виду виробів, які компанія планує продати, і плановану ціну реалізації. У програмі представлений прогноз сукупного доходу, на основі якого будуть оцінюватися готівкові надходження від споживачів, а також показані основні дані для складання кошторису витрат виробництва, витрат на реалізацію та адміністративних витрат. Програма збуту, таким чином, є основою для інших кошторисів, оскільки всі витрати безпосередньо залежать від обсягу продажів. Якщо програма збуту складена неточно, всі інші кошторисні оцінки будуть ненадійними.

Таблиця 1. Програма збуту.

 Вироби Ціна, руб. Обсяг, шт. Виручка, руб.

 Альфа

 Бета

 Гамма

 50

 110

 95

 6000

 10000

 10000

 300000

 1100000

 950000

 2350000

Наступний етап складання програми збуту - підготовка виробничої програми. Вона формується тільки в кількісних показниках і входить до сфери відповідальності керівника виробництва. Метою програми є забезпечення обсягу виробництва, достатнього для задоволення купівельного попиту, і створення економічно доцільного рівня запасів.

Річна виробнича програма складається на основі наступних даних: даних про кількість виробів до реалізації на прогнозований період, дані про необхідні запаси на кінець облікового періоду, дані про запаси на початок облікового періоду. Річна виробнича програма - це кількість виробів, які необхідно придбати в прогнозованому періоді.

Таблиця 2. Річна виробнича програма, шт.

 Виріб «Альфа» Виріб «Бета» Виріб «Гамма»

 Виріб до реалізації

 + Планований запас на кінець періоду

 = Разом на продаж і запаси

 - Запас на початок періоду

 = Кількість виробів необхідних призвести

 6000

 1200

 7200

 1000

 6200

 10000

 1000

 11000

 1200

 9800

 10000

 800

 10800

 1500

 9300

Начальники цехів 1 і 2 повинні підготувати оцінку матеріалів, які будуть потрібні для виконання виробничої програми.

Кошторис використання основних матеріалів у виробництві складається на основі даних про номенклатуру використовуваних у виробництві основних матеріалів, даних про ціну за одиницю матеріалу використовується у виробництві (по кожному виду матеріалу), даних про норму витрати матеріалів (кожного виду) використовуваних для виробництва 1 ізделія.Табліца 3. Кошторис використання основних матеріалів у

виробництві.

 Показу-

 тель Виріб «Альфа» Виріб «Бета» Виріб «Гамма» Усього

 ціна кількість

 Торб-

 ма ціна кількість

 Торб-

 ма ціна кількість

 Торб-

 ма ціна

 Количест

 під

 Торб-

 ма

 Матеріал Х 2,6 12400 32240 2,6 29400 76440 2,6 23250 60450 2,6 65050 169130

 Матеріал Y 2,2 18600 40920 2,2 39200 86240 2,2 13950 30690 2,2 71750 157850

 Всього: 326980

Далі складається кошторис витрат на придбання основних матеріалів. За складання кошторису витрат на придбання основних виробничих матеріалів відповідає начальник відділу закупівель, оскільки саме він несе відповідальність за придбання запланованої кількості сировини для забезпечення потреб виробництва. Його завдання полягає у своєчасному придбанні цих матеріалів за запланованою ціною. Крім того необхідно взяти до уваги запланований рівень запасів сировини. Для детального планування та управління річний кошторис необхідно проаналізувати по місяцях.

Кошторис витрат на придбання основних матеріалів (бюджет закупівель) складається на основі даних кошторису використання матеріалів, на основі даних про запасі матеріалів: ціна основних матеріалів (за одиницю виміру), дані про запас матеріалів на початок облікового періоду, дані про запас сировини і матеріалів на кінець періоду.

У кошторисі зазначаються витрати на закупівлю матеріалів по кожному виду виробів і загальні витрати на закупівлю матеріалов.Табліца 4. Кошторис витрат на придбання основних матеріалів (бюджет

закупівель).

 Показник Матеріал

 Х Y

 Кількість матеріалів по річним кошторисом використання матеріалів, кг 65050 71750

 + Запас сировини і матеріалів на кінець періоду, кг 8000 10 000

 = Кількість матеріалів на виробництво і запаси, кг 73050 81750

 - Запас матеріалів на початок періоду, кг 13000 16500

 = Кількість матеріалів необхідне придбати, кг 68050 6750

 Ціна, руб. 2,6 2,2

 Витрати на закупівлю матеріалів, руб. 176930 14850

 Загальні витрати на закупівлю матеріалів, руб. 191780

Відповідальність за складання кошторису по праці лежить на керівниках цехів 1 і 2. Вони повинні підготувати для обох цехів розрахунки витрат робочого часу, який необхідно для задоволення потреб виробництва. Якщо на підприємстві існує кваліфікаційне поділ праці, то такі види праці в кошторисі вказуються окремо. Кошторисні погодинні номи визначає відділ праці.

У річному кошторисі по праці вказуються витрати по заробітній платі в розрахунку на кожний вид виробленої продукції по кожному цеху, в цілому по кожному цеху, в цілому по підприємству.

Таблиця 5. Річний кошторис з праці основних виробничих робітників.

 Цех 1 Цех 2

 «Альфа» «Бета» «Гамма» «Альфа» «Бета» «Гамма»

 Заплановано провести, шт 6200 9800 9300 6200 9800 9300

 Норма часу на одиницю продукції, годину 0,75 1,25 2,0 1,5 2,0 2,5

 Загальна кількість годин 4650 12250 18600 9300 19600 23250

 Ставка заробітної плати за годину, руб 4,6 4,6 4,6 3,0 3,0 3,0

 Витрати на зарплату, руб 21390 56350 85560 27900 58800 69750

 Витрати на зарплату по цехах, руб 163300 156450

 Витрати на зарплату в цілому по підприємству, руб 319750

Для складання річного кошторису по використанню машино-годин використовуються дані виробничої програми, норма витрати машино-годин на виріб.

У кошторисі використання машино-годин розраховується загальна кількість машино-годин витрачається на виготовлення одного виду виробів і загальна кількість машино-годин витрачається на виробництво всіх видів виробів по виробничій програмі.

Таблиця 6. Розрахунок загального числа машино-годин.

 Виріб «Альфа» Виріб «Бета» Виріб «Гамма»

 Заплановано провести виробів, шт

 Машино-години на вироби, годину

 Загальна кількість машино-годин, година

 6200

 2,0

 12400

 9800

 2,0

 19600

 9300

 3,0

 27900

 Всього машино-години, годину 59900

За складання кошторису загальнозаводських накладних витрат відповідає також керівник виробничого відділу. Загальна сума накладних витрат у кошторисі буде залежати від динаміки витрат по окремих статтях у ставленні до прогнозованому рівню виробництва. Накладні витрати необхідно аналізувати, з тим щоб з'ясувати, керовані вони чи ні, і встановити контроль за рівнем цих витрат.

Кошторисні витрати за статтями змінних накладних витрат визначається шляхом множення кошторисного праці основних виробничих робітників по кожному цеху на кошторисну погодинну ставку розподілу змінних накладних витрат.

Річний кошторис загальновиробничих витрат включає в себе наступні статті витрат: контрольовані накладні витрати - допоміжні матеріали, зарплата допоміжних робітників, енергія (постійна частина), витрати на ремонт (постійна частина), неконтрольовані накладні витрати - амортизація, контроль, енергія, витрати на ремонт.

Контрольовані накладні витрати в підрозділі 1 відшкодовуються на базі показника робочого часу основних виробничих робітників, у підрозділі 2 - на базі машино-годин.

У річному кошторисі загальновиробничих витрат розраховується загальна сума накладних витрат

Таблиця 7. Річний кошторис загальновиробничих витрат.

 Ставки розподілу накладних витрат Накладні витрати всього

 Цех 1 Цех 2 Цех 1 Цех 2

 альфа бета гамма альфа бета гамма

 Контрольовані накладні витрати На годину трудовитрат

 -Допоміжні матеріали 2,0 1,5 9300 24500 37200 13950 29400 34875 149225

 - Зарплата допоміжних робітників 1,2 1,2 5580 14700 22320 11160 23520 27900 105180

 Енергія постійна частина 0,8 1,0 37200 9800 14880 9300 19600 23250 80550

 Ремонт постійна частина 0,8 1,2 37200 9800 14880 11160 23520 27900 90980

 Всього контрольовані накладні витрати 22320 58800 89280 45570 96040 113925 425935

 170400 255535 425935

 Неконтрольовані накладні витрати

 Амортизація 120000 150000 270000

 Контроль 45000 50000 95000

 Енергія 30000 45000 75000

 Витрати на ремонт 30000 50000 80000

 Неконтрольовані накладні витрати 225000 295000 520000

 Загальна сума накладних витрат 395400 550535 945935

 Кошторисні ставки розподілу накладних витрат 395400: 35500 = 11,14 550535: 59900 = 9,19

Собівартість одиниці продукції розраховується наступним чином:

Таблиця 8. Собівартість одиниці продукції.

 Виріб «Альфа» Виріб «Бета» Виріб «Гамма»

 Основні матеріали

Х

Y

 Заробітна плата ОПР

 Підрозділ 1

 Підрозділ 2

 Накладні витрати

 Підрозділ 1

 Підрозділ 2

 5,2

 6,6

 3,45

 4,5

 8,36

 13,79

 7,8

 8,8

 5,75

 6,0

 13,93

 18,38

 6,5

 3,3

 9,2

 7,5

 22,28

 22,98

 Виробнича собівартість 41,90 60,66 74,06

Коли всі кошториси складені, кошторисний рахунок прибутків і збитків і баланс забезпечують загальну картину планової продуктивності на кошторисний період.

Таблиця 9. Самотній рахунок прибутку і збитків.

 Виручка від реалізації 2350000

 Запас сировини та основних матеріалів

 На початок періоду 178000

 Закупівлі

 191780

 369780

 Запас сировини та основних матеріалів на кінець періоду 42800

 Собівартість спожитої сировини 326980

 Зарплата ОПР 319750

 Загальні виробничі витрати

 945935

 Сукупні виробничі витрати

 1592665

 Запас готової продукції на початок періоду 222308,5

 Запас готової продукції на кінець періоду 168 327 53981,5

 Собівартість реалізованої продукції

 1646646,5

 Прибуток від виробничої діяльності

 703353,5

 Адміністративні витрати 351000

 Чистий прибуток

 352353,5

Таблиця 8. Прогноз звітного балансу

 Основний капітал:

 Земля 72500

 Будівля та обладнання 1500000

 Мінус амортизація

 833750

 666250

 738750

 Оборотний капітал

 Запаси:

 Готова продукція 168327

 Сировина 42800

 Дебіторська заборгованість 410 250

 Каса 753927,5

 1375304,5

 Кредиторська заборгованість

 -230701

 1144603,5

 1883353,5

 Акціонерний капітал:

 300000 звичайних акцій по 4 ден.ед. кожна 1200000

 Резерви 331000

 прибуток 352353,5

 1883353,5

Кредиторська заборгованість:

162000 +191780 + 149225 - 272804 = 230701 руб.

Розраховується кредиторська заборгованість наступним чином: до суми кредиторської заборгованості по балансу за попередній рік додається витрати на закупівлю основних матеріалів 9смета витрат на придбання основних матеріалів) додається сума витрат на закупівлю допоміжних матеріалів (з річного кошторису загальновиробничих витрат) і віднімається сума платежів (з таблиці 07 )

Мета касової консолідованої кошторису - забезпечити достатню касову готівку на будь-який момент, що відповідає рівню операцій по різних кошторисами. У роботі показана поквартальну касова кошторис, на практиці ж вона повинна складатися помісячно або потижнево. З огляду на те, що планування готівкових коштів схильне невизначеності, необхідно передбачати суми, кілька перевищують мінімальний обсяг коштів, допускаючи деякі межі похибки планування. Касова кошторис дозволить фірмі уникнути появи готівкових коштів, що перевищують її потреби, дозволяючи керівництву вжити заходів для перетворення зайвих коштів у короткострокові інвестиції. І навпаки, можна заздалегідь виявити дефіцит коштів і вжити заходів з отримання банківської позики для його покриття.

Таблиця 9. Касова кошторис.

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всього

 Залишок коштів на початок періоду

 Надходження від дебіторів

 Платежі

 Придбання матеріалів

 Зарплата

 Інші витрати

 48500

 423000

 471500

 54560,8

 118980,4

 108373,3

 189585,5

 465300

 654885,5

 81841,2

 148725,5

 162559,95

 261758,85

 528750

 790508,85

 68201

 148725,5

 162559,95

 411022,4

 697950

 1108972,4

 68201

 178470,6

 108373,3

 48500

 2115000

 2163500

 272804

 594902

 541866,5

 Кінцеве сальдо 189585,5 261758,85 411022,4 753927,5 753927,5

Рух готівки за кошторисом

Надходження від споживачів розподіляються у відсотках від виручки зменшеної на суму постійної дебіторської заборгованості (2350000 - 10% = 2115000 руб), Виплати за матеріалами розподіляються виходячи із суми витрат на придбання основних і допоміжних матеріалів з урахуванням постійної кредиторської заборгованості в 20% ((191 780 + 194225) - 20% = 272804 руб), виплати по заробітній платі розподіляються виходячи з суми заробітної плати основних і допоміжних робітників збільшеної на 40% ((319750 + 105180) + 40% = 594902 руб), розподіл інших витрат орієнтується на суму адміністративно управлінських витрат, збільшену на 10-15% (351000 + 15% = 541866,5 руб).

Сума виплат останнього кварталу коригуються виходячи з рівності активів і пасивів балансу.

Самотній рахунок прибутку і збитків, баланс і касову консолідовану кошторис бухгалтер повинен представляти на розгляд планово-фінансової комісії разом з низкою фінансових коефіцієнтів, передбачених бюджетом, таких як коефіцієнт окупності капіталовкладень, відношення оборотного капіталу до короткострокових зобов'язань, коефіцієнт ліквідності і коефіцієнти, що характеризують використання коштів . Якщо ці коефіцієнти виявляться прийнятними, то кошторис буде прийнята.

У нашому випадку прибуток на використовуваний капітал становить 19%, відношення оборотного капіталу до короткострокових зобов'язань становить приблизно

6: 1, т.ч. керівництво до остаточного прийняття кошторисів повинно обговорити альтернативні шляхи зниження інвестицій в оборотний капітал.

Звіт про виконання кошторису.

Таблиця 10. Річна виробнича кошторис 1 підрозділу.

 Показник

 Виріб "Альфа"

 Виріб "Бетта"

 Виріб "Гамма"

 РАЗОМ

 Основні матеріали

 73 160,00

 162 680,00

 91 140,00

 326 980,00

Х

 32 240,00

 76 440,00

 60 450,00

 169 130,00

 кількість 12 400,00 29 400,00 23 250,00

 ціна 2,60 2,60 2,60

Y

 40 920,00

 86 240,00

 30 690,00

 157 850,00

 кількість 18 600,00 39 200,00 13 950,00

 ціна 2,20 2,20 2,20

 Заробітна плата основних виробничих робітників

 21 390,00

 56 350,00

 85 560,00

 163 300,00

 кількість годин 4 650,00 12 250,00 18 600,00

 ставка 4,60 4,60 4,60

 Контрольовані накладні витрати

 22 320,00

 58 800,00

 89 280,00

 170 400,00

 допоміжні матеріали

 9 300,00

 24 500,00

 37 200,00

 71 000,00

 ставка

 2,00

 2,00

 2,00

 заробітна плата допоміжних

 5 580,00

 14 700,00

 22 320,00

 42 600,00

 ставка

 1,20

 1,20

 1,20

 енергія

 3 720,00

 9 800,00

 14 880,00

 28 400,00

 ставка

 0,80

 0,80

 0,80

 ремонт

 3 720,00

 9 800,00

 14 880,00

 28 400,00

 ставка

 0,80

 0,80

 0,80

 Неконтрольовані накладні витрати

 0,00

 0,00

 0,00

 225 000,00

 амортизація

 120 000,00

 контроль

 45 000,00

 енергія постійна частина

 30 000,00

 ремонт

 30 000,00

 Разом витрати по цеху 1

 885 680,00

Таблиця 11. Річна виробнича кошторис 2 підрозділи.

 Показник

 Виріб "Альфа"

 Виріб "Бетта"

 Виріб "Гамма"

 РАЗОМ

 Заробітна плата основних виробничих робітників

 27 900,00

 58 800,00

 69 750,00

 156 450,00

 кількість годин 9 300,00 19 600,00 23 250,00

 ставка 3,00 3,00 3,00

 Контрольовані накладні витрати

 45 570,00

 96 040,00

 113925

 255 535,00

 допоміжні матеріали

 13 950,00

 29 400,00

 34 875,00

 78 225,00

 ставка

 1,50

 1,50

 1,50

 заробітна плата допоміжних робітників

 11 160,00

 23 520,00

 27 900,00

 62 580,00

 ставка

 1,20

 1,20

 1,20

 енергія

 9 300,00

 19 600,00

 23 250,00

 52 150,00

 ставка

 1,00

 1,00

 1,00

 ремонт

 11 160,00

 23 520,00

 27 900,00

 62 580,00

 ставка

 1,20

 1,20

 1,20

 Неконтрольовані наладние витрати

 0,00

 0,00

 0,00

 295 000,00

 амортизація

 150 000,00

 контроль

 50 000,00

 Енергія

 постійна частина

 45 000,00

 ремонт

 50 000,00

 Разом витрати по цеху 2

 706 985,00

Розрахунок при зміні обсягів.

Значення обсягів виробництва:

Виріб «Альфа» (-4%) 5952 шт.

Виріб «Бетта» (+ 17%) 11466 шт.

Виріб «Гамма» (+ 3%) 9579 шт.

Таблиця 12. Річна виробнича кошторис підрозділу 1.

 Показник

 Виріб "Альфа"

 Виріб "Бетта"

 Виріб "Гамма"

 РАЗОМ

 Основні матеріали

 70 233,60

 190 335,60

 93 874,20

 354 443,40

Х

 30 950,40

 89 434,80

 62 263,50

 182 648,70

 кількість 11 904,00 34 398,00 23 947,50

 ціна 2,60 2,60 2,60

Y

 39 283,20

 100 900,80

 31 610,70

 171 794,70

 кількість 17 856,00 45 864,00 14 368,50

 ціна 2,20 2,20 2,20

 Заробітна плата основних виробничих робітників

 20 534,40

 65 929,50

 88 126,80

 174 590,70

 кількість годин 4 464,00 14 332,50 19 158,00

 ставка 4,60 4,60 4,60

 Контрольовані накладні витрати

 21 427,20

 68 796,00

 91 958,40

 182 181,60

 допоміжні матеріали

 8 928,00

 28 665,00

 38 316,00

 75 909,00

 ставка

 2,00

 2,00

 2,00

 заробітна плата допоміжних робітників

 5 356,80

 17 199,00

 22 989,60

 45 545,40

 ставка

 1,20

 1,20

 1,20

 енергія

 3 571,20

 11 466,00

 15 326,40

 30 363,60

 ставка

 0,80

 0,80

 0,80

 ремонт

 3 571,20

 11 466,00

 15 326,40

 30 363,60

 ставка

 0,80

 0,80

 0,80

 Неконтрольовані накладні витрати

 0,00

 0,00

 0,00

 225 000,00

 амортизація

 120 000,00

 контроль

 45 000,00

 енергія постійна частина

 30 000,00

 ремонт

 30 000,00

 Разом витрати по цеху 1

 936 215,70

Таблиця 13. Річна виробнича кошторис 2 підрозділи.

 Показник

 Виріб "Альфа"

 Виріб "Бетта"

 Виріб "Гамма"

 РАЗОМ

 Заробітна плата основних виробничих робітників

 26 784,00

 68 796,00

 71 842,50

 167 422,50

 кількість годин 8 928,00 22 932,00 23 947,50

 ставка 3,00 3,00 3,00

 Контрольовані накладні витрати

 43 798,65

 112 366,80

 117 342,75

 273 508,20

 допоміжні матеріали

 13 407,75

 34 398,00

 35 921,25

 83 727,00

 ставка

 1,50

 1,50

 1,50

 заробітна плата допоміжних робітників

 10 726,20

 27 518,40

 28 737,00

 66 981,60

 ставка

 1,20

 1,20

 1,20

 енергія

 8 938,50

 22 932,00

 23 947,50

 55 818,00

 ставка

 1,00

 1,00

 1,00

 ремонт

 10 726,20

 27 518,40

 28 737,00

 66 981,60

 ставка

 1,20

 1,20

 1,20

 Неконтрольовані накладні витрати

 0,00

 0,00

 0,00

 295 000,00

 амортизація

 150 000,00

 контроль

 50 000,00

 енергія постійна частина

 45 000,00

 ремонт

 50 000,00

 Разом витрати по цеху 2

 735 930,70

Таблиця 14. Звіт по 1-му підрозділу. Виріб «Альфа».

 Показник

 Заплановані витрати

 фактичні витрати

 відхилення

 Основні матеріали 73160,00 70233,60 2926,40

Х

 32240,00 30950,40 1289,60

Y

 40920,00 39283,20 1636,80

 Заробітна плата основних виробничих робітників 21390,00 20534,40 855,60

 Контрольовані накладні витрати 22320,00 21427,20 892,80

 допоміжні матеріали 9300,00 8928,00 372,00

 заробітна плата допоміжних робітників 5580,00 5356,80 223,20

 енергія

 3720,00 3571,20 148,80

 ремонт

 3720,00 3571,20 148,80

 Разом змінних витрат 116870,00 112195,20 4674,80

Таблиця 15. Звіт по 1-му підрозділу. Виріб «Бетта»

 Показник

 Заплановані витрати

 фактичні витрати

 відхилення

 Основні матеріали 162680,00 190335,60 -27655,60

Х

 76440,00 89434,80 -12994,80

Y

 86240,00 100900,80 -14660,80

 Заробітна плата основних виробничих робітників 56350,00 65929,50 -9579,50

 Контрольовані накладні витрати 58800,00 68796,00 -9996,00

 допоміжні матеріали 24500,00 28665,00 -4165,00

 заробітна плата допоміжних робітників 14700,00 17199,00 -2499,00

 енергія

 9800,00 11466,00 -1666,00

 ремонт

 9800,00 11466,00 -1666,00

 Разом змінних витрат 277830,00 325061,10 -47231,10

Таблиця 16. Звіт по 1-му підрозділу. Виріб «Гамма»

 Показник

 Заплановані витрати

 фактичні витрати

 відхилення

 Основні матеріали 91140,00 93874,20 -2734,20

Х

 60450,00 62263,50 -1813,50

Y

 30690,00 31610,70 -920,70

 Заробітна плата основних виробничих робітників 85560,00 88126,80 -2566,80

 Контрольовані накладні витрати 89280,00 91958,40 -2678,40

 допоміжні матеріали 37200,00 38316,00 -1116,00

 заробітна плата допоміжних робітників 22320,00 22989,60 -669,60

 енергія

 14880,00 15326,40 -446,40

 ремонт

 14880,00 15326,40 -446,40

 Разом змінних витрат 265980,00 273959,40 -7979,40

Таблиця 17. Звіт по 2-му підрозділу. Виріб «Альфа».

 Показник

 Заплановані витрати

 фактичні витрати

 відхилення

 Заробітна плата основних виробничих робітників 27900,00 26784,00 1116,00

 Контрольовані накладні витрати 45570,00 43798,65 1771,35

 допоміжні матеріали 13950,00 13407,75 542,25

 заробітна плата допоміжних робітників 11160,00 10726,20 433,80

 енергія

 9300,00 8938,50 361,50

 ремонт

 11160,00 10726,20 433,80

 Разом змінних витрат 73470,00 70582,65 2887,35

Таблиця 18. Звіт по 2-му підрозділу. Виріб «Бетта».

 Показник

 Заплановані витрати

 фактичні витрати

 відхилення

 Заробітна плата основних виробничих робітників 58800,00 68796,00 -9996,00

 Контрольовані накладні витрати 96040,00 112366,80 -16326,80

 допоміжні матеріали 29400,00 34398,00 -4998,00

 заробітна плата допоміжних робітників 23520,00 27518,40 -3998,40

 енергія

 19600,00 22932,00 -3332,00

 ремонт

 23520,00 27518,40 -3998,40

 Разом змінних витрат 154840,00 181162,80 -26322,80

Таблиця 19. Звіт по 2-му підрозділу. Виріб «Гамма»

 Показник

 Заплановані витрати

 фактичні витрати

 відхилення

 Заробітна плата основних виробничих робітників 69750,00 71842,50 -2092,50

 Контрольовані накладні витрати 113925,00 117342,75 -3417,75

 допоміжні матеріали 34875,00 35921,25 -1046,25

 заробітна плата допоміжних робітників 27900,00 28737,00 -837,00

 енергія

 23250,00 23947,50 -697,50

 ремонт

 27900,00 28737,00 -837,00

 Разом змінних витрат 183675,00 189185,25 -5510,25

Висновок.

Кошториси потрібні організаціям для досягнення багатьох цілей.

Вони не тільки допомагають у плануванні та координуванні економічної діяльності та інформування про неї всіх членів організації (підприємства), їх використовують також як засобу управління і стимулювання. Крім того, вони часто служать основою оцінки ефективності діяльності керівників.

До початку складання кошторису вище керівництво повинне проінформувати всіх відповідальних за складання кошторисів на поточний рік про вплив на кошторис політики перспективного планування. Зазвичай першою готується програма збуту, що є основою для розробки всіх інших кошторисів. Керівники, відповідальні за виконання планових показників, повинні підготувати кошториси для тих галузей діяльності, за які вони відповідають, і представити їх на затвердження своїм начальникам. У міру просування кошторисів по організаційній ієрархії вивчають їх взаємозв'язку та співвідношення даних з тим щоб, взяті разом, вони складали прийнятне ціле.

Коли всі кошториси узгоджені, вони повинні бути об'єднані в узагальнену кошторис, що включає рахунок прибутків і збитків, баланс і касову консолідовану кошторис. Ухвалення узагальненої кошторису є підставою для керівників всіх центрів відповідальності виконувати їх кошторису. Процес планування не повинен зупинятися на узгодженні всіх кошторисів. Періодично всі планові показники повинні порівнюватися з фактичними, вживатимуться відповідні заходи, що забезпечують досягнення запланованих результатів. Складання кошторису є постійним динамічним процесом і не повинно закінчуватися з прийняттям річного кошторису.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com