На головну    

 Управління матеріально-технічним постачанням будівельної організації - Управління

Введення.

Сучасний господарський механізм діяльності підприємств передбачає різке розширення меж самостійності, переведення їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення відповідальності за кінцеві результати, виконання зобов'язань перед споживачем, встановлення прямої залежності рівня доходів колективу від ефективності його роботи.

Цілісна система передбачає, і це головне, кардинальну реформу планування, ціноутворення, фінансово-кредитного механізму, перебудову матеріально-технічного забезпечення, управління науково-технічним прогресом і т.д.

В результаті це дозволить переорієнтувати діяльність усіх ланок народного господарства з проміжних на кінцеві, соціально значущі результати, на задоволення суспільних потреб; надати споживачеві пріоритет у господарських відносинах, прав і можливості економічного вибору.

У будівництві здійснюється комплекс заходів з інтенсифікації будівельного виробництва, перебудови його господарського механізму, перекладу будівельних організацій на повний господарський розрахунок і самофінансування, а також щодо вдосконалення системи забезпечення капітального будівництва матеріальними ресурсами.

Будівництво за своїми організаційним, технічним і економічним характеристикам об'єктивно відрізняється від інших галузей. Специфіка галузі полягає:

у відсутності серійного виробництва однотипної продукції (на відміну від промисловості), а також у зведенні на одному майданчику різних типів будівель і споруд, що обумовлює склад матеріальних ресурсів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт в залежності від призначення споруджуваних об'єктів;

в зміні кількості і асортименту потрібних матеріалів, конструкцій, виробів за окремими періодами стосовно до відповідного етапу спорудження об'єкта;

в нерівномірності обсягів виконуваних будівельних робіт по періодах року під впливом кліматичних умов, внаслідок чого спостерігаються істотні відмінності в споживанні матеріалів і виробів протягом року;

в розосередженні об'єктів будівництва на великі відстані від центру управління, що зумовлює труднощі в організації забезпечення будівництв;

у зміні дислокації будівельних організацій у зв'язку з переходом будівельників з одного майданчика на інший, що викликає необхідність створення тимчасових складських приміщень і зміни схем перевезень матеріальних ресурсів.

Значний вплив на організаційні форми галузевої системи матеріально-технічного постачання і методи її функціонування надали сталися якісні зміни в організації і технології будівельного виробництва, в управлінні ним. Передумовою і одночасно наслідком цих змін є розвиток науково-технічного прогресу, головним чином, індустріалізації та спеціалізації, кооперування і комбінування будівництва, а також впровадження нових поточно-швидкісних методів виробництва та автоматизованих систем управління (АСУ).

Індустріалізація і спеціалізація будівництва зумовили розвиток нової форми виробничо-господарських зв'язків.

Вкрай важливо, що система постачання матеріальними ресурсами повинна забезпечувати пріоритет споживача у господарських відносинах, створювати умови для підвищення збалансованості матеріальних ресурсів і впливати на виробництво і споживання з метою зниження витрат і підвищення споживчих властивостей продукції.

Постачальницько-збутові організації покликані стати самостійними госпрозрахунковими підприємствами з обслуговування виробників і споживачів, зберіганню продукції, використання вторинних ресурсів, надання платних послуг з визначення можливих джерел постачання та виконання інших посередницьких функцій.

У цих умовах підвищується роль господарського договору як основного інструменту взаємодії підприємств-споживачів і виробників з органами матеріально-технічного забезпечення. Головна мета при цьому, використовуючи повною мірою переваги нової системи господарювання, підвищити ефективність інвестиційного процесу, скоротити його тривалість, створити надійні умови для динамічного розвитку та підвищення зацікавленості всіх учасників будівництва у забезпеченні введення в дію в нормативні терміни виробничих потужностей, об'єктів споруд, житлових жомов та інших об'єктів соціального призначення. Необхідно підвищити якість будівельної продукції і підняти будівельне виробництво на новий індустріальний і організаційний рівень.

При зростаючих темпах розвитку економіки і, відповідно, при зростаючих обсягах будівельно-монтажних робіт, введення житлових будинків, шкіл, дитячих установ, об'єктів охорони здоров'я, культури, освіти, приріст потреби в будівельних матеріалах, конструкціях, виробах в основному повинен бути забезпечений за рахунок великомасштабних заходів з ресурсозбереження та подальшого розвитку матеріально-технічної бази будівництва, корінному вдосконалення організаційних форм і економічних методів забезпечення будівництв матеріальними ресурсами.

Прискорений розвиток матеріально-технічної бази капітального будівництва, нарощування виробництва будівельних матеріалів повинні зайняти першорядне місце в діяльності всіх центральних та місцевих органів.

Однією з найважливіших умов функціонування нового господарського механізму є економія матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, збалансованість планів будівництва з їх матеріально-технічним забезпеченням.

В даний час основні науково-технічні напрями економіки будівельних матеріалів реалізуються за рахунок вдосконалення проектних рішень, впровадження досягнень науково-технічного прогресу і переходу на новий господарський механізм.

Корінна перебудова самої системи матеріально-технічного забезпечення будівництва передбачає створення такої організаційної структури та економічного механізму управління ресурсним забезпеченням, які б відповідали вимогам інтенсифікації виробництва, розширення масштабів будівництва та підвищення ефективності інвестиційного процесу, скорочення його тривалості, зниження вартості, матеріаломісткості і трудомісткості будівництва.

Перебудова йде в даний час одночасно в трьох основних напрямках. По-перше, прискорений і широкомасштабний переклад будівельних організацій на постачання матеріалами через оптову торгівлю. По-друге, підвищення ефективності і повсюдне впровадження прогресивної галузевої системи виробничо-технічної комплектації будівництв індустріальними конструкціями, деталями та виробами з підвищеною технологічною готовністю. По-третє, перехід на нові ефективні форми і методи комплектування технологічним, інженерним та іншими видами обладнання будуються і реконструюються підприємств та об'єктів невиробничого призначення, в першу чергу об'єктів, що будуються методом «під ключ».

У будівельному комплексі велика роль належить прогресивній системі виробничо-технологічної комплектації, рівень розвитку якої значно впливає на кінцеві техніко-економічні показники діяльності будівельної організації, а також в цілому на інтенсифікацію будівельного виробництва.

Галузеві комплектуючі організації переводяться на повний госпрозрахунок і самофінансування, зміцнюються договірні відносини між постачальниками і споживачами, замовниками та підрядниками, а також здійснюється перехід до реальних госпрозрахунковим відносинам їх в умовах комплектного забезпечення будівництв конструкціями, матеріалами та обладнанням.

З урахуванням нових вимог до матеріально-технічного постачання передбачається перебудувати систему складського постачання, перетворити бази територіальних органів з простих сховищ продукції в потужні виробничі комплекси, які на замовлення споживачів повинні здійснювати найрізноманітніші операції з підвищення виробничої готовності матеріалів.

Це вигідно як споживачам, так і виробникам продукції, оскільки органи постачання знімають з них частину турбот і значні виробничі витрати з постачання матеріальних ресурсів, з розкрою і розфасовці, відповідним потребам кожного споживача.

Передбачено створення оптово-посередницьких фірм, що здійснюють на договірній основі для підприємств і організацій-споживачів і постачальників продукції наступні послуги: по вивченні кон'юнктури ринку засобів виробництва, завантаження виробничих засобів постачальників, здійсненню зовнішньоторговельних операцій, надання інженерних, інформаційних, рекламних послуг тощо.

1. Управління матеріально-технічним постачанням будівельної організації в умовах ринку.

1.1.Матеріально - технічні ресурси будівництва.

Матеріально-технічне забезпечення є формою розподілу засобів виробництва на основі організаційних зв'язків і договорів між постачальниками і споживачами безпосередньо або через посередника. Воно значною мірою зумовлює результативність будівельного виробництва, надаючи безпосередній вплив на використання виробничих фондів, ритмічність виробництва будівельно-матеріальних ресурсів, собівартість, продуктивність праці, тривалість будівництва та інші показники.

Раніше діяла система органів матеріально-технічного забезпечення була заснована на поєднанні галузевого та територіального принципів і здійснювалася в галузі будівництва державним комітетом СРСР по матеріально-технічному постачанню (Госснаб СРСР), на який було покладено управління матеріально-технічним постачанням всіх галузей народного господарства, у тому числі і будівництва; галузевими органами матеріально-технічного постачання союзних і союзно-республіканських будівельних міністерств і відомств (Госснаб); органами матеріально-технічного постачання республік, а також підприємств і організацій місцевого підпорядкування.

З переходом до ринкової економіки відбулися суттєві зміни на ринку будівельних матеріалів, втратилися функції державного розподілу матеріальних ресурсів. З'явилася велика кількість дрібних посередницьких структур, які, хоча і функціонують в обмежених секторах цього ринку (невиробниче будівництво, ремонт, приватне будівництво житла), беруть на себе певну частину ресурсів і вже цим становлять конкуренцію не тільки подібним, але й великим оптовим посередникам (за Принаймні в частині отримання замовлень). Зараз оборот продукції виробничо-технічного призначення ґрунтується на ринковому відношенні платоспроможного попиту і пропозиції, набуваючи рис ринкового розподілу.

Матеріально-технічна база будівництва - система підприємств з виробництва будівельних матеріалів, деталей і конструкцій, підприємств з експлуатації та ремонту будівельних машин і транспорту, стаціонарні та пересувні виробничі установки, енергетичне і складське господарство будівельних організацій, науково-дослідні, проектні, навчальні та інші установи і господарства, які обслуговують будівництво.

Підрядні будівельні організації, які виконують роботи по генеральною та субпідрядним договорами, і організації-замовники забезпечують об'єкти будівництва всіма видами матеріально-технічних ресурсів в відповідності з технологічною послідовністю виробництва будівельно-монтажних робіт.

Потреба в будівельних матеріалах, деталях та конструкціях на виконання будівельно-монтажних робіт і на виготовлення деталей і конструкцій для будівництва об'єкта визначається в проектно-кошторисної документації відповідно до ГОСТ 21.109-80 та «Методичними вказівками з визначення потреби в матеріалах, конструкціях і деталях в складі проектної документації на будівництво ».

Матеріально-технічні ресурси, що використовуються для будівництва підприємств, будівель і споруд, залежно від основного призначення поділяються на ресурси: для виготовлення несучих і огороджувальних конструкцій і деталей, для влаштування покриттів ізолюючих і захищають від проникнення вологи, газів, звуку, корозії, гниття, загоряння і т. п; для влаштування конструкцій, деталей і покриттів, що забезпечують побутові зручності та комфортні умови в приміщеннях житлових, громадських і виробничих будівель і споруд (пристрій санітарно- та інженерно-технічних систем); для кріплення матеріалів, деталей та виробів; для виготовлення інших матеріалів і напівфабрикатів.

Матеріально-технічні ресурси в залежності від джерел фінансування при оплаті матеріалів і при діючій системі їх бухгалтерського обліку поділяються на такі групи: будівельні матеріали та обладнання до установки, малоцінні та швидкозношувані предмети.

Будівельні матеріали та обладнання підрозділяються на наступні підгрупи; основні матеріали, конструкції і деталі, інші матеріали, обладнання до установки.

Основні матеріали - всі матеріали, речовинно входять до конструкції будівель і споруд. У складі основних матеріалів враховується санітарно-технічне обладнання, якщо воно передбачається у кошторисах на будівельні роботи та включається в обсяг будівельних робіт за статтею «Матеріали».

Конструкції і деталі - збірні та залізобетонні, дерев'яні, металеві, азбестоцементні та інші конструкції, збірні будинки і споруди, труби з різних матеріалів, рейки, шпали, збірні елементи для санітарно-технічних робіт і т.п.

Інші матеріали - тара неінвентарного, запасні частини, паливо, матеріали господарського обслуговування, допоміжні матеріали. До запасних частин відносяться деталі і вузли будівельних механізмів, транспортних засобів, обладнання, машин, які призначаються для капітального та поточного ремонтів цих засобів виробництва. Крім того, в цю підгрупу входять матеріали одержувані в процесі будівельних робіт в якості побічного продукту за статтею «Матеріали попутного видобутку» за умови, якщо вони є напівфабрикатами або навіть закінченої продукцією, яку можна використовувати або реалізувати.

Щебінь, пісок, лісоматеріали, одержувані при виробництві розкривних робіт в кар'єрах, при прокладці трас для високовольтних ліній на лісових ділянках, очищення території в зоні затоплення і т.п., відносяться до «Матеріалів попутного видобутку». Матеріали, одержувані при попутної видобутку і використовувані будівництвом для власних потреб, враховуються по підгрупі «Основних будівельних матеріалів».

Матеріально-технічні ресурси, що характеризуються комплексом ознак, що відображають різні характеристики матеріалів (фізико-механічні, геометричні, конструктивні та ін.), Включають матеріали та вироби з природного каменю, матеріали для виготовлення металевих, дерев'яних, бетонних і залізобетонних конструкцій, в'яжучі матеріали, розчини будівельні, керамічні та силікатні матеріали та вироби, матеріали та вироби на основі полімерів, лісоматеріали та вироби, гіпсові і гіпсоцементні вироби, покрівельні, гідроізоляційні і пароізоляційні матеріали, теплоізоляційні та акустичні, вогнетривкі матеріали та вироби, стійкі проти корозії, матеріали для захисту дерев'яних конструкцій від гниття, поразки червицями та вигоряння, матеріали та вироби для будівництва залізниць, матеріали та обладнання для будівництва санітарно-технічних систем і т.п.

1.2. Основні функції матеріально-технічного забезпечення та служб допоміжного господарства в будівництві в сучасних умовах.

Оцінюючи в цілому ситуацію на товарному ринку будівельних матеріалів, можна констатувати, що підприємства та організації працюють в умовах, що характеризуються достатньою свободою підприємницької діяльності, яка зафіксовано законодавчо: вони володіють необхідною самостійністю по відношенню до управлінських і владним державних ресурсів; мають доступ практично до всіх ресурсів, вільні у виборі контрагентів при здійсненні торговельно-закупівельних і господарських операцій; самостійно (виходячи зі своїх інтересів) розпоряджаються одержуваним доходом; вибирають напрямки розвитку своєї діяльності, керуюся цілями одержання максимального прибутку. Наявні виробничі потужності та обсяги виробництва будівельних матеріалів в цілому цілком задовольняють попит на цьому ринку. Проблема дефіциту матеріальних ресурсів для галузей будівництва з переходом до нової системи господарювання відійшла в минуле.

У Російській архітектурно-будівельної енциклопедії (виданої в 1996 році, т. I с. 208-209) визначені основні функції матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) і служб допоміжного господарства в будівництві.

Основними функціями МТО будівельного виробництва є: забезпечення будівельних потоків необхідною сировиною, напівфабрикатами і деталями; зберігання, обробка і подача сировини за заявками споживачів - будівельно-монтажних організацій; забезпечення інструментами, пристосуваннями і ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та іншого устаткування, догляд і нагляд за ними, постійне позичена обладнання в робочому стані; забезпечення підприємства електричною і тепловою енергією, стисненим повітрям і водою; переміщення вантажів усередині майданчика і поза нею; проведення всіх навантажувально-розвантажувальних робіт.

Склад і характер господарств, що забезпечують МТО, визначається особливістю основного виробництва.

До службам МТО слід віднести:

матеріально-технічне постачання, яке повинно своєчасно забезпечувати і регулювати поставки для виробничого процесу - сировина, напівфабрикати, комплектуючі деталі. Крім того, органи постачання і збуту забезпечують виконання послуг в обсязі, номенклатурі та у строки, встановлені господарськими договорами;

складування і зберігання матеріалів, палива, сировини і готової продукції, яке забезпечується складським господарством, що є виробничо-технічною базою систем постачання та збуту;

виробничо-технологічну комплектацію готової продукції; вона особливо важлива, так як зведення будівель і споруд вимагає поставки комплекту збірних елементів стійок по календарними графіками. Тому служби виробничо-технологічної комплектації забезпечують підбір виробів і конструкцій комплектно, строго за добовим і годинниковим графіками, погодженими з будівельними організаціями;

інструментальне господарство і служби технологічної оснастки; вони повинні забезпечувати виробництво інструментом,

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати