На головну    

 Стандарт - Управління

Керівництво за якістю

Фірми

"Hard Life"

Виконали студенти

групи В7211

Ильющенко Д.Л.

Борботько Т.В.

Мінськ 1999

Область діяльності та сфера застосування.

Комп'ютерна фірма "Hard Life", створена Ильющенко Д.Л. і Борботько Т.В., з головним офісом у місті Мінськ, займається складанням персональних комп'ютерів (далі готова продукція), утворилася в 1998 році, за свій невеликий термін існування зарекомендувала себе як постачальник високоякісної комп'ютерної техніки. Наша продукція користується великим попитом у клієнтів, які хотіли б придбати надійні персональні комп'ютери за прийнятними цінами.

Дане «Керівництво з якості» реалізовано на базі міжнародного стандарту ISO 9002 і служить для контролю, гарантії та поліпшення якості продукції, що випускається.

1. Відповідальність керівництва

1.1 Політика у сфері якості.

Головна мета нашої фірми отримання максимального прибутку і розширення ринку збуту готової продукції, шляхом випуску продукції відповідної стандартам РБ, наявність сертифікату якості на кожну одиницю продукції. Фірма гарантує сумісність і надійну роботу кожного готового персонального комп'ютера. Фірма веде своєчасне навчання персоналу, забезпечення розуміння політики у сфері якості на всіх рівнях.

1.2 Організація

1.2.1 Відповідальність та повноваження

Організаційна структура фірми представлена ??на малюнку 1.

Згідно вищенаведеною схемою повноваження і відповідальність розподіляється наступним чином:

Генеральний директор фірми є особою зацікавленою у впровадженні та в подальшому розвитку системи якості на підприємстві. З його схвалення відбуваються зміни в системі качества.Группа контролю якості, яка підпорядковується генеральному директору, виконує такі функції:

· Підтримувати, контролювати і редагувати «Керівництво з якості» (РК);

· Формувати і документувати робочі інструкції;

· Розробляти програми оцінки якості;

· Здійснювати контроль за якістю продукції за допомогою проведення перевірок;

· Здійснює контроль поставляються комплектуючих і контроль якості готової продукції.

Бухгалтерія здійснює реєстрацію, обробку та облік документів, пов'язаних з діяльністю фірми.

Технічний директор координує і систематизує роботу групи розвитку, сервісного відділу та технічного відділу.

Група розвитку виконує такі функції:

· Встановлювати відносини з організаціями з сертифікації;

· Відстежує зміни систем стандартів;

· Взаємодія із споживачами з питань якості продукції;

· Представляє підприємство в організаціях з сертифікації продукції;

Сервісний відділ займається консультацією клієнтів з приводу експлуатації готової продукції, і її гарантійного обслуговування.

Технічний відділ виробляє складання персональних комп'ютерів, за бажанням замовника, використовуючи комплектуючі постачальників.

Відділ кадрів здійснює роботу з кадрами.

1.2.2 Ресурси

Для отримання від постачальників якісних ресурсів (комплектуючих) необхідно виконати наступне:

· Комплектуючі постачальників повинні мати сертифікати якості на кожну одиницю продукції або поставлену партію;

· Постійна перевірка всіх сфер діяльності постачальника.

Для реалізації цього розроблені відповідні заходи і призначені відповідальні особи.

1.2.3 Представники керівництва

Генеральним директором призначається інженер з якості, який має всі необхідні повноваження і є не залежним особою для:

· Забезпечення розробки, впровадження та підтримки в робочому стані системи якості;

· Подання звітів генеральному директору фірми про роботу системи якості;

1.2.4. Аналіз з боку керівництва

Для забезпечення ефективності, розроблена на фірмі система якості періодично аналізується (раз на рік) генеральним директором. Необхідність аналізу полягає в наступному:

· Своєчасної корекції системи якості в залежності від зміни на ринку і вимог клієнтів;

· Швидкої модернізації виробництва;

· Вироблення коригувальних дій у відповідь на скарги клієнтів.

Всі проведені аналізи ефективності документуються.

2. Система якості.

2.1 Загальні положення

Система якості служить для забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам. Структура системи якості відповідає вимогам стандарту ISO-9002. Система якості включає наступні пункти:

· "Керівництво з якості", як основоположний документ для впровадження системи якості;

· Процедури якості;

· Робочі інструкції.

2.2 Процедура якості

Процедури системи якості не суперечать вимогам керівництва з якості і складають частину системи якості.

· Аналіз вибіркових перевірок роботи системи якості з боку керівництва фірми, а також його документування;

· Проведення зборів колективу фірми для обговорення питань пов'язаних з підвищенням ефективності діючих процедур якості.

2.3 Планування якості

Для цього на фірмі проводяться наступні заходи:

· Підготовка програм контролю якості;

· Встановлення вимог щодо якості продукції, відповідність: нормованих показниками, технічними характеристиками, нормам техніки безпеки і т. Д .;

· Забезпечення сумісності процесів складання, випробувань і т. Д .;

· Підготовка даних за якістю.

Документи зберігаються як доказ ефективності дії системи якості.

3 Аналіз контракту

3.1 Загальні положення

Аналіз контрактів є однією з головних частин політики фірми по забезпеченню якості для гарантії того, що:

· Фірма бере до уваги всі зміни вимог клієнта;

· Консультування клієнтів з питань асортименту продукції, оплати, наданих знижок.

3.2 Аналіз.

Перед укладенням контракту фірма проводить попередній аналіз:

· Усіх вимог клієнта;

· Економічної вигоди контракту;

· Можливості виконання замовлення в строк;

· Форму оплати за послуги;

Перед укладенням контракту проводиться попередній аналіз всіх дій фірми. Після цього договір вважається дійсним.

4 Управління документацією та даними

4.1 Загальні положення

На фірмі діють процедури, що визначають порядок складання, використання і зберігання документації. Відповідно до цього, всі документи оформляються на папері.

4.2 Утвердження і випуск документації і даних

Кожен чинний документ зберігається у відповідному відділі. За підтримання документації в порядку відповідальність несуть начальники відділів. Всі документи зберігаються в архіві фірми протягом 1 року. Перегляд документів здійснюється один раз на квартал. На фірмі використовуються наступні документи:

· Технічна (технічна документація на комплектуючі та програмне забезпечення);

· Документація необхідна для взаємодії між відділами фірми (накази, розпорядження тощо);

· Документація на гарантійний ремонт комп'ютерів;

· Сертифікати якості на комплектуючі.

Перед затвердженням документа генеральним директором, перевіряється його відповідність нормам якості.

5 Закупівлі

5.1 Загальні положення

. Для забезпечення своєї виробничої діяльності фірма здійснює закупівлю необхідних комплектуючих. Затвердження замовлення здійснюється генеральним директором.

5.2 Документація на закупівлю

Документи на закупівлю являють собою опис вимог до придбаної продукції:

· Тип, вид закуповуваних комплектуючих;

· Сертифікати якості;

· Найменування, номер застосовуваного стандарту на систему якості.

5.3. Перевірка закупленої продукції.

Перевірка закупленої продукції виробляється безпосередньо фірмою, відповідальність за перевірку покладено на відділ контролю та відділ постачання, які підпорядковані безпосередньо генеральному директору. Всі вимоги про перевірку продукції, що поставляється повинні бути описані в контракті між постачальником і споживачем (в даному випадку фірмою).

У разі невиконання описаних в контракті вимог на закупівлю, фірма має право відмовитися від закуповуваної продукціі.6. Ідентифікація та простежуваність продукції

Ідентифікація продукції здійснюється по торговому знаку, який містить її характеристики. Дані про ідентифікацію та простежуваності оформляються документально. Також приймаються до уваги наступні пункти:

· Наявність сертифіката якості;

· Ідентифікація супроводжують продукцію документів;

· Відповідність вимог безопасності.7. Управління процесами

Управління процесами здійснюється на основі наступних процедур:

· Інструкції по способу виконання технологічних процесів складання продукції;

· Документально оформлені критерії якості;

· Використання внутрішніх робочих інструкцій; 8. Контроль

8.1 Загальні положення

Контроль проводиться підприємством на всіх етапах виробництва, зберігання і реалізації. Дані, що підтверджуються відповідність продукції встановленим вимогам, підтримуються в належному стані.

Після проведення контролю, фірма гарантує продаж якісної продукції клієнтам, у відповідність із заздалегідь обумовленими термінами і умовами. Всі дії фірми з даного питання документуються і підписуються генеральним директором.

8.2 Вхідний контроль

Поставляються комплектуючі проходять повний вхідний контроль відділом контролю, причому продукція, що поставляється повинна бути упакована, містити сертифікат якості, відповідну технічну документацію. У разі невиконання цих вимог, а також не працездатності, поставляються комплектуючі повертаються на підприємство-виробник.

Документи, в яких відображаються результати контролю, зберігаються на підприємстві 6 місяців, з дня використання в процесі виробництва останньої комплектуючої з даної поставленої партії.

8.3 Остаточний контроль

Продукція проходить повний вихідний контроль у відділі контролю фірми. Також здійснюється контроль над бракованої продукцією, аналіз причин браку і вироблення відповідного коригуючого дії. Здійснюється документування процесу перевірки та аналіз шлюбу.

8.4 Реєстрація даних контроляНалічіе такої документації, є підтвердженням того, що продукція піддалася контролю. Якщо продукція не витримала контроль, то до неї застосовуються процедури управління невідповідною продукцією. Органом відповідальним за випуск продукції пройшла контроль, є відділ контролю. 9. Статус контролю

Для недопущення відправки неперевіреною продукції, її необхідно маркувати. Доказом перевіреної продукції є клеймо фірми, яке містить назву підприємства та дату ізготовленія.10. Управління невідповідною продукцією

10.1 Загальні положення

Фірмою забезпечується процедури, які гарантують, що невідповідна встановленим вимогам продукція не потрапить до споживача.

10.2 Аналіз та утилізація невідповідної продукції

На даному етапі проводиться аналіз готової продукції, яка не пройшла вихідний контроль. При невідповідності, продукція може бути виправлена. Усі витрати, щодо усунення невідповідності, покладаються на нашу фірму.

Списання продукції проводиться відповідно до актом про списання, затверджений генеральним директором фірми. Для виключення попадання невідповідної продукції в розряд справною, вона ідентифікується, і піддається утілізаціі.11. Коригувальні та запобіжні дії

11.1 Загальні положення

Фірма здійснює коригувальні та запобіжні дії. Всі зміни, що виникають в результаті цих дій, піддаються реєстрації.

11.2 Коригувальні дії

Всі скарги клієнтів і повідомлення про невідповідної продукції приймаються і документуються сервісним відділом. Аналіз причин, що викликали невідповідність продукції, і визначення виправляють дій для ліквідації цих причин проводяться на зборах фірми, у присутності групи контролю.

11.3 Запобіжні дії

Для усунення причин невідповідності готової продукції сервісний відділ під керівництвом технічного директора, проводить аналіз відповідних джерел інформації (результати різних перевірок, скарги споживачів і т.д.). В результаті чого виробляються запобіжні дії.

Причина, що призвела коригувальні та запобіжні дії, а також результат цих дій оформляється документально.12. Вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання й упакування

12.1 Загальні положення

Фірмою забезпечується вантажно-розвантажувальні роботи, а також зберігання та упаковку готової продукції.

12.2 Вантажно-розвантажувальні роботи

Вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються без застосування будь-яких механізмів, використовується фізична праця вантажників, на увазі чого знижується ризик пошкодження комплектуючих і готової продукції.

12.3 Зберігання

Вся продукція, що випускається, а також комплектуючі, щоб уникнути впливу на неї шкідливих факторів, зберігається на складі. Кожна одиниця продукції має клеймо, яке містить назву підприємства-виробника та дату виготовлення.

Прийом продукції на склад здійснюється за актом приймання, а відпустку її виробляється за накладними комплектуючих або готової продукції. Для кількості продукції знаходиться на складі, а також її якості, періодично проводиться інвентаризація (1 раз в квартал).

12.4 Упаковка

Упаковка готової продукції виробляється в стандартну пакувальну тару. Упаковка відповідає всім вимогам розробленим фірмой.13. Управління протоколами якості

Дані якості продукції зберігаються протягом року і видаються на вимогу клієнта, а також органів державного нагляду.

Для запобігання втрати, а також швидкого доступу до них, ці дані зберігаються на паперовому та електронному носітеле.14. Внутрішні перевірки якості

Фірма забезпечує внутрішні перевірки. Графік перевірок затверджується генеральним директором і складається строком на 1 рік.

Всі результати перевірок реєструються і доводяться до відома кожного з працівників фірми, для подальшого аналізу і прийняття коригуючих действій.15. Підготовка кадрів

Кадрову політику фірми визначає генеральний директор. Формування кадрів і реєстрація даних про співробітників здійснюється відділом кадрів.

Для проведення перевірок проводиться спеціальна підготовка персоналу, з організацією курсів підвищення кваліфікації та стажування.

© 8ref.com - українські реферати