На головну

 Економіка туризму. Сутність туризму та планування - Туризм

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

П'ятигорськ ІНСТИТУТ КУРОРТНІЙ РЕКРЕАЦІЇ І

ГОСТИННОСТІ

Філія російської міжнародної академії туризму

(РМАТ)

Контрольна робота

Дисципліна: Е К О Н О М І К А Т У Р И З М А

Тема: 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ТУРИЗМУ.

2. ПЛАНУВАННЯ В ТУРИЗМІ.

Виконавець: студент 3 курсу 303 групи

Факультету: М Е Н Е Д Ж М Е Н Т Про Р Г А Н І З А Ц І Й

Б А Р М І Н О Й М А Р Г А Р І Т И

Відмітка про перевірку роботи

_________________________

«_____» ____________ 2004р.

П'ятигорськ

2004

П Л А Н:

1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ТУРИЗМУ ....................................... 3

2. ПЛАНУВАННЯ В ТУРИЗМІ ...................................................... 9

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ............................................................ ..14

I. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ТУРИЗМУ.

Для того, щоб встановити значення туризму і повніше описати сферу його діяльності, необхідно в першу чергу виділити різні групи суб'єктів, які взаємодіють в туризмі.

1. Туристи. Це люди, які відчувають різні психічні та фізичні потреби, природа яких визначає напрямки і види участі цих людей у ??туристської діяльності.

2. Організації, що надають туристам товари та послуги. Це підприємці, які бачать в туризмі можливість отримувати прибуток за допомогою надання товарів і послуг з урахуванням попиту на туристичному ринку.

3. Місцеві органи влади. Розглядають туризм як важливий фактор економіки, пов'язаний з доходами, які місцеві громадяни можуть отримувати від цього бізнесу у вигляді податків, що надходять до місцевого бюджету.

4. Приймаюча сторона. Місцеве населення, сприймає туризм в першу чергу як фактор зайнятості населення. Для цієї групи важливим є результат взаємодії з туристами, в тому числі іноземними.

Таким чином, туризм може бути визначений як сукупність явищ і взаємовідносин, що виникають при взаємодії туристів, постачальників, місцевих органів влади та місцевого населення в процесі туристської діяльності.

Подорожі, туризм - це комплекс споріднених сфер бізнесу. Найбільш близькою до туризму професією є поширення турів, тобто робота туристичних агентств. Безпосередньо залучені до туризму авіакомпанії, компанії з прокату машин, залізниці, автобуси, готелі та ресторани. До зв'язаних видів бізнесу також можна віднести фінансові структури, які фінансують розвиток сфери обслуговування та ін.

Подорожі та туризм - два нерозривно пов'язаних поняття, які характеризують певний образ життєдіяльності людини. Це відпочинок, активне розвага, спорт, пізнання навколишнього світу, торгівля, лікування і безліч інших видів діяльності. При цьому завжди присутній переміщення людини в іншу місцевість або країну, континент, відмінні від його звичайного місцезнаходження чи проживання.

Таким чином, подорож - це переміщення людей у ??часі та просторі, а людина, що здійснює подорож, незалежно від цілей, напрямів, засобів пересування і тимчасових проміжків, іменується мандрівником.

На відміну від подорожі туризм - категорія, яка має сильний вплив економіки і володіє подвійністю внутрішньої природи явища, тому туризм - це і особливий, масовий рід подорожей, і діяльність з організації та здійснення цих подорожей.

Туризм - тимчасове переміщення людей з місця свого постійного проживання в іншу країну або місцевість в межах своєї країни у вільний час з метою отримання задоволення і відпочинку, оздоровчих, гостьових, пізнавальних або в професійно-ділових цілях, але без заняття оплачуваною діяльністю в відвідуваному місці.

Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, яка в багатьох країнах перетворилася на бурхливо розвивається індустрію. В даний час кожне 7-е робоче місце в світі припадає на туристський бізнес. За прогнозами СОТ, до 2020 року кількість міжнародних туристських прибуттів складе 1,6 млрд., Тобто в 3 рази перевищить показники 2000 року. Щоденні витрати туристів, виключаючи авіаперевезення, зростуть до 5 млрд. Доларів на день.

Практики російської туристської індустрії покладають великі надії на розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в нашій країні. Останнім часом туристські фірми частково спрямовують свою діяльність на російські регіони і країни ближнього зарубіжжя.

Туризм в Росії - це розвивається комплекс. Тому постійно ведеться пошук нових форм роботи на ринку, шляхів вирішення, що виникають в даній індустрії проблем. Але, незважаючи на стрімкі темпи розвитку, належної уваги туризму як сектору національної економіки Росії досі не приділяється.

Економіка пов'язана з витяганням оптимальної вигоди від використання обмежених ресурсів. Економічні фактори, які, як правило, обмежені, покликані задовольняти психологічні та фізичні потреби людини.

У сучасних умовах економічний аспект в туристському бізнесі знаходить особливу значимість, і для ефективного ведення туристського бізнесу підприємець повинен добре розбиратися в питаннях економіки туризму.

Економіки туризму представляє собою науку, що вивчає внутрішні аспекти економічних відносин у цій сфері діяльності, причому економічні відносини розглядаються на двох рівнях: міжгалузевого комплексу соціально-побутової інфраструктури і господарюючого суб'єкта туристської фірми.

Відповідно до Федерального закону «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» туризм - це тимчасові виїзди (подорожі) громадян РФ, іноземних громадян та осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування.

Туризм як товар реалізується у формі послуг. Послуга туризму, як і послуга, взагалі, є дія певної споживчої вартості, що виражається в корисному ефекті, який задовольняє ту чи іншу людську потребу. При цьому послуга може бути надані або річчю, тобто за допомогою товару, або в процесі функціонування самого живого праці. Зазначені два способи виробництва послуг обумовлюють і два види самих послуг: матеріальні (виробничі), нематеріальні (невиробничі), не пов'язані з матеріальними продуктами, виробництво яких невід'ємно від їх споживання.

Тур являє собою комплекс різних послуг (розміщення, харчування, транспортні послуги, побутові, туристські, екскурсійні идр.), Об'єднаних на основі головної мети подорожі і надаються на певному маршруті у визначений термін.

Крім того, туристи можуть купувати товари туристського призначення, Сукупність послуг і товарів туристського призначення називається «туристичний продукт». Турпродукт включає:

· Тури, об'єднані за цілеспрямованості (пізнавальні, оздоровчі тощо);

· Туристсько-екскурсійні послуги різних видів (розміщення, харчування, транспортні послуги тощо);

· Товари туристсько-сувенірного призначення (карти, листівки, проспекти, сувеніри і т.д.).

Туризм можна імпортувати в країну і експортувати з неї.

Витрати туристів з інших регіонів представляють собою вклади в економіку даного приймаючого регіону. Так, наприклад, туристи з інших країн отримують свої доходи у себе на батьківщині, а подорожуючи по Росії, витрачають гроші, вкладаючи їх в економіку нашої країни. Таким чином, витрати іноземців в стані в туристських цілях представляють собою для Росії туристський експорт. В'їжджаючи в дану країну, туристи набувають досвіду і відвозять із собою незабутні враження від поїздки.

Туристський експорт - це вивіз із країни туристичних вражень, який супроводжується одночасним ввозом туристом грошей в дану країну.

Туристський імпорт - це ввезення в країну туристських вражень, який супроводжується одночасним вивезенням грошей туристом з даної країни.

Коли туристи з Росії здійснюють подорожі в інші країни, це стає турімпортом в економіку Росії. Гроші, витрачені в Росії іноземними громадянами, є турімпортом для економіки тих країн.

При туристському експорті напрямок грошового потоку збігається з напрямком потоку туристів, тоді як при експорті товарів дані потоки спрямовані протилежно. Коли потік платежів йде до Росії, значить, щось було експортовано: туристський досвід або товари. Грошові потоки в обох випадках йдуть в одному напрямку.

Експорт товарів з Росії

Потоки товару

Росія Інші країни

Грошові потоки

Туристський експорт з Росії

Туристські потоки

Росія Інші країни

Грошові потоки

Оскільки в туризмі виробляються і предмети споживання (їжа), і послуги (розміщення), то можна зробити висновок, що туризм - це міжгалузевий комплекс соціально-побутової інфраструктури, який має виробничі і невиробничі функції і являє собою туристську індустрію. Господарський процес, що протікає в галузі туризму, є виробничо-обслуговуючим процесом.

Туристська індустрія - це сукупність готелів та інших засобів розміщення, засобів транспорту, підприємств громадського харчування, засобів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, оздоровчого та іншого призначення, організацій, що здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, а також установ, що надають екскурсійні послуги і послуги гідів- перекладачів.

Необхідно забезпечити туристам якісних туристичних послуг, а також подальший розвиток туристичної індустрії. Саме тому, в туризмі пріоритетним стає пошук більш ефективного використання відносно обмежених ресурсів, що і є одним із завдань економічної науки.

Економіка туризму представляє собою систему відносин, що виникають у сфері туризму в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання результатів туристської діяльності.

Економіка туристської фірми - це сукупність факторів виробництва, фондів обігу і нематеріальних активів, доходів (прибутку), отриманих в результаті реалізації туристичного продукту та надання різних інших послуг (виконаних робіт).

Вартісна оцінка активів і доходів туристської фірми характеризує рівень і масштаби її розвитку. Масштаби залежать від уміння знайти оптимальне співвідношення між використовуваними ресурсами, кількістю і якістю реалізованого туристського продукту, з одного боку, і обсягом реалізації турпродукту і прибутком від її реалізації - з іншого.

I I. ПЛАНУВАННЯ В ТУРИЗМІ.

Планування - це один із способів, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрямок зусиль усіх членів організації до досягнення її загальних цілей. З даної функції починається процес управління. Функція планування покликана відповісти на три питання:

1) де ми знаходимося в даний час: менеджери повинні обговорити сильні і слабкі сторони організації в основних її областях (фінанси, маркетинг, персонал), для того, щоб реально визначити, чого може домогтися організація;

2) куди ми хочемо рухатися: менеджери повинні, оцінюючи можливості та загрози в навколишньому середовищі, визначити якими повинні бути цілі організації і що може перешкодити досягненню цих цілей;

3) як ми збираємося зробити це: менеджери вирішують, що робити члени організації для досягнення поставлених цілей.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ являє собою набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей.

Процес стратегічного планування є інструментом, що допомагає в прийнятті управлінських рішень. Його завдання - забезпечити нововведення і зміни в організації в достатній мірі.

СТРАТЕГІЯ являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей.

Стратегічне планування представляється єдиним способом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує керівництву засіб створення плану на тривалий термін. Стратегічне планування також дає основу для прийняття рішень. Знання того, чого хоче досягти організація, допомагає уточнити найбільш підходящі шляхи дій. Формальне планування сприяє зниженню ризику при прийнятті рішення. Приймаючи обгрунтовані і систематизовані планові рішення, керівництво знижує ризик прийняття неправильного рішення через помилкову або недостовірну інформацію про можливості організації або про зовнішню ситуацію. Планування служить для формулювання встановлених цілей, допомагає створити єдність загальної мети всередині організації.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ: цілі, керівництва для прийняття рішень і практичні дії, що охоплюють стратегії, політика фірми, процедури, правила і бюджети, а також основні етапи процесу планування.

Метою більшості турфірм є ведення прибуткового і тривалого бізнесу. Для досягнення даної мети компаніям необхідно виробляти той товар або послугу, який буде задовольняти потреби потенційних покупців і тим самим забезпечувати збільшення бізнесу. Планування продукту - це важливий компонент у розвитку прибуткового і тривалого бізнесу. Його часто називають плануванням з дотриманням «п'яти правил» - планування з метою створення правильного продукту, доставки його в правильне місце, в правильний час, за правильну ціну і в належному (правильному) кількості.

Продукт для споживача - це не тільки поєднання матеріальних компонентів і послуг, це - набір вигод, матеріальних і нематеріальних цінностей. Отже, планування продукту має здійснюватися з урахуванням того, яким його хотіли б бачити самі споживачі. Створення правильного продукту - нелегке завдання, тому що, потреби, вимоги і бажання покупця постійно змінюються; сили конкуренції впливають на життєвий цикл продукту таким чином, що продукти, успішні на певному етапі життєвого циклу, пізніше потрапляють в стадію занепаду або вмирають.

Життєві факти, які проходить туристичний продукт: виведення товару на ринок, зростання, зрілість, насичення, занепад. У зв'язку зі швидкими змінами способу життя людей і технологічними змінами життєвий цикл окремих товарів став коротше, ніж був раніше, тому концепція життєвого циклу продукту відіграє важливу роль у стратегічному плануванні і кожна стадія життєвого циклу також має певні завдання для маркетингу.

Етап виведення продукту на ринок. На цій фазі життєвого циклу потрібні витрати на стимулювання попиту (реклама нового товару і послуги). Цей етап характеризується високими витратами, повільним зростанням обсягів продажів і проведенням рекламних компаній для стимулювання початкового попиту. Саме в цьому періоді життєвого циклу турпродукту буває великий відсоток невдач, і в зв'язку з великими витратами виведення товару або послуги на ринок прибутків на цьому етапі ще немає.

Етап зростання. У цьому періоді новинка (якщо вона користується попитом на ринку) задовольняє інтереси ринку, то виражається у зростанні прибутку і збуту. Зростання прибутку може зробити ринок привабливим для конкурентів. Витрати фірми на стимулювання збуту залишаються високими, але тут акцент робиться на мотивацію цілеспрямованого вибору і покупки товару конкретної фірми, а не на мотивацію споживачів купити і випробувати даний товар. На етапі зростання кількість роздрібних точок продажу товару або послуги зазвичай зростає. Завдяки збільшення збуту ціни на товар (послугу) можуть знизитися.

Етап зрілості. Зрілий продукт - це вже міцно утвердився на ринку товар. Темпи збуту його можуть продовжувати збільшуватися, але вже повільніше. Потім вони поступово вирівнюються. На цьому етапі життєвого циклу продукту багато роздрібні точки, що продають товар, дуже конкурентноздатні. Фірми намагаються знайти способи утримати свою частку ринку. Лижні курорти є найбільш підходящим прикладом зрілого продукту. Після декількох років збільшуються темпів збуту зростання обсягів продажів поступово сповільнюється, курорти роблять спроби до збереження своєї частки ринку і диверсифікації пропозиції.

Етап насичення. На цьому етапі обсяги продажів досягають найвищої точки, продукт максимально проникає на ринок.

Масове виробництво і застосування нових технологій допомагає знизити рівень цін і зробити продукт найбільш доступним для кожного.

Етап занепаду. Багато турпродукти залишаються на етапі насичення протягом декількох років. Але багато хто з них з часом застарівають і на ринок виводяться нові продукти для заміни старих. На стадії занепаду попит на продукт скорочується, знижуються витрати на рекламу. У міру падіння попиту і прибутку з ринку йдуть фірми, що не витримують конкуренції.

Пропозиції фірм повинні бути розраховані на широке коло споживачів з різним рівнем доходу, з метою якомога більше охопити ринок.

Одним з найбільш важливих маркетингових рішень є рішення щодо встановлення ціни на товар. Ціна відображає те, як споживачі сприймають продукт.

Витрати, пов'язані з виробництвом, просуванням, розповсюдженням і продажем турпродукту, а також норма прибутку повинні бути включені в ціну. З метою встановлення правильної ціни на турпродукт необхідно аналізувати багато факторів.

Туроператор - туристичне підприємство, яке займається розробкою туристичних маршрутів і комплектацією турів, забезпечує їх функціонування, організовує рекламу, розраховує в відповідності з діючими нормативами і затверджує в установленому порядку ціни на тури по цих маршрутах, продає тури турагентам для випуску і реалізації путівок за своїми ліцензіями .

Турагент - фірма, що набуває тури, розроблені туроператором, випускає на ці тури путівки і реалізує їх споживачеві.

Досвід найбільших російських туроператорів показав, що правильна стратегія і ефективна маркетингова програма дозволяють фірмі визначити цільові ринки, вибрати надійних постійних партнерів, істотно збільшити обсяг продажів, частку ринку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. В.А. Квартальнов, «ТУРИЗМ», М., «Фінанси і статистика», 2002.

2. «Економіка туризму», РМАТ, М., «Фінанси і статистка», 2001.

3. М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, «Основи менеджменту», М., «Дело», 1992.

4. Е.Н. Ільїна, «Туризм - подорожі. Створення туристської фірми Агентський бізнес », М .: РМАТ, 1998.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com