трусики женские украина

На головну

 Кондиціонування повітря, вентиляція та опалення - Теплотехніка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Санкт-Петербурзький

ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра кондиціонування повітря, вентиляції та охорони праці

Пояснювальна записка

до курсового проекту на тему

«Кондиціювання повітря, вентиляція та опалення»

Розробила / Стукалова Е. /

Група / 6-ТВ-4 /

Керівник / ./

Санкт - Петербург

1999

Вихідні дані для розрахунку

Цех розташований в бесфонарних будівлі закритого типу з технічним горищем і сіткою колон 18х12. Освітлений люмінесцентними світильниками, вбудованими в перекриття.

 Найменування

 міста

 Довжина, L м

 Розміри цеху

 Ширина, B м

 Висота, H м Питомі теплові втрати, q

 Ленінград 18х8 12х6 4.8 0.1

Площа цеху Fц = 18х8х12х6 = 10368 м2

Обсяг цеху Vц = 10368х4.8 = 49766м3

Кількість встановленого обладнання nн = Fц / F1М

F1М = 18 м2

nн = 10386/18 = 576

Кількість обслуговуючого персоналу nл = nн / Н

H = 4 ед.обор.

m = 576/4 = 144

Розрахункові параметри зовнішнього повітря

 місто Розрахункове значення параметрів

 Середня

 Температура

 опалювального

 періоду

 t ср

 Тривалість

 Опалювального періоду

 m від, діб.

 теплий режим холодний режим

 температура t н

 Теплосодержание i н

 Температура

 t н

 Теплосодержание i н

 Ленінград 24.8 51.5 -26 -25.3 -2,2 219

Розрахункові параметри внутрішнього повітря цеху

 Наймену

 Вання цеху

 Параметри

 повітря Робочі режими

 Неробочий

 Режим темп. возд.для расч.деж.отопленія

 Теплий Холодний

 Тепмература t в Т Относ.влажнос.

 Тепмератураt У Х Относ.влажнос.

 Трикотажний

 Рекоменд.

 Прийняті

 У розрахунку 22-24 65 22-23 65

 10

Тепловий баланс основного цеху

Тепловтрати через зовнішні будівельні огорожі будівлі, Вт

Визначаються тільки для холодного розрахункового періоду

Qмн = q0Vц.н (tвх-tнх), де

q0-питома теплова характеристика будівлі, Вт / (m3x0C)

Vцн-зовнішній обьем цеху в м3

tвх, tнхвнутренняя і зовнішня розрахункові температури повітря для холодного розрахункового періоду

Qмн = 0.1x49766x (26 - (- 22)) = 238876,8

Теплопоступлення від технологічного обладнання, що має електродвигуни, Вт

Qмаш = 1000 N1елn nспрnв, де

Nуст-встановлена ??потужність електродвигунів одиниці обладнання, кВт

n -у обладнання даної марки

nспр- коефіцієнт попиту електроенергії рівний 0.8

nв-коеф. Враховує фактичне надходження тепла в приміщенні = 1

Qмаш = 1000х2.2х576х0.8x1 = 1013760

Теплопоступлення від штучного освітлення, Вт

Qосв = 1000 NосвFпb, де

Nосв-питома електрична потужність на висвітленні рівна 0.05 кВт / м2

Fп-площа підлоги цеху, м3

b -коефф. Враховує фактичне надходження тепла від світильників у приміщенні рівний 0.4

Qосв = 1000x0.05x10368x0.4 = 207360

Тепловиділення від людей, Вт

Qл = q1пm, де

q1п-повне тепловиділення однією людиною приймається рівним 222 Вт

m-число людей одночасно працюючих в цеху в одній зміні

Qл = 222x144 = 31968

Теплопоступлення через стелю з технічним стелею

Qтч = КТЧ (tч-tвт) Fпотв, де

Кч- коефіцієнт теплопередачі перекриття технічного горища приймається рівним 2.5 Вт / (м2 x C)

tч,-температура повітря на технічному горищі приймається рівною на 5 градусів вище розрахункової температури зовнішнього повітря в теплий період

tвт- розрахункова температура повітря в цеху в теплий період

в-коефф.учітивающій вільну площу стелі за вирахуванням площі, зайнятої світильниками, воздухораздающімі пристроями приймається рівним 0.6

Qтч = 2.5x (24.8 + 5-23) x10368x0.6 = 105753,6

Зведена таблиця теплового балансу цеху

 п.

 П.

 найменування величин,

 входять до теплової

 баланс

 Умовне

 позначення Розмірність Розрахунковий режим

 Холодний Теплий

1

 Тепловтрати через

 зовнішні огородження

 Q мн Вт ----- 238876,8

 2 Теплопоступленія від устаткування

 Q маш Вт 1013760 1013760

 3 Теплопоступленія від позов. освітлення

 Q осв Вт 207360 207360

 4 Теплопоступленія від людей

 Q л Вт 31968 31968

5

 Тепло-я черезперек-ку

 з техн.чердака

 Q тч Вт 105753,6 -------

 Разом: теплонадлишків в цеху

 влітку Q л хат

 взимку Q з хат

 Вт

 Вт

 1358841,6

 1014211,2

Побудова процесів зміни тепловлажностного стану повітря на id діаграмі для основного цеху.

Побудова процесів на id діаграмі вироблятися для теплого і холодного періодів року.

Згідно з нормами в в'язальних цехах повинні підтримуватися певні кліматичні умови: температура повітря для теплого періоду в межах 22-24о, для холодного -22-23о, а відносна вологість повітря при будь-якому значенні температури в зазначених вище межах повинна бути постійною і дорівнює 65%.

Cводная таблиця зміни тепловлажностного стану повітря.

Літній розрахунковий режим

 Стан повітря

 Точка на

 діаграмі Параметри повітря

 З про% КДж / кг Г / кг

 Зовнішній

 Н Т 24,8 55,2 51,5 42

 Внутрішній

 В Т 23 65 52 45

 Після зрошувальної камери

 До Т 17 95 46 45

 Припливне (П) П 18 90 47,5 45

Зимовий розрахунковий період

 Стан повітря

 Точка на

 діаграмі Параметри повітря

 З про% КДж / кг Г / кг

 Зовнішній Н -26 90 -25,3 0,3

 Внутрішній У 22 65 51,2 45

 Після зрошувальної камери До 18 90 47,5 45

 Припливне П 19 85 48 45

 Суміш зовнішнього та реціркулярного З 21,5 66 47 39

1.Часовая продуктивність систем кондиціонування повітря.

1.1Колічество припливного повітря, кг / год

Літній період Gпл = 3.6 Qізбл / (iв- iп)

Gпл = 3.6x1358841,6 / (52-47,5) = 1087073,28

Зимовий період Gпз = 3.6Qізбз / (iв- iп)

Gпз = 3.6х1014211,2 / (51,2-48) = 1140987,6

, Де Qізблі Qізбз- сумарна величина теплонадлишків в цеху в теплий і холодний розрахунковий період;

iв, iп- ентальпія внутрішнього і припливного повітря, кДж / кг

1.2.Обьемное кількість припливного повітря, м3 / год

Літній період lпл = Gпл / p

Lпл = 1087073,28 / 1,2 = 905894,4

Зимовий період Lпз = Gпз / p

Lпз = 1140987,6 / 1,2 = 950823

Де p-об'ємна вага повітря, КГ / М3 = 1.2

1.3 Кількість припливно повітря, кг / год

Літній період Gвитл = 0,9х Gпл; Lвитл = 0.9х lпл

Gвитл = 0,9х1087073,28 = 978366; Lвитл = 0.9х905894,4 = 815305

Зимовий період Gвитз = 0,9х Gпз; Lвитз = 0.9х Lпз

Gвитз = 0,9х1140987,6 = 1026888,8; Lвитз = 0.9х950823 = 855740,7

2.КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА, 1 / год

Літній період nл = lпл / Vц

nл = 905894,4 / 49766 = 18,2

Зимовий період nз = Lпз / Vц

nз = 950823/49766 = 19,1

3.Кількість ВОДИ, розпилюють в зрошувальній камері КОНДИЦІОНЕРІВ.

3.1.Часовой витрата води на зволоження повітря

Літній період Wкл = м * Gпл, кг / год

Wкл = 0,7х1087073,28 = 760951,3

Зимовий період Wкз = м * Gпз, кг / год

Wкз = 0,7х1140987,6 = 798691,32

Де м-коефіцієнт зрошення = 0.7

3.2.Годовой витрата води на зволоження повітря.

Приймаються наступні позначення:

mгод-загальне число діб в році;

Nгод-загальне число робочих годин у році = 4151;

mот-число діб в опалювальному періоді = 220;

NОТ-число годин в опалювальному періоді = 5280;

число робочих годин:

в зимовий період nз = 2534

в літній період nз = 1620

Річна витрата води на зволоження повітря в зрошувальній камері визначається за формулою: Wкгод = (Wкл * nл + Wкз * nз) * 10-3м3 / рік

Wкгод = (760951,3 * 1620 + 798691,32 * 2534) * 10-3 = 3256625

4.Расходи ХОЛОДА.

4.1.Максімальний часовий витрата холоду, кВт

Qхолмax = (iн-Ік) Gпл * 10-3 * 0,278

Qхолмax = (51,5-46) 1087073,28 * 10-3 * 0,278 = 1662,14

4.2.Годовой витрата холоду, МВт год / рік

Qхолгод = (iн-Ік) [0.5 (iн-Ік) * Д + 200] Gпл * 10-6 * 0,278

Qхолгод = 5,5 * [0.5 * 5.5 * 135 + 200] 1087073,28 * 10-6 * 0.278 = 949.5

де Д-коефіцієнт, що характеризує тривалість стояння теплосодержания зовнішнього повітря = 135

5.Расходи ТЕПЛА НА ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ.

5.1.Максімальний часовий витрата тепла на опалення.

Qотmax = qо * Vц * (tот-tн3) * 10-3

Qотmax = 0,1 * 49766 (5 + 26) * 10-3 = 154,27

де qо-питома теплова характеристика будівлі, Вт / (м3град);

tот = 5о;

5.2.Средній часовий витрата тепла на опалення.

Qсрот = qo * Vц * (tот-tср.от3) * 10-3, КВт

Qсрот = 0,1 * 49766 * (5 + 2,2) * 10-3 = 35,83

5.3.Годовой витрата тепла на постійне опалення.

Qот.пгод = Qсрот * NОТ * 10-3, МВт / рік

Qот.пгод = 35,83 * 5280 * 10-3 = 189,2

5.4.Годовой витрата тепла на чергове опалення.

Qот.дгод = Qсрот * (nнр + кіт * nз) * 10-3, МВт / рік

Qот.дгод = 35,83 * (986 + 0,33 * 2534) * 10-3 = 65,3

де nнр- кількість неробочих діб в опалювальному періоді = 3520-2534 = 986;

кіт-коефіцієнт, що враховує число годин роботи чергового опалення в робочі добу опалювального періоду = 0,33

6.МОЩНОСТЬ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ система кондиціонування повітря.

6.1.Мощость електродвигунів припливних і витяжних вентиляторів.

Припливні вентилятори Nвп = (lпл * НВП) / 1000 * 3600 * hв * hпер, КВт

Nвп = (905894,4 * 1000) / (1000 * 3600 * 0,7 * 0,92) = 390,74

Витяжні вентилятори Nв.вит = (Lвитл * Нв.вит) / 1000 * 3600 * hв * hпер, КВТ

Nв.вит = (815305 * 500) / (1000 * 3600 * 0,7 * 0,92) = 175,8

6.2.Мощность електродвигунів насосів кондиціонера.

Літній період Nнасл = (Wкл * Рнас) / 1000 * 3600 * hнас, КВт

Nнасл = (760951,3 * 230) / 1000 * 3600 * 0,5 = 97,23

Зимовий період Nнасз = (Wкз * Рнас) / 1000 * 3600 * hнас,

Nнасз = (798691,32 * 230) / 1000 * 3600 * 0,5 = 102

6.3.Мощность електродвигунів компресорів холодильної станції.

_

Nхол = Qхолmax * Nхол, КВт

Nхол = 1662,14 * 0,25 = 415,5

Сумарна потужність електродвигунів системи кондиціонування повітря

Літній період Nл = Nвп + Nвв + Nнасл + Nхол

Nл = 390,74 + 175,8 + 97,23 + 415,5 = 1079,27

Зимовий період Nх = Nвп + Nвв + Nнасз

Nх = 390,74 + 175,8 + 102 = 668,54

7.ГОДОВИЕ ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА система кондиціонування повітря.

7.1.Годовой витрата електроенергії на припливні і витяжні вентилятори

Припливні вентилятори Nвпгод = Nвп * Nгод * 10-3, МВт / рік

Nвпгод = 390,74 * 4154 * 10-3 = 1623,13

Витяжні вентилятори Nввгод = Nвв * Nгод * 10-3, МВт / рік

Nввгод = 175,8 * 4154 * 10-3 = 730,3

7.2.Годовой витрата електроенергії на насоси кондиціонерів.

Nнасгод = (Nнасл * nл + Nнасз * nз) 10-3, МВтч / рік

Nнасгод = (97,23 * 1620 + 102 * 2534) 10-3 = 416

7.3.Годовой витрата електроенергії на електродвигуни компресорів холодильної станції.

_

Nхолгод = Qхолгод * Nхол, МВт / рік

Nхолгод = 949.5 * 0,25 = 237,4

Сумарна витрата електроенергії на рік

Nгод = Nвпгод ++ Nввгод + Nнасгод + Nхолгод, МВт / рік

Nгод = 1623,13 + 730,3 + 416 + 237,4 = 3006,8

8.Основні ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ систем кондиціонування повітря і ОПАЛЕННЯ ДЛЯ ОСНОВНОГО ЦЕХУ.

8.1.Капітальние витрати на спорудження систем кондиціонування повітря та опалення.

8.1.1.Капітальние витрати на повітряну частину систем кондиціонування повітря.

ККВ = ККВ * lпл * 10-3, руб

ККВ = 400 * 905894,4 * 10-3 = 362357,76

8.1.2.Капітальние витрати на систему холодопостачання.

Кхола = Кхола * Qхолmax, руб

Кхола = 75 * 1662,14 = 124680,75

8.1.3.Капітальние витрати на опалення.

Кот = кіт * Qотmax, руб

Кот = 13 * 154 = 2002

Сумарні капітальні витрати

К = ККВ + Кхола + Кот, руб

К = 362357,76 + 124680,75 + 2002 = 489040,51

8.2.Годовие експлуатаційні витрати на системи кондиціонування повітря та опалення.

8.2.1.Експлуатаціонние витрати на повітряну частину систем кондиціонування повітря.

Екв = екв * lпл * 10-3, руб / год

Екв = 150 * 905894,4 * 10-3 = 135884,16

8.2.2.Експлуатаціонние витрати на систему холодопостачання.

Ехол = ехол * Qхолгод, руб / год

Ехол = 20 * 949.5 = 18990

8.2.3.Експлуатаціонние витрати на опалення.

ЕСП = ЕСП * Qотгод, руб / год

ЕСП = 6,8 * 189,2 = 1286,6

Сумарні річні експлуатаційні витрати на системи КВ та опалення складають

Е = 1,25 (Екв + Ехол + ЕСП), грн / рік

Е = 1,25 (135884,16 + 18990 + 1286,6) = 156160,72

Зведена таблиця техніко-економічних показників систем кондиціонування повітря вентиляції та опалення

 № п / п

 Назва величин

 Позначення

 Едін.ізмеренія

 Найменування

 Трикотажний цех

 Всього

 За

 підприємству

 1 Внутрішній об'єм цеху

 V ц

 м 3 49766

 2 Загальна потужність електродвигунів технічного обладнання

 N маш КВт

3

 Продуктивність припливних сис-м

 в літній і зимовий періоди

 1.Кондіціонірованія повітря

 L п.кв л

 L п.кв з

 м 3 / ч

 м 3 / ч

 905894.4

 950823

4

 Продуктивність витяжних систем в літній та зимовий періоди

 1. Кондиціонування повітря

 L вит л

 L вит з

 м 3 / ч

 м 3 / ч

 815305

 855740.7

 5 Кратність повітрообміну в цеху

 n л

 n з 1 / год

 18.2

 19.1

 Годин і РІЧНІ ВИТРАТИ

6

 Годинна вироб-ость насосів кондиціонерів

 1.Летній період

 W к л Кг / год 760951.3

 2.Зімній період

 W до з Кг / год 798691.32

 7 Річна витрата води в зрошувальних камерах кондиціонерів

 W до рік

 м 3 / рік 3256625

 8 Максимальний часовий витрата холоду на охолодження повітря

 Q хол max КВт 1662.14

 9 Річна витрата холоду на охл-ие повітря

 Q хол рік МВтч / рік 949.5

 10

 Максимальний часовий витрата тепла

 На опалення: постійне

 Чергове

 Q от.д max

 Q от.д max

 КВт

 КВт

 154.27

 35.83

 11

 Річна витрата тепла

 На опалення: постійне

 чергове

 Q от.п рік

 Q от.д рік

 МВтч / рік

 МВтч / рік

 281.12

 65.3

 12

 Загальна потужність електродв-лей систем КВ і В

 1.Пріточних вентиляторів конд-ів

 N в.пр КВт 390.74

 2.Витяжних вентиляторів конд-ів

 N в.вит КВт 175.8

 3.Насосов конд-ів для літнього та зимового періодів

 N нас л

 N нас з

 КВт

 КВт

 97.23

 102

 4.Компрессоров холод.станціі

 N хол КВт 415.5

 РАЗОМ: літній період ... ..

 a N л КВт 1079.27

 Зимовий період ....

 aN з КВт 668.54

 14

 Річний витрати на обладнання:

 1.Пріточние вент-ри конд-рів

 N в.пр рік МВтч / рік 1623.13

 2.Витяжние вент-ри кондиц-рів

 N вв рік МВтч / рік 730.3

 3.Насоси кондиціонерів

 N нас рік МВтч / рік 416

 4.Компрессора холоділ.станціі

 N хол рік МВтч / рік 237.4

 РАЗОМ:

 ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

 aN рік МВтч / рік 3006.8

 15

 Капітальні витрати на спорудження систем:

 1.Кондіц-вання повітря

 До кв руб 362357.76

 2.Холодоснабженія

 До х руб 124680.75

 3.Отопленія.

 К о руб 2002

 РАЗОМ: aК руб 489040.51

 16

 Річні експлуатаційні витрати на системи:

 1.Кондіц-вання повітря

 Е кв Руб / рік 135884.16

 2.Холодоснабженія

 Е х Руб / рік 18990

 3.Отопленія.

 Е про Руб / рік 1286.6

 РАЗОМ: aЕ Руб / рік 156160.72

 17

 Наведені витрати на системи КВ, В і О:

 1.Абсолютная

 П а

 Руб / рік 237667.47

 2.Относітельние

 П про% 2376.68

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка