На головну    

Екзаменаційні квитки по теорії організації за другий семестр 2000 г - Теорія організації

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 1

Дайте поннятие ділової культури.

Які групи людей повинні бути враховані при опнределении призначення організації?

Организанционно-эколонгическая теонрия зміни організації у зовнішній середі.

Як і для якої мети визначається коефіцієнт закріплення операцій?

Як опренделяется длинтельность опенрационного циклу і від ченго вона завинсит?

Методи планування.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 2

Розв'язання яких проблем є оснонвой формированния организанционной кульнтуры?

Охарактенрізуйте линейнно-функционнальную струкнтуру управленния организанцией.

Що собою представляє неформальна організація?

Кооперинрование произнводства і його форми.

Що собою представляє задел? Назвіть його види.

Назвіть три чисті стратегії планнирования сонвокупного обънема производнства.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 3

Назвіть ознаки, понложенные в осннову классифинкации органинзаций і привендите классифинкацию, предлонженную канадснким профессонром Г. Мінцбернгом.

У чому укладається суть матнричной органинзационной структури управління?

Организанционный ефект. Синергия.

Технолонгический пронцесс і його складові эленменты.

Що понинмается під понточной лінією? Види потокових ліній.

Назвіть початкові даннные, использунемые при опренделении велинчины произнводственной потужності.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 4

В чому складається значення системного підходу до ананлизу организанции?

Що слендует розуміти під хозяйстнвенной органинзацией?

Назвіть стилі руководнства, які можуть испольнзовать менеднжеры при разнрешении конфнликтов в органнизации при проведенні изнменения і оханрактеризуйте один з них.

На які процеси поднразделяется производстнвенный процес в залежності від призначення і характеру продукції, що виготовляється?

Види і кошти техннического коннтроля.

Планиронвание обсягів продукції у вартісному вираженні (назвати понказатели).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 5

Поняття організації як соціальної системи.

Назвіть види бюрокрантических і орнганических структур управління організаціями.

У чому виявляється суть "матнрицы измененния-сопротивнление" при проведенні стратегічних змін в організації?

Як назынвается фірма, контролююча діяльність інших компанний? Назвіть види подчиненнных їй компанний.

У чому вынражается органнизация непонточного произнводства?

Назвіть системи оперантивного планинрования.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 6

В чому укладається значення сущестнвования органнизации як об'єкта?

Назвіть напрями, по яких в ділових органнизациях устаннавливаются меті.

Назвіть групу основнных очікувань індивіда від організації.

Приведіть поняття «тип виробництва» і назвіть оснонвные типи виробництв.

Приведіть формулу расчента длительноснти производстнвенного циклу в загальному вигляді.

Производнственная мощнность і фактонры, її опреденляющие

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 7

В чому вынражается органнизация як посередник?

Перечиснлите основні види хозяйстнвенных органинзаций.

Що понинмается під офіційною організацією?

Назвіть принципи рацинональной органнизации произнводственного процесу.

Показатенли якості продукції і їх види.

Що понинмается під оперативним плануванням? Задачі планинрования. Етапи планування.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 8

Назвіть чинники возденйствия общестнва на органинзации.

Що понинмается під місією в шинроком значенні слова?

Автокрантический стиль проведення изнменения в орнганизации.

Специалинзация произвондства і її форми.

Які ознаки ханрактерны для потокового пронизводства?

Назвіть основні приннципы планинрования пронмышленного виробництва.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 9

Назвіть підходи до раснсмотрению орнганизации як об'єкта управнления.

Назвіть типи организанционных струкнтур управління і приведіть їх відносні характеристинки.

Опишіть модель включенния людини в организационнное оточення з позиції ченловека?

Суть поняття "вирнтуальные" комнпании (органинзации).

Производнственный цикл і його структунра.

Опишіть методи расчента производнственной мощнности роблення.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 10

Організанция як субънект.

Що понинмается під ценлями организанции?

Що понинмается по орнганизационной структурою фірми?

Производнство на пронмышленном підприємстві. Основні эленменты произвондственного процесу.

Определенние розмірів і періодичності запуску (выпунска) партії деталей.

Приведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійному виробництві.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 11

Які елементи конкнретной социнальной середи зумовлюють особливості самої органинзации?

Приведіть класифікацію організацій по Т. Парсонсону.

Що понинмается під орнганизационным оточенням?

Приведіть вимоги, що пред'являються до организацинонной системи управління (ОСУ).

У чому вынражается органнизация непонточного произнводства?

Що собою представляє диспетчеризанция производнства?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 12

Суть функционированния организанции як управнленческого об'єкта.

У чому укладається суть дивинзионной струкнтуры управленния з продукнтовой специанлизацией отденлений?

Що собою представляє формалізація соціальних систем?

Назвіть основні нанправления в оргпроектиронвании систем управління.

Як опренделяется длинтельность опенрационного циклу і від ченго вона завинсит?

По яких ознаках классифицирунются резерви виробництва?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 13

Скільки і які чинники визначають формування організаційної культури?

Приведіть класифікацію організації по П. Бло і В. Скотту.

Рационанлистско-адапнтивный підхід до проблеми зміни орнганизации у зовнішній середі.

Концентнрация произнводства і її форми.

Приведіть формулу расчента длительноснти производстнвенного циклу в загальному вигляді.

Види планнов, содержанние і їх взаинмосвязи.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 14

З яких елементів слангается органинзационная культура?

Для чого формулюється місія, що вона дає для діяльності організації?

Назвіть чинники, влиянющие на вибір организационнной структури.

Производнственный пронцесс, поняття і склад.

Показатенли якості продукції і їх види.

Показатенли использованния производснтвенной мощнности (перенчислить)

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 15

Що собою представляє организационнная культура?

У чому схожість і отнличие корпоранции від общини?

Модель взаємодії людини з орнганизационным оточенням з позицій органнизации в ценлом.

Організанционная струкнтура управленния (ОСУ). Привести ключові поняття структур.

Які ознаки ханрактерны для потокового пронизводства?

Як осунществляется планування програми в натуральному вираженні?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 16

В чому вынражается органнизация як посередник?

У чому схожість і отнличие корпоранции від общини?

Назвіть чинники, влиянющие на вибір организационнной структури.

Організанционная струкнтура управленния (ОСУ). Привести ключові поняття структур.

Определенние розмірів і періодичності запуску (выпунска) партії деталей.

Назвіть початкові даннные, использунемые при опренделении велинчины произнводственной потужності.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 17

Які елементи конкнретной социнальной середи зумовлюють особливості самої органинзации?

Назвіть типи организанционных струкнтур управління і приведіть їх відносні характеристинки.

Организанционный ефект. Синергия.

Технолонгический пронцесс і його складові эленменты.

Що понинмается під понточной лінією? Види потокових ліній.

Показатенли использованния производснтвенной мощнности (перенчислить)

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 18

Поняття організації як соціальної системи.

Які групи людей повинні бути враховані при опнределении призначення організації?

У чому виявляється суть "матнрицы измененния-сопротивнление" при проведенні стратегічних змін в організації?

Назвіть принципи рацинональной органнизации произнводственного процесу.

Що собою представляє задел? Назвіть його види.

Що понинмается під оперативним плануванням? Задачі планинрования. Етапи планування.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 19

Назвіть ознаки, понложенные в осннову классифинкации органинзаций і привендите классифинкацию, предлонженную канадснким профессонром Г. Мінцбернгом.

Приведіть класифікацію організацій по Т. Парсонсону.

Назвіть групу основнных очікувань індивіда від організації.

Приведіть поняття «тип виробництва» і назвіть оснонвные типи виробництв.

Производнственный цикл і його структунра.

Назвіть три чисті стратегії планнирования сонвокупного обънема производнства.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 20

З яких елементів слангается органинзационная культура?

У чому укладається суть матнричной органинзационной структури управління?

Що понинмается під орнганизационным оточенням?

Як і для якої мети визначається коефіцієнт закріплення операцій?

Види і кошти техннического коннтроля.

По яких ознаках классифицирунются резерви виробництва?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 21

Назвіть чинники возденйствия общестнва на органинзации.

Для чого формулюється місія, що вона дає для діяльності організації?

Назвіть стилі руководнства, які можуть испольнзовать менеднжеры при разнрешении конфнликтов в органнизации при проведенні изнменения і оханрактеризуйте один з них.

Назвіть основні нанправления в оргпроектиронвании систем управління.

Види і кошти техннического коннтроля.

Назвіть основні приннципы планинрования пронмышленного виробництва.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 22

В чому складається значення системного підходу до ананлизу организанции?

Охарактенрізуйте линейнно-функционнальную струкнтуру управленния организанцией.

Автокрантический стиль проведення изнменения в орнганизации.

Специалинзация произвондства і її форми.

Що понинмается під понточной лінією? Види потокових ліній.

Опишіть методи расчента производнственной мощнности роблення.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 23

Розв'язання яких проблем є оснонвой формированния организанционной кульнтуры?

Що понинмается під місією в шинроком значенні слова?

Що понинмается по орнганизационной структурою фірми?

Як назынвается фірма, контролююча діяльність інших компанний? Назвіть види подчиненнных їй компанний.

Які ознаки ханрактерны для потокового пронизводства?

Планиронвание обсягів продукції у вартісному вираженні (назвати понказатели).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 24

Що собою представляє организационнная культура?

У чому укладається суть дивинзионной струкнтуры управленния з продукнтовой специанлизацией отденлений?

Що собою представляє неформальна організація?

Приведіть вимоги, що пред'являються до организацинонной системи управління (ОСУ).

У чому вынражается органнизация непонточного произнводства?

Методи планування.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 25

Суть функционированния организанции як управнленческого об'єкта.

Що понинмается під ценлями организанции?

Що понинмается під офіційною організацією?

Концентнрация произнводства і її форми.

Приведіть формулу расчента длительноснти производстнвенного циклу в загальному вигляді.

Назвіть системи оперантивного планинрования.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 26

В чому укладається значення сущестнвования органнизации як об'єкта?

Назвіть види бюрокрантических і орнганических структур управління організаціями.

Рационанлистско-адапнтивный підхід до проблеми зміни орнганизации у зовнішній середі.

Кооперинрование произнводства і його форми.

Показатенли якості продукції і їх види.

Приведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійному виробництві.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 27

Назвіть підходи до раснсмотрению орнганизации як об'єкта управнления.

Назвіть напрями, по яких в ділових органнизациях устаннавливаются меті.

Що собою представляє формалізація соціальних систем?

Производнство на пронмышленном підприємстві. Основні эленменты произвондственного процесу.

Производнственный цикл і його структунра.

Що собою представляє диспетчеризанция производнства?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 28

Скільки і які чинники визначають формування організаційної культури?

Що слендует розуміти під хозяйстнвенной органинзацией?

Опишіть модель включенния людини в организационнное оточення з позиції ченловека?

Производнственный пронцесс, поняття і склад.

Як опренделяется длинтельность опенрационного циклу і від ченго вона завинсит?

Види планнов, содержанние і їх взаинмосвязи.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 29

Дайте поннятие ділової культури.

Приведіть класифікацію організації по П. Бло і В. Скотту.

Модель взаємодії людини з орнганизационным оточенням з позицій органнизации в ценлом.

Суть поняття "вирнтуальные" комнпании (органинзации).

Що собою представляє задел? Назвіть його види.

Як осунществляется планування програми в натуральному вираженні?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 30

Організанция як субънект.

Перечиснлите основні види хозяйстнвенных органинзаций.

Организанционно-эколонгическая теонрия зміни організації у зовнішній середі.

На які процеси поднразделяется производстнвенный процес в залежності від призначення і характеру продукції, що виготовляється?

Определенние розмірів і періодичності запуску (выпунска) партії деталей.

Производнственная мощнность і фактонры, її опреденляющие

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 31

Поняття організації як соціальної системи.

Назвіть напрями, по яких в ділових органнизациях устаннавливаются меті.

Що понинмается під орнганизационным оточенням?

Приведіть вимоги, що пред'являються до организацинонной системи управління (ОСУ).

Що собою представляє задел? Назвіть його види.

Назвіть три чисті стратегії планнирования сонвокупного обънема производнства.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 32

Що собою представляє организационнная культура?

Приведіть класифікацію організацій по Т. Парсонсону.

Що собою представляє неформальна організація?

Суть поняття "вирнтуальные" комнпании (органинзации).

Які ознаки ханрактерны для потокового пронизводства?

Назвіть початкові даннные, использунемые при опренделении велинчины произнводственной потужності.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 33

Назвіть чинники возденйствия общестнва на органинзации.

Приведіть класифікацію організації по П. Бло і В. Скотту.

Що понинмается під офіційною організацією?

Производнственный пронцесс, поняття і склад.

Що понинмается під понточной лінією? Види потокових ліній.

По яких ознаках классифицирунются резерви виробництва?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 34

Суть функционированния организанции як управнленческого об'єкта.

У чому укладається суть матнричной органинзационной структури управління?

Опишіть модель включенния людини в организационнное оточення з позиції ченловека?

Як назынвается фірма, контролююча діяльність інших компанний? Назвіть види подчиненнных їй компанний.

Показатенли якості продукції і їх види.

Опишіть методи расчента производнственной мощнности роблення.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 35

В чому вынражается органнизация як посередник?

Назвіть типи организанционных струкнтур управління і приведіть їх відносні характеристинки.

Модель взаємодії людини з орнганизационным оточенням з позицій органнизации в ценлом.

Назвіть принципи рацинональной органнизации произнводственного процесу.

Види і кошти техннического коннтроля.

Показатенли использованния производснтвенной мощнности (перенчислить)

Зав. кафедрою

---

2

зразковий перелік екзаменаційних вопросовТЕОРИЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація як система. Ділова і організаційна культура. Методологія аналізу організацій.

Органнизация як об'єкт.

Организанция як субънект.

Органнизация як посередник.

Чинники возденйствия общестнва на органинзации.

Поннятие ділової культури.

Организационнная культура.

Поняття організації як соціальної системи.

Суть функционированния организанции як управнленческого об'єкта.

Орнганизация як об'єкт управнления.

Классифінкация органинзаций.

Класифікація організацій по Т. Парсонсону.

Основні види хозяйстнвенных органинзаций.

Типи структур управління організаціями.

Типи организанционных струкнтур управління.

Види бюрокрантических і орнганических структур управління організаціями.

Лінейнно-функционнальная струкнтура управленния организанцией.

Дивинзионная струкнтура управленния з продукнтовой специанлизацией отденлений.

Матнричная органинзационная структура управління.

Місія організації.

Ценлі организанции.

Организанционный ефект. Синергия.

Рационанлистско-адапнтивный підхід до проблеми зміни орнганизации у зовнішній середі.

Организанционно-эколонгическая теонрия зміни організації у зовнішній середі.

У чому виявляється суть "матнрицы измененния-сопротивнление" при проведенні стратегічних змін в організації?

Автокрантический стиль проведення изнменения в орнганизации.

Модель взаємодії людини з орнганизационным оточенням з позицій органнизации в ценлом.

Орнганизационное оточення.

Група основнных очікувань індивіда від організації.

Формалізація соціальних систем.

Неформальна організація.

Офіційна організація.

Орнганизационная структура фірми.

Організанционная струкнтура управленния (ОСУ).

Назвіть основні нанправления в оргпроектиронвании систем управління.

Принципи організації виробництва. Типи виробництва, їх характеристики.

Концентнрация і специалинзация произвондства.

Кооперинрование произнводства і його форми.

Основні эленменты произвондственного процесу.

Технолонгический пронцесс і його складові эленменты.

Принципи рацинональной органнизации произнводственного процесу.

Поняття типу виробництва і оснонвные типи виробництв.

Виробничий цикл. Методи організації виробничих процесів. Якість продукції.

Производнственный цикл і його структунра.

Як опренделяется длинтельность опенрационного циклу і від ченго вона завинсит?

Органнізация непонточного произнводства.

Определенние розмірів і періодичності запуску (выпунска) партії деталей.

Ознаки потокового пронизводства.

Види потокових ліній.

Показатенли якості продукції.

Види і кошти техннического коннтроля.

Планування виробництва, випуску продукції. Оперативне календарне планування і регулювання виробництва.

Основні приннципы планинрования пронмышленного виробництва.

Методи планування.

Види планнов.

Производнственная мощнность і фактонры, її опреденляющие

Методи расчента производнственной мощнности роблення.

Планування програми в натуральному вираженні.

Оперативне планування і його системи.

Діспетчерізанция производнства.

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 1

Назвіть ознаки, понложенные в осннову классифинкации органинзаций і привендите классифинкацию, предлонженную канадснким профессонром Г.Мінцбернгом.

Що понинмается під місією в шинроком значенні слова?

Рационанлистско-адапнтивный підхід до проблеми зміни орнганизации у зовнішній середі.

На які процеси поднразделяется производстнвенный процес в залежності від призначення і характеру продукції, що виготовляється?

Як опренделяется длинтельность опенрационного циклу і від ченго вона завинсит?

Що собою представляє диспетчеризанция производнства?

Назвіть основні факнторы, воздейнствующие на заробітну плату.

Назвіть основні типи моделей.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 2

Поняття організації як соціальної системи.

Що понинмается під ценлями организанции?

Що понинмается під орнганизационным оточенням?

Організанционная струкнтура управленния (ОСУ). Привести ключові поняття структур.

Производнственный цикл і його структунра.

Производнственная мощнность і фактонры, її опреденляющие

Пріведінте классификанцию чинників підвищення пронизводительноснти труда.

Первонанчально допуснтимое рішення методом аппронксимации Фонгеля (привеснти опис в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 3

Назвіть підходи до раснсмотрению орнганизации як об'єкта управнления.

Приведіть класифікацію організацій по Т.Парсонсону.

Структури організації.

Назвіть основні нанправления в оргпроектиронвании систем управління.

Показатенли якості продукції і їх види.

Що понинмается під оперативним плануванням? Задачі планинрования. Етапи планування.

Назвіть основні поднразделы плану по труду і занработной планте.

Для канкой мети иснпользуются ментоды лінійного программированния?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 4

Скільки і які чинники визначають формування організаційної культури?

У чому схожість і отнличие корпоранции від общини?

Назвіть групу основнных очікувань індивіда від організації.

Кооперинрование произнводства і його форми.

Які ознаки ханрактерны для потокового пронизводства?

Як осунществляется планування програми в натуральному вираженні?

Порядок планування фонду заработнной плати ИТР, службовців і інших категонрий работнинков.

Що сонбой представнляют графіки Генрі Л.Гантта і для якої мети вони иснпользуются?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 5

Організанция як субънект.

Для чого формулюється місія, що вона дає для діяльності організації?

Организанционный ефект. Синергия.

Концентнрация произнводства і її форми.

Що собою представляє задел? Назвіть його види.

Показатенли использованния производснтвенной мощнности (перенчислить)

Пріведінте формулу опнределения чиснленности пронизводственных робітників з відрядної опланты труда на роботах, що нормуються.

Назвіть основні метонды прогнозиронвания.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 6

Розв'язання яких проблем є оснонвой формированния организанционной кульнтуры?

Назвіть напрями, по яких в ділових органнизациях устаннавливаются меті.

Що собою представляє формалізація соціальних систем?

Производнство на пронмышленном підприємстві. Основні эленменты произвондственного процесу.

Определенние розмірів і періодичності запуску (выпунска) партії деталей.

Назвіть початкові даннные, использунемые при опренделении велинчины произнводственной потужності.

Методи оцінки роботи і їх коротка характеристинка.

Для канкой мети иснпользуются методи сетенвого планиронвания?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 7

В чому вынражается органнизация як посередник?

Назвіть види бюрокрантических і орнганических структур управління організаціями.

Модель взаємодії людини з орнганизационным оточенням з позицій органнизации в ценлом.

Приведіть вимоги, що пред'являються до организацинонной системи управління (ОСУ).

Приведіть формулу расчента длительноснти производстнвенного циклу в загальному вигляді.

По яких ознаках классифицирунются резерви виробництва?

Привединте основні види доплат і надбавок.

Загальний метод распренделения ресурнсов між коннкурирующими видами діяльності (дати в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 8

Що собою представляє организационнная культура?

Охарактенрізуйте линейнно-функционнальную струкнтуру управленния организанцией.

Автокрантический стиль проведення изнменения в орнганизации.

Як назынвается фірма, контролююча діяльність інших компанний? Назвіть види подчиненнных їй компанний.

Види і кошти техннического коннтроля.

Види планнов, содержанние і їх взаинмосвязи.

У чому виражаються особливі умови оплати труда?

Опишіть процес постнроения моденлей.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 9

Які елементи конкнретной социнальной середи зумовлюють особливості самої органинзации?

У чому укладається суть матнричной органинзационной структури управління?

Що собою представляє неформальна організація?

Производнственный пронцесс, поняття і склад.

Що понинмается під понточной лінією? Види потокових ліній.

Приведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійному виробництві.

Назовинте форми і системи заранботной плати.

Якими способами осунществляется отримання иннформации для прогнозированния?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 10

В чому складається значення системного підходу до ананлизу организанции?

Що слендует розуміти під хозяйстнвенной органинзацией?

Що понинмается під офіційною організацією?

Приведіть поняття «тип виробництва» і назвіть оснонвные типи виробництв.

У чому вынражается органнизация непонточного произнводства?

Планиронвание обсягів продукції у вартісному вираженні (назвати понказатели).

Дайте визначення поняття "пронизводственные робітники" і ментодику опреденления їх чиснленности.

Источнинки отримання інформації.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 11

Суть функционированния организанции як управнленческого об'єкта.

Які групи людей повинні бути враховані при опнределении призначення організації?

Опишіть модель включенния людини в организационнное оточення з позиції ченловека?

Суть поняття "вирнтуальные" комнпании (органинзации).

Производнственный цикл і його структунра.

Методи планування.

Перечиснлите початкові дані, иснпользуемые при плануванні фонду заработнной плати з використанням почасового методу расчента.

Для канкой мети иснпользуются ментоды лінійного программированния?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 12

Назвіть чинники возденйствия общестнва на органинзации.

Приведіть класифікацію організації по П.Бло і В.Скотту.

Назвіть чинники, влиянющие на вибір организационнной структури.

Назвіть принципи рацинональной органнизации произнводственного процесу.

Як опренделяется длинтельность опенрационного циклу і від ченго вона завинсит?

Назвіть основні приннципы планинрования пронмышленного виробництва.

Суть фінансових пільг.

Назвіть основні метонды прогнозиронвания.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 13

Дайте поннятие ділової культури.

Перечиснлите основні види хозяйстнвенных органинзаций.

Що понинмается по орнганизационной структурою фірми?

Специалинзация произвондства і її форми.

У чому вынражается органнизация непонточного произнводства?

Опишіть методи расчента производнственной мощнности роблення.

Заработнная плата, платня, вознагражденние. Дати поняття і відмінності.

Первонанчально допуснтимое рішення методом аппронксимации Фонгеля (привеснти опис в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 14

З яких елементів слангается органинзационная культура?

Назвіть типи организанционных струкнтур управління і приведіть їх відносні характеристинки.

Организанционно-эколонгическая теонрия зміни організації у зовнішній середі.

Технолонгический пронцесс і його складові эленменты.

Определенние розмірів і періодичності запуску (выпунска) партії деталей.

Назвіть системи оперантивного планинрования.

Назвіть чинники, влиянющие на опренделение загального рівня оплати труда.

Що сонбой представнляют графіки Генрі Л.Гантта і для якої мети вони иснпользуются?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 15

В чому укладається значення сущестнвования органнизации як об'єкта?

У чому укладається суть дивинзионной струкнтуры управленния з продукнтовой специанлизацией отденлений?

У чому виявляється суть "матнрицы измененния-сопротивнление" при проведенні стратегічних змін в організації?

Як і для якої мети визначається коефіцієнт закріплення операцій?

Види і кошти техннического коннтроля.

Назвіть три чисті стратегії планнирования сонвокупного обънема производнства.

Критерії встановлення заробітної плати.

Назвіть основні типи моделей.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 16

Що собою представляє организационнная культура?

Що понинмается під ценлями организанции?

Назвіть стилі руководнства, які можуть испольнзовать менеднжеры при разнрешении конфнликтов в органнизации при проведенні изнменения і оханрактеризуйте один з них.

Приведіть поняття «тип виробництва» і назвіть оснонвные типи виробництв.

Приведіть формулу расчента длительноснти производстнвенного циклу в загальному вигляді.

Як осунществляется планування програми в натуральному вираженні?

Привединте основні види доплат і надбавок.

Загальний метод распренделения ресурнсов між коннкурирующими видами діяльності (дати в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 17

Які елементи конкнретной социнальной середи зумовлюють особливості самої органинзации?

Що слендует розуміти під хозяйстнвенной органинзацией?

Назвіть стилі руководнства, які можуть испольнзовать менеднжеры при разнрешении конфнликтов в органнизации при проведенні изнменения і оханрактеризуйте один з них.

Концентнрация произнводства і її форми.

Що собою представляє задел? Назвіть його види.

Приведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійному виробництві.

Перечиснлите початкові дані, иснпользуемые при плануванні фонду заработнной плати з використанням почасового методу расчента.

Якими способами осунществляется отримання иннформации для прогнозированния?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 18

В чому складається значення системного підходу до ананлизу организанции?

Приведіть класифікацію організації по П.Бло і В.Скотту.

Организанционный ефект. Синергия.

Кооперинрование произнводства і його форми.

Що понинмается під понточной лінією? Види потокових ліній.

Показатенли использованния производснтвенной мощнности (перенчислить)

Дайте визначення поняття "пронизводственные робітники" і ментодику опреденления їх чиснленности.

Для канкой мети иснпользуются методи сетенвого планиронвания?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 19

Дайте поннятие ділової культури.

Які групи людей повинні бути враховані при опнределении призначення організації?

Автокрантический стиль проведення изнменения в орнганизации.

Назвіть основні нанправления в оргпроектиронвании систем управління.

Які ознаки ханрактерны для потокового пронизводства?

По яких ознаках классифицирунются резерви виробництва?

У чому виражаються особливі умови оплати труда?

Источнинки отримання інформації.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 20

В чому укладається значення сущестнвования органнизации як об'єкта?

У чому схожість і отнличие корпоранции від общини?

Що понинмается під орнганизационным оточенням?

Як назынвается фірма, контролююча діяльність інших компанний? Назвіть види подчиненнных їй компанний.

Показатенли якості продукції і їх види.

Що собою представляє диспетчеризанция производнства?

Привединте классификанцию чинників підвищення пронизводительноснти труда.

Опишіть процес постнроения моденлей.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 21

Скільки і які чинники визначають формування організаційної культури?

Назвіть типи организанционных струкнтур управління і приведіть їх відносні характеристинки.

Що понинмается під офіційною організацією?

Производнство на пронмышленном підприємстві. Основні эленменты произвондственного процесу.

Определенние розмірів і періодичності запуску (выпунска) партії деталей.

Види планнов, содержанние і їх взаинмосвязи.

Назовинте форми і системи заранботной плати.

Назвіть основні метонды прогнозиронвания.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 22

Поняття організації як соціальної системи.

Приведіть класифікацію організацій по Т.Парсонсону.

Модель взаємодії людини з орнганизационным оточенням з позицій органнизации в ценлом.

Производнственный пронцесс, поняття і склад.

Приведіть формулу расчента длительноснти производстнвенного циклу в загальному вигляді.

Назвіть системи оперантивного планинрования.

Методи оцінки роботи і їх коротка характеристинка.

Первонанчально допуснтимое рішення методом аппронксимации Фонгеля (привеснти опис в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 23

В чому вынражается органнизация як посередник?

Перечиснлите основні види хозяйстнвенных органинзаций.

Що понинмается по орнганизационной структурою фірми?

Технолонгический пронцесс і його складові эленменты.

Види і кошти техннического коннтроля.

Назвіть три чисті стратегії планнирования сонвокупного обънема производнства.

Критерії встановлення заробітної плати.

Назвіть основні типи моделей.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 24

Назвіть чинники возденйствия общестнва на органинзации.

Що понинмается під місією в шинроком значенні слова?

Що собою представляє неформальна організація?

Приведіть вимоги, що пред'являються до организацинонной системи управління (ОСУ).

Як опренделяется длинтельность опенрационного циклу і від ченго вона завинсит?

Назвіть початкові даннные, использунемые при опренделении велинчины произнводственной потужності.

Назвіть основні поднразделы плану по труду і занработной планте.

Опишіть процес постнроения моденлей.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 25

Розв'язання яких проблем є оснонвой формированния организанционной кульнтуры?

Охарактенрізуйте линейнно-функционнальную струкнтуру управленния организанцией.

Рационанлистско-адапнтивный підхід до проблеми зміни орнганизации у зовнішній середі.

Як і для якої мети визначається коефіцієнт закріплення операцій?

Показатенли якості продукції і їх види.

Методи планування.

Суть фінансових пільг.

Що сонбой представнляют графіки Генрі Л.Гантта і для якої мети вони иснпользуются?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 26

Назвіть підходи до раснсмотрению орнганизации як об'єкта управнления.

У чому укладається суть дивинзионной струкнтуры управленния з продукнтовой специанлизацией отденлений?

Опишіть модель включенния людини в организационнное оточення з позиції ченловека?

Організанционная струкнтура управленния (ОСУ). Привести ключові поняття структур.

Які ознаки ханрактерны для потокового пронизводства?

Що понинмается під оперативним плануванням? Задачі планинрования. Етапи планування.

Заработнная плата, платня, вознагражденние. Дати поняття і відмінності.

Для канкой мети иснпользуются ментоды лінійного программированния?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 27

Назвіть ознаки, понложенные в осннову классифинкации органинзаций і привендите классифинкацию, предлонженную канадснким профессонром Г.Мінцбернгом.

У чому укладається суть матнричной органинзационной структури управління?

У чому виявляється суть "матнрицы измененния-сопротивнление" при проведенні стратегічних змін в організації?

Назвіть принципи рацинональной органнизации произнводственного процесу.

Що понинмается під понточной лінією? Види потокових ліній.

Производнственная мощнность і фактонры, її опреденляющие

Порядок планування фонду заработнной плати ИТР, службовців і інших категонрий работнинков.

Для канкой мети иснпользуются методи сетенвого планиронвания?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 28

Суть функционированния организанции як управнленческого об'єкта.

Назвіть напрями, по яких в ділових органнизациях устаннавливаются меті.

Организанционно-эколонгическая теонрия зміни організації у зовнішній середі.

Суть поняття "вирнтуальные" комнпании (органинзации).

Що собою представляє задел? Назвіть його види.

Назвіть основні приннципы планинрования пронмышленного виробництва.

Назвіть чинники, влиянющие на опренделение загального рівня оплати труда.

Загальний метод распренделения ресурнсов між коннкурирующими видами діяльності (дати в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 29

Організанция як субънект.

Назвіть види бюрокрантических і орнганических структур управління організаціями.

Структури організації.

Специалинзация произвондства і її форми.

Производнственный цикл і його структунра.

Планиронвание обсягів продукції у вартісному вираженні (назвати понказатели).

Привединте формулу опнределения чиснленности пронизводственных робітників з відрядної опланты труда на роботах, що нормуються.

Якими способами осунществляется отримання иннформации для прогнозированния?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 30

З яких елементів слангается органинзационная культура?

Для чого формулюється місія, що вона дає для діяльності організації?

Назвіть чинники, влиянющие на вибір организационнной структури.

На які процеси поднразделяется производстнвенный процес в залежності від призначення і характеру продукції, що виготовляється?

У чому вынражается органнизация непонточного произнводства?

Опишіть методи расчента производнственной мощнности роблення.

Назвіть основні факнторы, воздейнствующие на заробітну плату.

Источнинки отримання інформації.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 31

Назвіть ознаки, понложенные в осннову классифинкации органинзаций і привендите классифинкацию, предлонженную канадснким профессонром Г.Мінцбернгом.

Що понинмается під ценлями организанции?

Назвіть групу основнных очікувань індивіда від організації.

Специалинзация произвондства і її форми.

Показатенли якості продукції і їх види.

Назвіть основні приннципы планинрования пронмышленного виробництва.

Перечиснлите початкові дані, иснпользуемые при плануванні фонду заработнной плати з використанням почасового методу расчента.

Первонанчально допуснтимое рішення методом аппронксимации Фонгеля (привеснти опис в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 32

Назвіть підходи до раснсмотрению орнганизации як об'єкта управнления.

У чому схожість і отнличие корпоранции від общини?

Що собою представляє формалізація соціальних систем?

Назвіть принципи рацинональной органнизации произнводственного процесу.

Види і кошти техннического коннтроля.

Види планнов, содержанние і їх взаинмосвязи.

Назвіть основні поднразделы плану по труду і занработной планте.

Опишіть процес постнроения моденлей.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 33

Розв'язання яких проблем є оснонвой формированния организанционной кульнтуры?

Що слендует розуміти під хозяйстнвенной органинзацией?

Организанционно-эколонгическая теонрия зміни організації у зовнішній середі.

Як назынвается фірма, контролююча діяльність інших компанний? Назвіть види подчиненнных їй компанний.

Які ознаки ханрактерны для потокового пронизводства?

По яких ознаках классифицирунются резерви виробництва?

Критерії встановлення заробітної плати.

Загальний метод распренделения ресурнсов між коннкурирующими видами діяльності (дати в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 34

Що собою представляє организационнная культура?

Назвіть види бюрокрантических і орнганических структур управління організаціями.

Назвіть чинники, влиянющие на вибір организационнной структури.

Производнственный пронцесс, поняття і склад.

Що собою представляє задел? Назвіть його види.

Приведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійному виробництві.

Суть фінансових пільг.

Для канкой мети иснпользуются методи сетенвого планиронвания?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 35

Назвіть чинники возденйствия общестнва на органинзации.

Які групи людей повинні бути враховані при опнределении призначення організації?

Назвіть групу основнных очікувань індивіда від організації.

На які процеси поднразделяется производстнвенный процес в залежності від призначення і характеру продукції, що виготовляється?

Производнственный цикл і його структунра.

Що собою представляє диспетчеризанция производнства?

Привединте основні види доплат і надбавок.

Для канкой мети иснпользуются ментоды лінійного программированния?

Зав. кафедрою

---

2

зразковий перелік екзаменаційних вопросовТЕОРИЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація як система. Ділова і організаційна культура. Методологія аналізу організацій.

Органнизация як об'єкт.

Организанция як субънект.

Органнизация як посередник.

Чинники возденйствия общестнва на органинзации.

Поннятие ділової культури.

Организационнная культура.

Поняття організації як соціальної системи.

Суть функционированния организанции як управнленческого об'єкта.

Орнганизация як об'єкт управнления.

Классифінкация органинзаций.

Класифікація організацій по Т.Парсонсону.

Основні види хозяйстнвенных органинзаций.

Типи структур управління організаціями.

Типи организанционных струкнтур управління.

Види бюрокрантических і орнганических структур управління організаціями.

Лінейнно-функционнальная струкнтура управленния организанцией.

Дивинзионная струкнтура управленния з продукнтовой специанлизацией отденлений.

Матнричная органинзационная структура управління.

Місія організації.

Ценлі организанции.

Организанционный ефект. Синергия.

Рационанлистско-адапнтивный підхід до проблеми зміни орнганизации у зовнішній середі.

Организанционно-эколонгическая теонрия зміни організації у зовнішній середі.

У чому виявляється суть "матнрицы измененния-сопротивнление" при проведенні стратегічних змін в організації?

Автокрантический стиль проведення изнменения в орнганизации.

Модель взаємодії людини з орнганизационным оточенням з позицій органнизации в ценлом.

Орнганизационное оточення.

Група основнных очікувань індивіда від організації.

Формалізація соціальних систем.

Неформальна організація.

Офіційна організація.

Орнганизационная структура фірми.

Організанционная струкнтура управленния (ОСУ).

Назвіть основні нанправления в оргпроектиронвании систем управління.

Принципи організації виробництва. Типи виробництва, їх характеристики.

Концентнрация і специалинзация произвондства.

Кооперинрование произнводства і його форми.

Основні эленменты произвондственного процесу.

Технолонгический пронцесс і його складові эленменты.

Принципи рацинональной органнизации произнводственного процесу.

Поняття типу виробництва і оснонвные типи виробництв.

Виробничий цикл. Методи організації виробничих процесів. Якість продукції.

Производнственный цикл і його структунра.

Як опренделяется длинтельность опенрационного циклу і від ченго вона завинсит?

Органнізация непонточного произнводства.

Определенние розмірів і періодичності запуску (выпунска) партії деталей.

Ознаки потокового пронизводства.

Види потокових ліній.

Показатенли якості продукції.

Види і кошти техннического коннтроля.

Планування виробництва, випуску продукції. Оперативне календарне планування і регулювання виробництва.

Основні приннципы планинрования пронмышленного виробництва.

Методи планування.

Види планнов.

Производнственная мощнность і фактонры, її опреденляющие

Методи расчента производнственной мощнности роблення.

Планування програми в натуральному вираженні.

Оперативне планування і його системи.

Діспетчерізанция производнства.

Оцінка роботи і оплата за труд.

Основні факнторы, воздейнствующие на заробітну плату.

Методи оцінки роботи.

Заработнная плата, платня, вознагражденние.

Опренделение загального рівня оплати труда.

Критерії встановлення заробітної плати.

Основні види доплат і надбавок.

Суть фінансових пільг.

Классификанция чинників підвищення пронизводительноснти труда.

Форми і системи заранботной плати.

Особливі умови оплати труда.

Порядок планування фонду заработнной плати ИТР, службовців і інших категонрий работнинков.

Прогнозування. Типи моделей. Лінійне програмування.

Основні типи моделей.

Процес постнроения моденлей.

Основні метонды прогнозиронвания.

Ментоды лінійного программированния.

Методи сетенвого планиронвания.

© 8ref.com - українські реферати