На головну

 Шпаргалки - Теорія організації

Поняття «залежність», «закон», «закономірність.

Складові якого-небудь процесу організації:

а) Вхідний вплив (вхід) - надходить інформація, розпорядження вищого керівника, ініціатива самого керівника;

б) Перетворення вхідного впливу (функція 1) - обробка вхідної дії за відомим або новим алгоритмом;

в) Вихід - результат перетворення вхідного впливу - управлінське рішення або виконавче дію самого керівника;

г) Вплив результату на вхідний вплив (функція 2) - коректування алгоритму обробки початкового вхідного впливу, або зміна (посилення або ослаблення) його впливу.

Функція 1 відображає залежність результату від вхідного впливу, функція 2 - залежність коригування на вхідний вплив від результату (зворотний зв'язок). Функція 2 може або підсилювати вхідний вплив із зростанням значення результату (позитивний зворотний зв'язок), або послаблювати його з зростанням значення результату (негативний зворотний зв'язок).

Особливості вищеописаного процесу:

а) Запізнення зворотного зв'язку;

б) Наявність порога нечутливості;

в) Обмеження на змінні;

г) Сходження на намічений рівень або розбіжність від нього.

Залежність - це зв'язок між змінними входу і виходу, може включати в себе загальне та індивідуальне для кожної організації.

Види залежностей:

а) Об'єктивні (формуються незалежно від волі людей) і суб'єктивні (формуються людьми для реалізації глобальних цілей організації або країни);

б) Короткочасні (наприклад, залежність підбору кадрів від особистих якостей) і довготривалі (наприклад, залежність зарплати працівника від його продуктивності);

в) Моральні (пов'язані з дотриманням встановлених в суспільної формації норма поведінки, ідеалів людини) та аморальні (пов'язані зі звичаями і традиціями, так чи інакше порушують права людини).

Закон - це залежність, яка або:

а) зафіксована в законодавчих документах (конституції);

б) є ??загальноприйнятою нормою для великої групи людей і організацій;

в) отримала визнання і підтримку авторитетних учених.

Об'єктивні закони - закони організації, суб'єктивні - закони для організації.

Закономірність є частиною закону. Закономірність проектування організації:

а) виявлення конкретної суспільної потреби небудь потреб групи людей;

б) дослідження потреб на стійкість, обсяг, ступінь незадоволеності;

в) формування об'єкта управління (склад, професійні рівень, функціональні обов'язки);

г) створення суб'єкта управління (склад, професійні рівень, функціональні права і обов'язки); до складу можуть входити фізичні або юридичні особи;

д) проектування організації.

Механізм використання - набір правил і норм для реалізує механізм дії працівника із зазначенням переліку його прав і відповідальності.

Механізм дії - формування залежності вихідних параметрів від вхідних; визначення допустимої інерційності, запізнювання і порога реагування.

Узгодження законів дії та використання призводить до ефективної діяльності організації.

Значення законів:

а) утворюють теоретичний фундамент;

б) сприяють від переходу від емпіричного підходу до професійного;

в) дозволяють правильно оцінити ситуацію, що виникла;

г) дозволяють аналізувати зарубіжний опит.Закон синергії.

Організація характеризується (основні елементи організації): продуктивністю, зацікавленістю, науковим потенціалом, ставленням до зовнішнього середовища, мікрокліматом у колективі, кадровим потенціалом, технічним потенціалом, перспективами розвитку, іміджем. Потенціал залежить від кожного працівника і їх розстановки, технічної оснащеності та професіоналізму керівників.

Низький потенціал може виникнути при придбанні організацією набору некомплектного обладнання та слабкого професійного рівня працівників, при звільненні працівників-новаторів. Високий потенціал може виникнути при прийомі на роботу спільних з колективом працівників, при збігу цілей організації з цілями більшості працівників. Потенціал організації може змінюватися двома способами:

а) пропорційно залученню додаткових ресурсів (рис. 1);

б) стрибкоподібно (істотно більше залучення додаткових ресурсів, рис. 2).

Закон синергії: для будь-якої організації існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде або істотно більше простої суми потенціалів, що входять до неї елементів, або істотно менше.

Опис областей графіків синергії:

1 (4) - просте збільшення потенціалу організації на величину потенціалу чергового ресурсу;

2 - різке збільшення потенціалу від декількох ресурсів, збільшення потенціалу організації істотно більше, ніж потенціалу кожного введеного ресурсу;

3 - спад, коли в організації працює дуже багато людей або техніки або введення нових ресурсом неузгодженості серед наявних;

5 - різке зменшення потенціалу через зменшення потенціалу наявних елементів новим елементом;

6 - невеликий підйом при істотному збільшенні складових ресурсів.

Результат стихійного дії закону. Керівник і персонал, піклуючись про процвітання своєї компанії, виходячи з коштів будуть основну увагу звертати на особисті та професійні якості знову прийнятих фахівців, технічні характеристики обладнання. Однак дуже хороший професіонал і чудова людина може не вписатися в мікроклімат колективу та його віддача буде менше; куплене першокласне швидкодіюче обладнання може не реалізувати свої можливості в ряді вже наявного морально застарілого обладнання або за відсутності необхідної підготовки персоналу. Таким чином, потенціал багатьох придбаних ресурсів може в сумі дати менший, ніж заплановано, результат. Якщо керівник знає про закон синергії, а його підлеглі немає, то керівник буде намагатися придбати або правильно розставити ресурси в організації для досягнення гармонії і отримання позитивного синергетичного ефекту. Підлеглі можуть не зрозуміти стратегічних і тактичних задумів керівника і почнуть чинити опір згідно закону самозбереження, т.к не завжди непрофесіонал в галузі управління може правильно зрозуміти маневр керівника. Так, для підбору персоналу в конкретний колектив керівник повинен мати (або зібрати) своєрідне досьє на кожного працівника колективу, щоб якості нового працівника відразу знайшли там своє місце і не створили незручностей для вже працюючих. Однак багато працівників з великим небажанням будуть давати достовірну та детальну інформацію про себе.

Це найгірший варіант, що призводить до нерозуміння дій керівника і персоналу. Якщо керівник і підлеглі знають про закон синергії, то результат дії закону буде найсприятливішим. Усі працівники в рамках своїх повноважень і відповідальності з розумінням будуть ставитися до дій керівника по гармонізації діяльності і ресурсів. Крім того, підлеглі будуть самі самовдосконалюватися для досягнення сінергіі.Прізнакі досягнення синергії в організації:

а) гарний настрій у колективі;

б) зниження простудних і серцево-судинних захворювань;

в) підтримка колективної, а не відрядної оплати праці;

г) скорочення технологічного циклу;

д) використання заморожених ресурсів, у тому числі що знаходяться в особистому користуванні;

е) часткова відмова від послуг сторонніх організацій;

ж) зростання числа пропозицій щодо вдосконалення виробництва і управління;

з) посилення інтересу працівників до підвищення професійної освіти;

і) активне придбання акцій своєї компанії;

к) вироблення і підтримка традицій організації;

л) посилення технологічної та організаційної дисципліни;

м) посилення лояльності до своєї організації і безпосередньому керівництву;

н) скорочення кількості оперативних (у тому числі організаційних) питань, що включаються до порядку нарад і збільшення кількості стратегічних питань (просування товару на ринки і стимулювання збуту, якість товарів і послуг, нові види товарів і послуг);

о) зменшення втоми працівників;

п) стійкість організації до невеликим зовнішнім впливи; благодійна діяльність, постійний попит на продукцію, виконання бізнес-плану.

Керівник повинен формувати технологічну систему своєї організації, яка заснована на:

а) однорідності використовуваних видів сировини, матеріалів, технологій;

б) інтеграції та кооперації виробництва;

в) використанні передової технології (ноу-хау), створенні асоціацій в рамках єдиного технологічного процесу, наприклад, переробні організації поблизу родовища сировини.

Метод «питання і відповіді» - найбільш простий в організаційному виконанні. Його реалізація може бути частково формалізована за допомогою комп'ютера шляхом створення інформаційної бази можливих питань, відповідей і наслідків їх реалізацій. Перспективний метод «конференція ідей», в основі якого лежить стимулювання процесу мислення на рівні свідомості. Зі звичайною конференцією тут мало спільного. Основні принципи даного методу:

а) число учасників в межах 4-12;

б) забороняються глузування, критика, в тому числі і позитивна;

в) для обговорення формулюються 1-2 залежні один від одного завдання;

г) тривалість конференції 30-50 хвилин;

д) ведеться запис усіх пропозицій, у тому числі і абсурдних. Метод «мозкової атаки» найбільш поширений в США. В основі його лежить стимулювання підсвідомості, яке є невичерпним джерелом людського духу, появи блискучих ідей.Закон самозбереження:

Кожна матеріальна система прагне зберегти себе і використовує для досягнення цього весь свій потенціал. Аналітичний вид закону :, де Ri- потенціал організації в області I, що сприяє її розвитку; V1i- ресурс зовнішнього руйнівного впливу; V2i- ресурс внутрішнього впливу, що прагне ліквідувати організацію чи завдати їй відчутної шкоди. Ліва частина формули називається «енергія утримання», права - «енергія ліквідації». Обидві енергії можуть впливати на діяльність організації як позитивно, так і негативно. Наприклад, конкуренти компанії «А» бажають витіснити її зі свого сегменту ринку і витрачають на це фінанси і час. Можливі 3 варіанти:

а) У компанії «А» немає ресурсів для протистояння і вона терпить істотні збитки або ліквідується.

б) Компанія «А» має достатньо ресурсів, щоб залишитися на своїх позиціях.

в) Жорсткий натиск на компанію «А» з боку конкурентів активізує діяльність її персоналу, підвищує сумарний ресурс компанії, і вона або залишається на ринку з новою продукцією, або розширює сегмент ринку з колишньою продукцією.

При позитивному впливі параметри Уi1- і Уi2 збільшують як енергію утримання, так і енергію ліквідації, при негативному - збільшують тільки енергію ліквідації.

Таким чином, реакція компанії на зовнішні або внутрішні негативні впливи може призвести або до творчих, або до руйнівних явищ. Це частково визначається низкою внутрішніх чинників:

а) філософія організації;

б) принципи її діяльності;

в) використання ресурсів і технології;

г) якість і рівень реалізації маркетингу.

За даними консультантів США, 90% різних невдач американських фірм пов'язують з недосвідченістю менеджерів, зловживаннями, постарінням персоналу.

До зовнішніх факторів належать:

а) демографічні;

б) економічні та політичні;

в) розвиток науки і техніки;

г) розвиток культури, в тому числі культури взаємодії між організаціями.

Перераховані фактори, реалізуючись в конкретні дії, можуть істотно підвищити ресурс організації. Зокрема, керівник організації повинен:

а) мати в запасі нову технологію;

б) постійно підвищувати професіоналізм персоналу;

в) мати і підтримувати зв'язки з зовнішнім середовищем і конкретними людьми;

г) мати своїх інформаторів в середовищі конкурентів і серед державних чиновників;

д) створювати союзи взаємного страхування з аналогічними організаціями,

Показник «рівень самозбереження» - різниця ресурсів утримання і ліквідації, поділеній на сумарний обсяг ресурсів утримання УР = ((У-Л) / В) * 100%

Характеристика рівнів самозбереження

 Рівень

 Діапазон значень,%

 Коментарі

 1 (-1000) - (-100) Організацію слід ліквідувати

 2 (-40) - (-10) Для старих організацій переглянути цикли підйому і спаду. Загальна тенденція - прийняти рішення про ліквідацію або реорганізацію. Для нових організацій - або ліквідувати, або підключення нових джерел утримання

 3 0 Для старих організацій - сигнал до прийняття радикальних рішень. Для нових - звичайна боротьба за виживання

 10 Квітня - 20 Нормальна ситуація в ринковій економіці

 5100 - 200 Сприятлива ситуація в ринковій економіці

 6300 - 400 Організація знаходиться в штучно пільгових умовах. Це сигнал до швидкої розплати

 7 500 - 1000 Організацію слід ліквідувати

Явно виражені фази розвитку організації:

а) падіння, триває в середньому 2,8 року;

б) підйом, триває протягом 3 років.

Оперативний аспект безпеки передбачає організацію охорони організації та її підрозділів, матеріалів і готової продукції. Стратегічний аспект безпеки вимагає проведення аналітичної роботи, щоб не допустити виникнення загрози організації та її керівникам.

Керівник і підлеглі не знають закону самозбереження. До тих пір поки організація, за уявленнями керівника і персоналу, функціонує успішно, закон себе практично не проявляє і не турбує керівника. При наростанні несприятливих впливів (збільшується енергія ліквідації) організація в особі всього колективу починає чинити опір (нарощувати енергію утримання). Найчастіше такий опір має спонтанний і кримінальний характер (збільшення тривалості робочого дня, конфлікти, підробка фінансових документів і т.д.). Природне прагнення швидко наростити енергію утримання призводить до невиправданих і часто непоправних витрат. Наприклад, беруть термінові кредити під великі відсотки, залишаючи в якості застави готову продукцію або ліквідну нерухомість. Не завжди організації вдається розплатитися з кредиторами в строк. Дія закону призводить до швидкого зменшення енергії утримання. Керівник знає про закон, а його підлеглі немає. У статичному режимі, коли спостерігається стабільність у переважанні енергії утримання над енергією ліквідації, керівник лише спостерігає за змінами в сприятливих рівнях самозбереження і формує потенційні ресурси утримання. Персонал при цьому взагалі не цікавиться самозбереженням і не формує довгострокових ресурсів виживання. При переміщенні організації в несприятливі рівні персонал почне активізуватися: частина працівників покине організацію, зменшивши тим самим енергію утримання, а інші будуть спішно пропонувати керівнику сумнівні варіанти нарощування енергії утримання або ослаблення енергії ліквідації. Для керівника це дуже важкі часи. Керівник і підлеглі знають про закон самозбереження. Результат дії закону буде сприятливим для організації. Усі працівники в рамках своїх повноважень і відповідальності заздалегідь припускають, що організація в умовах ринкової економіки може виявитися в несприятливих умовах. Цінуючи своїм робочим місцем, вони в плановому порядку поступово створюють нові ресурси, зміцнюють старі зв'язки, знижують негативні возмущающие впливу або переводять їх на користь себе.Закон розвитку:

Кожна матеріальна система прагне досягти найбільшого сумарного потенціалу при проходженні всіх етапів життєвого циклу. Аналітичний вигляд:

, Де Rj- потенціал системи на етапі j життєвого циклу, Rij- потенціал системи в області i, Kj- ваговий коефіцієнт впливу кожного попереднього потенціалу етапу на наступні, Fj- функція цього впливу, Rmax- заплановані результати з конкретних видів діяльності.

Розвиток - необоротна, спрямована, закономірна зміна матерії і свідомості. Форми розвитку:

а) еволюційна, пов'язана з кількісними і якісними змінами,

б) революційна, що характеризується стрибкоподібним неусвідомленим переходом від одного стану матерії до іншого, або стрибкоподібним зміною свідомості без відповідної зміни базису.

Прогресивний розвиток - перехід від нижчого до вищого.

Регресивний розвиток - деградація, зниження рівнів знань і відносин, перехід до вичерпали себе структурам.

Розвиток організацій обумовлено наступними факторами:

а) змінами зовнішнього середовища (економіка, політика, етика, культура та ін.),

б) змінами внутрішнього середовища (переміщення працівників, перехід на нові технології та ін.);

в) потребами та інтересами людини і суспільства (потреба в самовираженні і самовияву людини, в додатковому продукті суспільства й ін.);

г) старінням і зносом матеріальних елементів (устаткування,

д) змінами екології (забруднення або очищення середовища, скорочення або збільшення флори і фауни);

е) технічним прогресом;

ж) глобальним станом світової цивілізації.

Принцип еластичності - швидкість (Cп) зміни потенціалу системи Rjзавісіт від самого потенціалу Rj: Cп = F (Rj). Швидкість зміни потенціалу або суми ресурсів оговтується кутом підйому або спаду кривої зміни ресурсу в зоні еластичності. Якщо кут малий, то говорять про малу еластичності системи, т. Е. Система не дуже сприйнятлива до впливів і малі впливи можуть пройти мимо і не непомітно. Якщо кут великий, то говорять про велику значущість системи, її активної сприйнятливості. На практиці еластичність системи оцінюють у порівнянні з іншими системами, виходячи зі статистичних даних класифікацій.

Принцип безперервності - процес зміни потенціалу системи Rjідёт безперервно, змінюються лише швидкість і знак зміни. Принцип стабілізації - система прагне до стабілізації діапазону зміни потенціалу системи Rj, заснований на потреби людини в стабільності. Стабілізація здійснюється включенням нової продукції в діяльність організації. Успішний розвиток і зростання призводить до синдрому великого бізнесу, який характеризується:

а) вкрай централізованим і набряклим апаратом управління;

б) всеохоплюючої системою спеціальних форм і процедур для прийняття звичайних рішень;

в) зростанням числа нарад для вироблення таких рішенні;

г) передачею рішень і відповідальності з одного відділу в інший.

Керівник і підлеглі не знають закону розвитку. На етапі впровадження у працівників і керівників будь-якої організації сильні романтичні уявлення про майбутню конкурентної здатності і прибутковості їх продукції. Це буде підштовхувати до інтенсифікації та розширення виробництва, залученню додаткових інвестицій. Характер нахилу кривої впровадження буде наближатися до революційної формі. Вантаж накопиченого потенціалу в організації знизить її маневреність або навіть не дозволить їй вийти на етап зростання, і коефіцієнт етапу Е3будет дуже малий. Витративши всі ресурси, компанія може перервати свій життєвий цикл. Керівник знає про закон, а його підлеглі немає. Основу діяльності керівника буде складати бізнес-план, в рамках якого розробляється ресурсне забезпечення по етапах життєвого циклу продукції. Тому запасів практично не повинно бути. Відсутність запасів буде сприйматися персоналом болісно і персонал буде вживати заходів щодо їх створення. У керівників, спеціалістів і робітників ряду організацій завжди є непорушний запас ресурсів, з яким вони почувають себе більш впевненими. Однак ці запаси вимагають додаткових площ, охорони, і т.д. У професійного керівника дуже важке завдання - переконати підлеглих у непотрібності додаткових ресурсів. Таким чином, цей варіант дуже важкий для керівника. Результати дії закону розвитку будуть залежати від ряду факторів, у тому числі від стилю управління, авторитету керівника, зацікавленості працівників.

Керівник і підлеглі знають про закон розвитку. Результат дії закону буде проявлятися в зниженні собівартості виробництва і збільшенні оборотності оборотних коштів. При цьому весь персонал в рамках своїх повноважень і відповідальності вносить свій внесок у позитивну дію закону. Практично реалізуються плани поставок сировини, обладнання, комплектуючих виробів в конкретний час, на конкретне місце. При такому методі компанія може істотно зменшити складські приміщення і число обслуговуючих їх работніков.Закон інформативності-упорядкованості:

Чим більшою інформацією володіє організація про внутрішнє і зовнішнє середовище, тим вона має велику ймовірність стійкого функціонування:

, Де k1, k2, k3- коефіцієнти пропорційності впливу рівнів характеристик інформації один на одного, Vi, Ci, Di- рівні характеристик інформації, Pj- ресурс компанії в області j, Li- ресурси, спрямовані на ліквідацію компанії в області i. Слідство закону: інформованість працівника після досягнення нею критичного рівня переходить у його компетентність.

Результат стихійного дії закону. Персонал буде намагатися збирати якомога більше інформації про конкурентів, ринках збуту та ін., Не замислюючись про її упорядкованості і обсязі. На цей процес може піти багато фінансових ресурсів, крім того, компанії можуть підкинути неправдиву інформацію, яка безсумнівно буде прийнята. В результаті безсистемної, але природною гонки за інформацією компанія може зазнати серйозних збитків. Керівник знає про закон, а його підлеглі немає.

Персонал буде намагатися принести керівнику якомога більше інформації про конкурентів, ринках збуту та ін. Роль керівника полягатиме в перегляді всієї інформації і відборі істотною. Це вельми важка робота, і керівник може щось важливе пропустити. Якщо ця пропущена інформація призведе до негативних результатів, то персонал у всіх гріхах звинуватить керівника. Таким чином, цей варіант найважчий для керівника. Краще не знати всім, чим знати одному.

Керівник і підлеглі знають про закон. Результат дії закону буде найсприятливішим. Усі працівники в рамках своїх повноважень і відповідальності збирають, обробляють інформацію, роблять висновки і повідомляють про це зацікавленій фахівця компанії. При цьому варіанті «туфта» (порожня інформація) або дезінформація з великою ймовірністю буде опущена для подальшої аналітичної роботи. Наявність стійкого каналу інформації збільшує ймовірність надходження потрібної для працівника інформації і при цьому невизначеність її зменшується.

Закон вимагає від керівників створення та розвитку джерел інформації, організації підвищення кваліфікації своїх співробітників, впровадження передових інформаційних технологій, у тому числі автоматизованих робочих мест.Закон єдності:

Кожна матеріальна система прагне налаштуватися на більш економічний режим функціонування в результаті постійної зміни своєї структури або функцій. Ці зміни йдуть в циклі: поділ - перетворення - об'єднання - перетворення. Швидкість і результат перетворень залежать від діапазону зміни зовнішнього чи внутрішнього середовища.

Аналітичний вид закону:

, Де t - час перетворення, T - оптимальний час перетворення, Ri- потенціал організації в області I, сприяючий його розвитку, V1i- ресурс зовнішнього, V2i- ресурс внутрішнього впливу, що прагне ліквідувати організацію чи завдати їй відчутної шкоди.

Слідство 1: за відсутності сильних збурень, аналітичний вид закону приводиться до вигляду:

Слідство 2: при відсутності зовнішніх і внутрішніх збурюючих впливів, закон набуває вигляду:

Слідство 3: за відсутності внутрішніх збурюючих впливів, закон приводиться до вигляду:

Для виконання цього закону керівник повинен дотримуватися принципів:

а) складання і реалізація програми постійного вдосконалення організації, її елементів і підрозділів;

б) залучення до цієї роботи найкращих спеціалістів або консультантів;

в) проведення маркетингу зовнішнього середовища;

г) скорочення витрат на виробництво продукції;

д) зменшення часу знаходження запасів і проміжної продукції на складах;

е) використання сучасної інформаційної технології управління.

Особливості закону:

а) не висловлює специфіки історично визначених відносин, а характеризує загальні зв'язки і відносини в соціальному середовищі;

б) виступає в ролі каталізатора суспільного прогресу;

в) грає зростаючу роль з розвитком суспільства.

Керівник і підлеглі не знають про закон. У будь-якій організації постійно йдуть формальні і неформальні перетворення на рівні зручності роботи: перерозподіляються функції, розширюється або спрощується структура компанії, приймається або звільняється персонал та ін. Такі перетворення називають «плинністю». Вони можуть йти в ногу з часом, тоді це процес неявній, але ефективної реалізації закону. У більшості випадків стихійні перетворення можуть випереджати потреби внутрішнього або зовнішнього середовища компанії або відставати від них. Будь-яка невідповідність, яка досягла критичних значень, починає проявляти себе у збільшенні проблем компанії і навіть соціуму. Таким чином, стихійне дію закону єдності аналізу та синтезу в галузі перетворення структури організації, стратегії виробництва може привести до проблем конкурентоспроможності, прибутковості і т.д.

При виявленні таких проблем уже дозрілими у керівників не буде достатньо часу для своєчасного проведення реструктуризації або диверсифікації компанії. Тому дію закону в таких ситуаціях завжди призводить до швидкого зменшення творчих ресурсів, а діяльність персоналу компанії найчастіше носить спонтанний і навіть кримінальний характер Керівник знає про закон, а його підлеглі немає. У статичному режимі, коли спостерігається відповідність неявних перетворень в організації вимогам зовнішнього і внутрішнього середовища, керівник оцінює тільки повноту такої відповідності. Персонал компанії при цьому взагалі не вітає ніяких додаткових перетворень на майбутнє. При наростанні невідповідностей керівник повинен переконати персонал в необхідності проводити перетворення. Це вельми важка робота і керівник може щось важливе пропустити, так як персонал допомагати йому конструктивно не буде. У разі настання великих невідповідностей персонал прийме живу участь у даному процесі, але буде вже пізно. Таким чином, це дуже важкий варіант для керівника.

Керівник і підлеглі знають про закон. Результат дії закону буде найсприятливішим. Весь персонал в рамках своїх повноважень і відповідальності вносить свій внесок у позитивну дію закону. Складаються плани перетворення ключових структур і процесів виходячи з інформації, що надходить або результатів моделювання. При цьому керівник повинен створювати і розвивати джерела інформації, організовувати підвищення кваліфікації своїх співробітників, впроваджувати передові інформаційні технологій.Закон композиції і пропорційності:

Кожна матеріальна система прагне зберегти у своїй структурі всі необхідні елементи, що знаходяться в заданій співвідносності або заданому підпорядкуванні.

Принцип планування - кожна організація повинна мати обґрунтований план діяльності розвитку. Принцип координації - кожна організація повинна стежити за стратегічними, тактичними і оперативними змінами і вносити відповідні корективи в механізм виконання. Принцип повноти - кожна організація повинна виконувати весь набір функцій виробництва і управління на своїй ділянці діяльності або самотужки, або за допомогою залучених організацій.

Керівник і підлеглі не знають про закон.

Будь стихійність призводить до самонастройке елементів: виконуваних функцій, відносин між персоналом, набору цілей і завдань. Так, при функціональній підготовці організації ряд обов'язкових базових функцій не включається у функціональну структуру, наприклад, управління технічною безпекою, управління маркетингом, стратегічне управління, представницька діяльність. Однак подальша практична діяльність організації потребують їх виконання (умова композиції). І, як правило, дані функції доручають працівникам суміжних підрозділів, поверхнево їх знають, т. Е. Обсяг і якість їх виконання (пропорційність) не будуть оптимальними. Таким чином, методом проб і помилок організація поступово прийде до потрібного набору функцій і прийнятною пропорційності їх виконання.

Керівник знає про закон, а його підлеглі немає. У своїй діяльності керівник, що знає цей закон, буде ґрунтуватися на наборі цілей організації, які і визначать напрямок гармонізації. Однак, як показує практика, основна маса персоналу не знайома з цілями організації або не підтримує всі їх. Тому конкретні дії керівника з формування необхідного набору елементів і їх пропорційності не завжди будуть усвідомлено підтримані. Ефективність роботи організації багато в чому визначатиметься професіоналізмом керівника та його здібностями на переконання підлеглих у правильності реалізованих заходів.

Керівник і підлеглі знають про закон. Результат дії закону буде проявлятися в постійному вдосконаленні системи виробництва і управління, створенні команди однодумців, істотному зниженні витрат виробництва. Все це, природно, призведе до зниження собівартості виробництва і збільшенню конкурентоспроможності організації. При цьому весь персонал усвідомлено в рамках своїх повноважень і відповідальності вносить свій внесок у позитивну дію закону.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com