На головну    

 Системний аналіз на прикладі підприємства - Теорія організації

Московський Державний Університет Економіки

Статистики та інформатики

Семестрова робота

з дисципліни: «Теорія організації й системний аналіз»

На тему:

Системний аналіз на прикладі ФГУП «Видавництво« Бухгалтерський облік »

Виконала студентка групи ДБМ-202

Бєлова О.Д.

Роботу перевірив викладач:

Ожегова Н.Н.Москва 2003

План:

1. Введення

1.1 Актуальність системного аналізу для даної організації

1.2 Основні визначення системного аналізу

2. Аналіз проблем

2.1 Виявлення проблем

2.2 Точне формулювання проблеми

2.3 Аналіз логічної структури проблеми

2.4 Аналіз розвитку проблеми в минулому і майбутньому часі

2.5 Визначення зовнішніх зв'язків з іншими проблемами

2.6 Виявлення принципової можливості розв'язання проблеми

3. Опис організації

3.1 Визначення аспекту розгляду системи

3.2 Визначення об'єкта

3.3 Виділення елементів

3.4 Визначення підсистем

3.5 Визначення впливу зовнішнього середовища

3.6 Ілюстрації

4. Побудова дерево-цілей

5. Проектування організації для досягнення цілей

6. Висновок

7. Список літератури

1.Вступ

1.1 Актуальність системного аналізу для даної організації

Мета ТО та СА вивчення закономірностей, побудова та формування систем, методів їх аналізу застосування вивчених закономірностей для побудови оптимальних структур організації.

Основне в системному аналізі це знайти методи рішення, для знайденої проблеми, що актуально для даного підприємства.

1.2 Основні визначення системного аналізу

Системний аналіз - логічно пов'язана сукупність теоретичних і Імперична знань з області математики, природничих наук і досвіду розробки складних систем забезпечують підвищення обгрунтованості рішення конкретної проблеми.

Система - кінцеве безліч функціональних елементів і відношення між ними виділена з Зовнішньої середовища з певною метою в рамках деякого тимчасового інтервалу.

Проблема - можлива мета для якої ще не знайдені шляхи її досягнення або не представляється можливим виділити ресурси для її вирішення.

Мета -желаемий результат діяльності системи досяжний у межах деякого інтервалу часу

Елемент - межа розподілу системи з точки зору аспекту розгляду або вирішення поставленого завдання.

Підсистема - це відносно незалежна частина системи, що виконує завдання в рамках загальної мети системи, яка зберігає основні властивості системи, так само допускає розкладання на складові частини.

Компоненти - це сукупність однорідних елементів системи (вибірка за певною ознакою).

Зовнішнє середовище - це сукупність всіх об'єктів зміну властивостей, яких впливає на системи та / або тих об'єктів, чиї властивості змінюються в результаті зміни системи.

2.Аналіз проблем

2.1 Виявлення проблем

Ось уже протягом кількох років роботи Видавництво «Бухгалтерський облік» перебувати на піку виснаження трудових ресурсів, персонал працює на підприємстві в більшості своїй люди у віці, яким важко пристосуватися до нових змін зовнішнього середовища.

Відповідно керівництво підприємством ведеться в старому ретроградним стилі. Керівництво відкидає введення всіх актуальних нововведень виробничого процесу, роботи з персоналом та з клієнтами.

2.2 Точне формулювання проблеми

Однією з головних проблем розглянутого підприємства є наявність великої кількості персоналу похилого віку, який не бажає саморозвиватися і самовдосконалюватися, що гальмує розвиток самого підприємства в цілому.

2.3 Аналіз логічної структури проблеми

Проблема досить обширна, тому що охоплює все підприємство, оскільки безпосередньо пов'язана з прийняттям управлінських рішень.

2.4 Аналіз розвитку проблеми в минулому і майбутньому часі

У минулі роки ця проблема не стояла так гостро, в силу вікового чинника. Але час не стоїть на місці. З кожним днем ??робочий графік ставати все більш напруженим, і робота для літньої людини ставати не тільки емоційно важкої (як наприклад для більш молодих робітничих кадрів), а й фізично. Якщо не вжити заходів сьогодні то завтра, підприємство може зіткнутися з тим що, не зможе знайти для себе професійно кваліфікований персонал, оскільки нинішньому професіоналам нема кого готувати і передавати досвід. А так же в силу відсутності «свіжої крові» підприємство не буде розвиватися і не зможе гнучко реагувати на зміну зовнішнього середовища.

2.5 Визначення зовнішніх зв'язків з іншими проблемами

Повторимося, що проблема «старіння» робочих кадрів головна для підприємства, оскільки з неї витікає решта. Другорядною і тісно пов'язаної з першою проблемою є відкидання нововведень на даній фірмі в менеджерської та маркетингової діяльності. Що веде за собою елементарну втрату попиту на продукцію, і відповідно прибутку. Однією з проблем є не дотримання термінів заданої роботи, оскільки літні люди частіше хворіють, частіше беруть лікарняні листи, тому не завжди вкладаються в терміни. Наслідком цього є посилення навантажень на більш працездатний персонал. Так само в колективі існує конфлікт поколінь, так як літніх людей більше кількісно, ??вони відчувають свою перевагу і вимагають до себе більшої уваги, переваг, що в свою чергу не дуже подобатися молодому персоналу, що працює «за двох».

2.6 Виявлення принципової можливості розв'язання проблеми

Проблема розв'язана кількома способами, які так само можуть використовуватися в комплексі. По-перше, це зміна керівників вищої ланки, призначення на їх посаду більш кваліфікованих менеджерів. По-друге, потрібно найняти молодих працівників, які в подальшому зможуть замінити персонал, який вже досяг пенсійного віку. А так же звільнити працівників з причини відходу на пенсію, тих хто вже досяг пенсійного віку. Так само можливо залишити літніх працівників в якості консультантів, або працюють на півставки. Далі потрібно розширити найперспективніші відділи такі як: відділ маркетингу, бухгалтерія, фінансовий відділ, відділ збуту та продажу продукції. Так само не зайвим було б прописати всі права та обов'язки кожного робітника, щоб надалі можна було чітко з'ясувати, з чиєї вини робота не була виконана в строк, це б дисциплінувало працівників.

3.Описание організації

3.1 Визначення аспекту розгляду системи

Видавництво «Бухгалтерський облік» розглядається в даній роботі з точки зору управління персоналом, так як саме в трудовому ресурсі підприємство зазнає труднощів.

3.2 Визначення об'єкта

В якості системи вивчається ціле підприємство. Оскільки проблема персоналу присутня у всіх відділах, то проблема впливає на все підприємство.

Метою функціонування даного видавництва є випуск періодичний і навчальних посібників для бухгалтерії та її співробітників на різних підприємствах. Видавництво функціонує за рахунок своїх коштів, відповідно головною метою функціонування є отримання прибутку.

3.3 Виділення елементів

Елементами, що стосуються конкретної проблеми, в даній системі є:

- Керівник підприємства (він же є Головним редактором) - головна функція якого приймати головні управлінські рішення з різних питань. Рішення про наймання і звільнення персоналу. Залучення авторів для написання статей, посібників і підручників, що випускаються видавництвом, і їх редагування.

- Головний бухгалтер підприємства - Основною функцією даного працівника є: ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, розподіл коштів, виплата заробітної плати

- Працівники бухгалтерії - здійснюють паперову та обліковий роботи з ведення бухгалтерії

- Завідувач господарською частиною підприємства - розподіляє матеріальні запаси по відділах

- Набирачі - здійснюють набір текстів на комп'ютері

- Верстальники - здійснюють комп'ютерну верстку

- Працівники відділу комп'ютерного забезпечення - забезпечують роботу офісної техніки на підприємстві.

- Охоронці - забезпечують безпеку на підприємстві

Ці елементи виділені з точки зору поставленої нами проблеми на даному підприємстві.

3.4 Визначення підсистем

Підсистемами на даному підприємстві будуть відділи працюють самостійно, але для досягнення однієї мети - випуску продукції:

- Керівництво підприємством

- Відділ верстки та друку

- Відділ збуту та продажу продукції

- Відділ маркетингу

- Бухгалтерія

- Фінансовий відділ

- Відділ комп'ютерного забезпечення

- Господарський відділ

- Відділ кадрів

- Відділ кур'єрської доставки

3.5 Визначення впливу зовнішнього середовища

Вплив зовнішнього середовища дуже велике для даної системи. Основний вплив, який чиниться на підприємство, виходить з боку правових, політичних, економічних, соціальних, та інших факторів. Специфічний вплив виходить з боку Міністерства Фінансів РФ, так як у видавництва профілюючий напрямок - «Бухгалтерський облік і аудит».

3.6 Ілюстрації

Схема організаційної ієрархії:

Графи на основі вищенаведеної схеми:

4.Построеніе дерево-цілей

Для побудови дерева-цілей ми будемо використовувати метод декомпозиції. Дерево-цілей демонструє якими способами можна дозволити знайдену проблему.

5.Проектірованіе організації для досягнення цілей

Для виконання заданої мети підприємству потрібно:

- Найняти на керівні посади кваліфікованих управлінців

- Організувати практику на підприємстві для студентів профільних ВНЗ, з подальшим наймом найкращих практикантів на роботу

- Примусові звільнення співробітників досягли пенсійного віку

- Скорочення трудового навантаження та відповідальності у працівників похилого віку, шляхом переведення їх на посаду консультантів або переведення на неповний робочий день.

Дані заходи дозволять знизити кількість літніх співробітників на підприємстві; підвищення працездатності на підприємстві; виконання робіт в поставлені терміни; підвищення якості товару; зниження конфліктів у колективі; зменшення витрат на «зайвих» співробітників. У загальному і цілому ці заходи ведуть до збільшення прибутку підприємства.

6.Заключеніе

І так проблема знайдена, методи вирішення позначені, цілі поставлені. Підприємству чекають великі зміни, для того щоб вирішити поставлені завдання. Організації тепер доведеться переглянути всю свою управлінську політику. Доведеться оновити свої трудові ресурси, що потребують не малих матеріальних витрат. Доведеться міняти принципи роботи з персоналом. Можливі витрати на навчання нових, ще недосвідчених, службовців. Цілісна система підприємства може не цілком адекватно сприйняти нововведення на початку, але якщо вище наведені заходи здійснювати поетапно і в потрібний момент, вони можуть виявитися досить ефективними у вирішенні проблеми з персоналом на даному підприємстві.

7.Спісок література даній роботі використовувалися матеріали лекцій з дисципліни «ТО та СА», а так само звіт про виробничу практику в ФГУП "Видавництві" Бухгалтерський облік "Жинкин М.В.

© 8ref.com - українські реферати