На головну

 Фінанси та страховий ринок РК - Страхування

План:

 Введення 3

 Глава 1. Загальна характеристика страхового ринку. 4

 1.1 Поняття, місце, функції страхового ринку і умови його існування. 4

 1.2 Структура страхового ранка і його види. 8

 1.3 Внутрішній зміст і зовнішнє оточення страхового ринку. 11

 Глава 2. Аналіз стану страхового ринку Республіки Казахстан. 12

 2.1 Поточний стан страхового ринку. 12

 2.2 Синдром уповільненого розвитку. 18

 Висновок 21

 Список використаної літератури 22

Введення

У цій роботі досліджуються поняття, функції, структура і види страхового ринку; аналізується стан страхового ринку Республіки Казахстан, дається оцінка ефективності його розвитку та прогноз подальшого розвитку страхування в Республіці Казахстан.

Актуальність теми дослідження. Надійна і стабільна система страхування забезпечує високий рівень економічного захисту її учасників та успішного функціонування їх у ринковій економіці, що є необхідною передумовою зростання і стабільності економіки в цілому. У стратегічних планах розвитку Республіки Казахстан велике значення акумулюванню і ефективним розподілом великих фінансових коштів, страхування є досить ефективним засобом, що забезпечує контроль і заощадження фінансових фондів.

Цілі і завдання роботи. Метою дослідження є розкриття сутності і структури сучасної страхової системи в ринковій економіці та тенденції її розвитку.

Мета дослідження визначає постановку наступних завдань:

- Розгляд сутність і функції страхового ринку;

- Проаналізувати поточний стан страхового ринку Республіки Казахстан;

- Дати прогноз про перспективи розвитку страхування в Республіці Казахстан.

-

Використана інформація. При написанні роботи були використані наступні джерела інформації:

- Монографії;

- Підручники і навчальні посібники;

- Журнали періодичної преси;

- Всесвітня мережа Інтернет;

- Статистичні дані Агентства з статистики РК;

- Статистичні дані Національного Банку Республіки Казахстан.

Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, п'яти підрозділів, висновків та списку використаної літератури.

Глава 1. Загальна характеристика страхового ринку.

1.1 Поняття, місце, функції страхового ринку і умови його існування.

Страховий ринок - це особлива соціально-економічне середовище, певна сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується пропозиція і попит на неї.

Страховий ринок можна розглядати також:

? як форму організації грошових відносин з формування та розподілу страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства;

? як сукупність страхових організацій (страховиків), які беруть участь у наданні відповідних страхових послуг.

Споживчі властивості даних продуктів дуже специфічні і відмінні від інших продуктів фінансового ринку. Їх специфіка відбувається з сутності страхування. Відповідно до Закону РК «Про страхової діяльності» від 18 грудня 2000, № 126 - II ЗРК під страховою діяльністю слід розуміти діяльність по захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ і організацій при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій). Загроза інтересам суб'єктів страхового ринку існує завжди, але не носить обов'язкового характеру. Ця загроза реальна, але вероятностна за своєю суттю. Реальна для всього суспільства, а для кожного індивіда вероятностна. Тому завжди існує вибір і розрахунок: купувати (продавати) або купувати (не продавати) той чи інший страховий продукт. Очевидно, що для реалізації цього вибору страхової продукт повинен завжди бути присутнім на фінансовому ринку. Дане присутність і формує страхування як складову частину фінансових відносин.

Кожен страховий продукт співвідноситься з конкретним об'єктом страхування (те, що страхується), визначає причини страхування (страховий ризик), його вартість (страхову суму), ціну (страховий тариф), умови грошових платежів (розрахунків) в передбаченні тих подій, від яких останній страхується. Свідченням (сертифікатом) страхового продукту служить документ, званий страховим полісом. Поліс підтверджує факт укладеного договору страхування (купівлі-продажу страхового продукту), який завжди предметен, адресований учасникам страхування, містить основні кількісні параметри угоди, є юридичним документом.

Специфіка страхового продукту (його видима сторона) в тому, що страховий внесок завжди менше страхової суми. Таке співвідношення забезпечує ринкову привабливість страхових продуктів і відповідний попит на них. Видима вигода від покупки страхового продукту наявності. Але вона не означає втрати продавця, оскільки кількість полісів (покупців) зазвичай більше, ніж число страхових випадків. У силу цього продавець (страховик) не несе втрат, якщо ціна страхового продутий визначена правильно. Можна припустити, що страхування - це своєрідна «гра» між покупцями і продавцями страхових продуктів, тобто страхувальниками та страховиками. Сумарна величина «виграшів» і «програшів» у цій грі повинна бути зведена до нуля (теоретично).

Страховиком встановлюється певні співвідношення між платежами страхувальників та страховика, виникаючими щодо купівлі-продажу страхового продукту, тобто визначають ціну страхового продукту (тариф). Рівень тарифу має бути досить низький, щоб забезпечити збут даного страхового продукту, але і в той же час досить високий, щоб покрити витрати страховика на виплату відшкодувань і утримання апарату, а також забезпечити необхідний прибуток. Ця суперечлива завдання вирішується на основі використання імовірнісних розрахунків.

Тариф, з одного боку, містить в собі величину страхового ризику (і отже, визначає його ціну). З іншого - представляється деякою середньою величиною. Тим часом страхові події діють «не в середньому», а вибірково, адресно. Дане протиріччя вирішується шляхом відповідної диференціації цін страхового продукту за категоріями його покупців, з урахуванням їх індивідуальних ризиків. Іншими словами, в процедуру купівлі-продажу страхових продуктів вводиться система знижок і накидок, при якій враховуються індивідуальні особливості страхувальників і який одночасно зацікавлює і навіть змушує страхувальника до бережного ставлення до застрахованій об'єкту, тобто мінімізації страхового ризику.

Таким чином, вартість і ціна страхування як кількісні характеристики страхового продукту - цілком конкурентні величини. Необхідність продати страховий продукт змушує страховика до вдосконалення страхових продуктів, зниження цін на них. Необхідність отримати прибуток, навпаки, вимагає підвищення цін. Звідси страховий ринок регулюється попитом і пропозицією на страхові продукти, за винятком тих випадків, коли страхування об'єктів (суб'єктів) здійснюється в обов'язковому порядку (тобто за законом).

Об'єктивною основою розвитку страхового ринку є виникаюча в процесі відтворення потреба забезпечення безперебійності фінансово-господарської діяльності та надання грошової допомоги у разі настання непередбачених несприятливих подій.

Підставами страхового ринку є: вільна ринкова економіка, різноманіття форм власності, вільне ціноутворення - розрахунок тарифних ставок, наявність конкуренції, свобода вибору, розробка та впровадження нових видів страхових послуг і т.д.

Обов'язкові умови існування страхового ринку:

? наявність суспільної потреби у страхових послугах - формування попиту;

? наявність страховиків, здатних задовольнити цю потребу, - формування пропозиції.

У зв'язку з цим виділяють ринок страховика і ринок страхувальника. Функціонуючий страховий ринок являє собою складну, інтегровану систему, що включає різні структурні ланки. Первинна ланка страхового ринку - страхове товариство або страхова компанія. Саме тут здійснюється процес формування і використання страхового фонду, проявляються економічні відносини, переплітаються особисті, групові, колективні інтереси.

Крім того, на страховому ринку також діють і інші його суб'єкти: перестрахувальні компанії, посередники страховика - страхові агенти і брокери (маклери), різні об'єднання страховиків: страхові пули, союзи і т.д.

Перелік видів страхування, представлених на страховому ринку, визначає асортимент страхових послуг, включаючи додаткові, індивідуальні умови за договорами страхування.

Місце страхового ринку обумовлено двома обставинами. З одного боку, існує об'єктивна потреба в страховому захисті, що і призводить до утворення страхового ринку в соціально-економічній системі суспільства. З іншого боку, грошова форма організації страхового фонду забезпечення страхового захисту пов'язує цей ринок із загальним фінансовим ринком.

Місце страхового ринку в фінансовій системі обумовлено як роллю різних фінансових інститутів у фінансуванні страхового захисту, так і їх значенням як об'єктів розміщення інвестиційних ресурсів страхових організацій і обслуговування страхової, інвестиційної та інших видів діяльності (рис. 1).

Рис. 1 - Місце страхового ринку в фінансовій системі.

Загальність страхування визначає безпосередній зв'язок страхового ринку з фінансами підприємств, фінансами населення, банківською системою, державним бюджетом та іншими фінансовими інститутами, в рамках яких реалізуються страхові відносини. У таких відносинах відповідні фінансові інститути виступають як страхувальники і споживачі страхових продуктів. Специфічні відносини складаються між страховим ринком і державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, що пов'язано з організацією обов'язкового страхування.

Стійкі фінансові відносини має страховий ринок з ринком цінних паперів, банківською системою, валютним ринком, державними і регіональними фінансами, де страхові організації розміщують страхові резерви та інші інвестиційні ресурси.

Функціонування страхового ринку відбувається в рамках фінансової системи як на партнерській основі, так і в умовах конкуренції. Це стосується конкурентної боротьби між різними фінансовими інститутами за вільні грошові кошти населення і господарюючих суб'єктів. Якщо страховий ринок, наприклад, пропонує страхові продукти по страхуванню життя, то банки - депозити, фондовий ринок - цінні папери і т.д.

Страховий ринок виконує ряд взаємозалежних функцій: компенсаційну (поворотну), накопичувальну, розподільчу, попереджувальну і інвестиційну.

Основна функція страхового ринку - компенсаційна функція, завдяки якій існує інститут страхування. Зміст функції виражається в забезпеченні страхового захисту юридичним і фізичним людям у формі відшкодування збитку при настанні несприятливих явищ, яке було об'єктом страхування.

Накопичувальна або ощадна функція забезпечується страхуванням життя і дозволяє накопичити в рахунок укладеного договору страхування заздалегідь обумовлену страхову суму.

Розподільна функція страхового ринку реалізує механізм страхового захисту. Сутність функції виражається у формуванні та цільове використання страхового фонду. Формування страхового фонду реалізується в системі страхових резервів, які забезпечують гарантію виплат і стабільність страхування.

Попереджувальна функція страхового ринку безпосередньо не пов'язана із здійсненням страхової діяльності. Ця функція працює на попередження страхового випадку і зменшення збитків. Реалізація попереджувальної функції забезпечується фінансуванням заходів щодо недопущення або зменшення негативних наслідків нещасних випадків і стихійних лих. Відповідне фінансування здійснюється з фонду попереджувальних заходів. Здійснення запобіжних функцій сприяє підвищенню фінансової стійкості страховиків і виступає важливим чинником забезпечення безперебійності процесу суспільного відтворення.

Інвестиційна функція страхового ринку реалізується через розміщення тимчасово вільних коштів у цінні папери, депозити банків, нерухомість і т.д. З розвитком страхового ринку роль інвестиційної функції зростає. Звертає на себе увагу ряд зарубіжних економістів, визначальних страхові компанії як інституційних інвесторів, основною функцією яких в суспільному виробництві визначається мобілізація капіталу за допомогою страхування.

1.2 Структура страхового ранка і його види.

Страховий ринок являє собою складну розвивається інтегровану систему, до ланкам якої належать страхові організації, страхувальники, страхові продукти, страхові посередники, професійні оцінювачі страхових ризиків і збитків, об'єднання страховиків, об'єднання страхувальників і системи його державного регулювання.

Структура страхового ринку може бути охарактеризована в інституціональному, територіальному та галузевому аспектах.

В інституціональному аспекті структура страхового ринку представлена: державними, акціонерними, приватними, корпоративними, взаємними та іншими страховими компаніями.

Страхова організація або страхова компанія - це конкретна форма організації страхового фонду страховика. Страхова компанія здійснює укладання договорів страхування і їх обслуговування.

Страхова організація - економічно відособлене ланка страхового ринку, що виражається в повній відособленості її ресурсів і самостійності у здійсненні страхової та інших видів діяльності. Економічні відносини між страховими організаціями здійснюються на основі співстрахування та перестрахування.

Страхові організації структуруються за належністю, характером виконуваних страхових операцій, зоні обслуговування. По приналежності страхові організації розрізняють на акціонерні, приватні, і товариства взаємного страхування.

Акціонерна страхова компанія - це недержавна організаційна форма, в якій в якості страховика виступає приватний капітал у вигляді акціонерного товариства. Статутний капітал акціонерного страховика формується з акцій та інших цінних паперів, що дозволяє при обмежених коштах значно збільшити фінансовий потенціал страхової організації. Акціонерна форма страховиків домінує на страхових ринках розвинених країн.

Приватні страхові компанії належать одному власнику або його родині. До унікальній формі приватних страховиків можна віднести англійську корпорацію «Ллойд», яка являє собою не юридична особа, а об'єднання фізичних осіб.

У державному страхуванні як страховиків виступає держава. У коло інтересів держави входить його монополія на проведення будь-яких або окремих видів страхування, що визначається відповідним законом про статус страхової організації. Здійснення державного страхування являє собою форму державного регулювання національного страхового ринку. Урядові страхові організації спеціалізуються на страхуванні від безробіття та страхуванні компенсацій робітникам і службовцям.

Товариство взаємного страхування - це особлива недержавна організаційна форма, що виражає домовленість між групою фізичних або юридичних осіб про відшкодування один одному майбутніх можливих збитків у певних частках відповідно до встановлених правил страхування. Взаємне страхування по суті - некомерційна форма організації страхового фонду, яка забезпечує страховий захист майнових інтересів членів свого суспільства. З юридичних позицій кожен член суспільства взаємного страхування - одночасно і страховик, і страхувальник. При цьому документом, що засвідчує право на володіння капіталу товариства взаємного страхування, його доходу та страховий захист, є поліс.

У територіальному аспекті структура страхового ринку характеризується страховими ринками:

? місцевим (регіональним);

? національним (внутрішнім);

? світовим (зовнішнім).

За галузевою ознакою виділяють ринок страхування:

? особистого;

? майнового;

? відповідальності.

У свою чергу кожен з ринків можна розділити на відособлені сегменти, наприклад, ринок страхування від нещасних випадків, ринок страхування домашнього майна і т.д.

Товаром страхового ринку є страховий продукт. Страховий продукт - центральне поняття страхового ринку. Споживча вартість страхового продукту полягає в забезпеченні страхового захисту. Ціна страхового продукту визначається витратами на страхове відшкодування або страхове забезпечення, а також витратами на ведення справи і розміром прибутку страховика. Як і всяка ціна, вона залежить від попиту і пропозиції.

Просування страхових продуктів на страховому ринку та їх реалізацію переважно здійснюють страхові посередники: страхові агенти та страхові брокери.

Страхові агенти - фізичні або юридичні особи, що діють від імені страховика і за його дорученням відповідно до наданих повноважень.

Страховими брокерами можуть бути незалежні юридичні або фізичні особи, які мають ліцензію на проведення посередницьких операцій по страхуванню від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика. Страховий брокер не є учасником страхового договору. Його обов'язок полягає в наданні посередницької послуги і сприяння виконання договору страхування.

Функціонування страхового ринку припускає наявність професійних оцінювачів ризиків і збитків, у якості яких виступають сюрвеєри і аджастер.

Сюрвеєри - інспектора або агенти страхової організації, що здійснюють огляд майна, прийнятого на страхування. В якості сюрвейєра виступають також спеціалізовані фірми по протипожежної безпеки, охорони праці і т.д., взаємодія яких зі страховиком будується на договірній основі. За висновком сюрвейєра страхова компанія приймає рішення про укладання договору страхування.

Аджастер - це уповноважені фізичні або юридичні особи страховика, що займаються встановленням причин, характеру та розміру збитків. За результатами проведеної роботи аджастер складає страховий акт (аварійний сертифікат).

Для захисту своїх інтересів, розробки законодавчих актів, підготовки стандартних правил страхування, збору та публікації страхової статистики та інших спільних цілей страхові організації створюють об'єднання (асоціації) страховиків. Об'єднання страховиків створюються як на регіональному, так і на національному рівні. Крім того, об'єднуються і спеціалізовані страхові організації. Такі об'єднання страховиків не можуть займатися страховою діяльністю.

Тим часом страхові компанії об'єднуються для проведення деяких страхових операцій в страховий пул. Таке об'єднання страховиків дозволяє збільшити фінансові можливості для прийняття на страхування великих ризиків. Укладення договору страхування зі страховим пулом для страхувальника означає, що на боці страховика знаходяться всі учасники пулу. Однак при настанні страхового випадку страхувальник змушений врегулювати претензії з кожним із страховиків окремо. Така форма організації страхових відносин називається сострахованием.

Захищають свої інтереси і страхувальники, створюючи об'єднання страхувальників. Такі об'єднання висловлюють інтереси постраждалих страхувальників від несумлінних страхових організацій, надають потерпілим юридичну допомогу, беруть участь у вдосконаленні та розвитку страхового законодавства та ін.

Важливою ланкою страхового ринку виступає система державного регулювання, необхідність якого пов'язана в першу чергу із захистом прав та інтересів страхувальників, запобіганням їх фінансових втрат внаслідок неплатоспроможності страхової організації.

1.3 Внутрішній зміст і зовнішнє оточення страхового ринку.

Страховий ринок як сукупність страхових організацій являє собою складну багатофакторну динамічну систему - групу регулярно взаємодіючих і взаємозалежних окремих складових частин, що утворюють єдине ціле. Страхова система взаємодіє з навколишнім її середовищем за допомогою зовнішніх зв'язків, які характеризують як вплив оточення на систему, так і вплив системи на середовище. Таким чином, страховий ринок представляє діалектичну єдність двох систем - внутрішньої системи і зовнішнього оточення.

До внутрішньої системи належать такі основні керовані змінні:

? страхові продукти (умови договорів страхування даного виду);

? система організації продажів страхових полісів та формування попиту;

? гнучка система тарифів;

? власна інфраструктура страховика.

До внутрішньої системи належать також керовані страховиком змінні ресурси:

? матеріальні;

? фінансові;

? трудові ресурси страхової компанії, які визначають положення даного страховика на ринку.

Зовнішнє оточення ринку - це система взаємодіючих сил, які оточують внутрішню систему ринку і роблять на неї вплив. Страховик планує і проводить свою ринкову комерційну роботу в умовах зовнішнього оточення; Останнім у свою чергу складається з керованих змінних, на які страховик може надавати певний вплив, і некерованих складових, непідвладних впливу страховика.

До основних елементів зовнішнього оточення, на які страхова компанія може надавати частково керуючий вплив, відносяться:

? ринковий попит;

? конкуренція;

? ноу-хау страхових послуг;

? інфраструктура страховика.

Важливою складовою зовнішнього оточення, на яку спрямовано керуючий вплив страхової компанії, є конкуренція: між страховими компаніями, між страховими компаніями та іншими фінансово-кредитними установами, між страховими компаніями і нефінансовими інститутами.

При цьому страхова компанія може впливати на конкуренцію за допомогою факторів:

? технічного обслуговування: рівня обслуговування страхувальників та договорів страхування;

? рівня культури, якості роботи з клієнтами страхової компанії.

До некерованим з боку страхової компанії складовим зовнішнього середовища відносяться:

? науково-технічний прогрес,

? державно-політичне оточення (стабільність державної і соціальної політики, спрямованої на підтримку страхової справи),

? стан економіки (чисельність населення, грошова система, валютне становище, рівень життя населення тощо),

? соціально-етичне оточення страхового ринку (рівень страхової культури, національні традиції, етнічний склад і т.д.),

? ко?юнктура світового страхового ринку.

Глава 2. Аналіз стану страхового ринку Республіки Казахстан.

2.1 Поточний стан страхового ринку.

Поточний стан страхового ринку (на 1 грудня 2003).

Страхові премії. Сукупний обсяг страхових премій, зібраних за період 11-ти місяців поточного року становить 26,2 млрд. Тенге ($ 178 600 000.), Що на 33,1% більше обсягу, зібраного за аналогічний період 2002 року.

Надходження страхових премій

млн. тенге

 Надходження страхових премій На 01.12.02г. На 1.12.03г. Зміна 2003 / 2002р., У%

 Сума частка,%

 Всього, в тому числі по: 19 665,9 26 181,7 100,0 33,1

 Обов'язковому страхуванню 1 380,2 2 583,8 9,9 87,2

 Добровільним особистим страхуванням 1 539,2 2 359,2 9,0 53,3

 Добровільного майнового страхування 16 746,5 21 238,7 81,1 26,8

Оцінюючи поточну ситуацію на страховому ринку, в цілому можна говорити про деякі позитивні результати 2003 року. Так, обсяг страхових премій, зібраних за звітний період перевищує обсяг страхових премій, зібраних за весь 2002 рік (22,7 млрд. Тенге). При розгляді таблиці видно, що обсяг страхових премій по обов'язковому страхуванню на 1 грудня 2003 перевищує показник 2002 року на 87,2%. За добровільним особистим страхуванням перевищення 2003 становить 53,3%, з добровільного майнового страхування на 26,7%.

За період минув листопада місяця обсяг зібраних страхових премій склав 2,1 млрд. Тенге. При цьому 83% (1,7 млрд. Тенге) даної суми становлять премії з добровільного майнового страхування, серед яких 12% від страхування вантажів, 32% від страхування майна, за винятком страхування транспорту і 41% від страхування цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди.

При розгляді надходження страхових премій за класами страхування, станом на 1.12.2003 року, можна відзначити наступне:

В обов'язковому страхуванні 92,2% (2,4 млрд. Тенге) надходжень страхових премій припадає на надходження по страхуванню цивільно-правової відповідальності власників автотранспорту.

У добровільному особистому страхуванні - 44% (1,0 млрд. Тенге) надходжень страхових премій припадає на надходження з медичного страхування, 31,3% (0740 млн. Тенге) із страхування від нещасних випадків і хвороб, 15,7% ( 0370000000. тенге) по страхуванню життя.

У добровільному майновому страхуванні - 34,4% (7,3 млрд. Тенге) надходжень страхових премій припадає на надходження зі страхування майна, 13,7% (2,9 млрд. Тенге) із страхування вантажів 24,2% (5,1 млрд. тенге) із страхування цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди.

Обсяг страхових премій, зібраних за галузями страхування (life, non-life) виглядає наступним чином:

млн. тенге

 Надходження страхових премій за галузями страхування на 1.12.02г. на 1.12.03г. У порівнянні 2003 / 2002р., У%

 сума частка,% Сума частка,%

 Всього за галузями страхування 19 665,9 100,0 26 181,7 100,0 33,1

 Страхування життя 182,3 0,9 370,0 1,4 103,0

 Загальне страхування 19 483,6 99,1 25 811,7 98,6 32,5

Галузь "страхування життя". За 11 місяців 2003 року обсяг страхових премій, зібраних по класу "страхування життя" складає 370,0 млн. Тенге ($ 2,5 млн.), Що в 2 рази більше ніж на аналогічну дату минулого року. Частка страхових премій, зібраних по галузі "страхування життя" на звітну дату становить 1,4% проти 0,9% на 1 грудня 2002 (за підсумками 2002 року дана частка становила 0,8%).

Галузь "загальне страхування". Обсяг страхових премій, зібраних за період 11-ти місяців поточного року по галузі "загальне страхування" становить 25,8 млрд. Тенге ($ 176,0 млн.), Що 32,5% більше ніж за аналогічний період 2002 року. Серед класів страхування, що займають основні частки в галузі "загальне страхування" можна відзначити наступні:

? клас "страхування майна" - 28% (7,3 млрд. тенге);

? клас "страхування цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди" - 19,9% (5,1 млрд. тенге);

? клас "страхування вантажів" - 11,3% (2,9 млрд. тенге);

? клас "страхування цивільно-правова відповідальність власників транспортних засобів" - 9,2% (2,4 млрд. тенге).

Станом на 1 грудня 2003 року по порівнянні з попередніми місяцями року відбулися деякі зміни серед 5-ти страхових компаній - лідерів по збору страхових премій, на частку яких припадає 64.2% сукупної страхової премії. Серед них: ЗАТ "Казахінстрах" - 20,1%, ВАТ СК "БТА" - 15.4%, ВАТ "Нафтова страхова компанія" - 10,3%, ВАТ СК "Казкоммерц - Поліс" - 9,5%, СК "Євразія "- 8,9%.

Частка страхових премій, зібраних страховими компаніями з іноземною участю за станом на 1.12.2003 року становить 29,1% (7.6 млрд. Тенге).

Обсяг страхових премій, переданих у перестрахування становить 15,2 млрд. Тенге або 58% від сукупного обсягу страхових премій. При цьому в перестрахування нерезидентам передано 50,0% від сукупного обсягу страхових премій.

Перестрахування

млн. тенге

 Страхові премії, передані в перестрахування На 01.12.02г на 01.12.03г

 Сума частка,% сума частка,%

 Всього передано в перестрахування, в т.ч. 14 500,2 73,7 15 186,3 58,0

 нерезидентам 13 512,2 68,7 13 088,5 50,0

 резидентам 988,0 5,0 2 097,8 8,0

Як видно з таблиці частка перестрахування на звітну дату значно менше ніж на 1 грудня 2002 року. В абсолютному вираженні дана частка змінилася на 686 100 000. Тенге. При цьому частка страхових премій, переданих у перестрахування резидентам, збільшилася більш ніж в 2 рази. Дані обставини можуть свідчити про збільшення капіталізації та страхових резервів страхових організацій і тим самим підвищенням можливостей прийняття більшого обсягу зобов'язань за окремим договором страхування.

Від загальної суми страхових премій, переданих у перестрахування, основну частку займають премії з добровільного майнового страхування - 97,0%, за добровільним особистим страхуванням - 2,9%, по обов'язковому страхуванню - 0,1%.

Страхові виплати. Загальний обсяг страхових виплат, проведених за період 11-ти місяців 2003 року склав 3,7 млрд. Тенге ($ 25100000.), Збільшившись порівняно з аналогічним періодом минулого року на 79,2%. При цьому, частка страхових виплат за рахунок відшкодування з перестрахування від перестрахувальних організацій становить 20% (0,7 млрд. Тенге).

Страхові виплати

млн. тенге

 Страхові виплати на 01.12.02г. на 1.12.03г. Зміна 2003 / 2002р., У%

 сума частка,%

 Всього, в тому числі по: 2 056,5 3 686,1 100,0 79,2

 Обов'язковому страхуванню 674,0 1 090,9 29,6 61,9

 Добровільним особистим страхуванням 552,3 904,9 24,5 63,8

 Добровільного майнового страхування 830,1 1 690,3 45,9 103,6

Сукупний обсяг страхових виплат, вироблених тільки за листопад місяць поточного року склав 393,0 млн. Тенге. Серед них основну частку 38% займають виплати по обов'язковому страхуванню, з яких 99,9% складають виплати за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, 34% виплати по добровільному майновому страхуванню і 28% виплати за добровільним особистим страхуванням.

При розгляді проведених страхових виплат за класами страхування, станом на 1.12.2003 року, можна відзначити наступне:

В обов'язковому страхуванні - 99,7% (1087500000. Тенге) складають виплати за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів;

У добровільному особистому страхуванні - 88% (796 400 000. Тенге) страхових виплат припадає на виплати по медичному страхуванню, 10,4% (94100000. Тенге) по страхуванню від нещасних випадків і хвороб і 1,1% (10 , 3 млн. тенге) із страхування життя;

У добровільному майновому страхуванні - 27,1% (458 400 000. Тенге) страхових виплат припадає на виплати по страхуванню майна, 29,0% (490 100 000. Тенге) із страхування автомобільного транспорту та 20,7% (349, 9 млн. тенге) із страхування цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди.

Із загальної суми страхових виплат, здійснених за період 2003 року найбільший обсяг страхових виплат зберігається по класу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспорту 29,5% від сукупної суми виплат. Коефіцієнт збитковості по даному класу страхуванню становить 45,6%, збільшившись з 41,5% минулого місяця у зв'язку зі збільшенням обсягу страхових виплат з даного класу страхування в листопаді поточного року.

В цілому на звітну дату коефіцієнт збитковості (відношення страхових виплат до страхових премій) становить 14,1%.

Коефіцієнт збитковості

 Види страхової діяльності Коефіцієнт збитковості,%

 на 1.12.2002г. на 1.12.2003г.

 Всього, в т.ч .: 10,5 14,1

 по обов'язковому страхуванню 48,8 42,2

 за добровільним особистим страхуванням 35,9 38,4

 з добровільного майнового страхування 5,0 8,0

Загальні відомості по страховому ринку

Станом на 1.12.2003 р на страховому ринку Республіки Казахстан здійснюють ліцензовану діяльність 32 страхові організації (в тому числі: 1 - по страхуванню життя, 5 - за участю нерезидентів Республіки Казахстан), 6 страхових брокерів, 28 актуаріїв і 34 аудиторські організації, мають ліцензію на здійснення аудиту страхової організації.

 Інституційна структура страхового сектора на 01.01.03р. на 01.12.03г.

 Кількість страхових організацій, в т.ч. 33 32

 за участю нерезидентів 5 березня

 по страхуванню життя 1 січня

 Кількість страхових брокерів 5 червня

 Кількість актуаріїв 26 28

 Кількість аудиторських організацій, що мають ліцензію на право здійснення аудиту страхової організації 28 34

Капітал. Станом на 1 грудня 2003 розмір власного капіталу страхових організацій склав 8,5 млрд. Тенге ($ 57900000.), Що на 39,1% більше ніж на аналогічну дату минулого року. Разом з тим за станом на 1 листопада 2003 року даний показник становив 7,7 млрд. Тенге. Коригування розміру власного капіталу пов'язана з прийняттям постанови Правління Національного Банку Республіки Казахстан від 21 серпня 2003 року № 310 про затвердження Правил про пруденційних нормативах страхових (перестрахових) організації та поданні звіту про виконання пруденційних нормативах, які вступили в дію з 1 жовтня 2003 року.

Відповідно введеними нормативами розрахунок достатності власного капіталу страхових організацій включає в себе ліквідні фінансові активи, враховуючи, що мінімальні розміри власного капіталу діючих страхових організацій, встановлені нормативним правовим актом НБРК, розраховуються від обсягів основної (страхової) діяльності (класи страхування, страхові премії, страхові виплати) страхових організацій.

Так станом на 1 листопада 2003 року розмір активів з урахуванням їх класифікації за якістю і ліквідності становив 14,9 млрд. Тенге (за мінусом частки перестраховика). Станом на 1 грудня 2003 даний показник, розрахований відповідно до пруденційних нормативів становить 15,6 млрд. Тенге.

 Фінансові показники на 1.12.2002г. на 1.01.2003г. на 1.12.2003г. Зміна в порівнянні з 1.12.2002г., У%

 Сукупні активи 11,9 12,5 20,1 68,9

 Зобов'язання 3,7 4,7 7,1 91,9

 в т.ч. страхові резерви 2,6 2,7 4,9 88,5

 інші зобов'язання 1,1 2,0 2,2 100

 Власний капітал 6,1 6,1 8,5 39,3

Станом на 1 грудня 2003 норматив достатності власного капіталу, встановлений відповідно до вищезгаданим пруденційних нормативів не виконували 7 страхових організацій.

Сумарний оплачений статутний капітал страхових організацій за участю нерезидентів Республіки Казахстан, які здійснюють діяльність у галузі "загальне страхування" на звітну дату становить 18,1% сукупного сплаченого статутного капіталу страхових організацій Республіки Казахстан, які здійснюють діяльність у галузі "загальне страхування" (норматив відповідно до Законом Республіки Казахстан "Про страхової діяльності становить 25%). Сумарний оплачений статутний капітал страхових організацій за участю нерезидентів Республіки Казахстан, які здійснюють діяльність у галузі" страхування життя "становить 2,1% сукупного сплаченого статутного капіталу страхових організацій Республіки Казахстан, які здійснюють діяльність у галузі "загальне страхування" та "страхування життя" (норматив - 50%).

Активи. Сукупний обсяг активів страхових організацій на 1 грудня 2003 року склав 20,1 млрд. Тенге ($ 136,8 млн.), Що на 56,4% більше аналогічного показника на 1 грудня 2002 року, в тому числі:

млн. тенге

 Активи на 1.12.2002г. на 1.01.2003г. на 1.12.2003г. Зміна в порівнянні з 1.12.2002г., У%

 сума частка,% сума частка,% сума частка,%

 Гроші 894,2 7,5 1 095,1 8,8 1 596,2 8,0 78,5

 Строкові вклади 2 601,5 21,8 3 087,9 24,7 2 954,5 14,7 13,6

 Цінні папери 4 009,1 33,5 4 057,6 32,4 8 375,1 41,8 108,9

 Інвестиції в капітал інших юридичних осіб 511,7 4,3 488,0 3,9 542,0 2,7 5,9

 Страхові премії до отримання від страхувальників і посередників 831,2 7,0 919,8 7,4 2 951,5 14,7 255,1

 Інші активи 3 102,9 25,9 2 858,8 22,8 3 639,7 18,1 17,3

 Разом активи 11 950,6 100,0 12 507,2 100,0 20 059,0 100,0 67,8

? частка активів, розміщених в строкові вклади на 13,6%;

? частка активів, розміщених у цінні папери на 108,9%;

? збільшення обсягу страхових премій до отримання від страхувальників і посередників на 255,1%, що може пояснюватися наданням страхувальникам можливості оплати страхових премій за графіком.

В цілому за листопад 2003 сума активів страхових організацій збільшилася на 3,2% (0,6 млрд. Тенге). При цьому відбулися деякі зміни в структурі активів. Так частка активів, розміщених в строкові вклади зменшилася з 17,3% до 14,7% (з 3,4 млрд. Тенге до 3,0 млрд. Тенге), частка активів розміщених у цінні папери збільшилася з 41,1% до 41 , 8% (з 8,0 млрд. тенге до 8,4 млрд. тенге), що пов'язано з виконанням пруденційних нормативів для страхових (перестрахових) організацій.

Як зазначалося вище, з розрахунку активів з урахуванням їх класифікації за якістю і ліквідності виключені інвестиції в основні засоби, дебіторська заборгованість.

Зобов'язання. Станом на 1 грудня 2003 сума зобов'язань страхових організацій склала 7,1 млрд. Тенге ($ 48,6 млн.), Збільшившись порівняно з аналогічним показником минулого року на 90,7%.

На звітну дату обсяг страхових резервів, сформованих страховими (перестраховими) організаціями для забезпечення виконання прийнятих зобов'язань за чинними договорами страхування і перестрахування (за вирахуванням частки перестраховика) склав 4,9 млрд. Тенге, що на 88,5% більше обсягу сформованих резервів на 1 грудня 2002 року. Частка перестраховика у страхових резервах на звітну дату становить 9,5 млрд. Тенге.

Основні показники страхового сектора

 ВВП на 01.01.2003р. на 01.12.2003г.

 3 747 200 000 000. Тенге 4387 млрд. Тенге

 Відношення страхових премій до ВВП, у% 0,60 0,60

 Відношення власного капіталу до ВВП, у% 0,16 0,19

 Відношення активів до ВВП, у% 0,33 0,46

 Відношення страхових премій на душу населення, в тенге 1523 1753

2.2 Синдром уповільненого розвитку.

Незважаючи на стійку тенденцію зростання основних показників страхового ринку в останні 3-4 роки, поки ще не можна говорити про кардинальні зміни в цьому секторі фінансових послуг.

За період з 2000 по 2003 рік основні показники страхового сектора виросли приблизно в 3 рази. На 1 липня 2003 року на ринку функціонувало 33 страхових організацій, у тому числі 7 - за участю нерезидентів і 1 - по страхуванню життя. За даними Національного банку, сукупні активи страхових організацій Казахстану в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,1% і склали 23,9 млрд. Тенге. Страхові резерви збільшилися на 23,2% до 11,6 млрд. Тенге, власний капітал - до 7,6 млрд. Тенге (11,5%). Обсяг страхових премій та страхових виплат склав 12,0 млрд. І 1,8 млрд. Тенге, збільшившись порівняно з аналогічним періодом минулого року відповідно на 19,6 і 98,5%.

Збільшення обсягу страхових премій обумовлено приростом обсягів (на 26,1%, або 2 млрд. Тенге) за добровільним майновим страхуванням, на частку яких припадає 82,4% всіх зборів страхових організацій. Разом з тим обсяг премій за добровільним особистим страхуванням збільшився за перше півріччя тільки на 1,4%, а по обов'язковому страхуванню скоротився на 8,1%. Питома вага двох останніх видів страхування в загальних надходженнях страхових премій склався на однаковому рівні і склав по 8,8%. Незначним залишається частка надходжень премій по страхуванню життя. Цим видом діяльності, як і раніше займається тільки одна страхова організація. На страхування життя припадає всього 1,2% від загального обсягу страхових премій, у той час як у розвинених країнах цей вид страхування є домінуючим. Приміром, у Росії, яку не можна віднести до розряду країн з високим рівнем розвитку ринку страхових послуг, на страхування життя припадає близько 2/3 від загального обсягу страхових послуг.

В цілому, незважаючи на порівняно високі темпи зростання, страховий ринок в країні як і раніше не відіграє значної ролі в економіці і життя населення. Перелік послуг у багатьох страхових організацій залишається обмеженим. Можливості страхових організацій не відповідають зростаючим потребам економіки та ринку фінансових послуг. У сфері перестрахування страхова індустрія досі орієнтована в основному на іноземні ринки. Так, обсяг страхових премій, переданих на перестрахування в першому півріччі, склав 65,5% від сукупного обсягу премій, або 7,8 млрд. Тенге, з яких 7,4 млрд. Тенге було передано в перестрахування нерезидентам.

Що стосується функціональних можливостей страхових організацій, то вони поступово зростають, але темпами далеко недостатніми. Відношення активів страхових організацій і власного капіталу до ВВП на початок цього року склало 0,6 і 0,2% відповідно. Відношення обсягу страхових премій до ВВП за період з 1999 по 2000 рік збільшилася з 0,3 до 0,6%. Незважаючи на це, останній показник залишається вкрай низьким не тільки в порівнянні з розвиненими країнами (близько 8,5% в країнах ЄЕС), а й багатьох країн, що розвиваються. До речі, Державною програмою розвитку страхування на 2000-2002 роки передбачалося зростання цього показника до кінця 2002 року до рівня 0,8-1,2%, в тому числі зі страхування життя з 0,002 до 0,2-0,5%.

Відповідно до програми передбачалося також, що до кінця 2002 року в сфері страхування життя діятимуть 5-10 страхових організацій, у сфері за загальними видами страхування - 15-20 страхових організацій, а також будуть створені 2-3 спеціалізовані перестрахувальні організації. Необхідність забезпечення більшої стійкості і підвищення вимог з боку Національного банку до розміру власного капіталу страхових організацій призвело до значного скорочення їх числа. Кількість страхових фірм скоротилося більш ніж удвічі, проте збільшити число організацій, що займаються страхуванням життя, і створити перестрахувальні компанії не вдалося.

Трирічна програма розвитку страхування виявилася реалізованої не в повній мірі. Не в повному обсязі були виконані не тільки намічені цільові орієнтири, але і ряд пріоритетних завдань, вирішення яких повинно було сприяти більш динамічному розвитку ринку. Страхова система не стала додаткової основою для підвищення соціального захисту населення. Можливості страхових організацій хоча і виросли, але рівень їх капіталізації залишається недостатнім, а можливості - обмеженими. Вітчизняним компаніям поки недоступні великі проекти в страхуванні, скажімо, депозитів банків, спрямованих на підвищення рівня їх збереження. Не стали страхові організації та помітними інституційними інвесторами.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Таким чином, стан справ на вітчизняному страховому ринку не можна визнати задовільним. Динаміка основних показників страхового ринку на тлі швидкого зростання економіки країни представляється явно недостатньою. Страховий ринок Казахстану і раніше відстає в розвитку від інших секторів фінансового ринку, більшість з яких розвивається темпами, значно випереджають зростання економіки. Недостатня розвиненість ринку страхових послуг обумовлюється низкою невирішених проблем об'єктивного і суб'єктивного характеру, на що, за оцінкою уповноваженого органу, потрібно більш значний період часу.

До числа основних причин Національний банк відносить низьку зацікавленість у страхуванні внаслідок недостатньої платоспроможності населення, відсутність необхідного контролю з боку держави за виконанням обов'язкових видів страхування, нерозвиненість довгострокового страхування життя і здоров'я, пенсійних ануїтетів та інших видів накопичувального страхування. У числі інших причин називається недостатня капіталізація вітчизняних страхових організацій, високий обсяг страхових премій, переданих за кордон по каналах перестрахування з причини обмежених можливостей внутрішнього страхового і перестрахувального ринків.

Всі ці фактори, зрозуміло, позначаються на динаміці зростання показників страхового ринку. Введення нових видів обов'язкового страхування повинно позитивно позначитися на діяльності страхових організацій. Разом з тим надії на прискорений розвиток ринку в зв'язку з введенням нових видів обов'язкового страхування, мабуть, не варто переоцінювати. Кардинальні зміни можливі швидше у міру зростання обсягів страхування життя, для чого немає поки об'єктивних передумов. Населення, прожитковий мінімум якого влада оцінює трохи більше ніж 1,5 долара на день, а доходи в середньому залишаються на рівні межі бідності в 2 долари, більше стурбоване насущними проблемами, ніж турботами про страхування.

На жаль, склалася динаміка зростання доходів наших громадян не вселяє особливого оптимізму. Перспективи в цьому плані також вельми туманні, так як влада не приймає на себе конкретних зобов'язань, обмежуючись частіше декларативними обіцянками світлого майбутнього. Без зростання реального рівня доходів населення, на наш погляд, не можна розраховувати і на кардинальні зміни на страховому ринку. Ймовірно, саме з цієї причини погляди уповноваженого органу на перспективи розвитку ринку за останній час помітно змінилися: тепер він вважає, що для вирішення проблем, що перешкоджають прискореному розвитку ринку, потрібно більш значний період часу.

Однак сформовані темпи розвитку страхового ринку вже сьогодні не відповідають вимогам часу. У той час як активи страхових організацій за останній час зросли до рівня 25 млрд. Тенге, розмір сукупних активів банків перевищив 1 500 млрд. Тенге, а пенсійних активів - 300 млрд. Тенге. При сьогоднішньому рівні капіталізації страхових організацій Казахстану їх функціональні можливості залишаються обмеженими. Їм не під силу, скажімо, страхувати депозити банків або в повній мірі сприяти розвитку пенсійного забезпечення за рахунок пенсійних накопичень на основі договорів пенсійного ануїтету. Не менш актуальними залишаються також питання екологічного страхування, страхування ризиків у сільському господарстві та інших значущих напрямків.

Висновок

Страховий ринок за останні 3-4 роки зміцнів і поліпшив свої позиції в порівнянні з періодом становлення - 1995 - 2000 рр. Це вказує на рівномірний розвиток його інфраструктури і підгалузей страхування. Але збільшення частки добровільного страхування відбулося за рахунок великих корпоративних клієнтів, участь населення у страхуванні залишилося на колишньому рівні, та ж після введення обов'язкових видів страхування.

Негативно позначається на розвиток страхування мала капіталізація страхових фондів порівняно з іншими сегментами фінансової системи. Це призводить до того що до 90% відсотків великих ризиків страхові організації змушені перестраховувати у нерезидентів.

При таких достатньо важких умовах ведення справи страхові організації має позитивне зростання в динаміки свого розвитку. Збільшення показників відбувається за рахунок великих страхових угод і за рахунок сострахования цих же ризиків.

Бажано що при таких темпах розвитку страхові організації більш ефективно розміщували свої страхові фонди на внутрішніх ринках, при цьому віддавали перевагу не тільки понад ліквідним цінних паперів та інвестували частину капіталу в довгострокові проекти.

У страхового ринку Республіки Казахстан є достатній потенціал для виходу з уповільненого розвитку, при досить хорошому управлінні він повинен реалізувати накопичений потенціал.

Список використаної літератури

1) Законом РК «Про страхової діяльності» від 18 грудня 2000, № 126 - II ЗРК.

2) Єфімов С.Л. Енциклопедичний словник. Економіка і страхування. - М .: Церіх-ПЕЛ, 1996.

3) Журавльов Ю.М. Словник-довідник термінів зі страхування та перестрахування. - М .: Видавничий центр "Анкил", 1994.

4) Зубець О.М. Страховий маркетинг. - М .: Видавничий дім "Анкил", 1998.

5) Страхування: принципи і практика / Упоряд. Д.Бланд: Пер. з англ. - М .: Фінанси і статистика, 1998.

6) Шахов В.В. Введення в страхування: Учеб. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 1999.

7) Шахов В.В. Страхування: Підручник для вузів. - М .: Страховий поліс, ЮНИТИ, 1997.

8) Юлдашев Р.Т. Введення в продаж страхування, або як навчитися продавати надію - М .: "Анкил", 1999.

9) Основи страхової діяльності: Підручник / Відп. ред. проф. Т.А. Федорова. - М .: Видавництво БЕК, 1999.

10) Жуйріков К., Назарчук І., Жуйріков Р. - Страхування: теорія практика, зарубіжний досвід. - Алмати: ОФ «БІС» 2000

11) Дані Нац. Банку РК за станом на 01.12.03 р http://www.nationalbank.kz.

12) Дані Агентства РК зі стратегічного розвитку станом на 01.12.03 р http://www.stategy.kz.

13) Дані журналу «National Business» №2 листопада 2003р.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com