На головну

 Страхування майна юридичних і фізичних осіб - Страхування

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Інститут журналістики ОБУЧЕНІЯКУРСОВОЙ ПРОЕКТ

З ПРЕДМЕТУ:

«СТРАХУВАННЯ»

НА ТЕМУ:

«Страхування майна юридичних і фізичних осіб» Виконав: студент гр. 84-2

спеціальності: «Фінансовий менеджмент»

Пронічкін Є.В.

Перевірив:

к.е.н., доцент

Сахірова Н.П.г. Москва

2001

Зміст.

Глава 1. Предмети і об'єкти, страховиe ризики і суб'єкти страхування 3

1.1 Основні групи майна юридичних і фізичних осіб ____ 3

1.2 Обсяг страхової відповідальності страховика, страхова сума і термін страхування майна ___________________________________ 10

1.3 Страхова премія й страхові тарифи ________________ 14

1.4 Порядок дій страхувальника й страховика при страховому випадку 18

Глава 2.Організаціонно-методичні положення зі страхування 26

2.1 Класифікація видів особистого страхування ______________ 26

2.2 Опис процедури взаємин учатсніков страхування до настання страхового випадку _______________________________ 27

Глава 3. Розрахунки по страховому відшкодуванню і страховими тарифами 28

Список використаної літератури _______________ 31

Глава 1. Предмети і об'єкти, страховиe ризики і суб'єкти страхування

1.1 Основні групи майна юридичних і фізичних осіб

Основні групи майна юридичних і фізичних осіб, що приймається зазвичай на страхування, наведено в табл. 1.Таблиця 1

 Найменування груп

 майна юридичних осіб

 Найменування груп майна

 фізичних осіб

 Власні основні фонди та оборотні засоби (крім готівки, цінних паперів і нематеріальних

 активів) або належать страхувальникові на праві господарського відання, оперативного управління

 Житлові будинки, квартири, дачі, гаражі, склади та інші будівлі власні або орендовані, використовувані

 за договором найму

 Об'єкти майна, отримані в оренду, для переробки, перевезення, ремонту, на комісію, зберігання, для спільної діяльності Домашнє майно, включаючи предмети побуту, домашнього вжитку та особистого користування

 Майно, отримане на час експериментальних робіт або досліджень, для експонування на виставках, в музеях Сільськогосподарські культури, багаторічні чагарникові і плодово-ягідні насадження

 Сільськогосподарські культури, багаторічні чагарникові, плодово-ягідні насадження Сільськогосподарські тварини

 Сільськогосподарські тварини

 За спеціальними договорами страхування окремі страховики (наприклад, Росгосстрах) беруть на страхування:

 а) різні колекції, картини, унікальні та антикварні предмети, якщо у страхувальника є документ, що підтверджує їх оцінку компетентною організацією;

 б) вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного, напівдорогоцінного і виробних каменів;

 в) будівельні матеріали, в тому числі що знаходяться на земельній (дачній) ділянці;

 г) мотоблоки, інша садово-городня техніка, інвентар, запчастини

 Будівельно-монтажні роботи

 Інше, не враховане в пп. 1-6, майно

Як правило, не приймається на страхування таке майно юридичних осіб:

O документи та ділові книги;

O готівкові гроші та цінні папери;

O нематеріальні активи;

O дамби, греблі, мости;

O тротуари, асфальтові і бетонні дороги, площадки;

O іригаційні та меліоративні споруди;

O майно, що перебуває в зоні, якій загрожує стихійне лихо, про що в установленому порядку оголошено населенню, суб'єктам господарювання, а також майно в аварійних будівлях, будівлях.

Деякі види майна фізичних осіб також не приймаються страховиками на страхування. До них відносять зокрема, документи та ділові книги, готівку і цінні папери, рукописи, креслення, фотографії, слайди, моделі, макети, кімнатні рослини, насіння, саджанці, кішки, собаки, кімнатні птахи, акваріуми, майно в зоні, якій загрожує стихійне лихо, а також перебуває в місцях загального користування (у сараях, погребах, підвалах, коридорах, на сходових площадках, на горищах і т.п.).

Зазначені групи майна юридичних, фізичних осіб, що приймаються на страхування, розрізняються за родовими ознаками, функціональним призначенням, життєвому (виробничого) циклу, особливостям прояву ризикових подій. Тому їх страхування проводиться за окремими правилами страхування, наприклад, страхування домашнього та іншого майна фізичних осіб, житлових будинків, дач, сільськогосподарських культур, тварин та інших груп майна. Проте організація страхових відносин, їх економічні, правові основи практично однакові при страхуванні різних видів майна.

Страхові ризики, які в різних поєднаннях характерні для більшості зазначених груп майна юридичних і фізичних осіб, включаються у правила (договори) страхування. Такими ризиками, від яких проводиться страхування майна, є пошкодження, знищення (загибель), втрата майна внаслідок:

O пожежі;

O стихійних лих (повеней, посух, заморозків, землетрусів, бурь, ураганів, штормів, вихорів, смерчів, цунамі, граду, обвалів, зсувів, осідань грунту та ін.)

O протиправних дій третіх осіб включаючи крадіжки та грабежі;

O падіння літальних апаратів або їх уламків;

O вибуху парових котлів, паливо-, газосховищ, паливо-, газопроводів;

O аварії водопровідної, опалювальної, каналізаційної систем;

O підтоплення ґрунтовими водами;

O наїзду наземного транспортного засобу;

O непередбаченого відключення електроенергії, водопостачання, подачі тепла;

O внутрішнього загоряння машин, устаткування, електроапаратів, електроприладів.

Не визнаються страховими випадками й не покриваються страхуванням збитки від ушкодження, знищення (загибелі), втрати майна в результаті:

O наміру або грубої необережності страхувальника (вигодонабувача);

O дефекту в майні, який був відомий страхувальнику до укладення договору страхування, але про що не повідомлений страховик;

O недотримання вимог нормативних документів, правил, та інструкцій з експлуатації та обслуговування об'єктів майна;

O використання об'єкта майна не за призначенням або у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння;

O природних процесів (корозії, зносу, бродіння, гниття, псування і т.п.), обумовлених внутрішніми властивостями об'єктів майна.

Крім того, не відшкодовуються збитки, завдані внаслідок подій непереборної сили (форс-мажорних обставин), якщо договором страхування не передбачено інше. До таких подій належать:

O вплив ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;

O військові дії, а також маневри або інші військові заходи;

O громадянська війна, народні хвилювання всякого роду або страйку;

O конфіскація, реквізиція, арешт або вилучення і знищення майна за рішенням органів державної влади, якщо договором страхування не передбачено інше.

Об'єктами страхування майна є майнові інтереси страхувальника (вигодонабувача), пов'язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном і необхідністю відшкодування збитку при настанні страхових випадків.

Об'єктами страхування є страховики, страхувальники, вигодонабувачі. Страхувальниками майна можуть юридичні та дієздатні фізичні особи. Вигодонабувачем є особа, на користь якої укладено договір страхування майна. Ним може бути юридична або фізична особа.

Договір страхування майна може бути укладений на користь самого страхувальника або вигодонабувача, якщо у них є оснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні цього імущecтвa (договір страхування, укладений за відсутності такого інтересу, недійсний): (ч. 1 ст. 930 ГК РФ). Наприклад, юридичні та фізичні особи зацікавлені у збереженні майна:

а) перебуває у їх власності, володінні - на підставі Конституції РФ, Закону «Про власність в РФ», ГК РФ;

б) що належить державним службовцям - на підставі відповідних законів і норм про обов'язкове страхування їхнього життя та майна;

в) використовуваного чужого майна - на підставі договорів оренди, фінансового лізингу, майнового найму, про спільну діяльність або експлуатується за дорученням;

г) переданого (отриманого) в заставу - на підставі договору, ст. 343 Цивільного кодексу РФ.

Договір страхування майна на користь вигодонабувача може бути укладений без вказівки імені або найменування вигодонабувача. При цьому страхувальникові видається страховий поліс «на пред'явника» (ч. 3 ст. 930 ЦК України).

Договір страхування укладається на підставі письмової або усної заяви та подання страхувальником опису майна, що підлягає страхуванню, за встановленою страховиком формі. В описі майна страховики передбачають необхідність подання страхувальником таких відомостей в різних їх поєднаннях: найменування об'єктів майна; тип, марка або інші важливі ознаки майна (наприклад, будівельного матеріалу, з якого зведені стіни житлового будинку або будівлі іншого призначення і рік випуску (здачі об'єкта в експлуатацію); кількість одиниць даного об'єкта майна; страхова (дійсна) вартість одиниці об'єкта і всієї кількості ; страхова сума одиниці і всієї кількості; місце знаходження майна (територія страхового захисту).

До укладення договору страхування страховик має право перевірити достовірність відомостей, представлених у опису майна, і інші дані про об'єкти, умови їх експлуатації, а при необхідності призначити експертизу для оцінки стану і дійсної вартості (ч. 1 ст. 945 ЦК України). Страховиком перевіряються, зокрема, наявність майна в зазначеному в опису місці; належність майна на праві власності, повного господарського відання, оперативного управління або інших правах; умови зберігання майна; кваліфікація обслуговуючого персоналу; схильність майна ризиків збитків від пожежі, стихійних лих, затоплення, крадіжок та інших несприятливих подій; балансова залишкова вартість, ціна покупки; термін експлуатації та ін.

Страхувальник зобов'язаний при укладанні договору страхування майна:

q повідомити страховику всі відомі йому обставини мають значення для визначення ступеня ймовірності настання страхових випадків та розміру можливих збитків; якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що страхувальник повідомив навмисне неправдиві відомості страховикові про такі обставини страховик має право вимагати визнання договору страхування недійсним і відшкодування збитків відповідно до ст. 179 ГК РФ;

q поставити страховика в популярність про укладений вже договорі страхування цього ж майна від тих самих або інших ризиків в іншого страховика, а також про заподіяння майну шкоди за раніше подією страховими випадками і отриманому страховому відшкодуванні.

Якщо після вступу договору страхування в силу змінилися обставини, враховані при укладанні договору. Що збільшило ймовірність настання страхового випадку, то страхувальник зобов'язаний повідомити про це страховика (ч. 1 ст. 959 ЦК України). Страховик має право в цьому випадку вимагати від страхувальника змін умов страхування або сплати суми страхової премії. При неповідомленні страхувальником страховика про зміну ризикових обставин або запереченні проти зміни умов страхування та доплати страхової премії страховик має право розірвати договір страхування. Страхувальник у цьому випадку відшкодовує збитки страховика, викликані розірванням договору страхування (ч. 1 - 3 ст. 959 ЦК України).

При здійсненні страхувальником після вступу договору страхування в силу заходів, істотно зменшили ризик настання страхового випадку та / або можливих збитків від нього, страховик на вимогу страхувальника укладає (переукладає) договір страхування з урахуванням обставин, що змінилися відповідно до правил даного виду страхування.

1.2 Обсяг страхової відповідальності страховика,

страхова сума і термін страхування майна

Страхувальник залежно від ступеня ймовірності настання страхових випадків, характерних для даного виду майна, укладає договір страхування звичайно від найбільш імовірних ризиків. Наприклад, якщо для одного об'єкта майна достатньо велика небезпека (ризик) виникнення пожежі, а ймовірність настання інших страхових випадків - загибелі, втрати або пошкодження внаслідок аварії систем водопостачання, опалення, вибуху та ін. - Відсутня або вона незначна, то може укладатися договір страхування тільки від ріскa пожежі - вогневе страхування.

По іншому об'єкту майна перелік страхових ризиків у договорі може бути більш широким. Узагальнена оцінка обсягу страхової відповідальності (зобов'язань) страховика визначається по страховій сумі окремих об'єктів майна та договору страхування в цілому.

Страхове законодавство РФ регулює умови встановлення страхової суми при укладанні договору страхування майна. Зокрема, передбачається, що страхова сума визначається угодою між страхувальником і страховиком. При цьому страхова сума кожного об'єкта й усього майна за договором страхування не повинна перевищувати їх дійсну (страхову) вартість. Такий вартістю майна вважається дійсна вартість в місці його перебування в день укладення договору страхування (ч. 1 і 2 ст. 947 ЦК України). Наприклад, відновна вартість об'єкта майна (по балансу підприємства) дорівнює 80 тис. Руб., Знос складає 15%. Дійсна (страхова) вартість об'єкта дорівнює 68 тис. Руб. (80 - 0,15 * 80), якщо відсутній вплив інших факторів, зокрема, товарного вигляду та технічного стану, попиту і пропозиції на ринку даного об'єкта як товару.

При страхуванні страхувальником майна від різних ризиків за кількома окремими договорами страхування (у тому числі за договорами з різними страховиками) допускається перевищення загальної страхової суми за всіма договорами над страхування вартістю (ст. 952 ЦК України). Наприклад, страхова (дійсна) вартість домашнього майна дорівнює 50 тис. Р. Власник цього майна застрахував його за одним договором від пожежі на страхову суму 50 тис. Руб. і за іншим договором страхування - від ризику пошкодження в результаті аварії систем водопостачання, опалення, каналізації - на страхову суму 30 тис. руб. Загальна страхова сума за двома договорами страхування становить 80 тис. Руб. і суттєво перевищує страхову вартість, рівну 50 тис. руб.

Якщо страхова сума, зазначена в договорі страхування майна, перевищує його страхову (дійсну) вартість, договір є нікчемним у тій частині страхової суми, яка перевищує страхову вартість. Сплачену частина страхової премії поверненню не підлягає (ч. 1 ст. 951 ЦК України). У разі завищення страхової суми в результаті обману страхувальником страховика останній вправі вимагати визнання договору страхування недійсним і відшкодування заподіяних йому цим збитків у розмірі, що перевищує суму сплаченої страхувальником страхової премії (ч. 3 ст. 951 ЦК України). Зазначені в цій статті ГК РФ правові норми застосовуються і для випадку страхування одного і того ж майна від однакового складу ризиків у двох або декількох страховиків (подвійне страхування). Сума страхового відшкодування, що підлягає виплаті кожним із страховиків, скорочується в цьому випадку пропорційно зменшенню первісної страхової суми за відповідним договором страхування.

Якщо при укладанні договору страхування майна страхова сума встановлена ??нижче страхової вартості, то страховик при настанні страхового випадку зобов'язаний відшкодувати страхувальникові (вигодонабувачу) частину завданих збитків, пропорційну відношенню страхової суми до страхової вартості. Договором страхування може бути передбачений і більш високий розмір страхового відшкодування, який не повинен бути вище страхової вартості майна (ст. 949 ЦК України).

У разі страхування майна лише в частині страхової вартості страхувальник має право застрахувати майно за другим договором страхування (додаткове страхування), у тому числі в іншого страховика. Однак загальна страхова сума за різними договорами страхування не повинна перевищувати страхову вартість майна, якщо страхування за цими договорами проводиться від одних і тих же ризиків (ст. 950 ЦК України).

Якщо обсяг страхової відповідальності по окремому ризику договору страхування майна перевищує 10% величини власних коштів страховика, то в договорі за згодою сторін може бути передбачена безумовна франшиза. З метою забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності страховик у таких випадках може також застрахувати майно страхувальника разом з іншим страховиком (страховиками) за одним договором страхування (співстрахування або страхування учасниками страхового пулу) або укласти договір перестрахування.

Термін страхування майна встановлюється виходячи з інтересів страхувальника звичайно від 1 місяця до 1 року або більше - при добровільному страхуванні. Договір страхування майна набуває чинності з моменту сплати страхової премії або першого страхового внеску, якщо договором не передбачено інше.

При обов'язковому страхуванні майна його страховий захист триває весь період експлуатації (використання) об'єктів. Дія обов'язкового страхування заставного майна відповідає терміну дії договору про заставу. Майно державних службовців при обов'язковому страхуванні їх життя і майна вважається застрахованим протягом періоду їх роботи у відповідних державних органах.

Термін страхування за договором добровільного страхування майна може скоротитися при достроковому розірванні договору у зазначених вище випадках, а також коли загибель застрахованого майна сталася з причин іншим, ніж настання страхового випадку (ч. 1 ст. 958 ЦК України).

Крім того, термін страхування і безпосередня страховий захист достроково закінчуються при достроковому припиненні договору добровільного страхування майна у випадках:

O виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі (виплата відшкодування в розмірі страхової суми) до закінчення терміну дії договору страхування (ч. 1 ст. 408 ЦК України);

O несплати страхувальником страхової премії або чергового страхового внеску (ч. 2 ст. 450, ч. 3 ст. 954 ЦК України);

O ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника (застрахованого) - фізичної особи (ст. 419, ч. 1 ст. 418 ЦК України);

O ліквідації страховика (ст. 419 ЦК України);

O прийняття судом рішення про недійсність договору страхування.

 1.3 Страхова премія й страхові тарифи

Страхова премія як плата за страховий захист за будь-якого виду страхування визначається множенням страхової суми на страховий тариф. Це загальне положення. Однак у розрахунку страхової премії за договором страхування конкретного майна повинні враховуватися певні фактори, що роблять його більш складним:

O якщо договором передбачено страхування від різних ризиків об'єктів майна страхувальника, що мають кожен свою дійсну (страхову) вартість та узгоджену сторонами страхову суму, то спочатку розраховується страхова премія по страхуванню кожного об'єкта майна, а потім загальна по всіх об'єктах;

O об'єкт майна в такому договорі може бути застрахований в залежності від необхідності страхового захисту від одного страхового ризику або сукупності ризиків, у тому числі за повним пакетом ризиків. Тому страховий тариф, безпосередньо застосовується для розрахунку страхової премії зі страхування об'єкта майна, може бути розрахованим для окремого ризику або загальний за сукупністю ризиків, від яких застрахований конкретний об'єкт;

O при терміні страхування за договором, який може бути як менше одного року, так і до декількох років, і річному розмірі страхових тарифів розрахунок страхової премії по об'єктах майна проводиться з урахуванням терміну страхування.

Розрахована з урахуванням зазначених факторів річна сума страхової премії по страхуванню об'єкта множиться на термін страхування в повних роках (12 місяців). Страхова премія за термін страхування об'єкта майна менше одного року визначається звичайно з розрахунку 1/12 річної страхової премії за кожен місяць (неповний місяць прирівнюється до повного) або із застосуванням коригувальних коефіцієнтів, подібних вживаним при страхуванні від нещасних випадків (особисте страхування).

Страхова премія може сплачуватися страхувальником за погодженням із страховиком одноразово за весь період страхування або в розстрочку, в тому числі один раз на рік - при терміні страхування протягом декількох років, у строк, зазначений договорі страхування (страховому полісі). При терміні страхування менше одного року і розстроченої сплату страхової премії (до 2-4 місяців) в договорі страхування майна встановлюються величина (від 1/3 до 1/2 суми премії) і термін сплати першого внеску, а також іншої частини страхової премії. У разі несплати страхової премії або внеску страховик згідно з правилами (договором) страхування майна зазвичай звільняється від обов'язку відшкодовувати збиток при настанні страхового випадку, а договір страхування, якщо інше не передбачено їм, може бути припинений.

При безперервному укладенні договорів страхування майна, відсутності страхових випадків та страхових виплат за попереднім договором страхування страхувальникові надається знижка на що підлягає сплаті річну страхову премію по знову майбутнього договору - звичайно в розмірі 10% за кожен рік страхування. Загальний розмір зменшення сплачується страхової премії встановлюється в межах 35-50%. Крім того, деякі страховики передбачають у правилах страхування майна збереження зазначеної пільги при переході до них страхувальника з іншої страхової компанії.

Після 2-3 років безперервного страхування без страхових випадків страхувальникові надається також окремими страховиками пільговий місяць страхового захисту майна в період від закінчення дії одного договору страхування та до набрання чинності наступного договору. Надаються та пільги по сплаті страхової премії за страхування майна окремим категоріям страхувальників (пенсіонерам, інвалідам, учасникам Другої світової війни) і страхувальникам, що уклали вже з даним страховиком договір страхування іншого виду.

У разі встановлення в договорі страхування майна франшизи страхова премія П, що сплачується страхувальником, зменшується на величину твору страхового тарифу на суму франшизи і може бути розрахована за формулою:

П = Тб (S - Ф),

де Тб -таріфная брутто-ставка;

S - страхова сума;

Ф - сума франшизи.

Страхові тарифи зі страхування майна юридичних, фізичних осіб розраховуються страховиками за вказаною в § 4.6 методикою розрахунку тарифних ставок для ризикових видів страхування. Страхові тарифи встановлюються для однорідних або близьких за функціональним призначенням об'єктів майна, таких, наприклад, як: будівлі та споруди; силові і робочі машини; технологічне обладнання; вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої; обчислювальна техніка, оргтехніка, електронні прилади, обладнання; житлові будинки, квартири, дачі; домашнє майно за його групами (меблі, одяг, взуття, білизна, побутова техніка тощо). Тарифи встановлюються для кожної групи однорідних об'єктів і кожного страхового ризику з усього переліку ризиків, передбачених правилами страхування для тієї чи іншої групи об'єктів, в розрахунку на один рік страхування.

При страхуванні майна по повному пакету страхових ризиків загальний страховий тариф по цьому пакету встановлюється зазвичай на 30 - 50% арифметичної суми тарифів за окремими ризиками. Це забезпечує стимулювання страхувальника до страхового захисту майна за всіма ризиками і більшу доступність такого страхування. Імовірність настання страхових випадків по всьому пакету ризиків за період страхування незначна, тому страховик не має нерозмірних з надійшла страхової премією збитків.

З метою забезпечення гнучкості в обліку конкретних обставин, що впливають на ймовірність настання страхових випадків, при укладанні договору страхування майна страхові тарифи встановлюються в межах мінімального і максимального їх значень (табл. 2). При цьому може передбачатися диференціація тарифів, наприклад, залежно від будівельного матеріалу, з якого зведені стіни будівлі, будівлі, будинку або дачі; страхової суми; страхувальника - юридичної або фізичної особи та ін. (табл. 3).

Таблиця 2. Середні ринкові тарифні ставки зі страхування майна юридичних осіб від пожежі за категоріями майна,%

 Тарифна ставка

 Внутрішнє оздоблення офісних приміщень Оргтехніка

 Товарно-матеріальні цінності на складах

 Товарно-матеріальні цінності в торговому залі

 Мінімальна 0,15 0,35 0,25 0,6

 Максимальна 3,0 4,0 4,0 4,0

Вплив деяких інших факторів, які збільшують або зменшують імовірність настання страхових випадків, при укладанні договору страхування майна враховується шляхом застосування до страхових тарифів підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів.

Наприклад, при зберіганні застраховані від крадіжки товарно-матеріальні цінності в складі з охороною та сигналізацією. У цьому випадку застосовується понижуючий коефіцієнт. При страхуванні таких же товарно-матеріальних цінностей у складі без охорони і сигналізації застосовується підвищувальний коефіцієнт.

Таблиця 3. Середні тарифні ставки зі страхування будівель, що належать приватним особам, від пожежі

 Страхова сума, млн. Руб.

 Тарифна ставка

 Дерев'яні будови

 Цегляні будівлі

 Змішані будови

 До

 10 жовтня - 50 Понад 50

 До

 10 жовтня - 50 Понад 50

 До

 10 жовтня - 50 Понад 50

 Мінімальна 0,45 0,7 0,8 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,7

 Максимальна 1,2 1,4 1,8 1,0 1,2 1,6 1,2 1,4 1,8

 1.4 Порядок дій страхувальника й страховика при страховому випадку

Правилами страхування майна, що розробляються страховиками відповідно до чинного законодавства зазвичай передбачається, які дії зобов'язані здійснювати страхувальник і страховик при настанні страхового випадку із застрахованим майном.

Страхувальник (вигодонабувач), зокрема, при настанні страхового випадку, передбаченого договором страхування майна, зобов'язаний:

1. прийняти розумні й доступні заходи в обставинах, що склалися, спрямовані на зменшення можливих збитків; при цьому страхувальник (його представник) повинен додержуватися вказівок страховика, якщо вони були йому повідомлені (ч. 1 ст. 962 ЦК України);

2. повідомити про настання страхового випадку страховика (його представника) негайно або в строк і способом, зазначеним у договорі страхування (ч. 1 ст. 961 ЦК України);

3. повідомити про страховий випадок у відповідні органи відповідно до їх компетенції - органи пожежного нагляду, Держнаглядохоронпраці, міліцію, аварійно-рятувальні служби, житлово-експлуатаційне управління та ін .;

4. скласти перелік ушкодженого, знищеного або викраденого майна;

5. зберегти пошкоджене внаслідок страхового випадку майно, його залишки, якщо це не призведе до збільшення збитків або зменшення безпеки для людей, і забезпечити представникові страховика умови для безперешкодного огляду майна, з'ясування причин настання страхового випадку, встановлення розміру збитків;

6. отримати в компетентних органах документи, що підтверджують факт, обставини та причини настання страхового випадку, характер і обсяг завданої їм шкоди.

Для отримання страхової виплати страхувальник (вигодонабувач) повинен пред'явити страховикові заяву на виплату страхового відшкодування у зв'язку із страховим випадком, оригінал страхового поліса, документи компетентних органів, що підтверджують настання страхового випадку, його причину і обставини.

Страховик після одержання від страхувальника (вигодонабувача) повідомлення про страховий випадок здійснює таке:

O при необхідності дає потрібні вказівки страхувальникові (його представникові) про вживання заходів щодо запобігання збільшення збитку від страхового випадку;

O перевіряє, чи є подія, страховим випадком за строком страхування; часу початку і закінчення перебігу відповідальності страховика; об'єкту майна і місцем його перебування під час настання страхового випадку; страховим ризикам, передбаченим договором страхування;

O зазвичай протягом трьох днів після отримання повідомлення від страхувальника про страховий випадок страховик повинен приступити до складання страхового акта (складається фахівцем страхової компанії) або аварійного сертифіката (складається фахівцем аварійно-комісарської фірми - аварійним комісаром). Страховий акт і аварійний сертифікат є документами однакового цільового призначення. Вони повинні відповідно до правил страхування складатися протягом 7 - 10 днів з моменту початку робіт з ним. При необхідності для розслідування страхового випадку та складання страхового акта (аварійного сертифіката) можуть залучатися страховиком незалежні експерти.

У додатках до страхового акта (аварійного сертифікату) містяться акти експертизи, акти уцінки об'єктів майна, акти про знищення непридатного пошкодженого майна, а також розрахунки розмірів збитку і страхового відшкодування.

Розміром збитку в разі загибелі (знищення) об'єктів основних засобів вважається їх дійсна (страхова) вартість, встановлена ??договором страхування. У правилах страхування майна деякі страховики передбачають, при витратах на відновлення (ремонт) потерпілого від страхового випадку об'єкта майна, що становлять 75% або більше від страхової вартості, об'єкт вважається знищеним. При цьому розмір збитку визначається вирахуванням з дійсної (страхової) вартості об'єкта реальної вартості придатних для використання або реалізації залишків майна.

При пошкодженні об'єкта основних засобів розмір збитку встановлюється шляхом виключення з вартості його відновлення (ремонту) вартості придатних для застосування або реалізації залишків ушкоджених частин об'єкта майна. Вартість ремонту (відновлення) визначається на основі відповідного кошторису. Роботи, матеріальні витрати, не пов'язані із заміною, відновленням пошкоджених частин, об'єкта основних засобів, зазначених у страховому акті (або в акті експертизи, обстеження), не включаються до кошторису ремонту.

Розмір шкоди, заподіяної страховим випадком товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, продукції юридичних осіб, а також домашньому й іншому майну фізичних осіб, крім нерухомого), визначається як різниця між страховою (дійсною) вартістю й зниженою їх вартістю з урахуванням втрати споживчих властивостей , якостей. Якщо при пошкодженні предмета в результаті страхового випадку можливе його відновлення (ремонт) і подальше застосування, реалізація, то збиток встановлюється як різниця між вартістю ремонту і реальною вартістю придатних для використання або реалізації залишків (при їх наявності).

При інфляційному зростанні витрат на ремонт постраждалих від страхового випадку основних засобів, матеріальних цінностей юридичного, фізичної особи у розрахунку збитку можуть враховуватися витрати на ремонт (відновлення) майна тільки в межах менше встановленого правилами страхування відсотка від страхової вартості об'єкта майна на момент укладення договору страхування, вище якого об'єкт визнається знищеним. При укладанні додаткової угоди про страхування збільшення вартості майна в результаті інфляції з додатковою страховою сумою і сплачується страховою премією граничний відсоток витрат на ремонт (встановлений для визнання об'єкта майна знищеним) застосовується для нової, збільшеної за рахунок угоди, страхової вартості.

Поряд із зазначеними збитками в відшкодовувану страховиком суму можуть включатися також витрати, страховим випадком і пов'язані з розбиранням залишків майна, очищенням території (площі приміщення), видаленням води від пожежогасіння. Відповідно до ч. 1 ст. 929 ГК РФ страховик виплачує страхувальнику страхове відшкодування в розмірі заподіяних страховим випадком збитків у застрахованому майні або збитків у зв'язку з іншими майновими інтересами страхувальника в межах встановленої договором страхування страхової суми.

Якщо страхова сума встановлена ??в договорі страхування на рівні дійсної (страхової) вартості майна, то розмір основної частини страхового відшкодування дорівнює величині збитку, що включає і супутні витрати (розбирання залишків майна, очищення території та ін.).

При встановленні в договорі страхування майна страхової суми нижче страхової вартості страховик при настанні страхового випадку зобов'язаний відшкодувати страхувальникові (вигодонабувачу) частину понесених збитків (шкоди) пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості, у тому числі до нової страхової вартості, збільшеної в результаті інфляційного зростання цін на об'єкти майна і включеного додаткової угоди до договору страхування. Однак договором страхування може бути передбачений більш високий розмір страхового відшкодування, який не повинен перевищувати страхову вартість (ст. 949 ЦК України).

Якщо з метою зменшення збитків відповідно до вказівок страховика або в силу необхідності порятунку майна страхувальником зроблені витрати, то вони повинні бути відшкодовані страховиком, навіть якщо міри виявилися безуспішними. Такі витрати відшкодовуються в розмірі пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості незалежно від того, що разом з відшкодуванням інших збитків сумарна величина їх може перевищити страхову суму (ч. 2 ст. 962 ЦК України).

Страховик має право згідно з ч. 1 і 3 ст. 962 ГК РФ не відшкодовувати збитки, що виникли внаслідок того, що страхувальник навмисне не прийняв розумних і доступних йому заходів, щоб зменшити можливі збитки від страхового випадку.

Головним обов'язком страховика є здійснення страхових виплат при настанні страхових випадків. Тому після складання страхового акта (аварійного сертифіката) отримання всіх необхідних документів від страхувальника (вигодонабувача) страховик протягом установленого правилами (договором) страхування періоду (звичайно від 3 до 7 днів) проводить виплату страхового відшкодування страхувальникові (вигодонабувачу) готівкою або безготівковим шляхом. При затримці страхової виплати страховик сплачує страхувальникові неустойку (якщо вона передбачена правилами, договором страхування) або відсотки від суми, не виплаченої вчасно страхувальникові (вигодонабувачу) відповідно до ст. 395 ГК РФ.

Виплата страхового відшкодування може бути відстрочена до закінчення судового розгляду, якщо за фактами, пов'язаними з настанням страхового випадку, порушено кримінальну справу або пред'явлено позов до винної юридичної, фізичної особи. Страхувальнику в цьому випадку на його вимогу при затримці страхової виплати на строк більше 30 днів може бути передбачена правилами страхування виплата авансу до 50% безумовно належної суми.

Отримане страхувальником страхове відшкодування підлягає поверненню страховикові у випадках:

O відшкодування збитку винною особою за рішенням (вироком) суду;

O повернення страхувальникові (вигодонабувачу) викраденої речі;

O непідтвердження слідчими органами факту крадіжки майна.

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування страхувальникові (вигодонабувачу) повністю або частково якщо:

O страхувальник не повідомив страховика (його представника) про настання страхового випадку в передбачений договором страхування строк і зазначеним у договорі способом (ч. 1 і 2 ст. 961 ЦК України);

O страхувальник навмисне не прийняв розумних і доступних йому заходів з метою зменшення збитків від страхового випадку (ч. 1 і 3 ст. 962 ЦК України);

O збиток завданий внаслідок наміру або грубої необережності страхувальника (вигодонабувача) - ч. 1 ст. 963 ГК РФ;

O про знищення, ушкодження або розкрадання майна третіми особами не було заявлено в органи міліції або якщо такий факт не підтверджений їх розслідуванням;

O не були подані страховикові (його представникові) або експертові потерпілі від страхового випадку об'єкти майна або їх залишки (при їх наявності після страхового випадку);

O страхувальник (вигодонабувач) отримав відшкодування завданого майну збитку від особи, винної у його заподіянні;

O страхувальник (вигодонабувач) ввів страховика в оману щодо обставин й інших відомостей про об'єкт майна, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та можливого розміру збитку;

O страховий випадок із застрахованим майном відбувся не на території страхування, зазначеної в договорі;

O страхувальник (вигодонабувач) не передав страховикові всі документи й докази, необхідні для здійснення страховиком перейшов до нього після виплати страхового відшкодування права вимоги до винної перед страхувальником (вигодонабувачем) особі, внаслідок чого реалізація цього права стала неможливою або страхувальник відмовився від свого права вимоги до особі, відповідальній за збитки (ч. 3 та 4 ст. 965 ЦК України).

Глава 2. Організаційно-методичні положення зі страхування

2.1 Класифікація видів особистого страхування

2.2 Опис процедур взаємовідносин учасників страхування до настання страхового випадку.

Початком відносин між страхувальником і страховиком є ??укладення між ними договору страхування. Договір страхування, як будь-яка угода, повинен відповідати загальним вимогам дійсності угоди, умовами її укладення та виконання, передбачених ГК РФ.

Предметами страхування (ті чи інші матеріальні цінності, включаючи природне середовище проживання, і результати від їх продуктивного використання, а також нематеріальні блага (цінності) юридичних, фізичних осіб, їх спільнот, що забезпечують їм необхідні екологічні умови існування, досягнутий або очікуваний (бажаний) рівень економічного, фінансового, іншого благополуччя і тому оберігаються від несприятливих, руйнівних подій і їх негативних наслідків, а при їх настанні - відновлювані або замінні) можуть бути будівлі, споруди, навколишня природа, життя, здоров'я, підлягає відшкодуванню відповідно до громадянською відповідальністю винною особою шкоду і т.д.

В основі взаємовідносин та зобов'язань сторін договору страхування лежать специфічні страхові, вартісні розрахунково-грошові їх відносини, що забезпечують задоволення майнових інтересів страхувальника, пов'язаних з шкодою, завданою страховим випадком його матеріальним, нематеріальним цінностям (благ), або накопиченням коштів. Тому об'єктом страхування завжди є тільки майнові інтереси страхувальника (вигодонабувача, застрахованої особи), пов'язані з його матеріальними, нематеріальними цінностями, їх збереженням, відновленням при настанні страхових випадків та забезпеченням грошовими коштами для цих цілей.

Глава 3. Розрахунки по страховому відшкодуванню і страховим таріфамЗадача № 1

Визначити економічний збиток і страхове відшкодування фінансового ризику на основі наступних даних:

Балансовий прибуток за останні три роки - 580 т. Р., 370 т. Р., 550 т. Р.

В результаті недопоставки сировини і виходу з ладу технологічної лінії фактичний обсяг реалізованої продукції - 1525,7 т. Р.

При витратах на його виробництво - 1149,5 т.р.

Отримано прибуток від торгово-посередницьких операцій - 56,8 т. Р.

У договорі страхування передбачена безумовна франшиза - 27 т. Р.

Рішення:

1. Знаходимо загальний показник балансового прибутку фірми за даними за останні 3 роки:

580 + 370 + 550: 3 = 500 т.р.

2. Знаходимо прибуток поточного року від основного виробництва:

1525,7-1149,5 = 376,2 т.р.

3. Знаходимо прибуток від основного виробництва і від посередницької діяльності:

376,2 + 56,8 = 433 т.р.

4. Знаходимо економічний збиток в результаті недопоставки сировини і виходу з ладу технологічної лінії:

500-433 = 67т.р.

5. Страхове відшкодування фінансового ризику з урахуванням безумовної франшизи становить:

67-27 = 40т.р.

Завдання № 2.

Визначити розмір річних брутто-ставки та страхового платежу по страхуванню на випадок смерті за наступними даними:

Вік страхувальника - 18 років,

Термін страхування - 5 років,

Страхова сума - 50,8 т.р.

Ставка доходу - 19%

Витрати на ведення справи - 1,84 руб. на 100 руб. страхової суммиНа проведення попереджувальних заходів - 6% брутто-ставки

Прибуток страхової компанії становить - 16% брутто-ставки.

Рішення:

За даними таблиці смертності:

Х (років) х + 1 (число вмираючих при переході від віку х до х + 1)

 18 93

 19106

 20119

 21131

 22143

При страховій сумі 50,8 т.р. страховикові слід виплатити на першому році страхування:

93 * 50,8 = 4724,4

106 * 50,8 = 5384,8

119 * 50,8 = 6045,2

131 * 50,8 = 6654,8

143 * 50,8 = 7264,4

Визначимо сучасну вартість майбутніх протягом 5 років виплат по випадках смерті, застосувавши відповідні дисконтируемая множники:

(4724,4 * 0,971) + (5384,8 * 0,943) + (6045,2 * 0,915) + (6654,8 * 0,888) + (7264,4 * 0,863) = 4587,04 + 5077,87 + 5531, 36 + 5909,46 + 6269,18 = 27374,91

Знаходимо одноразову нетто-ставку по страхуванню на випадок смерті на страхову суму 50,8 т.р. для особи у віці 18 років при терміні страхування 5 років:

27374,91: 592 = 46,24

Знаходимо розмір річних брутто-ставки:

ТБС = ТНС + Рв .100

100-Н

Н = Пм + Пп

Н = 6% + 16% = 22%

ТБС = 46,24 + 1,84 .100

100% -22%

ТБС = 61,64 руб.

Обчислимо страховий платіж по страхуванню на випадок смерті:

Річна брутто-ставка = 61,64 руб.

Ставка доходу - 19%

Термін страхування - 5 років

61,64 * 1,19 * 1,19 * 1,19 * 1,19 * 1,19 = 147,09 - 61,64 = 85,45 руб.

Список використаних джерел

q М.І. Басаков «Страхова справа» - Курс лекцій Изд. «ПРІОР» - 2001

q А.К. Шихов «Страхування» Изд. «Юніті» - 2001

q Страхова справа в питаннях і відповідях. Вид. «Фелікс» - 1999

q ГК РФ

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com