На головну

 Страхування майна - Страхування

Російський Новий Університет

З дисципліни СТРАХУВАННЯ

На тему: «Страхування майна»

 Виконав: ____________

____________

Викладач: ________

______________________

Тамбов 2000 г.План

I. Страхування

- Сутність і необхідність майнове страхування

- Сутність, необхідність і функції страхування майна

- Об'єкт страхування

- Термін дії договору

III. Страхування засобів транспорту

- Сутність і необхідність страхування засобів транспорту

- Правила страхування коштів транспортаIV. Страхування вантажів

- Сутність і необхідність страхування вантажів

- Об'єкт страхування

- Термін договору

- Страхова оцінка вантажів

V. Страхування будівель

- Сутність і необхідність страхування будівель

- Правила страхування будівель

- Обов'язки та права сторін по страхуванню будівель

VI. Страховий акт

- Складання та розгляд страхових актів

Страхування - система економічних відносин, що включає освіту за рахунок підприємств, організацій і населення спеціального фонду коштів і його використання для відшкодування збитку в майні від стихійних лих та інших несприятливих випадкових явищ, а також для надання громадянам (або їхнім сім'ям) допомоги при настанні різних подій в їхньому житті (досягнення певного віку, втрата працездатності, смерть і т.д.)

У страхуванні обов'язкова наявність двох сторін: страховика і страхувальника. Крім того, учасниками страхових відносин можуть виступати застрахований, вигод опріобретатель, особа, призначена для одержання страхової суми, тобто треті особи яким заподіюється шкода діями страхувальника.

Фонд створюваний за допомогою страхування є одним з видів страхового фонду. Характерні риси страхування: цільове призначення акумульованих коштів, вони витрачаються, лише на покриття втрат (надання допомоги) в заздалегідь домовлених випадках; імовірнісний характер відносин, оскільки заздалегідь не відомо, коли настане відповідна подія, яка буде його сила і кого зі страхувальників воно торкнеться; зворотність коштів, т.к. вони призначені для виплати все сукупності страхувальників (але не кожному страхувальнику окремо).

У процесі страхування відбувається перерозподіл коштів між учасниками створення спеціального (страхового) фонду: відшкодування збитку одному або декільком страхувальникам здійснюється шляхом його розподіл на всіх. Число страхувальників вносять платежі протягом того або іншого періоду часу, більше числа отримують відшкодування (допомога).

Страхування проводиться в основному в грошовій формі, хоча за певних передумов мало місце також натуральне страхування. Історично первісної була раскладочного система страхування, при якій основним моментом взаємовідносин між страхувальниками було реальне виникнення збитку в одного чи кількох власників майна. Виходячи з величини збитку визначають внесок кожного учасника страхування необхідний для покриття фактичної суми збитку, тобто він розкладається на всіх страхувальників. У сучасних умовах переважної є система страхування, побудована на внесення страхувальником твердо встановленої, заздалегідь обчисленої суми платежів, незалежної від розміру виникли в даному році збитків, відповідне відшкодування втрат провадиться за рахунок створеного з попередніх внесків фонду.

Різняться: майнове страхування, об'єктом якого виступають всілякі матеріальні цінності; особисте страхування, де основою економічних відносин є події в житті фізичних осіб; страхування відповідальності, предметом якого служи відшкодування зобов'язання страхувальника щодо відшкодування збитків (шкоди) третім особам. Страхування може проводиться в добровільному порядку на основі угоди сторін, а також в обов'язковому порядку, коли це запропоновано відповідним законодавством. Особливими формами страхування виступає перестрахування і співстрахування, що дозволяють розподіляти і перерозподіляти великі ризики між багатьма страховими організаціями.

Майнове страхування - галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин виступає майно в різних видах; його економічне призначення - відшкодування збитку, що виник внаслідок страхового випадку. Застрахованим може бути майно, як є власністю страхувальника, так і знаходиться в його володінні, користуванні та розпорядженні. Страхувальниками виступають не тільки власники майна, але й інші юридичні та фізичні особи, що несуть відповідальність за його збереження.

Умови страхування чужого і власного майна можуть істотно відрізнятися, що відображено в правилах страхування. Страхування майнове відрізняється від особистого страхування, при якому взаємини страховика і страхувальника не пов'язані з будь-яким майном, і від страхування відповідальності, де відносини, хоча і виникають, як правило на основі використання певного майна, але їх зміст не залежить від вартості цього майна .

Майнове страхування, що проводиться державними страховими організаціями, охоплює практично все майно; сільськогосподарських, промислових та ін. державних госпрозрахункових підприємств, кооперативних і громадських організацій, населення.

Об'єктами страхування виступають основні та оборотні фонди виробничого і невиробничого призначення, урожай сільськогосподарських культур, тварини, продукція, засоби транспорту, обладнання, інвентар, предмети домашнього господарства, колекція картин та ін. Майнове страхування займає провідне місце в сфері іноземних страхових операцій РФ: страхування експортно -імпортні вантажів, суден, літаків, будівельно-монтажних ризиків і т.д.

Майнове страхування виходить з забезпечення відшкодування, насамперед прямого фактичного збитку, відновлення загиблих (пошкоджених) об'єктів; за певних умов у відповідальність можуть включатися і непрямі збитки. Поряд з відшкодуванням шкоди майнове страхування передбачає проведення заходів щодо запобігання або зниження втрат, забезпечення збереження застрахованого майна. Виконання цієї ролі досягається застосуванням юридичних норм, розпорядчих виконання страхувальником певних превентивних робіт, стимулюванням цих заходів через систему знижок-накидок платежах та обмеження виплат відшкодування, а також шляхом відрахування частини страхових платежів на фінансування відповідних попереджувальних заходів. Майно - сукупність речей і матеріальних цінностей, що знаходяться у володінні будь-якої особи. У цивільному праві майно - матеріальний об'єкт цивільних прав, насамперед, права власності, в тому числі права на утримання майна. Майно виступає і як збірне поняття при визначенні галузі майнового страхування, і як конкретний об'єкт того чи іншого виду страхування.

Існує Рада з питань страхування майна громадян. Це консультаційний орган з числа найбільш кваліфікованих фахівців страхових органів. Обговорює питання, що мають важливе соціально-економічне значення для подальшого вдосконалення і розвитку страхування майна громадян, розглядає проекти нових видів майнового страхування, вносить пропозиції та рекомендації щодо підвищення рентабельності страхових операцій майнового обслуговування страхувальників.

Об'єктом страхування - у майновому страхуванні є матеріальні цінності, які можуть бути застраховані. Наприклад, будівлі, врожай сільськогосподарських культур, автомашини, домашнє майно.

Термін дії договору страхування - час, передбачений умовами страхування, протягом якого діє страхова відповідальність страховика, тобто його обов'язок виплатити страхувальнику при настанні страхового випадку страхове відшкодування або страхову суму. Початок і закінчення договору визначаються правилами страхування і вказуються в кожному окремому випадку в страховому свідоцтві, виданому на руки страхувальнику після укладання договору страхування.

Термін дії договору починається, як правило, після сплати всієї суми платежу, а якщо передбачається його розстрочка, то після внесення першого внеску. Термін може скласти від двох місяців до 1 року. За договорами страхування майна громадян початок строку їх дії настає (при безготівковій сплаті внесків) на наступний день після видачі заробітної плати. Подібні обмеження діють тільки по знову укладеними договорами. При поновленні страхування (укладення договору на новий термін) воно набуває чинності відразу після закінчення дії раніше укладеного договору.

Термін дії припиняється після закінчення часу, на яке був укладений договір, при несплаті чергового простроченого платежу, а також загибелі майна, прийнятого на страхування.

Страхування засобів транспорту - вид страхування, де об'єктом виступають механізовані й інші засоби транспорту. Страхування засобів транспорту населення проводиться в добровільному порядку. За діючими правилами на страхування приймаються автотранспортні засоби, що підлягають реєстрації органами ДАІ МВС, а також водний транспорт, реєстрований у встановленому порядку.

До об'єктів страхування належать автомобілі, мотоцикли, моторолери, мотоколяски, мотонарти, снігоходи, мопеди з робочим об'ємом двигуна не менше 49,8 см3, моторні, вітрильні й гребні човни (крім надувних) катери і яхти. Страхове відшкодування виплачується в разі пошкодження або загибелі засоби транспорту в результаті аварії, пожежі, вибуху, урагану, удару, землетрусу, обвалу, зсуву, повені, паводку, пошкодження водопровідної або опалювальної системи та інших лих, а також викрадення засобів транспорту або підвісного човнового мотора і загибелі або пошкодження їх у зв'язку з викраденням або викраденням. Засоби транспорту, що належать промисловим або сільськогосподарським підприємствам, кооперативним і громадським організаціям, є одним з об'єктів відповідного обов'язкового або добровільного страхування всього майна цих підприємств (організацій).

Засоби транспорту страхуються за адресою вказаною в страховому свідоцтві, а також під час перебування їх в дорозі і на стоянках. Договір страхування укладається за заявою власника після огляду засобів транспорту працівниками інспекції Держстраху. За бажанням страхувальника договір може бути укладений на термін від 2 до 11 місяців або на один рік. При цьому страхова сума не може бути вище вартості засобів транспорту за діючими державними роздрібними цінами (з урахуванням знижки на знос), сплата внеску здійснюється готівковим грошима агенту (інспектору) Держстраху або шляхом безготівкового розрахунку через бухгалтерію організації, де працює страхувальник.

Громадянам, які уклали договір страхування не менше 3-х років без перерви, надається пільговий місяць для укладення нового договору, при цьому безперервність страхування не порушується. За договором страхування засобів транспорту передбачаються і інші пільги, що заохочують акуратних водіїв, так особам страхувати засоби транспорту протягом 2-х попередніх років і не вчинили за цей час зі своєї вини аварії, при укладанні нового договору надається знижка в розмірі 10%, а в Протягом 3-х років і більше 15% обчисленої суми платежу. За умовами договору кожен страхувальник зобов'язаний утримувати належне йому засіб транспорту в повному порядку і в суворій відповідності з правилами експлуатації. Пі аварії, викраденні або угоні страхувальник повинен негайно повідомити про це в міліцію, ДАІ або органи здійснюють нагляд за експлуатацією водного транспорту. Про всіх інших страхових випадках повідомляється протягом доби до інспекції Держстраху того району (міста), на території якого даний випадок стався. Якщо страхувальник мав можливість, але не зробив цього, у виплаті страхового відшкодування може бути відмовлено. Відшкодування не виплачується, якщо навмисні дії страхувальника (грубе порушення правил руху та інші) стали причиною серйозного каліцтва чи загибелі інших осіб, а також істотного матеріального збитку. Перераховані факти повинні бути підтверджені документами відповідних органів.

Страхування вантажів - один з найважливіших видів морського страхування. У міжнародній практиці вироблені стандартні умови по цьому виду страхування. У деяких країнах в них можуть вноситися певні зміни та доповнення, істотно видозмінюючи їх суть. Основним у страхуванні вантажів є умова страхування "з відповідальністю за всі ризики". За цими умовами підлягають відшкодуванню збитки, витрати і внески по загальним аварій, а також збитки від пошкодження і повної загибелі всього або частини застрахованого вантажу, що відбулися за будь-якої причини, крім військових "ризиків", прямого або непрямого впливу радіації, наміру і грубої недбалості страхувальника ; особливий властивостей і якостей вантажу і ряду інших ризиків, пов'язаних зі специфікою вантажу та його транспортуванням. За домовленістю сторін більшість виключених з обсягу відповідальності ризиків можуть бути застраховані за додаткову премію.

За умови страхування вантажів з відповідальністю за приватну "аварію" відшкодовуються збитки: від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок різних причин: внаслідок пропажі судна безвісти, збитки, витрати і внески на загальній аварії у зв'язку з необхідними і доцільно проведеними витратами по списанню вантажу, а також по зменшенню збитку і встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

Поряд із зазначеними існують також умови "без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи". Ці умови за обсягом відповідальності, перерахуванню страхових випадків, в яких підлягають оплаті збитки, а також сукупності винятків із страхового покриття в цілому збігаються з умовами страхування "з відповідальністю за часткову аварію" відшкодовуються збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу, у той час як за умовами "без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи" відшкодовуються тільки збитки від повної загибелі всього або частини вантажу. Страхування вантажів на внутрішньосоюзних шляхах сполучення здійснюється органами Держстраху.

Страхування будівель, що належать громадянам, - вид майнового страхування; проводиться в обов'язковій і добровільній формі. У сучасних умови проводиться добровільне страхування - в доповненні до обов'язкового. Страхуванню підлягають будови (житлові будинки, садові будиночки, дачі, господарські споруди), що належать громадянам на правах особистої власності, поставлені на постійне місце і мають стіни і дах. Не підлягають страхуванню старі будови, їли вони не використовуються для господарських потреб, а також будови, адресу власників яких невідомий.

Страхування будівель проводиться на випадок їх знищення або пошкодження в результаті пожежі, вибуху, удару блискавкою, повені, землетруси, бурі, урагану, цунамі, зливи, граду, обвалу, зсуву, паводка, селю, виходи вод підгрунтя, незвичайних для даної місцевості тривалі дощі і рясного снігопаду, аварії опалювальної системи, водопровідної та каналізаційної систем, а також коли для запобігання розповсюдження пожежі або у зв'язку з раптовою загрозою будь-якого стихійного лиха було необхідно розібрати будівлі або перемістити їх на інше місце. Всі перераховані події відносяться до страхових випадків.

Будівлі, що підлягають обов'язковому страхуванню, вважаються застрахованими з дня їх зведення в розмірі 40% з вартості (оцінки) з урахуванням зносу. Вартість будови визначається за оціночними нормами, обчисленим на кожен тип будови виходячи з державних роздрібних цін на будівельні матеріали, тарифів на їх перевезення та заробітної плати працівників, зайнятих у будівництві. Будови в сільській місцевості оцінюють страхові органи у міській - органи комунального господарства. Виходячи з оцінки, власники будівель сплачують страхові платежі. До обчислення і справляння платежів працівники інспекції Держстраху щороку станом на 1 січня проводять облік будов підлягають обов'язковому страхуванню. Платежі вносяться страхувальником у строки, затверджені Радами Міністрів союзних республік, у сільській місцевості - до селищної або сільської Ради народних депутатів, у міській - в відділення банку, інспекторам і агентам інспекції Держстраху. Крім того, страхувальники можуть перевести платежі на пошті на рахунок відповідної інспекції Держстраху.

Окремим господарствам, тимчасово зазнають матеріальні труднощі за рішеннями відповідних виконкомів Рад народних депутатів, можуть бути надані пільги.

В добровільному порядку за бажанням страхувальника договір укладається як на все, так і на окремі будівлі, зведені на земельних ділянках, розташованих у населених пунктах сільської та міської місцевості, а також відведені під колективні сади і городи. Будови можуть бути застраховані у розмірі тих самих страхових сум, що і по обов'язковому страхуванню, або в будь-який інший страховій сумі в межах 60% їх вартості з урахуванням зносу. Якщо будова застраховано в сумі, меншій встановленої межі (зроблена прибудова, проведено ремонт і т.д.), то на термін до кінця дії основного договору може бути укладений додатковий договір. У цьому випадку страхові внески вносяться в залежності від числа місяців дії додаткового договору. Платежі по добровільному страхуванню будов сплачуються за ставками, встановленими Мінфіном. Договір укладається за усним або письмовою заявою громадян після огляду будівель страховим агентом або інспектором, оформляють договір, терміном на 1 рік. Страхові внески можуть бути сплачені готівкою або шляхом безготівкового розрахунку через бухгалтерію організації, де працює страхувальник. Останньому на руки видається страхове свідоцтво. Громадянам, страхувати в добровільному порядку будови не менше 3-х років без перерви, надається місячних пільговий термін укладення нового договору (поновлення). Якщо протягом цього терміну станеться страховий випадок, страховий відшкодування виплачується виходячи з страхової суми, встановленої за раніше укладеним договором, а страховий платіж утримується з суми страхового відшкодування.

При пошкодженні чи знищенні будови в результаті страхового випадку інспекція Держстраху на підставі отриманої заяви складає акт встановленої форми. Обчислює і виплачує власнику будови страхове відшкодування. Розмір його по обов'язковому страхуванню при знищенні будови дорівнює страховій сумі встановленої для цього страхування, за вирахуванням 40% вартості залишків будови придатних для будівництва, з урахуванням їх зносу і знецінення, з додаванням суми витрат по рятуванню будівель і приведення в порядок решти. При пошкодженні будови виплачуються 40% вартості ремонту (відновлення), зменшеної на відсоток зносу, з додаванням 40% суми витрат, виробленим страхувальником по рятуванню будови та приведення його в порядок.

По добровільному страхуванню будов страхове відшкодування обчислюється у відсотку від страхової суми зазначеної в договорі, рівному відсотку страхового відшкодування від страхової суми по обов'язковому страхуванню.

Страховий акт - документ, що складається страховою організацією при настанні страхового випадку і службовець підставою для виплати страхового відшкодування. У страховому акті вказується місце, час і причини загибелі (пошкодження) майна, розмір завданих збитків та вжиті заходи до збереження майна та інші відомості. У необхідних випадках до страхового акта додаються висновки компетентних органів, що підтверджують факт загибелі (пошкодження) майна та його причину: органів пожежного нагляду, ДАІ, сільського господарства, ветеринарної служби, і т.д.

Страховий акт складається фахівцем (керівником) страхової організації за участю страхувальника або його представника. Законодавство може покладати оформлення страхового акта на депутатів (керівників) сільських Рад народних депутатів або інших осіб. Атрибути акта та порядок його складання мають відмінності за видами страхування, а також по страхових організаціям.Література

1. Словник страхових термінів. М., "Фінанси і статистика". 1992

2. Довідник страхового агента. М., "Фінанси і статистика". 1992

3. В.А. Сальников, В.І. Слон "Державне страхування". М., "Фінанси і статистика".

4. Фінансова газета "Економіка і життя".

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com