На головну    

 Екзаменаційні білети за статистикою за осінь-зиму 2000 року - Статистика

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 1

Відносні величини порівняння.

Привести метод побудови стратегічних індексів.

За якими двом групам факторів йде аналіз зміни рентабельності?

Що характеризують показники персоналу фірми?

Які витрати враховуються при побудові показників рентабельності?

Є дані страхових організацій області про кількість укладених договорів за особистим добровільному страхуванню за період

Визначити загальне число договорів, укладених страховими організаціями.

Фірма оцінила свою частку ринку рівної 0,3 і частку ринку найбільшою конкуруючої фірми - 0,6. Як оцінити становище фірми на ринку?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 2

Розрахунок медіани в рядах розподілу.

У чому полягає статистичне забезпечення маркетингу?

Трудові індекси продуктивності праці. Метод розрахунку. Економічний сенс.

У чому полягають основні завдання статистичного вивчення основного капіталу?

Які показники прибутку зазвичай використовуються в показнику рентабельності?

Є такі дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр.

Розрахувати базисні темпи зростання продукції, прийнявши за базу 1993 р

За даними бюджетних обстежень отримано наступний розподіл домогосподарств області за рівнем середньодушового доходу в місяць:

Який питома вага домогосподарств, які мають середньодушовий дохід не нижче прожи

точного мінімуму, якщо він становить 700 руб. / Міс.?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 3

Середня арифметична.

Привести якісну оцінку (висока, низька) частки ринку даної фірми?

Індекс постійного (фіксованого) складу.

Зміна вартості основного капіталу при зміні фондомісткості?

Як приймаються інвестиційні рішення в умовах ризику?

Є такі дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр.

Розрахувати середньорічний абсолютний приріст продукції.

Вартість умовної «споживчого кошика» по місяцях склав, у.о .:

Обчислити помісячні індекси купівельної спроможності рубля.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 4

Ряди розподілу; їх види.

Прогнозування в рядах динаміки на основі трендової моделі.

Привести агрегатний індекс планового завдання та розрахунок планової суми загальної економії (перевитрати) від зміни собівартості.

У чому сенс поняття показника календарного фонду робочого часу?

Що розуміється під рівнем життя як соціально-економічною категорією?

За трьома структурним підрозділам форми є такі дані

Яка чисельність фірми?

Вартість умовної «споживчого кошика» по місяцях склав, у.о .:

Обчислити помісячні індекси споживчих цін.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 5

Середні прості і зважені.

Аналітичне вирівнювання динамічно ряду при рівномірному розвитку.

Показати зв'язок індивідуальних індексів собівартості планового, виконання плану, фактичного.

У чому сенс поняття показника табельного фонду робочого часу?

У чому полягає економічний сенс показників рентабельності?

Є такі дані про продані товари:

Визначити індивідуальні індекси товарообігу.

По підприємству є такі дані (тис. У.о.):

Визначити абсолютний приріст прибутку, обумовлений впливом обсягу реалізованої продукції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 6

Завдання угруповань та їх види.

Розрахунок середнього абсолютного приросту.

Як розраховується надпланова економія (перевитрата) за собівартістю вироби?

Дати визначення показника максимально можливого фонду робочого часу.

Дати поняття мінімального споживчого бюджету.

Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Побудувати кумуляту з даного вариационному ряду.

Відомі такі дані по продовольчому магазину

Визначити економію покупців, отриману в результаті зміни цін на про-

дукти.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 7

Відносні величини інтенсивності.

Ланцюгові і базисні темпи зростання, їх взаємозв'язок.

Розрахунок і застосування середнього арифметичного індексу цін.

Перерахувати основні завдання статистики собівартості продукції.

Дати визначення індексу споживчих цін (індексу вартості життя).

Опитування 15 працівників фірми про рівень середньомісячної заробітної плати представлений даними (грн.): 600, 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 800, 800, 900, 900, 900, 900, 1200.

Визначити медіану вибіркового ряду.

Заробітна плата службовця за період часу зросла на 15%, індекс цін склав величину 1,1. Який індекс реальної заробітної плати?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 8

Статистичне спостереження.

Методи виявлення основної тенденції у лавах динаміки.

Ланцюгові і базисні індекси; їх взаємозв'язок.

Як розраховується середньорічна вартість основного капіталу?

Які розділи входять в систему показників рівня життя?

Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Не більше якого розміру кредиту видають 50% банків?

Бізнес-планом на 1997 р встановлено приріст випуску продукції на 4% в порівнянні з 1996 р Фактично збільшено випуск продукції за 1997 р на 6%.

Визначити ступінь виконання плану випуску продукції в 1997 р

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 9

Середня гармонійна.

Привести поняття «кривої досвіду», кривий навчання.

Вартісний індекс продуктивності праці. Метод розрахунку. Економічний сенс.

Які способи подання продукції у вартісному вираженні для коректного порівняння в динаміці?

Привести метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій (IR).

Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Побудувати гістограму за даним вариационному ряду.

Сукупні обсяги реалізації продукції фірми за два наступних кварталу (II і III) 1998 склали, відповідно, 220 тис. Руб. і 360 тис. руб. Індекс цін в III кварталі по відношенню до II виявився рівним 1,8. Розрахувати зміна обсягу реалізації за розглянутий період у порівнянних цінах.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 10

Відносні показники варіації: коефіцієнт осциляції, відносне лінійне відхилення, коефіцієнт варіації.

Ланцюгової і базисний методи розрахунку показників динаміки.

Агрегатна форма загального індексу.

Як пов'язані фондовіддача і віддача активної частини основного капіталу?

Як впливає на рівень рентабельності зниження фактора фондомісткості? подорожчання фактора собівартості? підвищення цін?

Доходи банків у звітному році характеризувалися наступними показниками

Розрахувати середню процентну ставку банків.

Є дані про терміни функціонування банків на початок року:

Визначити середній термін функціонування банків.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 11

Предмет статистичної науки і його зміст.

Привести показники конкурентоспроможності товару.

Дати аналіз зміни прибутку за допомогою індексного методу.

Які методи застосовуються при побудові статистичних показників продуктивності праці?

У яких випадках виникає завдання оцінки оптимального розміру торгового підприємства? Які показники використовуються при побудові балансу руху мережі торгівлі? Динаміки чисельності торговельній мережі.

Опитування 15 працівників фірми про рівень середньомісячної заробітної плати представлений даними (грн.): 600, 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 800, 800, 900, 900, 900, 900, 1200.

Побудувати точковий варіаційний ряд, згрупувавши дані в 3 інтервалу.

Є дані про випуск однорідної продукції по двох підприємствах:

Визначити середню собівартість одиниці продукції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 12

Показники варіації: розмах варіації та середнє лінійне відхилення.

Що таке рейтинг позиції фірми на ринку?

Індекси індивідуальні та загальні.

Мультиплікативна модель обсягу виручки від реалізації. Опис, область застосування.

Дати поняття прожиткового мінімуму.

Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Розрахувати середній обсяг кредиту.

Дані по прибутку і суми основного і оборотного капіталу фірми за два періоди наведені в таблиці:

Визначити абсолютна зміна рентабельності.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 13

Розрахунок середньої в рядах розподілу.

Описати види маркетингової інформації.

Привести визначення агрегатного індексу виконання плану по собівартості і розрахунок надпланової суми економії (перевитрати), отриманої за рахунок зниження собівартості.

Якому методу порівняння показників витрат на 1 у.о. продукції віддається перевага на практиці?

Показники статистики ринкової інфраструктури.

Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Чому дорівнює варіаційний розмах?

По підприємству є такі дані (тис. У.о.):

Визначити абсолютний приріст прибутку, зумовленої впливом зміни ціни.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 14

Відносні величини координації.

Екстраполяція в рядах динаміки.

Дати аналіз зміни обсягу продукції за рахунок зміни чисельності працівників і за рахунок зміни продуктивності праці.

Як змінюється показник фондовіддачі під впливом зміни віддачі активної частини основного капіталу і структури?

Привести метод розрахунку індексу реальних наявних доходів.

Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Побудувати полігон по заданому вариационному ряду.

Є такі дані по підприємству (тис. У.о.)

Визначити середній рівень рентабельності за період.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 15

Розрахунок моди в рядах розподілу.

Згладжування ряду динаміки методом ковзної середньої.

Дати оцінку ступеня відносної вагомості окремих факторів у досягненні певного рівня прибутку.

У чому полягає аналіз впливу показників використання основного капіталу та його структури на зміну обсягу продукції?

Дати поняття сукупних доходів населення.

Є дані страхових організацій області про кількість укладених договорів за особистим добровільному страхуванню за період

Визначити моду.

Валовий регіональний продукт ВРП і приріст цін характеризують такі дані

Визначити індекси - дефлятори ВРП.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 16

Структурні угруповання.

У чому полягають завдання маркетингового дослідження?

Розрахунок і застосування середнього гармонійного індексу цін.

Привести розрахунок зміни обсягу реалізації внаслідок зміни коефіцієнта товарності.

Дати поняття середньозваженої ціни капіталу.

Є такі дані про продані товари:

Визначити агрегатний індекс цін Ласпейреса.

Є такі дані по фірмі, людина:

на початок року чисельність працюючих 940

протягом року прийнято на роботу 40

вибуло зі складу трудових ресурсів 35

Визначити чисельність фірми на кінець року, середньорічну, коефіцієнти плинності, інтенсивності обороту з прийому, сталості кадрів. Зробити висновок про динаміку трудових ресурсів фірми.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 17

Поняття і сутність угруповання.

Розрахунок темпу нарощування в рядах динаміки.

Індекс цін Пааше.

Дати поняття продукції. Привести методи обліку продукції.

Розрахунок зміну загальної рентабельності під впливом зміни прибутку від реалізації продукції? рентабельності продукції?

Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Скільки банків видали кредитну суму не менше 12 тис. У.о.? (Відповідь уявити

у%).

Є дані про випуск однорідної продукції по двох підприємствах:

Визначити індекс середньої собівартості продукції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 18

Побудова варіаційного ряду.

Якими факторами на практиці замінюють стратегічні індекси? Дати економічне обґрунтування заміни.

Взаємозв'язок індексів змінного, постійного складу, структурних зрушень.

Дати визначення середньої облікової чисельності за місяць.

Дати поняття особистих наявних доходів.

Є такі дані про виробництво продукції підприємства за 1993-1997 рр. тис.у.е

Визначити середній темп зростання виробництва продукції.

Відомо, що індекс цін склав 2,1. Розрахувати індекс купівельної спроможності грошей.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Квиток № 19

Завдання статистики в умовах становлення ринкових відносин.

Розрахунок середнього рівня в моментних рядах динаміки.

Як розраховується загальна сума перевитрати (економії) від зміни собівартості виробу?

Як визначаються показники невикористаного робочого часу з поважних причин і втрат робочого часу?

Що вивчає статистика ринкової інфраструктури?

Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Розрахувати середнє лінійне відхилення.

По підприємству є такі дані (тис. У.о.):

Визначити абсолютний приріст прибутку від реалізації продукції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 20

Види відносних величин.

У чому полягає експериментальний спосіб прогнозування прибутку?

Визначення приросту продукції (товарообігу) внаслідок зміни цін.

Які показники відносяться до узагальнюючих показників використання основних засобів?

Аналіз зміни абсолютного приросту торгової площі за рахунок зміни числа підприємств? Середнього розміру підприємств?

Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Розрахувати середнє квадратичне відхилення.

Є такі дані по фірмі:

Визначити зміну обсягу продукції за рахунок зміни віддачі активної частини.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 21

Графічне представлення варіаційного ряду.

Ланцюгові і базисні абсолютні прирости. Їх взаємозв'язок.

Індекс товарообігу. Визначення. Взаємозв'язок з індексами цін і обсягу.

Дати розрахунок зміни обсягу реалізації внаслідок збільшення коефіцієнта реалізації.

Перерахувати основні джерела доходів населення.

Є такі дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр.

Розрахувати середньорічне виробництво продукції за 1993-1997 рр.

Є такі дані по фірмі:

Визначити зміну обсягу продукції в результаті зміни обсягу основних

засобів.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 22

Статистична інформація та способи її отримання.

Моментні та інтервальні ряди динаміки

Факторний аналіз. Поняття, область застосування.

Які показники відносяться до відносних показників використання робочого часу?

Для чого впроваджуються прогресивні організаційні форми торгівлі?

Є такі дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр.

Розрахувати середньорічний темп зростання продукції.

На ринку торгівлю товаром здійснює 18 торгових точок. З них дві торгують за ціною 9 у.о. за 1 кг., а інші - по 8 у.о. за 1 кг. При цьому сумарний товарообіг дешевих і дорогих торгових точок однаковий. Визначити товарообіг середньої дорогою і середньої дешевої торгової точки, якщо загальний обсяг продажу товару склав 1500 кг.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 23

Дисперсія.

Порівнянність в рядах динаміки

Індекс цін Ласпейреса.

Які показники входять в систему кінцевих фінансових результатів господарської діяльності фірми?

Дати поняття номінальних і реальних доходів.

Є такі дані про виробництво продукції підприємства за 1993-1997 рр. тис.у.е

Побудувати згладжений ряд методом ковзної середньої з періодом 3.

Є такі дані по фірмі:

Визначити зміну віддачі основних засобів за рахунок зміни їх структури.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 24

Середня геометрична.

Метод найменших квадратів.

Розрахунок приросту товарообігу внаслідок зміни обсягів продажів.

Які показники продуктивності праці застосовуються при аналізі використання трудових ресурсів?

Які показники використовуються для характеристики рівня життя?

Обстежено 50 підприємств міста, що характеризуються скороченням виробництва. Дані обстеження представлені в таблиці

Визначити середній відсоток скорочення виробництва.

По фірмі відомі такі дані за два періоди функціонування:

Яке зміна фондовіддачі активної частини за період?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 25

Відносні величини структури.

Аналітичне вирівнювання ряду динаміки при рівноприскореному розвитку.

Індекс змінного складу.

Перерахувати фактори, що впливають на показники виробництва продукції.

Дати поняття особистих доходів населення.

Опитування 15 працівників фірми про рівень середньомісячної заробітної плати представлений даними (грн.): 600, 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 800, 800, 900, 900, 900, 900, 1200.

Побудувати інтервальний варіаційний ряд, згрупувавши дані в 3 інтервалу.

За даними бюджетних обстежень отримано наступний розподіл домогосподарств області за рівнем середньодушового доходу в місяць:

Який питома вага домогосподарств, які мають середньорічний дохід не нижче 8900

у.о. / міс.?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 26

Типологічні угруповання.

У чому полягає модель Портера?

Привести індивідуальні індекси виконання плану по собівартості, планового завдання, фактичної собівартості.

Який зв'язок результативного зміни показника реалізації продукції зі зміною складових його факторів?

Як визначається показник купівельної спроможності грошей?

Є такі дані про виробництво продукції підприємства за 1993-1997 рр. тис.у.е

Побудувати згладжений ряд методом середнього абсолютного приросту.

Є дані про випуск однорідної продукції по двох підприємствах:

Визначити індекс структурних зрушень.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 27

Відносні величини виконання договірних зобов'язань.

Які основні фактори визначають конкурентоспроможність товару?

Як застосовується індексний метод при аналізі ефективності трудових ресурсів?

Статистичний аналіз показників оборотного капіталу.

Привести метод розрахунку чистого приведеного ефекту (NPV).

За трьома структурним підрозділам форми є такі дані

Розрахувати середню місячну заробітну плату в цілому по фірмі.

Є наступні виробничі показники по підприємству:

Визначити на скільки відсотків в середньому змінився випуск продукції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 28

Середні величини: групові та загальні.

Розрахунок середнього темпу зростання і приросту.

Індекс фізичного обсягу Ласпейреса.

Перерахуйте показники руху основного капіталу.

У чому полягають основні статистичні завдання аналізу рентабельності?

Розрахувати середній курс акцій по всіх ділянках фондової біржі

Є такі дані по підприємству (тис. У.о.):

Визначити абсолютні зміни загальної рентабельності.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 29

Медіана: поняття і розрахунок.

Згладжування ряду динаміки середнього абсолютного приросту.

Привести агрегатний індекс фактичної зміни собівартості продукції та розрахунок суми фактичної економії (перевитрати), отриманої внаслідок зниження (підвищення) собівартості продукції.

Факторний аналіз показників витрат на 1 у.о. продукції.

У чому полягає економічна значимість ціни капіталу?

Під двом структурним підрозділам фірми є такі дані

Розрахувати середньомісячну зар. плату за всім працівникам фірми в цілому.

Є наступні виробничі показники по підприємству:

Визначити економію робочого часу в результаті зміни трудомісткості продукції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 30

Середнє квадратичне відхилення.

Як на основі стратегічної матриці приймається рішення про поведінку фірми на ринку?

Застосування індексного методу в факторному аналізі.

Зіставна продукція.

Як застосовується критерій чистого приведеного ефекту (NPV)?

Є дані страхових організацій області про кількість укладених договорів за особистим добровільному страхуванню за період

Яка частка страхових організацій, які уклали найбільше число договорів?

За даними бюджетних обстежень отримано наступний розподіл домогосподарств області за рівнем середньодушового доходу в місяць:

Визначити середньомісячний душовий дохід домогосподарств області.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 31

Статистична методологія.

Дати поняття стратегічної матриці в маркетингу. Які фактори використовуються при побудові стратегічної матриці?

Натуральний індекс продуктивності праці. Метод розрахунку. Економічний сенс.

Факторний аналіз зміни рівня прибутку від реалізації: в результаті зміни цін і рівня собівартості.

Як на державному рівні ведеться статистика рівня життя?

Є такі дані про продані товари:

Визначити агрегатний індекс цін Пааше.

Дані по прибутку і суми основного і оборотного капіталу фірми за два періоди наведені в таблиці:

Яке зміна рентабельності за рахунок зміни прибутку?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 32

Мода; поняття і розрахунок.

Згладжування ряд динаміки методом середнього темпу зростання.

Статичний індекс. Поняття. Область застосування.

Аналіз зміни прибутку в результаті зміни обсягів реалізації та структури реалізованої продукції.

Що таке ціна капіталу?

Є такі дані про продані товари:

Визначити абсолютний приріст товарообігу за рахунок зміни обсягів продажів.

Валовий регіональний продукт ВРП і приріст цін характеризують такі дані

Визначити обсяг ВРП в порівнянних цінах по роках.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 33

Відносні величини динаміки.

Ряди динаміки: основні поняття

Індекс структурних зрушень.

Визначення показників фактичних витрат на 1 у.о. продукції?

Дати поняття внутрішньої норми прибутку інвестицій.

Є дані страхових організацій області про кількість укладених договорів за особистим добровільному страхуванню за період

Визначити середнє число договорів у розрахунку на одну страхову організацію

області.

Фірма на двох ділянках виробляє виріб А. Відомі дані про трудомісткість виробництва виробу А і кількість вироблених виробів по кожній ділянці за січень і лютий 1998

Визначити трудовий індекс продуктивності праці.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 34

Середня квадратична.

Розрахунок середнього рівня в інтервальних рядах динаміки.

Застосування індексу цін у якості дефлятора.

Описати область застосування статистичних методів при обліку продукції.

Яке зміну загальної рентабельності внаслідок зміни фондомісткості продукції? коефіцієнта закріплення?

Є такі дані про продані товари:

Визначити агрегатний індекс фізичного обсягу Пааше.

Є дані по підприємству, тис. У.о.

Визначити суму оборотних коштів, вивільнених з обороту в результаті ус-

корения з оборотності.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 35

Статечні середні.

Показники динаміки: абсолютний приріст, темпи зростання і приросту.

Індекс фізичного обсягу Пааше.

Який вплив на вартість основного капіталу надає зміна обсягу випуску?

Індекс середнього рівня ефективності (прогресивності) форм торгівлі.

Є дані про чисельність району за 1991-1997 рр. (Тис. Чол.)

Привести ряди динаміки до порівнянної увазі, виходячи з нових кордонів району.

Фірма випускає два види продукції, виробництво яких характеризується такими даними:

Розрахувати абсолютна зміна прибутку за період.

Зав. кафедрою

---

4

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК Екзаменаційні питання

СТАТИСТИКА

Предмет і завдання курсу статистики.

Статистична інформація.

Статистичне спостереження. Поняття, способи організації, види.

Генеральна і вибіркова сукупність.

Об'єкт і ознака статистичного спостереження.

Поняття угруповання. Види угруповань.

Ряд розподілу.

Вибірковий ряд.

Геометричне представлення вибіркового ряду.

Статечні середні зважена і невиважена.

Середня арифметична.

Середня гармонійна.

Середня геометрична.

Структурні середні: мода і медіана.

Показники варіації. Основні поняття, економічний сенс.

Абсолютні показники варіації.

Відносні показники варіації.

Коефіцієнт варіації.

Ряди динаміки. Основні визначення.

Статистичні задачі аналізу рядів динаміки.

Порівнянність в рядах динаміки.

Ланцюгової і базисний методи розрахунку показників динаміки.

Абсолютні та відносні прирости в рядах динаміки.

Ланцюгові і базисні прирости, їх взаємозв'язок.

Середній абсолютний приріст. Метод розрахунку.

Середній темп зростання. Метод розрахунку.

Поняття тренда в рядах динаміки.

Згладжування рядів динаміки методом середнього абсолютного приросту.

Згладжування рядів динаміки методом ковзної середньої.

Згладжування рядів динаміки методом середнього темпу зростання.

Аналітичне вирівнювання рядів динаміки при рівномірному розвитку, равноускоренном розвитку.

Метод найменших квадратів.

Екстраполяція і інтерполяція в рядах динаміки.

Індекси. Поняття, область дослідження, область застосування.

Індивідуальні індекси.

Індексований показник. Якісні та кількісні показники.

Агрегатна форма загального індексу.

Загальні індекси.

Індекси цін Ласпейреса і Пааше. Методи розрахунку.

Індекси обсягу Ласпейреса і Пааше.

Факторний аналіз за допомогою індексів.

Індекс товарообігу. Взаємозв'язок з індексами цін і обсягу.

Принцип елімінування в факторному аналізі.

Поняття середнього індексу якісного показника.

Середній індекс цін, собівартість.

Індекс змінного складу.

Індекс фіксованого складу.

Індекс структурних зрушень.

Взаємозв'язок індексів змінного, фіксованого складів і структурних зрушень. Область застосування.

Продукція. Основні поняття, методи обліку, порівнянність.

Способи представлення продукції у вартісному вираженні.

Обсяг виробленої продукції і фактори, що його визначають.

Факторний аналіз зміни обсягу реалізованої продукції.

Перерахувати фактори, що впливають на зміну обсягу реалізації.

Показники персоналу фірми.

Завдання статистики трудових ресурсів.

Поняття облікової чисельності. Способи розрахунку.

Фонди робочого часу.

Статистичні показники продуктивності праці.

Статистичні індекси продуктивності праці.

Економічний сенс індексів продуктивності праці.

Статистика основного капіталу. Завдання, економічне значення.

Методи розрахунку середньорічної вартості основного капіталу.

Показники ефективності використання основного капіталу.

Структура основного капіталу.

Факторний аналіз показників вартості основного капіталу, фондовіддачі, обсягів реалізації, фондомісткості.

Статистичні задачі аналізу зміни оборотного капіталу.

Показники ефективності використання основного капіталу.

Обсяги реалізації та показники оборотного капіталу. Факторний аналіз.

Статистичні собівартості продукції.

Індивідуальні індекси собівартості.

Загальні індекси собівартості.

Середні індекси собівартості.

Агрегатні індекси собівартості.

Факторний аналіз собівартості.

Показники витрат по 1 у.о. продукції.

Статистика прибутку.

Фактори, що визначають рівень прибутку.

Факторний аналіз прибутку.

Показники рентабельності.

Фактори, що визначають рівень рентабельності.

Факторний аналіз рентабельності.

Статистика маркетингу.

Стратегічні індекси маркетингу.

Стратегічна матриця і фактори, що її визначають.

Позиція фірми на ринку, рейтинг позиції.

Оцінка частки ринку фірми.

Прогнозування прибутку, криві досвіду, навчання, модель Портера.

Статистика інфраструктури. Завдання, показники.

Статистика рівня життя. Завдання, показники.

Прожитковий мінімум і мінімальний споживчий бюджет.

Джерела доходів населення.

Показники доходів населення.

Показники купівельної спроможності грошей, реальних доходів населення.

Статистика інвестиційного проекту.

Показники критеріїв вибору інвестиційних проектів.

Ціна капіталу. Поняття, способи розрахунку.

По фірмі є такі дані:

Виконати наступні завдання:

Побудувати точковий варіаційний ряд.

Побудувати гістограму, полігон, кумуляту.

Розрахувати середню гармонійну, арифметичну, квадратическую.

Визначити моду, медіану.

У скількох працюють рівень заробітної плати не нижче 900 руб. (%)?

У скількох працюють рівень заробітної плати не вище 1000 руб. (%)?

Не вище якого рівня заробітної плати отримують 50% працюючих?

Розрахувати показники варіації.

Є такі дані про динаміку обсягів реалізації продукції:

 Півріччя

I

 1998

 II

 1998

I

 1999

 II

 1999

I

 2000

 Обсяг реалізації, тис.руб. 200 210 240 255 300

Розрахувати: середній абсолютний приріст

середні за півроку темпи зростання

темпи приросту

Провести вирівнювання ряду за допомогою

середнього абсолютного приросту

середнього темпу зростання

скользяйщей середньої з періодом 2.

Є такі дані про реалізацію продукції:

 Товари Ед.ізмеренія Базисний період Звітний період

 q 0

 p 0

 q 1

 p 1

 А шт. +100250120260

 В шт. +200180195205

Визначити індивідуальні індекси цін, обсягу.

Розрахувати агрегатні індекси Ласпейреса цін і обсягу.

Розрахувати агрегатні індекси Пааше цін і обсягу.

Розрахувати індекс товарообігу.

Визначити зміну товарообігу в залежності від зміни обсягу, цін.

Є такі дані по фірмі:

 Показник / руб. I півріччя II півріччя

 Виручка 680790

 Вартість основних засобів 450465

 Вартість активної частини основних засобів 250280

Розрахувати показники ефективності використання основних засобів.

Визначити зміну обсягу продукції внаслідок зміни фондовіддачі, віддачі активної частини, вартості основних засобів, частки активної частини.

Визначити зміну віддачі основних засобів внаслідок зміни їх структури.

Є такі дані по фірмі:

 Показник I півріччя II півріччя

 Виручка, т.руб. 1550 1800

 Собівартість, т.руб. 1400 1510

 Чисельність, чол. 900950

 Виручка в цінах I кварталу, т.руб. 1550 1690

Визначити абсолютний приріст прибутку.

Визначити зміну прибутку за рахунок зміни ціни.

Визначити показники рентабельності в I і в II кварталах.

Розрахувати показники продуктивності в I і в II кварталах.

За індексом цін Ip = 1,05 розрахувати індекс купівельної спроможності грошей.

Ціна на продукт «А» знизилася з 100 руб. до 96 руб. за одиницю при обсязі покупки в 25 штук. Яка економія споживача?

© 8ref.com - українські реферати