На головну    

 Шпаргалки - Статистика

Предмет і завдання курсу, його зв'язок з іншими предметами.

2Методи статистики, їх характеристики.

3Форма статистичного спостереження.

Статистика - це галузь людської діяльності, спрямована на збір, обробку та аналіз даних народно-господарського обліку. Сама статистика є одним з видів обліку (бухгалтерський і оперативно-технічний).

Предметом ст. є кількісна сторона масових суспільних явищ у тісному зв'язку з якісною стороною. Статистика з'явилася як наука вперше в Китаї в 5 столітті до нашої ери, коли виникла необхідність у підрахунку державних земель, скарбниці, чисельності населення і т.д. Пов'язане з народженням держави. Свій подальший розвиток статистика отримала при становленні капіталізму: заводи, фабрики, с / г, зовнішня торгівля і т.д. Глибокі зміни зазнала статистика і в роки соціалізму і в даний час. Основи для розробки прийомів, методів ст. з'явилися передумови розвитку державного і приватного секторів.

Головне завдання ст. на сучасному етапі полягає в обробці достовірної інформації, отриманні прикладних програм суцільного і несплошного спостереження. Кожен менеджер, економіст, банкір повинен уміти оперативно використовувати ст. інформацію для прийняття управлінських рішень, для аналізу діяльності своєї фірми, підприємства, організації.

Ст. як і всі суспільні науки має в своїй основі метод пізнання, тобто метод діалектичного матеріалізму, але в свою чергу вона використовує свої специфічні методи пізнання: Метод статистичного спостереження; Метод зведення й угруповання даних; Метод узагальнюючих показників, до якого входять абсолютні, відносні і середні величини.

Статистичне спостереження - це спеціально організоване спостереження, науково обґрунтоване, яке являє собою облік даних, а також збір на основі цього обліку первинних документів.

Метою кожного спостереження є отримання таких даних, які можна узагальнити, проаналізувати, зробити відповідні висновки про процеси, що відбуваються в житті суспільства, а також про закономірності, які керують цими процесами.

Основною формою статистичного спостереження і джерелом інформації російської статистики є статистична звітність, заснована на даних бухгалтерського та оперативно-технічного обліку. Якщо даних не достатньо, то використовують другу форму спостереження: спеціально організоване спостереження, до якого відноситься перепис населення.

Вимоги, що пред'являються до проведення спостереження:

Необхідність визначити дату спостереження;

Визначити мету спостереження;

Дані повинні бути точними і достовірними, тобто реальними;

Спостереження може проводиться трьома способами:

Безпосереднє спостереження, тобто шляхом підрахунку, обміру, зважування (інвентаризація);

Документоване спостереження, тобто висновки з проведення спостереження робляться за матеріалами документів: первинних, зведених і т.д.

Опитування, які можуть бути експедиційними (усним), коли виділяється спеціальний людина для проведення спостереження; анкетними; самореєстрація.

Схема статистичного спостереження:

4віда статистичного спостереження. Способи його проведення. 5Программно-методичні та організаційні питання статистичного спостереження.

Розрізняють два види спостереження за охопленням одиниць сукупності:

Суцільне спостереження, при якому вивчаються всі одиниці досліджуваної сукупності, наприклад, перепис населення (було проведено 7 переписів 20, 26, 39, 59, 70, 79, 89)

Несуцільне спостереження, при якому вивчається частина одиниць, а результат поширюється на всю досліджувану сукупність (найчастіше шляхом механічного відбору: беруться навмання одиниці, шляхом основного масиву: великі одиниці сукупності; анкетними способом і шляхом монографічного опису.

За часом реєстрації фактів ст. спостереження поділяються на: поточне (безперервне), періодичне, одноразове (разове).

Поточним або безперервним називаються спостереження, при яких реєстрація фактів проводиться у міру їх виникнення. Наприклад, в касу банку щодня надходить торгова виручка, яка реєструється прибутковим ордером. На підставі даних поточного спостереження складається статистична звітність.

Періодичне спостереження проводять через певні проміжки часу. Наприклад, перепис населення або ст. звітність за місяць, за квартал, за 9 місяців, за рік (звіт форми 1Т, звіт "про працю" складається усіма організаціями та установами 1 раз в квартал).

Одноразові спостереження проводять нерегулярно, в міру необхідності отримання певних даних. Наприклад, соціологічне обстеження.

Ст. спостереження включають всі підготовчі роботи і безпосередній облік масових, первинних даних. Від того, на скільки правильно буде організована і проведена ця стадія дослідження залежать всі наступні результати.

Ст. спостереження проводять за планом, який включається в себе програму:

Методологічні основи;

Організаційні основи;

До програмно методологічним основам відносять:

мета і завдання спостереження;

об'єкти спостереження;

одиниці спостереження;

одиниці сукупності;

програму спостереження;

Завдання спостереження - отримати достовірні факти. Об'єкт спостереження - сукупність одиниць досліджуваного явища. Наприклад, при перепису населення 89 м об'єктом спостереження було наявне і постійне населення країни. Це також робота і результати фінансової діяльності фірми, підготовка експертів.

Одиниці спостереження - первинна організація, від якої повинні бути отримані дані. Наприклад, при перепису населення одиницею спостереження буде кожна окрема людина.

Одиниця сукупності - первинний осередок з чого складається сукупність і що є носієм певних ознак.

При перепису промислового устаткування, при інвентаризації - одиницею сукупності буде окрема одиниця обладнання.

Програма спостереження - перелік запитань, на які потрібно відповісти або це перелік ознак, які потрібно зареєструвати.

Зміст і склад програми визначається завданнями спостереження.

Програма спостереження оформлюється у вигляді бланків (анкет, формулярів), в які заносяться первинні дані. Необхідним доповненням бланків є інструкція, яка роз'яснює сенс питань.

До організаційних питань програми належать:

терміни спостереження;

критичний момент спостереження;

підготовчі роботи;

Термін спостереження, до якого відносять реєстровані відомості. Називається об'єктивним часом спостереження. Це м.б. певний період часу (доба, декада, місяць) або певний момент. Момент, до якого відносяться реєстровані відомості, називається критичним моментом спостереження.

Наприклад, критичним моментом микропереписи 94г. був 0.00 год. в ніч з 13-14 лютого. Встановлюючи критичний момент спостереження, м. З фотографічною точністю визначити справжній стан справ.

Підготовчі роботи передбачають забезпечення спостереження документами, а також складання списку звітних одиниць, бланків, інструкцій.

Документи м. Заповняться в ході спостереження або за його результатами.

Важливе місце в системі підготовчих робіт має підбір і підготовка кадрів, а також проведення інструктажу з тими, хто братиме участь у проведенні спостереження.

6 Поняття угруповання, групувальні ознаки, інтервали груп, їх види, порядок визначення.

Угруповання - це метод статистики, розкривала закономірності масових суспільних явищ, тобто це процес утворення однорідних груп на основі розчленування стат. одиниць на частини за ознаками або об'єднання окремих одиниць сукупності в приватні підсистеми за певними ознаками.

Метод угруповання дозволяє розробляти прев стат матеріал, уже на основі угруповань розглядають свободн показники по данн групам з урахуванням аналізу причин, відмінностей, вивчень взаємозв'язків і тд. У світі існує стільки угруповань, скільки існує явищ і процесів.

Для вирішення цих завдань використовують три види статистичних угруповань:

Типологічна;

Структурна;

Аналітична (факторна);

Типологічна угруповання вирішує завдання виявлення та характеристики соціально-економічних типів. Наприклад, поділ секторів економіки, перелік підприємств, групи за формами власності (державні, приватні, змішані, федеральні, муніципальні і т.д.)

Структурна угруповання - угруповання окремих частин сукупності (питомої ваги). Наприклад, структура окремих видів цінних паперів у портфелі інвестицій; структура депозитів за термінами залучення, угруповання підприємств за обсягом випущеної продукції і реалізованої продукції.

Аналітичне угруповання розглядає тісноту зв'язків і взаємозв'язків між явищами, використовуючи методи мат. статистики. Розглядаються зв'язку за типами функцій (прямолінійна, криволінійна і т.д.). У цьому виді угруповань враховується також графічне зображення тісноти зв'язків. Наприклад, розрахунок середньомісячної з / п за основним факторному ознакою, кваліфікації чи розряду.

Группіровочнихознак - це ознака, кіт кладеться в основу методу угруповання. Його визначають при складанні програми стат спостереження. Існує 2 види груп ознак: 1) кількісний, 2) якісний (атрибутивний). Якщо атрибутивна ознака має мало різновидів, то кількість груп у цього угруповання визначаються числом цих різновидів.

При складанні угруповань (структурних) на основі варьирующих ознак необхідно визначити число груп і інтервал між ними. Інтервал це кількісне відділяє значення ознаки або це різниця між максимальним і мінімальним значенням ознаки в кожній групі.

Формула рівного інтервалу:

; де hi- рівний в даному випадку інтервал; x - значення ознаки; n - кількість груп.

Кількість груп можна визначити за формулою Стреджерса:

; N - чисельність сукупності.

Нерівний інтервал зазвичай вказаний в завданні і має різний крок і визначає як правило різновиди угруповань.

При угрупованню за качесств ознакою необхідно визначити число груп, інтервал м \ д ними і ек зміст явища і процесів. Інтервали можуть бути закритими і відкритими. Закриті - вказані верх і нижн кордону. Відкриті - вказана одна з кордонів.

При аналізі прев і вторичн угруповань застосовуються також групувальні класифікації, тобто дрібніший поділ явищ і процесів. Наприклад, класифікація рахунків балансу, єдиний державний реєстр підприємств і організацій, загальноросійський класифікатор видів економічної діяльності, класифікація основних фондів у промисловому будівництві, класифікатор валют і т.д.

7 Способи контролю матеріалів статистичного спостереження.

8 Поняття зведення статистичних матеріалів, види зведень.

Ст. спостереження - це велика робота, в ході якої м.б. допущені помилки.

Помилки бувають двох видів:

арифметичні (випадкові), які викликані недоліком в обліку, тобто помилково записана підсумкова сума, невірно заповнений реквізит. Цей вид помилок легко виправити, для цього треба провести арифметичний контроль даних та інструктаж з тими, хто заповнює звіт, підвищити кваліфікацію працівників на курсах підвищення кваліфікації.

Спеціальні (систематичні), які як правило допускаються керівниками госп. органів і виражаються в приписки ст. звітності. Цей вид помилок складно визначити, тому органи прокуратури, податкової інспекції, держ. банк, аудиторські служби проводять постійні ревізії за підсумками роботи госп. органів з метою виявлення помилок.

Держкомстат РФ також проводить контроль за складанням ст. звітності. Їм же затверджуються форми ст. звітності, визначаються терміни і способи складання ст. звітності.

Держкомстат РФ створено осл. Положенням №634 від 9 липня 94 р

Відповідно до положення, основними завданнями Держкомстату є:

уявлення офіційної статистичної інформації президенту, уряду РФ, а також органам виконавчої влади;

розробка науково обґрунтованої ст. методології;

координація ст. структур в країні;

розробка ст. інформації, її аналіз, складання національних рахунків, проведення необхідних балансових розрахунків;

гарантування повноти та наукової обґрунтованості, офіційної статистичної інформації, забезпечення рівного доступу її користування.

Основні функціями Держкомстату:

він організовує проведення ст. спостереження;

забезпечує функціонування єдиного держ. регістра підприємств і організацій (ГРПО).

Забезпечує збір, обробку, зберігання і захист ст. інформації;

Зіставляє основні економічні статистичні показники Росії з іншими країнами;

Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства у галузі статистики.

Розглянемо схему органів Держкомстату РФ.

Підсумок - це науково-організована обробка матеріалів спостереження, яка включає в себе систематизацію, угруповання даних, складання таблиць, підрахунок групових і загальних підсумків, розрахунок похідних показників. Вона дозволяє перейти до узагальнюючих показників в цілому і по окремих частинах, провести аналіз і прогноз досліджуваних явищ.

Якщо підводиться підсумок загальних підсумків по досліджуваної сукупності, то зведення називається простою. Н-р, для отримання загальної чисельності студентів ВНЗ досить скласти чисельність студентів ВНЗ на початок вересня. Якщо проводитися систематизація всіх показників, то зведення називається складною.

За змістом зведення буває первинною (при якій використовуються записи окремих фактів всередині госп. Обліку, окремих підприємств, фірм, банків, заповнюються картки обліку, відомості і т.д.) і вторинної (яка грунтується на даних первинної і являє собою звіти, таблиці, зведені баланси по галузях народного господарства або за територіальною ознакою).

За технікою і способом виконання зведення буває ручного і механізованого. При зведенні вручну проводяться такі операції: 1) визначення об'єкта спостереження, 2) розглядають матеріал по групах, 3) підраховують групові підсумки, 4) складають таблицю і переносять дані, 5) підводять підсумки, роблю відповідні висновки.

Підсумки підбивають в кінці, а якщо вони дані на початку, то їх розшифровують. При машинізованої зведенні дані можуть шифруватися одно- або двозначними символами і складаються програма на ПЕОМ.

9 Статистичні таблиці, основні правила їх складання та оформлення.

10 Статистичні ряди розподілу.

Графічний метод статистики є доповненням табличного методу. Таблиці в свою чергу мають більш компактну форму, легко читаються і аналізуються. Таблиці часто порівнюють з граматичним реченням, де об'єкт спостереження - це "підлягає", а ознаки, що характеризують даний об'єкт - "присудок". Таблиці можуть бути груповими, простими, комбінаційними. Таблиця - це макет, який потрібно заповнити. Проста таблиця являє собою дані хронолігіі, террітріі або містить у собі перелік ознак. Всі прості таблиці побудовані за однією ознакою; групові по двох, комбінаційні за двома і більше. Існують наступні правила складання таблиць.

таблиця повинна бути невеликий за розміром;

у таблиці має бути назва: чітке і відображає основний зміст;

у таблиці має бути дві назви: по рядку і по графі;

всі показники таблиці мають бути визначені з однаковою точністю, тобто до одного десяткового знака;

підсумки таблиці, як правило, підводяться в кінці, а якщо вони дані на початку, то їх розшифровують.

Статистичні ряди розподілу являють собою впорядковане розподіл одиниць даної сукупності на групи за певною варьирующему ознакою. Ряд розподілу характеризує структуру або склад досліджуваного явища, а також дозволяється розглядати однорідні сукупності і закономірності, розподілу меж і ознак явищ. Якщо ряд побудований за атрибутивною, якісним ознаками, то він призначається атрибутивною. Наприклад, розподіл населення за статтю, зайнятості і т.д.

Ряд розподілу побудований за кількісною ознакою називається варіаційним. Наприклад, розподіл працівників фірми за стажем роботи, за розміром середньомісячної з / п та ін. Варіаційні ряди можуть бути побудовані в порядку зростання або зменшення. Вони також мають наступні характеристики.

Варіанта (ознака) - x;

Частота (вага) - f;

Частоти;

Частота або вага показує, скільки таких ознак (варіант) знаходиться в даній сукупності, тобто як часто зустрічається даний ознака в сукупності. Наприклад, з / п в розмірі 300-400 руб. отримують 3 людини. З / п в інтервалі 400-500 руб. отримують 8 чоловік і т.д.

Частоти - це показники відносних величин, тобто це відсотки або частки в сукупності. Тобто кожна частота може бути виражена у відсотках або частках.

Варіаційні ряди залежно від характеру варіації (ознаки) діляться на дискретні і безперервні.

Дискретні варіаційні ряди засновані на перериваних ознаках.

Безперервні (інтервальні) засновані і представлені у вигляді рівних і нерівних інтервалів.

Першим кроком у розрахунках рядів розподілу є його ранжирування, тобто розташування всіх його показників у спадному або зростаючому порядку. Наприклад, ставки рефінансування: 48%, 120%, 116%, 180%, 230%, 60%.

48%, 60%, 116%, 120%, 180%, 230% - ранжируваних ряд.

Стаж роботи 22 робочих характерізутеся такими даними: 2,4,5,5,6,6,5,6,6,7,7,8,8,9,10,11,4,3,3,4,4, 5,2,3,3,4,4 ...

10,9,8,8,7,7,6,6,6,6,5,5,5,5,4,4,4,4,3,3,2 або

10,9,8 - f = 2, 7 - f = 2, 6 - f = 4, 5 - f = 4, 4 - f = 4, 3 - f = 2, 2.

Цей розподіл зручно вивчати за допомогою графічного методу.

11 Абсолютні величини, їх призначення, одиниці виміру, види.

12 Сутність і значення відносних величин, види, порядок розрахунку.

У підсумку зведення статистичних даних отримують узагальнюючі показники, в яких відображаються результати кількісної сторони досліджуваних явищ. Початковим етапом узагальнюючих показників є абсолютні величини.

Абсолютні величини - це сумарні узагальнюючі показники, що характеризують розміри, обсяги та рівні суспільних явищ у конкретних умовах місця і часу. Абсолютні величини характеризують економічну міць країни та соціальне життя населення. Такі як ВВП, ВНП, НД, доходи і витрати населення. Наприклад, на 1.01.97 чисельність населення Росії дорівнювала 147 500 000. Чол.

Розрізняють два види абсолютних величин:

1індівідуальние (характеризують розміри ознаки в окремих одиниць сукупності). Наприклад, розмір з / п окремого працівника, стипендії окремого студента, сума і розмір вкладу і т.д. Індивідуальні абсолютні величини отримують безпосередньо в результаті статистичного спостереження і фіксуються в первинних документах;

2Суммарние (характеризують підсумкове значення ознаки за певною досліджуваної сукупності).

Абсолютні статистичні показники являють собою іменовані величини, тобто мають певну одиницю виміру. Залежно від сутності дослідження абсолютні величини поділяються на: Натуральні; Умовно-натуральні; Вартісні; Трудові. Натуральні абсолютні величини виражені в тонах, літрах, кілограмах, тобто є простими. Також розрізняють складні натуральні одиниці виміру кВт / год. Умовно-натуральні абсолютні величини зазвичай виражаються в перерахунку певних показників. Наприклад, у харчовій промисловості, де застосовуються умовні банки; у паливній промисловості паливо перераховується в умовне паливо. Вартісні - грошові одиниці виміру. Трудові абсолютні показники, вимірювачі (людино / дні, людини / год) враховують загальні витрати продуктивності праці на підприємствах, фірмах і т.д.

Відносна величина - це узагальнюючий показник, отриманий в результаті порівняння двох абсолютних величин. Величина, з якою порівнюють (знаменник) називається базою порівняння, а порівнювана величина (чисельник) називається поточною (звітної), фактичної.

Відносні величина в залежності від бази порівняння можуть бути виражені в:

Коефіцієнтах;

Відсотках (якщо база порівняння дорівнює 100);

Промилях (якщо база порівняння дорівнює 1000);

Іменованих величинах (коли розглядаються два різнойменних показника. Наприклад, щільність населення Росії дорівнює 8,9 осіб / км2на 1998р.)

За своїм змістом відносні величини діляться на види:

відносна величина прогнозу (% виконання плану)

Відносна величина структури

Відносна величина динаміки

Відносна величина порівняння: порівнюється як правило однойменні показники в розрізі різних територій та об'єктів (наприклад, видобуток вугілля).

Відносна величина інтенсивності: тут порівнюються різнойменні показники в розрізі різних територій і об'єктів. Це завжди іменована величина (наприклад, споживання продуктів харчування на душу населення);

Відносна величина координації (характеризує співвідношення окремих частин цілого між собою, тобто одна частина цілого ділить іншу частину цілого). Це різновид відносної величини інтенсивності;

При обчисленні (ухвалі) кожного виду відносних величин треба звертати увагу на порівнянність даних показників, на методику їх розрахунку згідно з міжнародними стандартами.

Щільність населення в Японії 325,4 ч / км2.

13 Середні величини, їх види, формули.

Середня величина - це узагальнюючий показник, що характеризує однотипні суспільні явища по одному кількісною ознакою в конкретних умовах місця і часу. Наприклад, ср / месяч. з / п, середня тривалість життя, середня врожайність. Середня показує рівень ознаки віднесений до одиниці сукупності. Наприклад, середня врожайність, середня заробітна плата, середня кількість опадів, що випали, середня тривалість життя і т.д. Порівнюючи в часі зміна середніх рівнів в одних і тих же совокупностях, ст. тим самим визначає закономірності розвитку соціально-економічних явищ, тобто в цих змінах проявляється загальна тенденція (типовість) розвитку явища. Першою умовою застосування середніх величин є той факт, що всі середні повинні спиратися на масові суспільні явища. Другою умовою застосування середніх є той факт, що групові середні повинні доповнюватися загальними середніми (пор. Врожайність пшениці в Орловській області і середня врожайність в РФ). Третьою умовою є те, що всі показники середніх повинні визначатися по однорідної сукупності.

Зазвичай середні показники ст. визначалися як середнє арифметичне в тому випадку, коли були вказані індивідуальні значення ознаки. Якщо в сукупності ознаки мають частоту повторення (вага), то в цьому випадку середнє арифметичне приймало форму зваженої, т.ч. середнє розраховується у вигляді арифметичної, але у формі простий і зваженою. Наприклад, з / п 5 робітників становить 400, 420, 480, 510, 550. Щоб визначити середню з / п 1 робітника, потрібно скласти всі показники і розділити на 5. Показником з / п буде x1, x2, ..., x5. Звідси формула:

Середня арифметична проста дорівнює сумі показників (рівнів), поділеній на число показників (рівнів).

Середня арифметична зважена приймається в тих випадках, коли відомі окремі значення ознаки і їх ваги (fi), тобто частота повторення ознаки.

Середня арифметична зважена дорівнює сумі творів ознаки на вагу, поділеній на суму ваги.

У цій формулі чисельник дробу висловлює пряму залежність в результаті чого, виходить реальний економічний зміст. Наприклад, кількість робочих перемноження на середньомісячну з / п одного робітника в кінцевому підсумку являє собою фонд з / п.

Якщо показник буде представлений у вигляді інтервалу (з / п в 400-500, 500-600, 600-700 ...), то при розрахунках середньої необхідно визначити середину інтервалу за середньої арифметичної простої, а потім проводити подальший розрахунок.

У розрахунках середньої арифметичної зваженої застосовуються такі методи (прийоми):

Якщо значення X зменшити в одне і те ж число раз, то занчение середньої збільшиться в це ж число раз.

Якщо значення X збільшити в одне і те ж кількість разів, то значення середньої зменшиться цю ж кількість разів;

Якщо всі значення ваги f змінити в кілька разів, то значення середньої не зміниться.

Якщо для вирішення завдання використовується 3 методу (прийому), то ця задача вирішена способом моментів.

Другим видом середніх величин є середня гармонійна, яка застосовується в двох формах: простий і зваженою.

Середня гармонійна застосовується в тих випадках, коли відомо окремі значення ознаки X і обсяги ознак.

Об'ємом може бути: фонд з / п, валовий збір, сума товарообігу, стипендіальний фонд, фактичний випуск продукції. У цій формулі спостерігається зворотний зв'язок, тобто при діленні 2-ух показників виходить 3 має економічний сенс. Наприклад, при діленні фактичного товарообігу на кількість проданих товарів ми отримаємо ціну товару.

Формула середньої гармонійної простої:

Ця формула зворотна середньої арифметичної простої і передбачається, що сума обсягів у даному випадку дорівнює одиниці.

Середня гармонійна зважена:

;

Середня гармонійна зважена дорівнює сумі обсягів ознак поділена на суму відносини обсягу до ознакою.

Середня квадратична:

Середня кубічна:

14 Мода і медіана, способи їх обчислення.

15 Показники варіації, розрахункові формули, практичне застосування

Структурні середні Це особливий вид середніх: Мода - значення випадкової величини, яка зустрічається з найбільшою ймовірністю в дискретно варіаційному ряду (Mo). Медіана - це варіант, який розташований в середині варіаційного ряду. Медіана ділить варіаційний ряд на дві рівні частини; тобто зі значенням ознаки менше медіани і зі значенням ознаки більше медіани.

У варіаційному ряду з непарним числом показників, знаходження медіани визначається за формулою:

В інтервальному ряду для знаходження значення медіани використовується формула лінійної інтерполяції:

, Де

xme- нижня межа медіанного інтервалу;

ime- медіанний інтервал;

- Половина від загального числа спостережень;

Sme-1- сума спостережень, накопичена до початку медіанного інтервалу;

fme- число спостережень в медіанному інтервалі.

Медіана знаходить своє практичне застосування в маркетингу і фінансових розрахунках цінних паперів.

Мода і медіана відрізняються від значень середніх, співпадаючи з ними у випадках симетричного розподілу частот варіаційного ряду.

Як правило, вони є доповненням до середніх величинам і використовуються в математичній статистиці для аналізу рядів розподілу. У розрахунках медіани значення ознаки, яке ділить ряд на чотири частини, розраховується в квартелях, на 5 частин - квінтеля, на 10 частин - Децела, на 100 - перцентелях.

Варіація являє собою зміну цифрових значень ознаки. Варіація також доповнює середні величини, а середні узагальнюють варіацію. Це означає, що за кожною середньої ховаються кількісні відмінності варіаційного ознаки. В даному випадку з'являється потреба розрахувати ступінь варіювання ознаки.

Її можна визначити шляхом розрахунку різниці між максимальним і мінімальним значеннями ознаки (розмах варіації).

Розмах варіації служить лише наближеною мірою варіації ознаки, тобто обчислюється на основі крайніх значень, а інші показники до уваги не приймаються. Для більш повної характеристики ступеня варіювання ознаки застосовуються такі показники:

Середнє лінійне відхилення;

Серед відхилення;

Дисперсія;

Коефіцієнт варіації.

Середнє лінійне відхилення. Це показник у статистиці є абсолютною мірою для обчислення варіації.

Середньоквадратичне відхилення. Застосовується більш часто і виражається також в абсолютних величинах

Дисперсія являє собою квадрат середньоквадратичного відхилення

Коефіцієнт варіації є відносною мірою ступінь варіювання ознаки, яка визначаться як відношення середньоквадратичного відхилення до середнього показника (у%).

16 Поняття рядів динаміки, їх види, особливості.

17 Середні хронологічні з рядів динаміки

Одним з найважливіших завдань ст. є вивчення аналізованих показників у часі, їх динаміка. Це завдання вирішується за допомогою рядів динаміки.

Ряд динаміки являє собою ряд розташованих у хронологічному порядку показників, які характеризують час. У кожному ряду динаміки є два основних елементи:

Час;

Конкретне значення показника (рівня).

Розрізняють два види рядів динаміки:

Моментний;

Інтервальний;

Показники, що характеризують явища і процеси на певний момент часу називається моментним поруч динаміки. Наприклад, залишки коштів на розрахунковому рахунку підприємства на 1.01 .., на 1.04, на 1.07, на 1.10.

Показники, що характеризують явища і процеси за певний проміжок часу (інтервал), називається інтервальним рядом динаміки. Наприклад, видобуток нафти в РФ в млн. Тонн (з 90 по 95 р) 516; 462; 399; 354; 318; 307.

Ряди динаміки мають такі особливості:

Показники інтервального ряду можна підсумувати, при цьому вийде новий інтервал з великим абсолютним значенням;

Чим більше інтервал, тим більше його абсолютний значення;

Моментний ряд такими особливостями не володіє, тому кожний наступний показник (рівень) повністю або частково включає в себе кожен попередній.

При побудові кожного виду ряду динаміки необхідно учітитвать наступні правила:

Показники рядів динаміки (рівні) повинні ставитися до однієї групи (угрупованні) і повинні бути однорідні за економічним змістом і кордонів об'єкта.

Показники рядів динаміки повинні бути порівнянні за територією, по об'єктах, одиницям вимірювання, часу реєстрації, цінами, методології і т.д.

Показники рядів динаміки повинні бути точними і достовірними.

У ряді випадків при непорівнянності показників (рівнів) використовують перерахунок даних, а також виробляють змикання рядів динаміки. При цьому виходить єдиний, порівнюваний ряд за весь період часу.

Середні із рядів динаміки називаються середніми хронологічними, тому вони характеризують показники в часі. У розрахунках середніх хронологічних розрізняють початковий рівень ряду x1і кінцевий рівень ряду xn. Розглянемо два види середніх хронологічних:

Середня хронологічна з моментного ряду динаміки

Середня хронологічна з інтервального ряду динаміки.

Середня хронологічна з моментного ряду динаміки дорівнює сумі показників рівнів, ділених на (n-1), причому початковий і кінцевий рівні ряду беруться в половинному значенні, де n - число показників (рівнів) ряду.

Середня хронологічна з інтервального ряду динаміки дорівнює сумі показників рівнів ділених на число рівнів (пор. Арифметична проста)

18-19 Показники рядів динаміки. Методи аналізу основної тенденції розвитку в рядах динаміки.

20 Економічні індекси, їх класифікація.

При аналізі рядів динаміки виявляється і вимірюються закономірності розвитку суспільних явищ у часі. Ці закономірності чітко не виявляються на кожному конкретному рівні, а лише в тенденції в досить тривалому періоді. На основні закономірності накладаються інші випадкові, іноді сезонні впливи, вплив основної тенденції у зміні рівнів, іменованої трендом, є однією з головних завдань аналізу рядів динаміки.

При аналізі рядів динаміки розраховують чотири основні показники:

Абсолютний приріст;

Тема приросту (або зниження);

Темпи зростання (або зниження);

Абсолютне значення змісту 1% приросту.

Абсолютний приріст - це різниця між показниками, які обчислені двома методами.

Темп зростання - це відношення показників, які обчислені двома методами.

Темп приросту - це різниця між темпами росту і 100%, або - це відношення абсолютного приросту в період в якому порівнюють показники до рівня ряду, розрахованому в%.

Абсолютне значення - це відношення абсолютного приросту до темпу приросту, розрахованих ланцюговим способом.

Існує два методи розрахунку рядів динаміки:

Базисний;

Ланцюгової;

При базисному - всі показники порівнюються з початковим, при ланцюговому кожний наступний з кожним попереднім.

Індекси - це найважливіші показники ст., Які застосовуються в прогнозуванні, при аналізі даних соціальних, політичних та інших сфер життя суспільства. За допомогою індексів порівнюються непорівнянні елементи в часі.

Індекси також порівнюються в розрізі різних територій (територіальні індекси). Особливої ??актуальності вони набувають в сучасних умовах. У зв'язку із зростанням цін на споживчі товари і послуги знижується життєвий рівень слабо захищених верств населення.

З метою соціального захисту населення був прийнятий закон про індексацію грошових доходів і заощаджень громадян Росії. У ньому дано поняття індексації, визначено об'єкти індексації, показано розрахунок споживчих цін, визначені розміри підвищення доходів, індексація заощаджень і т.д.

Т.ч., індекс - це відносний показник, який характеризує безпосередньо несумірні показники в часі.

Розрізняють два види індексів: індивідуальні та загальні. До складу загальних входять групові, агрегатні і середні індекси.

Індивідуальні індекси являють собою відношення показника звітного періоду до базисного (темп росту), крім індексу продуктивності праці по одному елементу або виду.

Розглянемо формули побудови індивідуальних індексів.

P0- ціна продукції базисного періоду

P1- ціна продукції звітного періоду.

index - i - індивідуальний індекс.

Індивідуальний індекс собівартості

Z0- собівартість продукції базисного періоду;

Z1- собівартість продукції звітного періоду;

Індекс кількості продукції:

q0- кількість продукції базисного періоду;

q1- кількість продукції звітного періоду;

Індекс трудомісткості:

t0- продуктивність праці базисного періоду;

t1- продуктивність праці звітного періоду;

Індекс товарообігу фактичних цін.

Товарообіг - це процес продажу товару за певною ціною, тобто виручка.

T0- виручка (товарообіг) базисного періоду;

T1- виручка (товарообіг) базисного періоду;

Як правило, індекс виражається в% і показники базисного періоду позначаються через 0, показники звітного через 1.

21 Загальні, групові індекси, порядок їх побудови.

22 Середні індекси, їх практичне застосування.

Серед загальних індексів важливе значення має агрегатний індекс. Агрегатний індекс - це відносно двох сум, кожна з яких є твір індексованою величини (індивідуального індексу) на соизмеритель. Індексовані величини будуть різними, а соизмеритель один і той же. В агрегатних індексах цін, собівартості і продуктивності праці в якості соизмерителя береться кількість продукції звітного періоду. В агрегатному індексі кількість продукції (фізичний обсяг товарообігу) як соизмерителя береться ціна або собівартість базисного періоду. В агрегатному індексі фактичного товарообігу соизмеритель відсутня. Розглянемо агрегатні індекси:

а) агрегатний індекс цін

; q - соизмеритель

б) агрегатний індекс собівартості продукції

; z - собівартість, q - кількість продукції.

в) агрегатний індекс продуктивності праці

г) агрегатний індекс кількості продукції (індекс фізичного обсягу товарообігу)

; p0- ціна базисного періоду або собівартості

д) Агрегатний індекс товарообігу фактичних цін (соизмеритель відсутній)

Сума економії або втрат розраховують з агрегатних індексів шляхом різниці між показниками знаменника і чисельника в агрегатних індексах цін і собівартості.

І як різниця між показниками чисельника і знаменника інших індексів

Тобто це абсолютний приріст або втрати.

Якщо завдання полягає в отриманні характеристик застосування досліджуваного явища у всіх наступних періодах у порівнянні з початковим, то обчислюються базисні індекси.

Якщо потрібно охарактеризувати послідовна зміна досліджуваного явища з періоду в період, то обчислюються ланцюгові індекси.

- Базисний індекс;

- Ланцюговий;

Середні індекси можуть бути отримані шляхом перетворення агрегатних індексів і індивідуальних.

Існує два види середніх індексів:

Середній арифметичний індекс;

Середній гармонійний індекс;

Середній арифметичний індекс застосовується в тих випадках, коли відомо готовий твір (виручка від реалізації продукції) тільки базисного періоду, а також зміна індивідуального індексу. Усі перетворення будуть проводиться в чисельнику агрегатного індексу. Розглянемо середній арифметичний індекс цін:

Індивідуальний індекс цін

1); 2); 3);

Середньоарифметичний індекс цін.

Середньогармонічні індекс застосовується в тих випадках, коли відомо готовий твір звітного періоду або звітного і базисного періоду одночасно, а також зміна індивідуального індексу. Перетворення виробляються в знаменнику агрегатного індекса.Среднегармоніческій індекс цін.

1); 2); 3);

23 Взаємозв'язок індексів

24 Індекси постійного, змінного складу, структурних зрушень.

У природі і суспільстві існує взаємозв'язку між явищами: пряма і зворотна зв'язку. У розрахунках індексів також використовуються ці дві взаємозв'язку. Розглянемо прямий взаємозв'язок:

Якщо перемножити агрегатний індекс цін і кількості продукції, то в результаті отримаємо агрегатний індекс товарообігу у фактичних цінах;

Якщо перемножити агрегатні індекси собівартості та кількості продукції, то в результаті отримаємо індекс витрат.

; індекс витрат

Розглянемо зворотний зв'язок у розрахунках індексів. Зворотній зв'язок з точки зору математики є ставлення показників, тобто якщо відомі індекс товарообігу у фактичних цінах та індекс ціни, то ми можемо знайти індекс кількості реалізованої продукції

1) або;

2)

Всі розрахунки при взаємозв'язку проводиться в коефіцієнтах, а відповідь дається в%.

Для аналізу зміни середньої вироблення під впливом факторів використовується система середніх індексів або система агрегатних індексів, в яких як індексованою величини (та, яка змінюється) виступає рівень ПТ окремих одиниць сукупності, а в якості ваг - кількість таких одиниць з різними рівнем ПТ або їх питома вага в загальній чисельності (див. індекси змінного і постійного складу)

Індекс змінного складу передбачає:

вироблення продукції звітного і базисного періоду;

питома вага витрат робочого часу звітного і базисного періоду.

У загальному вигляді індекс змінного складу записується таким чином:

Індекс постійного складу включає вироблення звітного і базисного періоду, а також питома вага по затратам праці тільки звітного періоду.

Індекс структурних зрушень. Включає вироблення продукції періоду і питомої ваги витрат праці звітного періоду та базисного.

26 Види зв'язків між явищами. Графічний метод аналізу зв'язків між явищами

Економісту, менеджеру, банківського працівнику статистика необхідна для вивчення суспільних явищ у взаємозв'язку. В даний час в період розвитку ринкових відносин особливу увагу в ст. приділяється вдосконаленню показників у всіх сферах життя суспільства і особливо економіки. Перш ніж розглянути взаємозв'язки між явищами і процесами необхідно визначити повну (статистичну) і неповну (кореляційний) зв'язку. Розглянемо наступні приклади і встановимо зв'язок між ними.

Зв'язок між ціною і кількістю товару (пряма). З точки зору математики при перемножуванні даних показників ця прямий зв'язок має економічний сенс, тобто виручку або фактичний товарообіг. Але якщо дана виручка і кількість проданих товарів, то ми маємо зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок з точки зору математики є ставлення.

Зв'язок між обсягом продукції і вартістю основних виробничих фондів. Зв'язок пряма оскільки із збільшенням вартості фондів збільшується випуск продукції.

Зв'язок між собівартістю продукції і кількістю - пряма, тому при перемножуванні цих показників отримуємо загальну суму витрат.

Зв'язок між датою погашення, ціною облігації та її прибутковістю. Зв'язок пряма - зворотна. Чим ближче термін погашення, тим більше ринкова ціна облігації, тим менше її прибутковість.

Т.ч., в основі ст. зв'язку лежить якісний аналіз досліджуваних явищ. В основі кореляційної зв'язку лежить схоатіческая зв'язок (неточно просматривающиеся показники). Це перший етап вивчення взаємозв'язку між явищами. другий етап - побудова моделі зв'язку, яка базується на ст. методах. Третій етап вивчення взаємозв'язку - пояснення результатів, пов'язаних з якісними особливостями досліджуваних явищ і процесів. Ст. розробила безліч методів вивчення взаємозв'язків, вибір яких залежить від цілей і поставлених завдань. Ознаки між явищами і процесами класифікуються на:

Результативні, які змінюються під дією факторних ознак;

Факторні, які обумовлюють застосування інших, пов'язаних з ними ознак;

Цей зв'язок між двома ознаками характеризується тіснотою зв'язку, напрямком і аналітичним виразом. Для ступеня тісноти зв'язку визначають як повну (функціональну) так і неповну зв'язку, коли одному і тому ж значенню фактора відповідають різні значення результуючого фактора. У напрямку розрізняють прямі, коли обидва чинники або ознаки змінюються одночасно в одну і ту ж сторону, або збільшується, або зменшується; і зворотні, коли напрями зміни ознак протилежні, тобто при збільшенні одного інший зменшується і навпаки. За аналітичного вираженню виділяють прямолінійні і криволінійні зв'язку, коли розглядається рівняння кривої, параболи і т.д.

27 Кореляційний метод аналізу між явищами.

33 Парна кореляція і лінійна регресія. (Частина, див. 32)

При проведенні кореляційного аналізу необхідно відібрати найбільш істотні ознаки, встановити зв'язок між ними (причинно-наслідковий) визначити форму зв'язку, вибрати математичне рівняння для відображення даних взаємозв'язку. При цьому необхідно також розрахувати числові характеристики кореляційної зв'язку, розглянути ст. оцінку показників регресії і тісноти зв'язку. При дослідженні взаємозв'язку, тобто при встановленні характеру взаємозв'язку між ознаками, крім аналітичної угруповання велике значення має графічний метод. Відклавши на осі абсцис значення факторного ознаки 'x', а на осі ординат значення результативної ознаки 'y', і отримавши в корреляционном просторі точки 'x' і 'y', отримаємо кореляційне поле. Характер розташування цих точок дає уявлення про напрям, силі зв'язку, формі зв'язку, а також дозволяє побудувати рівняння парної залежності.

а) Пряма лінія:

б) Парабола:

в) Гіпербола:

- Результативний ознака; x - факторний ознака; a0, a1, a2 ... - параметри рівняння (коефіцієнти регресії), які дозволяють розглянути середнє значення, тобто показують середня зміна залежної змінної y від x при зміні незалежної змінної x на 1. Параметри рівняння (вільні члени) визначаються шляхом розв'язання системи нормальних рівнянь, отриманих на основі методу найменших квадратів:

а) пряма: ;;

б) парабола

Поряд з побудовою і рішенням рівняння зв'язку визначається ступінь тісноти зв'язку з цим за допомогою коефіцієнта лінійної регресії r, кореляційного відносини h та індексу кореляції I.

Розглянемо формули коефіцієнта кореляції для несгруппірованнихданних: показник дисперсії

різниця між показниками

При вивченні тісноти зв'язку за допомогою коефіцієнта кореляції можна проаналізувати шкfлу Чеддока, враховуючи коефіцієнт кореляції.

 Величина коефіцієнта кореляції Параметри зв'язку

 До - 0,3

 Зв'язок відсутній

 Від ?0,3 до ?0,5 Зв'язок слабка

 Від ?0,5 до ?0,7

 Зв'язок помірна

 До ?1 Зв'язок сильна

Для криволінійної залежності існує кореляційне відношення h, яке є найбільш точним вимірником (показником) тісноти зв'язку між двома ознаками

; ;

Показник індексу кореляції розглядається на основі прямого і зворотного взаємозв'язку. Всі показники кореляції можна розглядати з точки зору випадковості даної події та ймовірності.

Для визначення ймовірності достовірності коефіцієнта кореляції в нормальному розподілі застосовується критерій t, критерій Ст'юдента. Існує спеціальна таблиця критерію Ст'юдента, де розглядається значення ймовірності, коефіцієнт свободи і нормальний розподіл. Розрахунок показника критерію Ст'юдента визначається за такою формулою:

або або; де n - число одиниць сукупності; r - коефіцієнт кореляції;

Даний критерій порівнюють з табличним, на основі чого робиться висновок про прийняття чи спростування висунутої гіпотези.

Оцінку значущості коефіцієнта кореляції можна визначити за формулою

;

Коефіцієнт кореляції та значення t у разі перевищення розрахункового t над табличним і в разі визначення параметрів регресії за значимістю визначається значення рівня даної значущості та значення ступенів свободи n. Значимість визначається коефіцієнтом a.

29 Поняття вибіркового спостереження. Види вибірок.

Вибіркове спостереження являє собою один з найбільш широко застосовуваних видів несплошного спостереження. При проведенні вибіркового спостереження, вивчають не всі одиниці досліджуваного об'єкта, або іншими словами, обстежуються не всі одиниці генеральної сукупності, а лише деяка відібрана частина одиниць. Спостереження організовано таким чином, що ця частина відібраних одиниць в зменшеному масштабі репрезентує (представляє) всю сукупність. Частина одиниць генеральної сукупності, що підлягає безпосередньому спостереженню, називається вибірковою сукупністю. Система відбору одиниць і способів характеристики досліджуваної сукупності становить основу вибіркового методу. У розрахунках вибіркового методу розглядається наступні показники

Середня дисперсія СКО (середньоквадратичне відхилення);

Теорія ймовірності;

Розглядаючи детально показники вибіркового методу, можна виявити помилки, які являють собою помилки реєстрації та помилки репрезентативності.

По виду відбору розрізняють індивідуальний, груповий і комбінований відбір. При індивідуальному відборі в вибіркової сукупності відбираються окремі одиниці сукупності. При груповому відборі - якісно-однорідні групи або серії досліджуваних одиниць. У комбінованому відборі відбувається поєднання першого і другого відбору.

За методом відбору вибірка ділиться на повторну і бесповторуную. При повторній вибірці кількість одиниць залишається постійним, тобто при вибірці розглядаються всі одиниці і в генеральну сукупність після реєстрації потрапляють ті ж самі одиниці. За типом повертає кулі, тобто при повторному відборі перш обрана одиниця розглядається і потрапляє в генеральну сукупність кілька разів.

При бесповторной вибірці одиниць сукупності потрапила у вибірку одиниця не повертається генеральну сукупність, тобто в подальшій вибірці вона не бере участь. І подальшу вибірку роблять з генеральної сукупності вже без відібраних раніше одиниць (не повертатися куля). Чисельність одиниць у генеральній сукупності при дослідженні скорочується. За ступенем охоплення одиниць сукупності розрізняють велику і малу вибірку.

При малій вибірці кількість відібраних одиниць завжди

© 8ref.com - українські реферати