На головну    

 Тези до іспиту за статистикою - Статистика

Статистика -галузь практичної діяльності яка має своєю метою збір-обробку, аналіз, і публікацію отриманих даних про суспільні явища і процеси.

Як і наука стат-ка має предмет діяльності- кількісна сторона явищ (для громадських явищ- це розмір, рівень, темп розвитку).

Сукупність -це сукупність явищ об'єднаних будь-якої якісної стороною, але несхожими ознаками.

Одиниця сукупності- елемент сукупності, носій ознак підлягають реєстрації.

Ознаки -Мають кількісне вираження (вік, стаж)

Ознаки - не мають кількісних вираз (професія)

Показники: об'ёмние- (чисельність населення, ресурсів)

расчётние- (абсолютні, відносні, середні)

Метод- кількість прийомів і методів якими користується статистика досліджуючи свій предмет:

Статистичне спостереження-збір і реєстрація всіх сущ. фактів.

Угруповання -Даёт можливість систематизувати і класифікувати отриману інформацію

Метод узагальнюючих показників -вивчення явища з допомогою відносних, абсолютних, середніх величин.

Держкомстат - відповідно до 71ст. Конституції РФ є Фед. Органом виконавчої влади. На чолі стоїть голова. Держкомстат встановлює стат. стандарти РФ.

Завдання: 1) Розробка, збір, обробка стат програм і досліджень.

2) Координація стат. діяльності в РФ.

3) Надання стат. інформації: Уряду, Президенту, Фед. зборам, Фед. виконавчої влади.

Функції: 1) Організовує проведення стат. програм.

2) Забезпечує збір, обробку. Зберігання, захист стат. інформації.

3) Зіставлення стат. інформації з показниками інших країн.

4) Виносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Має право: 1) Отримувати Держ. Звітність від госп. суб'єктів.

2) Розробляти інструкції для госп. суб'єктів.

3) Здійснювати контроль за госп. суб'єктами по стат. питань.

4) Укладати договори з стат. відомствами інших країн.

2) Стат. спостереження- облік факторів, який характеризує суспільно-економічні явища і процеси. Воно характер-ся:

Планомірним - стат. спостереження організовується за певним планом (організація, техніка збору інформації, контроль, оформлення результатів.

Масовим - Слід охоплювати можливо більше у одиниць досліджуваної сукупності для отримання достовірної інформації.

Систематичність - Стат. спостереження може бути: Систематичним, Регулярним, Неперервним.

3) Будь стат. спостереження починається з:

1) Постанови цілі і завдання

2) Вибір Об'єкту спостереження (сукупність підлягає дослідженню)

3) Вибір Одиниці спостереження (частина об'єкта (сукупності) спостереження)

4) Визначення програми спостереження (перелік питань показників за якими буде проводиться спостереження) оформляється у вигляді бланків з інструкцією, яка роз'яснює сенс проведення роботи.)

Існують 2 форми стат. спостереження:

1) Звітність: відомості надаються у вигляді формуляра регламентованого зразка завіреного підписом директора. (Вона документально і юридично завірена)

2) Спеціально організоване обстеження. - (Перепис населення.)

Види стат. набл .:

1) Текущее- проводиться безперервно (конвеєр)

2) Періодичне - (перепис населення)

3) Едіновременное- проводиться в разовому порядку.

Спостереження може бути суцільним (генеральна сов-ть) і не суцільним (вибіркова сов-ть), повторним і не повторним.

Існують 3 способи відбору у вибіркову сукупність:

1) Випадковий.

2) Механічний

3) стратифікована -по серіям, номерами, гнізд.

4) Зведення -це обробка даних отримана в процесі стат. спостереження.

Зведення буває: Централізована і Децентралізована.

Проста (елементи і підсумок) і Складна (Елементи поділяються за свої елементи та підсумки)

Зведення розподіляється на етапи:

1) Стат. угруповання- розподіл отриманих даних на групи за якимись загальними ознаками.

2) Розробка показників (одиниць виміру). (Числові, відносні)

3) Підрахунок підсумків

4) Зведення результатів у таблиці.

Угруповання буває:

З якісними і кількісними рядами. (Ряд має Варіант і Частоту)

Кількісні ряди: інтервальні (рівні і не рівні, Закриті та відкриті) і дискретні

Угруповання розрізняють на: топологічних (Груп-ка за певними ознаками)

Структурну (угруповання по варіюється ознакою (напр. Час)) Вибирають ознака, а потім визначають інтервальний варіаційний ряд

Аналітична (Вивчає взаємозв'язок між явищами)

Таблиці мають: Стовпці і рядки і являють собою сітку.

Як у пропозиції мають: Підмет (якісні показники) і Присудок (Кількісні показ-ли)

Таблиці поділяються на: Прості -з однієї ознаки: перечневий, Територіальні, Хронологічні.

Групові -зв'язок кількох ознак (Елементи поділяються за свої елементи та підсумки)

Комбіновані -як і групові (стаж роботи за розрядами)

5) Стат. таблиця -це умовне зображення числових величин за допомогою графічного образу і допоміжних елементів (Поле графіка, просторові орієнтири, масштабні орієнтири, експлікація (роз'яснення графіка)).

За характером графічного образу: ЛІНІЙНІ

ТОЧКОВІ

Площинні (стовпчикові, кругові, секторні, квадратні, фігурні)

Бувають діаграми, картограми, картодіаграми.

Столбиковая діаграма: Вертикальні стовпчики (столбиковая (+)), Горизонтальні стовпчики (Смугова або Стрічкова (- / +))

Квадратна діаграма: Сторона квадрата = квадратному кореню з значення.

Кругова діаграма: Як і квадратна але визначається не сторона квадрата, а.

6) Структурні діаграми: Секторні (кругові 1% = 3,6 гр.)

Смугові діаграми питомих ваг

Фігурні (об'ємні фігури)

Лінійні (точки, з'єднані лінією. Застосовуються при динамічних змінах (вісь Х-час)

Полігон розподілу (Як і лінійна, але використовується при дискретних рядах)

Гістограма (Як і столбиковая але використовується при інтервальних рядах (по Х-інтервали) Висота стовпчика = частоту ділити на відповідний інтервал (дельту))

7) Результати стат. спостереження реєструються у вигляді абсолютних величин.

Вони вимірюватися у конкретних одиницях (рублях, штуках, чоловіках, і т.д.)

Абсолютна величина може бути ІНДИВІДУАЛЬНА (одинична) і ССУМАРНАЯ (підсумкова)

Слід розмежовувати моментальних (на певний момент) і інтервальних (показник за період)

8) Відносна величина-це показник співвідношення між двома абсолютними показниками.

ДИНАМІКА = ТЕКУЩИЙ / БАЗА

ВЕЛИЧИНА планових завдань = запланованих / ПОТОЧНЕ

Виконання планового завдання = ПОТОЧНЕ / запланованого.

Величини коордінаціі- відношення одного цілого до іншого цілого (населення міста і села)

Величини інтенсивності

Величини наглядності- величини в одному і тому ж періоді, але різних об'єктах

9) Середня величина-узагальнюючий показник

Середню величини: 1) Повинні розраховуватися по однорідної сукупності. 2) Загальну середня для більшої наочності слід підкріплювати груповими середніми

Середні величини поділяються на:

СТАТЕЧНІ середні (прості, зважені)

1) середня арифметична, 2) середня гармонійна (зворотна арифметичній для визначення «n») 3) середня геометрична

СТРУКТУРНІ середні

1) Мода. 2) Медіана

10) Дісперсія- це середній квадрат відхилень варіантів значень ознаки від їх середньої величини.

Дисперсія постійної величини = 0

Дисперсія не зменшиться якщо всі значення ознаки зменшити на одне і теж число.

Якщо всі значення ознаки зменшити в одне і теж число раз то дисперсія зменшиться в K2

ВІДХИЛЕННЯ - скільки раз коливаються величини ознаки у досліджуваній сукупності.

Середнє лінійне відхилення (колеблемость щодо середнього рівня)

Середнє квадратичне відхилення (Квадратний кореня з дисперсії)

Коефіцієнт варіаціі- відношення середнього квадратичного відхилення до середнього арифметичного і * 100%

12) Ряд розташований в хронологічному порядку називається поруч динаміці.

Розрізняються за:

1) За часом: МОМНТНИЕ (чисельність на початок року ...) інтервальних (за місяць, за рік)

2) За формою: абсолютні, відносні, середні.

3) За кількістю показників: ІЗОЛЬОВАНИЙ, коплексного.

4) За відстаням між датами: повне і неповне (нерівні інтервали)

Правила побудови рядів динаміки:

1) Ряди повинні бути впорядковані в часі.

2) Чим менше інтервали, тим точніше кінцевий результат

3) Дані повинні бути порівнянні по території, часу, цінами, (зміна меж територій, інфляція ...)

Показники динаміки:

1) Абсолютний приріст

2) Темп зростання

3) Темп приросту

4) Абсолютне значення 1% приросту

13) Для узагальнюючої хар-ки ряду динаміки використовують:

1) Середній абсолютний приріст

2) Середній темп зростання

3) Середній темп приросту

Вирівнювання інтервального ряду: (Оскільки ряди динаміки формуються під різними показниками тому іноді непомітно встежити тенденцію)

1) Метод укрупнення інтервалів (якщо добовий інтервал нічого не дає то досліджують річний)

2) Змінна середня (Обчислюється середня не для всієї сукупності, а для кожного інтервалу)

3) Аналітичне вирівнювання (y = f (t))

Сезонні коливання це коливання показників залежно від пори року.

Коеф-т сезонності (місячні показники / середній рівень даного показника)

14) Індекс -відносна величина показує у скільки разів рівень явища відрізняється від рівня того ж явища але при інших умовах

Індекси розрізняють: за ступенем охоплення: Індивідуальні (один ознака) і Загальні або зведені (дві ознаки)

З УТРИМАННЯ: Кількісні і Якісні

Індекси бувають базисні і ланцюгові

© 8ref.com - українські реферати