На головну    

Тези до екзамена по макростатистике - Статистика

1. Макроекономічна статистика займається визначенням кількісної характеристики масових явищ і процесів. Статистика вивчає показники життєвого рівня населення і безробіття. Класифікація- цей систематизований розподіл явищ і процесів на певні секції, групи, класи... класифікатор- системний перелік об'єктів кожному з яких привласнюється код, замінюючий назву об'єкта.. Класифікатор доповнюється і конкретизується в номенклатурі- угрупованню об'єктів по певних ознаках.. Об'єкти групуються фасетным способом (обліковим) і Ієрархічно-(по типу «дерева»)

2. Галузева класифікація необхідна для аналізу стат. даних на виробництві, чинниках пр-ва. Існує МСОК -(міжнародна стандартна галузева класифікація...) була розроблена в ООН. має ієрархічну структуру і складається з 159 груп, які утворять 290 класів.. Класифікується з обліком: А) характеру вироблюваних товарів і послуг. Б) призначення товарів і послуг В) Вигляду сировини, обробки і технологій виробництва... окоп - (Загальний Російський класифікатор видів эк. Діяльності, продукції) був прийнятий з 1994 р. Має 55 тис. Видів продукції і послуг по всіх галузях...

ОКП- (Общероссийский класифікатор продукції) побудований на 5и ступінчастій ієрархічній структурі. ..

3. херня, про яку згадувати не хочу навіть!

4. національне багатство- сукупність всіх накопичених в країні матеріальних ресурсів, продуктів, труда, за станом на певний момент часу. Всі розрахунки проводяться на кінець і початок періоду... статистика ведеться по 4ем основних секторах економіки: 1.) основні фонди- це кошти труда, які постійно знаходяться в процесі виробництва і переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється, при цьому свою первинну форму не втрачають.. 2.) Оборотні фонди- предмети труда, які повністю споживаються при виготовленні продукції переносячи свою вартість в повному розмірі на продукцію, що виготовляється і повністю втрачають свою первинну вартість. 3.)особисте майно населення- частина нац. багатства що знаходиться у власності населення, для задоволення потреби їх.. фінансові активи - активи, яким протистоять фінансові зобов'язання.. - це фінансові ресурси надані однієї хоз. ед. інший хоз. ед. за користування якими вона отримує певну винагороду..

ОПФ- будівлі, споруди, передавальні пристрої, житла, робочі машини і обладнання, транспортні засоби, хоз. інвентар, малолітні насадження і пр.. Структура ОПФ може мінятися під впливом деяких чинників таких як: НТП, зміна форм обліку і оцінок ОПФ..

5. Оцінка ОПФ необхідна для визначення зносу, структури ОПФ. Розділяють: Первинна вартість- являє собою повну вартість ОФ в момент закупівлі з урахуванням транспортування і витрат на монтаж.. під цією вартістю ОФ зараховується на баланс підприємства.. Відбудовна вартість - вартість в сучасних діючих умовах з урахуванням переоцінки ОФ.. Первинна вартість з авычетом зносу (Залишкова вартість) - різниця між повною первинною вартістю і сумою зносу на даний момент часу.. Востановителльная вартість з авычетом зносу - множення відбудовної вартості на коефіцієнт зносу..

6. Амортизація- являє собою вартість зносу ОПФ, переносима на продукцію, що виготовляється. Амортизація явл. частиною витрат так як включається в собівартість продукції.. А=(Первинна вартість- Ліквідаційна вартість) / термін служби ОФ На= (А/Первинний вартість) *100%. Починає нараховуватися з 1го числа місяця введення і закінчується з першого числа місяця наступного за місяцем вибуття ОФ...

7.

8. Обладнання буває що ГОТІВКОВЕ- знаходиться на балансі підприємства.. ВСТАНОВЛЕНЕ- яке здане в експлуатацію і практично працююче... НЕВСТАНОВЛЕНЕ - явл. Частиною готівкового обладнання і ділитися на: Належне установці.. Излишнее, Належне списанню... Міра використання характеризується наступними показниками: 1) Використання паркооборудования- Кисп=Фактично працююче/Встановлене 2) Змінність - Ксмен=Загальний к-ть відпрацьованих станко-годин /загальна к-ть встановлених станків.. Киспольз див. Режиму= Ксм/к-ть змін. 3)Коэф-т екстенсивності (за часом) 4)Коеф-т. Інтенсивності (по мощьности) 5) Інтегральний коэф-т= Ке*Ки

9. Матеріальні ресурси- внутрішні і зовнішні мат. запаси.. Виділяють 2 види мат. цінностей: Виробничі запаси- (сировина, матеріали, паливо і енергія, які знаходяться в сфері виробництва) поділяються (поточні, підготовчі, страхові, сезонні) Товарні запаси- (готова продукція, що знаходиться в сфері звертання)- поділяються на збутові(у виготівника), складські (у посередників), запаси в дорозі (у виготівника до споживача). Величину запасів визначають по формулі З=(Зна почало періоду+ Зна кінець періоду)/2. Забезпеченість пр-я запасами в днях визначається як: Здн=З/середньодобовий витрата..

10. Показниками використання матеріальних ресурсів явл.: МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ=Витрата матеріалів/ к-ть продукції... всяка херня...

11. Сукупний суспільний продукт- вартість матеріальних створених в суспільстві в течії певного періоду.. (визначається шляхом підсумовування ВАЛОВОЇ продукції всіх галузей матеріального виробництва) Національний дохід- знову створена в мат. виробництві вартість. НД=ВП-МатЗатраты...

12. ВВП- на відміну від Совк. Общ. Прод. Включає в себе ще і вартість зроблених послуг. Розраховується 1)По джерелах виробництва ВВП=ВВ(валовий випуск) - ПП(проміжна прод. - споживана з метою виробництва іншої продукції.. 2)По отриманих доходах - включає всі доходи підприємств, оплатц труда, споживання основного капіталу.. 3)У напрямі використання- расчитывается на основі особистого і гос-го споживання і накопичення послуг і мат. благ..

ВНП- відрізняється від ВВП тим, що не включає продукти і послуги зробленими підприємствами іноземних держав..

13. СНС

14. Населення- сукупність людей що проживають на одній території і що безперервно поновлюються за рахунок народжуваності і смертності.. Одиницею дослідження може бути як одна людина. Так і сім'я загалом. Об'єктом досліджень явл. Наеление Перепис населення- основне джерело инфомации про населення.. Задачі: Визначення чисельності, складу, природного руху (народжуваність, смертність, приріст регистрауия і розірвання браків), міграції, соціальної характеристики населення..

15. Перепис населення призначується певними проміжками часу між ними інформація виходить розрахунковим шляхом: Чисельність на початок гола +-Вмерлі +Прибулі -Вибулі, що Народилися. . Існує Постійне що-проживають в регіоні не дивлячись на фактичне місцеположення їх на даний момент Готівкове населення- всі особи що знаходяться на даній території в тому числі і постійні.. Чисельність населення на певний період часу визначається по середній хронологічній (S=(1/2S1+S2+S3+1/2Sn)/n-1)  або по ср. арифметичної зваженої.. Населення Групують по: Підлозі, Національності, Віку (дітородний, ясельные, дошкільнята, школярі, прецездатний) Сімейному стану (число зареєстрованих і расторженных браків і осіб що коли-або перебували в браку для чоловік. і дружин. окремо).

16. Природний рух населення- зміна чисельності населення внаслідок смертності і народжуваності. Виражається в абсолютних (ед.) і відносних показниках (коэф-т Смертності, Народжуваності, Брачності, Приросту) на 1000 чоловік.. Коэф-т ФЕРТИЛЬНОСТИ- коэф-т народжуваності жінок от15 до 49 років.. Коэф-т ДИТЯЧОЇ смертності (до 1 року)- Ксм=(вмерлих в тік. року к-ть, що народилася в попередньому році +, що народилася в попередньому/ вмерлої в тік. року що народилися в тік. року/ к-ть що народилися в тік. коду)*1000

17. Міграція населення- механічне переміщення населення по території... Міграція буває Внутрішньої і Зовнішньої. (причини: зміна місця проживання, підприємництво, загострення нац. відносин, і. т.д.) Існують: Коэф-т ПРИБУТТЯ (на 1000 чел) і коэф-т ВИБУТТЯ. Для планування діяльності на перспективу чисельність населення розраховується по формулі перспективної чисельності населення на основі природного і механічного приросту.: Sn+1=Sn(1+Kобщ.пр/1000)t  Коеф-т загального приросту=Кр-Ксм+Кмех.пр.

18. Статистика ринку труда- статистик економічно активного населення, зайнятості. Безробіття, статистику трудових конфліктів.. Економічно активне населення- це населення яке пропонує свій труд на ринку труда і ділитися на ЗАЙНЯТЕ (що виконує яку-небудь роботу або тимчасово відсутнє на роботі по яких-небудь причинах) розраховується як: Кзн=Чисельність зайнятого населення/ числ. эк-ки активного населення.. і БЕЗРОБІТНІ (що не мають роботу, що шукають роботу чи і готові приступити до роботи) визначається як Кб=Числа безробітних/ число эк-ки активних.. Економічно не активне населення- учні, студенти, пенсіонери. Інваліди..

19. По статусу в зайнятості визначають економічно активне населення: 1)Наймані робітники- ті хто уклав письмовий або усний договір на виконання роботи і отримують за цю винагороду. Діляться на постійних, тимчасових і сезонних робітниках.. 2)Роботодавці - особи постійно працюючі на власному підприємстві і що постійно застосовують найманий труд. Особи працюючі на 3)Инливидуальном підприємстві. Працівники 4)Колективних  підприємств. 5)Особи що не відносяться ні до однієї з перерахованих категорій.

20. Баланс трудових ресурсів- це система показників що відображають чисельність, склад, структуру трудових ресурсів. Складається з 2-х частин: ресурси і їх використання.. До населення працездатного віку відносяться жінки від 16 до 54 років і чоловіка від 16 до 59 років. А також особи молодше за 16 років і старше, які вже зайняті на виробництві.

21. Обличчя зайняті в економіці в залежності від роботи, що виконується відповідно до класифікатора зайнятості діляться на 9 груп: 1) Керівники 2)Фахівці вищого рівня 3)Фахівці ср-го рівня 4)Службовці 5)Працівники сфери обслуговування 6)Кваліфіковані працівники сільського хоз-ва 7)Кваліфіковані працівники підприємств 8) Оператори машинних установок 9)Не кваліфіковані працівники. Працівники діляться на основних і допоміжних. На підприємстві існує обліковий склад працівників.(всі працівники виключаючи тих, хто виконує разову роботу за договорами або що учні проходять практику)

22. Рух робочої сили- ця зміна чисельності працівників підприємства що приводить до перерозподілу раб. Сили між регіонами або галузями. Вимірюється в АБСОЛЮТНИХ величинах: Оборот по прийому(всі прийняті на роботу) і оборот по вибуттю (всі звільнені). і ВІДНОСНИХ величинах: коэф-т обороту по прийому (прийнятих на роботу/ ср. спис. чисельність за період) Коэф-т обороту по вибуттю, Коеф-т текучості кадрів (число звільнених/ ср. спис. чисельність за період) Коэф-т заміщення раб. сили (Число прийнятих/ число выбытых)

23. Робочий час визначається законодавством РФ: 40 годин- робочий тиждень і 36 годин для неповнолітніх і працюючих у важких умовах. Розрізнюють 3 види фонду часу: КАЛЕНДАРНИЙ (к-ть днів в періоді), ТАБЕЛЬНИЙ (календарний - вихідні і свята), МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВИЙ (Табельний -чергові відпуски) Існують коэф-ти використання всіх видів часу відносно максимально можливого) Визначають коэф-ти змінність (число робітників/ число робітників в найбільшу зміну).

24. Трудові конфлікти- розбіжності між роботодавцем і трудящим. Бувають без зупинки робочого процесу і із зупинкою раб процесу.. Конфлікти бувають на основі 1)Викликаного внаслідок не задовільних переговорів і 2)Внаслідок виробничого процесу(погіршення труда, не виконання зобов'язань по виплаті з/п.)

25. Така херня...

26. Оплата труда- винагорода, що регулярно отримується за пророблену роботу. До складу фонду з/п. входять: 1)Нарахування суми оплати труда за фактично відпрацьований час. 2) Оплата труда за не відпрацьований час (додаткова) 3) Стимулюючі надбавки і добавки пов'язані з режимом роботи підприємства (за шкідливість). Фонд з/п. Нараховується щомісяця загалом по підприємству. Існує Часовий, Денний, Місячний фонд з/п. А взагалі на підприємствах сущий. Відрядна і почасова платня труда.. Виплати Соціального характеру -компенсації і соц. виплати, на лікування, відпочинок, вихідні допомоги, виплати в зв'язку ліквідації виробництва.

27. Існує середньомісячна з/п. (Фонд з\п. /Среднеспіс. числ. робітників.) і среднечасовая (фонд з\п. /ср. спис. чисельність працюючих) Динаміку з\п. Аналізується на основі індексів: Змінного склад-Індекс

структурних зсуви-Індекс

фіксованого состава28.

Необхідно аналізувати відповідність фонду з\п. До запланованого. Існує абсолютне відхилення-Відхилення

враховуюче ср. з\п. І ср. спис. чисельність працюючих:

Для звіту використовують відносні показники:

Для підприємств на балансі яких стоїть не виробнича сфера (д\с., ЖКУ) фонд не залежить від результатів діяльності підприємства.

29. Промислова продукція- це результат діяльності предпр. Тобто до чого преложен труд. У залежності від міри готовності розрізнюють Напівфабрикати (минулі обробку, але що вимагають подальшої обробки) Готовий виріб - товар що не вимагає подальшої обробки і готовий для реалізації, забезпечений відповідними сертифікатами і ОТК. Незавершене пр-у продукт обробка якого не закінчена.

30. Продукцію враховують в Натуральних вимірювачах (фізичний обсяг продукції (розраховується з вала)) і в Умовно-натуральних вимірювачах- дозволяє визначити обсяг продукції в «у.е.»:

31. Вартісне вираження продукції: Q=q*р. Розрізнюють: Валова продукція -( різниця між валовим оборотом і внутрішньозаводським оборотом(витрачені на власні потреби)) Товарна продукція- (продукція виготовлена на сторону), Реалізована п. -(відвантажена споживачу за грошові кошти), Чиста продукція- (знову створена вартість на предпр.) ЧП=ВП-МЗ.

Індекс вартості прод-ии:

Індекс динаміки цін випущеної прод-ии:

Індекс динаміки фізичного об'єму:

32. немає.

33. немає.

34. немає.

35. Собівартість- витрати товару при його виробництві (транспортуванні, придбанні). Використовують метод: Угруповань- вивчаються структура собівартості по статтях витрат. Середніх і відносних величин- використовується для обчислення динаміки. Графічний метод- для більшої наглядності. Індексний метод- використовується для характеристики динаміки у часі з урахуванням коэф-тов інфляції і проч...

36. потім...

37. При оновленні продукції на підприємстві виникає необхідність обліку зміни собівартості на всі види продукції.. Визначається показником витрат на 1 крб. Тов. Продукції.:

38. Статистика ціни проводиться для: 1)Аналізу рівня цін. 2)Структури цін Аналіз структури цін для виявлення всіх чинників які дозволять знизити собівартість продукції. 3)Динаміки цін. Яскравий приклад динаміки ціни явл.- інфляція. Інфляція для ціноутворення явл. Індексом цін. Він визначається в основному з 3-х груп: Продовольчі товари, 2)Непродовольчі товари. 3)Платні послуги... Розраховується індивідуальний індекс ціни: -

39. Індекс продуктивних цін характеризує динаміку цін по різних видах промислової продукції. У якості з вимірювачів приймаються ціни попередніх періодів.:

Для вивчення динаміки цін виробників вивчають 3 індекси:

1)Індекс змінного складу

2)Інд. Фіксованого складу

3)Інд. Структурних зсувів

40. Фінанси підприємств- це фінансові відносини виражені в грошовій формі виникаючі на підприємстві при розподілі грошових фондів і накопичень (купівля акцій, сплата штрафних санкцій, податки, зобов'язання) Фінансові кошти можуть бути Власні (статутної капітал) і залучені. Вони формуються на основі Прибутку. Прибуток буває: Балансова (від продажу основних коштів і ПФ), Від реалізації продукції (різниця між виручкою і собівартістю), Внереалізационние доходи (Дивіденди, оренда, пайові доходи, не пов'язані з реалізацією продукції).

Насамперед підприємство повинно виплачувати внески до бюджету і у позабюджетні фонди. Інший прибуток прямує в фонди підприємства для подальшого обороту..

Але прибуток підприємства можливо, а може і не бути... Для цього існує такий показник, як Рентабельність- існує загальна (відношення Прибутки до Фондів):

ПРОДУКЦІЇ (Відношення Прибутку до Собівартості)

Також існує показник ділової активності (Відношення ВИРУЧКИ до КАПІТАЛУ(матеріальні і не матеріальні активи, фонди і т.п.))

© 8ref.com - українські реферати