трусики женские украина

На головну

Тези до екзамена по макростатистике - Статистика

1. Макроекономічна статистика займається визначенням кількісної характеристики масових явищ і процесів. Статистика вивчає показники життєвого рівня населення і безробіття. Класифікація- цей систематизований розподіл явищ і процесів на певні секції, групи, класи... класифікатор- системний перелік об'єктів кожному з яких привласнюється код, замінюючий назву об'єкта.. Класифікатор доповнюється і конкретизується в номенклатурі- угрупованню об'єктів по певних ознаках.. Об'єкти групуються фасетным способом (обліковим) і Ієрархічно-(по типу «дерева»)

2. Галузева класифікація необхідна для аналізу стат. даних на виробництві, чинниках пр-ва. Існує МСОК -(міжнародна стандартна галузева класифікація...) була розроблена в ООН. має ієрархічну структуру і складається з 159 груп, які утворять 290 класів.. Класифікується з обліком: А) характеру вироблюваних товарів і послуг. Б) призначення товарів і послуг В) Вигляду сировини, обробки і технологій виробництва... окоп - (Загальний Російський класифікатор видів эк. Діяльності, продукції) був прийнятий з 1994 р. Має 55 тис. Видів продукції і послуг по всіх галузях...

ОКП- (Общероссийский класифікатор продукції) побудований на 5и ступінчастій ієрархічній структурі. ..

3. херня, про яку згадувати не хочу навіть!

4. національне багатство- сукупність всіх накопичених в країні матеріальних ресурсів, продуктів, труда, за станом на певний момент часу. Всі розрахунки проводяться на кінець і початок періоду... статистика ведеться по 4ем основних секторах економіки: 1.) основні фонди- це кошти труда, які постійно знаходяться в процесі виробництва і переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється, при цьому свою первинну форму не втрачають.. 2.) Оборотні фонди- предмети труда, які повністю споживаються при виготовленні продукції переносячи свою вартість в повному розмірі на продукцію, що виготовляється і повністю втрачають свою первинну вартість. 3.)особисте майно населення- частина нац. багатства що знаходиться у власності населення, для задоволення потреби їх.. фінансові активи - активи, яким протистоять фінансові зобов'язання.. - це фінансові ресурси надані однієї хоз. ед. інший хоз. ед. за користування якими вона отримує певну винагороду..

ОПФ- будівлі, споруди, передавальні пристрої, житла, робочі машини і обладнання, транспортні засоби, хоз. інвентар, малолітні насадження і пр.. Структура ОПФ може мінятися під впливом деяких чинників таких як: НТП, зміна форм обліку і оцінок ОПФ..

5. Оцінка ОПФ необхідна для визначення зносу, структури ОПФ. Розділяють: Первинна вартість- являє собою повну вартість ОФ в момент закупівлі з урахуванням транспортування і витрат на монтаж.. під цією вартістю ОФ зараховується на баланс підприємства.. Відбудовна вартість - вартість в сучасних діючих умовах з урахуванням переоцінки ОФ.. Первинна вартість з авычетом зносу (Залишкова вартість) - різниця між повною первинною вартістю і сумою зносу на даний момент часу.. Востановителльная вартість з авычетом зносу - множення відбудовної вартості на коефіцієнт зносу..

6. Амортизація- являє собою вартість зносу ОПФ, переносима на продукцію, що виготовляється. Амортизація явл. частиною витрат так як включається в собівартість продукції.. А=(Первинна вартість- Ліквідаційна вартість) / термін служби ОФ На= (А/Первинний вартість) *100%. Починає нараховуватися з 1го числа місяця введення і закінчується з першого числа місяця наступного за місяцем вибуття ОФ...

7.

8. Обладнання буває що ГОТІВКОВЕ- знаходиться на балансі підприємства.. ВСТАНОВЛЕНЕ- яке здане в експлуатацію і практично працююче... НЕВСТАНОВЛЕНЕ - явл. Частиною готівкового обладнання і ділитися на: Належне установці.. Излишнее, Належне списанню... Міра використання характеризується наступними показниками: 1) Використання паркооборудования- Кисп=Фактично працююче/Встановлене 2) Змінність - Ксмен=Загальний к-ть відпрацьованих станко-годин /загальна к-ть встановлених станків.. Киспольз див. Режиму= Ксм/к-ть змін. 3)Коэф-т екстенсивності (за часом) 4)Коеф-т. Інтенсивності (по мощьности) 5) Інтегральний коэф-т= Ке*Ки

9. Матеріальні ресурси- внутрішні і зовнішні мат. запаси.. Виділяють 2 види мат. цінностей: Виробничі запаси- (сировина, матеріали, паливо і енергія, які знаходяться в сфері виробництва) поділяються (поточні, підготовчі, страхові, сезонні) Товарні запаси- (готова продукція, що знаходиться в сфері звертання)- поділяються на збутові(у виготівника), складські (у посередників), запаси в дорозі (у виготівника до споживача). Величину запасів визначають по формулі З=(Зна почало періоду+ Зна кінець періоду)/2. Забезпеченість пр-я запасами в днях визначається як: Здн=З/середньодобовий витрата..

10. Показниками використання матеріальних ресурсів явл.: МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ=Витрата матеріалів/ к-ть продукції... всяка херня...

11. Сукупний суспільний продукт- вартість матеріальних створених в суспільстві в течії певного періоду.. (визначається шляхом підсумовування ВАЛОВОЇ продукції всіх галузей матеріального виробництва) Національний дохід- знову створена в мат. виробництві вартість. НД=ВП-МатЗатраты...

12. ВВП- на відміну від Совк. Общ. Прод. Включає в себе ще і вартість зроблених послуг. Розраховується 1)По джерелах виробництва ВВП=ВВ(валовий випуск) - ПП(проміжна прод. - споживана з метою виробництва іншої продукції.. 2)По отриманих доходах - включає всі доходи підприємств, оплатц труда, споживання основного капіталу.. 3)У напрямі використання- расчитывается на основі особистого і гос-го споживання і накопичення послуг і мат. благ..

ВНП- відрізняється від ВВП тим, що не включає продукти і послуги зробленими підприємствами іноземних держав..

13. СНС

14. Населення- сукупність людей що проживають на одній території і що безперервно поновлюються за рахунок народжуваності і смертності.. Одиницею дослідження може бути як одна людина. Так і сім'я загалом. Об'єктом досліджень явл. Наеление Перепис населення- основне джерело инфомации про населення.. Задачі: Визначення чисельності, складу, природного руху (народжуваність, смертність, приріст регистрауия і розірвання браків), міграції, соціальної характеристики населення..

15. Перепис населення призначується певними проміжками часу між ними інформація виходить розрахунковим шляхом: Чисельність на початок гола +-Вмерлі +Прибулі -Вибулі, що Народилися. . Існує Постійне що-проживають в регіоні не дивлячись на фактичне місцеположення їх на даний момент Готівкове населення- всі особи що знаходяться на даній території в тому числі і постійні.. Чисельність населення на певний період часу визначається по середній хронологічній (S=(1/2S1+S2+S3+1/2Sn)/n-1)  або по ср. арифметичної зваженої.. Населення Групують по: Підлозі, Національності, Віку (дітородний, ясельные, дошкільнята, школярі, прецездатний) Сімейному стану (число зареєстрованих і расторженных браків і осіб що коли-або перебували в браку для чоловік. і дружин. окремо).

16. Природний рух населення- зміна чисельності населення внаслідок смертності і народжуваності. Виражається в абсолютних (ед.) і відносних показниках (коэф-т Смертності, Народжуваності, Брачності, Приросту) на 1000 чоловік.. Коэф-т ФЕРТИЛЬНОСТИ- коэф-т народжуваності жінок от15 до 49 років.. Коэф-т ДИТЯЧОЇ смертності (до 1 року)- Ксм=(вмерлих в тік. року к-ть, що народилася в попередньому році +, що народилася в попередньому/ вмерлої в тік. року що народилися в тік. року/ к-ть що народилися в тік. коду)*1000

17. Міграція населення- механічне переміщення населення по території... Міграція буває Внутрішньої і Зовнішньої. (причини: зміна місця проживання, підприємництво, загострення нац. відносин, і. т.д.) Існують: Коэф-т ПРИБУТТЯ (на 1000 чел) і коэф-т ВИБУТТЯ. Для планування діяльності на перспективу чисельність населення розраховується по формулі перспективної чисельності населення на основі природного і механічного приросту.: Sn+1=Sn(1+Kобщ.пр/1000)t  Коеф-т загального приросту=Кр-Ксм+Кмех.пр.

18. Статистика ринку труда- статистик економічно активного населення, зайнятості. Безробіття, статистику трудових конфліктів.. Економічно активне населення- це населення яке пропонує свій труд на ринку труда і ділитися на ЗАЙНЯТЕ (що виконує яку-небудь роботу або тимчасово відсутнє на роботі по яких-небудь причинах) розраховується як: Кзн=Чисельність зайнятого населення/ числ. эк-ки активного населення.. і БЕЗРОБІТНІ (що не мають роботу, що шукають роботу чи і готові приступити до роботи) визначається як Кб=Числа безробітних/ число эк-ки активних.. Економічно не активне населення- учні, студенти, пенсіонери. Інваліди..

19. По статусу в зайнятості визначають економічно активне населення: 1)Наймані робітники- ті хто уклав письмовий або усний договір на виконання роботи і отримують за цю винагороду. Діляться на постійних, тимчасових і сезонних робітниках.. 2)Роботодавці - особи постійно працюючі на власному підприємстві і що постійно застосовують найманий труд. Особи працюючі на 3)Инливидуальном підприємстві. Працівники 4)Колективних  підприємств. 5)Особи що не відносяться ні до однієї з перерахованих категорій.

20. Баланс трудових ресурсів- це система показників що відображають чисельність, склад, структуру трудових ресурсів. Складається з 2-х частин: ресурси і їх використання.. До населення працездатного віку відносяться жінки від 16 до 54 років і чоловіка від 16 до 59 років. А також особи молодше за 16 років і старше, які вже зайняті на виробництві.

21. Обличчя зайняті в економіці в залежності від роботи, що виконується відповідно до класифікатора зайнятості діляться на 9 груп: 1) Керівники 2)Фахівці вищого рівня 3)Фахівці ср-го рівня 4)Службовці 5)Працівники сфери обслуговування 6)Кваліфіковані працівники сільського хоз-ва 7)Кваліфіковані працівники підприємств 8) Оператори машинних установок 9)Не кваліфіковані працівники. Працівники діляться на основних і допоміжних. На підприємстві існує обліковий склад працівників.(всі працівники виключаючи тих, хто виконує разову роботу за договорами або що учні проходять практику)

22. Рух робочої сили- ця зміна чисельності працівників підприємства що приводить до перерозподілу раб. Сили між регіонами або галузями. Вимірюється в АБСОЛЮТНИХ величинах: Оборот по прийому(всі прийняті на роботу) і оборот по вибуттю (всі звільнені). і ВІДНОСНИХ величинах: коэф-т обороту по прийому (прийнятих на роботу/ ср. спис. чисельність за період) Коэф-т обороту по вибуттю, Коеф-т текучості кадрів (число звільнених/ ср. спис. чисельність за період) Коэф-т заміщення раб. сили (Число прийнятих/ число выбытых)

23. Робочий час визначається законодавством РФ: 40 годин- робочий тиждень і 36 годин для неповнолітніх і працюючих у важких умовах. Розрізнюють 3 види фонду часу: КАЛЕНДАРНИЙ (к-ть днів в періоді), ТАБЕЛЬНИЙ (календарний - вихідні і свята), МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВИЙ (Табельний -чергові відпуски) Існують коэф-ти використання всіх видів часу відносно максимально можливого) Визначають коэф-ти змінність (число робітників/ число робітників в найбільшу зміну).

24. Трудові конфлікти- розбіжності між роботодавцем і трудящим. Бувають без зупинки робочого процесу і із зупинкою раб процесу.. Конфлікти бувають на основі 1)Викликаного внаслідок не задовільних переговорів і 2)Внаслідок виробничого процесу(погіршення труда, не виконання зобов'язань по виплаті з/п.)

25. Така херня.....

26. Оплата труда- винагорода, що регулярно отримується за пророблену роботу. До складу фонду з/п. входять: 1)Нарахування суми оплати труда за фактично відпрацьований час. 2) Оплата труда за не відпрацьований час (додаткова) 3) Стимулюючі надбавки і добавки пов'язані з режимом роботи підприємства (за шкідливість). Фонд з/п. Нараховується щомісяця загалом по підприємству. Існує Часовий, Денний, Місячний фонд з/п. А взагалі на підприємствах сущий. Відрядна і почасова платня труда.. Виплати Соціального характеру -компенсації і соц. виплати, на лікування, відпочинок, вихідні допомоги, виплати в зв'язку ліквідації виробництва.

27. Існує середньомісячна з/п. (Фонд з\п. /Среднеспіс. числ. робітників.) і среднечасовая (фонд з\п. /ср. спис. чисельність працюючих) Динаміку з\п. Аналізується на основі індексів: Змінного склад-Індекс

структурних зсуви-Індекс

фіксованого состава28.

Необхідно аналізувати відповідність фонду з\п. До запланованого. Існує абсолютне відхилення-Відхилення

враховуюче ср. з\п. І ср. спис. чисельність працюючих:

Для звіту використовують відносні показники:

Для підприємств на балансі яких стоїть не виробнича сфера (д\с., ЖКУ) фонд не залежить від результатів діяльності підприємства.

29. Промислова продукція- це результат діяльності предпр. Тобто до чого преложен труд. У залежності від міри готовності розрізнюють Напівфабрикати (минулі обробку, але що вимагають подальшої обробки) Готовий виріб - товар що не вимагає подальшої обробки і готовий для реалізації, забезпечений відповідними сертифікатами і ОТК. Незавершене пр-у продукт обробка якого не закінчена.

30. Продукцію враховують в Натуральних вимірювачах (фізичний обсяг продукції (розраховується з вала)) і в Умовно-натуральних вимірювачах- дозволяє визначити обсяг продукції в «у.е.»:

31. Вартісне вираження продукції: Q=q*р. Розрізнюють: Валова продукція -( різниця між валовим оборотом і внутрішньозаводським оборотом(витрачені на власні потреби)) Товарна продукція- (продукція виготовлена на сторону), Реалізована п. -(відвантажена споживачу за грошові кошти), Чиста продукція- (знову створена вартість на предпр.) ЧП=ВП-МЗ.

Індекс вартості прод-ии:

Індекс динаміки цін випущеної прод-ии:

Індекс динаміки фізичного об'єму:

32. немає.

33. немає.

34. немає.

35. Собівартість- витрати товару при його виробництві (транспортуванні, придбанні). Використовують метод: Угруповань- вивчаються структура собівартості по статтях витрат. Середніх і відносних величин- використовується для обчислення динаміки. Графічний метод- для більшої наглядності. Індексний метод- використовується для характеристики динаміки у часі з урахуванням коэф-тов інфляції і проч...

36. потім....

37. При оновленні продукції на підприємстві виникає необхідність обліку зміни собівартості на всі види продукції.. Визначається показником витрат на 1 крб. Тов. Продукції.:

38. Статистика ціни проводиться для: 1)Аналізу рівня цін. 2)Структури цін Аналіз структури цін для виявлення всіх чинників які дозволять знизити собівартість продукції. 3)Динаміки цін. Яскравий приклад динаміки ціни явл.- інфляція. Інфляція для ціноутворення явл. Індексом цін. Він визначається в основному з 3-х груп: Продовольчі товари, 2)Непродовольчі товари. 3)Платні послуги... Розраховується індивідуальний індекс ціни: -

39. Індекс продуктивних цін характеризує динаміку цін по різних видах промислової продукції. У якості з вимірювачів приймаються ціни попередніх періодів.:

Для вивчення динаміки цін виробників вивчають 3 індекси:

1)Індекс змінного складу

2)Інд. Фіксованого складу

3)Інд. Структурних зсувів

40. Фінанси підприємств- це фінансові відносини виражені в грошовій формі виникаючі на підприємстві при розподілі грошових фондів і накопичень (купівля акцій, сплата штрафних санкцій, податки, зобов'язання) Фінансові кошти можуть бути Власні (статутної капітал) і залучені. Вони формуються на основі Прибутку. Прибуток буває: Балансова (від продажу основних коштів і ПФ), Від реалізації продукції (різниця між виручкою і собівартістю), Внереалізационние доходи (Дивіденди, оренда, пайові доходи, не пов'язані з реалізацією продукції).

Насамперед підприємство повинно виплачувати внески до бюджету і у позабюджетні фонди. Інший прибуток прямує в фонди підприємства для подальшого обороту..

Але прибуток підприємства можливо, а може і не бути... Для цього існує такий показник, як Рентабельність- існує загальна (відношення Прибутки до Фондів):

ПРОДУКЦІЇ (Відношення Прибутку до Собівартості)

Також існує показник ділової активності (Відношення ВИРУЧКИ до КАПІТАЛУ(матеріальні і не матеріальні активи, фонди і т.п.))

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка