На головну    

Статистичні стандарти - Статистика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Реферат

з курсу «Фінансова статистика»

на тему: «Міжнародні статистичні стандаота в галузі фінансів».

Виконала студентка фінансово-облікового факультету спеціальності «Фінанси» групи Ф-41-99

Левшук Наталія

Перевірила.

Сімферополь 2003

На базі монетаристської концепції в 70-80 роки з'явився новий напрям в макроекономіці - фінансове програмування, яке передбачає побудову глобальної моделі економіки. Побудова моделі фінансової системи як елемента глобальної економічної моделі є необхідним етапом розвитку статистичної системи. Однак побудова фінансової статистичної моделі потребує узгодження методологічних принципів класифікації показників в різних областях економіки, які історично розвивалися незалежно один від одного. Таке узгодження, називається гармонізацією статистичних показників макроекономічної фінансової статистики (МФС). Необхідність гармонізації продиктована наступними потребами статистичного аналізу:

· Необхідність порівняння результатів економічної діяльності різних країн.

· Необхідність порівняння діяльності господарюючих суб'єктів у різних секторах однієї економіки.

Розглянемо основні принципи гармонізації МФС.

Для побудови моделі фінансової статистики необхідно визначити об'єкт статистичного обліку. В даний час існує два підходи до визначення економічного статистичного аналізу об'єктів економіки:

1. Функціональний підхід який полягає у вивчення економічної функції і виходячи з її аналізу визначається склад аналізованих суб'єктів економіки. Цей підхід заснований на вимірюванні економічної функції і аналізі впливу кожного економічного суб'єкта на економічну функцію.

2. Інституційний підхід який полягає у вимірюванні економічної діяльності інституційних одиниць, які представляють із себе відносно відособлені господарюючі суб'єкти.

У міжнародній статистичній системі об'єктом обліку виступає інституційна одиниця. Статистичні показники МФС відображають агреговані дані про економічну діяльність групи інституційних одиниць.

МФС складають такі основні елементи:

1. Фінансові рахунки, баланси фінансових активів і зобов'язань, таблиця потоків фінансових ресурсів системи національних рахунків (СНР).

Фінансові рахунки СНС відбивають відбулися за звітний період зміни в національній економіці відбулися в результаті операцій всіх фінансових активів і зобов'язань. Значення фінансові рахунків СНС полягає в тому що вони дозволяють проконтролювати правильність складання інших рахунків СНС, так як сальдо всіх нефінансових операцій кожного сектора економіки, має дорівнювати сальдо операцій з фінансовими активами та зобов'язаннями цього сектора.

Баланси фінансових активів та зобов'язань вимірюють накопичені на певну дату фінансові активи та зобов'язання в різних секторах економіки. Таблиця потоків фінансових ресурсів СНС дозволяє відслідковувати рух фінансових ресурсів між секторами національної економіки.

2. Платіжний баланс (ПБ) - статистичний звіт, в якому відображаються дані про всі зроблені за певний період часу зовнішньоекономічних операціях даної економіки , тобто операціях економіки цієї країни з рештою світу. Всі інші зміни такі як, переоцінка зміни у класифікації та інші в ПБ не відображаються. Одним з найбільш важливих показників ПБ є сальдо за рахунком поточних операцій, яке показує, наскільки в звітному періоді економіка країни представила більше реальних ресурсів решті світу, ніж світ їй. Позитивне сальдо за рахунком поточних операцій, означає перевищення національного заощадження над внутрішніми інвестиціями.

3. Міжнародна інвестиційна позиція (МІП) - система показників, яка характеризує обсяг і структуру всіх фінансових активів та зобов'язань даної країни по відношенню до економікам решти світу за станом на певну дату. МІП, яка відображає стан іноземних активів і зобов'язань, принципово відрізняється від ПБ відбиває зміни в іноземних активах і зобов'язаннях, причому тільки ті, які сталися в результаті операцій.

4. Грошовий огляд (ДО) являє собою консолідований баланс активів і пасивів групи фінансових установ країни. ДО призначений для аналізу грошової маси і процесів створення ліквідності фінансової системи національної економіки. Найважливіший показник грошового огляду - "широкі гроші" відповідний грошовому агрегату М2.

5. Статистика державних фінансів (СГФ) - це статистична система яка визначає правила обліку, рекомендовані для систематизації збору даних про операції органів державного управління .

Ключовими поняттями в МФС є поняття фінансового інструменту, фінансових активів і зобов'язань.

Фінансовий інструмент являє собою фінансову угоду між інституційними одиницями.

Фінансовий актив - це економічний актив, створений в результаті формального або неформального угоди між двома інституційними одиницями. Таким чином, для однієї сторони угоди фінансовий інструмент є активом, а для іншої зобов'язанням.

Поняття фінансового інструменту, фінансових активів та зобов'язань дуже близькі, проте є відмінності яке полягає в тому, що всякий фінансових актив і зобов'язання є фінансовим інструментом проте зворотне не завжди вірно. Прикладом фінансових інструментів, які не є фінансовими активами і зобов'язаннями є термінові угоди, умовні зобов'язання, включаючи гарантії та фінансові похідні.

До теперішнього часу затверджені стандарти розмежування національної економіки та решти світу. Всі інституційні одиниці, складові економіку даної країни, називаються резидентами, всі інші одиниці нерезидентами. Створення однакових критеріїв для розмежування національної економіки та решти світу дозволило істотно просунуться у вирішенні завдання гармонізації різних областей макроекономічної статистики.

Класифікація інституційних одиниць по інституційним секторам здійснюється на основі функцій, які вони виконують в економіці. На підставі цих функцій економіка розділена на сектори. Секторная класифікація економіки важлива при складанні таблиць потоків фінансових ресурсів, так як в ній вони аналізуються в розрізі секторів економіки, а також для складання ПБ і МІП, оскільки в цих системах види активів і зобов'язань класифікуються за економічному сектору. У СНР прийнято таку секторная класифікація:

· Сектор нефінансових підприємств

· Сектор фінансових установ.

· Сектор державного управління.

· Сектор домашніх господарств.

· Сектор некомерційних організацій обслуговують домашні господарства.

Все одиниці, що знаходяться за межами національної економіки умовно відносяться до сектору решти світу.

На підставі класифікації секторів економіки відбувається гармонізація принципів секторизації в різних країнах. Зазначені інституційні сектора діляться на підсектори їх класифікація також приведена в СНР. З точки зору статистики фінансового сектора виділяються наступні сектори:

· Центральний банк.

· Грошово-кредитні фінансові організації.

· Інші фінансові посередники, крім страхових і пенсійних фондів.

· Допоміжні фінансові інститути.

· Страхові компанії та пенсійні фонди.

Єдність секторної класифікації економіки в усіх областях МФС дозволяє забезпечити порівнянність і узгодженість статистичних показників.

Час реєстрації господарської операції в міжнародній МФС здійснюється на основі принципу нарахування. Він полягає в тому, що фінансові операції відображаються тоді коли відбувається зміна власності на активи, але необов'язково тоді, коли відбуваються касові платежі.

Розробкою методології міжнародних стандартів займається ряд міжнародних організацій, однак, центральне місце в цьому процесі займає Міжнародний Валютний Фонд (МВФ). МВФ розробив норми щодо своєчасної публікації ключових економічних і фінансових даних і встановив процедуру регулярного збору і поширення інформації для різних країн світу. Ці норми викладені в документі "Стандарти на поширення даних". Стандарти МВФ на поширення даних складається з двох частин.

· Спеціальний стандарт - для країн, які прагнуть до міжнародних ринків капіталу.

· Загальний стандарт - для всіх інших країн .

При підготовці матеріалів для подання в МВФ необхідно використовувати методичні рекомендації щодо складання СНС, ПБ, СГФ і ДО. В стандартах МВФ передбачається групування елементів за такими параметрами:

· широта охоплення даних;

· періодичність і своєчасність подання даних;

· доступність даних для користувачів;

· достовірність і якість даних.

За охопленням інституційних одиниць ці стандарти орієнтовані на показники, які найбільш важливі для розуміння ситуації в секторах економіки, фінансах та політиці.

Під періодичністю розуміється частота обробки даних, під своєчасністю - швидкість поширення даних.

Офіційні статистичні дані повинні користуватися довірою споживачів цих даних. Факторами формування довіри є розуміння застосовуваних методів і процедур збору та обробки інформації, а також поширенням документації про методологію і джерелах формування використовуваних при підготовці статистичної інформації. Важливою умовою довіри представленої статистичної інформації є оцінка користувачами ступеня об'єктивності та професіоналізму організацій створюють статистичні звіти.

Підводячи підсумок короткому огляду міжнародних статистичних стандартів в галузі фінансів, необхідно відзначити об'єктивну необхідність слідування міжнародним стандартам статистичної інформації, для залучення іноземного капіталу в Росію. Це обумовлено наступними причинами:

1. Всі країни-члени МВФ мають зобов'язання надавати в цю організацію грошово-кредитні та макроекономічні дані, засновані на міжнародних стандартах;

2. Нерезиденти реально і активно можуть займатися масштабної комерційної діяльністю в нашій країні лише за умови, якщо мають можливість оцінити сформовані економічні умови на основі зрозумілої їм статистичної інформації.

3: Набрання світове економічне співтовариство, передбачає проведення інтенсивних переговорів з економічних питань. Одним з найважливіших умов успішності таких переговорів є порівнянність статистичних даних, забезпечити яку неможливо без застосування міжнародних стандартів.

Список літератури:

1. Копитін В.Ю. // Http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/statistics/pv_003.htm

© 8ref.com - українські реферати