На головну

 Статистика цін - Статистика

ЗМІСТ

ВСТУП.

1. Теоретичні основи статистики цін

1.1. Поняття і сутність цін та інфляції

1.2. Завдання статистики цін

1.3. Система показників статистики цін

1.4. Принципи і методи реєстрації цін

1.5. Методи розрахунку та аналізу індексів цін.

1.6. Методи оцінки рівня і динаміки інфляції

2. Аналіз цін та інфляції в Амурській області

2.1. Розрахунок і аналіз індексів цін.

ВИСНОВОК.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

ВСТУП.

Перехід до ринкової економіки наповнює новим змістом роботу комерсантів, менеджерів, економістів. Це висуває підвищені вимоги до рівня їх статистичної підготовки. Оволодіння статистичної методології - одна з неодмінних умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування попиту та пропозиції, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях комерційної діяльності на ринку товарів і послуг, у зв'язку з цим важливу роль набуває такий розділ статистики, як статистика цін.

Крім того, статистика цін відіграє важливу роль для прийняття рішень і в макроекономіці, десятиліття ринкових реформ призвело до зубожіння жителів Росії і падіння доходів більше 27% населення нижче прожиткового мінімуму. Саме з цього найважливіше значення набуває контроль за рівнем цін та інфляції, щоб призупинити сповзання населення за межу бідності і дати достовірну інформацію про рівень цін і прожитковий мінімум в країні, що дозволить відповідно до зростання цін підвищувати і доходи населення.

У даній роботі розглядаються поняття і сутність цін та інфляції, завдання статистики цін, система показників статистики цін, принципи і методи реєстрації цін, методи розрахунку і аналізу індексів цін, методи оцінки рівня і динаміки інфляції. Для розкриття теоретичної частини роботи використовувалися матеріали навчальної літератури та періодичних видань, розроблені провідними фахівцями в галузі статистики та економістами, зазначені в списку літератури.

Мета роботи - провести теоретичний розгляд статистики цін, а так само провести статистичний аналіз цін в Амурській області.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИКИ ЦІН

1.1. П о н я т і е і з у щ н о с т ь ц е н і й н ф л я ц і й

Ціна - багатофункціональне економічне явище, ведуча ринкова категорія. Зміна ціни часто спричиняє за собою серйозні соціальні, економічні, а також політичні наслідки. Тому у всебічній і об'єктивній інформації про ціни, в глибокому аналізі закономірностей і тенденцій їх зміни зацікавлене все суспільство, а не тільки владні структури і маркетингові служби.

З іншого боку, ціна - сума грошей, що сплачується за одиницю товару, еквівалент обміну товару на гроші.

Ціни, процеси їх утворення і зміни являють собою предмет статистичного дослідження. Статистика цін - самостійний блок, що входить як складова частина в статистику ринку і відповідно в соціально-економічну статистику. Тому в органах державної статистики сформована самостійна служба статистики цін.

Сутність ціни, її економічна природа виявляються в подвійній ролі, яку відіграє ціна на ринку. Вона виступає як:

- Індикатор, що відображає політику і ко?юнктуру ринку (співвідношення попиту і пропозиції, торговий і економічний ризик, кредитно-фінансову ситуацію, ступінь конкурентоспроможності на ринку і т. Д.);

- Маркетинговий регулятор ринку, за допомогою якого здійснюється вплив на попит і пропозицію, структуру і місткість ринку, купівельну спроможність рубля, оборотність товарних запасів і т. Д. В якості регулятора ціни дозволяють обмежувати споживання ресурсів і є мотивацією для виробництва.

Ринкова ціна виконує різні функції. Ціна - це посередник і соизмеритель при обміні товарів на гроші. Ціна - важливий показник кон'юнктури ринку, чинник рівня, структури і співвідношення попиту і пропозиції, територіального розміщення виробництва. Ціна - інструмент утворення прибутку і управління ефективністю, чинник оподаткування. Ціна - це головна складова інфляційних процесів, засіб впливу на інвестиційну політику (підвищення цін часто веде до зростання привабливість інвестицій). Ціна - могутній чинник рівня життя населення, що впливає на ринок праці, обсяг і структуру споживання, рівень реальних доходів різних соціальних груп. І нарешті, ціна - це знаряддя конкурентної боротьби.

Розглядаючи статистику цін можна не виділити такий показник, як інфляція - підвищення загального рівня цін і знецінення грошей, викликане порушенням рівноваги між грошовою масою і товарним покриттям.

Диспропорцію викликає ряд взаємозалежних причин:

- Інфляційний попит (у Росії це випуск не забезпечених товарами грошей, що покривають дефіцит державного бюджету; непродуктивні витрати держави;);

- Зростання рівня витрат (наприклад, зростання цін на сировину, переорієнтація продукції в зв'язку з суспільними катаклізмами).

Зростання заробітної плати і цін підштовхують один одного, і помірна інфляція при відповідній політиці держави трансформується в гіперінфляцію: руйнуються нормальні економічні відносини, виробники і споживачі позбуваються грошей, вкладаючи їх в непродуктивні цінності, переходять на бартерні розрахунки, згортається виробництво і накопичуються товари в розрахунку на їх дорожчання, росте спекулятивна діяльність, знецінюються накопичення цілого покоління людей. Страждають від інфляції громадяни з фіксованими доходами, вкладники-кредитори і підприємці. Виграють фірми, що мають можливість легко збільшити і зарплату, наприклад заходів торговці коштовностями, вартість яких під час інфляції росте швидше, ніж вартість життя.

1.2. З а д а ч і с т а т і з т і до і ц е н

В основу сучасної класифікації концептуальних завдань статистики цін, крім аналізу динаміки цін, вивчення структури цін, регіональних відмінностей цін, їх коливання і сезонності, співвідношення цін на різні товари можуть бути так само покладено такі критерії: цілі, що досягаються рішенням завдання, і суб'єкти, зацікавлені у вирішенні завдання.

Перша класифікація включає три концептуальні завдання.

1. Характеристика стану (кон'юнктури) ринку. Вирішуючи цю загальну задачу в умовах ринку, статистика розглядає поведінку цін як опосередковану реакцію на зміну економічної ситуації (грошова емісія, збалансованість попиту і пропозиції, ріст і диференціація доходів населення, зміна цін на взаємопов'язані товари, зміна рівня якості товарів і вимог до нього і т . д.).

2. Характеристика ціни як інструменту управління ринком. З цієї позиції статистика вивчає можливості і ступінь впливу цін на виробництво (в тому числі і за допомогою податків, закладених в структуру ціни), звернення (від ціни залежать швидкість обороту і витрати обігу), попит. Загальновизнана зворотна залежність між ціною і попитом не завжди підтверджується на практиці, наприклад у випадку «престижної» ціни або ціни «показника якості». Статистика цін має можливість обгрунтувати економічні важелі для маркетингового регулювання ринку.

3. Аналіз цін з позиції маркетингового управління ціноутворенням і державного регулювання цін. Вирішення цієї задачі передбачає статистично виявити закономірності ціноутворення, поведінки цін і поведінки покупця, встановити вплив їх на рівень життя, змоделювати і здійснити прогноз зміни цін.

Друга класифікація - з позиції користувачів і замовників статистичної цінової інформації - виділяються наступні спільні завдання статистики цін.

1. З позиції держави: вивчення ціни як знаряддя соціальної та економічної ефективності ринку, як чинника рівня життя, як головної складової інфляційних процесів; вивчення впливу цін на ринок праці, прогнозування наслідків зміни ціни; вивчення ціни в ролі дефлятора для перерахунку вартісних показників: як найважливішого чинника формування бюджету; статистичне вивчення цін, моделювання їх закономірностей для прийняття рішень щодо ціноутворення, для контролю над грошовим обігом у країні; аналіз цін з метою регулювання рівня цін на стратегічні і життєво важливі товари, для виявлення галузей, в які невигідно вкладати капітал, де неефективний приватний сектор, і т. д.

2. З позиції виробника, продавця: вивчення цін як інструменту маркетингу, аналіз внутрішньовидових, регіональних рівнів цін і їх диференціації, моделювання взаємозв'язку цін і якісних характеристик товару, структури цін у галузі, вивчення цін альтернативних товарів та інших субринков і т. Д.

3. З позиції покупця: вивчення цін як фактора індексації доходів, формування споживчого кошика і прожиткового мінімуму; визначення цінового впливу на рівень життя раз особистих соціальних груп населення; аналіз відповідності цін якості товарів і рівнем доходів, перевагам споживачів; виявлення асортиментної диференціації цін як фактора вибору (вимушеність) купівлі і т. д.

Перераховані вище концептуальні завдання статистики цін вирішуються за допомогою конкретних функціональних завдань, які включають:

- Реєстрацію цін, спостереження за їх зміною;

- Аналіз рівня цін, його диференціації;

- Характеристику структури цін;

- Вивчення співвідношень цін різних товарів, субринков і перехресної еластичності цін;

- Оцінку, аналіз і моделювання коливання, циклічності і сезонності цін;

- Регіональний аналіз цін;

- Аналіз і моделювання динаміки цін;

- Виявлення і моделювання факторів, що впливають на рівень, варіацію і динаміку цін;

- Прогнозування цін.

1.3. З собою та т м а п про до а із а ті л е й с т а т і з т і до і ц е н

Ціни - складна система, складовою елемент ринкового механізму. Отже, статистичне вивчення цін вимагає розгорнутої системи показників, відповідної вимогам ринкової економіки. Система показників повинна відобразити різні види диференціації ринкових цін: асортиментний, територіальний, у часі, по соціально-дохідних груп, раз особистим субринках.

Таблиця 1. - Система показників статистики цін

 Блоки

 показників Показники Субпоказателі

 Рівень цін Індивідуальний рівень Моментная ціна товарного виду, сорту товару-представника

 Середній рівень Середня ціна на дату і за період: по товарній групі (комплексу); по території, в тому числі місту і селу; по субринках; по групам покупців

 Узагальнюючий рівень Вартість споживчого кошика; ставлення індивідуальної, середньої і узагальнюючої ціни до доходу

 Структура ціни Собівартість, націнки, знижки (оптові, роздрібні), податки Питома вага кожного елемента в кінцевій (роздрібній) ціні товару; питома вага валового доходу (реалізованого накладення) в товарообігу; співвідношення оптових і роздрібних цін; співвідношення структурних елементів роздрібних цін

 Співвідношення цін Коефіцієнти співвідношення цін регіонів, субрин-ков, товарів Ставлення цін товарів до базової ціни; ступінь відхилення співвідношень цін від базових; ступінь стійкості співвідношень в динаміці

 Варіація цін Показники вариа-ції цін в прос-транства (соціаль-но-економічному та географічному) і в часі Розподіл цін у межах товарної групи (угруповання однойменних товарів за рівнем цін); рівень територіальної колеблімості цін; рівень стійкості цін у динаміці (коефіцієнт апроксимації трендової моделі); рівень сезонних і циклічних коливань цін; ступінь відмінностей цін покупок в соціальних групах населення (угруповання споживачів за рівнем цін покупки)

Продовження таблиці 1.- Система показників статистики цін.

 Блоки

 показників Показники Субпоказателі

 Динаміка цін Показники динаміки окремих товарів-представників, товарних груп, усіх товарів Індивідуальні індекси цін; групові індекси цін; загальний (зведений) індекс цін; індекс середніх цін; тренд цін

 Відповідність ціни якості товару і купівельним думок Показники впливу якості на ціну, динаміку якості, динаміку цін Параметри моделей; коефіцієнти еластичності; індекси; експертні оцінки

 Еластичність Показники залежності цін від соціально-економічних чинників, залежності цін одних товарів від цін інших Емпіричний коефіцієнт еластичності; коефіцієнт перехресної еластичності; теоритический коефіцієнт еластичності

Ринок робить ціни гнучкими, чутливо реагують на зміну різних чинників. Тому показники еластичності цін, їх співвідношень повинні знайти відображення в системі показників статистики цін. Можливість для населення вибору товарів з певним поєднанням якості і цін, що відповідають певному рівню доходу і споживчим вимогам, визначає необхідність використання в системі показників статистичних оцінок відповідності та відображення в ціні якості товару, споживчих переваг.

Найважливішими залишаються показники динаміки (особливо індекси) та прогнозні оцінки (з урахуванням прогнозу умов і факторів, що впливають на ціни). Особливого значення набувають показники динаміки цін, що враховують якісні зміни товарів. Система показників статистики цін відображає діалектичну єдність аналізу цін в статиці і динаміці, поєднання синтетичного та аналітичного підходу до вивчення зазначених проблем, включає показники державної статистики цін і статистики цін ринкових структур.

2.4. П р и н ц і п и і м е т о д и р е г і з т р а ц і й ц е н

Існують дві концепції реєстрації цін. В основі першої, що отримала назву прейскурантної методики, лежить строго документований і суцільний облік цін, який певною мірою був виправданий в умовах політики стабільних цін, порівняно вузького і малоизменяющейся асортименту товарів. Практично реєструвалися не власними ціни, а тільки зміни цін.

У міру розширення обсягу та асортименту товарів стали накопичуватися серйозні помилки: відбувалося невраховане (приховане) підвищення цін, обумовлене появою нібито «нових» видів товарів, і приховане наростання інфляційних процесів, оскільки не вважалися зміною і не враховувалися в індексі нові ціни на які раніше не випускалися різновиди товару, тимчасові ціни на товари поліпшеної якості, уцінка залежаних товарів і т. п.

Ця концепція вважалася основною в умовах централізованої планової економіки; в ринкових умовах вона застосовується на комерційних підприємствах з добре поставленим обліком.

Накопичений досвід спостереження за ринковими цінами дозволив у 1988-1989 рр. державну статистику оперативно перейти на вибіркову систему реєстрації цін, засновану на наступних принципах:

- Відмова від масового документованого обліку, практично не можливого в умовах різних форм власності, і перехід до обмеженого використання документів;

- Відмова від суцільного обліку цін і перехід до використання вибіркового методу в часі, просторі і товарній масі;

- Формування споживчого кошика, т. Е. Набору товарів-представників;

- Введення системи поправок на зміну якості товарів;

- Повне охоплення всіх форм і видів торгівлі (субринков). Ряд проблем, пов'язаних з реєстрацією цін залишився спірним і продовжує обговорюватися.

Формування вибіркової сукупності здійснюється за схемою.

1. Вибірка в часі. Оптимальною вважається щомісячна реєстрація цін. При необхідності на мінімум товарів може бути організовано щотижневе або щоденне спостереження за цінами. Так, наприклад, в 1992 р Держкомстат РФ організував щотижневу реєстрацію цін на 22 непродовольчих товару в 132 містах Росії.

2. Відбір товарів-представників. (Товар-представник - конкретна марка, артикул або мала товарна група, основа якої - спільність споживчого призначення.). Здійснюється вибір репрезентують всю сукупність товарів, що характеризують загальні закономірності, тенденції, рівні цін.

Відбір товарів-представників з генеральної сукупності, згрупованої за характером використання товарів, може здійснюватися за критеріями: частка даного товару в обсязі реалізації товарної групи, можливість регулярного одержання даних, варіація індивідуальних індексів в групі, ступінь кореляції в динаміці цін товарів групи. Як правило, перевага віддається першим двом критеріям як менш дорогим.

У нашій країні з 1989 р статистичними органами велося спостереження за цінами на 700 товарів-представників (650 непродовольчих), а з 1 кварталу 1990 - вже на 1030. У 1992 р за домовленістю між Держкомстатом РФ і Департаментом статистики Міжнародного валютного фонду (МВФ) це число скоротилося до 407 товарів. Для порівняння: споживчий кошик для розрахунку ІСЦ в США складається з 300 продуктів і послуг-представників, у Франції - 250, Англії - 350, Німеччині - 475.

3. Вибір конкретної різновиду товару-представника і виду реєстрованої ціни. Для реєстрації ціни товару-представника застосовується детальна специфікація товару - перелік його узагальнених споживчих ознак. Визначення специфікацій вимагає експертних знань. При цьому необхідні сталість 'зазначених параметрів товару, можливість стежити за їх зміною, значна частка товару в обсязі товарообігу, досягнута і прогнозована стійкість продажів.

Принципова відмінність набору товарів-представників, розробленого в співавторстві з експертами МВФ, від діючого в 1989-1992 рр. - Відсутність єдиних і твердих специфікацій. У сучасних умовах конкретні параметри специфікації самостійно визначаються реєстратором та містять характеристики - назва торгової фірми, розмір, якісні ознаки та ін. Передбачається надалі регулярно підвищувати професійну кваліфікацію реєстраторів, впроваджувати методи ймовірнісної вибірки, проводити відбір специфікацій за принципом: кожен товар (у тому числі з невеликим обсягом продажів) має право бути представленим у вибірці.

Можливі чотири варіанти реєстрованої ціни товару-представника:

- Модальна,

- Проста середня арифметична,

- Зважена,

- Випадково відібрана.

За чинною нині методикою реєструється модальна ціна, т. Е. Ціна товару з найбільшим обсягом реалізації в товарній групі. Якщо таких товарів декілька, обчислюється проста середня арифметична ціна цих товарів. Для оцінки рівня цін товару такий підхід є спрощеним - не враховується розподіл товарів по розмірами і зростання (так як береться найбільш поширений товар), а також розподіл продажу за цінами різних видів товарів.

4. Вибірка по території (відбір населених пунктів, підприємств торгівлі). Можливі такі варіанти:

- Вибірка, в якій пропорційно представлені великі, малі міста і села (географічні, адміністративні регіони);

- Широко застосовувана в міжнародній практиці вибірка пропорційно розмірам (ВВР) - у вибірку включаються всі міста з чисельністю населення більше заданої, а що залишилися відбираються з імовірністю, пропорційною їх розмірами;

- Вибірка з урахуванням дисперсії, що сприяє зменшенню розкиду (дисперсія ціни чи доходу в регіоні не повинна перевищувати загальної величини дисперсії);

- Вибірка на основі інтервального групування населених пунктів (одиниця з меншим обсягом ознаки, наприклад, чисельності населення має рівну ймовірність вибору з усіма одиницями групи);

- Гніздова вибірка (за допомогою кластерного аналізу виділення територій, однорідних за сукупністю цін на основні товари).

В умовах ринку кожне підприємство саме забезпечує себе необхідною для маркетингу статистичною інформацією: поряд з власною звітністю підрозділу або спеціалізовані маркетингові фірми формують панелі споживачів, займаються опитуванням і анкетуванням покупців, вивчають поведінку конкурентів і регіональні можливості збуту. Але приватним фірмам потрібна і цінова інформація на ринку в цілому.

Організувати отримання такої інформації може тільки державна статистика, яка виступає продавцем інформації, які мають наукову школу, досвід, обгрунтовану за допомогою дорогих обстежень та наукових розробок методологію. Необхідні постійне спостереження за цінами (моніторинг), використання експертних оцінок, методів малої вибірки в найбільш представницьких точках, вивчення взаємозв'язку цін і попиту (на базі представницької панелі).

Крім того, система спостереження за цінами включає вибіркове обстеження контрактів-договорів, використання матеріалів фінансових та інших перевірок, даних податкових органів. Цінної стає будь-яка інформація: маркетингова, торгових кореспондентів, публікації великих компаній, економічних інститутів і т. Д. Особливу важливість набуває розробка перспективних способів спостережень; покупець також може бути інформатором, у нього можна отримати додаткові відомості на вибірковій основі, близькі до реальних (наприклад, про ціну покупки, відповідність ціни товару його споживчими властивостями). Поєднання опитування покупців з експертними оцінками дозволить уникнути впливу суб'єктивності купівельних думок на аналіз.

1.5. М е т о д и р а з ч е т а й а н а л і з а й н д е к с о в ц е н

Провідна роль у статистичному вивченні динаміки цін належить індексному методу. Порівняння цін одного товару здійснюється за допомогою індивідуального (однотоварного) індексу цін:

(1)

де pi0, pi1 - ціни на товар в базисному і поточному періоді.

Індекс середніх цін застосовується при вивченні зміни цін товарних груп, цін одного товару по різних територіях і субринках:

(2)

де pi1, qi1 - ціна і кількість проданого i - го виду товару (товару на i - й території або i - м субринку) у звітному році, i = l, ..., n;

pi1, qi1 - ціна і кількість проданого i - го виду товару (товару на i - й території або i - м субринку) у базисному році, i = l, ..., n.

Товари повинні бути досить однорідними, щоб їх кількість піддавалося підсумовуванню.

Основною формою індексу цін для сукупності різнорідних товарів є агрегатний індекс. Ціни різних товарів (наприклад, кондитерських виробів і комп'ютерів) складати безглуздо. Несумміруемость елементів сукупності долається шляхом зважування кожної ціни по кількості проданих товарів. Сума добутків цін товарів на їх кількість складає товарооборот сукупності товарів. Щоб виявити безпосередньо зміну цін, необхідно зафіксувати показники кількості на одному з рівнів:

- Базисного періоду часу (формула Ласпейреса);

(3)

- Поточного періоду часу (формула Пааше)

. (4)

Чіткість інтерпретації, економічний зміст і зручність практичного розрахунку формули Ласпейреса зробили її найпопулярнішою в світі для розрахунку індексу споживчих цін, який показує, у скільки разів змінилися б споживчі витрати в поточному періоді в порівнянні з базисним, якби при зміні цін рівень споживання залишався колишнім . Такий розрахунок коректний при відсутності значних кількісних і якісних змін в структурі споживання (у часі і по території, якщо індекс розраховується для декількох регіонів).

Вивчення динаміки роздрібних цін (наприклад, для отримання дефлятора, що дозволяє розрахувати вартісні показники від парного періоду в порівнянних цінах) повинне бути максимально наближене до сукупності товарів, вироблених в звітному періоді. Результат розрахунку за формулою Пааше показує, у скільки разів сума фактичних витрат населення на купівлю товарів більше (менше) суми грошей, яку населення повинне було б заплатити за ці ж товари, якби ціни залишалися на рівні базисного періоду.

Статистичним аналізом доведено, що в довготривалому аспекті формула Пааше занижує реальну зміну цін внаслідок суспільної негативної кореляції (відносна вага товару падає, якщо ціна його зростає).

Доведено, що найкращий лінійний індекс лежить між індексами, обчисленими за формулами Ласпейреса і Пааше. Зарубіжні статистики намагалися знайти компромісну формулу.

Формула Еджворта - Маршалла:

(5)

Формула (5) вловлює зсуви в структурі покупок, але прив'язана до умовної структури товарообороту, що не характерною для жодного реального періоду, не має прямого економічного сенсу. Її розрахунок зустрічає перешкоди в зборі матеріалів.

Найбільш вдалим компромісом багато економістів вважають «ідеальний» індекс Фішера:

(6)

який оцінює не тільки набір товарів базисного періоду за цінами поточного, але і набір товарів поточного періоду за цінами базисного. Застосовується у разі труднощів з вибором ваги або значної зміни структури ваг.

Різновидом роздрібних цін є ціни на продукти масового (суспільного) харчування. Вони утворюються на базі роздрібних або оптових цін на продукти, що купуються підприємствами масового живлення з доданням націнки, що відшкодовує витрати на переробку продуктів і що дає прибуток. Безпосередня реєстрація цін продукції масового живлення практично неможлива через велику різноманітність її складу і відсутність стабільної одиниці виміру. Тому для розрахунку індексу цін на продукцію масового харчування обчислюють індекс цін на витрачені продукти і товари, продані на підприємствах масового харчування, і індекс цінових факторів націнки (Inp). Останній, у свою чергу, складається з двох індексів: індексу норм націнок (т. Е. Відсотка націнки до ціни продукту) та індексу зміни самих цін:

(7)

де n1, p1, q1 - норма націнки, ціна і кількість товарів у звітному році, n0, p0, q0 - норма націнки, ціна і кількість товарів у базисному році; k - число ix різновидів товарів;

Оскільки витрата продуктів у виробництві продукції масового харчування враховується у вартісних одиницях, то для розрахунку використовується формула середнього гармонічного індексу:

(8)

де inp = in * ip = n1p1 / n0p0

Формула індексу цін масового споживання має вигляд:

(9)

Індекси при систематичному розрахунку з року в рік утворюють індексні ряди. Розрізняють базисні ряди (ціни кожного року порівнюються з цінами року, прийнятого за базу) і ланцюгові (що характеризують зміну цін у порівнянні з попереднім роком). Ваги індексів ряду можуть бути постійними (на рівні одного року), і тоді твір ланцюгових індексів дасть базисний індекс.

Застосування системи змінних ваг (за кількістю товарів звітного року) в індексному ряду цін породжує помилку при переході від ланцюгових індексів до базисних і назад, так як позитивна кореляція між поточною зміною цін і минулим зміною кількості проданих товарів. Ця помилка мала, якщо кореляційний зв'язок між зміною цін і кількості проданого товару незначна. На практиці система ланцюгових індексів (достоїнство - скорочує період порівняння, обмежує коло непорівнянних товарів) використовується для коротких періодів, потім здійснюється поправка по формулі базисного періоду, оскільки за тривалий період помилка накопичується.

Чисельні значення індексів, розрахованих по різних формулах на основі одних і тих же даних, відрізняються і часом значно, особливо в роки різких змін рівня цін і пов'язаної з цим зміни структури попиту. Віддати перевагу одній формулі важко: різні цілі диктують застосування індексних форм, що мають різний економічний сенс. Відмова від концепції єдиного індексу цін на користь концепції системи індексів дозволить дати узагальнюючу характеристику і оцінку основних причин зміни роздрібних цін. Але оскільки все ж індексний метод не універсальний, а відображає лише тенденцію руху цін, то не можна вимагати більшої визначеності від розрахованих індексів. Крім того, на чистоту результатів величезний вплив надає достовірність початкових матеріалів, особливо помилка вибірки, ступінь показності товарів, включених до розрахунку.

1.6. М е т о д и про ц е н к і в р о в н я і д и н а м і к и й н ф л я ц і й

Однією з найважливіших характеристик стану економіки будь-якої країни є рівень інфляції, який проявляється у зростанні загального рівня цін. Зростання рівня цін неравнозначен поняттю «інфляційне зростання цін», так як може включати зміну цін, обумовлене зміною якості продукції та послуг. Не існує єдиного статистичного показника, здатного відокремити один з іншого, тим більше що оцінка зміни якості не можлива без залучення експертних методів. Тому адекватна оцінка інфляції можлива тільки з використанням розгорнутої системи показників.

Для найбільш загальної характеристики рівня інфляції в світовій практиці використовуються два показника. Індекс споживчих цін (ІСЦ) дозволяє оцінити рівень інфляції на споживчому ринку.

Дефлятор валового внутрішнього продукту (ДВВП) оцінює ступінь інфляції по всій сукупності благ, вироблених і споживаних в державі, враховує не тільки зміну цін товарів народного споживання, а й цін товарів, що використовуються в державних інтересах, інвестиційних, експортованих та імпортованих товарів і послуг. У більшості країн ІСЦ публікується щомісяця, в кризових умовах - щотижня. Періодичність розрахунку ДВВП квартальна або річна. Це пов'язано з відносною складністю його розрахунку.

У Росії ІСЦ обчислюється за кожен місяць і наростаючим підсумком з початку року за модифікованою формулою Ласпейреса:

(10)

де p (t-1) q0 = p0q0 ? p1 / p0 ? p2 / p1 ? ... ? pt / p (t-1).

Модифікація полягає в тому, що зміна цін обчислюється на основі послідовних спостережень ціни, т. Е. У кожний період часу базові ваги множаться на останнє значення індексу цін.

ДВВП в більшості країн визначається за методом Пааше. Відома формула може бути представлена ??у вигляді:

(11)

Вітчизняна практика розрахунку ДВВП має деякі особливості: спочатку за допомогою індексів цін або фізичного обсягу (залежно від наявної бази) проводиться Постатейна переоцінка ВВП, розрахованого за методом кінцевого використання, у цінах попереднього року. Потім за формулою Пааше розраховується ланцюгової ДВВП. Базисний ДВВП визначається шляхом перемноження всіх річних ДВВП в проміжку від звітного до - базисного року.

Основним показником динаміки інфляції служить норма інфляції:

N = (It- It-1) / It (12)

де Itі It-1-індекси цін суміжних періодів.

Норма інфляції показує, на скільки відсотків змінився рівень інфляції за даний період часу. Якщо N становить 1 - 9%, інфляція називається «повзучої», 10 - 49% - «галопуючої». У разі 50% і більше на місяць - економіка «хвора» гіперінфляцією.

Для вимірювання інфляції використовується індекс купівельної спроможності грошової одиниці, що показує, у скільки разів знецінилися гроші:

IП.С. = 1 / Ip (13)

Однією зі складових інфляції є грошова маса, не забезпечена відповідною кількістю товарів і послуг. Величина грошової маси залежить від кількості грошей в обігу і від швидкості їх обігу. Теоретично відносне зростання грошової маси при уповільненні обороту грошей може не привести до інфляції, наприклад, якщо підвищені процентні ставки на депозити. Але, як правило, не забезпечений товарами випуск грошей спонукає покупців до швидкої їх реалізації, що збільшує швидкість обороту грошей і підсилює розбіг інфляції. Величина товарної маси, другої складової інфляції, залежить від її фізичного обсягу та цін товарів. Оскільки товарна і грошова маса прагнуть до ринкової рівноваги, то зростання середніх цін товарної маси визначається розміром зміни її фізичного обсягу, маси грошей в обігу і швидкості їх обігу

Таким чином, загальний розмір інфляції прямо пропорційне зростанню грошової маси і збільшенню швидкості обігу грошей і обернено пропорційний зростанню товарної маси (у постійних цінах).

Грошова маса розраховується державною статистикою як оборот і залишки готівкових та безготівкових грошових коштів, сума всіх доходів з урахуванням розміру накопичень, внесків і платежів; товарна маса - як товарооборот і продаж послуг, грошові витрати населення на купівлю товарів і послуг або ВВП.

Ступінь відповідності товарної і грошової маси оцінюється за допомогою ряду показників:

- Співвідношення грошової і товарної маси в статистиці і динаміці;

- Співвідношення темпів зростання грошової емісії та цін;

- Співвідношення темпів зростання доходів і цін.

Зміна номінальних доходів (p1q1-p0q0) складається з зміни реальних (перерахованих в порівнянні ціни) доходів (p0q1-p0q0) і зростання доходів за рахунок зміни цін (p1q1-p0q1). Зіставлення цих показників покаже розмір втрат (приросту) реальних доходів, або наскільки зростання доходів населення відшкодовував його втрати від знецінення грошей. Аналогічно здійснюється аналіз реальних втрат грошових накопичень населення.

В якості інформаційної бази для аналізу інфляції використовуються різні джерела. Ціни на товари та послуги-представники збираються статистикою методом вибіркового спостереження; структура споживчих витрат визначається статистикою сімейних бюджетів в ході регулярних обстежень; система статистичної звітності отримує дані про товарообіг; відомості про грошовій масі статистичні органи отримують від банків; баланс грошових доходів і витрат населення дозволяє визначати витрати на придбання товарів і послуг.

.

2. АНАЛІЗ ЦІН І ІНФЛЯЦІЇ В Амурській області

2.1. Р а з ч е т і а н а л і з і н д е к с о в ц е н

Для застосування на практиці представленої в першій частині інформації розглянемо ціни в Амурській області за період з 1998 по 2002 роки.

Великий інтерес для статистичного аналізу представляють дані про середні ціни в Амурській області. У табл. 2 представлені дані про середні ціни на деякі продовольчі та непродовольчі товари.

Таблиця 2. - Середні ціни на деякі продовольчі та непродовольчі товари.

Рублів за кілограм, літр, штуку

 1995 1998 1999 2000 2001

 Продовольчі товари:

 м'ясо та птиця 36,03 39,67 43,24 49,27 74,95

 ковбасні вироби 44,20 53,22 72,14 74,01 93,29

 рибопродукти 23,90 25,00 32,76 42,86 46,18

 молоко і молочна продукція 9,28 10,93 17,61 17,48 12,62

 сир 51,89 53,84 77,12 90,10 113,79

 яйця 16,45 17,12 13,59 17,41 22,42

 цукор-пісок 15,45 17,04 10,70 17,39 15,89

 хлібобулочні вироби 3,99 4,87 9,38 9,61 10,57

 Непродовольчі товари:

 костюм чоловічий 817,34 833,50 1461,03 1530,73 1730,88

 черевики шкіряні 663,76 735,59 806,58 1095,02 1238,89

 миючі засоби

 (За кг.) 25,82 35,09 49,61 50,82 53,61

 тютюнові вироби 4,60 5,99 6,73 7,02 7,22

 електропилесоси 935,37 1170,00 2086,65 1982,26 2113,00

 пиломатеріали (за м 3) 540,46 600,00 115,00 1445,00 1900,00

 Ерітромецін (за 10 таблеток) 9,34 10,43 16,77 22,35 21,83

 бензин 3,06 3,23 7,85 9,53 9,77

Крім споживчих цін, для статистичного аналізу важливі ціни виробників промислової продукції (табл. 3).

Таблиця 3. - Середні ціни виробників на основні види промислової продукції.

У рублях

 1998 1999 2000 2001

 Електроенергія,

 тис. кВт год. 457,61 463,62 449,06 649,31

 Вугілля буре, т. 200,00 200,00 200,00 291,70

 Деревина ділова, м 3. 612,34 644,22 736,80 861,57

 Залізобетонні конструкції, м 3 1525,85 1665,57 1787,64 2092,62

 Цегла, тис. Ум. цегл. 1131,25 1261,24 1998,00 2066,53

 Макаронні вироби, т. 9532,25 9958,00 9958,00 9812,87

 Спирт етиловий, дкл. 102,36 118,15 175,00 182,45

 М'ясо, т. 37225,58 38004,43 39003,43 43716,49

 Молочна продукція, т. 19258,63 20379,11 16653,89 18529,77

 Борошно, т. 5124,25 5399,95 4819,51 5648,79

 Комбікорми, т. 2032,78 2065,00 4500,00 3800,00

Середні ціни є показниками, на основі яких обчислюють індекси цін, що показують зміну цени.Рассмотрім динаміку індексів цін за секторами економіки (табл. 4).

Таблиця 4. - Динаміка індексів цін за секторами економіки в 1995 - 2001 рр. в Амурській області.

у відсотках

 Індекси

 Споживач-ських цін цін вироб-ників про-промислової продукції цін вироб-ників в будівництві тарифів на вантажні перевезення автомобільним транспортом

 1995 220,4 251,2 262,0 210,9

 1996 122,1 142,1 147,1 132,0

 1997 112,0 115,3 113,7 100,0

 1998 171,5 111,2 105,8 100,0

 1999 124,0 121,4 134,1 131,0

 2000 118,0 108,4 130,5 181,7

 2001 р 119,7 134,8 133,8 150,9

Обчислення проведені на підставі щомісячних даних про індекси цін за секторами економіки.

Аналізуючи отримані результати можна зробити наступні висновки в період з 1995 по 1997 р спостерігалося помітне зниження індексів цін у всіх секторах економіки. Криза 1998 викликав різке збільшення споживчих цін на 71,5%. В інших секторах економіки спостерігалося, що намітилося в попередні роки зниження темпів зростання цін. Але вже в наступному 1999 відбувся стрибок зростання цін, і індекси цін склали 121,4% (виробники промислової продукції) до 134,1% (виробники в будівництві). У 2000 р спостерігалося зниження індексів цін у всіх секторах економіки, крім тарифів на вантажні перевезення (181,7%). У 2001 р знову спостерігався помітний стрибок цін.

Ціни виробників промислової продукції за останні роки значно зросли (табл. 5). Найбільше подорожчала продукція м'ясної промисловості, електроенергетики, паливної, молочної та кондитерської промисловості.

Таблиця 5. - Індекси цін виробників промислової продукції.

У відсотках

 Роки

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 Індекси цін виробників промислової продукції 251,2 142,1 115,3 111,2 121,4 108,4 134,8

 в тому числі:

 засоби виробництва 234,7 112,7 100,9 100,1 100,9 194,0 104,0

 проміжні товари 222,4 124,8 100,2 100,4 126,9 103,0 136,8

 споживчі товари 274,8 158,1 161,4 158,2 135,6 117,0 113,6

Як бачимо з аналізу таблиці, до 2000 темп зростання цін на споживчі товари промисловості випереджав темпи зростання цін на засоби виробництва і проміжні товари. У 2000 р відбувся стрибок цін на засоби виробництва, а в 2001 р найбільшим був індекс цін на проміжні товари.

Зміна курсу долара по відношенню до рубля визначає динаміку цін на споживчому ринку. Протягом виряджаючи років курс російського рубля був нестабільним, не припинявся і зростання споживчих цін на товари.

У табл. 6 представлені індекси цін на основні групи продовольчих і непродовольчих товарів, обчислені на підставі формули (1), з використання даних табл. 2.

Табл. 6. - Зміни цін на основні групи товарів на споживчому ринке.В відсотках

 1998 1999 2000 2001

 Всі товари

 182,1

 125.2

 115,6

 114,6

 Продовольчі товари

 186,1

 122,2

 115,7

 115,8

 У тому числі:

 м'ясо та птиця 223,2 115,5 120,4 132,1

 ковбасні вироби 182,0 138,2 104,3 120,2

 рибопродукти 210,3 117,1 126,5 128,7

 молоко і молочна продукція 174,3 126,3 112,4 115,5

 Сир 169.9 135,7 113,6 118,6

 Яйця 174,9 79,8 128,1 128,2

 цукор-пісок 231,9 63,8 161,5 91,3

 хлібобулочні вироби 109,5 118,1 102,7 108,8

 Непродовольчі товари

 117,8

 133,4

 115,4

 111,8

 в тому числі:

 одяг 168,9 141,4 116,5 112,6

 взуття 192,4 120,2 121,5 114,4

 миючі засоби 210,9 140,1 102,0 104,5

 тютюнові вироби 200,7 114,5 103,1 102,5

 електротовари 188,6 125,4 111,7 108,7

 будматеріали 113,5 155,5 134,1 115,5

 медикаменти 189,3 140,0 118,1 99,1

 паливо 107,3 ??104,8 120,7 142,8

Як можна зрозуміти з аналізу таблиці, до 2000 ціни на продовольчі товари зростали швидше, ніж на непродовольчі (за винятком 1998), але в 2001 р індекси цін непродовольчих товарів незначно перевищили індекси цін продовольчих товарів.

Серед непродовольчих товарів найбільше за останні роки зросли ціни на м'ясо і птицю, ковбасні вироби і рибопродукти. Серед непродовольчих товарів найбільше зростання цін спостерігалося на паливо та будматеріали.

ВИСНОВОК

Статистика цін утворює самостійний блок в статистиці ринку. Її показники допомагають дослідити дію ринкового механізму і разом з тим органічно входять в систему показників рівня життя, фінансової діяльності, служать як дефляторов будь-яких вартісних показників. Аналіз цін - важлива умова статистичного забезпечення ціноутворення в маркетингу.

Основне завдання статистики цін - відобразити і проаналізувати стан і поведінку цін, т. Е. Їх рівень, колеблемость і динаміку. Цій меті відповідає і система показників статистики цін.

Сучасна методологія реєстрації цін відповідає міжнародній статистичній практиці і базується на використанні вибіркового методу. Реєструються ціни товарів-представників, що входять до стандартизований набір - споживчий кошик. Ціни реєструються у відібраних поселеннях, а в їх межах - по вибіркової мережі підприємств.

Розкрито методологія вивчення рівня та структури цін. Поряд з розрахунком середніх цін вводиться показник відношення ціни до середнього доходу споживача як найбільш узагальнюючий і об'єктивний показник рівня цін, що дозволяє до того ж диференціювати поняття «рівень цін» по соціальних групах населення.

Центральним моментом в аналізі цін залишається використання індексного методу. Проведено вивчення різних концепцій індексів цін, розкривають сучасну методологію побудови індексів цін, відповідну міжнародній практиці, пояснюють переваги і недоліки індексів Пааше і Ласпейреса, показують потенційні можливості інших індексних систем.

Аналіз динаміки цін пов'язаний із завданнями оцінки інфляційного процесу, показані методи вивчення інфляції.

З метою створення інструменту ціноутворення і регулювання цін зроблено моделювання впливу комплексу чинників на рівень і динаміку цін. На цій основі розробляються методи вивчення тенденцій і прогнозування цін.

Все вищеперелічене застосовано на практиці при аналізі цін та інфляції в Амурській області.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com