На головну    

 Статистика фондового ринку - Статистика

ЗМІСТ.

Стор.

Введення.

1. Види статистичного спостереження.

2. Сутність фондового ринку.

2.1. Поняття фондового ринку, його призначення, структура.

2.2. Поняття цінних паперів, їх види.

2.3. Біржові індекси.

3. Етапи формування російського ринку цінних паперів.

3.1. Ринок державних цінних паперів.

3.2. Російський ринок акцій.

4. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Росії.

4.1. Огляд фінансових ринків Росії після світової кризи листопада-грудня 1997 року.

4.1.1. Ринок ГКО / ОФЗ.

4.1.2. Валютний ринок.

4.1.3. Ринок корпоративних паперів.

4.2. Наслідки економічної кризи серпня 1998 року.

4.3.Фінансовий ринок Росії в 1999 році.

4.3.1. Ринок ГКО-ОФЗ.

4.3.2. Ринок ОГСЗ.

4.3.3. Ринок регіональних і муніципальних цінних паперів.

4.3.4. Ринок акцій.

4.3.5. Інфраструктура.

4.3.6. Ринок векселів.

5. Економічний розвиток Росії в 1999-2000 роках: аналіз і прогнози.

5.1. Інвестиції.

5.2. Кредитно-грошова політика.

5.2.1. Грошову пропозицію.

5.2.2. Фактори зростання грошової пропозиції.

Висновки.

Література.

ВСТУП.

Зростаючий інтерес до статистики викликаний сучасним етапом розвитку економіки в країні, формування ринкових відносин. Це вимагає глибоких економічних знань в області збору, обробки та аналізу економічної інформації.

Статистична грамотність є невід'ємною складовою частиною професійної підготовки кожного економіста, фінансиста, соціолога, політолога, а також будь-якого фахівця, що має справу з аналізом масових явищ, будь то соціально-суспільні, економічні, технічні, наукові та інші. Робота цих груп фахівців неминуче пов'язана зі збором, розробкою і аналізом даних статистичного (масового) характеру. Нерідко їм самим доводиться проводити статистичний аналіз різних типів і спрямованості або знайомитися з результатами статанализа, виконаного іншими. В даний час від працівника, зайнятого в будь-якій області науки, техніки, виробництва, бізнесу та інше, пов'язаної з вивченням масових явищ, потрібно, щоб він був, принаймні, статистично грамотною людиною. У кінцевому рахунку, неможливо успішно спеціалізуватися по багатьом дисциплінам без засвоєння якого-небудь статистичного курсу. Тому велике значення має знайомство з загальними категоріями, принципами і методологією статистичного аналізу.

Як відомо, для статистичної практики РФ і країн СНД в останні роки найважливішим питанням залишалося адекватне інформаційне відображення нових соціально-економічних явищ. Сюди, зокрема, відноситься організація отримання і аналіз даних, що характеризують зміну форм власності і процес приватизації, недержавну зайнятість населення і безробіття, діяльність ринкових фінансово-кредитних структур і корінне реформування податкової системи, нові види міграції громадян і підтримку виниклих малоімущих соціальних груп, а також багато іншого. Крім того, з метою відстеження впровадження ринкових відносин і створених реалій серйозного коригування, зажадали системи показників, збір і розробка даних в традиційних областях статистичного спостереження: з обліку основних результатів промислового і сільськогосподарського виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, діяльності об'єктів соціальної сфери і т. д. Разом з тим, нагальна необхідність отримання адекватної і однозначної інформації в даний час систематично зростає.

1. ВИДИ статистичного спостереження.

Види статистичного спостереження. Статистичні спостереження можна розбити на групи за такими ознаками:

° часу реєстрації фактів;

° охопленням одиниць сукупності.

За часом реєстрації фактів буває безперервне (поточне), періодичне і одноразове спостереження. При поточному спостереженні зміни щодо досліджуваних явищ фіксуються в міру їх настання, наприклад при реєстрації народжень, смерті, стану у шлюбі. Таке спостереження проводиться з метою вивчення динаміки якогось явища.

Дані, що відображають зміни об'єкта, можуть бути зібрані в ході декількох обстежень. Вони зазвичай проводяться за схожою програмою та інструментарію і називаються періодичними. До такого виду спостереження ставляться перепису населення, які проводяться через кожні 10 років, реєстрація цін виробників по окремих товарах, яка в даний час проводиться щомісяця.

Одноразова обстеження дає відомості про кількісні характеристики якогось явища або процесу в момент його дослідження. Повторна реєстрація проводиться через якийсь час (невизначений заздалегідь) або може не проводитися взагалі. Одноразовим обстеженням була інвентаризація незавершеного виробничого будівництва 1990

За охопленням одиниць сукупності статистичне спостереження буває суцільне і несуцільне. Завданням суцільного спостереження є отримання інформації про всі одиницях досліджуваної сукупності.

До останнього часу російська система державної статистики спиралася передусім на суцільне спостереження. Однак такий вид спостереження має серйозні недоліки: високу вартість отримання та обробки всього обсягу інформації; великі витрати трудових ресурсів; недостатню оперативність інформації, так як для її збору і обробки необхідно багато часу. І, нарешті, ні одне суцільне спостереження, як правило, не забезпечує повного охоплення всіх без винятку одиниць сукупності. Більше чи менше число одиниць обов'язково залишається поза спостереження, як при проведенні одноразових обстежень, так і при такій формі спостереження, як звітність. Наприклад, в даний час значна частина підприємств недержавного сектора не представляє необхідну інформацію органам державної статистики, навіть, незважаючи на прийнятий Закон РФ "Про відповідальність за порушення порядку подання державної статистичної звітності".

Несуцільне спостереження спочатку припускає, що обстеженню підлягає лише частина одиниць досліджуваної сукупності. При його проведенні слід заздалегідь визначити, яка частина сукупності повинна бути піддана спостереженню і яким чином слід відібрати ті одиниці, які повинні бути обстежені.

Існує кілька видів несплошного спостереження. Одне з них - вибіркове спостереження. Це досить поширений вид, заснований на принципі випадкового відбору тих одиниць досліджуваної сукупності, які повинні бути піддані спостереженню. При правильній організації вибіркове спостереження дає досить точні результати, цілком придатні для характеристики всієї досліджуваної сукупності. У цьому полягає гідність вибіркового спостереження порівняно з іншими видами несплошного спостереження.

Різновидом вибіркового спостереження є метод моментних спостережень. Суть його полягає в тому, що інформація збирається шляхом реєстрації значень ознак у одиниць вибіркової сукупності до деяких заздалегідь визначені моменти часу. Тому метод моментних спостережень передбачає відбір не тільки одиниць досліджуваної сукупності (вибірку в просторі), але і моментів часу, в які проводиться реєстрація стану досліджуваного об'єкта - вибірка в часі).

Цей вид спостереження застосовується при проведенні обстежень доходів населення.

Наступний вид несплошного спостереження - це метод основного масиву. При ньому обстеження піддаються найістотніші, зазвичай найбільш великі одиниці досліджуваної сукупності, які за основним (для конкретного дослідження) ознакою мають найбільшу питому вагу в совокупностн. Саме цей вид використовується для організації спостереження за роботою міських ринків.

Монографічне обстеження являє собою вид несплошного спостереження, при якому ретельному обстеженню піддаються окремі одиниці досліджуваної сукупності, зазвичай представники будь-яких нових типів явищ. Воно проводиться з метою виявлення наявних або намічених тенденцій у розвитку даного явища.

Монографічне обстеження, обмежуючись окремими одиницями спостереження, вивчає їх з високим ступенем деталізації, якої не можна досягти при суцільному або навіть вибірковому обстеженні. Детальний статистико-монографічне вивчення одного заводу, ферми, бюджету сім'ї і т. Д. Дозволяє вловити ті пропорції і зв'язку, які вислизають з поля зору при масових спостереженнях.

2. Сутність фондового ринку.

2.1. Поняття фондового ринку, його призначення, структура.

Поняття фондового ринку.

Фондовий ринок - це інститут або механізм, що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) фондових цінностей, тобто цінних паперів.

Ринок цінних паперів дозволяє урядам і підприємствам розширювати коло джерел фінансування, не обмежуючись самофинансированием та банківськими кредитами. Потенційні інвестори в свою чергу за допомогою ринку цінних паперів одержують можливість вкладати свої заощадження в більш широке коло фінансових інструментів, тим самим, отримуючи великі можливості для вибору.

Поняття фондового ринку і ринку цінних паперів збігаються. Згідно з визначенням, товаром, що звертається на даному ринку, є цінні папери, які, в свою чергу, визначають склад учасників даного ринку, його місце розташування, порядок функціонування, правила регулювання і т.п.

Ринок цінних паперів співвідноситься з такими видами ринків, як ринок капіталів, грошовий ринок, фінансовий ринок; традиційно на цих ринках представлено рух грошових ресурсів.

У прийнятій у вітчизняній та міжнародній практиці термінології: ФІНАНСОВИЙ РИНОК = ГРОШОВИЙ РИНОК + РИНОК КАПІТАЛІВ

Фондовий ринок є сегментом як грошового ринку, так і ринку капіталів, які також включають рух прямих банківських кредитів, перерозподіл грошових ресурсів через страхову галузь, внутрішньофірмові кредити і т.д. (Див. Схему нижче).

Призначення фондового ринку.

Мета функціонування ринку цінних паперів - як і всіх фінансових ринків - полягає в тому, щоб забезпечувати наявність механізму для залучення інвестицій в економіку шляхом встановлення необхідних контактів між тими, хто потребує коштів, і тими, хто хотів би інвестувати надлишковий дохід.

У ринковій економіці ринок цінних паперів є основним способом перерозподілу грошових накопичень. Таким чином, фондовий ринок створює умови для вільного, хоча і регульованого, переливу капіталів у найбільш ефективні галузі господарювання (див. Схему).

2.2. Поняття цінних паперів, їх види.

Цінні папери є товаром, який звертається на фондовому ринку. Тому, перш ніж перейти до розгляду особливостей побудови і функціонування фондового ринку, необхідно розглянути, що включає в себе поняття цінного паперу і які документи можуть обертатися на ринку цінних паперів.

Відповідно до Цивільного Кодексу РФ цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. Цінний папір - це також грошовий документ, що засвідчує відношення позики особи, що випустив такий документ, по відношенню до власника документа. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. Для здійснення і передачі прав, засвідчених цінним папером, достатньо доказів їх закріплення в спеціальному реєстрі (звичайному чи комп'ютеризованому).

До цінних паперів відносяться: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних паперів.

Цінні папери можуть існувати у формі відособлених документів або записів на рахунках.

Інструменти ринку цінних паперів можна розбити на три основні категорії інвестиційних продуктів:

· Облігації;

· Акції;

· Інструменти, що дають право на інший інструмент.

Більше 90% від вартості всіх національних і міжнародних інвестиційних продуктів складають облігації, які являють собою найбільш важливу область для вивчення.

2.3.Біржевие індекси.

Біржові індекси є ключовими показниками для статистичного вимірювання, дослідження та прогнозування загального стану в фондовій торгівлі та положення в окремих галузях.

Біржові індекси можуть обчислюватися за різною методикою: одні є простими середніми величинами (середніми арифметичними) руху курсів акцій; інші ж розраховуються середньозважені величини, де як ваги виступають найчастіше показники базисної ринкової вартості обертаються на ринку акцій кожної включеної до його складу корпорації. З точки зору бази вимірювання індекси також можуть бути різними: одні з них можуть представляти ринок в цілому, інші - конкретну галузь чи сектор ринку.

До найбільш значущих і популярним у світі індексам відносяться:

· Індекси Доу-Джонса (промисловий, транспортний, комунальний і складовою - прості середні показники);

· Індекси "Стендард енд пурз" ("Стендард енд пурз-500" - зважений за ринковою вартістю індекс акцій 500 корпорацій, "Стендард енд пурз-100" - зважений показник акцій корпорацій, що мають зареєстровані опціони на Чиказької біржі опціонів) та ін. Індекси .

Одними з найбільш відомих індексів в нашій країні є фондові індекси AK & M, розраховані акціонерною компанією "AK & M", що спеціалізується на інформаційно-аналітичному забезпеченні ринку цінних паперів.

Існує 3 індексу AK & M для різних типів емітентів:

1. Індекс банківських акцій, розрахований з цінних паперів 10 найбільших комерційних банків.

2. Індекс, що будується для акцій приватизованих промислових підприємств, включає акції 40 промислових компаній різних галузей.

3. Зведений індекс AK & M, в основі якого лежать котирування акцій банків, промислових підприємств різних галузей економіки (транспорту, торгівлі, зв'язку).

Для більш детального аналізу економіки існують галузеві індекси, які будуються на основі розширеного списку емітентів для кожної галузі.

При розрахунку фондових індексів AK & M експертна рада формує лістинг, який грунтується на кількох критеріях з урахуванням впливу тієї чи іншої цінного паперу на ситуацію на фондовому ринку в цілому. За вихідну інформацію для розрахунків індексу АК & M беруться котирування на купівлю і продаж, виставлені учасниками ринку, з кожної конкретної акції.

За базову дату розрахунків індексів AK & M прийнято 1 вересня 1993, значення індексу на цей день одно 1,000. Сам індекс визначається, як співвідношення сумарної ринкової капіталізації всіх компаній, що входять в лістинг на поточний день, до її значення на базову дату. Ринкова капіталізація по кожній з включених в лістинг цінних паперів визначається виходячи з числа що знаходяться в обігу звичайних (простих акцій). При цьому враховується тільки розміщення випуски цих акцій. Таким чином, вага цінних паперів при розрахунку індексів (вплив зміни ціни акції на значення індексу) являє собою частку ринкової капіталізації даного елемента в сумарною ринковою капіталізацією.

3. Етапи формування російського ринку цінних паперів.

3.1. Ринок державних цінних паперів.

Державні цінні папери - облігації, призначені для залучення на потреби держави тимчасово вільних коштів інвесторів.

Найбільш значним сегментом ринку державних боргових зобов'язань був ринок державних короткострокових облігацій (ДКО) і облігацій федеральної позики (ОФП).

ГКО - це безпроцентні короткострокові державні облігації, які випускалися в безпаперовій формі з дисконтом, тобто дохід по ним визначається як різниця між ціною купівлі та ціною продажу (номіналом при погашенні).

Обсяг першого випуску облігацій ГКО, здійсненого в 1993 р, становив 1 мільярд рублів. Номінальна вартість однієї облігації спочатку складала 100 тисяч рублів. Висока ліквідність, надійність і прибутковість цих паперів забезпечили їм швидко зростаючу популярність серед російських і іноземних інвесторів.

Якісний стрибок у розвитку ринку державних цінних паперів пов'язаний з випуском облігацій федеральної позики (ОФП). ОФЗ - середньострокові державні облігації, які випускалися в безпаперовій формі із змінним процентним купоном, що виплачуються поквартально. Термін їх обігу - більше 1 року. Їх частка в сумарному обороті державних короткострокових облігацій і облігацій федеральної позики до середини лютого 1996 склала 17,8%. У березні 1998 року офіційна прибутковість по ГКО і ОФЗ в середньому склала 30% річних.

Іншими державними цінними паперами виступали облігації державної ощадної позики (ОГСЗ). Вони з'явилися у вересні 1995 року з метою залучення грошових коштів широких верств населення для фінансування дефіциту державного бюджету. Облігації випускалися невеликим номіналом (100 і 500 тисяч рублів), що дозволяє вкладати в них кошти інвесторам різного достатку, на термін один або два роки і мали чотири купона, виплата процентного доходу за якими здійснювалася в кінці відповідного купонного періоду. Характерною рисою ринку облігацій державної ощадної позики було постійне перевищення попиту над пропозицією.

3.2. Російський ринок акцій.

Ринок цінних паперів (РЦБ) в Росії почав своє формування в першій половині 1991 після прийняття відомого Постанови Ради Міністрів РРФСР 601 від 25 грудня 1990 "Про затвердження Положення про акціонерні товариства".

Наступну у другій половині 1991 р зростання кількості випущених акцій пов'язаний з біржовим бумом, коли протягом декількох місяців було створено кілька сот бірж. До серпня 1991 завдяки формуванню в ринковому секторі економіки (насамперед, у ринковій інфраструктурі) значної кількості АТ була набрана критична маса цінних паперів, достатня для початку функціонування фондових бірж.

Підсумком цього етапу (до весни 1992) можна вважати появу всіх можливих видів цінних паперів з усіма можливими термінами дії, емітованими в основному корпораціями і державою. Можна також вважати, що до кінця цього етапу в основному було закінчено формування первинної нормативної бази розвитку ринку. Постанова Ради Міністрів РРФСР 78 від 28 грудня 1991 "Про затвердження Положення про випуск та обіг цінних паперів і фондових біржах в РРФСР" на 5 наступних років стало основним документом у цій галузі (за винятком підприємств, що приватизуються).

Другий етап пов'язаний з масовою приватизацією 1992-1994 рр. Точкою відліку для цього етапу став Указ Президента РФ N 721 від 1 липня 1992 "Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства", який зробив найбільший вплив на розвиток РЦБ в 1992-1994 рр. Технологія чекової (ваучерної) приватизації стала, в свою чергу, вирішальною для розвитку інфраструктури ринку.

Таким чином, в 1994 р збіглися в часі два якісних зсуву: по-перше, різко збільшилася пропозиція цінних паперів внаслідок інтенсифікації емісійної діяльності (емісія акцій приватизованих підприємств, державних цінних паперів, а також активізація компаній, що акумулюють кошти населення), і, по друге, різко збільшився попит на інвестиційні цінності (за рахунок іноземних інвесторів; формування стійкого шару населення, що володіє заощадженнями довгострокового характеру, які можуть бути інвестовані, в тому числі в цінні папери; а також припливу на ринок цінних паперів коштів банків та інших фінансових структур в результаті зниження прибутковості операцій на валютному і кредитному ринках).

Ці фактори значною мірою визначили й наступну динаміку ринку цінних паперів. В результаті такого швидкого зростання ринку потреби емітентів і інвесторів переросли ті можливості, які надає інфраструктура ринку. Якщо в 1992-1993 рр. можна було говорити про те, що розвиток інфраструктури випереджало розвиток ринку в цілому, то в 1995-1996 рр. ситуація змінилася на зворотну. Швидкий розвиток ринку також ставило в якості одного з ключових питання про створення нової нормативної бази.

Це зумовило перехід до наступного етапу в розвитку ринку цінних паперів в Росії.

Найважливішим якісною відмінністю цього етапу розвитку РЦБ було також зростаюче міжнародне визнання російського ринку, доступ російських емітентів різного типу до світових фінансових ринків. Серед найбільш важливих подій в цій області слід відзначити одержання одночасно кредитного рейтингу Moody's, StandardPoor's і IBCA, успішні випуски "єврооблігацій", публікація індексу IFC Global Russia, випуски ADR / GDR низкою компаній, включення АТ "Вимпелком" в лістинг Нью-Йоркської фондової біржі , визнання американської SEC деяких російських банків "надійним іноземним депозитарієм" та ін.

Відносна стабілізація курсу рубля і уповільнення темпів інфляції, зниження прибутковості державних цінних паперів в 1995-1997 рр. в цілому підвищили довіру інвесторів до перспектив економічного розвитку Росії і окремих компаній.

Російський ринок як і раніше залишався ринком великих інституційних інвесторів, що оперують значними коштами і великими пакетами акцій. Хоча обмеження для дрібних інвесторів перешкоджають ліквідності, ринок великих професіоналів більш стабільний.

Основна частка ринкового обороту припадає на скупку стратегічними інвесторами контрольних пакетів акцій приватизованих підприємств. Разом з тим, для 1996-1997 рр. стає характерним зростання інтересу портфельних інвесторів до російських акцій. Хоча концентрація інтересу на найбільш ліквідних blue chips зберігається, існує явна тенденція до поширення інтересів професійних учасників ринку на акції компаній "другого ешелону".

У цілому можна відзначити наступну тенденцію: якщо раніше інвестиції здійснювалися "в Росію", то в 1996-1997 рр. більше уваги приділяється конкретним перспективам конкретних компаній. Це означає, по-перше, що є значна база для подальшого розширення ліквідності російського ринку. По-друге, саме конкретна інформація про діяльність корпорацій (прибуток, спільні проекти, випуск ADR та ін.) Стає істотною для розвитку ринку її акцій.

Незважаючи на зберігаються інвестиційні ризики, в 1996 - вересні 1997 рр. російський ринок акцій розвивався швидкими темпами. Приріст російського фондового індексу (індекс IFC) в 1996 р склав 153%, що значно вище, ніж у найближчих (за динамікою зростання) конкурентів: Венесуела - 114%, Угорщина - 97%. Таким чином, російський ринок корпоративних цінних паперів в 1996 р показав максимальний темп зростання з усіх світових ринків, що розвиваються. За підсумками 1996 вкладення, наприклад, в акції компанії Лукойл забезпечили інвесторам 163% річних у валюті, Мосенерго - 367%, Сургутнефтегаз - 440%.

До відомих кризових подій серпня 1998 ринкова капіталізація російського ринку становила близько 12% від ВВП, що значно нижче, ніж у розвинених капіталістичних країнах. Тим не менш, необхідно зазначити наступне.

По-перше, помітний кількісний прогрес. За деякими оцінками, на рубежі 1993-1994 рр. капіталізація російського ринку становила близько 300 млн. доларів. Таким чином, якщо за 1996 - першу половину 1997 рр. мало місце зростання капіталізації в 4,5 рази, то за 1993 - початок 1997 рр. відзначається більш ніж 200-кратне зростання.

По-друге, як показує світовий досвід, для більшості країн, в яких відбувається становлення і розвиток фондового ринку, низька капіталізація ринку цілком закономірна (в Мексиці та Бразилії - близько 20% ВВП, у Туреччині - близько 12% ВВП)

По-третє, низька капіталізація (щодо ВВП) характерна практично для всіх країн з перехідною економікою.

Проте фінансова криза на азіатських фондових ринках, що почався восени 1997, наклав свій відбиток і на короткострокові перспективи розвитку російського ринку корпоративних цінних паперів.

Для більш ніж 30-відсоткового падіння капіталізації ринку (до рівня травня 1997) було багато об'єктивних і суб'єктивних причин.

Проте, зазначені вище фактори росту капіталізації ринку не були ко?юнктурнимі, і могли б обумовлювати, принаймні, середньострокові тенденції розвитку російського ринку акцій. Загальна динаміка розвитку російського ринку корпоративних цінних паперів в 1996-1997 рр. дає певні підстави для висновку про наявність сприятливих умов для розвитку в його рамках такого сегмента, як ринок приватних облігацій. Іншими словами, якщо продовжується зростання інтересу до ринку корпоративних цінних паперів в цілому, то за інших рівних умов ще більше підстав говорити про потенційний інтерес до корпоративних облігацій як найбільш надійному увазі корпоративних паперів.

За оцінками більшості експертів, вже на початку 1998 р можна було очікувати нового зростання капіталізації ринку акцій. Це створило б сприятливі загальні умови для початку пілотних проектів по корпоративних облігаціях в першій половині 1998р.

Проте фінансова криза, що вибухнула 17 серпня 1998, різко змінив ситуацію на російському ринку корпоративних цінних паперів.

4. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Росії.

4.1. Огляд фінансових ринків Росії після світової кризи листопада-грудня 1997 року.

Криза на світових фінансових ринках застав російську економіку на початку підйому. В результаті погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури та незадовільного стану справ з доходами бюджету різко загострилася проблема управління державним боргом. Витрати з погашення раніше випущених державних паперів і сплати процентних платежів по них при низькому рівні податкових надходжень стали непомірним тягарем для державного бюджету. Уряд Росії було змушене скорочувати внутрішній державний борг, урізуючи витрати федерального бюджету, здійснюючи зовнішні запозичення.

Криза на світових фінансових ринках, що почався в кінці жовтня 1997 року, не тільки зробив істотний негативний вплив на російські фінансові ринки, а й віддалив намітився економічне зростання, зниження темпів інфляції і рівня відсотка в економіці.

В якості основного завдання кредитно-грошової політики на 1997 урядом Росії висувалося продовження процесу стабілізації фінансової системи, що припускає зниження рівня інфляції та відсоткових ставок (за депозитами і кредитами, особливо кредитами реальному сектору), а також контроль за динамікою обмінного курсу рубля.

Дійсно, за підсумками перших десяти місяців 1997 темпи інфляції послідовно зменшувалися, а в окремі місяці спостерігалося і зниження рівня цін, прибутковість по державних цінних паперів опустилася з 34 до 17% річних, обмінний курс рубля зріс всього на 5.88%, а валютні резерви ЦБ РФ збільшилися на 62.5%.

Однак певні успіхи в проведенні політики стабілізації фінансової сфери були досягнуті головним чином за рахунок надходження значного обсягу зовнішніх інвестицій - як у вигляді кредитів міжнародних фінансових організацій, так і коштів нерезидентів, розміщених на російських фінансових ринках, - всього понад 30 млрд. Дол. Проведення процесу фінансової стабілізації за рахунок "зовнішніх" коштів супроводжувалося низкою негативних тенденцій:

незважаючи на зниження процентних ставок, розширення кредитування реального сектора і зростання інвестиційної активності не сталося - навпаки, інвестиції в основний капітал знизилися в 1997 р на 6%;

структура ринку державних цінних паперів змінилася у бік нерезидентів - якщо на 01/01/97 частка зовнішніх інвесторів становила 16% від загального обсягу ринку, то на 25/10/97 даний показник збільшився до 31%, що підсилило залежність ринку ГКО / ОФЗ від ролі зовнішніх факторів;

багато комерційних банків внаслідок знижується прибутковості були змушені скорочувати в своїх портфелях частку коштів, що інвестуються в ГКО / ОФЗ, і переводити частину ресурсів на інші сегменти фінансового ринку, вкладаючи їх у муніципальні облігації, корпоративні папери, векселі та ряд інших інструментів, що відрізняються великим ризиком і меншою ліквідністю. Це посилювало ймовірність виникнення кризи окремих банків або всієї банківської системи;

зростання валютних резервів Центробанку при відносно стабільному обсязі належного йому портфеля ГКО / ОФЗ супроводжувався значною рублевої емісією. Більш того, частка найбільш ліквідних складових грошової маси (готівка і залишки коштів на розрахункових рахунках підприємств) не тільки не зменшилася, але й дещо зросла, надаючи досягнутої фінансової стабілізації нестійкість;

зниження прибутковості по державних короткострокових облігацій досягла гранично прийнятного рівня, як для російських, так і для зовнішніх інвесторів. З одного боку, зовнішніх інвесторів не влаштовував поточний рівень прибутковості російських держпаперів (9-11% річних у доларах США) з урахуванням ризику країни. Ряд спекулятивно налаштованих нерезидентів, які розмістили свої кошти на даному ринку раніше, отримували додатковий прибуток від зростання цін (або зниження прибутковості) на держпапери. Однак, починаючи з серпня 1997 зазначені фінансові інститути приступили до фіксації свого прибутку і висновку раніше розміщених ресурсів з ринку. Після початку світової кризи за ними пішли, в силу зростаючого ризику, і великі зовнішні інвестори. В той же час, якщо настрої стратегічних інвесторів визначав збільшений ризик, то для спекулятивно налаштованих нерезидентів основним ринковим параметром залишалася прибутковість - для того щоб утримати їх на ринку, монетарній владі довелося істотно збільшити ставки за держпаперами.

З іншого боку, прибутковість до погашення ГКО / ОФЗ в жовтні 1997 р могла задовольнити лише великих вітчизняних операторів, які розглядали інвестиції в російські державні папери лише як гарантоване вкладення з високим рівнем ліквідності.

Одночасно зі зменшенням прибутковості за держпаперами скорочувалася і ресурсне забезпечення ринку держборгу: необхідність знижувати ставки за депозитами, як для населення, так і для підприємств неминуче приводила до падіння обсягів депозитних вкладів, а, отже, і до зниження ймовірності збереження банківських портфелів держпаперів в незмінному вигляді . В якості додаткових стимулів тримати у своєму портфелі державні папери продовжувало діяти прагнення залишитися в списку первинних дилерів, а також і отримувати додатковий прибуток від продажу пакета держпаперів зовнішнім інвесторам. Тим не менше, процес перерозподілу коштів комерційних банків з ринку держпаперів на інші фінансові сегменти в середині 1997 став набувати характер досить вираженої тенденції.

Структура грошової бази і грошової маси М2:

Таким чином, напередодні осінньої кризи на світових фондових ринках стійкий стан кон'юнктури російської фінансової системи визначалося стабільним надходженням в неї коштів зовнішніх інвесторів, орієнтованих на порівняно невисоку прибутковість і помірний ризик, і зростаючої часткою такого капіталу в обсязі фінансових ринків. У той же час структура грошової пропозиції та інвестиційних портфелів комерційних банків свідчила про наростаючому інфляційному потенціалі і посилюється ймовірності виникнення кризи ліквідності в банківській сфері. Накопичилися негативні тенденції могли бути значно посилені можливими зовнішніми несприятливими імпульсами. І саме таким зовнішнім імпульсом стала криза на світових фондових майданчиках в останні місяці минулого року.

Якщо російський ринок корпоративних цінних паперів зазнав від впливу кризової хвилі тільки значне цінове зниження, то становище, що склалося на валютному ринку і ринку державних цінних паперів, поставило під загрозу втрати стійкості всю фінансову систему Росії.

4.1.1. Ринок ГКО / ОФЗ.

Незважаючи на те, що перший аукціон з розміщення державних короткострокових облігацій відбувся у травні 1993 року, доступ зовнішніх інвесторів на даний сегмент фінансового ринку Росії був офіційно дозволений монетарною владою лише в лютому 1996 Спочатку нерезиденти могли вкладати свої кошти в державні цінні папери через рахунки типу "І" лише на первинних аукціонах і не мали можливості брати участь на вторинних торгах. Обсяг вкладень нерезидентів в держпапери з лютого по червень 1996 був порівняно невеликий і склав близько 12 трлн. руб.

Структура ринку ГКО / ОФЗ

Але після закінчення кампанії з виборів президента Росії в серпні 1996 доступ нерезидентів на ринок держпаперів був значно лібералізований і почав здійснюватися через рахунки типу "С". Зовнішні інвестори отримали можливість брати участь як в первинних аукціонах, так і у вторинних торгах. Одночасно Центробанк Росії пропонував нерезидентам зафіксувати прибутковість по державних цінних паперів через укладання форвардних контрактів на купівлю іноземної валюти.

Всього за 1996 р нерезидентами було інвестовано в російські держпапери 9.1 млрд. Дол., У тому числі через рахунки типу "С" - 5.6 млрд. Дол. І за допомогою непрямого доступу - 3.5 млрд. Дол. У 1997 р, в результаті послідовної лібералізації доступу зовнішніх інвесторів на даний сегмент ринку, що виразилася в зменшенні частки обов'язкових форвардних угод з Центробанком і скорочення терміну виведення коштів з ринку, зовнішні інвестори використовували головним чином рахунки типу "С".

Портфель ГКО / ОФЗ нерезидентів і Центробанку РФ (за номіналом)

Послідовне збільшення на ринку внутрішнього держборгу обсягу "зовнішніх" коштів дозволило монетарній владі знизити прибутковість по держпаперах до 17-18% річних в російських рублях. Одночасно, з урахуванням стабільного обмінного курсу рубля, прибутковість в перерахунку на іноземну валюту склала 9-11% річних (для тих інвесторів, хто не хотів укладати гарантовані форвардні угоди). Частка ж "зовнішніх" коштів до кінця жовтня 1997 на ринку держборгу становила понад 30%.

Таким чином, з урахуванням того, що портфель Центробанку становив у цей час 27% від загальної вартості емітованих держпаперів, а вкладення в ГКО Ощадбанку РФ, контрольованого державою, дорівнювали 28%, задача зниження прибутковості по державних цінних паперів виглядала для уряду цілком здійсненним. Більше того, і розробка урядової фінансової політики на період до кінця 1997 року та на наступний рік передбачала, крім подальшого уповільнення інфляції, також збереження тенденції до зниження прибутковості державних цінних паперів - до 14% річних до кінця 1997 р і до 11% річних до кінця 1998 р, а частка зовнішніх інвесторів на ринку держборгу імовірно повинна була зрости до 50% від обсягу ринку.

Але в жовтні і листопаді 1997 по світових ринках фінансів прокотилася хвиля ко?юнктурного спаду. Вилучення коштів нерезидентів з російських державних і корпоративних цінних паперів супроводжувалося продажем останніх, що, відповідно, викликало падіння їх котирувань. Центральний банк, прагнучи не допустити різкого зростання прибутковості державних облігацій, був змушений нарощувати свій портфель ГКО / ОФЗ. В результаті в кінці року частка держпаперів, які тримав Центробанк, склала близько 40% всіх ГКО / ОФЗ за номінальною вартістю, а частка обертаються на ринку паперів - близько 26%. Всього за 1997 р на ринок ГКО / ОФЗ надійшло 10.3 млрд. Дол. Зовнішніх інвестицій, тоді як з 1 січня по 1 листопада минулого року - 12-13 млрд. Дол. Таким чином, виведення коштів за листопад-грудень склав 2-2.5 млрд. долл.Средневзвешенная прибутковість до погашення ГКО / ОФЗ і середній термін облігаційного боргу

4.1.2. Валютний ринок.

Напрями валютної політики, що проводилася в 1997 р, логічно випливали з основних цілей і завдань кредитно-грошової програми, що здійснювалася у попередньому році. Зокрема, Центробанк РФ продовжив в 1997 р реалізацію заходів, спрямованих на підтримку плавної динаміки та передбачуваності обмінного курсу рубля, а також передбачають збереження коливань обмінного курсу в рамках валютного "коридору", верхня межа якого до кінця року повинна була відповідати 6350 руб. / дол., а нижня - 5750 руб. / дол. З урахуванням того, що офіційний курс рубля дорівнював на початок 1997 р 5560 руб. / Дол., Максимальне падіння курсу рубля за підсумками року не повинно було перевищити 14%, а мінімальне - 3.4%. В якості пріоритетного напрямку була проголошена незмінність реального обмінного курсу рубля (т. Е. Скоригованого на інфляцію в Росії і в США). Валютні резерви ЦБ РФ на початок 1997 р становили 11.2 млрд. Дол.

Валютні інтервенції Центробанку РФ на біржах і міжбанківському ринку ("+" купівля, "- продаж") і темпи зростання обмінного курсу рубля

На початку 1997 р ко?юнктура валютного ринку була досить нестабільною і визначалася дією сезонних факторів - головним чином зростанням доходів населення і відповідним збільшенням грошової маси в грудні 1996 р Попит на іноземну валюту перевищував пропозицію, і Центробанк, утримуючи курс рубля від різкого падіння, проводив значні за обсягом інтервенції (близько 2 млрд. дол.).

Однак у лютому 1997 року ситуація змінилася - на внутрішній фінансовий ринок стали надходити у великому обсязі зовнішні інвестиції та кредити, і пропозиція на конвертацію іноземної валюти стало істотно перевищувати попит на неї з боку російських економічних агентів. Приплив же капіталу в Росію в 1997 р був обумовлений різким зростанням інтенсивності зовнішніх запозичень, що надходили з різних джерел - кредити від міжнародних фінансових інститутів, розміщення євробондів, надходження коштів нерезидентів на ринок державних цінних паперів та ін. У подібній ситуації основним завданням Центробанку стало утримання темпів зростання рубля в рамках встановленого валютного "коридору", а фактично - обмеження зростання реального курсу рубля.

Обсяг зовнішніх кредитів і портфельних інвестицій в РФ, млн. Дол.

Попит на іноземну валюту пред'являвся, головним чином, з боку населення Росії (використовує її і як засіб заощадження, і як засіб обслуговування тіньового обороту) і був традиційно високий. Так, за перші три квартали 1997 сальдо продажу-купівлі готівкової іноземної валюти фізичним особам (чисті продажі), за даними Центробанку РФ, склало 22.7 млрд. Дол. Населення розміщувало більше 90% своїх заощаджень в іноземній валюті.

У другій половині 1997 попит на валютні кошти збільшився внаслідок зростання інфляційних очікувань, що, поряд з посиленням відповідного попиту з боку нерезидентів, і призвело до стрімкого скорочення валютних резервів ЦБ РФ. У листопаді 1997 р на валютному ринку фактично відзначався криза, порівнянний з кризою кінця 1994 р, коли події "чорного вівторка" зумовили різке падіння курсу національної валюти

Подібний висновок дозволяє зробити таку обставину: незважаючи на незначну зміну обмінного курсу рубля в листопаді 1997 р, валютні резерви Центробанку Росії за цей місяць скоротилися надзвичайно помітно. Утриманням курсу рубля від різкого падіння ЦБ РФ переслідував дві мети: по-перше, максимально знизити курсовий ризик присутніх на російському ринку зовнішніх інвесторів, а по-друге, збільшити ймовірність припливу нових зовнішніх інвестицій.

Валютний індекс (розрахований як індекс темпів зростання обмінного курсу рубля

і валютних резервів ЦБР) і чистий ввезення іноземної валюти

4.1.3. Ринок корпоративних паперів.

Підводячи підсумки 1997 року, більшість аналітиків роблять висновок про те, що для російського фондового ринку 1997 виявився втраченим - капіталізація і цінові показники даного фінансового сегмента в кінці року знизилися до рівня його початку, а домінуючою тенденцією останніх місяців стала реструктуризація портфелів потенційних інвесторів в сторону зменшення в них частки фондових активів російських емітентів.

Разом з тим 1997 став вельми показовим періодом з погляду прояву основних особливостей прогресивно розвивається, незважаючи на що стався в кінці року спад, російського фондового ринку. Особливо чітко в 1997 р позначилися такі характерні риси фондового ринку, як глибина інвестиційного потенціалу національних компаній, провідна роль іноземного капіталу у формуванні кон'юнктури ринків їхніх акцій, а також інтенсивно прогресуюча інфраструктура фондового сегмента.

Істотне зниження політичних та економічних ризиків інвестування, що відбулося наприкінці 1996 р, вже на початку 1997 р було підтримано надходженням на ринок значних інвестиційних ресурсів. Тільки за перші два місяці року обсяг коштів, інвестованих в акції, склав приблизно 1.6 млрд. Дол., Що в 4 рази вище аналогічного показника попереднього 1996 Головним об'єктом інвестицій в цей період були акції категорії blue chips - найбільших підприємств ПЕК та комунікаційної галузі . В результаті активної скупки російських цінних паперів рівень їх цін підвищився приблизно на 60%. Капіталізація ж ринку за два перші місяці року збільшилася з 35-40 до 50-60 млрд. Дол.

У березні-квітні, внаслідок збільшення політичних ризиків інвестування, обумовлених конфліктом між урядом РФ і найбільшими компаніями-монополістами, а також через тривале протистояння відомств, що регулюють діяльність фондового ринку, - ЦБ РФ і ФКЦБ продаж нерезидентами найбільш ліквідних акцій интенсифицировалась. Так, за два названих місяці іноземними інвесторами було продано акцій на суму 1.1 млрд. Дол., Що призвело до падіння середнього цінового індикатора фондового ринку на 17%. Капітал російських інвесторів в цей період характеризувався низькою мобільністю.

Динаміка індексу РТС

Згідно з оцінками експертів АЛ "Веди", на ринку обертається 8-12% від загальної кількості емітованих російськими компаніями акцій, а надходження на ринок корпоративних паперів 1 млрд. Дол. Збільшує його капіталізацію на 9-12 млрд. Дол.

У наступні три місяці (травень-початок серпня) процес надходження на ринок нових інвестицій відновився. Це сталося в силу декількох причин: через відсутність політичних потрясінь, зниження прибутковості альтернативних російських фінансових інструментів і сприятливих передумов для зростання привабливості корпоративних активів на окремих фондових сегментах, створених зусиллями виробничих менеджерів. Згідно з експертними оцінками, переважна частина інвестицій, знову надійшли в російські акції, була здійснена західними інвестиційними фондами. Частка ж вітчизняного капіталу склала, за оцінками, 25-30% від загального обсягу інвестованих коштів.

Внаслідок активізації інвестиційного процесу в цей період на ринку були відзначені такі зміни:

o загальний приплив інвестицій за три місяці оцінювався в 3.9-4.1 млрд. дол., а індикатор обсягу коштів, щомісяця інвестованих в російські акції на внутрішньому ринку, збільшився з початку року майже в два рази - до 1.8-2 млрд. дол .;

o середній рівень цін акцій національних компаній підвищився на 100% (з початку року - на 200%);

o кількість емітентів, чиї акції визнані ліквідними, збільшилася до 250;

o капіталізація вітчизняного фондового ринку зросла з січня по серпень приблизно в чотири рази - до 100-120 млрд. дол.

У другій декаді жовтня 1997 відбулася, після періоду підйому на ринку, традиційна короткочасна коригування ринкових показників, а за нею - глобальний спад ринкової кон'юнктури. Його кульмінація на російському фондовому сегменті була зафіксована 28 жовтня, коли 14% -ве падіння фондового індексу Hang Seng (Гонконг), 7% -ве (третє за величиною з моменту існування американського фондового ринку - з 1896 р) зниження індикатора DJIA і глобальне падіння кон'юнктури, зафіксоване на європейських біржових майданчиках, сформували панічні настрої в учасників вітчизняного ринку.

Падіння цінового індикатора національних компаній, зафіксоване 28 жовтня, склало майже 20%. До початку листопада криза світової фінансової системи подолати не вдалося - її стан як і раніше не можна було назвати стійким. В результаті дії тенденції до перерозподілу інвестиційних коштів нерезидентів з ринків, що розвиваються на користь цінних паперів з фіксованим доходом економічно розвинених країн (насамперед облігацій казначейства США), що сформувалася в дні "жовтневого" кризи, в листопаді-початку грудня капіталізація ринку знову знизилася - ще на 23% (по відношенню до значення на момент закриття торгів 28 жовтня). За експертними оцінками, обсяг коштів, виведених за допомогою продажу російських акцій в період кризи (жовтень-початок грудня), склав приблизно 5 млрд. Дол.

Таким чином, на кінець року обсяг коштів іноземних інвесторів, вкладених у вітчизняні акції, за оцінками експертів АЛ "Веди", становив не більше 5 млрд. Дол. Максимальні іноземні інвестиції в російські акції були зафіксовані в липні-серпні 1997 - 9 млрд . дол.

Всього за 1997 р надходження іноземного капіталу на російський ринок акцій можна оцінити в 2.2-2.5 млрд. Дол. Максимальний приріст інвестицій був відзначений у першому півріччі 1997 - 5-6 млрд. Дол.

Інвестиції в російські акції

1. Криза на світових фондових майданчиках зробив істотний вплив на ко?юнктуру російських фінансових ринків і звів нанівець всі зусилля монетарної влади щодо зниження процентних ставок. За таким основним ринковим параметрам, як прибутковість державних цінних паперів, рівень валютних резервів ЦБ РФ, ціни на найбільш ліквідні корпоративні папери, національний фінансовий ринок виявився відкинутий на рік назад - тобто на рівень грудня 1996

2. Криза на світових фондових майданчиках негативним чином позначилася на стані російської фінансової системи в цілому. Основними кризовими факторами були припинення надходження в країну нових засобів, а також внутрішні економічні причини. Виведення коштів зовнішніх інвесторів з російського фінансового ринку був нижче очікуваного, однак внаслідок структурних змін і невисоку прибутковість навіть порівняно невеликий обсяг виведених коштів надав мультиплікаційного ефекту. Криза був посилений інфляційними очікуваннями російських економічних агентів - комерційні банки перевели свої ресурси в іноземну валюту, а населення різко збільшило попит на готівкові долари.

4.2. Наслідки економічної кризи серпня 1998 року.

Розглянемо розвиток кризи на вітчизняному фондовому ринку.

У серпні ринок ГКО-ОФЗ припинив своє існування. Триваючий відтік коштів нерезидентів з ринку, складна політична й економічна обстановка, слабка позиція рубля, зміцнили очікування інвесторів про девальвацію. Зростаючий попит на валюту знижував ліквідність комерційних банків, які продавали державні облігації з метою вивільнення карбованцевих ресурсів. У підсумку, прибутковість випусків збільшилася в кілька разів (рис. 1). У цих умовах Міністерство фінансів і ЦБ РФ вдалися до нестандартних заходів, зупинивши торгівлю державними цінними паперами облігаціями, і змінивши порядок встановлених виплат та погашення.

Рис. 1

Російський ринок акцій в серпні 1998 року перейшов в новий стаціонарний стан, якому властивий вкрай низький обсяг торгів і постійна понижательная тенденція котирувань, пов'язана з відсутністю істотних замовлень на покупку паперів. Сформована ситуація дозволяє говорити про якісну деградації вітчизняного ринку акцій.

У серпні середній денний обсяг укладених угод склав близько 11 млн. Доларів, при цьому в другій половині місяця цей показник знизився до 6,5 млн. Доларів. Таким чином, якщо в середньому за вісім минулих місяців 1998 року денний обсяг укладених угод склав 51,8 млн. Доларів, ділова активність на російському ринку акцій в термінах торгового обороту знизилася на 77,6% (див. Рис. 2).

Рис. 2

Слід зазначити, що зниження цін акцій нафтових компаній в серпні 1998 року було менш значним у порівнянні з акціями інших секторів (рис. 3). Це пояснюється, насамперед, очікуваним зростанням прибутковості даних компаній завдяки збільшенню виручки від експорту, пов'язаної з швидким зростанням курсу долара, при незмінних витратах в рублях.

Рис. 3

У серпні 1998 року індекс РТС-1 стабільно знижувався по тенденції, заданої ще з середини липня. За місяць його падіння склало близько 55%. Всього за 1998 рік індекс РТС-1 знизився приблизно на 83%, а з жовтня 1997 року - на 90%.

Гостру фінансову кризу на російських фінансових ринках і дефолт державних зобов'язань вкрай негативно позначився і на ко?юнктуре міжнародних ринків. Небезпека повторення подібних сценаріїв на інших emerging markets є з одного боку причиною, а з іншого - наслідком відтоку капіталу з ризикованих ринків. Крім того, розвинені ринки також виявилися схильними даного впливу в силу міжнародного характеру диверсифікації портфелів найбільших інвестиційних банків, акції яких мають певну вагу в зарубіжних фондових індексах.

Динаміка котирувань російських валютних державних цінних паперів у вересні - жовтні 1998 р знаходилася під сильним впливом політичних процесів в Росії і розвитком процесу переговорів між Урядом РФ і іноземними інвесторами щодо реструктуризації рублевих державних цінних паперів (ДКО і ОФЗ), заморожених серпневими рішеннями Уряду та ЦБ РФ.

Наприкінці вересня 1998 відновилася тенденція до падіння котирувань ОВВЗ, особливо це торкнулося третього серію з терміном погашення в березні 1999 року (див. Рис. 4). До середини жовтня її ціна впала з 25-30 до 17-20 відсотків від номіналу. Проте з середини місяця намітився деякий ріст котирувань. Зокрема, до кінця жовтня 1998 даний транш ОВВЗ котирується на рівні 25% від номіналу, проте, з урахуванням близькості терміну її погашення прибутковість даної валютнономінірованной паперу знаходиться на надзвичайно високому рівні (більше 1000% річних). Котирування інших траншей ОВВЗ залишалися у вересні-жовтні 1998 р залишалися відносно стабільними на рівні 7-10% від номіналу.

Динаміка цін російських євробондів в цілому збігалася з коливаннями цін ОВВЗ (див. Рис. 5). Так, заяви керівників Уряду, Міністерства фінансів, Центрального банку і Зовнішекономбанку РФ про здатність Росії здійснити в 1999 р виплати з обслуговування та погашення частини зовнішнього боргу в повному обсязі стали однією з головних причин зростання всіх російських цінних паперів у другій половині жовтня 1998 Ціни траншей єврооблігацій повернулися на рівень початку вересня 1998 (25-30% від номіналу). Подальша динаміка котирувань єврооблігацій і ОВВЗ буде визначатися, головним чином, ходом і результатами переговорів з іноземними інвесторами про реструктуризацію ГКО-ОФЗ.

Рис. 4

Рис. 5

В кінці вересня - початку жовтня 1998 російський ринок акцій знову продемонстрував мінімальний за останні два роки рівень цін. У вересні індекс РТС-1 знизився до рівня 43,81 пунктів, тобто на 33,2%. 2 жовтня поставив черговий рекорд: індекс РТС-1 знизився до значення 37,74. Таким чином, з кінця 1997 по початок жовтня падіння російського індексу склало 90,5% (рис. 6).

Рис. 6

Тим не менш, в жовтні тенденція падіння цін змінилася на протилежну. До 26 жовтня індекс РТС-1 зріс майже на 40% до рівня 60 пунктів. Станом на 28 жовтня ціни найбільш ліквідних акцій продемонстрували зростання. Так, наприклад акції АТ "Мосенерго" виросли на 120%, АТ "Іркутськенерго" - на 89%, АТ "Ростелеком" - на 82%, АТ "Сургутнафтогаз" - на 56%, РАО "ЄЕС Росії" - на 41%, АТ "ЛУКойл" - на 31% (рис. 7).

Рис. 7

Однак в умовах практично нульових значень цін настільки високі відносні прирости індексу і цін акцій не були значущими, відбиваючи, швидше, спекулятивне настрій деяких гравців у зв'язку з очікуваним прийняттям нової економічної програми Уряду, так чи інакше знімає невизначеність з приводу майбутнього економічного курсу в країні.

Низькі значення цін акцій, що спостерігалися у вересні-жовтні 1998 р, відбили і раніше високий рівень ризиків як в економіці в цілому, так і при проведенні взаєморозрахунків між учасниками ринків.

Таким чином, фондовий ринок Росії, як ланка фінансової системи, з одного боку, відчуває на собі всі негативні явища в економіці країни, а з іншого боку є найважливішим індикатором макроекономічних процесів. У той же час ринок цінних паперів відіграє роль основного інструменту у залученні коштів у виробництво, мобілізації ресурсів на відновлення і розвиток економіки, фінансування дефіциту державного бюджету. 4.3.Фінансовий ринок Росії в 1999 році. 4.3.1. Ринок ГКО-ОФЗ.

15 січня 1999 уряд і фінансові влади після п'ятимісячної перерви, пов'язаного із заморожуванням частини внутрішнього боргу, відновили вторинні торги по державних цінних паперів. В обіг на відкритому ринку повернулися випуски ОФЗ з терміном погашення після 1999 загальним обсягом, станом на початок року, 106 млрд. Руб. за номіналом. Папери з меншим терміном до погашення підлягали переоформленню в довгострокові зобов'язання, передбачені розпорядженням уряду №1787-р від 12 грудня "Про новації по державних цінних паперів". 28 січня у вторинне звернення були запущені ГКО-ОФЗ, емітовані в рамках новації за держпаперами.

Новація ГКО-ОФЗ з погашенням до кінця 1999 р, до якої Мінфін був змушений вдатися в умовах бюджетно-боргової кризи держави, була одним з етапних заходів фінансового ринку в минулому році. Загальний обсяг підлягали новації зобов'язань становив 281 млрд. Руб. за номіналом. Обмін паперів проводився відповідно до вищезазначеного розпорядження уряду і офіційно тривав до 1 травня 1999 На цю дату інвестори обміняли 92,4% загального обсягу перебували в їх розпорядженні заморожених ГКО-ОФЗ. Тим не менш, Мінфін не відмовився від подальшого проведення новації, продовжуючи обмінювати спочатку в неофіційному порядку, а потім - відповідно до розпорядження уряду № 1904-р від 19 листопада про продовження процедури новації до кінця 1999 р Загальний об'єм не обмінених паперів на дату підписання цього документа становив близько 5% (14 млрд. руб. за номіналом) замороженої заборгованості. До кінця року Мінфіну в сукупності вдалося здійснити новацію на 98,2%.

Однією з найбільш складних завдань новації залишалося для російського уряду в 1999 р врегулювання відносин з нерезидентами з приводу можливостей репатріації їх виручки від операцій з ДКО-ОФЗ, фактично блокованої на рахунках типу "С" з серпня попереднього року. Проведені Центробанком в травні-жовтні аукціони з продажу іноземної валюти на кошти з рахунків типу "С" дозволили нерезидентам репатріювати 600 млн. Дол., Що лише частково вирішило цю проблему. В рамках її подальшого вирішення Мінфін 17 і 21 грудня розмістив серед нерезидентів три випуски ДКО (максимальний термін обігу 197 днів) на загальну суму 4,2 млрд. Руб. за номіналом, кошти від погашення яких будуть безперешкодно конвертуватися і репатріюватися.

У цілому ринок держпаперів, який займав до загострення в 1998 р бюджетно-боргової кризи держави лідируючі позиції по обороту торгів, в минулому році виступав вельми вузькою ділянкою фінансового ринку. Обсяг операцій ГКО-ОФЗ, що становив в 1998 р 2000-4000 млн. Руб. в день, в 1999 р в багатьох випадках не перевищував 100 млн. руб. в день. Частка ГКО-ОФЗ в активах комерційних банків, що досягала перш 40%, в минулому році практично не перевищувала 5%. Низька ліквідність ринку ГКО-ОФЗ була обумовлена ??не тільки кризовою ситуацією у фінансовій сфері, але також жорстким обмеженням Центробанку на максимальний рівень прибутковості паперів. Це обмеження, встановлене при відтворенні ринку в розмірі подвоєною ставки рефінансування, офіційно діяло досить недовго (до 14 червня), тим не менш, фактично воно досі не втратило силу, продовжуючи діяти у формі домовленості Центробанку з учасниками ринку.

Попит на держпапери в 1999 р отримав відчутну підтримку лише із завершенням парламентських виборів, результати яких були оцінені інвесторами як цілком успішні з позиції можливості подальшого проведення економічних реформ в Росії. Прибутковість довгострокових ОФЗ (погашення в 2003-2004 рр.), Більшу частину року не опускається нижче 90% річних, за останню декаду грудня знизилася до 70% годових.4.3.2. Ринок ОГСЗ.

Ринок облігацій державної ощадної позики (ОГСЗ) в 1999 р безперервно скорочувався. З обігу вийшло 12 випусків ОГСЗ - з 13-го по 22-й, а також 25-й і 26-й двухкупонние. На кінець року на ринку залишилося всього п'ять випусків ОГСЗ (з 23-го по 24-й і з 27-го по 29-й) загальним обсягом 5 млрд. Руб., Причому чотири з них - з останнім купоном. Процентна ставка по всіх поточних купонах в кінці року становила 50% річних проти 65,26% річних на початку. Останній з обертаються нині на ринку випусків ОГСЗ буде погашений в липні 2000 р, після чого ринок облігацій ощадпозики перестане існувати (якщо не буде нових розміщень).

Єдиною емісією ОГСЗ в 1999 р було дорозміщення трьох випусків з 27-го по 29-й на суму 2 млрд. Руб., Яке відбулося на аукціоні 12 липня. Учасники ринку пред'явили високий попит на розміщувані папери, проте велика частина цієї емісії була викуплена Ощадбанком РФ (весь обсяг дорозміщення паперів 27-й і 28-й серій, а також практично половина паперів 29-го випуску). До кінця року торгівля на ринку ОГСЗ практично завмерла, оскільки більша частина тих, що були паперів була зосереджена в руках Ощадбанку - кінцевого інвестора. Однак протягом усього року папери залишалися досить ліквідними, оскільки всі виплати та погашення по них Мінфін виробляв справно, в повному об'ємі і точно в строк.

4.3.3. Ринок регіональних і муніципальних цінних паперів.

У 1999 р на ринку регіональних запозичень відбулося значне скорочення обсягів емісії та числа емітентів, що випустили свої цінні папери. Міністерство фінансів РФ зареєструвало в 1999 р умови емісії та обігу облігацій 8 суб'єктів РФ і 6 муніципальних утворень, у той час як в 1998 р 24 суб'єкта РФ і 9 муніципальних утворень зареєстрували випуски своїх облігацій. Найбільша кількість умов емісії облігацій зареєструвала адміністрація Санкт-Петербурга - 8, по два випуски - Чуваська республіка та м Волгоград.

Загальна сума внутрішнього боргу суб'єктів РФ, оформленого в цінних паперах, складає на сьогоднішній день близько 13 млрд. Руб.

Як і в попередні роки, в 1999 р регіони випускали цінні папери з метою або покриття дефіциту бюджету (Санкт-Петербург, Кострома, Чебоксари, Волгоград, Чуваська республіка, Волгоградська область, республіка Марій Ел, Псковська область), або реалізації інвестиційних проектів ( уряд Москви), або житлових програм (Чуваська республіка, міста Архангельськ і Дзержинський (Московська область)), а також з метою реструктуризації кредиторської заборгованості перед бюджетними організаціями (Санкт-Петербург і Новочебоксарськ). Особливістю минулого року стала реєстрація умов емісії цінних паперів з метою реструктуризації, на підставі угод з інвесторами, заборгованості за раніше випущеними облігаціями (Новосибірська і Оренбурзька області).

На стан ринку регіональних запозичень негативний вплив надав той факт, що багато регіонів, що випустили облігації в 1997-98 рр., Не змогли своєчасно і в повному обсязі розрахуватися зі своїми кредиторами і в даний час проводять реструктуризацію своєї заборгованості.

Після серпневої кризи 1998 р Санкт-Петербург залишився практично єдиним суб'єктом РФ, який продовжує повністю і своєчасно виконувати зобов'язання, як по внутрішньому, так і за зовнішнім боргом. Незважаючи на фінансову кризу і обмежений доступ до внутрішніх і зовнішніх джерел запозичення, міська адміністрація зуміла зберегти репутацію надійного та кредитоспроможність позичальника. Сукупний оборот ринку ГГКО Санкт-Петербурга в 1999 р зменшився порівняно з попереднім роком на 13% до 6812100000. Руб., Оборот вторинних торгів зменшився на 15,5% до 5874500000. Руб.

За оцінкою фахівців ІК АВК, 1999 став роком якісного та кількісного зростання пітерського ринку термінових фінансових інструментів. Оборот форвардних контрактів по ГГКО Санкт-Петербурга за підсумками 1999 досяг 620 467 000. Руб., Збільшившись порівняно з попереднім роком на 24%, річний оборот угод РЕПО виріс майже в 27 разів і склав 374 697 000. Руб. Оскільки похідні для державних цінних паперів є невід'ємною частиною розвиненого фінансового ринку, то, на думку фахівців інвестиційної компанії АВК, не викликає сумніву, що надалі цей сегмент буде активно розвиватися і що майбутнє пітерського ринку держоблігацій за індустрією похідних інструментів.

У 1999 р продовжилася епопея з погашення агрооблігацій, випущених регіонами в 1997 р в рахунок погашення заборгованості за товарним кредитом 1996 Облігації були випущені трьома траншами з термінами обігу рік, два і три. Всього агрооблігаціі випустили близько 80 регіонів на загальну суму близько 7 млрд. Руб. У минулому році регіони повинні були розрахуватися по другому траншу агрооблігацій і погасити купон у розмірі 10% річних по другому і третьому траншах. Лише небагатьом регіонах вдалося врегулювати питання погашення агрооблігацій, причому ряд емітентів здійснив дострокове погашення третього траншу агрооблігацій. Так як у багатьох регіонів досі зберігається заборгованість за першим траншем облігацій, термін погашення яких настав у 1998, число судових позовів інвесторів до адміністрацій растет.4.3.4. Ринок акцій.

У минулому році російський фондовий ринок продемонстрував хороший зростання котирувань, незважаючи на дворазову зміну уряду і проблеми у взаємодії з міжнародними кредитними організаціями. Зведений індекс Російської торгової системи виріс за рік в три рази до рівня 177,7 пунктів. Середньомісячні обсяги торгів зросли з 1490000. Дол. До 13220000. Дол. (Див. Графік 26)

Зберігалася на початку минулого року вельми скептичне ставлення іноземних компаній до Росії призвело до того, що практично весь січень котирування російських акцій знижувалися.

Прийняте наприкінці січня Лондонським клубом кредиторів рішення не оголошувати Росії юридичний дефолт по заборгованості колишнього СРСР стало першим сигналом для інвесторів, що чекали слушної нагоди "встати в покупку".

Після того, як у червні Центробанк знизив ставку рефінансування, Держдума прийняла урядові закони, і Лондонський клуб відстрочив Росії виплати боргів, індекс РТС почав ставити один рекорд за іншим. Перший максимум в минулому році був зафіксований 8 липня, коли значення індексу досягло 147,37 пункту.

З іншого боку, організація ОПЕК ухвалила рішення про збереження в силі міжнародних обмежень на видобуток і продаж нафти на період після 1 квітня 2000, що в черговий раз підстьобнуло ціни на нафту і нафтопродукти і стало головною причиною позитивної динаміки цін акцій до кінця року.

Результати голосування з виборів народних депутатів були позитивно сприйняті російським фінансовим ринком. Його учасники вважали, що нова Державна Дума не буде опозиційної уряду, а, отже, кількість політичних скандалів має зменшитися.

Найбільш примітним торговим днем ??минулого року виявилася п'ятниця, 31 Грудня. З появою інформації про дострокову відставку Б.Єльцина з поста Президента РФ котирування найбільш ліквідних російських акцій виросли на 25-30%, а індекс РТС досяг значення 177,71 пункту. Експерти інвестиційних компаній говорили про зниження політичних ризиків у країні, що за надзвичайно короткий час вивело російські акції на нові цінові рівні.

4.3.5. Інфраструктура.

В інфраструктурі фондового ринку Росії в 1999 г найбільш значущими були наступні події.

Кризові явища в Росії після серпневої девальвації 1998 р змусили компанії об'єднуватися. В області технологічної інфраструктури фондового ринку таке об'єднання намітилося між двома торговими майданчиками та їх розрахунковими депозитаріями: РТС і ДКК з одного боку, і МФБ і ДРС, з іншого. Крім того, була затверджена схема міждепозитарного взаємодії ДКК і НДЦ (розрахункові депозитарії РТС і ММВБ, відповідно). Тепер, якщо цінні папери, номінальним утримувачем яких є НДЦ, враховуються на рахунку НДЦ в ДКК, то професійний учасник фондового ринку зможе виставляти їх на торги в РТС. Відповідно, якщо акції, номінальним утримувачем яких є ДКК, враховуються на рахунку ДКК в НДЦ, то їх можна виставляти на торги ММВБ. Реалізація цієї схеми зняла питання, пов'язані з проведенням новації по ГКО-ОФЗ, оскільки дозволила обом майданчики (РТС і ММВБ) брати участь у цьому процесі на рівних умовах. Крім того, схема взаємодії НДЦ і ДКК передбачає здійснення прямих розрахунків між депонентами, минаючи виконання операції перереєстрації цінних паперів в реєстрі при виконанні кожного конкретного доручення на списання / зарахування цінних паперів від депонентів одного депозитарію депонентам іншого депозитарію. Нова схема дозволяє депонентам протягом одного дня здійснювати операції переказу цінних паперів з одного депозитарію в інший, а також істотно скорочує витрати, пов'язані з перереєстрацією цінних паперів у реєстрах.

Торік торгові майданчики прагнули охопити своїми послугами якомога більше клієнтів. Якщо РТС для зниження ризиків ввела систему "поставка проти платежу", аналогічну біржовий за механізмом, то ММВБ навпаки, почала торги акціями в режимі переговорних угод, що дозволяє відмовитися від попереднього резервування коштів і цінних паперів на біржі напередодні торгів. Це явна ознака позабіржової торгівлі акціями.

РТС для поліпшення якості обслуговування також ввела центр електронного документообігу (ЦЕД). ЦЕД - це система, призначена для укладення договору купівлі-продажу на підставі угоди, укладеної в РТС. Електронний договір ЦЕД - електронний документ, що містить інформацію про купівлю-продаж цінних паперів, завірений електронно-цифровим підписом двох організацій - абонентів ЦЕД. Такий документ має ту ж юридичну силу і відображає ту ж інформацію, що й аналогічний договір у паперовій формі. ЦЕД РТС дозволяє компанії зменшити кількість помилок ручного введення, уникнути ризику підроблення паперових документів та факсимільних повідомлень, а також значно скоротити час укладання договорів та істотно знизити витрати на пересилання паперових документів, що особливо важливо для регіональних учасників торгівлі в РТС.

Ще в 1998 р ФКЦБ оголосила про початок перетворення ЧІФов. У минулому році успішно завершилося освіту ПІФів сімейства ЛУКОЙЛ Фонд, створених в рамках перетворення чекового фонду ЛУКойл Фонд. Перетворення ЧІФа проводилося в три етапи, і було утворено три інтервальних ПІФу, які зараз є лідерами за вартістю чистих активів (близько 4,2 млрд руб при загальній ВЧА 4,9 млрд руб.).

Депозитарій Росбанк торік підписав міждепозитарного договір з ДКК і почав активні операції по коррахунку в ДКК - розрахунковому депозитарії РТС. В результаті, клієнти депозитарію - учасники торгів в РТС - отримали можливість зберігати і враховувати свої цінні папери безпосередньо на клієнтському рахунку депозитарію Росбанка, відкритому в ДКК. Це дозволяє мінімізувати витрати клієнтів на обслуговування операцій в РТС. Крім того, був підписав аналогічний міждепозитарного договір з ДРС, що є розрахунковим депозитарієм МФБ, на якій торгуються акції Газпрому.

У минулому році були випущені облігації Газпрому, ТНК і ЛУКОЙЛу. Обсяг випуску цінних паперів у Газпрому склав 3 млрд. Руб., Номінал 1 тис. Руб., Термін обігу - 3 роки, прибутковість 5% річних у валюті. У ЛУКОЙЛа -3 млрд. Руб., 1 тис. Руб., 4 роки і 6% річних у валюті. У ТНК - 2,5 млрд., 1 тис. Руб., 5 років і 7% річних у валюті.

Торік московський уряд початок формування біржової системи з встановленням котирувань акцій московських підприємств. На ринок цінних паперів вже були виведені 10 московських підприємств, зокрема, Рот-Фронт, Дитячий світ, Краснопресненський цукрорафінадний завод, Дербеневка, Автокомбинат № 1, Завод імені Лихачова, Айс-Філі.

4.3.6. Ринок векселів.

Роль, відведена на фінансовому ринку векселями, дещо змінилася в умовах створилося в результаті кризи 1998 р обмеженого спектра ліквідних фінансових інструментів. Крім традиційних операторів, що спеціалізуються на операціях з векселями, додатковий попит на них створюється банками та інвестиційними компаніями, що використовують найбільш надійні боргові папери для підтримки ліквідності своїх рублевих активів. Основним орієнтиром в динаміці ринку ліквідних боргових паперів, як втім, і для інших секторів фінансового ринку, був рух валютного курсу рубля.

Безперечним лідером вторинного ринку векселів протягом усього минулого року були зобов'язання ВАТ Газпром, обсяг яких в даний час може досягати декількох мільярдів рублів. Обсяг випущених Ощадбанком РФ векселів також, ймовірно, можна порівняти з обсягом емісії векселів Газпрому. Однак більш надійні векселі Ощадбанку РФ, ринкові котирування яких найменше схильні до впливу негативних факторів, набагато рідше надходять на вторинний ринок. Векселі Ощадбанку РФ не тільки володіють високою інвестиційною привабливістю, а й широко використовуються в якості універсального безготівкового платіжного засобу.

Обсяг ринку корпоративних боргових зобов'язань, що пред'являються в якості розрахунку або заліку за товари або послуги, що надаються емітентом цих паперів, і які, по суті, векселями не є, в 1999 г істотно скоротився. Багато провідні металургійні підприємства і нафтові компанії скоротили випуск таких "векселів", т. К. Механізм їх обліку обмежував надходження "живих" грошових коштів за вироблену і відвантажену продукцію. Операції з такого типу паперами займали не більше 2-5% в сумарному обсязі угод з векселями. Після підписання на початку січня 2000 закону, який змінив порядок нарахування ПДВ при розрахунку за товари та послуги векселями, операції з "сурогатними" борговими паперами і зовсім припинилися. Найбільш постраждали від зміни законодавства щодо нарахування ПДВ підприємства ПЕК, широко практикують залікові операції з векселями.

5. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РОСІЇ У 1999 - 2000 РОКАХ: АНАЛІЗ І ПРОГНОЗИ.

Серпнева криза 1998 принципово змінив як макроекономічну, так і фінансову ситуацію в Росії. Положення, що передувала кризі, характеризувалося стабільним обмінним курсом рубля, низькою інфляцією, значним припливом на внутрішній ринок іноземних інвестицій, головним чином портфельних. Системна криза, складовими якого були валютний, банківський, внешнеплатежний кризи і повний розвал фінансових ринків, повністю змінив діючі причинно-наслідкові зв'язки в російській економіці, структуру фінансових потоків, цінові пропорції і т. П. У подібних обставинах невизначеність в розвитку національної економіки різко зросла , що створило додаткові труднощі для короткострокового прогнозування. Розкид прогнозних оцінок, підготовлюваних як офіційними органами, так і незалежними агентствами, був настільки значним, що і реалізація державних планів (зокрема, бюджету на 1999 і 2000 рр.), І планування діяльності приватних корпорацій виявилися в значній мірі ускладнені. Відзначимо, що в умовах підвищеної невизначеності, що стосуються перспектив економічного розвитку, інтерес до прогнозними оцінками значно посилився, причому не тільки і не стільки безпосередньо до кількісних розрахунками (хоча і вони вкрай необхідні), скільки до опису досить загальних сценаріїв і припущень, що лежать в основі розроблених нових прогнозів.

Основні економічні показники Росії

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 ВВП (у% до попереднього періоду) -5 -14.5 -8.7 -12.4 -4.1 -3.5 0.8 -4.6 3.1

 Приватне споживання (у% до попереднього періоду) -6.1 -5.2 -1 -3.1 -2.7 -2.1 1.8 -5 -9.6

 Державне споживання (у% до попереднього періоду) -20.6 0 -2 0.1 -0.5

 Інвестиції (у% до попереднього періоду) -15 -40 -12 -24 -10 -18 -5 -6.7 4.5

 Обсяг промислового виробництва (у% до попереднього періоду) -8 -18 -14 -20.9 -3.3 -4 2 -5.2 8.1

 Рівень безробіття (% до ЕАН) - 4.8 5.6 7.4 8.5 9.6 10.8 11.9 12.4

 Інфляція, обмінний курс і грошову пропозицію

 Споживчі ціни (у% до попереднього періоду) 160.4 2509 839.9 215.1 131.3 21.8 11 84.4 36.5

 Ціни виробників (у% до попереднього періоду) 987 235 180 25.6 7.5 23.2 67.3

 Обмінний курс (грн. / Дол. На кінець періоду 0.415 1.247 3.55 4.64 5.56 5.96 20.65 27

 Обмінний курс (у% до попереднього періоду) 200.77 184.68 30.70 19.83 7.19 246.48 30.75

 Грошова база (у% до попереднього періоду) 1179 645 178 115 26.7 25 27.90 54.10

 М2 (у% до попереднього періоду) 696 407 192 127 34.2 29.9 20.8 57.2

 Фінансовий баланс

 Дефіцит консолідованого бюджету (у% ВВП) 4.6 10.7 3.2 4.4 5.2 5.7 1.2

 Внешнеплатежний баланс

 Експорт (млрд. Дол.) 67.5 81.1 88.6 88.2 74.2 74.3

 Експорт (у% до попереднього періоду) 20 20 9.3 -0.4 -15.9 0.2

 Імпорт (млрд. Дол.) 50.6 60.9 68.8 73.7 59.1 41.1

 Імпорт (у% до попереднього періоду) 13 21 12.9 7 -19.8 -30.5

 Сальдо зовнішньої торгівлі (млрд. Дол.) 16.9 20.2 19.8 14.5 15.1 33.2

 Рахунок поточних операцій (млрд. Дол.) 7.9 12 3.3 1.6 20.5

 Золотовалютні резерви РФ (млрд. Дол.) 17.2 15.1 17.8 12.2 11.8

 Валютні резерви (млрд. Дол.) 14.4 11.3 12.5 7.7 7.6

 Джерело: Держкомстат, ЦБР, АЛ "Веди"

Перші прогнозні оцінки основних економічних і фінансових показників на 1999 р, розраховані в другій половині передував року, характеризувалися досить істотним розкидом оцінок і, як показав час, були вкрай далекі від дійсності. Це цілком природно, оскільки проведення сценарного аналізу було ускладнено невизначеністю політичних рішень щодо ситуації економічної кризи, не кажучи вже про конкретні заходи, що вживаються в рамках спільних політичних установок.

Після чергової зміни уряду, призначення Є. Примакова прем'єр-міністром і проведення низки стабілізаційних заходів у другій половині 1998 загальний напрямок державної політики стало прояснюватися - відповідно, змінювалися і прогнозні оцінки. Однак збіг прогнозних розрахунків з фактичним станом справ, як показала практика, початок відзначатися лише в середині минулого року. Це, правда, не відносилося до державних оцінками. Так, в рамках підготовки проекту федерального бюджету на 2000 оцінки основних результатів 1999, підготовлені Міністерством економіки РФ, були також досить далекі від значень, зафіксованих за підсумками року.

Проте, офіційні прогнозні розрахунки принциповим чином впливають на основні напрямки кредитно-грошової і податково-бюджетної політики, що проводиться урядом. Прогнозні оцінки в даних документах визначають орієнтири прийнятих урядом рішень. Навпаки, альтернативні прогнози дозволяють інвесторам, внутрішнім і зовнішнім, отримувати додаткову інформацію і завчасно проводити коригування в своїх перспективних планах.

У даному огляді використані оцінки, що належать експертам з наступних організацій: Chase Securities Inc (Chase), Nomura Equity Research (Nomura), Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування РАН (керівник Центру - О.Р. Білоусов), Уряду РФ (Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Центральний банк РФ), Бюро економічного аналізу (ПЕА, насамперед Е.Е. Гавриленков і А.Є, Косарєв), WestMerchant Bank (WM), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Центру економічної кон'юнктури при Уряді РФ (ЦЕК), Salomon Smith Barney (SSB), а також експертам Аналітичної лабораторії "Веди".

5.1. Інвестиції.

Обсяг інвестицій в основний капітал в 1999 р збільшився на 4.5%. Посилення інвестиційної активності сталося не відразу після кризи, а лише наприкінці першого кварталу минулого року. Оскільки як найважливішого джерела інвестицій в основний капітал продовжують виступати власні кошти підприємств, то цілком природно, що пожвавлення в інвестиційній сфері відбулося лише після поліпшення фінансового стану та зростання прибутку підприємств.

Прогнозні оцінки обсягу інвестицій на 1999 р вказували на падіння даного показника. Головна передумова, що лежала в основі більшості прогнозів, була наступною: після фінансової кризи найбільш інтенсивно буде відбуватися відновлення споживання, але ніяк не зростання інвестицій. Однак, за результатами минулого року, зростання промислового виробництва, так само як і інвестицій, перевищив всі очікування, у тому числі і офіційні оцінки, зроблені у другій половині 1999

Примітно в цьому сенсі дослідження, яке належить експертам Бюро економічного аналізу. Так, проведений ними аналіз структури ВВП за компонентами споживання показав, що зростання інвестицій в основний капітал склав в 1999 року не 1% порівняно з попереднім роком (як було попередньо опубліковано в офіційних джерелах), а 6.7% ("Бюлетень ПЕА", лютого 2000, N21). Згідно з тими ж дослідженнями, подальше пожвавлення в інвестиційній сфері буде стимулювати зростання виробництва, підвищення доходів суб'єктів господарської діяльності, що, в свою чергу, буде підвищувати попит на інвестиційні товари. В результаті ПЕА оцінює зростання інвестицій в 2000 р в 6-7%. Оцінки, підготовлені Міністерством економіки РФ, набагато скромніше - 2%.

Відзначимо, що інвестиції в основний капітал, що здійснювалися в минулому році, були спрямовані головним чином на відшкодування вибувають потужностей для збільшення виробництва вже випускається. Інвестиції в нові виробництва, що дозволяють виробляти конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію, практично не здійснювалися. Цей факт зайвий раз свідчить про те, що зафіксоване пожвавлення в інвестиційній сфері стимулювалося ефектом імпортозаміщення. Враховуючи обмежені можливості даного ефекту, в поточному році є підстави очікувати стабілізації або спаду інвестиційної активності. Зростання ж виробництва в середньостроковій перспективі може мати місце лише в разі якісної зміни структури інвестицій, тобто при збільшенні капітальних вкладень в принципово нові технології, а також при зростанні прямих іноземних інвестицій.

5.2. Кредитно-грошова політика.

Основні напрями та параметри кредитно-грошової політики займали центральне місце в економічній програмі (характер якої був головним чином стабілізаційним) уряду в другій половині 1998 і в 1999 р Урядовий прогноз на 1999 р містив три сценарії, найбільш оптимістичний з яких був закладений в основу бюджетного планування. Базовими параметрами даного сценарію були:

· Обсяг платежів з обслуговування зовнішнього боргу. Згідно з попереднім графіком, розмір зовнішніх платежів повинен був скласти 17.5 млрд. Дол., А з урахуванням проведення централізованих валютних аукціонів - 18.3 млрд. Дол. Передбачався перегляд названих параметрів та / або отримання зовнішніх кредитів з розрахунку, щоб обсяг зовнішніх платежів не перевищив 10 млрд . дол .;

· Максимальна реалізація заходів щодо збільшення збору податків;

· По можливості обмеження витрат бюджету;

· Обмеження зростання взаємних неплатежів підприємств за рахунок нізкоінфляціонний схем.

Варіант, закладений в основу бюджету, крім того, припускав скорочення ВВП і промислового виробництва не більше ніж на 3%, обсягу інвестицій - не більше ніж на 5%. Допустимий зростання грошової пропозиції (М2) не повинен був перевищити 60 млрд. Руб. за умови зростання цін протягом року на 30%. Таким чином, в рамках основних напрямків економічної політики на 1999 р передбачалося обмеження грошової емісії, що дозволило б утримати зростання цін на рівні 30% за рік, а темпи зниження валютного курсу рубля - на рівні інфляції. Стримування інфляції та девальвації дозволило б, згідно з урядовими оцінками, знизити темпи падіння виробництва або стабілізувати їх. Проте насправді взаємозв'язок між усіма цими параметрами в економіці в минулому році опинилася принципово інший в порівнянні з тим, як це передбачалося в офіційних прогнозах.

5.2.1. Грошову пропозицію.

В основі практично всіх попередніх розрахунків, що стосувалися грошової пропозиції на 1999 р, лежало припущення про скорочення реальної грошової маси (М2). Очікувалося, що, при деякому зростанні реальних доходів населення заощадження приватних осіб не зростуть, а реальні кошти підприємств - знизяться. В принципі, дане припущення означало боротьбу з інфляцією за рахунок скорочення сукупного попиту та проведення відповідної, жорсткою, грошової політики, основною складовою якої повинен був стати адміністративний контроль за обмінним курсом рубля. Однак подібний намір входило в протиріччя з розрахунками, згідно з якими зростання виробництва повинен був стимулюватися проведенням м'якої грошової політики і посиленням монетизації економіки.

Зростання грошової пропозиції (М2) в 1999 р -

прогнозні і фактичне значення

Джерело: АЛ "Веди"

Зростання реального грошової пропозиції в 1999 р виявився найбільш істотним за останні роки. Збільшення М2 не мало помітного інфляційного та девальваційного ефекту, як це припускали більшість експертів, оскільки було значною мірою забезпечено зростанням фінансових коштів підприємств. Виробники ж направили збільшені доходи на поповнення оборотних коштів і заміну зношеного обладнання. Банківська система, в свою чергу, направила весь зріст залишків грошових коштів на рахунках підприємств на збільшення рублевих кредитів реальному сектору. Банківські депозити фізичних осіб з урахуванням інфляції залишилися незмінними.

5.2.2. Фактори зростання грошової пропозиції.

За підсумками 1999 грошова пропозиція (агрегат М2) зросла на 57.2%, у тому числі готівка в обігу поза банківською системою (М0) - на 42.0%, обсяг безготівкових грошей - на 68.2%. Таким чином, зросла і сукупна грошова пропозиція в реальному обчисленні (скориговане на індекс споживчих цін).

В якості основних каналів грошової пропозиції повинні були виступити централізовані кредити Міністерству фінансів РФ і покупка Центральним банком РФ іноземної валюти на відкритому ринку. Найважливішими ж сценарними параметрами були прийняті обсяг кредитів, наданих Росії міжнародними фінансовими організаціями (вірніше, їх недолік), і розмір платежів, пов'язаних з обслуговуванням зовнішнього боргу. За підсумками року практично весь приріст грошової бази (вузької) був забезпечений за рахунок покупки Центральним банком іноземної валюти на ринку; нетто-купівля ЦБР іноземної валюти висловилася значенням 3.8 млрд. дол., або близько 102 млрд. руб. При цьому зростання грошової бази в 1999 р склав близько 114 млрд. Руб.

Темпи зростання грошової пропозиції

Джерело: ЦБР, АЛ "Веди"

Збільшення як грошової маси, так і грошової бази в 1999 р значно перевищило прогнозні значення. У той же час такі ключові параметри фінансової сфери, як зростання споживчих цін і обмінного курсу рубля, виявилися нижче очікуваного рівня. Подібний феномен має наступні пояснення:

зростання грошової пропозиції був обумовлений головним чином поліпшенням фінансового стану підприємств. Останні ж, як зазначалося вище, використовували фінансове ресурси для поповнення оборотних коштів і заміни застарілого обладнання, у зв'язку з чим розширення грошової маси не відбилося на споживчих цінах;

· Зниження доходів населення зумовило незначне зростання споживчих цін, так само як і збільшення попиту приватних осіб на готівкову іноземну валюту;

· Зростання споживчого попиту в другій половині минулого року був компенсований збільшенням виробництва відповідної продукції вітчизняними підприємствами.

Структура грошової маси М2

Джерело: ЦБР, АЛ "Веди"

Є всі підстави вважати, що і в нинішньому році принципові тенденції у фінансовій сфері не зміняться. Перш за все, при збереженні динаміки підвищення реальних наявних доходів населення, яка явно окреслилася в середині минулого року, заощадження населення також будуть зростати. Враховуючи існуючий криза банківської системи, можна очікувати, що весь приріст заощаджень населення буде направлений на купівлю готівкової іноземної валюти. Подальше збільшення доходів підприємств також може бути використано для придбання іноземної валюти, оскільки спостерігалася торік інвестиційна активність була пов'язана лише з заміною у виробничій сфері вибулого устаткування на аналогічне, продовження ж зростання оборотних коштів в умовах обмеженого кінцевого попиту малоймовірно.

Висновки.

Підсумки економічного розвитку Росії в 1999 р зайвий раз підтвердили, що, з одного боку, відбуваються в країні погано розуміються і регулюються (що випливає з прогнозів, підготовлених офіційними органами), з іншого боку, є відомі складності в розрахунках, що проводяться незалежними експертами (зокрема, через важкопрогнозованих урядових рішень). Головна ж методологічна проблема прогнозування розвитку національної економіки стосовно до минулого року полягала в труднощі оцінки зміни фінансових потоків між населенням та підприємствами (як основними внутрішніми агентами) після фінансової кризи 1998 р Фінансовий баланс держави (розширеного уряду) залишався в 1999 р досить стабільним і , як і відповідні потоки в розрахунках із зовнішнім світом, визначався зовнішніми, сценарно задаються параметрами. З цієї точки зору всі прогнозні оцінки на 1999 р припускали, що після кризи відновлення доходів населення відбуватиметься незрівнянно швидше, ніж у підприємств. Ключовими ж погрозами бачилися значне зростання споживчих цін і обмінного курсу рубля. Тому в якості антиінфляційних заходів розглядалися проведення жорсткої грошової політики, яка повинна була призводити до падіння реального грошової пропозиції і незначного зростання цін виробників.

Відповідно, прогнозувався спад промислового виробництва та обсягів виробленого ВВП. Тим часом за підсумками економічного розвитку Росії в 1999 р зростання виробленого ВВП виявився вище всіх прогнозних показників, а обсяг промислової продукції - значно вище. Фактичне зростання цін виробників перевищив запланований значення в 1.5-2.0 рази, індекс споживчих цін і середньорічний обмінний курс рубля також перевищили бюджетні орієнтири. У той же час необхідно відзначити, що всі відхилення фактичних значень від запланованих виявилися на користь державних фінансів - перевиконання бюджетного плану зі збору доходів було вище, ніж зростання витрат федерального бюджету.

Радар-діаграма "прогноз-факт" (урядовий прогноз

основних макропоказників на 1999 р (у% до 1998 г.) - їх фактичні значення)

· - Грудень 1999 до грудня 1998

Джерело: АЛ "Веди", уряд РФ

Закон про федеральний бюджет РФ в поточному році може бути виконаний або перевиконаний, але, навіть згідно з офіційними оцінками, за підсумками 2000 фактичні значення основних макроекономічних параметрів будуть суттєво відрізнятися від бюджетних проектировок. Уточнений прогноз Міністерства економіки РФ вказує на те, що значення всіх ключових параметрів будуть вищими запланованих і бюджет буде перевиконано. Очевидно, що основною характеристикою макроекономічного прогнозу є його точність, і якщо протягом шести місяців найважливіші його параметри переглядаються на 20% і більше, можна зробити висновок, що або Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Центральний банк РФ не володіють ситуацій або / і використовується ними для розробки прогнозів апарат нікуди не годиться. Громадськості взагалі не були представлені детальні сценарії, покладені в основу прогнозних розрахунків на 2000 У кожному разі, в умовах настільки значних разбросов в прогнозних значеннях не може бути й мови про будь-які доступному, навіть короткостроковому, бюджетному плануванні.

Крім оцінки структури фінансових потоків між основними внутрішніми агентами - підприємствами і населенням - іншої базової гіпотезою на 1999 р виступала негативна причинно-наслідковий зв'язок між обсягами випуску та інфляцією. Вона передбачала, що при збільшенні темпів інфляції посилюється спад виробництва, і, навпаки - за зниженням інфляції слідують зростання виробництва і посилення інвестиційної активності. Насправді ж спостерігалася протилежна залежність, яка підтвердила стимулюючий вплив помірної інфляції на виробничу активність.

Прогнозні розрахунки на 1999 р, що стосувалися обсягів російського експорту, були досить стабільні, що пов'язано з сировинною структурою останнього. Однак викликають великі сумніви оптимістичні оцінки зростання експорту в нинішньому році - внаслідок: 1) несприятливих прогнозів динаміки світових цін на енергоресурси і 2) обмежень зростання виробництва відповідної продукції через недостатні інвестицій. Оцінки зростання імпорту більш невизначені, що пояснюється залежністю даного параметра від динаміки доходів населення, а також динаміки реального обмінного курсу рубля (тобто від відмінності між внутрішньою інфляцією і темпами девальвації). Є підстави припускати, що в якості основного виступить сценарій, згідно з яким буде спостерігатися зростання імпорту при стабілізації експорту.

У ролі ведучих факторів зниження зростання споживчих цін в 1999 р передбачалися обмеження зростання грошової пропозиції і обмеження зростання цін виробників. Це означало, що посткризове відновлення доходів населення буде компенсуватися зростанням пропозиції споживчих товарів, при цьому ціни виробників будуть невисокі. Насправді ж виявився реалізований сценарій, що припускає комбінацію діючих факторів з різних "зв'язок", а саме: зростання доходів виробників при збільшенні обсягу продажів на внутрішньому ринку - одночасно із зростанням доходів при стабільному рівні реалізації продукції на зовнішньому ринку. Необхідно відзначити, що в 2000 р, за певних умов, можливий "реверсивний" сценарій, який передбачає стабілізацію обсягів виробництва та незначне зростання цін виробників разом з помітним зростанням споживчих цін. В якості умов реалізації даного сценарію можуть виступити падіння світових цін на основні групи експортних товарів Росії одночасно зі зростанням реальних наявних доходів населення.

Динаміка обмінного курсу рубля в поточному році залежатиме від співвідношення основних компонентів попиту та пропозиції іноземної валюти. Пропозиція іноземної валюти буде визначатися активним сальдо за поточними операціями внешнеплатежного балансу - головним чином перевищенням обсягів експорту над імпортом. Скорочення припливу іноземної валюти може бути традиційно обумовлено відтоком капіталу з країни. Роль додаткового (хоча, як це не парадоксально, незрівнянно менш значимого) компонента зіграють платежі, пов'язані з обслуговуванням зовнішнього боргу РФ, скориговані на надходження зовнішніх кредитів від міжнародних фінансових організацій.

При збереженні банківської кризи і депресії на російському фінансовому ринку прогноз щодо рівня процентних ставок стає безглуздим. Однак умови, при яких вартість вільних фінансових ресурсів не має критеріїв, роблять кредит для підприємств недоступним, а банківські депозити - досить ризикованими вкладеннями і для фізичних, і для юридичних осіб.

На закінчення відзначимо, що порівняння різних економічних прогнозів має, насамперед, методологічне значення - пов'язане з виявленням характеру діючих причинно-наслідкових зв'язків. Якщо останні викладені переконливо, певний інтерес представляють і конкретні кількісні оцінки, однак такий "інструмент" аналізу і прогнозу, як усереднені прогнозні значення, в російських умовах позбавлений всякого сенсу.

Література.

1. Базовий курс по ринку цінних паперів. Навчальний посібник. М .: Фінансовий видавничий дім "Діловий експрес", 1997.

2. Башет К.В. «Статистика комерційної діяльності», М: «Фінанси і статистика», 1996.

3. Елесеева М.А. «Загальна теорія статистики», М .: «Статистика», 1988.

4. Журнал «Питання статистики» 1996 №1, №11; 1997 №2, №4, №5.

5. Зайцев Д. Бурхливе і важкий зростання. / Журнал для акціонерів, №3, 1995, с.23-26.

6. Заява Уряду РФ і Центрального банку РФ від 17.08.98 р

7. Миркин Я.М. Цінні папери і фондовий ринок. М .: «Перспектива», 1995.

8. Операції з цінними паперами: російська практика: Підручник. Семенкова Є.В. М .: «Перспектива», 1997.

9. Постанова Уряду РФ "Про державну програму захисту прав інвесторів на 1998-1999 роки" № 785 від 17 липня 1998

10. Російський фондовий ринок: Закони, коментарі, рекомендації / За ред. А.А. Козлова, М .: «ЮНИТИ», 1994.

11. Указ Президента РФ "Про Федеральної комісії з ринку цінних паперів" № 1009 від 01.07.96.

12. Указ Президента РФ "Про затвердження Концепції розвитку ринку цінних паперів в Російській Федерації" № 1008 від 01.07.96.

13. Федеральний закон "Про ринок цінних паперів" № 39-ФЗ від 22.04.96.

14. Фінанси. Під ред. В.М. Родіонової. - М .: «Фінанси і статистика», 1994.

15. Фондовий портфель. Книга емітента, інвестора, акціонера. / Под ред. А.В.Петракова., М: «Сомінтек», 1992.

16. Харченко Л.П. «Статистика» М: «ИНФРА - М», 1997.

17. http://www.prime-tass.ru.

18. http://www.vedi.ru.

19. http://gks.ru.

© 8ref.com - українські реферати