трусики женские украина

На головну

 Статистика - Статистика

1. Предмет статистики як науки. Завдання статистики в умовах ринкової економіки.

Статистика - від латинського слова status - стан або стан речей.

Статистика - государствоведение. Слово статистика многомерно. У 1740 р Було зроблено перше визначення поняття статистика. Як наука виникла в 18 столітті.

Статистика - галузь суспільних наук, що має на меті збір, упорядкування, аналіз і зіставлення фактів, що відносяться до найрізноманітніших масовим явищам.

Статистика, як наука підрозділяється на:

теорію статистики,

макроекономічну статистику,

економічну статистику,

галузеву статистику.

Кожна галузь має свою статистику. Статистика розвивається як окрема наука. Галузева статистика доповнює теорію статистики.

Теорія статистики є основоположною дисципліною і служить фундаментом для застосування статистичного методу аналізу для господарських суб'єктів. На будь-якому рівні і в будь-якій сфері ефективність використання статистики в чому визначається якістю вихідної інформації.

У визначенні статистики:

сукупність числових чи цифрових даних характеризуючих різні сторони життя держави (економічну, політичне життя суспільства),

галузь знань має свої принципи і методи,

галузь практичної діяльності суспільства (збір, обробка, аналіз даних).

Предметом статистики є кількісний вимір становлення багатоукладної економіки, з метою отримання інформації про якісні показники різних форм господарювання з тим, щоб проводити порівняльний аналіз їх діяльності.

Статистика вивчає масові суспільні явища. Масові суспільні явища - це явища, які зустрічаються у великих кількостях, але відрізняються один від одного величиною певного ознаки.

Статистика вивчає закономірності розвитку з допомогою кількісних показників, тому вона визначає розміри, рівні і величини різних явищ, вивчає структуру явищ, динаміку явищ, взаємодія явищ.

Завдання статистики:

Перехід від галузевого принципу збору інформації до статистики підприємства. Статистика підприємства дає достатню інформацію для взаємозалежного аналізу функціонування ринків праці, капіталу, товарів і послуг.

Перехід на якісно нові міжнародні стандарти в галузі статистики цін, зайнятості, вартості робочої сили і рівня життя населення.

Створена основа для широкого застосування різноманітних математичних і статистичних методів для розрахунків та контролю надійності статистичних даних.

Створена система статистичних показників для 3-х рівнів управління: федерального (макроекономічні показники), територіального (галузі та сектори економіки), підприємств (статистика підприємств).

2.Метод угруповань в статистиці і його застосування в статистиці.

Залежно від цілей і завдань розрізняють:

просту зведення,

складну зведення.

Проста зведення - підрахунок підсумків за однією ознакою.

Складна зведення включає статистичну угруповання - це розчленовування досліджуваної сукупності на однорідні групи з суттєвого для них ознакою і представлення результатів угруповання і зведення у вигляді таблиці.

Завдання:

виділення групового ознаки,

визначення числа груп і інтервалів,

обгрунтування системних показників за групами,

побудова рядів розподілу і статистичних таблиць.

Види статистичних угруповань:

типологічні угруповання (групи промислових підприємств за формами власності в 1995 р)

структурні угруповання (все приймається за 100%)

аналітичні угруповання по факторному ознакою, який є причиною підсумовування результативного ознаки.

Приклад:

 Форми власності

 1995

1

 державна

 5,3%

2

 муніципальна

 2,7%

3

 власність громадських організацій

 2,3%

4

 приватна

 72,6%

5

 змішана

 18,6%

Залежно від числа ознак покладених в основу угруповання розрізняють:

проста (за однією ознакою),

комбінована або комбінаційна (з двох і більше ознаками),

багатовимірна (більше трьох).

Складні угруповання може бути кількісні (число) і атрибутивні (стать, вік, територія).

Класифікація - це стійка угруповання по атрибутивному ознакою, яка дає докладний перелік розглянутих статистичних показників.

Завдання визначення числа груп:

за формулою Стержесса:

n = 1 + 3.322lgN, N - число всієї досліджуваної сукупності.

Величина інтервалу (i): i = (xmax-xmin) / n = R / n, де R - розмах варіації

s = ((xi-xср) 2 / n)) 1 / 2- середнє квадратичне відхилення

Кількість груп визначається за допомогою показника середнього квадратичного відхилення (правильно визначає міру варіації ознаки).

Якщо величина інтервалу 0,5s, то сукупність розбивається на 12 груп, якщо величина інтервалу 2 / 3s або s - 9 або 6 груп.

Інтервали:

рівні,

не рівні,

відкриті,

закриті,

прогресивно убуваючі,

прогресивно зростаючі,

спеціалізовані.

3. Статистичні ряди розподілу, їх застосування в статистиці.

Ряди розподілів - це впорядковані ряди числових показників, що характеризують склад або структуру суспільних явищ по одному варьирующему ознакою.

Ряди розподілів:

первинний ряд,

ранжируваних ряд (зростаючий або спадаючий),

атрибутивний (за ознакою),

варіаційні (кількісний ознака)

дискретний (варіанти мають значення цілих чисел. Наприклад, число членів сім'ї - 2,3, 4,5 і т.д.)

інтервальний (значення варіант даються у вигляді інтервалів. Наприклад, розмір зарплати 100-200, 200-300 і т.д.)

Елементи ряду розподіляються:

варіанти або значення ознаки за якими будуються розподілу,

частота - число повторень варіантів,

частость - питома вага числа одиниць кожної групи у підсумку.

При обробці матеріалів отриманої угруповання ми будує графіки:

інтервальні ряди - у вигляді полігону розподілу,

дискретні ряди - гістограма.

Коммулята - інтегрована крива при графічному зображенні низки розподілів. На осі ординат відкладаються накопичені частоти.

4.Статістіческіе таблиці, їх види та правила побудови.

Статистичні таблиці використовуються для оформлення результатів статистичних угруповань.

Статистичні таблиці - зведена числова характеристика, що досліджує сукупність по одному або кілька досліджуваним ознаками, взаємозалежним логікою економічного аналізу, тобто це система рядків і граф, які в певній послідовності і зв'язку викладають результати зведення й угруповання статистичної інформації.

Статистична таблиця містить підмет і присудок. Підмет розташовується по рядках, а присудок - по графам.

Залежно від підмета:

проста таблиця (перечневая, хронологічна, територіальна),

групова таблиця за однією ознакою,

комбінаційна таблиця ділиться на 2 і більше груп.

Вміст може бути простим і комбінаційною. Кожна таблиця повинна мати заголовок, місце і час до якого відносяться дані.

Д - відсутність даних, --- - не маємо дані.

Аналіз таблиць:

структурний,

змістовний.

Таблиці спряженості - це зведена числова характеристика досліджуваної сукупності по 2 або більше атрибутивною або якісними ознаками. Застосовуються при вивченні громадської думки, рівня і способу життя, суспільно-політичного ладу і т.д.

Найбільш простим видом спряженості - таблиці частот 2х2.

 В1

 В2

 Разом

 А1

 А2

 Разом:

Графічно статистичні дані зображують:

діаграми порівняння,

структурні діаграми (кругові),

діаграми динаміки,

статистичні карти.

Основні правила складання та оформлення статистичних таблиць:

Таблиця повинна бути по можливості невеликою за розмірами, тому коротку таблицю легше проаналізувати. Іноді доцільніше побудувати 2-3 невеликі таблиці, ніж одну велику.

Назва таблиці, заголовок рядків підмета і граф присудка повинні бути сформульовані точно, коротко і ясно і, якщо це потрібно, повинні мати одиниці виміру. У назві таблиці слід зазначити територію і період, до яких відносяться наведені дані. Не слід назва показників в таблиці супроводжувати інструктивними поясненнями, що розкривають їх зміст. Краще ці пояснення винести в примітка.

Рядки підмета і графи присудка зазвичай розміщують за принципом від часткового до загального, тобто спочатку показують складові, а наприкінці підмета або присудка наводять підсумки. Якщо наводяться не всі доданки, а виділяються найбільш важливі з них, то спочатку показують загальні підсумки, а потім виділяють найбільш важливі їх складові частини, для цього після підсумкового рядка дають пояснення «у тому числі».

Рядки в підметі і графи в присудок часто нумерують для того, щоб зручніше було посилатися на цифри таблиці. При цьому в присудок нумеруються тільки графи, в які вписуються цифри. Графи підлягає або зовсім не нумеруються, або позначаються літерами («А», «Б» і т.д.).

При заповненні таблиці користуються такими умовними позначеннями: якщо дане явище зовсім не має місця, ставлять тире, якщо відомості про це явище відсутні, ставлять три крапки або пишуть «немає відомостей»; якщо відомості є, але числові значення менше ухваленій у таблиці точності, ставлять 0,0.

Округлені числа наводять у окремих графах таблиць з однаковим ступенем точності (до 0,1, до 0,01 і т.д.). Коли показники у відсотках виражаються великими числами, то доцільно замінити їх вираженням «в стільки-то разів більше або менше». Наприклад, замість 2486% краще написати «в 24,9 рази більше».

Якщо наводяться як звітні дані, але і розрахункові дані, то доцільно зробити про це застереження в таблиці або в примітці до неї.

Таблиця може супроводжуватися примітками, в яких вказуються джерела даних, більш докладний зміст показників та інші необхідні пояснення.

5.Абсолютние і відносні величини, їх застосування у фінансовій статистиці.

Абсолютні показники - це узагальнюючі статистичні показники, які виражають розміри, обсяги, рівні, масу, площу і т.д.

Абсолютні величини - іменовані числа, які виражаються в натуральних, вартісних, трудових, умовно-натуральних величинах. Також виходять розрахунковим шляхом (природний приріст населення, товарообіг і т.д.).

Відносні величини - це узагальнюючі показники, які дають числову міру співвідношення двох порівнянних статистичних величин.

Порівнювана величина - А, база порівняння - В.

Відносна величина - ОВ = А / В.

Якщо В = 1, то ОВ - виражається в коефіцієнтах

якщо В = 100%, то ОВ - виражається в%

якщо В = 1000, то ОВ - в промиллях% o

Коефіцієнт народжуваності Кр = 8,8% o на 1000 чол. - Народжується 8 чол.

Якщо В = 10000 ОВ -% oo - продеціміллі в охороні здоров'я та освіті. Кількість лікарів в 1996 р 43% oo - 43 лікаря на 10000 населення.

Види відносних величин:

відносна величина структури - відносна частка (питома вага) частини в цілому, виражена у відсотках.

відносна величина динаміки використовується для характеристики зміни явища в часі. Обчислюються шляхом відношення величини поточного періоду до величини одного з минулих періодів. Розрахунок показників з постійної і змінної базою.

відносна величина інтенсивності - ступінь розвитку даного явища по відношенню до іншого тісно з ним пов'язаного (щільність населення). Наприклад, сукупність дітей народилися протягом якогось роки можна порівняти з сукупністю дітей народжених у попередньому році.

відносна величина коорд. - Це відношення частини до частини. ППП - промислово-виробничий персонал, ППП - робочі.

відносна величина порівняння використовується для характеристики співвідношення однойменних показників, що відносяться до різних об'єктів, територій, взятих за одні й ті ж періоди часу або на один і той же момент.

відносна величина виконання завдання - ставлення фактичних даних до заданого завданням.

Основи використання абсолютних і відносних величин:

попереднє теоретичне обгрунтування досліджуваних показників,

забезпечення порівнянності даних за методологією території і часу,

відносну величину необхідно застосовувати в сукупності з абсолютними величинами (особливо в динаміці),

треба розрахувати на основі достовірних, повних відомостей, які залежать від правильної організації статистичного спостереження.

6. Середня, її сутність і застосування в статистиці.

Середні величини - це узагальнюючі показники, які дають узагальнену кількісну оцінку масових економічних явищ не залежно від відмінностей між окремими одиницями, що входять у сукупність.

Середні величини характеризують типове притаманне більшості одиниць сукупності, дозволяють порівнювати, виявляти закономірності.

Основні умови розрахунку та застосування середніх величин:

розрахунок треба вести для однорідною, однокачественной сукупності,

загальні середні необхідно доповнити груповими середніми і індивідуальними величинами,

сукупність для розрахунку середніх повинна бути досить велика min - 20-30 одиниць.

необхідно правильно вибрати одиницю сукупності для розрахунку середніх.

7. Види середніх і способи розрахунку.

Види середніх.

Середні відносяться до класу статечних середніх.

Xcp = ((Sxm) / n) 1 / m

якщо m = 1 - середня арифметична,

якщо m = -1 - середня гармонійна,

якщо m = 2 - середня квадратична,

якщо m = 0 - середня геометрична,

середнє хронологічне, структурний середнє (мода, медіана)

Будь середня величина обчислюється з економічного змісту показників.

Середня собівартість Zcp = SZq / Sq, де q - сума всієї продукції

Середнє арифметичне і гармонійне найчастіше застосовується для розрахунку узагальнюючих показників.

Середня арифметична проста xcp = Sx / n

Середня арифметична зважена xcp = Sx * f / Sf, де f - частота народження

Середня гармонійна проста xcp = n / S (1 / x)

Середня гармонійна зважена xcp = SM / S (M * (1 / x)); M = x * f

Середня квадратична проста xcp = ((Sx2) / n) 1/2

Середня квадратична зважена xcp = ((Sx2 * f) / Sf) 1/2

застосовується лише при обчисленні показників варіації

Середня геометрична xcp = (x1m * x2m * ... * xnm) 1 / mxcp = (Пx) 1 / mіспользуется в рядах динаміки

Середнє хронологічна - використовується для моментальних рядів

xcp = (1 / 2x1 + x2 + x3 + ... + 1 / 2xn) / n-1

Мода - це варіанта із найбільшою частотою. Медіант - це варіанта, яка лежить в середині ряду розподілу і ділить сукупність навпіл.

Правило вибору середньої:

середня арифметична застосовується тоді коли є варіанти і абсолютне число одиниць варіантів і їх питома вага. Середня гармонійна застосовується коли є варіанти, а в якості ваги - похідна величина. Вибір виду середньої залежить від вихідної інформації.

8. Показники варіації.

Розрахунок показників варіації виник тоді, коли величина варіанти формувалася під впливом безлічі факторів, у цьому випадку середня величина не збігається з індивідуальним значенням і відрізняється від них. У цьому випадку варіація - відхилення від середньої по індивідуальному значенням. Варіація може бути велика і маленька.

розмах в варіації R = xmax-xmin- для виявлення не типових одиниць.

середнє лінійне відхилення - це середнє арифметичне з абсолютних відхилень індивідуальних значень від їх середнього значення.

Для НЕ згрупованих даних dср = SЅx-xсрЅ / n (1)

для згрупованих даних dср = SЅx-xсрЅ * f / Sf (2),

застосовується рідко т.к. не враховує знак.

Дисперсія або середній квадрат відхилень

s2 = S (x-xcp) 2 / n (1); s2 = S (x-xcp) 2 * f / Sf (2)

застосовується у вибіркових спостереженнях

Середнє квадратичне відхилення

s = (s2) 1/2, використовується в економічному аналізі. Дає абсолютну міру варіації ознаки і виражається в тих одиницях в яких виражається середнє.

Коефіцієнт варіації

V = (s / xcp) * 100%

характеризує відносну міру варіації ознаки і є мірилом типовості, надійніше середній і показує на однорідність сукупності.

Варіація:

мала V = 5,10,15%

помірна V = 20,30,35%

висока V = 40% (V t = 1; Р = 0,954 => t = 2; Р = 0,997 => t = 3

Dx = t (s2 (1-n / N) / n) 0.5- бесповторного відбір

Для частки: mW = (W (1-W) / n) 0.5повторний mW = (W (1-W) (1-n / N) / n) 0.5бесповторний DW = tmWпріменяется для власне-випадкової і механічної вибірки.

При типової вибірки:

mx '= (scp.гр2 / n) 0.5scp.гр2- середня з внутрішньогрупових дисперсії

mx '= (scp.гр2 (1-n / N) / n) 0.5Dx = tmx' = t (scp.гр2 / n) 1 / 2mW = (W (1-n) / n) 0.5DW = tmW

При малій вибірці: mx '= (s2 / (n-1)) 0.5s2 = S (x-xcp) 2 / (n-1)

Dx = tm = t (s2 / (n-1)) 1/2

Імовірність Р розраховується по таблиці Стьюдента

xcp '- Dx

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка