На головну

Ділова бесіда та аналіз тексту - Риторика

Зміст

1. Ведення ділової бесіди

1.1. Введення

1.2. Цілі і завдання ділової бесіди

1.3. Види ділових бесід

1.4. Проведення бесіди

1.5. Висновок

2. Стилістичний аналіз тексту

2.1. Лексика

2.2. Синтаксис

2.3. Фонетика

2.4. Морфологія

Список використаної літератури

1. Ведення ділової бесіди

1.1. Введення

Ділова бесіда - це розмова переважно між двома співрозмовниками, відповідно її учасники можуть і повинні брати до уваги специфічні особливості особистості, мотивів, мовних характеристик один одного, тобто спілкування носить багато в чому міжособистісний характер і передбачає різноманітні способи мовного і немовного впливу партнерів один на одного.

В теорії управління бесіда розглядається як вид ділового спілкування, спеціально організований предметну розмову, службовець вирішення управлінських завдань. На відміну від ділових переговорів, які значно більш жорстко структуровані і, як правило, ведуться між представниками різних організацій (або підрозділів однієї організації), ділова розмова, хоча завжди має конкретний предмет, більш особистісно орієнтована і частіше відбувається між представниками однієї організації.

1.2. Цілі і завдання ділової бесіди

До числа цілей, що вимагають проведення ділової бесіди, можна віднести, по-перше, прагнення одного співрозмовника за допомогою слова зробити певний вплив на іншу людину або групи до дії, з тим, щоб змінити існуючу ділову ситуацію або ділові відносини, іншими словами, створити нову ділову ситуацію або нові ділові відносини між учасниками бесіди; по-друге, необхідність вироблення керівниками відповідних рішень на підставі аналізу думок і висловлювань співробітників.

В порівнянні з іншими видами мовної комунікації ділова бесіда володіє перевагами: 1) швидкість реагування на висловлювання співрозмовників, що сприяє досягненню цілей; 2) підвищення компетентності керівника завдяки обліку, критичної перевірці та оцінці думок, пропозицій, ідей, заперечень і критичних зауважень, висловлених в бесіді; 3) можливість більш гнучкого, диференційованого підходу до предмета обговорення як наслідок розуміння контексту проведення бесіди, а також цілей кожної зі сторін.

При проведенні ділових бесід бажано слідувати сформульованим правилам: 1) чітко визначати цілі свого повідомлення ; 2) робити повідомлення зрозумілим і доступним для сприйняття різними групами працівників, знаходити конкретні ілюстрації загальних понять, розвивати загальну ідею, використовуючи яскраві приклади; 3) робити повідомлення по можливості короткими і стислими, відмовлятися від змін інформації, привертати увагу співробітників лише до тих проблем, які стосуються їх конкретно; 4) у розмові з співробітниками слідувати правилам активного слухання, демонструвати їм сигнали вашого розуміння і готовності до спільних дій.

Водночас ділову бесіду як безпосередню взаємодію двох її учасників треба будувати на основі наступних важливих принципів : 1) свідома настройка на рівень співрозмовника, облік змісту виконуваних ним завдань, його повноважень і сфери відповідальності, життєвого і трудового досвіду, інтересів, особливостей його мислення й мови; 2) раціональна організація процесу бесіди, що, перш за все, означає короткий виклад співрозмовниками змісту інформації з обговорюваної теми, бо розлоге виклад і надлишкова інформація ускладнює засвоєння самого істотного; 3) простота, образність, чіткість мови як умова дохідливості інформації до співрозмовника.

1.3. Види ділових бесід

1. Бесіда при прийомі на роботу носить характер «прийомного» інтерв'ю, основна мета якого оцінити ділові якості що надходить на роботу.

2. Бесіда при звільненні з роботи має два різновиди: ситуацію незапланованого, добровільного звільнення працівника і ситуацію, коли працівника доводиться звільняти або скорочувати.

3. Проблемні і дисциплінарні бесіди, викликані до життя або виникнення збоїв в діяльності співробітника і необхідністю критичної оцінки його роботи, або фактами порушення дисципліни. В процесі підготовки проблемної бесіди керівник повинен заздалегідь відповісти на питання про сенс, цілі, результати, засоби й методи вирішення проблеми, прагнучи до того, щоб у ході бесіди підлеглий прийняв позицію керівництва. При цьому існують деякі правила, що дозволяють уникнути бесіди у формі «розносу» і провести її з конструктивними результатами. Для цього слід: 1) отримати необхідні відомості про співробітника та його роботу; 2) побудувати бесіду, дотримуючись наступну черговість в повідомленні інформації: повідомлення, що містить позитивну інформацію про діяльність співробітника; повідомлення критичного характеру; повідомлення похвально-повчального характеру; 3) бути конкретним і уникати неясностей (наприклад таких оборотів як: «Ви зробили не те, що потрібно», «Ви не виконали завдання»); 4) критикувати виконання завдання, а не особистість.

1.4. Проведення бесіди

Передбачає наявність низки обов'язкових етапів: підготовчий етап, початок бесіди, обговорення проблеми, прийняття рішення, завершення бесіди.

1. Підготовчий етап. У період підготовки до майбутньої розмові необхідно продумати питання її доцільності, умови та час її проведення, підготувати необхідні матеріали і документи. Готуючись до майбутньої розмові, потрібно уникнути двох крайнощів: з одного боку, зайвої впевненості у своєму вмінні відразу, без підготовки і продумування деталей, провести ефективну розмову, а з іншого - своєрідної перестраховки, прагнення пунктуально продумати всі етапи майбутньої зустрічі, врахувати найменші деталі власного поведінки та поведінки свого співрозмовника аж до використання пауз і жестів.

2. Початок бесіди. Завдання, які вирішуються на початку бесіди, пов'язані, насамперед, з встановленням контакту з співрозмовником, створенням атмосфери взаєморозуміння, пробудженням інтересу до розмови. Саме від перших фраз кожного учасника зустрічі залежить їх подальше ставлення до предмета розмови і своєму співрозмовнику як особистості.

Перерахуємо ряд методів, використання яких ефективно на початку бесіди: 1) метод зняття напруженості: використання теплих слів, особистого звернення, компліментів, жарти для встановлення більш тісного контакту з співрозмовником; 2) метод «зачіпки»: використання якої-небудь події, порівняння, особистого враження, анекдоту або незвичайного питання, дозволяють образно уявити суть проблеми, обговоренню якої має бути присвячена бесіда; 3) метод стимулювання гри уяви: постановка на початку бесіди безлічі питань по ряду проблем, які повинні розглядатися в ході бесіди; 4) метод «прямого підходу»: безпосередній перехід до справи без будь-якого обговорення - коротке повідомлення про причини, по яким призначена бесіда, і швидкий перехід до конкретного питання.

3. Основна частина. Ця частина бесіди націлена на збір і оцінку інформації з обговорюваної проблеми; виявлення мотивів і цілей співрозмовника; передачу запланованої інформації. Успішному проведенню цієї фази сприяє володіння технікою постановки питань, методами активного слухання і сприйняття відомостей і фактів.

4. Заключна частина бесіди. Ця частина служить своєрідною загальної її оцінкою. Успішно завершити бесіду - значить досягти заздалегідь намічених цілей. Завданнями цього етапу є: досягнення основної або запасний мети; забезпечення сприятливої ??атмосфери в кінці бесіди; стимулювання співрозмовника до виконання наміченої діяльності; підтримання в разі потреби надалі контакту зі співрозмовником.

1.5. Висновок

Таким чином, ділова бесіда може бути розглянута як особливий вид міжособистісної взаємодії в організованому середовищі. Чітке усвідомлення учасниками бесіди цілей, які вони переслідують, розуміння функціональних особливостей кожного з її етапів, володіння психологічними і мовними прийомами ведення ділової бесіди є необхідним складовим ефективної ділової комунікації.

2. Стилістичний аналіз тексту

«Глава 7 Судова влада.

Стаття 121.

1. Судді незмінюваність.

2. Повноваження судді можуть бути припинені чи припинені не інакше як в порядку і з підстав, встановлених Федеральним законом. »

Цей текст опублікований в офіційно-діловому стилі.

2.1. Лексика

Тематично обумовлені спеціальні слова «судова влада» і «федеральний закон».

Юридичні терміни: суддя, повноваження, підстави.

Вживаються також слова і вирази, які не прийняті в інших цілях: незмінюваність, припинені не інакше як в порядку і з підстав.

2.2. Синтаксис

В даному тексті строгий і певний порядок слів, мова непряма. Текст розділений на пункти. Використано обов'язкові реквізити даного виду документа: номер і найменування статті і глави.

Подстілом даного тексту - законодавчий (юридичний), представлений в текстах закону, конституції, статуту, цивільних і кримінальних актів. Спосіб викладу - директивний. Наведені приклади виконують стілеобразную функцію. Загальна форма викладу - безособова.

2.3. Фонетика

[д] - [т] поря [д] ке - поря [т] ке

[m]

2.4 . Морфологія

Відсутня експресивна забарвлення. Усі дієслова належать в майбутньому часі. Низька частотність дієслів.

Список використаної літератури

1. Львів М.Р. Основи теорії промови - М .: Вид. центр «Академія». - 2000.

2. Розенталь Д.Е., Голуб І.Б., Теленкова М.А. Сучасна російська мова. - 4-е вид. - М .: Айріс-прес. - 2002.

3. Російська мова та культура мови. Підручник під ред. В.І. Максимова. - М .: Гардарика. - 2001.

4. Конституція РФ - М .: Юридична література. - 1993. - 64 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com