На головну

 Розрахункові роботи з електротехніки - Радіоелектроніка

Типів розрахункова робота №1.

Дано:

Е1 = 110 В

R1 = 0,2 Ом

R8 = R9 = 0,4 Ом

R5 = R6 = 1 Ом

U5 = 60 В

U6 = 50 В

Знайти: струми в гілках трьома методами.

Рішення:

Метод законів Кірхгофа.

Запишемо I закон Кірхгофа для вузла А: (1);

Запишемо I закон Кірхгофа для вузла В: (2);

Запишемо II закон Кірхгофа для трьох контурів:

для контуру I -: (3);

для контуру II -: (4);

для контуру III -: (5).

Вирішимо систему рівнянь (1), (3), (4):

 I 1

 -I 2

 -I 3 0

 (R 1 + R 8 + R 9) - I 1

 R 5 - I 2 0

 E 1 + U 5

0

 -R 5 - I 2

 R 6 - I 3

 -U 5 -U 6

Випишемо коефіцієнти при невідомих:

 1 -1 -1 0

 (R 1 + R 8 + R 9)

 R 5 0

 E 1 + U 5

0

 -R 5

 R 6

 -U 5 -U 6

Підставимо чисельні значення з вихідних даних:

 1 -1 -1 0

 (0,2 + 0,4 + 0,4) 1 0110 + 60

 0 -1 1 -60-50

Визначимо ?, ?I1, ?I2, ?I3по формулами:

За формулами Крамера визначимо:

- Струми в трьох гілках.

Перевірка: по I закону Кірхгофа для вузла А :;

76, (6) -93, (3) +16, (6) = 0

Метод контурних струмів.

Хай у кожному контурі протікає тільки один контурний струм. У першому ток I11, у другому струм I22.

Запишемо II закон Кірхгофа для першого контуру:

Запишемо II закон Кірхгофа для другого контуру:

Вирішимо систему цих рівнянь і визначимо контурні струми:

Струми в зовнішніх гілках рівні контурним струмів, значить:

I1 = I11 = 76,7 A - струм в першій гілки.

I3 = I22 = -16,6 - струм в третин гілки.

У суміжній галузі струм дорівнює різниці контурних струмів:

I2 = I22-I22 = 76,7 + 16,6 = 93,3 A - струм в другій гілки.

Метод вузлових напруг.

До вузлів А і В підводиться напруга UAB- вузлове, напрямок якого вибирається довільно.

I закон Кірхгофа для вузла А: (1);

II закон Кірхгофа для контуру I -:

(2);

II закон Кірхгофа для контуру II -:

(3);

II закон Кірхгофа для контуру III -:

(4);

Для визначення напруги між вузлами UABуравненія (2), (3), (4) необхідно підставити в рівняння (1):

- Напруга між вузлами А і В.

Струми в гілках визначимо за рівнянням (2), (3), (4):

- Струми в трьох гілках.

- 3 -

Типів розрахункова робота №2.

Дано:

Знайти:

Рішення:

- Діюче значення напруги.

- Дійсна частина

- Уявна частина

- Діюче значення струму.

- Дійсна частина

- Уявна частина

Визначити R (активний опір) за законом Ома.

- Повний опір.

R = 9 Ом

- Активна потужність.

- Реактивний опір.

- Повна потужність.

- Показова форма запису.

? = 0 °

- Показова форма запису.

?i = 53 ° - початкова фаза струму.

- 2 -

Типів розрахункова робота №4.

Дано:

Za = Zb = Zc = 1,5 + j2

Uп = 220 В

Визначити:

Iл - лінійний струм

Iф - фазний струм

Р - активна потужність

Q - реактивна потужність

S - повна потужність

Побудувати:

Векторну діаграму струмів і напруги.

Рішення:

На схемі UA, UB, UC- фазні напруги;

UAB, UBC, UCA- лінійні напруги;

ZA, ZB, ZC-фазні опору навантажень;

Визначення фазного опору навантажень:

Схема буде симетричною якщо UA = UB = UC = UФ = 127 В

Визначення комплексів напруг у фазах А, В, С:

Визначення фазних струмів:

Діючі значення фазних струмів:

При з'єднанні фаз джерела енергії і приймача зіркою лінійні струми рівні відповідно фазним струмам.

У разі симетричного приймача діючі значення всіх лінійних і фазних струмів однакові, тобто Iп = Iф

IА = IВ = IС = IП = 50,8 А

Визначення потужності у фазах:

де - комплексно-поєднане число.

Тоді повна потужність всього ланцюга визначається:

Чинне значення повної потужності

Тому S = P + Qj, то

активна потужність.

реактивна потужність.

Діаграма:

- 4 -

Тіпавая розрахункова робота №5.

Дано:

Za = Zb = Zc = 1,5 + j2

Uл = 220 В

Визначити:

Iл - лінійний струм

Iф - фазний струм

Р - активна потужність

Q - реактивна потужність

S - повна потужність

Побудувати:

Векторну діаграму струмів і напруги.

Рішення:

Uл = Uф = 220 В

UAB = UBC = UCA = 220 В

Записати комплекси фазних напруг

Визначення комплексів струмів у фазах:

Діючі значення фазних струмів:

При з'єднанні "трикутник" у трифазній симетричній системі справедливі співвідношення:

Визначення потужності у фазах:

де - комплексно-поєднане число.

Тоді повна потужність всього ланцюга визначається:

Чинне значення повної потужності

Тому S = P + Qj, то

активна потужність.

реактивна потужність.

Діаграма:

- 4 -

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com