На головну    

 Управління термічним цехом - Металургія

На чолі цеху стоїть начальник, безпосередньо підлеглий директору підприємства. За допомогою цехового апарату начальник цеху здійснює адміністративне, технічне та господарське керівництво, підбирає кадри. Він несе персональну відповідальність за якість продукції, виконання програми, збереження матеріальних цінностей, дотримання техніки безпеки, впровадження нової техніки.

У великих термічних цехах начальник цеху керує виробництвом через заступників і цехові служби; в невеликих цехах - через старших і змінних мастеровСхема управління великим термічним цехом

Для систем. Поліпшення якості продукції та прискорення технічного прогресу виробництва в структурі управління сучасним термічним цехом передбачає спеціальну службу технологічної підготовки виробництва. Служби ТПП цеху займається впровадженням нових технологічних пресів, забезпеченням виробничих ділянок сучасними засобами технологічного оснащення, розробкою заходів щодо наукової організації виробництва, розробкою і впровадженням раціоналізаторських пропозицій, забезпеченням робочих місць необхідною документацією, реконструкцією термічних відділень і ділянок.

Особливу увагу ТПП приділяється на сучасному виробництві у зв'язку з впровадженням САПР і ГПС.

Багато з цих функцій виконують або технологічне бюро безпосередньо підпорядковане ОГмет, або воно ж спільно зі службою ТПП термічного цеху.

Заступник начальника цеху з виробництва здійснює оперативне керівництво виробництвом. Він стежить за своєчасністю запуску деталей в обробку і за часом їх здачі споживачеві, за розподілом виробів по ділянках і робочих місць, несе перед начальником цеху відповідальність за виконання програми. Йому підкоряються планово-оперативні бюро, начальники відділень і ділянок.

Планово-оперативне бюро складає календарні плани і графіки запуску і здачі продукції всіма відділеннями і ділянками цеху по місяцях, добі і змінах (змінно-добові завдання), веде оперативне регулювання і контроль виконання програми, забезпечує робочі місця всім необхідним для безперебійної роботи.

Обов'язки диспетчера складаються: в оперативному циркулювання ходу виробництва, в координації діяльності взаємопов'язаних підрозділів і ділянок, в усуненні виникаючих порушень і відхилень.

При наявності в термічному цеху пункту управління із засобами диспетчеризації (телефон, радіо, магнітофон, телевізори і т.д.), а так само засобів обчислювальної техніки для збору, накопичення, обробки і передачі первинної інформації є можливість більш оперативно здійснювати контроль за ходом виробництва і своєчасно приймати рішення.

Для контролю якості проекції в термічних цехах та відділеннях організовують бюро технічного контролю (БТК), підпорядковане загальнозаводського ВТК. У функції БТК входять: перевірка властивостей готових виробів; контроль технологічних режимів; перевірка стану засобів технологічного оснащення і вимірювальних приладів, контроль за дотриманням технологічної дисципліни, систематизація та аналіз шлюбу і розробка рекомендацій щодо його запобігання, своєчасне виконання контрольних операцій, забезпечення надійності результатів перевірки, а так само високої продуктивності праці контролерів. Свою діяльність БТК має погоджувати з іншими службами термічного цеху.

Начальник БТК зобов'язаний своєчасно повідомляти адміністрацію термічного цеху про всі випадки масового шлюбу і порушеннях технологічної дисципліни.

Компановку ТЕРМІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

1. Склад термічних підрозділів

Склад термічних підрозділів на заводах і у виробничих об'єднаннях обумовлюється спеціалізацією підприємств, характером і повнотою технологічних процесів виготовлення, специфікою термообробки, зв'язком термічних підрозділів з суміжними цехами і рівнем розвитку допоміжного виробництва.

Роботи з визначення складу термічних підрозділів терміти ведуть спільно з проектувальниками суміжних виробництв, причому ці завдання нерідко вирішуються в кілька етапів. Спочатку відповідно до характеру загальнозаводського виробничого процесу виготовлення та обробки (расцеховки) намічають склад і первісну схему розташування термічних підрозділів на підприємстві. Далі при розробці проекту по кожному термічному підрозділу в цю схему вносять корективи.

За основу при проектуванні складу термічних підрозділів беруть обсяг і стабільність вантажопотоків виробів.

Розташування термічних підрозділів на заводі повинно відповідати прийнятій виробничій структурі і схемі компоновки цехів і служб, характеру загальнозаводського вантажопотоку та видами наявного транспорту.

Кожне термічне підрозділ територіально наближають до тих суміжним цехам, з якими вони мають найбільш тісні зв'язки, або розміщують на їх території.

При обслуговуванні групи суміжних цехів, дане термічне підрозділ розташовують ближче до тих цехах, продукція яких займає найбільший обсяг в його програмі обробки.

Основні термічні цехи на деяких заводах організовують разом з ковальським, ливарним та ін. Гарячими цехами у вигляді т.п. групи гарячих цехів, розташованих територіально з підвітряного боку. Таке об'єднання дозволяє зменшити пожежну небезпеку і поліпшити гігієнічні умови для решти цехів, більш раціонально організовувати склади палива, енергетичні станції та ін. Однак принцип зонування не повинен вступати в протиріччя з вимогою забезпечення раціональних загальнозаводських вантажопотоків. Допоміжні термічні підрозділи найчастіше розташовуються у відповідних цехах або коло них.

Термічні підрозділи повинні бути розташовані так, щоб при необхідності в майбутньому їх можна було розширити, зберігши при цьому наявні інженерні комунікації і транспортні шляхи.

Розташування термічних підрозділів у цехах машинобудівного заводу

.Організація Термічних підприємств у виробничих об'єднаннях

До складу об'єднання входить головне підприємство, ряд заводів-філій, проектно-технологічні інститути, науково дослідні лабораторії, дослідні цехи і заводи, а так само різні служби та господарства. Наявність у виробничих об'єднаннях величезних матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів забезпечує широкі можливості щодо прискорення технічного процесу всіх виробництв, включаючи термічне. На основі поглиблення специфікації підприємств і цехів у виробничих об'єднаннях поглиблюється і спеціалізація, наприклад: на автобудівному (виробництво колінчастих валів, ресор, пружин, клапанів), формують вузькоспеціалізовані термічні цехи та відділення масового або великосерійного виробництва з обробки зазначених деталей і заготовок. На підприємствах технологічної спеціалізації (ковальських, штампувальних, ливарних заводах), формують спеціалізовані термічні підрозділи по обробці поковок або виливків з широким впровадженням суміщаються процесів. При організації в рамках об'єднання заводів або цехів функціональної спеціалізації в них створюють термічне підрозділ з досить високим рівнем серійності обробки виробів допоміжного призначення.

РОЗМІЩЕННЯ ТЕРМІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Термічні цехи можуть розташовуватися в окремих будівлях, разом з іншими цехами, на площах суміжних цехів.

Відповідно до класифікації з пожежної небезпеки будинку для термічних підрозділів відносяться до категорії Г, в яких обробляють негорючі матеріали (метали) в гарячому або розпеченому стан, а так само спалюються в якості паливі тверді, рідкі та газоподібні речовини, причому сам процес обробки супроводжується виділенням променистою теплоти, іскор і полум'я.

Окремі будівлі коли характер виробництва або пожежна безпека вимагає територіального відділення термообробки від суміжних будівлях. Відокремлення від інших цехів може викликатися або великими розмірами термічного обладнання, наприклад баштових печей, для яких передбачають висоту будівлі до підкранових колій 24-30 м., Або необхідністю обробки довгомірних виробів (авіа деталей, стовбурів, труб та ін.) У вертикальному положенні.

Блокові будівлі

Взаємопов'язані цехи заводу, в тому числі і термічні, часто розміщують в багатопрогонових будинках.

Схема розміщення термічних підрозділів у багатопрогонові блочному приміщенні (заштриховано)

При цьому поліпшуються виробничі зв'язки, знижується вартість питомої площі, скорочуються транспортні шляхи і протяжність енергетичних комунікацій. Для організації термічних цехів у зазначених приміщеннях найчастіше відводять крайні вогнестійкі пролети.Двупролетное зданіеКаждое будівля має наступні елементи

1-колона

2-поздовжня разгібочная вісь

Розбивочні осі (позначені літерами і цифрами в гуртках - взаємно перпендикулярні прямі лінії, що зображують на плані розбивочну сітку;

Сітка колон (чорні жирні крапки) показують схему розміщення колон на плані цеху і визначається креслення осями;

Проліт - частина будівлі між двома суміжними колонами і торцевими стінами;

Ширина прольоту - відстань L між двома поздовжніми креслення осями;

Крок колон - відстань t між осями 2-х суміжних колон одного ряду уздовж осі будинку (для зручності планування ділянок крок колон середніх рядів зазвичай приймають 12 м, а по крайніх рядах - крок колон 6, рідше 12 м.)

У будівлях, що мають значну протяжність, передбачають температурні шви ТШ, для обмеження сил, що виникають від перепаду температури.Четирехпролетное будівля

Для зручності переміщення людей і вантажів підлоги в термічних підрозділах повинні знаходитися на одному рівні з підлогою суміжних виробництв. Підлоги повинні бути стійкими (Не слизькі), міцними, вогнестійкими, водонепроникні, виготовляються з недорогих матеріалів, наприклад з металевих (чавунних) рифлених плит, цементобетона, клінкеру, керамічних плит та ін. На ділянках травлення, промивання підлоги іноді роблять з невеликим ухилом і лотками для стоку рідини. В даний час використовують переважно стандартні багатопролітні будівлі з min числом перегородок. Краща конфігурація будівель з широтою прольотів 18,24,30 м. При необхідності використовуються більш широкі прольоти їх виконують кратними 6 м. Будівлі з прольотами 12, 9 м і менше застосовують для організації невеликих термічних підрозділів по обробці, наприклад інструментів. До складу кожного поверху, багатоповерхових будівель, можуть включатися напівпідвальні приміщення та перекриття, що підносяться над планувальної відміткою на 2 м і більше.

Підвальним вважається поверх, підлога якого розташований нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину висоти цього поверху. Повали в термічних відділеннях передбачають лише в тому випадку, якщо без них не можна обійтися, воно використовуються для установки високих шахтних печей, вертикальних забитих блоків (висотою 15м і більше), а так само розміщення масло охолоджувальних систем, димососним станцій, складів вогнетривів та ін.

Більшість термічних підрозділів розміщують в одноповерхових приміщеннях, які більш зручні для розташування в них громіздкого і важкого устаткування, перевезення важких вантажів, пристрої приймачів, фундаментів і т.п. в таких будівлях з верхніми ліхтарями забезпечується краща вентиляція. Висоту приміщення в термічних цехах та відділеннях встановлюють рівною 8,10,12м і більше, але кратною 2м.

Якщо обробляти легкі вироби і використовувати некрупное обладнання (навантаження на перекриття не перевищує 20 кН / м2), то термічні підрозділи можуть розміщуватися в багатоповерхових будинках, зазвичай на верхніх поверхах. Це підвищує концепцію виробництва і скорочує протяжність комунікацій.

Площа приміщення кожного термічного підрозділи поділяють на:

1) виробничу

2) Допоміжну

3) Службово-побутову

До складу виробничих входять площі, займані виробничим обладнанням, робочими місцями термістів, транспортними засобами, робочою виробами, пунктами контролю, проходами і проїздами між ділянок (за винятком магістральних проїздів).

До допоміжних відносять площі для ремонту устаткування і оснащення, приміщення для обслуговування персоналу, ділянки для приготування карбюризатора, місця розташування маслоохолоджувальних систем, приміщення ВТК, магістральні проїзди (шириною не менше 4 м) для руху автомашин і автонавантажувачів.

До службово-побутовий площі відносять кабінети керівного складу, а також приміщення для технологічного, конструкторського, лічильно-конторського персоналу. У приміщеннях термічних підрозділів або біля них можуть передбачатися такі будівельні споруди:

1) Майданчики - плоскі пристрої, що спираються на самостійні опори;

2) Антресолі - майданчики всередині будівлі, що використовуються для допоміжного складського чи іншого призначення;

3) Галереї - повністю або частково закриті надземні або наземні споруди елементи будівель

4) Тунелі - закриті горизонтальні або похилі споруди, елементи будівель заввишки> 1,8м;

5) Естакади - відкриті горизонтальні або похилі споруди, що складаються з ряду опор, що знаходяться на певній висоті над підлогою, що допускають проїзд і прохід під ними;

6) Етажерки - 2-х або багатоярусні пристрої з самостійними опорами;

7) Тамбур-шлюзи - пристрої у вигляді тамбура, що запобігають можливість проникнення полум'я, газів, парів і ін. Речовин з одного приміщення в інше.

© 8ref.com - українські реферати