На головну

 Підручник з міжнародних відносин - Економіка

МІЖНАРОДНІ

відносини

Рекомендовано Державним комітетом Російської Федерації з вищої освіти в якості навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами «Політологія», «Соціологія», спеціальностями «Політологія», «Соціологія», «Міжнародні відносини».

Москва

«Нова школа» 1996

ББК 60.56 я 73 Ц 96 УД До 316: 327

Автор П.А. Циганков, доктор філософських наук, професор.

Циганков П.А.

Ц 96 Міжнародні відносини: Навчальний посібник. - М .:

Нова школа, 1996. - 320 с. ISBN 5-7301-0281-10

Головна мета посібника - узагальнити і систематизувати найбільш усталені положення і висновки, наявні в світовій науковій та навчально-методичній літературі про міжнародні відносини; допомогти у формуванні первинного уявлення про сучасний рівень розробки цієї дисципліни у нас і за кордоном.

Посібник адресовано студентам і аспірантам за спеціальностями: «Міжнародні відносини», «Політологія», «Соціологія», - а також всім вивчають суспільні науки і цікавиться проблемами міжнародних відносин.

ББК 60.56 я 73

 ISBN 5-7301-0281-10

 © Циганков, 1996 © Видавництво «Нова школа», 1996

ЗМІСТ

Передмова ........................................... <-

Глава I. Теоретичні витоки та концептуальні підстави

міжнародних відносин ................................. 11

1. Міжнародні відносини в історії

соціально-політичної думки .................................... п

2. Сучасні теорії міжнародних відносин .......... 17

3. Французька соціологічна школа ....................... 32

Примітки .................................... 49

Глава II. Про & ьект і предмет Міжнародних відносин ........ 44

1. Поняття і критерії міжнародних відносин ............. 46

2. Світова політика .................................... <л

3. Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики .................. 55

4. Предмет Міжнародних відносин. fit Примітки ................................... ----......... ........... о->

Глава III. Проблема методу в Міжнародних відносинах .... 74

1. Значення проблеми методу ............................... 75

2. Методи аналізу ситуації ........................... 7Q

3. Експлікатівние методи ................................... 09

4. Прогностичні методи .................................. 07

5. Аналіз процесу прийняття рішень ......................... qq

Примітки ............................... ---..-..........

Глава IV. Закономірності Міжнародних відносин ......... 107

1. Про характер законів у сфері міжнародних відносин ................................

2. Зміст закономірностей міжнародних відносин ...........................................

3. Універсальні закономірності Міжнародних відносин ............................... j н д л

Примітки --...-.................................

315

 126

 .129 .135

 .139 .146

 .147 .148

 .150

 .157 .166

 .168 .171

 .178, .189

 ..191 ..192

 ..197

 .200 .207

 .209

 .210 .215

 .220 .224

Глава V. Міжнародна система .......................................

1. Особливості та основні напрямки системного підходу до аналізу міжнародних відносин ..........

2. Типи і структури міжнародних систем ...............

3. Закони функціонування і трансформації міжнародних систем .......................................... .........

Примітки ................................................. .....................

Глава VI. Середа системи міжнародних відносин .........

1. Особливості середовища міжнародних відносин ........

2. Соціальне середовище. Особливості сучасного етапу світової цивілізації ............................................. ............

3. внесоциального середу. Роль геополітики в науці

про міжнародні відносини ...........................................

Примітки ................................................. .........................

Глава VII. Учасники міжнародних відносин ....

1. Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин ......................................

2. Недержавні учасники міжнародних відносин ............................................ ......................

Примітки ................................................. ...............

Глава VIII. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин ............................................ ..................................

1. Цілі та інтереси в міжнародних відносинах .....

2. Кошти і стратегії учасників міжнародних відносин .......................................... ...............................

3. Особливості сили як засобу міжнародних акторів .......................................... ....................................

Примітки ................................................. .....................

Глава IX. Проблема правового регулювання міжнародних відносин ............................................. ....

1. Історичні форми і особливості регулятивної ролі міжнародного права ........................................ ....

2. Основні принципи міжнародного права ............

3. Взаємодія права і моралі у міжнародних відносинах ......................................... ..............................

Примітки ................................................. ......................

316

Глава Х. Етичний вимір міжнародних відносин ........................................... ......................................

1. Різноманіття трактувань міжнародної моралі .......

2. Основні імперативи міжнародної моралі ..........

3. Про дієвість моральних норм в міжнародних відносинах ......................................... .................................

Примітки ................................................. .........................

Глава XI. Конфлікти і співробітництво в міжнародних відносинах ............................................ ...................................

1. Основні підходи до дослідження міжнародних конфліктів .......................................... .................................

2. Зміст і форми міжнародного співробітництва ........................................... ..........................

Примітки ................................................. .........................

Глава XII. Міжнародний порядок ..................................

1. Поняття міжнародного порядку ............................

2. Історичні типи міжнародного порядку .........

3. Повоєнний міжнародний порядок ..................

4. Особливості сучасного етапу міжнародного порядку ........................................... ...................................

Примітки ................................................. .....................

Додаток (тести) .............................................. ...............

ЦИГАНКОВ Павло Опанасович МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Навчальний посібник

Редактор В. І. Міхалевська Коректор Н.В. Козлова Комп'ютерна верстка А.М. Биковської

Ліцензія ЛР № 061967 від 28.12.92. Підписано до друку 21.10.96. Формат 60х90 / 16. Папір офсетний. Гарнітура Таймі. Друк офсетний. Ум. печ. л. 20. Тираж 10 000 екз. Замовлення 1733.

Видавництво «Нова школа» 123308, Москва, Проспект Маршала Жукова, 2

Віддруковано з готового оригінал-макету в АТВТ «Ярославський поліграфкомбінат». 150049, м Ярославль, вул. Свободи, 97.

ПЕРЕДМОВА

Міжнародні відносини здавна займали істотне місце в житті будь-якої держави, суспільства і окремої людини. Походження націй, освіта міждержавних кордонів, формування та зміна політичних режимів, становлення різних соціальних інститутів, збагачення культур, розвиток мистецтва, науки, технічного прогресу і ефективної економіки тісно пов'язані з торговельними, фінансовими, культурними та іншими обмінами, міждержавними союзами, дипломатичними контактами та іншими обмінами, міждержавними союзами, дипломатичними контактами і військовими конфліктами - або, інакше кажучи, з міжнародними відносинами. Їх значення зростає ще більше в наші дні, коли всі країни вплетені в щільну, розгалужену мережу різноманітних взаємодій, що впливають на обсяги і характер виробництва, види створюваних товарів і ціни на них, на стандарти споживання, на цінності та ідеали людей,

Закінчення «холодної війни» і розпад «світової соціалістичної системи», вихід на міжнародну арену колишніх радянських республік як самостійних держав, пошуки нової Росією свого місця у світі, визначення її зовнішньополітичних пріоритетів, переформулювання національних інтересів - всі ці та багато інших обставин міжнародного життя безпосередньо впливають на повсякденне існування людей і долі росіян, на сьогодення і майбутнє нашої країни, її найближче оточення і, в певному сенсі, на долі людства в цілому.

У світлі сказаного стає зрозуміло, що в наші дні різко зростає об'єктивна необхідність в теоретичному осмисленні міжнародних відносин, в аналізі відбуваються тут змін та їх наслідків і, не в останню чергу, в рас-

ширення і поглиблення відповідної тематики в загальногуманітарному підготовці студентів.

Як навчальна дисципліна «Міжнародні відносини» 1впервие з'являється в університетах США та Великобританії після Першої світової війни, коли виникають перші дослідні центри та університетські кафедри. Тоді ж з'являються і перші програми відповідних навчальних курсів, в яких узагальнюються і викладаються результати нового наукового напрямку. Новий імпульс у своєму розвитку Міжнародні відносини отримали після Другої світової війни. Лідируючі позиції США на світовій арені, переконаність політичної еліти країни у відповідальності Америки за долі міжнародного порядку викликали в ній потребу осмислити глибинні корені руйнівних міжнародних конфліктів з метою їх недопущення в майбутньому, знайти шляхи мирного вирішення спірних питань у відносинах між державами, підвищити роль міжурядових організацій в досягненні колективної безпеки і, звичайно, надійно захистити свої національні інтереси в умовах швидко мінливого міжнародного оточення. У такій обстановці великі кошти, що виділяються на вивчення міжнародних проблем, у поєднанні з гнучкою університетською системою перетворили США на найбільший науковий центр з дослідження світової політики і міжнародних відносин. Завдяки роботам таких вчених як Едвард Карр, Миколу Спайкмен, Рейнхольд Нібур і особливо Ганс Морген-тау (який в 1948 році видав свою головну працю «Політичні відносини між націями. Боротьба за владу і світ»), в соціальних науках міцно затверджується щодо самостійне напрямок, що вивчає міжнародні реалії. Сьогодні, за різними оцінками, від 80 до 85% всієї світової літератури з Міжнародних відносин видається в США2, що частково дає підставу кваліфікувати цю дисципліну як «as American as an apple pie» 3. Разом з тим, останнім часом Міжнародні відносини досить інтенсивно розвиваються і в Європі, в

'Тут і далі під «Міжнародними відносинами» розуміється відповідна наука і навчальна дисципліна. У свою чергу, для позначення об'єкта даної науки і навчальної дисципліни використовується термін «міжнародні відносини».

2Ето не означає, що всі автори публікованих в США робіт - американські громадяни. Тут ситуація повністю відповідає тому становищу, яке існує в політичній науці в цілому (див. Про це: Хрустальов М.А. Теорія політики і політичний аналіз. Навчальний посібник. М., МГИМО, 1992, с. 3-4).

3см. Korani B. Analyse des relations intemationales. Approches, concepts et donees. Montreal, 1987, p. X.

Зокрема в Англії, де ця дисципліна має міцні традиції, у Франції та інших країнах.

У нашій країні доля Міжнародних відносин, як і соціальних наук в цілому, була досить складною. З одного боку, враховуючи потребу держави спиратися на наукові підходи при плануванні міжнародно-політичних акцій і прийнятті відповідних рішень, влада була змушена створити і терпіти існування в рамках Академії наук спеціалізованих дослідницьких центрів - таких, як, наприклад, Інститут світової економіки і міжнародних відносин або Інститут економіки світової системи соціалізму. З іншого боку, пильний контроль за «ідеологічною чистотою» наукового пошуку і прагнення «захистити» громадян від «небезпеки проникнення буржуазного впливу» найчастіше фактично зводили цей пошук нанівець. Основним жанром, в рамках якого результати наукових досліджень знаходили свій вихід, були «аналітичні записки в інстанції», а також закриті публікації системи інститутів, що існували при ЦК КПРС, КДБ і т.п. Що стосується Міжнародних відносин як навчальної дисципліни, то її викладання велося тільки в напівзакритих «відомчих» інститутах типу МДІМВ.

З 90-х років становище починає змінюватися. Корінні соціально-політичні зміни в країні породили настійний «соціальне замовлення» на розробку наукової бази у вирішенні таких завдань, як ефективна політична соціалізація суспільства, підвищення рівня політичної культури і політичної участі громадян. З'являються як переказні, так і вітчизняні праці з проблем політичної науки, переорієнтуються багато з раніше існуючих періодичних видань з суспільних наук, виникають нові наукові та публіцистичні журнали політологічного профілю. Введення по-літології в програми вищих навчальних закладів стимулювало підготовку відповідних підручників і навчальних посібників. І нехай не в усьому це проходило гладко, в цілому

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com