На головну

Основи логистики - Логистіка

1.Опред-ие поняття і етапи розвитку лог-ки

Балка-ка сталася від греч.слова logistike - мистецтво обчислювати, міркувати.Історія возник-я і розвинений лог-ки йде в далеке минуле. Перші посади логистов появ-сь в Др.Афінах. У період чи Римської імперії сущий- служителі логисты або логистики, к-ые заним-сь распред-їм продуктів, формир-їм запасів, обміном м/у провінціями. У Візантії в 1 тысячилетии н.э. задачами лог-ки явл озброєння армії, снабж-е її військовим заможний-ом.

Перші науч труди по лог-ки появ у Франції в нач XIX в автор А. Жоміні військовий спец-т.

Особливо бурхливе розвинений балка-ка получ в період II мир війни, до-так була застосована для рішення страт-їх задач і чіткого взаимод-ия оборотнной промыш-ти, снабж-їх баз і транспорту з метою своеврем-го обеспеч-я армії вооруж-їм і продовольством. У 60-ые м. балка-ка поступово переходить з військової обл в гражд-ую, а потім в пр-у. У кінці XXв логистич наука вкл в себе закупівельну, транспортну, произв-ую, информац-ую, збутову лог-ку. Т/про балка-ка прагне max-але удовл-ть запити потреб-ля з min-мі з-тами для произв-ля.

Балка-ка - це наука про планир-нді, контроль і упр-ии транспортиров-їм, складир-їм і інш. досвідченого-мі і нематер-мі операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і мат-лов до произ-го пред-ия, внутрішньозаводської переробки сировини і мат-лов і п/ф, доведення ГП до потреб-ля в соот-ии з інтересами і треб-ями останнього, а також передачею зберігання і переробки соот-щей инф-ции і соот-щих фин.потоков. Балка-ка - наука об упр-ии товародвиж-їм.

2. Концепції і основні поняття логистики

До- це система поглядів, то або інакше розуміння явищ, процесів.

Система поглядів на совершенстввование господарській діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками характеризує концепцію логистики. Основні сосотовляющие даної концепції є:

- реалізація принципу системного підходу при рішенні логистических задач (керована на основі інформації що отримується із зовнішньої середи)

- прийняття рішень на основі економічних компромісів(інтереси різних підрозділів предп-я)

-облік витрат протягом всього логистической ланцюга(управління витратами по доведенню досвідчений. Потоку від первич. до конеч. потреб.

- оритация на логистику як чинник підвищення конкурентноспособности підприємств.(з точки зору їх вличния на доходи від продажу товарів.)

Матеріальний потік (МП) - сукупність ресурсів одного найменування, що знаходяться в процесі додатку до них різних логистических операцій (складування - елементарний МП).

Безліч елементарних МП що формуються на підприємстві складають загальний мат. потік, що забезпечує функціонування підприємства. МП має розмірність (об'єм, час, кількість, маса), формою існування МП може бути вантажообіг складу або вантажний потік (к-ть вантажів, перевезене окремими видами транспорту від пункту відправлення до пункту призначення за опр. період часу).

Інформаційний потік (ИП) не завжди відповідає даний. МП, тобто ИП і МП можуть бути синхронні і асинхронні.

Логистическая операція - відособлена сукупність дій, направлених на перетворення ИП або ИП. Логистическая операція може бути матеріальною (транспортування, складування, вантаження) і нематеріальною (збір даних об МП, зберігання і передача даних).

Логистический канал - часткова впорядкована безліч, що складаються з постачальника, споживача, перевізників, посередників, страхувальників і т.д.

Споживач або постачальник в умовах ринкової економіки мають можливість вибору по різних критеріях за допомогою застосування різних методів обчислення рейтингів.

Виробничий цикл - частина логистического циклу (від запуску на операцію до повного виготовлення).

Логистический цикл - включає сферу звертання. Логистические витрати - витрати на виконання логистических операцій (складування, зберігання...). По эк. змісту логистические витрати представляють:

Логистическая система - адаптивна система із зворотним зв'язком, що виконує ті або інакші логистические функції або операції, що складається з підсистем, що має розвинені зв'язки із зовнішньою середою.

Сім правил логистики:

1. продукт повинен бути необхідний споживачу

2. продукт повинен бути сооответсвующего якості

3. продукт повинен бути в необхідній кількості

4. продукт повинен бути доставлений в потрібний час

5. продукт повинен бути доставлений в потрібне місце

6.продукт повинен бути доставлений з мінімальними витратами

7. продукт повинен бути конкретному споживачу

3.Логистичесик функції і операції

Логистічеська функція - це укрупнена група логистических операцій, направлених на реалізацію цілей логистической системи.

Кожна з функцій логистики надає собою однорідну (сточки зору мети) сукупність дій.

До основних логистичеким функцій відносять планування матеріального забезпечення виробничих замовлень, управління запасами, управління распеделением продукції. До логистическим функцій можуть бути також онесены прогнозування, контроль, регулировние.

Логистичекая операція - це обособленнная сукупність дій, направлених на перетворення матеріального і информационого потоку. До них відноситься складування, транспортування, упаковку і інш. Виділяє зовнішні і внутрение логистические операції. До зовнішніх логистическим операцій відносять всі дії в області постачання і збуту готової продукції, а до внутрішніх - операції по управлінню матеріальним потоком у виробництві. Крім того, опрециии можуть бути односторронними або двухстроними, пов'язаними з переходом права сосбственности на товар з одного юридичного лиця на інше.

4Матер. потік

Матеріальні потоки утворяться в резузультате трансортировки, складтровния і виконання інших материльных операцій з сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами - починаючи від певичного джерела сировину і закінчуючи кінцевим споживачем.

Мат. потік - це віднесена до тимчасового інтервалу сукупність товарно-матеріальних цінностей, що розглядаються в процесі додатку до них різних логистичесикх опрераций.

Сукупність ресурсів одного наиманования, що знаходяться на всьому протязі від конкретного джерела виробництва до моменту споживання, утворить елементарний метериальный потік. Безліч елементарних потоків, що формуються на підприємстві, состовляет загальний матеріальний потік, обеспекчивающий нормальне функціонування підприємства.

Виділяють зовнішній і внутрішнього, вхідний і що виходить досвідчений. потоки.

Зовнішній мат. потік - це потік, який протікає у зовнішній по відношенню до даної логистической системи середі.

Внутрішній м. п. - це п. кіт. протікає у внутреней середі ат отнош. даної логистич. системі.

Вхідний - це зовнішній потік, вхідний в дану логистическую систему.

Матеріальний п, що Виходить. - це потік, що виходить у зовнішню середу з даної логистической системи

Управління мат. п. передбачає визначення параметрів траєкторії руху матеріалів, до числа яких відносяться:

- наим. мат. ресурсів, - к-ть мат. ресурсів,-початкова точка (вибір постачальника), -час (термін виконання замовлення)

Поняття розподільної логистики.

Задача - довести товар до споживача з мінімальними витратами і в найкоротший термін.

Місце розподільної логистики і її

функції в логистической системі

Розподільна логистика пов'язана з товародвижением в сфері розподілу:

- планування і контроль за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місць походження до місць їх використання.

Існує два підходи до визначення функцій логистики розподілу. Перший охоплює комплекс операцій по відвантаженню готової продукції зі складу постачальника. Другий - більш широкий. У цьому випадку вважається, що розподільна логистика реалізовує весь процес звертання матеріальної продукції що починається з моменту, коли вона попадає на склад споживача. При цьому потрібно мати внаслідок, що задачі розподілу вирішуються на рівні мікро- і макрологистики.

Задачі:

- планування процесу реалізації;

- вибір упаковки продукції, її комплектація і консервування;

- організація відвантаження продукції;

- контроль за транспортуванням до місця споживання і доставка продукції споживачу;

- організація послереализованного обслуговування.

На макроуровне до задач розподільної логистики відносяться:

- вибір схеми розподілу матеріальних потоків;

- формування какнадлв розподілу;

- розміщення розподільних центрів.

5. Логист. системи і їх види.

Логистическая система - адаптивна система із зворотним зв'язком, що виконує ті або інакші логистические функції або операції, що складається з підсистем, що має розвинені зв'язки із зовнішньою середою.

Логистические інформаційні системи являють собою відповідні інформаційні мережі, що починаються з денних вимог замовників (що представляють чисто стохастичну величину), що розповсюджуються через розподіл і виробництво до постачальників. Ці системи звичайно розділяються на три групи.

Інформаційні системи для прийняття довгострокових рішень про структури і стратегії (так звані планові системи). Вони служать головним чином для створення і оптимізації ланок логистической ланцюжка. Для планових систем характерна пакетна обробка задач.

Інформаційні системи для прийняття рішень на середньострокову і короткострокову перспективу (так звані диспозитивні або диспетчерські системи). Вони направлені на забезпечення налагодженої роботи логистических систем. Мова йде, наприклад, про розпорядження (диспозиції) внутрішньозаводським транспортом, запасами готової продукції, забезпеченні матеріалами і підрядним постачанням, запуску замовлень у виробництво. Деякі задачі можуть бути оброблені в пакетному режимі, інші вимагають інтерактивної обробки (on-line) через необхідність використати як можна більш актуальні дані. Дипозитивная система готує всі початкові дані для прийняття рішень і фіксує актуальний стан системи в базі даних.

Інформаційні системи для виконання повсякденних справ (так звані виконавчі системи). Вони використовуються головним чином на адміністративному і оперативному рівнях управління, але іноді містять також деякі елементи короткострокової диспозиції. Особливо важливі для цих систем швидкість обробки і фіксування фізичного стану без запізнювання (тобто актуальність всіх даних), тому вони в більшості випадків працюють в режимі on-line. Мова йде, наприклад, про управління складами і обліку запасів, підготовці відправки, оперативному управлінні виробництвом, управлінні автоматизованим обладнанням. Управління процесами і обладнанням вимагає інтеграції інформаційних систем комерційного характеру і систем управління автоматикою.

Створення інформаційних систем вимагає системного мислення. Структура логистической системи підприємства, матеріальний потік, забезпечуючі логистические, інформаційні системи взаємопов'язані і взаємозалежні. Щоб логистические інформаційні системи могли забезпечити необхідну ефективність логистических процесів, їх треба інтегрувати вертикально і горизонтально.

6.Виробнича логистика

Порівняння штовхаючої і тягнучої систем Характеристика традиційного (що штовхає) підходу: виготовлення деталей відповідно до графіка (деталі поступають по мірі готовності з попередньої операції на подальшу) Тягнуча система полягає в тому, що подальша дільниця заказує і вилучає деталі, складальні одиниці і т.п. з попередньої дільниці на подальший. Тягнуча система задумана з метою зменшення запасів.

Під тією, що штовхає змий поним с-ма оргії пр-ва в к-ой деталі і п/ф подаються з предыдущ технологич-кой операції на подальшу в соот-ии із зазделегідь сформиров-мі жорстким графіком, а також, це така стратегія збуту к-ая направлена на випереджальне (по отнош-ю до попиту) формир-ия запасів товару в оптових і роздрібних торгових оргіях.

У рамках штовхаючих с-м разраб-ны микрологистич-ие концепції: MRP, MRP-2, ERP, DRP, DRP-2.

Тягнуча с-ма - це с-ма организ-ии пр-ва в к-ой деталі і п/ф подаються на подальшу технологич-ую операцію з попередньою по мірі необх-ти або ця стратегія збуту направлена на випереджальне по отнош-ю до формир-ию товарних запасів, стимулир-ию попиту на прод-ию в роздрібній торговій ланці. У рамках цього підходу разраб-ны микрологистич-ие концепції: JIT, KANBAN, LP.

JIT- це із/з оргії пр-ва основ-ая на синхронізації роботи различ-х цехів предпр-ия, связ-ых технологич-ой ланцюжком на синхронізації графіка постачання і графіка пр-ва. KANBAN-суть в тому, що все производст-ые подразд-ия з-так вкл лінії кінцевої зборки, забезпечуються досвідчений-мі ресурсами, тільки в тому кол-ве і до того терміну к-ые необх-мы для выпол-ия замовлення подразд-ия потреб-ля.

Переваги тягнучої системи

- Відмова від надлишкових запасів, інформація про можливість швидкого придбання матеріалів, або наявність резервних потужностей для швидкого реагування на зміну попиту.

- Заміна політики продажу зроблених товарів політикою виробництва товарів, що продаються.

- Задача повного завантаження потужностей замінюється мінімізацією термінів проходження продукції по технологічному процесу.

- Зниження оптимальної партії ресурсів, зниження партії обробки.

- Виконання замовлень з високою якістю

- Скорочення всіх видів простоїв і нераціональних внутрішньозаводських перевезень.

7.Поняття закупівельної логистики.

Закупівельна логистика є процес забезпечення підприємств матеріальними ресурсами, розміщення ресурсів на складах підприємства, їх зберігання і вындачи у виробництво.

Метою логистики закупівель є задоволення потребнонстей виробництва в матеріалах з максимально можливою экононмической ефективністю.

Ця мета досягається рішенням ряду задач, які можна згрупувати таким чином:

1. Витримання обгрунтованих термінів закупівлі сировини, матеріалів і комлектуючий виробів.

2. Забезпечення точної відповідності кількості постачання потребнностям в них.

3. Дотримання вимог виробництва за якістю сировини, мантериалов і комлектуючий виробів.

Без закупівельної логистики неможлива нормальна деятельнность підприємства. Вона є зв'язуючою ланкою між разнными товаровиробниками і координаторами їх роботи.

Логистика закупівель выполнянет наступні функції:

- формування стратегії придбання матеріальних ресур-, сов і прогнозування потреби в них;

- отримання і оцінка пропозицій від потенційних поставнщиков;

- вибір постачальників;

- визначення потреб в матеріальних ресурсах і раснчет кількості матеріалів, що заказуються і виробів;

- узгодження ціни ресурсів, що заказуються і висновок договорів на постачання;

- контроль за термінами постачання матеріалів;

- ' вхідний контроль якості матеріальних ресурсів і їх разнмещение на складі;

- доведення матеріальних ресурсів до виробничих підрозділів;

- підтримка на нормативному рівні запасів матеріальних ресурсів на складах.

Охарактеризовані функції реалізовуються службою материальнно-технічного постачання (відділ закупівель) в тісної взаимосвянзи з іншими підрозділами підприємства: відділом маркетиннга, виробництвом, службою підготовки виробництва, бухгалтериней, фінансовим і юридичним відділами.

Логистические канали і ланцюги

Канал распред-ия - це сов-ть оргій або отдел-х осіб, к-ые приним на себе або допомагають передати др орг-ям і особам право собств-ти на конкретний товар або послугу на шляху від произв-ля до потреб-ю. Использ-ие каналів распредя приносить произв-ям определ-ые вигоди:-економію фин-х ср-в на распред-ие прод-ии; -возмож-ть влож-я сэконом-ых ср-в в основне пр-у; -продаж прод-ии більше за эф-мі сп-мі; - високу эф-ть обеспеч-я широкої доступності товару і доведення його до цільових р-ков; -сокращ-е V робіт по распред-ию прод-ии.

Рішення про вибір каналів распред-ия необх-мо приймати керівництву оргії. Вибрані канали непсредст-але впливають на швидкість, час, эф-ть движ-я і збереження прод-ии при її доставці від производ-ля до кінцевого споживу.

Канали распред-ия товарів можна охар-ть по числу становлячих їх рівнів. Рівень каналу - це посередник, к-ый виконує роботу по приближ-ию товару і права собств-ти на нього до кінцевого споживу. Протяжність каналу опред-ця по числу промежут-х рівнів м/у производ-їм і потреб-лем.

Горизонт-ые канали складаються з незалежного производ-ля і одного пли неск-їх независ-ых посередників. Кожний член каналу представ-ет собою окреме предпр-ие, стремящ-ця обеспенчить собі max прибуток. max можливий прибуток отдел-го члена каналу може йти в збиток max видобуванню прибутку змий загалом, т.к жоден з членів каналу не має достатнього контролю над деят-тью інших членів.

Вертикал-ые канали распред-я - ка- налы, що складаються з производ-ля і 1-го або неск-їх посред-ков, действунющих як одна єдина с-ма Один з членів каналу або явл собствен-ом інших компаній-учасниць, або предостав-ет ним опред-ые привілеї. Таким членом м/би производ-ль, оптовий або роздрібний посередник. Вертик-ые канали виникли як ср-у контролю за поведінкою каналу. Вони економічні і

искл-ют дублир-ие ф-ций

Логистічеська ланцюг - це лінійно впорядкована безліч фізичних або юридичних осіб (посередники, виробники, склади суспільного користування і т.д.).

Ця безліч здійснює логистические операції по доведенню зовнішнього матеріального потоку від одного підприємства до іншого і виробництва, споживанні матеріальних ресурсів.

По місцю формування логистические канали діляться на зовнішні і внутрішні:

Зовнішні - складаються між різними підприємствами і формуються за комірами підприємства.

Внутрішні - між дільницями самого підприємства, як правило циклічні і періодично поновлюються.

Зовнішні ланцюги можуть бути декількох видів: циклічні (при наявності довгострокових контрактів між підприємствами), короткостроковими і тривалими.

Класи складності логистических ланцюгів

1. Простий логистическая ланцюг Складається або всередині одного підприємства, або між 2 підприємствами, які знаходяться в одному місті, або є договір на пряме постачання. Перевезення здійснюється або самим продавцем, або покупцем.

2. Середньої складності(перевозчие посередник)

3. Складної

Ціноутворення в логистике

Методологія ціноутворення в логистической системі підприємства включає: 1) концепцію ціноутворення (забезпечити кон курентоспособность виробу, необхідну рентабельність як для виготівника, так і для споживача); 2) класифікацію цін з виділенням окремих їх видів, передусім ринкових цін, і внутрипроизводственных планово-розрахункових цін з урахуванням доданих витрат виробництва даного підрозділу і однакової для всіх подраз делений рентабельності продукції; 3) структуру цін з виділенням їх елементів (собівартість, прибуток, надбавки, податки, націнки) і обліком їх співвідношень; 4) функції цін (обліково-вимірювальна, обліково-контрольна, розподільна і інш.). Серед них функція сбалансированности попиту і пропозиції, яка забезпечує безпосередній ринковий зв'язок між виготівником в споживачем виробу. Найважливішою є також стимулююча функція цін, яка дозволяє стримувати споживання окремих виробів в залежності від рівня якості і собівартості виготовлення; 5) принципи ціноутворення - забезпечують необхідний рівень рентабельності і підвищують стимулюючу роль цін; б) методи ціноутворення (витратний - калькуляційний метод, метод середніх витрат виробництва, метод знижок і надбавок за якість в інш.); 7) управління ціноутворенням - зводиться до ви бору мети (наприклад, завоювання ринку), аналізу витрат виробництва і цін конкурентів, вибору вигляду цін в

Логистіч с-ма МРП1, МРП2 Канбан.

Логистическая система - являє собою сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою і створюючих певну цілісність, предназначеннную для управління потоками. Як ланки балка. системи можуть виступати підприємства - постовщики матеріальних ресурсів, виробничі підприємства і їх підрозділи, збутові, транспортні предпрития, банки, біржі і т.д.

Сущ-ет неск-до способів постачання, ориентир-х на конкретну потребу пр-ва. Одним з них явл із/з планир-ия мат-х потребн-ей за МРП1, МРП2. МРП - це із/з оргії пр-ва і мат-но-техн-го забезпечення, що відноситься до класу що штовхають із/з. Цілі MRP-з/з:-удовлетвор-ие потреб-ти в мат-лах, комлектуючий для планир-ия пр-тва і доставки споживу,

-планир-ие пр-х операцій, розкладів доставки, закупівельних операцій.

Наявність недост-ов в MRP з-мах спричинила створення MRP2 с-м, що володіють більшою гнучкістю планир-ия, кращою орг-цией постачання і реакцією на змінивши попиту.

Важливе місце в MRP2 займає прогнозир-ие попиту, розміщення замовлень і управ-ия запасами.

З/з MRP II - має на меті інтеграцію всіх осн-х процесів, реализ-х предп-їм, таких як снабж-е, запаси, пр-у, продаж і плані, контроль за выполн-їм плану, з-ти, фин-сы і т.д. Задачею MRP II явл оптимальне формир-ие потоку мат-лов (сировина), п/ф і ГП

Концепція МРП вкл 3 етапу: 1)програмне планир-ние планів збуту, з урахуванням планів пр-тва і т.д. 2)распредхие матхлов, з урахуванням залишків. 3)управ-ие закупівлями.

С-ма МРП1, МРП2, була разраб-на в 60-е року. Її розвиток співпав з появл-їм комп'ютерів, техніки 3-го покоління і возмож-тью оперативно коректувати плани пр-ва і снабж-я в режимі реального часу

KANBAN - в перекладі означ картка. Уперше с-ма була разраб-на Тойота-моторс, в нач 60-х м.

Суть с-мы в тому, що все производ-ые подразд-ия з-так, включаючи лінії кінцевої зборки, забезпечуються досвідчений-мі ресурсами тільки в тому кол-ве і до такого терміну, к-ые необ-мы для выпол-ия замовлення подраздел-ия потреб-ля.

Ср-вами передачі инф-ии в цій с-ме служать 2 види пластикових карток: 1) картка відбору, в к-ой указ-ця к-ть деталей, к-ое д/би взяте на попередній дільниці обраб-ки або зборки. 2) Картка производ-ого замовлення, в к-ой указ-ця к-ть деталей, к-ое д/би виготовлене або зібране на попередній дільниці.

Інформаційна логистика

Поняття і задачі інформаційної логистика. досягнення цілей логистики вимагає постійного спостереження і впливу на логистические процеси за допомогою управління. Управління в цьому випадку направлене на координацію діяльності всіх під розділень, зайнятих роботою по виробництву і реалізації продукції. Інструментом подібного об'єднання служить інформаційне забезпечення.

Потоки інформації є тими зв'язуючими «нитками», які з'єднують всі елементи логистической системи. Інформація виникає при виконанні різних логистических операцій і супроводить матеріальний потік на всіх етапах його просування. Інформація використовується при виробітку і прийнятті управлінських рішень в логистической системі.

Інформаційна логистика організує потік даних, супроводжуючих матеріальний потік і є тією істотною для підприємства ланкою, яка зв'язує постачання, виробництво і збут.

Задачею інформаційної логистики є забезпечення високої міри наповнення інформацією системи управління, а. також надання кожному рівню ієрархії управління логистической системи необхідної йому інформації

належної якості і в необхідні терміни.

Основні функції інформаційного процесу в логистике.

Інформаційна логистика організує інформаційні потоки

і реалізовує інформаційні процеси, що протікають в логистической системі.

Інформаційний потік це інформація, що знаходиться у впорядкованому русі у заданих напрямах з фіксованими початковими, проміжними і кінцевими точками.

Інформаційний процес - це процес, в якому інформація розглядається як основний об'єкт з визначений ний послідовністю змін. При цьому має місце збір, аналіз, перетворення, зберігання, пошук і поширення ин формації.

У ході інформаційного процесу, що протікає в логистической системі, реалізовуються наступні функції:

- збір інформації в місцях її виникнення;

- аналіз інформації і її перетворення;

- накопичення інформації і її зберігання;

- транспортування інформації;

- фільтрація потоку інформації, тобто відбір необхідних

для того або інакшого рівня управління даних і документів;

Логистика запасів

Запас - обов'язковий елемент будь-якої економічної системи, що згладжує нерівномірність виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ. Наявність запасу може рас сматриваться як позитивний, так і негативний момент в економіці організації - вся справа в мірі обгрунтованості запасу. Зайві запаси відволікають значні фінансові ресурси. Запаси - це резерв матеріальних цінностей організації (системи). У організаціях, як правило, зберігаються сотні і навіть тисячі найменувань предметів, починаючи з таких дрібниць, як олівці, скріпки, болти, гайки, і кінчаючи виробничим обладнанням, вантажівками, автомобілями і т. д.

Велика частина запасів пов'язана з діяльністю організації. Так, промислова фірма має запаси сировини, комлектуючий, де талей, готової продукції, а також обладнання, інструмента і запасних частин для обладнання і інш. для промислової організації запас - сукупність предметів труда і знарядь труда, що зберігаються у відповідних господарських структурах як сфери виробництва, так і сфери звертання.

Матеріальні запаси

Управління запасами - це процес прогнозування, нормування, планування, організації, контролю, стимулювання і регулювання термінів і об'ємів виконання замовлень на заповнення норми запасів в логистической системі «закупівлі - виробництво - розподіл (т. е. в системі забезпечення матеріалами, напівфабрикатами, купованими виробами і в системі розподілу готової продукції і послуг). Управління запасами матеріалів можна представити як процес безперервного пошуку рішення двох основних задач: 1) визначення розміру необхідного запасу (норми запасу); 2) створення системи управління фактичними розмірами запасу і своєчасним його поповненням відповідно до встановленої норми з метою мінімізації витрат на рух матеріального потоку в організації (логистической системі). Сукупність правил по яких приймаються ці рішення, називаються стратеги їй управління запасами. Кожна така стратегія пов'язана з певними витратами по доведенню матеріального потоку до споживача. Стратегія, яка мінімізує ці витрати, називається оптимальної. Пошук оптимальних стратегій досягнення найвигіднішого компромісу між суперечливими вимогами з фарбуванні витрат на зберігання і забезпечення платоспроможного попиту є предметом теорії управління запасами.

Склдская логистика.

Під складом поним будівлі, сооруж-ия, оснащ-ные спец-ым технологич-им оборуд-ием, ср-вами автоматизації, механізації для осущ-ния опред-ых функціональних операцій.

Основні функції складу:1.Созд-ие необх-ого асортименту в соотв-ии із замовленням потреб-ля. 2 Концентрація запасів, їх складир-ия і зберігання. 3.Унитизация вантажів (объедин-е дрібних вантажів в більш велику партію) 4.Оказ-ие послуг клієнту:фасовка прод-ии; заполн-ие і розпаковування контейнерів; перевірка функционир-ия приладів; придання товарного вигляду; трансп-но-экспеди-ционные послуги; первинна обраб-ка.Види складів на відміну від їх місця в логистич ланцюгу:1.Склади постачальницької лог-ки;2.Склади виробництв-ой лог-ки (інструменти, НЗП, прилади);3.Склади розподілиш-ний лог-ки:-склад ГП; -распределит-ые склади произв-лей;-склади оптового продажу; -склади роздрібної торговли.4.Склади трансп-ых орг-ций (авио термінали, річкові, морські).

Види посередників в логист-їх каналах.

При формир-ии каналу распредел-я товару на 1-ое місце выдвиг-ця рішення про стр-ре каналу, необх-мо опред-ця з типом использ-ых посред-ков.

Ділери - це оптові посред-ки, к-ые ведуть операції від свого імені і за свій рахунок. Товар придбавається ними за договором постачання, ділер стани-ця собствен-ом прод-ии після повної оплати постачання. Отнош-ия м/у произв-їм і ділером прекращ після выполн-ия усл за договором постачання. У логист-ой ланцюги ділери займають полож-е, якби близьке до кінцевих потреб-ям. Различ 2 вигляду ділерів. Ексклюзивні ділери явл единст-мі представить-мі произв-ля в регіоні і наділені исключ-мі правами по реализ-ии прод-ии. Ділери, сотруднич-щие з произв-лем на умовах франшизи, назыв авторизованными.

Дистриб'ютори- оптові і роздрібні посред-ки, ведучі операції від імені производ-ля і за свій рахунок. Дистриб'ютор не явл собств-ом прод-ии. За договором ним приобрет-ця право продажу прод-ии. Дистриб'ютор може діяти і від свого імені. Тоді в рамках договору на надання права продажу закл договір постачання. У логист-ой ланцюги дистриб-ры звичайно заним положення м/у производ-лем і ділерами.

Комісіонери - оптові і рознич посред-ки, ведучі операції від свого імені і за рахунок производ-ля.. Производ-ль залишається собствен-ом прод-ии до її передачі і оплати кінцевим потреб-лем. Договір про постачання прод-ии заключ від імені комісіонера, він явл посред-грудка тільки для произв-ля, а не для кінцевого потреб-ля, гроші к-го перечисл-ця на рахунок комісіонера. При цьому ризик випадкового псування і загибелі прод-ии лежить на произв-ле.

Агенти - посред-ки, виступаючі в кач-ве представника або помічника др-го, основного по отнош-ю до нього особи(принципала). Агенти явл юр особами, закл операції від імені і за рахунок принципала

Брокери - посред-ки при заключ операцій, що зводять контрагентів. Брокери не явл собств-мі прод-ии, як ділери або дистриб'ютори, і не распоряж-ця прод-ей -

Поняття склад-ой вантаж ед-цы.

Вантаж. ед-ца - це елемент крізного логистич-го процесу, деяка к-ть вантажів, к-ое занурюють, транспорт-ют, вивантажують і зберігають як єдину масу

Сущест-мі хар-мі вантаж-ой ед-цы явл.:

- розміри; - способ-ть до збереження цілісності і геометр-ой форми при логистич операціях

Способ-ть вантаж ед-цы зберігати цілісність досягся операцією пакетування, тобто форммир-е на піддоні базових модулейДва вигляду грузнув. ед-ц:

- первинна гр.ед. - вантаж в трансп-ой тарі (ящиках)

-укрупнена гр.ед. - вантажний пакет, сформир-ый на піддоні з первинних груз-х ед-ц.

Витрати, связ-е з вантаженням, разгр-й і транспотир-й гр.ед-цы, зворотно пропорц-ны її масі і соответ-але розміру. При виборі розміру гр.ед-цы необхідний пошук компромісу.

Сущест-мі хар-мі вантаж-ой ед-цы явл.:

- розміри; - способ-ть до збереження цілісності і геометр-ой форми при логистич операціях.

Огром знач-е в с-ме складир-ия додається опред-ию оптим-го вигляду і розміру товароносителя, на кому формир-ця складська груз-ая ед-ца. Таким товароносителем м/би: стоечные, сітчасті, ящиковий, плоскі піддони і полуподдоны. На вибір товароносителя впливають: - вигляд і р-ры упаковки і трансп-ой тари; -с-ма комплектації замовлення; -оборачив-ть товару; -вживане технологич-ое оборуд-ие для скадиров-я вантажу; - особен-ти подъемно-трансп-ых машин і механізмів обслуж-їх склад.

Способ-ть грузнув ед-цы зберігати цілісність досягся операцією пакетування, тобто форммир-е на піддоні базових модулів

Служба лог-ки на підприємстві.

На предпр-ях примен 2 форми оргії МТО, функционир-їх на принципах лог-ки,- централиз-ая і децентр-ая. Осн-ые преимущ-ва централізації управ-я службами МТО закл в сниж витрат і створенні усл для разраб-ки єдиної заготовить-ой, збут-ой і трансп-ой політики фірм. Централ-ая форма управ-я МТО примен-ця на фірмах, выпуск-щих однорідну прод-ию і маючих небольш число предпр-ий, располож-х в одному регіоні. Децентр-ая форма управ-я примен на предпр-ях размещ-ых в различ районах і специализир-ця на випуску опред-ой прод-ии. Змішана форма управ-я использ на предпр-ях, споживаючих різні мат-лы і маючого великий V постачання нек-ых з них.

У кожна з форм м/би сгруппир-ая або розкидана служба снабж-я і збуту.

Централиз-ое управі зі сгруппиров-мі службами, при к-ой центральна служба - МТО несе ответст-ть за движ-е матів всередині предпр-ий за потоки вхідної сировини, п/ф і ГП, отправл-ой потреб-лям, за обеспеч-е произв-го процесу всіма необх-мі При такій оргії служба управ-я мат-лами подчин-ця віце-президенту фірми і м/би об'єднана зі службою пр-ва і проектир-ия. Ф-ії: снабж-е і збут прод-ии, планир-ие і контроль її произв-ва. Централиз-ое управі МТО без групп-ки його служб примен-ця, до-так отдел-ые подразд-ия служби мають якби знач-е для деят-ти компанії загалом. У кач-ве отдел-го ланки можуть виділ-ця ф-ции закупівель і оргії трансп-го обеспеч-я. Децентрализ-ое управі зі сгруп-ными службами МТО предусм отдел-ую ответст-ть за снабж-е пр-ва і збут на кожному предпр-ии фірми, специализ-щемся на випуску опред-ой прод-ии.

Роль в логистике розвитку Російських реформ

В умовах сучасного ринку фірми все більше орієнтуються на споживача, що виявляється в їх прагненні до задоволення можливих потреб споживачів. Для конкретного споживача високий рівень якості певного товару або послуги означає наявність такого поєднання споживчих властивостей, яка задовольняє його потреби. Однією з таких важливих властивостей є вартість товару або послуги, яка значною мірою залежить від витрат, пов'язаних з різними операціями і роботами. Зниження загальних витрат може бути досягнуте шляхом застосування концепції і принципів логистики в практиці діяльності компаній.

Успіх в бізнесі залежить не тільки від результатів діяльності окремої компанії, але і від її партнерів - постачальників, ділерів, дистриб'юторів, перевізників, експедиторів і т.п. Необхідність забезпечення взаємозв'язків різних задач, функцій і процесів вимагає всеохватывающего, комплексного і інтегрованого підходу на основі принципів логистики.

Забезпечення масштабної узгодженості діяльності як підприємницьких структур, так і федеральних органів (галузеві міністерства, ГТК, РТИ і інш.), а також науки і освіти, забезпечить зниження рівня витрат в масштабі країни. Це служить інтересам споживачів і з'явиться реальним кроком в напрямі підвищення конкурентоздатності російських товарів і послуг.

Основні труднощі, що є, на мій погляд, на шляху розвитку логистики в Росії:

- нераціональний розвиток систем розподілу товарів і послуг (відсутність продуманої стратегії розвитку систем розподілу в промисловості і торгівлі, нестача організованих товарних ринків на рівні великого і середнього опт);

- слабий рівень розвитку сучасних систем електронних комунікацій, електронних мереж, систем зв'язку і телекомунікацій;

- відстала інфраструктура транспорту, передусім в області автомобільних доріг; недостатня кількість вантажних терміналів, а також їх низький технико-технологічний рівень;

- відсутність практично на всіх видах транспорту сучасних транспортних засобів, що відповідають світовим стандартам; висока міра фізичного і морального зносу жвавого складу транспорту;

- низький рівень розвитку виробниче-технічної бази складського господарства; нестача сучасного технологічного обладнання по переробці продукції; слабий рівень механізації і автоматизації складських робіт;

недостатній розвиток промисловості по виробництву сучасної тари і упаковки і т.п.

Досить серйозною проблемою є підготовка кадрів в області логистики. Необхідне найшвидше впровадження логистического мислення в практику роботи менеджерів вищого і середнього рівня, персоналу різних підприємств і т.д. Необхідні інтенсивна підготовка кадрів по спеціальності «Логистіка», перепідготовка і підвищення кваліфікації в цій області персоналу середнього і вищого менеджменту.

Сервіс в логистике

Робота по наданню послуг, тобто по задоволенню чиїх-небудь потреб, називається сервісом.

Логистический сервіс нерозривно пов'язаний з процесом розбрату ділення і являє собою комплекс послуг, що надаються в процесі постачання товарів споживачу. Об'єктом логистического сервісу є підприємства виробничої і невиробничої сфери, населення. Логистической сервіс здійснюється або самим постачальником, або експедиторською фірмою, що спеціалізується в області послепродажного обслуговування.

Всі роботи в області логистического сервісу можна розділити на три основні групи:

- предпродажные, тобто роботи по визначенню політики

приятия в сфері надання послуг і формуванню системи логистического обслуговування;

- роботи по наданню логистических послуг, здійснюваний в процесі продаж товарів, наприклад надання інформації про проходження вантажів; підбір асортименту, упаковка, формування вантажів одиниць і т.п.;

- послепродажный логистический сервіс, що включає гарантійне обслуговування, зобов'язання по розгляду претензій покупців, обмін і т.п.

Транспортна логистика

Поняття транспортування. Зміна місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей за допомогою транспортних засобів називається транспортуванням вантажів. Транспортування є частиною логистического процесу і відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг.

За призначенням розрізнюють зовнішньою (в балку. каналах постачання - збуту) і внутрішнє (внутрипроизводственную) транспортування. Обидва вигляду транспортування взаємопов'язані між собою і утворять транспортну систему підприємства.

Ключова роль транспортування в логистике пояснюється великою питомою вагою транспортних витрат в логистических витратах, які складають до 50% суми загальних витрат на логистику.

- Задачі транспортної логистики. Управління матеріальним потоком в процесі транспортування і організація транспорти рования вантажів є сферою транспортної логистики.

Транспортна логистика вирішує наступні задачі:

- створення транспортних систем;

- спільне планування транспортних процесів на раз особистих видах тр4нспорта (у разі змішаних перевезень);

- забезпечення технологічної єдності транспортно-склад ского процесу;

- вибір способу транспортування і транспортного засобу;

- визначення раціональних маршрутів доставки.

Вибір вигляду транспорту

Задача вибору вигляду транспорту вирішується у взаємному зв'язку з іншими задачами логистики, такими, як створення і поддержа ние оптимального рівня запасів, вибір вигляду упаковки і інш. Ос нової вибору вигляду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, слуiсит інформація про характерних особеiаiостях разів особистих видів транспорту.

Існують наступні види транспорту:

- залізничний;

- морської;

- внутрішній водний (річкової);

- автомобільний;

- повітряний;

- трубопроводньгй.

Порівняльні логистические характеристики основних видів транспорту представлені в табл. 6.

Вьщеляют шість чинників, що впливають на вибір вигляду транспор та: час доставки, частота відправлень вантажу, надійність дотримання графіка доставки, здатність перевозити різні вантажі, здатність доставити вантаж в будь-яку точку території, вартість перевезення.

Експертна оцінка значущості цих чинників показує, що при виборі транспортного засобу насамперед принима ют до уваги:

- надійність дотримання графіка доставки;

- час доставки;

- вартість перевезення.

Правильність зробленого вибору повинна бути підтверджена техніко-економічними розрахунками.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com