На головну

 Логістика - Логістика

.

 Еволюція поняття "логістика".

В економічній літературі зустрічаються різні визначення логістики. Наведемо деякі з них.

Логістика (Logistics) це:

1. Планування і забезпечення матеріально-технічного постачання, підготовки і пересування людського складу.

2. Організація служби тилу.

3. Матеріально-технічне забезпечення магазину.

4. Тил і постачання, матеріально-технічне постачання, робота тилу.

5. Рух матеріалів і запасів.

6. Наука про планування, організації, управлінні, контроль і регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого і споживачів, координацію попиту і пропозиції на ринку товарів і споживача.

Логістику також визначають як науковий напрямок, пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.

В даний час можна відзначити і більш широкий підхід до логістики, який окрім вищеназваного включає аналіз ринку постачальників послуг, а також гармонізацію інтересів учасників процесу руху товарів. У цьому випадку багато функцій маркетингу переходять до логістики.

У ланцюзі по якій проходять матеріальний та інформаційний потоки від постачальника до споживача виділяються наступні ланки: поставка матеріалів, сировини, напівфабрикатів, зберігання продукції і сировини, виробництво товарів, їх розподіл, споживання готової продукції.

В економічній літературі логістичну систему поділяють на макро- та мікро логістику. Макро логістика досліджує проблеми, пов'язані з аналізом ринку постачальників і споживачів, виробленням загальної концепції розподілу, розміщенням розподільних центрів, вибором найбільш ефективного виду транспорту і т.д. Мікро логістика вирішує проблеми в рамках окремих ланок логістики (наприклад, внутрішньовиробничих логістика). Микрологистика забезпечує операції з планування, підготовки, реалізації та контролю за процесами переміщення товарів всередині промислових підприємств.

Поняття логістики спочатку з'явилося у військовій сфері, де охоплювало проблеми транспорту, постачання, переміщення військових підрозділів. Потім поняття і методи логістики були перенесені в цивільну сферу, де використовувалися в управлінні матеріальними потоками в сфері обігу і виробництва. При цьому поняття і методи логістики стали застосовуватися в економіці порівняно недавно. Так до початку 60-х років питанням оптимізації матеріальних потоків великої уваги не приділялося.

Перший етап (60-ті роки) характеризується інтеграцією складського господарства з транспортом, які починають функціонувати за єдиним графіком і за узгодженою технологією. При цьому критерієм ефективності став бути мінімум загальних витрат на матеріальне розподіл, а не оцінка ефективності окремо складського господарства і транспорту.

Другий етап (80-ті роки) характеризується інтеграцією складського господарства і транспорту з виробництвом. Це дозволило оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, поліпшити використання устаткування і скоротити терміни виконання замовлень. Критерієм оптимальності стала мінімізація загальних витрат всіх вищеназваних підрозділів. При цьому очевидно, що мінімізація загальних витрат може бути досягнута зниженням ефективності роботи окремих ланок підприємства. Спроби мінімізувати витрати будь-якого окремого виду діяльності можуть привести до підвищення всіх витрат при організації матеріального потоку. Наприклад, зниження запасів може знизити витрати, пов'язані зі зберіганням, але збільшити витрати, пов'язані з роботою транспорту.

Третій етап (теперішній час) характеризується інтеграцією всіх учасників логістичного процесу.

У країнах з ринковою економікою логістика охоплювала насамперед товарні потоки у сфері обігу. У нашій країні вирішувалися завдання оптимізації насамперед потоків продукції виробничо-технічного призначення.

Таким чином, метою дисципліни "Логістика" є формування у фахівців теоретичних і практичних навичок в управлінні матеріальним потоком.

У логістиці використовуються економічні, економіко-математичні та статистичні методи для вирішення різних теоретичних і практичних завдань.

Важливим завданням логістики є створення інтегрованої системи регулювання та контролю матеріальних та інформаційних потоків.

Під матеріальним потоком слід розуміти сировину, напівфабрикати, готові вироби, що розглядаються в процесі додатки до них різних логістичних операцій (розвантаження, укладання на піддони, переміщення, розпакування тощо) та віднесені до певного інтервалу часу.

Розмірність матеріального потоку визначається дробом, в чисельнику якого вказана одиниця виміру вантажу (штуки, кілограми, тонни і т.д.), а в знаменнику одиниця виміру часу (доба, місяць, квартал і т.д.).

Наприклад, 1000 тонн / рік.

Під інформаційним потоком розуміють сукупність циркулюючих в логістичній системі, а також між цією системою і зовнішнім середовищем повідомлень, супроводжуючих матеріальний потік.

Інформація, що відноситься до матеріальних потоків може бути розділена в часі на три види: випереджальна (попередня); надходить разом з матеріальним потоком (наприклад, про кількісних і якісних його параметрах); надходить за матеріальним потоком (наприклад, різні підтвердження, претензії тощо).

Побудова інформаційної системи логістики має бути індивідуальним в залежності від кількості завдань і структури організації.

При цьому під інформаційною системою розуміють систему збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі даних, що застосовуються в процесі управління. Рекомендується всю логістичну систему розглядати як сукупність функціонально обмежених підсистем, функціонування яких забезпечується інформацією на рівні її власних інформаційних подсістем.Логістіка виробничих процесів

У дослідженнях з логістики можна виділити два напрямки:

1. Підприємство розглядається як самостійна одиниця і основна увага приділяється операціями, пов'язаними з входом і виходом матеріального потоку.

2. Увага приділяється деталям проходження продукту всередині підприємства.

Організація матеріальних потоків усередині підприємства повинна залежати від проблеми реалізації продукції. В умовах дефіциту, коли існує повна впевненість, що продукція буде реалізована, велику увагу слід приділяти питанням високої завантаження устаткування (підвищення коефіцієнта змінності, коефіцієнтів використання устаткування за часом, потужності, обсягу роботи), збільшення виробничих серій, скорочення номенклатури продукції, збільшенню запасів . У цих умовах здійснюється випуск продукції на склад відповідно до розробленого на підприємстві планом.

В умовах же коли на перший план виходить проблема реалізації та непередбачуваності попиту виробництво на склад замінюється в значній мірі виробництвом на замовлення. Стає невигідним зміст великих запасів і в той же час не можна упускати можливість виконання виникаючих замовлень. Тому важливе значення має швидка адаптація системи (підприємства) до змін навколишнього середовища, що забезпечується можливістю її підсистем (закупівля, склади, запаси та ін.) Швидко змінювати склад вихідного потоку.

Управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем здійснюється виходячи з двох основних підходів.

Перший підхід являє собою систему з "виштовхуванням" (Push system) вироби (рис.1).

Він припускає, що виготовлення виробів починається на одному кінці виробничої лінії, проходить через послідовний ряд технологічних операцій і закінчується обробкою на іншому кінці виробничого ланцюжка. Матеріальний потік "виштовхується" одержувачу по команді, що надходить на передавальне ланка з центральної системи управління виробництвом. При цьому після завершення обробки на одній ділянці виріб передається на наступний незалежно від того, чи готовий цю ділянку прийняти на обробку чи ні. Кожна ділянка має виробничий план. Однак створити "жорсткий" технологічний процес, всі параметри якого були б наперед точно розраховані, неможливо. Тому на підприємствах завжди повинен бути певний виробничий запас, який грає роль буфера і збільшує гнучкість системи. Штовхають системи відомі під назвою "системи MRP" [1] .Вишеназванние системи значною мірою характерні для традиційних методів організації виробництва. Можливість їх застосування для логістичної організації виробництва з'явилася у зв'язку з широким використанням ЕОМ, що дозволило підвищити гнучкість цієї системи.

Рис.1 Система з виштовхуванням вироби, запущеного у виробництво

Скороченню виробничих запасів при одночасному збільшенні гнучкості виробництва сприяє система потокового виробництва з "витягуванням" виробів (Pull system) (рис.2).

Рис.2 Система з витягуванням виробу, запущеного у виробництво

Ця система передбачає отримання виробів з попереднього ділянки в міру необхідності. Центральна система управління не втручається в обмін матеріальними потоками між різними ділянками підприємства, не встановлює для них поточних виробничих завдань. На промислових підприємствах план має тільки лінія остаточного складання і звідси інформація про необхідність проводити необхідні деталі надходить на попередні ділянки за допомогою спеціальних карток. План на ділянках формується кожен день, що й забезпечує гнучкість системи.

До логістичних систем з витягуванням відносять систему КАН-БАН.

У цій системі виділяють два види карток:

? картки відбору;

? картки виробничого замовлення.

У картці відбору зазначається кількість деталей, яке повинно бути взято на попередній ділянці обробки.

У картці виробничого замовлення вказано кількість деталей, яке повинно бути виготовлено на попередній ділянці.

У місці складування деталі занурюються в автонавантажувач в кількості, зазначеній у картках відбору (рис. 3). При цьому з ящиків знімаються прикріплені до них картки замовлення, які інформують про замовлення на виготовлення нових деталей в строго певній кількості. План на ділянках формується кожен день. Це забезпечує гнучкість системи. Будь-яке переміщення виробів без карток неприпустимо. Зазвичай система КАН-БАН поєднується з системою контролю якості. Ця система не вимагає тотальної комп'ютеризації виробництва, проте вона передбачає високу дисципліну поставок і високу відповідальність персоналу, що й обмежує її впровадження в різних країнах.

2. Інформаційна логістика: поняття, роль, сучасні тенденції розвитку.

 Інформаційна система логістики

Цілі створення інформаційної системи:

- Забезпечити виживання і спроможність фірми

- Забезпечення працівникам нормального трудового процесу

- Усунення плутанини в отриманні інформації та її використанні

- Розширення функцій підприємства відповідно до вимог ринку

Споживачі інформаційної системи: підрозділи маркетингу, відділ постачання і збуту, склад, розробники виробів і технологій, управлінська ланка підприємств.

Зовнішні споживачі і постачальники інформації: споживачі продукції, постачальники сировини і комплектуючих, посередники, підприємства-конкуренти, інвестори, рекламодавці.

Основні принципи побудови інформаційної системи:

- Ієрархія (підпорядкованість завдань і використання джерел даних)

- Принцип агрегированности даних (облік запитів на різних рівнях)

- Надмірність (побудова з урахуванням не тільки поточних, але і майбутніх завдань)

- Конфіденційність

- Адаптивність до мінливих запитам

- Узгодженість та інформаційне єдність (визначається розробкою системи показників, у якій виключалася можливість неузгоджених дій і виведення неправильної інформації)

- Відкритість системи (для поповнення даних)

У складі системи діють експерти і моделюють комплекси ЕОМ. Основним типом інформаційного продукту служать статистичні дані, а також факти, знання, вміння представлені як в первинної, так і в обробленій формі. Система діє з урахуванням технічних і правових обмежень, може працювати в декількох режимах:

- Інформаційно-довідковий режим

- Режим сортування й угруповання

- Аналітичний режим (видача аналітичних відомостей і документів за результатами обробки 2-х більш характеристик різною приналежності.

- Розрахунковий режим (виконуються розрахунки за заздалегідь формалізованим моделям і залежностям)

- Радить режим (видається кілька рішень на основі формалізованих і інтуїтивних методів)

- Навчальний режим

- Оптимізаційний

Схема побудови

БД пса Предметна база

знань

Моделює

Вхідні Постановка

дані задач

Класифікація основних завдань виробництва і збуту,

вирішуються за допомогою інформаційних систем

 Зміст завдання Інформаційне забезпечення

 1.1 Збір фактичних даних, первинний аналіз виробництва та споживання

 1.2 Аналіз динаміки виробництва Статистичні дані про фактичне виробництві і постачаннях продукції за ряд періодів. Характеристики підприємств і продукції

 2.1 Аналіз попиту на даний вид продукції по даному виду підприємств

 2.2 ФВА продукції з погляду даного споживача

 2.3 Аналіз еластичності попиту на даний вид продукції по даній групі споживачів залежно від ціни

 Статистика поставок даної продукції на даному підприємстві, заявочна потреба відмови в постачанні.

 Дані про постачання конкурентів

 Функціональна структура виробництва на підприємстві замовника.

 Статистика поставок і цін продукції і аналогів

 3.1 Аналіз можливостей поставки на дану групу підприємств інших видів продукції Дані про потреби підприємств-замовників, технологічні можливості постачальника

 4.1 Аналіз нових ринків збуту Дані про використання продукції на інших підприємствах. Дані про виробництво конкурентів

 5.1 Аналіз і прогноз функціонування підприємства.

 Аналіз збуту і технологічних стрибків виробництва Дані про технології, предметах і засобах праці, дані про збут

 6.1 Загальна задача формування оптимальної номенклатурної виробничої програми підприємства

 6.2 Узагальнений аналіз технологічних, збутових і сировинних можливостей виробництва

 6.3 Визначення стратегії підприємства з кадрів, з виробництва та по просуванню продукції

 Дані про технологічні процеси, предметах і засобах праці, кадровому складі, фінансовий стан, дані про можливості залучення робочої сили потрібної кваліфікації, капіталовкладення.

 Дані про різні посередницьких організаціях

 7.1 Загальний аналіз і прогноз виробництва та збуту даної продукції Дані про виробництво і збут по всіх виробникам і споживачам

Основні напрями програми робіт з реалізації

функцій логістики на підприємстві

- Вибираються технічні засоби для виконання програмного завдання

- Встановлюються вимоги до якісних характеристик та визначається обсяг необхідних фінансових і трудових ресурсів

- Визначення базових методів формування програмних завдань

- Вибір організаційної форми здійснення програмних завдань

- Складання мережевий моделі виконання етапів і робіт

- Розробка системи критеріїв оцінки й мотивацій дій

- Організація контролю, обліку та оцінки ходу робіт

Бази даних - містять інформацію по різних областях комерційної діяльності: довідники номенклатури товару, довідники про споживачів, виробників, банках, біржах і т.д. Дані про заявки на збут, на рекламу і придбання послуг. Можуть також використовуватися таблиці категорій

Бази знань - відрізняються високою структурованістю даних. Називається розширено-декларативно-процедаральний підхід до представлення даних.

В системі математичного забезпечення інформаційної системи представлені наступні моделі:

- Модель факторного аналізу. Будується на базі інформації про діяльність досліджуваних об'єктів і призначена для кількісної оцінки вкладів різних чинників в діагностику результуючих показників.

- Модель узагальнення інформації. Призначена для побудови інтегральних показників відповідно до цілей аналізу.

- Модель прогнозу. Для визначення варіантів розвитку об'єкта, які істотні для підприємницької діяльності.

- Модель прийняття оптимальних рішень.

Факторний аналіз допомагає вирішити такі завдання:

- Модель еластичності попиту за ціною та якісними параметрами вироби

- Модель діяльності споживачів, постачальників і конкурентів

Моделі узагальнення інформації:

- Інтегральної оцінки конкурентоспроможності та реалізованості товару

- Модель оцінки ризику планових і господарських рішень.

Зарубіжні інформаційні системи для вирішення

задач логістики, маркетингу, виробництва

Система фірми SSA "Business planning and controlling system" - система планування та управління підприємством будь-якого профілю. Включає в себе 40 взаємозалежних програмних продуктів, модулів і т.д. Вона розглядає як безперервні, так і дискретні виробничі процеси. Для діяльності підприємств, які з кількох фірм. У 92г. система була встановлена ??на 57 тис. підприємств у 60 країнах, в 150 містах. Її використовують L'Oreal, Proctor & Gamble, SONY, BASF, Shell.

Фірма "Baan International" - система "TRITON" - інтегрована відкрита система, базується на операційній системі UNIX. Пакет "Інструменти" містить в собі систему управління базами даних, спеціальна мова програмування. Особливості методології впровадження - якнайшвидше повернення інвестицій в інформаційну систему - за рахунок прискорення часу установки. На кінець 94 ??року фірма мала 1800 установок. Користувачі - PHILIPS, Hitachi, ECCO, та ін.

Система R2 і R3 німецької фірми SAP AG. На 94 р 84 з кожної сотні промислових підприємств Німеччини використовують цю систему. Рішення з логістики (продаж, управління матеріальними потоками, технічне обслуговування, створення гнучких виробничих і розподільних мереж). R3 частково впроваджується на ГАЗі, використовується на фірмі "Boeing".

Цілі і роль інформаційних потоків в логістичних системах.

Важливість інформаційної логістичної системи насамперед полягає в тому що на ній базується підсистема управління організацією відповідного рівня. І від ступеня наповнення інформаційної системи, якості та своєчасності інформації залежить ефективність системи управління в цілому.

Завдяки функціонуванню системи управління організацією (фірмою) досягається виконання мети організації певного рівня. Зазвичай прийнято виділяти чотири рівні "драбини цілей" організації (природно, для досягнення цілей кожного рівня необхідна певна інформація). Відповідно інформаційну піраміду організації доцільно у вигляді чотирирівневої піраміди.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІРАМІДА ОРГАНІЗАЦІЇ.

Вищий Підтримка

рівень прийнятого

управління рішення

Інформація

для

стратегічного

управління

Середній Інформація Необхідні

рівень для висновки

управління тактичної

управління

Інформація

для

оперативного

управління

Нижчий Інформація для виконання

рівень запитів, оформлення замовлень Виконання

управління і т.д.

Найнижчий рівень піраміди відноситься до окремих операціях і запитам. Приклади цих дій: запити замовлення, обробка замовлення, визначення шляхів транспортування, видів транспорту і т.д. Швидкість інформаційного потоку дуже важлива. Діючий персонал - безпосередні виконавці (клерки).

Наступний рівень інформаційної піраміди забезпечує інформацією, необхідною для успішного оперативного управління всією фірмою, основну частину менеджерів.

Досягнення цілей середнього рівня управління можливо при використанні інформації, що призначається для тактичного управління. Стратегічне управління - це вищий рівень управління, і здійснюється воно вищим керівництвом організації, а тактичні плани і рішення по них приймають керівники середньої ланки. Оскільки тактичні плани розробляються у відповідності зі стратегічними планами, деталізуючи і розвиваючи їх основні напрями на більш короткий період часу, природно, і інформація, необхідна для прийняття рішення щодо їх виконання, відрізняється від інформації першого і другого рівнів піраміди.

Концепція логістики та стратегічні цілі організації спрямовані на:

а) досягнення з мінімальними витратами максимальної адаптації фірми до змінюваному умовам на ринку,

б) підвищення своєї частки ринку,

в) отримання переваг серед конкурентів.

Тому підсистема стратегічного управління органічно пов'язана з основними потоками інформаційної логістичної системи організації.

Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів.

Через кожна ланка логістичного ланцюга проходить велика кількість одиниць товарів. При цьому усередині кожної ланки товари неодноразово переміщуються по місцях зберігання і обробки. "Вся система руху товарів - це безперервно пульсуючі дискретні потоки, швидкість яких залежить як від потенціалу (потужності) виробництва, ритмічності поставок, розмірів наявних запасів, так і від швидкості реалізації та споживання." (Барчук І.Д. Технологія торговельних процесів.) Для того, щоб мати можливість ефективно управляти цією динамічною логістичної системою, необхідно в будь-який момент мати інформацію в детальному асортименті про що входять і виходять з неї матеріальних потоках, а також про матеріальні потоки, що циркулюють усередині неї.

Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід, дана проблема вирішується шляхом використання при здійсненні логістичних операцій з матеріальним потоком мікропроцесорної техніки, здатної ідентифікувати (впізнати) окрему вантажну одиницю. Мова тут йде про обладнання, здатний сканувати (зчитувати) різноманітні штрихові коди. Це обладнання дозволяє отримувати інформацію про логістичної операції в момент і в місці її скоєння - на складах промислових підприємств, оптових баз. Магазинів, на транспорті, отримана інформація обробляється в режимі реального масштабу часу, що дозволяє керуючої системі реагувати на неї в оптимальні терміни.

Автоматизований збір інформації заснований на використанні штрихових кодів різних видів, кожен з яких має свої переваги. Наприклад, код з прямокутним контуром - код ITF- 14 друкується набагато легше інших кодів, що дозволяє застосовувати його на гофрованих упаковках. Використовується для кодування товарних партій. У логістиці додатково до інших кодами може застосовуватися код 128. Цим кодом можуть бути закодовані номер партії, дата виготовлення, термін реалізації і т. Д.

У сфері обігу широке застосування отримав код EAN, який часто можна зустріти на товарах масового споживання.

4 00 8 4 0 3 0 2 2 2 8 1

Мається алфавіт коду EAN, в якому кожній цифрі відповідає певний набір штрихів і пробілів. На етапі запуску товару у виробництво йому привласнюється трінадцатізначний цифровий код, який згодом у вигляді штрихів і прогалин буде завдано на цей товар. Перші дві або три цифри позначають код країни, який визначено їй асоціацією EAN в установленому порядку. Прийнято називати цю частину коду прапором.

Коди, присвоєні країнам асоціацією EAN.

 Країна

 Код EAN

 (Прапор)

 Країна

 Код EAN

 (Прапор)

 США

 Франція

 Болгарія

 Словенія

 Хорватія

 Німеччина

 СНД

 Латвія

 Тайвань

 Естонія

 Філіппіни

 Гонконг

 Японія

 Англія

 Греція

 Кіпр

 Мальта

 Ірландія

 Бельгія та

 Люксембург

 Португалія

 Ісландія

 Данія

 Польща

 Угорщина

 ПАР

 Марокко

 Фінляндія

 Китай

 Норвегія

 00-09

 30-37

 380

 383

 385

 400-440

 460-469

 4605

 471

 474

 480

 489

 45, 49

 50

 520

 529

 535

 539

 54

 560

 569

 57

 590

 599

 600-601

 611

 64

 690

 70

 Ізраїль

 Швеція

 Гватемала, Гондурас,

 Нікарагуа,

 Коста-Ріка, Панама

 Мексика

 Венесуела

 Швейцарія

 Колумбія

 Уругвай

 Перу

 Аргентина

 Чилі

 Еквадор

 Бразилія

 Італія

 Іспанія

 Куба

 Чехія і Словаччина

 Югославія

 Туреччина

 Нідерланди

 Південна Корея

 Таїланд

 Сінгапур

 Індонезія

 Австрія

 Австралія

 Нова Зеландія

 Малайзія

 729

 73

 740-745

 750

 759

 76

 770

 773

 775

 779

 780

 786

 789

 80-83

 84

 850

 859

 860

 869

 87

 880

 885

 888

 899

 90-91

 93

 94

 955

У таблиці наведені значення кодів різних країн по стану на 01.05.95 р

Наступні чотири цифри - індекс виробника товару. Сукупність коду країни та коду виробника є унікальною комбінацією цифр, яка однозначно ідентифікує підприємство, що виробляє маркується товар.

Решта цифри коду надаються виробнику для кодування своєї продукції на власний розсуд. При цьому кодування можна просто почати з нуля і продовжувати до 99999. Таким чином, перші дванадцять цифр коду EAN однозначно ідентифікують будь-який товар в загальній сукупності товарної маси.

Остання, тринадцята цифра коду є контрольною.

Вона розраховується за спеціальним алгоритмом на основі 12 попередніх цифр. Неправильна розшифровка однієї або декількох цифр штрихового коду призведе до того, що ЕОМ, розрахувавши по дванадцяти цифр контрольну, виявить її невідповідність контрольної цифри, нанесеної на товар. Прийом сканування не підтвердиться зчитування коду доведеться повторить, таким чином, контрольна цифра забезпечує надійне дію штрихового коду, є гарантією стійкості і надійності всієї системи.

В основі технології штрихового кодування та автоматизованого збору даних лежать прості фізичні закони. Штриховий код являє собою чергування темних і світлих смуг різної товщини, побудованих у відповідності з певними правилами.

Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів дозволяє істотно поліпшити управління матеріальними потоками на всіх етапах логістичного процесу. Відзначимо її основні переваги.

На виробництві:

- Створення єдиної системи обліку та контролю за рухом виробів та комплектуючих його частин на кожній ділянці, а також за станом логістичного процесу на підприємстві в цілому;

- Скорочення чисельності допоміжного персоналу та звітної документації, виключення помилок.

У складському господарстві:

- Автоматизація обліку та контролю за рухом матеріального потоку;

- Автоматизація процесу інвентаризації матеріальних запасів;

- Скорочення часу на логістичні операції з матеріальним та інформаційним потоком.

У торгівлі:

-створення єдиної системи обліку матеріального потоку;

-автоматизація замовлення та інвентаризація товарів;

- Створення часу обслуговування покупців.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

1. Гаджинский А.М. Логістика. - Підручник для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, М: ІВЦ "Маркетинг", 1999.-228с

2. Логістика: Навчальний посібник / під ред. Б.А. Анікіна. - М: ИНФРА-М, 1999.-327 с.

3. Мясникова Л.А. Інформаційна логістика. // РИЗИК-1997. 77С.

4. Плоткін Б.К. Основи логістики: Навчальний посібник, -Л: Изд-во ЛФЕІ, 1991ю- 54 с.

5. Смєхова А. Логістика. - М: Знання, 1990Ю - 64 с.

[1] MRP - material requirement planning

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com