На головну    

 Вимоги до оформлення кадрових документів - Логіка

зміст

Поняття та види кадрових документів ... ... 3

Трудові контракты... 5

Накази з особового складу ... ... 8

Трудові книжки... 11

Особисті карточки... 13

Особисті дела... 15

Литература... 21

Поняття та види кадрових документів

Сукупність документів, в яких зафіксовані етапи трудової діяльності співробітників, називається документацією з кадрів (особового складу, персоналу). До таких документів належать:

O трудові контракти (договори), укладені підприємством з працівником;

O накази по особовому складу (про прийом, звільнення, переведення співробітника);

O трудові книжки;

O особисті картки форми Т-2;

O особисті справи;

O особові рахунки із заробітної плати.

Прийом на постійну роботу повинен супроводжуватися складанням документів за наступною схемою:

 Трудовий контракт (договір) з працівником

 Наказ про прийом на роботу

 Запис у трудовій книжці Особова картка ф.Т-2и / або особиста справа Особовий рахунок по заробітній платі

Одним з основних документів, що регулюють правовідносини підприємства з працівником, є трудовий контракт (договір). Після підписання контракту видається наказ про прийом співробітника.

На підстав наказу про прийняття оформляється особова картка форми Т-2 (або заводиться особова справа), робиться запис у трудовій книжці.

Копії наказу про прийом надходять в особову справу і в бухгалтерію, де надійшов працівникові присвоюється табельний номер і на нього заводиться особовий рахунок по зарплаті.

Звільнення працівника проводитися за наступною схемою:

 Заява працівника про звільнення

 Наказ про звільнення

 Запис у трудовій книжці Запис в особистій картці ф.Т-2и / або особовій справі

Заяву про звільнення, працівник пише за два тижні до передбачуваного терміну звільнення з роботи та надає його на погодження керівнику (стаття 31 КЗпП РФ). Керівник фірми видає наказ по особовому складу про звільнення, відповідно до якого робиться запис у трудовій книжці і в особистій картці ф.Т-2. Копії наказів надходять в особисту справу працівника і в бухгалтерію, де на підставі наказу проводиться повний розрахунок з працівником.

При переведенні працівника на іншу посаду в рамках фірми порядок оформлення документів здійснюється за наступною схемою:

 Наказ по л / с про переведення на іншу посаду

 Запис у трудовій книжці Запис в особистій картці ф.Т-2 та / або особовій справі Запис в особовому рахунку по заробітній платі

Керівник фірми видає наказ по особовому складу про переведення працівника на іншу посаду, на підставі якого робиться відповідний запис із зазначенням новій посаді у трудовій книжці і в особистій картці ф. Т-2. Копії наказу направляються в особову справу і в бухгалтерію і, в разі зміни окладу, проводиться відповідна зміна в особовому рахунку по заробітній плате.Трудовие контракти

Трудовий контракт (договір) - документ, що фіксує згоду сторін про встановлення трудових правовідносин і регулює їх. Сторонами трудового контракту, є підприємство (роботодавець) і працівник (контрактант).

Відповідно до статті 18 КЗпП, РФ трудовий контракт повинен укладатися в письмовій формі. Письмова форма контракту підвищує гарантії сторін в реалізації досягнутих домовленостей по найважливіших умов праці.

При укладанні контракту, рекомендується вказувати наступні основні умови:

O місце роботи (найменування підприємства, куди приймається працівник, його адреса);

O конкретну роботу відповідно до кваліфікацією за визначеною професії або посади, яку повинен виконувати працівник;

O дату початку роботи і її закінчення, якщо укладається строковий трудовий контракт;

O оплату праці;

O обов'язки, підприємства по забезпеченню охорони праці.

Контракт може містити і додаткові умови, що конкретизують зобов'язання сторін. До їх числа можна віднести:

O випробувальний термін;

O суміщення професій (посад);

O підвищення кваліфікації;

O додаткову відпустку та ін.

Контрактна форма найму, організації та оплати праці поширюється на наступні категорії працюючих:

O на постійних працівників;

O на тимчасових працівників;

O працюють на основному місці роботи;

O працюючих але сумісництвом.

У трудовому контракті визначаються обов'язки працівника відповідно до тієї професією або посадою, на яку він прийнятий, або робиться посилання на відповідну посадову інструкцію, розроблену і затверджену керівництвом підприємства.

Згідно КЗПП РФ (стаття 17) трудовий контракт може укладатися на невизначений термін, на певний строк не більше 5 років, на час виконання певної роботи.

У трудовому контракті вказується розмір посадового окладу працівника, різні надбавки і доплати стимулюючого і компенсаційного характеру: за високу кваліфікацію; за професійну майстерність; за особистий трудовий внесок та ін.

За угодою сторін ці надбавки можуть бути конкретизовані і в окремих випадках можуть бути збільшені або зменшені порівняно із загальною нормою, передбаченою в організації.

Поряд з доплатами сторони можуть домовитися про інші видах заохочень, наприклад, про додаткову відпустку, підвищеному винагороду за підсумками роботи за рік і т. П.

При укладенні трудового контракту не можуть встановлюватися за погодженням сторін наступні умови:

O підстави звільнення працівника;

O дисциплінарні стягнення, не передбачені законодавством;

O введення для працівників повної матеріальної відповідальності, крім випадків, передбачених статтею 121 КЗпП РФ.

Контракт складається у двох примірниках, підписується керівником і працівником, завіряється печаткою. Один примірник контракту зберігається на підприємстві, другий - у працівника.

Трудові контракти можуть включатися до складу особових справ працівників підприємства. У цьому випадку їх термін зберігання відповідає терміну зберігання особистих справ (75 років). Якщо особисті справи не заводяться, контракти формуються в окрему справу за алфавітом прізвищ працівників. Трудові контракти зберігаються 75 років - "В", якщо відсутні з яких-небудь причин накази по особовому складу, і - 5 років після звільнення працівника при наявності пріказов.Прікази по особовому складу

Наказами з особового складу оформляються прийом, звільнення і переведення співробітників підприємства. Укладення трудового контракту з працівниками не виключає видання наказу по особовому складу про його зарахування на роботу (стаття 18 КЗпП РФ).

Накази з особового складу групуються в окрему справу і мають самостійну нумерацію з додаванням індексу "л / с" (№ 1 л / с, №2 л / с ...).

Оформляються накази по особовому складу на бланках підприємства для внутрішніх документів.

Реквізит "заголовок до тексту" наказу по особовому складу може бути оформлений таким чином: "Про прийом на роботу Зотова А.В.", "Про звільнення Гудкова Л.И.", "Про зміну штатів АТ" (якщо наказ стосується прийому і звільнення відразу кількох співробітників).

Текст наказу ділиться на констатуючу і розпорядчу частини. У першій частині наказу можуть бути вказані причини його видання / наприклад, факти порушення трудової дисципліни. На розсуд керівника констатуюча частина наказу може не вказуватися.

Друга, розпорядча частина наказу, починається словами: "ПРИЗНАЧИТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ", які друкуються від межі лівого поля. Після них, наступним рядком вказується прізвище працівника (прописними буквами), ім'я та по батькові (без скорочень), посада, термін звільнення, призначення або переведення; стаття КЗпП РФ (у разі звільнення). При прийомі на роботу зазначається оклад працівника, вид прийому (постійна або тимчасова робота), з випробувальним терміном або без нього і т. П.

Накази з особового складу можуть складатися на кількох співробітників незалежно від того, приймаються вони на роботу або звільняються. Такі накази складаються з кількох пунктів, кожен з яких стосується окремого співробітника.

Тексти наказів по особовому складу, як правило, однотипні і можуть бути представлені у формалізованому вигляді.

Аналогічно можна скласти наказ про звільнення, для цього необхідно змінити:

O в реквізиті "заголовок" фразу "Про прийом" на "Про звільнення ...";

O графу "вид прийому" на "причину звільнення";

O графу "дата прийому" на "дату звільнення".

У графі "підстава" вказуються документи, що послужили причиною звільнення (заяву, доповідна або пояснювальна записка) чи стаття КЗпП РФ, відповідна причини звільнення.

Накази про переведення на іншу посаду всередині підприємства також можуть бути представлені у формалізованому вигляді. У цьому випадку слід вказати нову посаду і оклад, новий структурний підрозділ і вид перекладу. Якщо переклад тимчасовий, необхідно вказати його термін.

Накази з особового складу візуються юрисконсультом, заступником директора з кадрів або іншою посадовою особою, в обов'язки якого входить робота з персоналом фірми.

Накази з особового складу з'являються працівникові під розписку (стаття 18 КЗпП РФ). Відмітка про ознайомлення з наказом проставляється нижче реквізитів "підпис" і "віза" самим працівником і містить наступне: "З наказом ознайомлений", підпис працівника і дату ознайомлення. Особливо необхідна ця позначка на наказах про звільнення, т. К. При виникненні трудових спорів працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня ознайомлення з наказом (стаття 211 КЗпП РФ).

Накази з особового складу зберігаються 75 років (стаття 19 б "Переліку документів із зазначенням строків зберігання").

У процесі діяльності організації можуть видаватися інші накази по роботі з кадрами: про заохочення, стягнення, відпустках, тощо, термін зберігання яких не перевищує 3 роки (стаття 19б). Такі накази мають індекс (№1 до, №2 до ...) і формуються в самостійну справу.

Щоб скоротити кількість ділових "паперів", видаваних за стандартними ситуацій, розроблено бланки, містять відразу кілька документів. Наприклад, при оформленні відпустки заповнюється бланк відпускної записки на 1 аркуші, що включає заяву, розпорядження і розрахунок заробітної плати. Наказ про надання відпустки в цьому випадку не складається, тому записка про відпустку містить розпорядження керівника, і отже, має силу пріказа.Трудовие книжки

Трудові книжки на працівників ведуться на всіх підприємствах, організаціях незалежно від форми власності.

Трудова книжка належить до основних документів, що підтверджують загальний, безперервний, і спеціальний стаж роботи (стаття 39 КЗпП РФ). Законом забороняється мати кілька трудових книжок.

При прийомі на роботу трудову книжку представляють особі, що веде документацію по особовому складу.

На працівника, що надходить на роботу вперше, заводиться трудова книжка, яка заповнюється в його присутності не пізніше тижневого строку після прийому на роботу. Записи в трудовій книжці виробляються на підставі паспорта та документів, що підтверджують освіту і професію.

На титульному аркуші трудової книжки вказується прізвище, ім'я та по батькові працівника повністю без скорочень. Дата народження у трудовій книжці повинна містити число, місяць і рік.

Відомості про освіту (середня, середня спеціальна або вища) і спеціальності або професії вказуються на підставі документів: атестатів; дипломів; сертифікатів; довідок, якщо освіта незакінчена вища.

На титульному аркуші обов'язково ставиться підпис особи, яка видала трудову книжку, і печатку підприємства, де вона була вперше заповнена;

Запис на наступних сторінках трудової книжки починається проставляння штампу підприємства або написання від руки найменування підприємства, наприклад, АТ "ЕВРІС".

Якщо підприємство змінило свою назву, то робиться запис про окремим рядком, наприклад АТ "Гез" з 01.01.95 перейменовано в ЗА "Гез і Со".

У графі 1 проставляється порядковий номер запису,

У графі 2 - дата прийому (09.10.1998),

У графі 3 - вказівка ??дії і посада (прийнята на посаду менеджера; звільнена за власним бажанням; переведена на посаду начальника відділу),

У графі 4 - підстава (наказ від 07.10.98 № 17 л / с).

Всі записи проводяться в точній відповідності з наказом про прийом, переведення або звільнення акуратно, без закреслень і помарок). Якщо все ж виникає необхідність виправлень, то вони обумовлюються і засвідчуються підписом посадової особи та печатью.Лічние картки

Основним документом з обліку персоналу підприємства є особиста картка форми Т-2, яка заводиться на всіх працівників підприємства, прийнятих на постійну або тимчасову роботу.

Усі записи у картці робляться на підставі документів, наданих працівником. На підставі паспорта, в розділі I "Загальні відомості" вказуються прізвище, ім'я, по батькові, рік і місяць народження, номер, серія паспорта, коли і ким виданий, домашня адреса. Дані про загальний і безперервний стаж роботи, а також про переміщення співробітника вказують на підставі записів у трудовій книжці. Для заповнення розділу II "Відомості про військовий облік" дані беруться з військового квитка працівника.

У новому варіанті особової картки виключені застарілі позиції (національність, партійність, членство у ВЛКСМ і профспілці).

В обов'язковому порядку проставляється дата заповнення особової картки та особистий підпис працівника.

На зворотному боці картки містяться розділи III "Призначення і переміщення", IV "Відпустки", V "Додаткові відомості" і "Дата і причина звільнення". Найбільш важливими є відомості розділу III та "Дата і причина звільнення".

Записи в цих розділах повинні містити посилання на дати і номери наказів про призначення, переміщення або звільнення працівника. Ці відомості повинні заповнюватися з особливою акуратністю, т.к. вони нерідко служать підставою для підтвердження трудового стажу працівника. В кінці кожного запису в розділі "Призначення і переміщення" повинна стояти підпис працівника, на якого заведена картка.

У розділі "Додаткові відомості" записуються дані про підвищення кваліфікації, знанні іноземної мови, другої спеціальності, інвалідності і т. П.

Заповнюються особові картки рукописним або машинописним способом особою, відповідальною за роботу з персоналом фірми або секретарем-референтом. Усі записи мають бути без скорочень. Особова картка заводиться на працівника в одному примірнику, зберігається в сейфі в окремій картотеці, складеної за алфавітом прізвищ, працівників.

Картки звільнених співробітників формують в самостійну справу за алфавітом (за трьома першими літерами прізвища). Перед здачею справи в архів всі картки повинні бути пронумеровані, на них складено внутрішня. Термін зберігання особистих карток ф.Т-2 - 75 років - "В" (стаття 504 "Переліку документів із зазначенням строків зберігання"). Особові справи

Особиста справа (досьє) являє собою сукупність документів, що містять відомості про працівника. Особові справи можуть заводитися па всіх працівників підприємства, але найчастіше - на керівників і провідних фахівців (при цьому на інших співробітників оформляють особисті картки ф.Т-2).

Підприємство має право сама вирішити питання про те, які документи, особисті картки або особисті справи, заводити на співробітників.

До складу особової справи мають входити наступні документи:

O внутрішній опис документів, наявних в особовій справі;

O анкета або особовий листок з обліку кадрів;

O автобіографія або резюме;

O копії документів про освіту;

O копії документів про затвердження на посаді;

O характеристики або рекомендаційні листи;

O трудовий контракт (договір);

O копії наказів про призначення, переміщення, звільнення;

O доповнення до особового листка по обліку кадрів;

O довідки та ін. Документи, що відносяться до даного працівника.

"Внутрішня опис документів, наявних в особистому діда" містить відомості про порядкові номери документів справи, їх індекси, заголовках, датах. Листи особової справи та його внутрішнього опису нумеруються окремо.

Внутрішній опис підписується се укладачем із зазначенням посади, розшифровки підпису та дати складання.

"Особовий листок з обліку кадрів" містить біографічні відомості про працівника, його освіту, виконуваної роботи з початку трудової діяльності, сімейний стан та ін.

Особовий листок заповнюється від руки самим працівником при вступі на роботу. При його заповненні використовуються наступні документи:

O паспорт;

O трудова книжка;

O військовий квиток;

O документ про освіту (диплом, посвідчення, сертифікат, свідоцтво, атестат), документи Вищої Атестаційної комісії (ВАК) про присудження наукового ступеня і про присвоєння вченого звання (диплом та атестат);

O документи про наявні винаходи;

У графі "Освіта" особового листка застосовують формулювання:

"Початкове", "неповна середня", "середнє", "середню спеціальну", "незакінчену вищу", "вища" - залежно від того, який документ про освіту є у працівника.

У графу "Виконувана робота з початку трудової діяльності" відомості про роботу беруться з трудової книжки. У цій графі фіксується навчання в навчальному закладі, попереднє трудової діяльності.

У графі "Сімейний стан" використовуються такі формулювання: "одружений" ("заміжня"), "развсден (а)", "вдівець (вдова)", "неодружений" ("незамужем"), після чого перераховуються всі члени сім'ї із зазначенням ступеня споріднення ("батько", "мати", "дружина", "чоловік", "син", "дочка"). При цьому вказуються, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження кожного члена сім'ї.

У практиці оформлення прийому на роботу часто використовується "Анкета" - документ аналогічний "Особистого листка по обліку кадрів". На відміну від особового листка, анкета підписується не тільки самою особою, що стають на роботу, але і співробітником, відповідальним за персонал фірми.

У деяких: комерційних підприємствах поступає на роботу надає "Автобіографію" або "Резюме".

При формуванні особової справи в нього поміщають копії документів про освіту (атестат, диплом, сертифікат та ін.). Копії можна знімати тільки з оригіналів цих документів.

Копії документів про затвердження на посаді поміщаються в особисті справи керівників фірми. Це може бути копія протоколу засідання Ради директорів або засновників фірми або копія протоколу зборів акціонерів, що обрав або затверджує своїм рішенням призначення посадової особи.

У тому випадку, якщо при прийомі на роботу або при затвердженні на посаді представлялися характеристики або рекомендаційні листи, вони також підшиваються в особову справу працівника.

Трудові контракти (договори), укладені з працівником, можуть входити до складу документів особової справи або зберігатися окремо. У особиста справа поміщається повністю оформлений, підписаний директором і працівником, завірений печаткою примірник контракту.

"Доповнення до особового листка по обліку кадрів" - це документ, призначений для фіксування змін до трудового та особистого життя співробітника, що відбулися після заповнення ним особового листка по обліку кадрів (або анкети). Цей документ включає: прізвище, ім'я, по батькові працівника і два розділи для внесення змін доповнень, оформлені у вигляді таблиці. У першому розділі фіксуються відомості про роботу, про переміщення по службі з посиланням на накази по особовому складу.

У другій розділ заносяться відомості про зміни в професійному та особистому житті працівника (наприклад, зміна сімейного стану, місця проживання), в освіті, в підвищенні кваліфікації, у знанні іноземних мов і т. П. При цьому всі внесені доповнення повинні бути підтверджені відповідними документами .

У особиста справа можуть бути включені такі документи, як списки винаходів, наукових праць та ін. Необхідно мати на увазі, що за статтею 19 КЗпП РФ забороняється при прийомі на роботу вимагати від вступника особи документи, не передбачені законодавством.

Особиста справа заводять після видання наказу про прийняття працівника. Всі документи, що відносяться до особової справи, по мірі надходження (в хронологічному порядку) підшиваються в папку-швидкозшивач. На її обкладинці вказуються повністю: прізвище, ім'я, по батькові співробітника.

Особові справи співробітників підприємства зберігаються інспектором по персоналу або секретарем-референтом в сейфі і видаються у тимчасове користування лише певним посадовим особам. Зміни в особисті справи вносяться тільки особами, відповідальними за їх ведення.

Особові справи звільнених працівників повинні передаватися на архівне зберігання і зберігатися 75 років - "В" (статті 498в, 500 "Переліку документів із зазначенням строків зберігання"). Висновок

Трудові правовідносини підприємства з працівником регулюються Кодексом законів про працю (КЗпП) Російської Федерації. На підставі статей Кодексу на підприємстві має бути встановлений єдиний порядок оформлення прийому, звільнення і переведення співробітників.

Документи з особового складу є найбільш важливими документами і вимагають особливої ??ретельності і акуратності при оформленні, веденні та забезпеченні збереження протягом тривалого терміну.

При роботі з документами з особового складу необхідно враховувати, що персональні дані (відомості про факти, події і обставини трудової діяльності та особистому житті) громадян, Закон РФ «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» відносить до категорії конфіденційної інформації.

Література

1. Бондирева Т.Н. Секретарська справа. -М. 1989

2. Глушков В.М. Основи паперової інформації. -М. 1982

3. ГОСТ 6.38-90. Система організаційно-розпорядчої документації: Вимоги до оформлення документів / Державний комітет СРСР з управління якістю продукції і стандартам. -М. 1990

4. Державна система документаційного забезпечення управління: Основні положення: Загальні вимоги до документів і служб документаційного забезпечення. -М. 1991

5. Єдина державна система діловодства: Основні положення. -М. 1975

6. Еремченко В.П. Удосконалення документаційного забезпечення управління в сучасних умовах .// Використання Єдиної державної системи документаційного забезпечення управління в роботі з управлінськими документами і забезпеченні їх схоронності у відомчих архівах. - Л. 1991

7. Лихачов М.Т. Документи і діловодство: Довідковий посібник. -М. 1991

8. Соколова О.М. Розробка концепції документаційного забезпечення управління .// Використання принципів Єдиної державної системи документаційного забезпечення управління в роботі з управлінськими документами і забезпеченні їх схоронності у відомчих архівах.

9. Довідник з підготовки та оформлення офіційних документів -М. 1993

10. Типова інструкція з діловодства в Міністерствах і відомствах РФ. -М. 1995

© 8ref.com - українські реферати