На головну

Характеристика основних галузей правової статистики. Її значення в практичній роботі правоохоронних органів - Кримінологія

таврійський інститут

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА N1

ПО СТАТИСТИЦІ

ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВОВОЇ

СТАТИСТИКИ. ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Сімферополь - 1998 р.

ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВОВОЇ

СТАТИСТИКИ. ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ПЛАН

ВВЕДЕННЯ

1.Предмет правової статистики і її основні галузі

2.Значення правової статистики

3.Господарсько-правова статистика і її роль в боротьбі із злочинністю

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВВЕДЕННЯ

На відміну від інших соціальних ідей і політичних орієнтацій демократична правова держава при верховенстві правового закону і пріоритеті прав людини і громадянина практично воспринято суспільством як майбутнє державного устрою України. Рішення цієї задачі пов'язане не тільки з створенням сучасного законодавства, забезпеченням законності діяльності держави і його органів, муніципальної системи і суспільних формувань, надійної, швидкої і справедливої юстиції, незалежного правосуддя, але з подоланням правового нігілізму, що досягла небезпечних меж, що знаходиться нині на грані беспредела у всіх сферах державного і суспільного життя, і, головне, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини.

Необхідною умовою розвитку цих процесів є їх правовий супровід і забезпечення державою - єдиної на території країни політичної організації, що здійснює суверенітет, джерело якого - народ України. Але держава і право мають не тільки інструментальне значення і " самостійну цінність. Одночасно це право жити цивілізованим життям і засіб забезпечити людині відповідні свободи". До цієї мети суспільство прийдет тільки через підвищення відповідальності, покладеної " на інститути державної влади", рішучі дії по економічному, політичному і соціальному реформуванню, створенню якісної " правової бази для таких дій".

Все вищесказане в особливій мірі торкається кримінально-правових наук, в тому числі і правової статистики.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВОВОЇ

СТАТИСТИКИ. ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

1. Статистика України, що охоплює своїми показниками всі сторони економічного, політичного, культурного і правового життя нашої держави, розчленовується на цілий ряд галузей (економічна, демографічна, медична і інш.).

Однієї з таких галузей і є правова або юридична статистика, яка відображає своїми показниками, як охороняється і державний суспільний устрій, різний форми власності, як захищаються гарантовані Конституцією України права і інтереси окремих громадян і юридичних осіб. Основна мета правової статистики - облік порушень законності МВС, що розглядається органами, прокуратури, суду і арбітражного суду, а також заходів щодо боротьби з цими порушеннями.

Роль правової статистики в поліпшенні діяльності вказаних органів вельми серйозна, так як саме вона нарівні з іншими джерелами дає можливість встановити, як працюють судові, слідчі, испрпавительно-трудові і інші адміністративні установи, як здійснюється правосуддя.

Знаючи кількість довершених злочинів, враховуючи самих злочинців, маючи в своєму розпорядженні відомості про порушення сімейних, трудових, житлових і інших законів, про поширення карних і адміністративних порушень на різних дільницях економіки, про розміри збитку від злочинів, беручи до уваги результати боротьби з ними, органи юстиції отримують можливість найбільш ефективно здійснювати покладені на них задачі в справі зміцнення законності і правопорядку.

Які ж явища вивчає правова статистика, тобто що потрібно вважати її предметом? Правова статистика враховує роботу всіх державних органів (прокуратури, міліції, судів, виправно-трудових установ, арбітражного суду, нотаріату і інш.), що здійснюють кримінально-правову, адміністративну і цивільно-правову охорону і державного суспільного устрій, всього форм власності, прав і інтересів громадян і організацій. Звідси її предметом і буде кількісна сторона тих явищ, які входять в середу діяльності вказаних органів (по-перше, злочинності і заходів щодо боротьби з нею, по-друге, цивільних правопорушень, що стали об'єктом розгляду в суді, нотаріаті або арбітражному суді; і нарешті, по-третє, адміністративних порушень і заходів щодо їх попередження з боку адміністративних органів).

Слідче, правова статистика має на своєю меті врахувати всі порушення законності, що розглядаються відповідними органами держави, і заходу щодо боротьби з цими порушеннями. Важливо підкреслити, що правова статистика аналізує лише ті злочини, адміністративні і цивільні правопорушення, які стали предметом розгляду в карному, адміністративному і цивільному процесі. Таким чином, вона враховує не всі довершені злочини, а лише ті з них, які були виявлені і з приводу яких велося розслідування і карне судочинство, а також і ті, до яких застосовувалися заходи адміністративного впливу. Правова статистика вивчає також не всі виниклі цивільні правопорушення (житлові, трудові, сімейні і інш.), а лише ті з них, які послужили основою для звертання до суду або арбітражного суду з цивільним позовом про примусове здійснення порушеного права, про захист що охороняється законному інтересу, про визнання права або були підтверджені в порядку нотаріального виробництва. Те ж саме (відповідно) відноситься і до адміністративних правопорушень. Зміст правової статистики витікає, зокрема, із задач правосуддя України сформульованих в Законі України про судоустрій від 5.06.81 м., в Карному і Цивільному кодексі, в Законі України про прокуратуру від 5.11.91 м. Відповідно до цього правова статистика, застосовуючи свої специфічні методи, повинна якісно відобразити ті заходи, які здійснюють державні органи для захисту від всякого посягання на і державний суспільний устрій, відносини власності, на політичні, трудові, житлові і інші особисті і майнові права і інтереси громадян, на права і інтереси юридичних осіб, що охороняються законом.

При вивченні правової статистики важливо вийти, по-перше, з тих або інакших правових порушень, які вона покликана враховувати, і, по-друге, з різного характеру установ, які практично займають його. Засновуючись на цьому діленні, судова статистика поділяється на три самостійних галузі:

1) кримінально-правову, маючу своїм безпосереднім об'єктом кількісну сторону злочинності і заходів щодо її попередження;

2) цивільно-правову, безпосереднім об'єктом якої є кількісна сторона цивільних правопорушень, що розглядаються судом і арбітражним судом;

3) адміністративно-правову, об'єктом якої є кількісна сторона адміністративних порушень і заходів щодо боротьби з ними.*

Таким чином, правова статистика відображає своїми показниками всі стадії карного, цивільного і адміністративного процесів, причому всі ці показники характеризують, з одного боку, абсолютні і відносні розміри тих або інакших правопорушень (наприклад, карні), а з іншою - ефективність роботи відповідних органів (судів, наприклад) по попередженню даних правопорушень.

Самостійним розділом правової статистики є статистика прокурорського нагляду, що кількісно відображає БАГАТОГРАННУ ДІЯЛЬНІСТЬ прокуратури. У цей час у всіх юридичних вузах викладається судова статистика, яка теоретично обгрунтовує практику статистичної роботи в органах МВС, прокуратури і суду.

Застосовно до кримінально-правової статистики, вказуючої два об'єкти - злочинність і діяльність органів, ведучих боротьбу з нею, можна так конкретизувати задачі статистичного аналізу:

1) дати цифрову характеристику стану, рівня, структури, динаміки злочинності і діяльності правоохоронних органів по боротьбі з нею, тобто відповісти на питання, що є, яке положення справ (описова функція);

2) виявити статистичні зв'язки, залежність, співвідношення, закономірності в стані, структурі і динаміці злочинності і в діяльності правоохоронних органів. Причому цю задачу треба розуміти широко і не обмежуватися виявленням статистичних співвідношень і закономірностей в характеристиці самої злочинності. А оскільки на злочинність впливають і соціальні чинники, то необхідно виявити залежність змін в структурі і динаміці злочинності від інших соціальних явищ і процесів (наприклад, від змін в структурі і динаміці населення, рівні утворення, змісту труда і кваліфікації працівників організації дозвілля і вільного часу і т.д.), тобто певній мірі з'ясувати, чому таке положення справ (пояснювальна функція);

3) визначити тенденції розвитку злочинності, скласти статистичний кримінологічний прогноз, тобто представити хоч би приблизно, що очікується, які перспективи (прогностическая функція);

4) виявити “тривожні” моменти в характеристиці злочинності, позитивні сторони і недоліки в роботі правоохоронних органів, “вузькі місця”, слабі ланки (низький рівень розкриваності злочинів, тривалі терміни і низька якість розслідування і розглядання справ і т.д.), щоб на основі цих даних своєчасно ухвалити рішення, розробити заходи по поширенню позитивного досвіду і усуненню недоліків, тобто підготувати дані для того, щоб вирішити, що треба робити, що зробити (організаторська, управлінська функція).*

Таким чином, до основних задач статистичного вивчення злочинність відноситься:

а) визначені стану злочинності, її рівня, структури, динаміки;

б) виявлення причин і умов, сприяючих здійсненню злочинів;

у) вивчення особистості злочинців;

г) вивчення всієї системи заходів боротьби злочинністю.

Задачі і методи аналізу кожної з подотрасли правової статистики - кримінально-правової і цивільної - мають багато загального. І в тому і в іншому випадку метою аналізу є встановлення чинників, що формують тих, що досліджують сукупність, виявлення виявляючих в ній закономірностей. Аналіз цивільних правопорушень, як і злочинність, немислимий без застосування узагальнюючих ПОКАЗНИКІВ, різних угруповань, дослідження динамічних рядів і використання інших якісних методів.

Однак нарівні із загальними моментами аналізу показників цивільно-правової статистики має в порівнянні з аналізом даних карної судової статистики свою специфіку, яка приречена особливістю предмета дослідження. Так необхідно пам'ятати, що цивільна судова статистика включає відомості не тільки про суспільні відносини врегульовані нормами безпосередньо цивільного права, але і про трудові, сімейні, аграрні, земельних і інші правовідносини, які стали предметом розгляду в судах в порядку цивільного судочинства. Система даних цивільної судової статистики виключає також показники, що характеризують сторони цивільного процесу, всі стадії судочинства і результати правоохоронної діяльності.

Засновуючись на ретельно разгруппированном матеріалі, статистичний аналіз дозволяє отримати уявлення про структуру цивільних судових справ, виявити тенденцію в динаміці окремих правопорушень (зменшенні або, навпаки, збільшенні випадків даного правопорушення). Статистичний аналіз дозволяє також характеризувати всі стадії цивільного процесу, дає можливість судити про ефективність діяльності правоприменительных органів по боротьбі з цивільними правопорушеннями.

Всі думки про виконання судових рішень, направлених на відновлення прав громадян, що порушуються і організацій, необхідний статистичний аналіз діяльності судових виконавців.

2. Правова статистика грає істотну роль в справі боротьби з порушеннями законності, в поліпшенні діяльності суду, прокуратури і органів МВС. Статистичні матеріали використовуються передусім для оперативного керівництва цих органів з метою контролю і виявлення позитивних і негативних сторін в їх діяльності. Необхідно пам'ятати, що облік в області здійснення правосуддя є одночасно і контролем над слідчою і судовою практикою. Тільки за допомогою добре організованої правової статистики можна встановити, як працюють судна, прокуратура, арбітражний суд, міліція і органи, що приводять вирок у виконання. У з'єднанні з іншими матеріалами статистичні показники представляють важливе джерело аналізу роботи юстиції України. Дозволяючи встановити основні тенденції в цій роботі, статистика допомагає виявити найбільш типові недоліки і вжити заходів до їх ліквідації.

Потрібно також мати на увазі використання матеріалів правової статистики в роботі по вдосконаленню законодавства. Розробка проектів законів в області карного, цивільного і адміністративного права і процесу, а також судочинства не може обійтися без цілого ряду показників, освітлюючих поширеність конкретних видів порушень, практичні застосування чинного законодавства. Ілюструючи своїми даними практику застосування тих або інакших законів, характеризуючи рух певних порушень, правова статистика підтверджує доцільність або, навпаки, недоцільність дії в даний період конкретного закону, його ефективність. Звідси може виникнути необхідність встановлення нових форм боротьби з певними порушеннями.

Величезна роль правової, точніше карної статистики в справі вивчення і попередження злочинності. Щоб діяти з якими-небудь шансами на успіх, треба знати той матеріал, на який має бути впливати.*

3. Економічна злочинність і інші правопорушення в сфері господарської діяльності досягли в Україні в останні роки катастрофічних розмірів. За оцінками фахівців, збитки досягають десять мільярдів доларів в рік, однак ця ЦИФРА ТІЛЬКИ ПЕРЕДБАЧУВАНА. Більш того неможливо встановити навіть загальні розміри збитків від зареєстрованих правопорушень в сфері господарської діяльності за нині діючою системою їх обліку. І тут важливу роль могла б зіграти єдина господарсько-правова статистика, показники якої давали б певну і різносторонню характеристику існуючих явищ.

Сучасний рівень статистичного аналізу господарських правопорушень і злочинів не відповідає потребам боротьби з ними, особливо за період до ринкових відносин. Ця галузь правової статистики не виділена навіть в підручниках. Існуючі форми статистичного спостереження і методи вивчення кількісної сторони збитків від економічних правопорушень неадекватно відображають загальний розмір перших і поширеність останніх.

Нині існує декілька відособлених систем обліку господарських правопорушень. Він здійснюється Міністерством статистики, міністерством юстиції і внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою України, Вищим арбітражним судом, податковою адміністрацією, митною службою, іншими міністерствами і відомствами. Правоохоронними органами враховуються суми збитків, заподіяних внаслідок здійснення економічних злочинів: суми збитків за даними звинувачувального висновку, суми, погашені на стадії попереднього розслідування; суми, присуджені судом до сплати. Але навіть ці збитки підлягають самостійному обліку в різних відомствах: органах внутрішніх справ, юстиції, прокуратури. Таке положення не дає можливості зробити їх сумарну оцінку.

Порушення договірних зобов'язань найбільш широко враховуються статистикою арбітражного суду, яка досить тонко відображає спори, виникаючі при висновку і виконанні господарських договорів, питання про відповідальність за господарські правопорушення і їх профілактики. Але характер і розмір збитків в документах первинного обліку фактично не фіксується.

Відомча статистика далеко не так глибоко відображає спори, виникаючі при висновку і виконанні договорів, контрагентами по яких виступають організації одного і того ж відомства, а тим більше розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення зобов'язань. Не вийдуть за межі відомчих меж і претензійна служба юридичних відділів в народному господарстві.

У Міністерстві статистики фіксуються добровільно сплачені постачальниками штрафні санкції, які дають можливість більш тонко реєструвати всі випадки невиконання господарських договорів, судити про ефективність претензій. Однак ці відомості залишаються в стінах Міністерства, що виключає можливість аналізу рівня і динаміки сум, добровільно сплачених контрагентами, винними в порушенні зобов'язань.

Таким чином, кожне відомство за допомогою своїх програм спостереження вивчає господарські правопорушення тільки з якогось одного боку. Державного органу, який би узагальнював, а тим більше аналізував всю інформацію про збитки від здійснення економічних злочинів і інших правопорушень в сфері господарювання і порушення договірної дисципліни, немає. Відсутні і єдині, науково обгрунтовані програми такого спостереження.

Єдину систему обліку і звітності правоохоронних органів, арбітражного суду, податкової адміністрації, митної служби можна було б створити шляхом об'єднання існуючих програм спостереження в одне ціле. Вона повинна включати також відомості про збитки в господарстві, заподіяні розкраданням, випуском недоброякісної продукції, порушеннями договірної дисципліни і т.д. Зрозуміло, що статистична звітність не може охопити всі основи господарських суперечок, але дані про заподіяні збитки повинні бути відображені в документах первинного обліку.

Господарсько-правова статистика не може не охоплювати і зовнішньоекономічну діяльність підприємств і господарських об'єднань. Результати експортно-імпортних операцій впливає на формування фондів економічного стимулювання і валютних відрахувань. Підприємства часто залишають виручку у валюті за межею. Тому необхідність належного обліку і контролю в цьому питанні не викликає сумнівів. Показники порушень українськими підприємствами зовнішньоторгівельних договорів з вказівкою їх основ і видів повинні бути більш обгрунтованими і ширше фіксуватися господарсько-правовою статистикою, чим це має місце нині.

Звісно, далеко не всі можливі показники необхідно включати в господарсько-правову статистику, а тільки ті, які характеризують саме господарські правопорушення і розмір збитку, заподіяного суб'єкту господарської діяльності або державі. Звітність арбітражного суду, правоохоронних і деяких інших органів дає певне уявлення про розмір заподіяних правопорушеннями збитків, але в зв'язку з відомчою разделенностью, неузгодженістю показників порівняльний аналіз в різних галузях економіки неможливий. Немає можливості провести такий аналіз, виявити причини і умови цих правопорушень і по окремих регіонах.

Таким чином, відомчий принцип організації господарсько-правової статистики не дає можливості провести комплексний аналіз господарських правопорушень і не дозволяє в повній мірі використати цей дійовий, ефективний спосіб зміцнення законності в господарських відносинах.

Більше підвищення якості господарсько-правової статистики повинно базуватися на чіткому розмежуванні її функцій і задач з функціями і задачами економічної статистики. Система даних останньою характеризує економічну, фінансову, виробничу діяльність суб'єктів господарювання. А господарсько-правова статистика повинна відтворювати рівень дотримання законності і правопорядку в сфері господарської діяльності. Вона має не стільки економічний характер, скільки контролюючий, тобто дає можливість суспільству і державним органам контролювати якісні наслідки деяких економічних процесів і своєчасно приймати рішення по їх усуненню.

На думку А.Кальмана, глибокий і всебічний облік всіх чинників економічної злочинності, а також інших правопорушень в різних галузях господарювання (за якими, як показують наукові дослідження, також переховуються економічні злочини) можливий тільки на основі єдиної централізованої господарсько-правової статистики. Тому Міністерство статистики України повинне було б розробити єдині бланки первинного обліку і звітності по цих правопорушеннях, обов'язкові для всіх правоохоронних, контролюючих органів і суб'єктів господарської діяльності. Це дає можливість органам влади і управління більш оперативно і ефективно провести роботу по профілактиці таких правопорушень і виявляти чинники, які їх визначають. Звичайно, в повному об'ємі це завдання може бути вирішене тільки за допомогою машинної обробки первинних документів статистичної звітності, а таку можливість має в повному об'ємі тільки Мінстат.*

Але найбільш досконала статистична звітність не виключає необхідності проведення спеціально організованих досліджень, які дають можливість заглиблювати і доповнювати звичайну статистичну інформацію. Для організації полномерных соціологічних і статистичних досліджень економічних підприємств і правопорушень, вказує А.Кальман, доцільно створити при Міністерстві статистики науково-дослідну лабораторію (групу), залучити до роботи в ній фахівців різного профілю - юристів, економістів, фінансистів, соціологів.*

У всіх розвинених країнах розмір збитків від економічних правопорушень і їх причини ретельно вивчаються і аналізуються як на урядовому рівні, так і в наукових установах. Ми ж поки не можемо навіть приблизно підрахувати, скільки втрачає державу від цих правопорушень.

Організація єдиної централізованої системи господарсько-правової статистики в Україні дала б можливість виявити найбільш вразливі місця в правовому регулюванні, економічному обороті і економіці країни загалом, сприяла б запобіганню господарським правопорушенням і злочинам.

ВИСНОВОК

Кінцевий, в об'ємі 1-й контрольної роботи важко повністю освітити таку глибоку і обширну тему як ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ однак фундаментальні поняття і базові положення у вказаній роботі приведені. Незважаючи на те, що правотворчий підхід до висновків і результатів статистичних досліджень в російському і в українському законодавстві дещо відрізняються один від одного, але ці відмінності не так істотні і до того ж по ряду об'єктивних і суб'єктивних причин російська правотворча думка трохи випереджає українську, що дає нашим законодавцям використати позитивний досвід накопичений російськими юристами після прийняття тих або інакших нормативних актів, і уникати помилок, що обов'язково зустрічаються на такому тернистому шляху як правотворчість.

Використовуючи позитивний досвід не тільки Росії, але і інших розвинених держав, враховуючи національні і історичні особливості нашого народу Україна стане демократичною і правовою державою, яка поміститься свою гідну серед розвинених демократичних держав.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Блувштейн Ю.В. Лічность злочинця як предмет криміналістичного дослідження. У сб.: “Питання боротьби із злочинністю”, вып.13. М: Юридична література, 1971.

2.Кальман А. Хозяйственно правова система - засіб запобігання економічним правопорушенням. Право України, 1995, N 1.

3.Правова статистика. Підручник під редакцією Осетрова И.А., М.: Юрід. лит., 1980.

4.Правова статистика. Підручник під редакцією Яковльовой З.Г. М.: Юрід.літ., 1986.

5.Кузьмичесва С.К., Саламаха Г.И. Статістіка. Учбова допомога в 2-х частинах. Частина 1-я. Гіркий. ВШ МВС СРСР,

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com