На головну    

Тактика очної ставки - Криміналістика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Кубанський Державний Університет

Кафедра криміналістики

Допустити до захисту в ДАК

«___» ___ 1998р.

Завідувач кафедри, дюн.,

професор ___ Зеленський В.Д.

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема: «Тактика очної ставки»

Роботу виконала дипломник Кравцова Я.А.

Факультет юридичний

спеціальність - 12.00.01 - юриспруденція

Керівник роботи, кюн., Доцент

___ Ніколайчук І.А.

Нормоконтролер ___

Краснодар 1998

ЗМІСТ

ВСТУП ... .3

ЗМІСТ ... ..6

Очна ставка як самостійна СЛІДЧА ДЕЙСТВИЕ...6

Сутність і значення очної ставки ... ..6

Очна ставка і суміжні слідчі дії ... .14

2. Підготовка до проведення очної ставки ... 19

Ухвалення рішення про доцільність проведення очної ставки і вибір

моменту її проведення ... .19

Технічне забезпечення очної ставки ... .22

Розробка плану очної ставки ... 25

Тактичні прийоми проведення очної ставки ... ..28

Загальні тактичні правила проведення очної ставки ... ..28

Тактичні прийоми очної ставки, спрямовані на активізацію пам'яті

сумлінно помиляється ... ..31

Тактичні прийоми очної ставки, спрямовані на викриття брехні ... ..34

Тактичні прийоми проведення очної ставки за участю

Несовершеннолетних...47

Деякі психологічні аспекти виробництва очна ставка ... 52

ВИСНОВОК ... 59

Використана література ... ..61

ВСТУП

Конституція Російської Федерації проголосила: людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини - обов'язок держави (ст.2). Мова йде про охорону прав і свобод усіх громадян від злочинних посягань та інших неправомірних дій, включаючи й охорону прав і законних інтересів осіб, винних у вчиненні злочинів, та осіб, які відбувають покарання, призначене судом за їх злочинні дії. Зазначені конституційні положення мають важливе значення у всіх сферах державної діяльності, проте, їх роль особливо велика у сфері кримінального судочинства, де права і свободи громадян зачіпаються найбільш відчутно.

Визнання особи винною у вчиненні злочину і призначення їй кримінального покарання є виключно прерогативою суду, але передумови успішного розгляду справ у суді створюються вже на попередньому слідстві. Розслідування злочинів в даний час доводиться здійснювати в надзвичайно складних умовах, зумовлених не тільки всім відомими факторами кадрового, фінансового та матеріально-технічного характеру. Сьогодні відбувається кардинальна зміна ідеологічних, політичних і економічних пріоритетів, що не може не вплинути на роботу слідчих по кримінальних справах.

В минулому і на початку поточного року кримінальна обстановка в Росії продовжує залишатися складною. Кількість зареєстрованих злочинів зросла на 6 відсотків. При цьому помітно більше стало умисних вбивств, розбоїв, квартирних крадіжок, та інших тяжких злочинів. У деяких регіонах відзначається вибух злочинності - на 80-90 відсотків. Так, Карачаєво-Черкесія тримає першість по вбивствах на душу населення, Республіка Комі - по рецидивів, в Самарській області відзначений двократне зростання злочинів, скоєних підлітками. Більш ніж на третину зросла кількість злочинів, пов'язаних з наркобізнесом. Зростає професіоналізм злочинного середовища і зухвалість її протидії правоохоронним органам. Порівняльні дані опублікованої статистики за останні п'ять років показують: число зареєстрованих злочинів на 100 тис. Населення з 1.243 в 1992 р зросла до 2.024 в 1997 р .; загальне число засуджених за цей же період зросла з 537.643 людини до 924.574 чоловік. Тут же необхідно відзначити, що судимість в 1996 р збільшилася на 16,7%, що можна пояснити деяким поліпшенням роботи органів, що забезпечують розкриваність злочинів. Але зміни за один рік не можна вважати сталою тенденцією. З урахуванням цих даних в справжній період однієї з головних завдань, що стоять перед правоохоронними структурами, є формування професійного ядра найбільш кваліфікованих слідчих, поліпшення методичного забезпечення слідчої роботи, особливо, з урахуванням значного омолодження кадрів.

Однією з найгостріших проблем залишається забезпечення належної якості попереднього слідства. Кількість кримінальних справ, повернутих на додаткове розслідування, збільшилася на 18,7% і склало 57 тисяч в 1996 році і на 13, 3% в 1997 році. Аналіз причин, які спричинили повернення справ на додаткове розслідування, свідчить, що в основній своїй масі вони обумовлені низькою кваліфікацією слідчих працівників. Мають місце часті випадки напряму кримінальних справ на розгляд до суду, коли попереднє слідство і дізнання було проведене неповно і ці прогалини не можуть заповнені в судовому засіданні. В інших випадках вина обвинуваченого підкріплюється доказами, здобутими на слідстві з істотними порушеннями кримінально-процесуального закону. У ході судового розгляду такі докази виключаються як неприпустимі. Для вирішення цієї та інших проблем, що виникають в ході слідчої роботи, необхідні нові теоретичні розробки способів підвищення ефективності попереднього слідства, а також широке впровадження останніх в щоденну роботу правоохоронних органів.

У справі належного розслідування злочинів серед різних слідчих дій вельми важливе значення має очна ставка. У процесуально-тактичному і психологічному відносинах очна ставка є складною слідчою дією. На практиці мають місце теоретичні прогалини приводять до різного роду порушень, помилок при її проведенні, що, зрештою, не проходить безслідно для загального результату слідства по конкретній кримінальній справі.

Результати очної ставки мають часом якщо не вирішальне, то, безсумнівно, істотне значення. Вони допомагають вибору тієї єдиної версії в масі інших, слідуючи якій вдається з'ясувати дійсні обставини справи, а також сприяють усуненню істотних протиріч у показаннях допитаних раніше осіб. По суті, очна ставка направлена ??на встановлення істини у справі.

Вищевикладені міркування стали підставою для вибору теми даної дипломної роботи. Її актуальність не може викликати сумнівів. Від рівня її теоретичної розробки в чому залежить практичні результати, що визначає її теоретичне і практичні значення.

У даній дипломній роботі зроблена спроба вирішити завдання: дати визначення очної ставки, висвітлити питання, пов'язані з підготовкою до її проведення, розкрити тактичні та психологічні основи очної ставки.

При написанні роботи були використані монографії та статті вчених-криміналістів, чинне законодавство і матеріали слідчої і судової практики, особистий досвід при проходженні переддипломної виробничої практики в органах прокуратури, органах внутрішніх справ і суду.

ЗМІСТ

1. Очна ставка як самостійна слідча дія

1.1. Сутність і значення очної ставки

Однією з дискусійних проблем криміналістичної тактики є питання про сутність і значення очної ставки. Правильне рішення його має не тільки чисто науковий інтерес. З'ясування самої суті очної ставки, розкриття всіх її сторін необхідні для найбільш ефективного застосування даної слідчої дії на практиці.

Пропоновані в літературі визначення поняття очної ставки в тій чи іншій мірі відрізняються один від одного і в них не завжди точно і повно відбивається її сутність. Проведемо порівняльний аналіз найбільш характерних з них.

Серед вчених немає єдиного погляду на процесуальну природу очної ставки. Одні розглядають очну ставку як різновиду особливої ??форми допиту і слідують визначенню цієї слідчої дії, даного М.С. Строговичем, який бачить його суть в «одночасному допиті двох осіб в присутності один одного з приводу одного і того ж обставини» 1. Однак в даному понятті не вказується мети виробництва очної ставки, тим самим відбувається ототожнення її з допитом.

Інша група вчених на чолі з А.Б. Соловйовим визначає очну ставку як «допит в присутності один одного двох раніше допитаних осіб про обставини, за якими в показаннях цих осіб є істотні протиріччя, з метою встановлення істини по спірних обставинах» 2. Це визначення також не розкриває в повній мірі сутність очної ставки. Автор, вважаючи очну ставку різновидом допиту, що не окреслює коло учасників, між якими може проводитися дана слідча дія.

Наступне думка, що висловлюється в науці, вважає очну ставку самостійною слідчою дією, що відрізняється за своїми цілями, процесуальному порядку проведення і тактиці від інших слідчих дій (В.Є. Коновалова, Н.В. Жогін, С.А Шейфер, А.Р. Ратинов, В. С. Комарков, Н. В. Бахарєв, І.Є. Биховський, В.С. Максимов, Ф.Н. Фаткулін та інші).

Найбільш розгорнуте визначення очної ставки дає В.Е Коновалова. Вона розглядає її «як слідча дія, що має своїм завданням отримання доказів у справі і що складається в одночасному допиті двох осіб (двох свідків, двох обвинувачених, свідка і обвинуваченого) судово-слідчими органами з метою усунення істотних протиріч, наявних у свідченнях цих осіб і встановлення істини »1. У даному визначенні правильно вказана мета очної ставки, зроблена спроба встановити коло учасників слідчої дії. Але і тут присутні окремі неточності і упущення. Незважаючи на те, що Коновалова Є.В. відносить очну ставку до самостійних слідчих дій, це положення у визначенні не закріплено. Серед осіб, між якими можливе проведення очної ставки, необхідно також вказати потерпілого і підозрюваного. Крім того, у визначення не включене положення про те, що очна ставка може проводитися тільки між особами, раніше допитаними.

Актуальність точного визначення суті очної ставки викликана науковою дискусією з питання, які тактичні прийоми повинні застосовуватися при її виробництві: тактичні правила проведення допиту або самостійні, відособлені від прийомів допиту, правила. У криміналістичній літературі висловлена ??думка про те, що при підготовці та проведенні очної ставки «застосовні загальні положення тактики допиту і тактичні прийоми, використовувані при допиті свідків і потерпілих, обвинувачених і підозрюваних (відповідно до того, хто є учасниками очної ставки)» 2. Однак практика спростовує механічне перенесення правил допиту на очну ставку, оскільки це не приносить очікуваних результатів і негативно впливає на розкриття злочинів.

Так, А.К. Давлетов і А.Б. Соловйов стверджують, що питання про процесуальну природу очної ставки як різновид допиту, дозволений законодавцем, бо в ст. 163 КПК РРФСР вживається термін «допит» і термін «допитуваний» 3. Однак, вживання даних термінів законодавцем ще не є доказом того, що очна ставка - різновид допиту. Підтвердженням точки зору, які стверджують, що очна ставка є самостійною слідчою дією є виділення законодавцем його з числа допитів і детальна регламентація умов і порядку її проведенія4.

Друга група, хоч і дотримується правильної позиції, не пояснює тих внутрішніх причин, які спонукали законодавця виділити очну ставку з числа допитів, регламентувати умови, порядок проведення та оформлення її результатів. Очна ставка має багато спільних рис з допитом, але на відміну від нього характеризується цілим рядом тільки одній їй властивих процесуальних, тактичних і психологічних особливостей. Саме ці особливості відображають те неповторне, що визначає собою індивідуальність даної слідчої дії.

Вважаючи очну ставку самостійною слідчою дією, А.Р. Ратинов правильно зазначає, що «на відміну від допиту, коли слідчий має справу з одним допитуваним, на очній ставці відбувається взаємодія трьох учасників» 1. На допиті ж між слідчим і допитуваним існують двосторонні правовідносини, які законодавець і змушений був врегулювати.

В силу державно-владного характеру виникаючих в карному процесі правовідносин кожен учасник очної ставки пов'язаний взаємними правами і обов'язками зі слідчим. Активними учасниками очної ставки є одночасно два раніше допитаних особи. Вони по черзі відповідають на одні й ті ж попередньо, точно сформульовані слідчим питання і з його дозволу відповідають на питання один одного. Такого умови, як наявність двох джерел, від яких виходить взаємовиключна інформація, при виробництві допиту немає. За законом, особи, викликані по одній і тій же справі до слідчого, повинні допитуватися їм порізно і у відсутності інших осіб. Недотримання цього правила є процесуальним порушенням, чинить негативний вплив на правильність формування свідчень.

Особа, викликана на допит, спочатку свідчить в формі вільної розповіді. Форма вільної розповіді, є основною тактичною особливістю допиту, неприйнятна на очній ставці. Інші мета, умови і обстановка очної ставки виключає можливість застосування в процесі її виробництва загальної форми вільної розповіді. На очній ставці вільна розповідь знаходить вияв тільки в зв'язку з відповіддю допитуваного на конкретно поставлене йому питання.

Приступаючи до допиту, слідчий в більшості випадків не знає конкретного змісту інформації, яку він отримає від допитуваного. Про обсяг і напрямку допиту слідчий має загальне уявлення. Широта і глибина цього подання залежать від наявності в даний момент відомостей оперативного характеру і доказів по справі. Ця обставина робить вплив на особливості тактики допиту.

Очна ж ставка проводиться тільки за наявності істотних протиріч у показаннях раніше допитаних осіб, коли ці протиріччя не можна усунути за допомогою інших слідчих дій, у тому числі повторним допитом. Отже, при її виробництві слідчий заздалегідь знає точки зору по спірних обставинах майбутніх учасників з показань, отриманих від них при первісному або повторному допиті. Оперуючи наявною інформацією, слідчий обирає прийоми очної ставки, спрямовані на найбільш ефективне усунення протиріч і встановлення істини у справі.

У очної ставки і допиту різні цілі. Метою очної ставки є усунення істотних протиріч у вже даних раніше показаннях допитуваних, тоді як мета допиту - отримання відомостей про подію злочину або пов'язаних з ним фактах. Інша, ніж у допиту, цілеспрямованість очної ставки накладає свій відбиток і на тактику її виробництва.

Необхідно також визначити відмінність в предметі даних слідчих дій. Предмет допиту значно ширше предмета очної ставки. Предмет очної ставки - усунення конкретного протиріччя - стосується лише невеликої частини інформації про подію злочину, отриманої в ході допиту від свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених. Предмет допиту обумовлюється великим колом передумов.

Визначення очної ставки, наявні в літературі, характеризують цю слідчу дію як одночасний (попеременний) допит двох осіб. Однак, на очній ставці умови, в яких свідчать учасники, не відповідають всім вимогам КПК РРФСР, обов'язковим при виробництві допиту свідка, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого. Отже, термін «допит» тут треба розуміти лише в умовному сенсі. Очна ставка включає в себе свідчення двох осіб, кожна з яких не має самостійного значення для виконання її мети - встановлення істини по спірних обставинах, але взяті разом вони складають єдине ціле в якісно новому змісті аналізованого слідчої дії.

В основі структури очної ставки і допиту лежать прийоми розпиту. Однак очна ставка від допиту відрізняється по мірі складності структур. С.А. Шейфер пише: «Однорідні, але існуючі лише ізольовано один від одного структури - повідомлення допитуваних осіб - супроводжуються на очній ставці» 1.

В умовах очної ставки відбувається не тільки попеременний допит двох осіб, але й аналіз, а також безперервна конфронтація свідчень. Р. С. Бєлкін стверджує, що «по суті, очна ставка і являє собою процес безперервного порівняння показань

двох одночасно допитуваних осіб з негайним використанням слідчим результатів такого порівняння для усунення протиріч в інформації, яка з цих джерел »1.

А.В Дулов і П.Д. Нестеренко зазначають, що відмінності очної ставки від допиту полягає також в додатковому емоційному впливі за допомогою іншого учасника процесса2. Психологічний вплив одного учасника очної ставки на іншого може призвести як до позитивних результатів, а саме, до з'ясування причин протиріч і їх усунення в свідченні учасників, так і до негативних, коли під впливом свого опонента учасник міняє свої свідчення на помилкові, відмовляється від раніше даних правдивих показань, тим самим посилюючи вже має місце конфронтацію свідчень.

Викладене дає підставу зробити висновок: очна ставка - самостійна слідча дія, що полягає в допиті в присутності один одного двох раніше допитаних по одних і тих же обставинах справи осіб з числа свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, аналізі та безперервному порівнянні (зіставленні) надходять показань для усунення в них істотних протиріч з метою встановлення істини у справі.

Велике значення для правильного розуміння ролі і місця очної ставки в системі інших слідчих дій має визначення її завдань. Так, очна ставка є засобом не тільки перевірки наявних доказів, але й отримання нових. Поряд із встановленням істини по спірних обставинах в ході очної ставки можуть бути дозволені такі конкретні завдання:

Подолання добросовісної помилки допитуваного. Проведення сумлінно помиляється особою очної ставки благотворно позначається на відновленні в його пам'яті забитого3. Цьому сприяє безпосереднє відтворення в деталях одним учасником очної ставки своїх свідчень іншому. Іноді зовнішність несумлінного учасника очної ставки пожвавлює у сумлінно помиляється асоціативні зв'язки і полегшує йому спогад що мали місце.

Викриття брехні одного з допитуваних. Слідчий організує правомірне психологічний вплив на особу, що дає неправдиві свідчення. Засобом такого впливу виступають свідчення і поведінку сумлінного допитуваного.

Велике значення має й активність самого слідчого. Вирішальним є своєчасне і виправдане застосування певних тактичних прийомів, спрямованих на викриття брехні несумлінного учасника, таких як: пред'явлення на очній ставці доказів, проведення очної ставки в поєднанні з допитом, використання слідчим «слабких місць» психіки недобросовестеного учасника, деталізація предмета очної ставки, зміна темпу очної ставки на форсований або уповільнений залежно від конкретної ситуації, і ряд інших, розглянутих нижче в даній роботі.

3. Зміцнення вольових якостей, позиції обвинуваченого, що дав правдиві свідчення. А.В. Дулов і П.Д. Нестренко вказують, що такі очні ставки необхідні як засіб зміцнення позиції обвинуваченого, перед іншим обвинуваченим. При викритті в ході очної ставки співучасників у обвинуваченого відбувається зміцнення вольових позицій, установки його на дачу правдивих показань і в суді. Подібні очні ставки проводяться в двох випадках:

коли зізнався обвинувачуваний викриває інших допитаних у справі осіб,

коли очна ставка проводиться з особами, що мають позитивний вплив на обвіняемого1.

4. Викриття помилкового алібі. У процесі проведення очної ставки слідчому нерідко вдається викрити помилкове алібі підозрюваного (обвинуваченого).

Так, при допиті в якості підозрюваного П. заявив, що у вимаганні у підприємця К. великої суми грошей не брав, оскільки в цей час їхав зі своєю знайомою Т. на узбережжі. Раніше опитана Т. свідчення П. підтверджувала. Перед допитом Т. слідчий пояснив їй, що П. підозрюється у вимаганні і для слідства важливі її правдиві свідчення, а також попередив про відповідальність за ст. ст.181 і 182 КПК РРФСР. В результаті, Т. показала, що на узбережжі вона їздила сама, однак, по поверненню назад зустріла П., який попросив її підтвердити його свідчення. Далі, слідчим була проведена очна ставка між П. і Т. Вислухавши показання Т., П. зізнався в участі у вимаганні великої суми грошей у К1.

Викриття самообмови або обмови одного допитуваного іншим.

Так, у 1996 році у провадженні прокуратури Карасунского округу міста Краснодара перебувала кримінальна справа за фактом вчинення розбійного нападу неповнолітнім М. На допиті М. показав, що

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати