На головну

 Інвестиції - Інвестиції

Б1 1 поняття інв. Інв. новий для нашої економіки термін. У вітчизн. Економіці інв. Вживалися як синонім капітал. вкладень, під, якими розумілися всі витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів спрямованих на відтворення основних фондів. Використовувалося наступне поняття капітал. Вкладень - це фінансові кошти які витрачаються на будівництво нових, реконструкцію розширення і технічне переозброєння діючого підприємства (це ПРОІЗВОДСТВЕНННИЙ капітал. Вкладення) На житлове комунальне і культурне будівництво (невиробниче капітал. Вкладення) .Інвестіціі- це грошові кошти, цільові банківські вклади, акції, та ін. цінні папери, технології, машини та обладнання ліцензії, товар. знаки, кредити, будь-яке ін. майно або майна. права, інтелектуал. цінності, що вкладаються в об'єкти предпринимат. діяльності або ін. види діяльності з метою отримання прибутку .Найбільш загальним і поширеним у ринковій економіці вважається розуміння засобів у будь-якій формі для отримання доходу або якого-небудь ін. ефекту. У повсякденній мові слово інв. Не завжди має те ж значення яке йому надається в економіч. дискусіях, де чистим інвестування або капиталообразованием наз-ся те, що являє собою чистий приріст реального капіталу суспільства (будівлі, обладнання і т. д.). У повсякденному житті обиватель говорить про інвестування, коли він купує ділянку землі, що знаходився в обігу, цінні папери або ін. Цінну власність. Наведені визначення показують відмінності в розумінні суті інв. в планової та ринкової системах. Визначення, дане в планової ек-ці звужує область інвестування і стосується тільки вкладень у збільшенні та вдосконаленні основних фондів. У наст. дрімоту в ек-ці нашої країни застосовується обидва терміни як інв. так і капітал. вкладення У ринковій економіці за своєю сутністю інв. включають в себе 2 сторони інвест діяльності: витрати ресурсів і результати. Інв. здійснюються з метою отримання результату і явл-ся марними, якщо вони не принесли очікуваного результату. До загальних характерних рис інв. ставляться реальні інв. як правило носять довгостроковий характер (короткострокові інв. осущ-ся у фінансовій сфері з швидко ліквідними цінними паперами) інвест. Діяльність і прийняті інвест. Рішення надають комплексний вплив на всі сторони підприємницької діяльності та соц.-економіч. Ситуацію в регіоні, тому потрібна технічна інформація і організацій. обґрунтованість прийнятих инвестиц рішень.

2Общая схема оцінки ефективності. Перед проведенням оцінки ефективності експеріментно визначається суспільна значущість проекту, т. Е. Великомасштабні, народно-господарські та глобальні проекти. Оцінка проводиться в 2 етапи: 1 етап: Розраховуються показаіелі ефективності проекту в цілому. Мета цього етапу-агрегована екон-ая оцінка проектних рішень і створення необхідних умов для пошуку інвесторів. Для локальних проектів оцінюються тільки комерційна ефективність і якщо вона виявилася прийнятною рекомендується переходити до 2 етапу оцінки. Для суспільно-значущих проектів оцінюється в першу чергу їх загальна ефективність. При незадовільною громадської ефективності такі прект не рекомендуються до реалізації і не можуть претендувати на державну підтримку. Якщо ж їх обющественная ефектівность виявляється достатньої оцінюється їх комерційна еффектівность.2 етап Здійснюється після вироблення схеми фінансування. На цьому етапі уточнюється склад учасників і визначається фінансова реалізація та ефективність участі в проекті кожного з них (регіональна і галузева ефективність, ефект-сть участі в проекті окремих підприємств і акціонерів та ін.) Для локальних проектів на цьому етапі визначається ефективність участі в проекті окремих підприємств-учасників, ефективність інвестування в акції таких підприємств і ефективність участі бюджету в реалізації проекту. При необхідності на цьому етапі може бути оцінена також галузева ефективність проекту.

Б2 1. визначення поняття інв.в відповідно до теріей Кейнса і охарактеризувати основні моменти механізму інвест. Процесу в Кейнсіанській теорії. З макро економіч. Позицій (основоположник Кейнс) проблема інвестування розглядається з позиції державної інвестиційної політики т. Е. Політики доходів і зайнятості. У теорії Кейнса інвестиції визначалися як частину доходу яка не була використана на споживання в поточному періоді інвестиції виступають тут як зворотному боку заощаджень. Кейнс своєї макроеконом. Теорією досліджував механізм інвестиційного процесу звертаючи особливу увагу на взаємозв'язок між інвестиціями та заощадженнями. Основні моменти інвест. Процесу полягають в наступному: У розвинутій економіч. Системі відбувається відділення функції заощадження та інвестування. Певна частина заощаджень може інвестуватися. Це основна частина дрібних і середніх підприємств, фермерських та ін. Господарств .. Др. частина зберігається суб'єктами економічних відносин для майбутніх витрат (споживчі або інвестиційні). Руху від розмірів заощадження і инвестиц рішення приймаються суб'єктами з урахуванням різних передумов заощаджень, здійснювані домашнім господарством регулюються споживчим перевагою. Інвест. рішення приймаються підприємцями та схильні до впливу їх суб'єктивних оцінок попиту на вироблені товари та мають нестабільний характер. Очікуваним величинам інвестицій і заощаджень віддається велике значення. Фактичні обсяги заощадження та інвестицій завжди одна і та ж величина, а очікувані значення цих величин можуть відрізнятися. Їх слід розглядати як 2 види припущень щодо майбутнього з точки зору виробників і споживачів благ збіг яких може виникнути випадково. При розбіжності цих величин виникає 2 ситуації: - якщо плановані заощадження більше, то рівність фактичних значень цих величин відновлюється насильно Шляхом вимушених інв. в запаси нереалізованих благ. Відбувається криза перевиробництва. У цих умовах госуд. Регулювання расшірівает ефект. Попит влас. Витратами .; - У нас довгий час виробництво інвестувало більше, ніж зберігало. У цьому випадку насильницьке вирівнювання фактичних інв і заощаджень призводило до виникнення у споживачів вимушених заощаджень непідкріплені товарною масою що послужило джерелом інфляції. Відповідно до класичної теорії механізмом уравновешивающим ці величини явл-ся норма% яка автоматично встановлюється на рівні коли інв і заощадження рівні Кейнсіанська трактування механізму інвестицій процесу за допомогою управління величиною ставки% бюджетної та податкової політики гос-ва явл-ся засіб запобігання кризових ситуацій та приведення в відповідність планів і очікувань споживачів і виробників власних благ.

2Основние принципи оцінки ефективності інвест. Проекту. В основу оцінок ефект-сті і п покладені слід основні принципи застосовуються до будь-яких типів проектів незалежно від їх технічних технологічних фінансових галузевих чи регіонал особливостей: а) розгляд проекту протягом його життєвого циклу (розрахункового періоду) від проведення предінвестіц досліджень до припинення проекту; б) моделювання грошових потоків включають всі пов'язані із здійсненням проекту денеж надходжень і витрат за розрахунковий період з урахуванням можливості використання різних валют; в) порівнянність умов порівняння різних проектів; Г) Принцип позитивності і максимізації ефекту. Для того щоб і п з погляду інвестора був визнаний еф-им потрібно щоб ефект від реалізації даного проекту був покладе-им при порівнянні альтернативних і п; д) облік чинника часу. При оцінці еф-сті проекту повинні враховуватися різні аспектифактора часу в т ч динамічності (зміни в часі), параметрів проекту та його економ окруженія4 розриви в часі (кроки) між виробництвом продукції мул надходженням рес-ів і їх оплатою; е) облік тільки майбутніх витрат і надходжень. При расчетахпок-лей еф-сті повинні враховуватися тільки майбутні в ході здійснення проекту витрати і надходження включаючи витрати пов'язані із залученням раніше пов'язаних виробництв фондів, а також майбутні втрати безпосередньо викликані здійсненням проекту; ж) Порівняння з проектом і без проекту. Оцінка еф-сті і п повинна проводитися зіставленням ситуації не до «проекту» і після «проекту» а без «проекту» і з »проектом»; з) облік всіх найбільш суттєвих наслідків проекту. При визначенні еф-сті і п повинні враховуватися всі наслідки його реалізації як економічні так і позаекономічні. У тих випадках коли їх вплив на еф-сть допускають кількісну оцінку її слід виробити, ВДР випадках облік цього впливу повинен здійснюватись експертно; і) облік наявності різних учасників проекту, розбіжність їхніх інтересів і різних оцінок вартості капіталу виражають в індівідульних значеннях норми дисконту; к) Багатоетапність оцінки. На різних стадіях розробки і здійснення проекту його еф-сть визначається заново з різною глибиною опрацювання; Л) облік впливу на еф-сть та п потреби в оборотному капіталі, необхідним для функціонування створюваних у ході реалізації проекту виробничих фондів; М) Облік впливу інфляції (облік зміни цін на різні види продукці і ресурсів в період реалізації проектів) та можливості використання при реалізації проекту декількох валют; н) Облік (в кількісній формі) вліяніянеопределенності і ризику сопровождающіхреалізацію проекту.

Б3. 1. Привести перелік ринків і груп на які взаємодія инвестиц. Процеси. Система ринкових відносин центром якої явл-ся механізм інвестицій процесу певним чином структурована. Серед різноманіття економічних відносин можна виділити структури дії які агрегуються в окремі, взаімосвязних сектри (ринки). На цих ринках вступають в економіч відносини різні суб'єкти які також утворюють групи, що відрізняються однаковим поведінкою на окремих ринках. Виділяють 4 ринки і 4 групи: 1) Товарний ринок, на якому обогачіваются всі вироблені в народному господарстві товари і послуги. 2) Ринок праці, що охоплює виробничий фактор праці. 3) Грошовий ринок, який включає питання попиту і пропозиції грошових коштів. 4) Фінансовий ринок, на якому обертаються цінні папери. Групи: 1) Домашнє господарство 2) підприємці 3) Держава 4) закордон

2 Особливості оцінки ефективності на різних стадіях розробки і здійснення інв проекту. Оцінка ефективності та п повинна здійснюватися на стадіях: 1) Розробки інв пропозиції і декларації про намір (експрес оцінка інвестицій пропозиції) 2) розробка обгрунтувань інвестицій 3) Розробка проекту 4) Здійснення інв проекту (економічний моніторинг). Принципи оцінки ефективності та п однакові на всіх стадіях. Оцінка може різнитися за видами розглянутої ефективності, а також по набору вихідних даних і ступеня подробиці їхнього опису. На стадії розробки інвестицій пропозиції можна обмежитися оцінкою ефективності в цілому. Схема фінансування проекту може бути намічена в найзагальніших рисах (у тому числі за аналогією на підставі експертних оцінок). При розробці обгрунтувань інвестицій та проекту повинні оцінюватися всі наведені вище види ефективності. При цьому: - на стадії розробки обгрунтування інвестиції схема фінансування може бути орієнтовною. На стадії розробки проекту повинні використовуватися реальні вихідні дані, в тому числі і за схемою фінансування.

Б4 1. Охарактеризувати акселяраціонную теорію інвестицій і теорію максимізації прибутку За всю історію розвитку сучасної економічної думки теорія інвестицій змінювалася різні модифікації. Проводилось безліч емперіческіх досліджень з метою доведення або спростування тієї чи іншої инвестиц теорії. Всі ці гіпотези прагнули дати відповідь на слід питання: якою мірою і за яких умов інв сприяють економічному зростанню і якими факторами визначаються коньюктурних коливання інвестиції. До основних гіпотез відносяться: 1) Акселяраціонная теорія інвестиції. 2) Теорії засновані на мотивах прибутку 3) Гіпотеза визначальна теорії ліквідності при прийнятті инвестиц рішень 4) Теорія розглядає взаємозв'язок розмірів інвестиції і величини норми відсотка (% це план позичальника кредитору за користування позиковими грошима) 5) Неокласична теорія інвестицій. Метою виробництва в рамках акселяраціонной теорії служить зростання обсягу виробництва. Тим часом зростання випуску продукції розглядається перед- їм лише як засіб отримання прибутку. Саме по собі збільшення виробництва не реально в ринковій економіці якщо воно не тягне за собою будь-яких переваг для інвесторів. Отже таке трактування інвестицій процесу дає односторонню залежність між розглянутими величинами і тому не здатне дати охоплює характеристику инвестиц процесу. З точки зору теорії максимізації прибутку інвестиції в приватному секторі реалізуються тільки тоді, коли на ряду з очікуваннями підвищення збуту виправдовуються очікування достатньої величини прибутку. Таким чином прибуток розглядається як вихідний пункт для прийняття інв рішень це означає що разом з плануванням розміру збуту продукції підприємець повинен враховувати ціни і виробничі витрати.

2. Ден. Потік ВП.

Ефект-ть ІП оцінюється протягом розрахункового періоду, що охоплює часовий інтервал від початку проекту до його припинення.

Початок розрахунок. періоду рекомендується визначати в завданні на розрахунок ефект-ти інвест. проекту, #, як дату початку вкладень коштів у проектно-взискательскіе роботи.

Припинення реалізації прокту м / б наслідком:

1. вичерпання сировинних запасів та ін. Ресурсів;

2. припинення виробництва у зв'язку з изменеием вимог (норм, стандартів) до виробленої прод-ії, технології виробництва або умов праці на цьому виробництві;

3. припинення потреби ринку в прод-ії у зв'язку з її моральним устарением або втратою конкурентоспроможності;

4. зносу осн. частини произв-ських фонднов;

5. ін. Причин встановлених у завданні на разраб-киу проекту.

При необхідності, в кінці розрахункового періоду пропонується ліквідація сооруж. об'єктів.

При розподілі розрахунок. періоду на кроки (лаги), слід враховувати:

1. мета проекту;

2. продовж-ність різних фаз життєвого циклу проекту. Зокрема доцільно, щоб моменти завершення строит-ва об'єктів, моменти освоєння вводяться виробничих потужностей, моменти початку пр-ва основного виду прод-ії, моменти заміни основних ср-в збігалися з кінцями соотв-чих кроків, що дозволить перевірити фін. реалізованість проекту на окремих етапах його реалізації;

3. нерівномірність ден. постуленій і витрат, в т.ч. сезонність вироб-ва;

4. періодичність фінансую-я проекту. Підсумок розрахунку рекомендується вибрати таким, щоб отримання та повернення кредиту та% -е платежі припадали на його початок або кінець;

5. оцінка ступеня неопред-ти і ризику;

6. умови фінансування (співвідносячи-е власних і позикових ср-в, величину і Періодичність виплат% за кредит і лізинг);

7. изм-е цін протягом кроку внаслідок інфляції та ін. Причин.

Кроки розрахунку опр-ються їх номерами. Час в розрахунок. періоді вимірюється в роках або частках року і отчіт-ся від моменту, прийнятого за базовий.

Проект, як і будь фін. операція, тобто операція, пов'язана з отриманням доходів і здійсненням витрат, породжує ден. потоки.

На кожному кроці значення ден. потоку хар-зуется:

1. припливом, рівному розмірам ден. надходжень (або рез-тов у вартісному вираженні) на цьому підсумку.

2. відтоком рівним платежах на цьому кроці

3. ефектам, рівним різниці м / у припливом і відтоком.

Ден. потік зазвичай состот з часткових потоків від окремих видів деят-и:

1. Ден. потоку від інвест. деят-й

2. Ден. потоку від операційної деят-й

3. Ден. потоку від фінанс. Деят-й

1. Для ден. потоку від інвест. деят-і, до відтоку відносять:

- Кап. вкладення;

- На пусконалагоджувальні роботи;

- Ліквідаційні витрати в кінці проекту;

- Витрати на збільшення оборот. кап-ла і ср-ва вкладені в додаткові фонди.

До притоках відносять:

- Продаж активів (можливо умовно) протягом і після закінчення проекту;

- Вступлю-я за рахунок зменшення обортного кап-ла;

2. Для ден потоку від операц-ой деят-і, на притоках відносять:

- Виручка від реалізації а так само інші і позареалізаційні доходи, в т.ч. вступлю-я від ср-в, вкладених в доп. Фонди.

До відтокам отнтсят:

- Произв-ті витрати;

- Податки.

3. До фінансової деят-й відносяться:

- Операції зі ср-вами, зовнішніми по отн-ю до інвест. проекту, тобто вступники не за рахунок осущ-я проекту. Вони складаються з собст. (Акціонерного) капіталу фірми і залучених ср-в.

Для ден. потоку від фінансової деят-і, на притоках відносять:

- Вкладення собств-го (акціонерного) кап-ла і залучених ср-в, субсидій і дотацій, позикових ср-в, в т.ч. за рахунок випуску предпр-ем власної. боргових цінних паперів.

До відтоку відносять:

- Витрати на повернення та обслуговування позик і випущених предпр-ем боргових цінних паперів, а так само при необхідності на виплату дивідендів по акціях предпр-я.

Ден. потоки від фін. деят-й враховуються, як правило, тільки на етапі оцінки ефективності участі в проекті, соотв-щая информаци розробляється і приводиться в проектних матеріалах в соотв-ії з розробкою схеми фінансую-я проекту.

Ден. потоки можуть виражатися в поточних, прогнозних або дефлірованних цінах залежно від того, в яких цінах виражається на кожному кроці їх притоки і відтоки.

Поточні ціни - ціни заложних в проект без урахування інфляції.

Прогнозні ціни - ціни, очікувані з урахуванням інфляції на майбутніх кроках розрахунку.

Дефлірованние ціни - ціни, приведені до рівня цін фіксованого моменту часу, шляхом ділення на загальний базисний індекс інфляції.

Ден. потоки можуть виражатися в разл. Вають, рекомендується враховувати ден.потокі в тих валютах, в яких брало вони реалізуються. На яду з ден. потоком при оцінці ІП ісп-ється так само накопичений. ден.поток. Це потік, хар-ка кро-го: накопичений приплив, накопичений відтік накопичений. еф-кт. І определеяется на кожному кроці розглянутого періоду (кумулятивний).

Б5. 1. Охара-ть гіпотезу ліквідності і неоклссіческую теорію ліквідності.

Гіпотеза ліквідності. В рамках цієї гіпотези наявність власної. ср-в для можли-ти самофін-ня кап. вкладень розглянути-ся як необхідна передумова для інвест. витрат. Гіпотеза ліквідує-ти дозволяє враховувати відмінності в использ-ії власної. ср-в і позикового кап-ла. Розмір ден. ср-в, находящіхсяся у розпорядженні предпр-я для інвест. цілей при влас. фінанс-ії складається з збережений. для цих цілей прибутку і аморт-ії, а при зовн. фінанс-ії з кредитів та емісії часткою з власної. кап-ла (наприклад, продаж акцій).

Гіпотеза ліквідує-ти виходить від того, що насамперед вишукують можливості-ть для самост. фінанс-я. Рішення вдатися до зовн. джерелами фінансую-я приймаються після того, як будуть вичерпані всі внутр. джерела.

Як одна з найважливіших причин для обгрунтування рішення предпр-я наводиться залежність росту розміру боргових зобов'язань та збільшення ступеня ризику або залежність положення підпр-я від краткосроч. коливань кон'юнктури.

Ліквідна гіпотеза може дати хор. рез-ти, коли наблюд-ся ситуація сприятливого розвитку попиту і відчувається необх-ть ср-в для інвест-их вкладень у зв'язку з очікуванням розширення попиту.

Ситуації, коли підприємець переслідує інвест. політику, спрямовану на зростання пр-ва можливість влас. фінанс-я інвест проектів, тобто ліквід. ситуація підпр-ля стає вирішальним фактором, що визначає величину інвестицій.

У цікліч. фазі спаду пр-ва, сопровожд. зниженням попиту і падінням величини очікуваного прибутку, ліквідує. гіпотеза втрачає своє знач-е.

В цілому, на осн-ії ліквідує. гіпотези неможливо судити про динаміку інвест. деят-й на довгострокові. період, включаючи различ. фази коньюнктуре. коливань.

Ця гіпотеза може представляти при применеия разом з іншими як додатковий фактор, визна. схильність до инвестир-ю залежно від наявності фінанс. ср-в.

Як узагальнюючий показ-ль, розміром ліквідує. ср-в розглядається прибуток, що залишається в розпоряджаючись-ії предпр-я після виплати всіх податків.

Теорія розглянути. взаємозв'язок розмірів інвест-ий і величини норми%. Гіпотізой, що пояснює взаємозв'язок обсягу пр-ва і інвест. активності явл-ся теорія, яка визначає агрегує. інвест. витрати ч / з ринкову норму%. Невід'ємною передумовою цієї теорії, носить елемент нереал-ти, явл. необх-ть ринку складений. конкуренції.

Відповідно до цієї теорії кап-л являє собою майбутні доходи продисконтовані на наст. момент.

Неокл. теорія інвест. поведінки госп-чих суб'єктів визна-ет оптим. величину ісп-емого кап-ла залежно від розмірів пр-ва, ціни проекту і витрат використання кап-ла.

За умови, що відома чиста ст-ть фірми, витрати використання кап-ла можна розрахувати величину (оптимал.) Кап-ла з урахуванням коеф-та еластичності кап-ла, обсягу пр-ва, індексу цін.

Т.ч. Неокл. інвест. теорія заснована на понятті вартості фірми. У спрощеному вигляді ст-ть фірми представляє собою продисконтовані в початковий момент часу майбутні доходи підприємства.

Для доказів переваги тієї чи іншої інвест. гіпотези проводяться различ. емпіричні дослідження. Процес дослідження в цій області не завершений, тому протягом часу змінюється умова ринкового взаємодії, накопичується велика кількість статистич. Матеріалу і ці зміни повинні враховуватися при збрешемо. Інестірованіі.

2. Схема фінансування та фінансова реалізація ВП.

Схема фін-ня підбирається в прогнозних цінах. Мети її підбору -м забезпечення фінансової реалізованості інвест. проекту, тобто при кожному кроці розрахунку є достатня кількість грошей. Якщо не враховувати невизначеність і ризик, то достатньою умовою фін. Реал-ти ІП явл-ся неотрицательность на кожному кроці величини накопиченого ефекту.

При розробки схеми фін-ня визначається необх-ть в залучених коштах.

Б6. 1. Правове регулир-е інвест. деят-ти.

За останні 10 років 20-го століття в Росії була створена правова база в ринковій ек-ці. З'явився в сер. 90-х рр. Цивільний Кодекс РФ зробив важливий крок до систематизації правових норм. Разом з тим формування правового поля у ринковій ек-ці в Росії не завершено. Інвес. середовище залишається найбільш проблемною, тому створення сприятливого інвест. клімату має бути пов'язане в першу чергу з вдосконаленням законодавства.

Проте загальні законодавчі основи інвестування існують в РФ, є закон «Про інвест. деят-ти РФ »від 26.06.91 №14-48-1; федер. закон «Про іноземні інвестиції в РФ» від 9.07.99 №39-ФЗ.

Однак, в перерахованих законах визначення та класифікація не несуть смислового навантаження, на їх основі складно будувати правові норми, кіт. володіли б можливістю реального регулювання інвест. процесу. Осн. недоліками системи законодавчих актів у цій галузі явл-ся:

1.Норма цих законів значною мірою дублюють один одного;

2.Правова норми регулюють тільки певні види інвестицій, у той час, як необхідні норми, що відносяться до всіх видів інвестицій; та й самих нормах є протиріччя.

Проте можна виділити кілька. напрямків законодавчого регулювання інвест. деят-ти:

1.Правовие регулювання інвестицій, що фінансуються за рахунок коштів Бюджету РФ (закон «Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу у РРФСР», Бюджет. Кодексу РФ, федерал. Закони «Про бюджет на відповідний рік, федерал. Закон« Про поставки продукції для федер . держ. Потреб »Постанова уряду РФ від 26.06.94 №744« Про порядок розміщення централізованих інвест. ресурсів на конкурсній основі », ряд постанов уряду, що регулюють порядок проведення конкурсів з розміщення федер. інвестицій в окремих галузях, а також ряд указів президента РФ , що відносяться до організації держ. інвестування.

2. прпавовое регул-е інвестицій фін-мих за рахунок коштів бюджетів суб'єктів РФ.

3.правовое регул-е гос. гарантир-я інвестицій: це створення інститутів і механізмів гарантир-я приватних інвестицій, правове регул-е, надання держ. гарантій (закон РФ від 26.12.94 № 76-ФЗ «про держ. зовнішніх запозиченнях РФ і держ. кредитах, преддоставляемих РФ іноземним гос-вам і їх юр. особам і м / ународного організаціям»)

4.правовие основи приватних інвестицій: правове регул-е прямих приватних (ГК РФ, федер-ті закони про АТ і ТОВ, правове регул-е портфельних приватних інвестицій, регул-е інвестицій-их і пайових інвестицій-х фондів, регул-е негос-их пенсійних фондів, регул-е загальних фондів банківського управління, регул-е діяльності страхових компаній і ккредітних спілок)

5.Документ, регламенір-ие проведення інвестиційних розрахунків з метою визначення доцільності реалізації тих чи інших інвест. проектів. визначення екон-ої ефективності кап-их вкладень раніше регламентувалося 2-ма методиками:

- Типовий методикою визначення екон-кой ефект-й кап. вкладень;

- Методикою визначення екон-кой ефект-ти використання в народному госп-ві нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

Незважаючи на давність разраб-ки і деяка невідповідність сьогоднішньої екон-кой ситуації ці методики досі мають право на застосування, вони не відзначені держ. постановами.

Важливим етапом у розвитку методики оцінки екон-кой ефект-ти інвест-их рішень стало створення методичної рекомендації по комплексній оцінці ефект-ти заходів, спрямованих на науково тех-кого прогресу, затверджених постановою ДКНТ СРСР і президії АН СРСР від 03.03.88 № 60 / 52, в яких була зроблена спроба позбутися недоліків перерахованих вище методик. Одним з останніх док-тов, що регламентують визначення ефект-ти інвест-их проектів явл. Методичні рекомендації щодо оцінки ефект-ти інвестиційних проектів 2000-го року.

2. Дисконтування грошових потоків.

Діконтірованіе грошова. потоків - це приведення різночасових (відносяться до різних кроків звіту) значень до їх цінності на опред. момент часу, кіт. називається моментом приведення і позначається t0.

Диск-ня застосовується до ден. потокам, виражений. в поточних або в деформованих цінах і єдину валюту. Осн. ек. нормативом, що використовується при диск-ванні явл-ся норма дисконту Е, висловлюване в частках одиниці або% -тах на рік.

Диск-ня ден. потоку на m кроці здійснюється шляхом множення його значень на ден. потік (Фm) на коеф-т дисконтир-ня am, розраховується по формулі:

am = 1 / (1 + E) tm-to, де tm- момент закінчення кроку.

Норма дисконту в загальному випадку відображає скорректірованую з урахуванням інфляції мінімально прийнятну для інвестора прибутковість вкладеного капіталу при альтернативних і доступних на ринку безризикових напрямках вкладень.

У збрешемо. російських умовах таких напрямів вкладень практично немає, тому норма дисконту зазвичай вважається постійної в часі і визначається шляхом коригування доступних альтернативних напрямків вкладень капіталу з урахуванням факторів інфляції капіталу і ризику.

Проте із загальних міркувань можна стверджувати наявність загальної тенденції до зниження норми дисконту в часі.

Насамперед фін. ринки країни вдосконалюються і держ. управління ними стає все більш ефективним, а ставка рефин-ня ЦБ знижується, що веде до скорочення сфери отримання надмірно високих доходів на вкладений капітал, поетлму, якщо сьогодні інвестор буде вкладати кошти в проект з річною прибутковістю не менше 15%, то ч \ з кілька років погодиться і на 10%.

У міру вдосконалення законодавства знижується і політ. ризик довгострокового инвестир-ня, що призводить до зближення норми дисконту російських комерц. стр-р з нижчими нормами в розвинених країнах. Теоретично правильним явл-ся проведення розрахунків еф-ти ІП з урахуванням поступово знижується норми дисконту.

Для оцінки комерц. ефект-ти ІП зарубіжні фахівці з управління фін-ми рекомендують використовувати комерц. норму дисконту, встановлену на рівні средневзвешанной ст-ти капіталу (ССК). У цих цілях на кожному кроці розрахунку капітал фірми ділиться за видами. Наприклад, на три види: влас. кап-л, кап-л в обикновен. і привілейованих. акціях, позиковий кап-л.

По кожному i-того виду кап-ла визначається його частка diв загальної рин. ст-ти капіталу і норма дисконту Ei.Прі цьому норма дисконту для позикового кап-ла приймається рівній ставці% -та за позиками, а для власної. кап-ла і привілейованих акцій встановлюється фірмою і загальна норма дисконту для фірми розраховується як середньозважена:

CCK = Сума (di * Ei).

Розрізняються слід. норми дисконту: комерційна, норма учасника проекту, соціальна, бюджетна.

Комерц. норма дисконту використовується при оцінці комерц. ефект-ти проекту. Вона опеделяется з урахуванням альтернативної еф-ти використання кап-ла.

Норма дисконту учасника проекту відбиває еф-ть участі у проекті підприємств і вибирається самими учасниками.

Соц. норма використовується при розрахунках показників общесва. еф-ти і характеризує мінімальні вимоги суспільства до товариств. еф-ти проектів. Вона вважається недоцільний. параметром і повинна встановлюватися централізовано. органами упр-ня.

Бюджетна норма норма дисконту использ-ся при розрахунках показників бюджетної еф-ти і відображає альтернат. ст-ть бюджетних коштів. Вона встановлюється тими органами, за завданням яких оцінюється бюджетна еф-ть ВП.

Т.ч. вибір чисельного значення ставки дисконтування залежить і від мети інвестування, темпів інфляції, величини комерц. ризику і альтернативних можливостей вкладення кап-ла.

Для обліку чинників предпринимат. ризику рекомендується вводити в ставку диконтом-ня поправочний коеф-т, величина кіт. зростає з ростм ризику инвестир-ня. Для вибору величини премії за ризик доцільно проведеніепредварітельной классиф-ції различ. інвест. альтернатив, що дозволяє з одного боку, розглядати кожен з виділених класів кап. вкладень окремо один від одного, а з іншого - використовувати для кожного з класів визначено. Премії за ризик, характериз-щие ризик інвестицій в рамках кожного класу.

Для цього взятий за основу типовий для європейських і амер. Підприємств приклад поділу кап. вкладень на 6 класів; для кожного з них експертним шляхом визначаються приблизні норми прибутку (премії):

1.винужденние кап. вкладення, здійснювані з метою підвищення надійності техніки та безпеки в произв-ве, виконання вимог законодавчих. актів чи ін. абсолютно обов'язк. приписів. При цьому вимоги до норми прибутку відсутні.

2.кап. вкладення спрямовані на збереження позицій на ринку, захист завойованого положення на ньому. Норма прибутку -6%.

3.кап. вкладення, мають метою оновлення осн. виробничих фондів для підвищення техніч. рівня виробництва. Норма - 12%.

4.кап. вкладення на осущ-ня заходів щодо економії витрат, підвищення виробниц-ти праці та прибутковості підприємства. Норма- 15%.

5.кап. вкладення, спрямовані на розширення традиційних областей деят-ти підприємства. Норма- 20%.

6.кап. вкладення, пов'язані зі означає. Ризиком в рез-ті диверсифікації підприємства. Наприклад, шляхом захоплення нових ринків або створення нових видів продукції. Норма - 25%.

Іншим прикладом, що демонструє взаємозалежність різних классо інвестицій і ступеня ризику явл-ся фін. інвестиції. Будь-яке підприємство вкладає свої кошти в різні дохідні ..., щоб платити своїм вкладникам% -ти і отримувати прибуток. При цьому ступінь ризику зазвичай прямопропорц-на очікуваної доход-ти вкладень. Враховуючи цю обставину, расчит-ся оцінка ступеня ризику у вигляді коеф-та можливих втрат. Зокрема, при покупці цін. паперів уряду мінімал. ризик становить 10%; при ... держ. кап. вкладень та купівлі нерухомості ризик становить 25%, ризик по короткотерміновим позичкам становить 30%. Найбільший ризик 70-80% приймається при купівлі цінних паперів АТ.

Б7. 1.Охаррактерізовать поняття управління проектом і осн. мети проекту.

Згідно америк. «Зводу заний по упр-ня проектами»: упр-ня проектом - це мистецтво керівництва координації людських і матеріал. рес-сов протягом життєвого циклу проекту, шляхом застосування збрешемо. методів і техніки упр-ня для досягнення результатів за складом і обсягом роботи, ст-ти, часу і якості.

Англ. Асоціація «Проект менеджерів»: упр-ня пректом - управлінське завдання по завершенню проекту в часі в рамках встановленого бюджету відповідно до технічних специфікацій та вимогами.

Упр-ня - це насамперед процес, спрямований на досягнення поставлених цілей.

Будь-яка дія талановитих менеджерів можуть виявитися насостоятельнимі, якщо мета управління вибрана невдало, а виконавці сумніваються в успіху поставленого завдання. Для вибору мети необх-мо, в першу чергу, розібратися в тому, які проблеми стоять перед підприємством.

Цілі проекту класифікують за кількома ознаками.

За функц. парізнаку розрізняють техніч., организац., соц. і ек. мети.

За масштабом - локальні та комплексні. Орг цілі пов'язані, як правило, з совешенствованіем взаємодій системних об'єктів на рівні проекту (проектир-ня - строит-но-монтаж. Роботи - установка технологічн. Обладнання - матем-технологічн. Забезпечення (МТО) - реалізація продукції).

Соц. мети проекту пов'язані з поліпшенням чи створенням умов праці та побуту працівників.

До числа ек. цілей належить отримання макс. Прибутку, зниження витрат виробництва і реал-ції продукції, швидка окупність інвестицій.

Локальні цілі найчастіше охоплюють окремі ділянки або процеси виробництва та пов'язані зазвичай з досконалостей-ням технології та організації, впровадженням нової техніки.

Комплексні цілі поширюються на всі пр-во, наприклад, впровадження автоматичних систем, випуску продукції на діючому чи реконструюється підпр-тії.

Цілі також діляться на зовнішні (створюють умови і передумови для виходу фірми на нові ринки) і зовнішні цілі (пошук резервів зниження собівартість-ти, досконалостей-ня орг-ції пр-ва і праці, підвищення кваліфікації робітників про службовців, освоєння нової технології пр -ва).

В умовах переходу до ринку успішне управління проектами в інвест. деят-ти вимагає створення нових проектних орг-цій. При цьому першочерговими завданнями в галузі упр-ня пректами явл-ся: вивчення, обощение, широка пропоганда і роз'яснення теорії і практики упр-ня проектами ч \ з ЗМІ; досконалостей-ня законодавчої. та нормативно-методич. бази упр-ня проектами; створення і розвиток нац-но-наук.-методич. забезпечення і стандартів упр-ня пректами з урахуванням світового досвіду; совеш-ня методології техніко-ек. обґрунтувань, розрахунків, оцінки та упр-ня ст-тью ??проектів і програм; формую-ня централиз. вітч. ринку програмних продуктів, що відповідають сучасним вимогам і враховують особ-ти нац. ек-ки; розширення мережі інвест. кампаній; створення технологічн. центрів, технофактов, інноваційні. фондів фірм і заохочення інновації.

2 Показники ефективності ІП.

В якості основних показ-лей екон-ко еффетівності ІП використовуються:

1. Чистий дохід.

2. Чиста поточна вартість.

3. Внутр. Норма прибутковості.

4. Потреба в додатковому финансир-ії.

5. прибутковості витрат та інвестиції.

6. Термін окупності.

Чистий дохід (ЧД) - накопичений ефект (сальдо) ден. потоку за розрахунковий період:

ЧД = сума Фm

Чистий дисконт. дохід (ЧДД):

ЧДД = суммаФm * аm

ЧД і ЧДД хар-товують підвищення сумарних ден. надходжень, під сумарними витратами для даного проекту соотв-но без урахування і з учетомнеравноценності еффектовотносящіхся до різних моментів часу.

Разнотой ЧД і ЧДД ............................... Проект вважається ефективним якщо ЧДД позитивно. При сравнеію альтернативних проектів, перевага віддається проекту з великим значенням ЧДД.

Внутрішньою нормою прибутковості (ВДОНХ-RR) наз-ся таке позитивне число (Е) при нормі дисконту (Е) рівний чистий дисконт. дохід (ЧДД) проекту звертається в нуль, при цьому при всіх великих значеннях величини Єв, то результат виходить негативним. Якщо Єв <Е, то результат позитивний.

Якщо не виконано хоча б одне з цих вимог вважається, що ВНДОХ не існує.

Для визначення ВНДОХ немає необхідності знати заздалегідь норму дисконту.

Терміном окупності (простим) наз-ся тривалість періоду від початкового моменту вкладень до моменту окупності. Початковим моментом наз-ся завдання на проектування.

Моментом окупності наз-ся той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого поточний ЧД стає і вдальнейшем залишається невід'ємним.

Моментом окупності з урахуванням дисконтування наз-ся той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після к-якого поточний ЧДД стає і надалі залишається невід'ємним, при цьому ЧД і ЧДД має бути взято наростаючим підсумком.

Потреба в дополн. фінансуванні макс. Значення обсалютной величини негативного сальдо від інвестицій та операційної деят-й. Ця величина показує min обсяг зовнішнього фінансую-я проекту, необх-мий для його фін. реалізованості. За цим цю величину часто наз-ют капіталом ризику.

Індекси прибутковості хар-товують «отностітельно» віддачу проекту на вкладені в нього кошти. Вони можуть розраховуватися, як для дисконтованих, так й у в повному дисконтованих ден. потоків.

При оцінці ефективності ісп-ється:

1. Індекс прибутковості витрат - відношення суми ден. приток (накопичених надходжень) до суми ден. відтоків (накопиченого платежу).

2. Індекс прибутковості дисконтир. Витрат - відношення суми дисконтир-х ден. приток до суми дисконтир. ден. відтоків.

3. Індекс прибутковості інвестицій - відношення суми елементів ден. потоку від операц. Деят-і до обсалютной сумі елементів ден. потоку.

Б.8 ??1.Методи упр-ня проектами.

За останні роки теорія і практика упр-ня проектами збагатилася всілякими методами. Найбільш часто використовуються мат. методи, в основі кіт. лежать моделі дослідження операцій, а саме кореляційно-регресійний аналіз, мат. моделюються-ня і програмір-ня, метод експертних оцінок.

Вигляд і структура моделей визначається завданнями упр-ня проектом і наявністю достовірних інф-цій для отримання надійних рішень. У завис-ти від способу тораженія причинно-наслідкового зв'язку та вимоги практики упр-ня проектом все мат. моделі можна розділити на детерміновані та стохастичні.

Моделі, в кіт. значення змінних передбачаються свідомо заданими при жорстких зв'язках і умовно достовірними прийнято називати детермінованими. Серед них за ступенем мат. абстракції або сглаженности значень змінних можна виділити 2 типу ек.-матем. Структур: складні і спрощені.

Складні ек.-мат. Моделі дають більш точні результати, але вимагають великого обсягу вихідної інф-ції і спец. Програмного забезпечення. Обмеженість часу, необхідного на підготовку та прийняття рішення в систему упр-ня проектом перешкоджають широкому застосуванню цих моделей. Тому найчастіше использ-ся досить прості моделі, наприклад, мережеві моделі, явл-щіеся графо-аналітичними, що дозволяє в наочній формі описувати весь виробничий процес від зародження ідеї проекту до його реал-ції.

Однією з причин, що обмежують застосування стохастичного (імовірнісного) підходу в упр-ванні проектами явл-ся підвищена в порівнянні з детермінованим підходом ст-ть впровадження методу через великі витрат на збір і обробку даних.

2. Оцінка суспільної ефективності ІП.

При зростанні показ-лей товариств. Ефективності ден. потоках відбивається вартісна оцінка наслідків здійснення даного проекту в ін. галузях народного госп-ва в екологічний. Сфері. При цьому у складі оборотного кап-ла враховуються тільки запаси (матеріали і Незаверш. Готова прод-ия) резерви ден. ср-в. Виключаються з приток іоттоков ден. ср-ва по ................ та фінансової деят-й та їх складові, пов'язані з кредитів, виплатою% -ів по них і їх погашенням, представленими дотаціями та ін. платежами.

Продукція, продукція і витрати повинні оцінюватися в спеціальних ек. .................. На основі слід. Положень:

1. Вартісна оцінка товарів проводиться по-різному, залежно від їх ролі в зовнішньому товарообігу країни.

2. Продукція призначена для експорту оцінюється за реальною ціною продажів на кордоні за вирахуванням митних зборів, акцизів і витрат на доставку до кордону.

3. імпортозамінних випуск і імпортоване обладнання, матеріали оцінюються за ціною замещаемой продукції плюс витрати на страховку і доставку.

4. Товари, призначені до реалізації на внутрішньому ринку, а так само інфраструктурні послуги (витрати на електроенергію, воду, транспорт та ін.) Оцінюються ринкових цін з урахуванням ПДВ, податком на реалізацію ПММ, але без акцизів.

5. Нові поліпшені товари, що реалізуються або придбані на внутрішньому і зовнішніх ринках встановлюються проектом з урахуванням результатовмаркет. досліджень або за погодженням з умовними споживачами.

6. Витрати праці оцінюються величиною з / п персоналу, виходячи із середньорічної з / п працюючого в РФ.

7. Використовувані природні ресурси, земельні ділянки, надра, лісові, водні ресурси оцінюються в соотв-ії зі ставками платежів, встановлені законодавчих-вом РФ.

Ден. вступлю-я від операційної деят-й розраховуються за обсягом продажів поточних витрат. Додатково в ден. потоках операційної деят-й враховуються зовнішні ефекти. Наприклад: погіршення умов лову риби на річці в результаті розташованого вище за течією металлургич. Заводу; зміна вартості житлових будинків або квартир в результаті будівництва в безпосередній близькості від низ великого промислового предпр-я, торгового центру і т.п. ; збільшення доходів сельхоз. Підпр-ий при осущуствленіі будівництва автодоріг в сільській місцевості.

Б9. 1.Оценка комерційної еф-ти ВП.

Розрахунок показників комерц. еф-ти основиавется на слід. Принцип:

1.Використовуйте передбачені проектом поточні або прогнозні ціни на продукти, послуги, матер. ресурси та оплата продукції

2.При розрахунках враховуються податки, складальні відрахування, передбачені законодавством

3.Якщо проектом передбачається повне або часткове відволікання ден. засобів (деполірованіе, придбання цін. паперів) враховується у вигляді відтоку в ден. потоках в інвест. деят-ти, а отримання сум у вигляді приток в ден. потоках від операційної деят-ти.

Осн. припливом реал. грошей від операц. деят-ти явл-ся виручка від реалізації продукції та інші позареалізаційні доходи. В ден. потік з інвест. діяль-ти входять:

- Притоки - доходи (за вирахуванням податків) від реал-ції майна та нематеріал. активів, а також від повернення оборотних активів, зменшення оборотного кап-ла на всіх кроках розрахункового періоду.

- Відтоки - вкладення в осн. кошти на всіх кроках розрахункового періоду, ліквідаційна. витрати, вкладення коштів на депозит і в цінні папери ін. госп-щих суб'єктів, у збільшення оборотного капіта на всіх кроках розрахункового періоду.

Оцінка комерц. еф-ти проекту вцілому проводиться на підставі показників еф-ти.

2.Орг структури управління проектами.

Успіх реалізації інвест. проекту багато в чому визначається орг. структурою управління, кіт. визнана виробляти комплекс впливів, спрямований на своєчасне і якісне виконання всіх вхідних в проект робіт.

Оскільки інвест. проекти розрізняються орг. стр-рій вкладень і змістом окремих фаз, то чи не сущ-і стри-ри упр-ня, придатної для управління всіма проектами.

Орг структуру будують з урахуванням слід. факторів: складність проекту, технологічність проекту, вимоги замовника (інвестора), фін. можливості замовника.

Найбільш часто використовуються три схеми управління проектом: основна, розширеного виробництва, «під ключ».

Основний наз-ють схему рук-ль проекту, який представляє інтереси замовника, не несе фін. відповідь-ти за прийняті рішення. У ролі рук-ля може виступати будь-яка фірма - учасник проекту. Вона відповідає за координацію і управління ходу розробки і реал-ції проекту, не вступаючи в контрактні відносини ні з ким, крім замовника. Перевагою такої взаємодії явл-ся об'ктівно менеджера. Недоліком - те, що ризик невиконання всіх вимог проекту лежить на замовнику.

Схема розширеного упр-ня припускає, що рук-ль- менеджер несе відпові-ть за проект в межах фіксованої кошторисної вартості. У кач-ве менеджера виступає консалтингова або підрядна фірма, кіт. координує МТО (мат-техніч. забезпечення), при цьому ризик покладається на підрядника.

Схема «під ключ» передбачає, що рук-ль, проектно-будівельна фірма і замовник укладають контракт на умовах здачі об'єкта «під ключ» у відповідності з заданими вартістю і термінами.

У кожній з названих схем Раель-ся спеціально створений на період реал-ції проекту робочою групою. Тимчасова група стає самостійним учасником проекту або входить до складу однієї з організацій - учасниць проекту.

Теорія і практика управлінням виробила кілька типів орг структур, кожна з кіт. має визна. переваги і недоліки.

Лінійна структура передбачає прямий вплив на виконавців з боку лінійного керівника, сотредоточівшего в одних руках всі функції керівництва. Застосовується лише при невеликих обсягах робіт.

Функціональна структура управління заснована на диференціації управленч. праці по відділ. функціям, кожна з кіт. виконується одним фахівцем, групою або відділом. Рук-ли функціональних підрозділів спеціалізуються в певних областях деят-ти, відповідаючи за окремі ділянки робіт, що входять в їх компетенцію. Така структура використовується в організаціях, для кіт. характерні стабільний режим роботи, відносна независ-ть від зовнішнього середовища.

Величезний інтерес представляє програмно-цільова структура управління, що базується на комплексному управлінні всієї системи робіт, т.ч. ТЕО проекту, формуванням проектно-кошторисної документації (ПКД), будівництвом, установкою технологічн. обладнання та випуском продукції.

Б10. 1.Цікл ВП. Розробка пром.інвестіц. проекту від початкової ідеї до експлуатації пред-я може бути представлена ??у вигляді циклу, відбулась з 3 окремих фаз. Предінвестіц.фаза / попередній відбір, розробка техніко-ек обгрунтування, дослідження та обґрунтування. / Інвестіц.фаза / підготовляється оцінка тих-ек обґрунтування та висновки, переговори і контракти з постачальниками, інженерно-тех проектування, будівництво, предпроізводственнний маркетинг, навчання майбутнього персоналу , здача з експлуатацію та пуск об'єкта. / Експлуатаційна фаза / заміна та ремонт обладнання, розширення, інновації, дослідження можливості щодо розширення пр-ва.

2. Оцінка еф-ти участі у проекті предпр-й акціонерів. .При Розрахунку показників ефективної участі пред-ия у проекті принемается, що можливості використання ден.средств не залежать від того, що ці ср-ва собою являють (влас., Позикові, прибуток) У цих розрахунках враховуються ден.потокі від усіх видів дея -ти (інвестіц.операціі і фін.) і використовується схема інвест. проекта.Заемнимі ср-ми ден.прітокамі, а платежі за позиками оттокамі.Виплати дивідендів акціонерам не враховуються в якості відтоку реальних денег.Перед проведенням розрахунку показників ефек-ти участь у проекті перевіряється його фін.реалізуемость.Проверка проводиться за величиною власних капіталів всіх участніков.Оценка показників еф-ти І.П для акціонерів проводиться за планований період існування проекту на підставі індівід.ден.оттоков для каж.віда акцій.Расчети цих потоків носять оріетіровочний характер, т.к на стадії розробки проекту дивідендна політика неізвестна.Но ці розрахунки можуть бути корисні для оцінки корисності залучення потенційних акціонерів до участі в проекте.Расчети еф-ти проекту для акціонерів проводяться при след.допущеніях.1 Враховуються ден.прітокі і відтоки відносяться тільки до акцій, але не до їх владельцам.2 На виплату дивідендів прямує вся чистий прибуток після розрахунків з кредиторами і здійснення передбачених проектом инвестиц., після створення фін.резервов, а також після виплати податків на дівіденди.3 При припинення реалізації проекту пред-е розплачується за боргами і др.пассівам.Імущество пре-я та оборотні активи продаються, а різниця отриманого доходу (за вирахуванням податків) від реалізації активів і виплат розподіляється між акціонерамі.4 Норма дисконту для власника акцій принемается рівною нормі дисконту для АТ акціонерного пред-я.

Б11. 1.Ісслед-е інвест.возмож-й. Визначення інвестіц.возможностей явл. Відправною точкою для діяль-ти, пов'язаної з інвестуванням. Аналізуються слід. Аспекти: 1 природні ресурси, придатні для обробки.

2Существующая стр-ра с \ г, як основа для галузей пром-ти базуються на с / х.3Будующій попит на окремі товари, споживання кот.Может зрости за рахунок збільшення чисельності населення і купівельної способності.4Імпорт для визначення сфер імпортозаміщення. 5Воздействіе на навколишнє середовище. 6Сектор обробної пром-ти, успішно функціонуючий, в др.странах з аналогічною ек.базой, подібними рівнями розвитку і стан фін., Трудових і природних ресурсов.7Возможние взаємні зв'язки з др.отраслямі місцевими або транснаціональнимі.8Возможное розширення існуючих пр-в на основі інтеграціі.9Возможное розширення існуючої проізв.мощності для отримання економії зумовленої зростанням масштабу пр-та.10Общій інвестіц.клімат.11Пром.політіка.12Налічіе і ст-ти произв. Факторов.13Експортние возможності.14Налоговий режим.

Дослідження інвестіц.возможностей носить поверхневий характер і ґрунтується більшою мірою на загальних оцінках, ніж на детальному аналізе.Данние про витрати зазвичай беруться з аналогічних існуючих проектів.

Дослідження загальних можливостей можна розділити на три след.категоріі.1Ісследованіе регіону для з'ясування можливостей вкладення інвестіцій.2Пром.ісследованія, з'ясовуються можливості в даній галузі пром-ти, строітельства.3Ісследованіе можливостей у використанні природних рес-ів с \ г-ої або пром. продукціі.Целью дослідження можливостей конкретного проекту явл.бистро і без великих витрат оцінити найбільш важливі моменти інвестіц.возмож-їй.

2. Розрахунок ден.потоков і показат-й регіон-й еф-ти. Показники регіональної еф-ти відображають фін.еффектівность проекту з точки зору відповідного регіону з урахуванням впливу реалізації проекту на пред-ии регіону, соц. еколог.обстановку в регіоні, доходи і витрати регіонального бюджета.Расчет ведеться аналогтчно розрахунком общ.еффектівності, але при цьому 1дополнітельний ефект у суміжних галузях нар.хое-ва, а також соц. екологіч.еффекти враховуються тільки в рамках даного регіона.2прі визначенні оборотного капіталу крім запасів враховуються також затримки платежів і пасиви за видатками з внеш.средой.3 в ден .прітокі включаються виникають у зв'язку з реалізацією проекти ден.поступленія (оплата випущеної в регіоні продукції, платежі за представленими регіонах позиками, надходження позикових коштів, субсидій, дотацій, що надходять податки) в регіон з внеш.среди (фед.центр, др.регіони , іноземні джерела) 4 в ден.оттокі включаються виникають у зв'язку з реалізацією проекту платежі (за використання рес-ів др.регіонов, подання позик, платежі за отриманими позиками, перерахування податків) під внеш.среду (до бюджету більш високого ур-ня іноземним гос-ам, др.регіонам.5 за наявності необхідної інф-ції враховується зміна доходів, пов'язані з впливом реалізації проекту на деят-ть др.пред-й і населення регіону.

Б12 1.Техноко-еклноміческое обгрунтування (ТЕО) Основні цілі ТЕО полягають у опред.след положеній.1 Розглядаються всілякі альтернативні варіанти проекта.2Все аспекти проекту мають важливе значеніе.Прізнается необхідність у більш глибокому дослідженні або ж визначається як нежиттєво здатний проект.3 Розглядається екологічний ситуація на ділянці планованого будівництва і потенційного впливу на нього передбачуваного проізводств.процесса. Аналіз ТЕО має охоплювати різні сторони альтернативи, обумовлені в след.областях ісследованія.1 стратегії проекту або корпоративні стратегії та рамки проекта.2 ринок і концепції мар-га.3 сировину, осн. та допоміжні проів.матеріали.4 місце розташування, ділянка і окруж.среда.5 проектування та технологія.6 орг-я і стр-ра передбачуваного пред-я. 6 трудові рес-си.7 графік здійснення проекту. Вплив вище перерахованих факторів має бути оцінений з фін і ек точок зору.

2. Оцінка бюд.еф-ти. бюдж.еф-ть оцінюється на вимогу органів державної або регіон участія.В Відповідно до цих вимог може визначаться бюджетна еф-ть для бюджетів різних уровней.Показателі бюдж.еф-ти розраховуються на підставі визначення не тільки бюджет ср-тв.К притоках ср -тв для расчеа бюджет еф-ти відносяться 1 приплив від податків, акцизів, мит, зборів, .. і відрахувань чинним законодательством.2 доходи від ліцензування конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатацію об'єктів, передбачений проектом.3 платежі в погашення кредитів , виділених з відповідного бюджету, 4 платежі в погашення податкових кредітов.5 комісійні платежі МІН ФИН РФ за супровід иностран кредітов.6 дивіденди по акціях та ін цінних паперах, випущених у зв'язку з реалізацією І П. До відтокам бюджет ср-тв относятся.1 уявлення бюдж ре-ів на умовах закріплення у власності відповідного органу уп-ия частини акцій АТ, створюваного для здійснення ІП.2 уявлення бюдж рес-ів у вигляді інвест кредітов.3 уявлення бюдж ср-ств на безвозмезд основі. 4 бюдж дотації, пов'язані із забезпеченням дотримання определ.соц пріоритетів. Окремо рекомендується враховувати 1 податкові пільги, що відбиваються в зменшенні надходжень від податків і сборов.В цьому випадку відтоків не виникає, але зменшується прітокі.2 держ гарантії позик і инвестиц рісков.Оттокі при цьому відсутні, але з'являються доповнить притоки за рахунок плати за гарантії. При оцінки бюдж еф-ти проекту враховуються також зміни доходів і витрат бюдж ср-тв, обумовлених впливом проекту на стороні пред-я і населення, якщо проект надає на них вплив у т.ч.1 пряме фін-ие пред-ий беруть участь у реалізації ІП 2 Зміна податкових надходжень від пред-й, деят-ть кіт поліпшується або погіршується в результаті реалізації ІП. 3 Виплати допомоги особам залишитися без роботи у зв'язку з реалізацією проекта.4 Виділення з бюджету ср-ств для переселення та працевлаштування громадян у разі передбаченому проектом. За проектами передбачають створення нових раб місць у регіонах з високим рівнем безробіття в припливі бюдж ср-ств враховується економія кап.вложений з бюджету на виплату відповідних посібників.

Б.13 1.Разработка стратегій проекту. - Це найважливіша обяз-ть рук-ва проекту (мен-ра). Раз-ка страт-ї П складається з слід-х етапів: 1.формір-ие загальних цілей ВП. Тут просматр-ся в чому главн.ідея, які варіанти і предпочт-я в отнош-ії базових стратег-их принципів. 2. определ-е найближчої мети П. (які продукти повинні бути запропоновані й на які ринки, яку позицію на ринку предпол-ся зайняти, які темпи зростання можуть бути досягнуті, які завдання функцион-х підрозділів підпр-ия (марк-га, поступл-й)). 3. вибір стратегії П. (яка осн.страт-я підходить для досяг-я цілей, геогр.регіон, для ринку тощо (які рамки П), які найважливіші вспомогат-е ресурси необх-ми. 4. определ -е функцион-х цілей і страт-й (в отнош-ії марк-га, постачання матеріалами і ресурсами, в отнош-ії технології, фінансів). 5. труд.рес-си, соц.отнош-я. 6.планір -е, впровадження страт-ії. Адаптація в період експлуат-ії.

Інвест-я страт-я- це вибір шляху разв-я підпр-я на трив-ю перспективу при наявних власних джерелах фінансую-я і возсож-ти получ-я позикових коштів, а також прогно-я рентаб-ти совок.актівов.

2. Проектні ризики. Проектн.і інвест-е реш-я можуть прінміатся в различ-х усл-ях, кот.наз-ся середовищем прийняття реш-й. Виділяють 3 середовища: 1. визначеності (детермінованості). Хар-ся відомими майбутніми станами сис-ми або відомими можливими наслідками реалізації реш-я. 2. ризику (вірогідною определ-ти) Ризик опред-ся як небезпека, можливість збитку або збитку. След-но ризик відносять-ся до можли-ти наступл-я якого-небудь неблагопр-го події. Під ризиком прийнято розуміти ймовірність можливих втрат частини рес-ів, недоотримання доходів, поява е доп-х витрат по срав-ю з варіантом предусмотр-му проектом. 3. середу неопредел-ти. Соот-ет такий сит-ії, коли відомі тільки можливі результати реализ-ії П і невідомі імовірності цих результатів.

Усі ризики кот.могут виникати при реаліз-ії П підрозділ-ся на неск.відов: 1.політіч.-предст-ет собою загрозу з поза, ступінь впливу опозицій, отнош-е регіон-х органів влади до пів-ке прав- ва, до іностр.інвест-ям, ступінь вмешет-ва гос-ва в ек-ку. 2.соц.ріск- хар-ся рівнем безробіття, можли-тьма страйків і т.д. 3.економіч.ріск ділиться на виробництв-й (связ-й з можли-тьма невиконання предпр-ем своїх обязат-в за контрактом із замовником) і фінансовий (кредитний) (пов'язаний з можли-тьма обесцен-я інвест-го портфеля сост -го як з собст-х так і преобретени-х цен.бумаг. Коммерч.ріск відображає ненадійний-ть майбутніх дохіду за рахунок уменьш.об'емов продажів, зростання цін на споживані рес-си та інших факторів. 4. екологіч.ріск- пов'язаний з можливим виник-ем стих-х лих, пожеж, аварій. 5. юрідіч.ріск викликається несприятливими для учасників проекту зрад-ми в законодавчих-ве.

Б.14 1. Організація прийняття рішень в інвест.деят-ти. Основним док-ом визначальним інвест.деят-ть яв-ся інвест-я програма.

Інвестиції справ-ся: 1. стратегіч.інвест-ии- це вкладення капіталу в прект, відповідні стратегіч.направленіям розвитку, мають метою освоєння нових технологій вироб-ва продукції, будує-во нових предпр-й, реконструк-ю і техніч.перевооруж -е діючих предпр-й. 2.нестратегіч.альтернатівн.інвест-ии- це вкладення капіталу в об'єкти непроизв-го назнач-я і прект связ-е з модернізацією і кап.ремонта діючих промиш.об'ектов, що мають цельюю постач-е стабільного рівня вироб-ва непреривн.деят -ти. 3. поточні безальтернат.інвест-ии- це вимушений-е кап.влож-я здійснювані з метою підвищ-я надійності вироби, і техніки безпеки, направл-е на викон-е требов-й з охорони окруж-й середовища.

У інвест.программе указ-ся всі об'єкти кап.влож-й. Формую-е і утвержд-е квартальних і месячн.планов кап.влож-й возлаг-ся на дир-ра департ-та інвест-й і разв-я. Інвест.прогр-ма щорічно корректир-ся і знову утвержд-ся радою директорів. Формую-е інвест-й прогр-ми произв-ся по след.етапам:

1.разраб-ка і утвержд-е стратегії разв-я підпр-я. Определ-е інвест.пол-ки. За дорученням ради дир-рів компанії комітет з інвест-ям визна-ет інвест.пол-ку і інвест.преорітети, вкл-щие осн.направл-я кап.влож-й, пів-ку фінансую-я ВП. Департ-т по інвест-ям і разв-ю веде збір інформ-ії і готує аналітіч.матеріали, використовувані при определ-ії стратегії разв-я, івест.пол-ки і інвест.преорітетов. Аналітіч.мат-ли вкл-ють: аналіз кап.влож-й за предидущ.періоди, аналіз динаміки виробництв-но аналитич. показ-лей, порівняє-й аналіз інвест.процессов в галузі, оцінку динаміки та стану основних фондів, плани вступлю-я коштів по заключ-им кредитними угодами.

2.разраб-ка та подання проектних обґрунтувань. Департ-т по інвест-ям і разв-ю оформляє інвест.предлож-я з визначенням переліку об'єктів потребують кап.влож-й, необхідних виробництв-х показат-й і разраб-ет передпроектні ТЕО (техніко-ек-е обгрунтування). Парал-но департ-т ек-ки і планують-я сост-ет план техніко-ек-х показат-й, план доходів і витрат предпр-я. Департ-т фінансів сост-ет план джерел і фін.рес-ів.

3.разраб-ка обґрунтувань інвест-й і випередить-е утвержд-е проектів. Департ-т по інвест-ям і разв-ю проводить оцінку інвест-х можливостей, кот.вкл-ет: випередить-е изуч-е попиту на продукцію з урахуванням експорту та імпорту, оцінку рівня базисних, прогнозних і тче цін на продукцію, підготує-ку предлож-й за орг.-правовій формі реаліз-ії проектів та складом участ-ков, проводить оцінку, предлаг-го обсягу та інститутів інвест-й за укрупненими нормативами.

4.разраб-ка і прийняття ТЕО. Департ-т інвест-й і разв-я разраб-ет техніко-ек-е завдання на разраб-ку ТЕО, организ-ет Тендра на разраб-ку ТЕО проектів, визна-ет організ-ю- переможця та передпет рез-ти на утвержд-е в комітет з інвест-ям і рада дир-рів. Після чого заключ-ся договір з проектними организ-ми про викон-ії ТЕО.

5.Формір-е і утвержд-е інвест-й програми. Департ-т інвест-ії і разв-я осущ-ет контроль за соблюд-ем умов і требов-й, договорів на разраб-ку ТЕО, организ-ет провед-е всесторон-й експертизи разработ-го ТЕО з привлеч-ем спец -ів компанії і при необх-ти сторонніх експертів. Разраб-ет спільно з департ-му МТО (мат-но-техніч.обслуж-я), ек-ки і планують-я і др.подраздел-ми компаній плани проектно-вишукувальних робіт, строит-но-монтажних поставок обладнання-я , передбачуваних джерел і графіків фінансує-я. Департ-т інвест-й і разв-я сост-ет проект інвест.прогр-ми, разраб-ет схему фінансую-я ІП, формую-ет план залучити-я рес-ів на інвест-ії і передають на рассмотр-е в рада директорів. Рада дир-ів розглянути-ет заключ-е по ТЕО, приймає реш-я про включ-ії ВП у інвест.программу.

6. Залучення інвестицій. Департ-т інвест-й і разв-я проводить аналіз чувствит-ти ек-х показат-й проекту до зрад-ю стоімтсті запозичення і соглас-ет графік надходження і погашу-я інвест.рес-ів з департ-му цен.бумаг і запозичення. Департ-т фінансів проводить аналіз впливу умов і форм емісії цен.бумаг і долгосрочн.долгових запозичень на фін.сост-е компанії. Сост-ет консолідір.фін.план. департ-т цен.бумаг і запозичує-й обґрунтовує і сгласов-ет вибір форм і обсягів та умов запозичує-я, подготавл-ет предлож-я про емісію цен.бумаг і запозичаю-ії інвест.средств, разраб-ет стратегію фін. отнош-й з кредитними та інвест-ми структурами.

7. Реализ-я проектів інвест.программи. департ-ти інвест-й і разв-я і фінансів здійснювала-ють контроль графіка надходження і погашу-я інвест.рес-ів, фін.сопровожденія реаліз-ії проектів. Ведеться подг-ка, заключ-е і контроль исполн-я договорів проектними организ-ми на разраб-ку проектносметной документ-ції рабоч.чертежей, зі строіт.орг-ми на провед-е будує-монтаж.работ, на поставку імпорт. і отеч.технологіч.оборуд-я і мат-ів. Комітети з інвест-ям координують викон-е інвест.прог-ми і річного бюджету кап.влож-й, опратівн.рук-во інвест.процессамі в соот-ии з утвержд-ми графіками.

8. Моніторинг та регулюв-е исполн-я інвест.программ. Департ-т ек-ки разв-я організує роботи по контролю за своеврем-й поставкою обладнання-я і оформл-я актів здачі обладнання-я в монтаж. Представляє в компанію ежекварт.отчети про викон-ії строит-монтаж.работ і планах продовж-я реаліз-ії проекту (строки, обсяги, графіки строт.-монт.работ і їх фінансую-я). Особливу знач-е має контроль і відпові-ть за реаліз-ію інвест.программи. Осн.задачі контролю: 1.сістематіч.і планомерн.наблюд-е за всіма процесами реаліз-ії проекту (моніторинг). 2.Виявлення отклон-й від мети реаліз-ії проекту за допомогою ряду критеріїв і огранич-й, кт.фіксір-ся в календарних планах, в бюджетах нормативних показат-й. 3.прогнозір-е наслідків ситуації, що склалася. 4.обоснованіе необхідності прийняття корректир-го впливу.

2. Укрупненная оцінка стійкості ВП. З метою оцінки стійкості і еф-ти проекту рекоменд-ся использ-ть след.методи: 1.укрупненная оцінка уст-ти. 2.расчет рівня беззбитковості. 3. метод варіації параметрів. 4. оцінка очікуваного ефекту проекту з урахуванням кількісних хар-к неопредел-ти.

Всі методи передбачають разраб-ку сценаріїв реализ-ії проекту в найбільш небезпечних для яких або учатсніков условтях та оцінку фін. наслідків здійснення таких сценаріїв. Це дає можливість при необх-ти передбачити в проекті заходи щодо запобігання або перерозподілити-ю виникаючих втрат.

Укрупню-я оцінка уст-ти ІП: при использ-ії цього методу в цілях обеспеч-я стійкості проекту рекоменд-ся: 1. использ-ть помірно-пессімістіч.прогнози техніко-ек-х парамтров проекту (цін, ставок податків, курсів валют, обсягів вироб-ва та цін на продукцію, термінів викон-я і стоїмо-ти окремих видів робіт). 2. передбачити резерви коштів на непередбачених-е інвест.і операц-е витрати. 3. увілічіть норму дисконту на величину поправки на ризик. При дотриманні цих умов проект реком-ся розглянути-ть як стійкий в цілому якщо він має достат-но високі знач-я інтегральних показати-їй.

Б.15 1. Охарактер-ть фін.інвест-ії. Всі інвест-ії за ознакою назнач-я справ-ся на 3 осн.гр-пи: фінансові, реальні, інвест-ії в НМА.

Фінанс.інвест-ії це влож-я капіталу в акції, облігації та др.цен.бумагі. Фін.інв-ії можуть бути як дополніт.істочніком кап.влож-й так і предметом бірж.ігри на ринку цен.бумаг. одним з осн.відов ф.ін. яв-ся портфельні інвест-ії-це влож-е капіталу в групу проектів. Напр-р преобретени-е цен.бумаг підприємств. Часто Портф-е інвест-і це влож-я в акції предпр-й разлічн.отраслей материальн-го вироб-ва, за своєю природою нічим не отлич-ся від прямих інвест-й вироб-ва. Інвестор на фонд.ринке не повинен преобр-ть цен.бумаги тільки одного виду. Необхідна деверсіфікаціі вкладу. Інакше інвестор прирікає себе або на нізк.еффект-ть вкладу, або на зайво висок.ріск. Ризик пов'язаний з тим, що в момент заключ-я угоди сущ-ет неопредел-ть ефект-ти даної операції, обумовлений-я складністю прогнозу ціни в майбутньому (а для акцій-майбутніх девидендов). Якщо інвестор вкладає гроші в цен.бумаги якої-небудь компанії він оказ-ся в завис-ти від колеб-ия її курсової вартості. Внесок капіталу в акції неск-х компаній позволити менш залежати від курс.колеб-й кожної з них. Средн.курс як правило вагаючись-ся менше, поск-ку при підвищ-ії курсу однієї з цен.бумаг може знизити-ся курс інший. І колив-я можуть взаємно покоситися. Інвестору необх-мо формую-ть свій портфель з неск-х видів цен.бумаг (векселів, акцій різних корпорацій, контрактів). Інвестори переслідують різні цілі при здійснювала-ії портфельн.інвест-й (напр-р для захисту Збережемо-й від инфл-ії, т.е.для постач-я реальної сили вкладений-х коштів з метою їх короткого або среднесроч-го приросту огляду майбутнього витрачання цієї суми.). При ризикованих вкладеннях, предполаг-щие значіт.возрастанія риночн.стоімості активів, у кот.билі зроблені інвест-ії, предполаг-ет преобретени-е некот.відов сертифікатів, акцій приватизованих предпр-й примушує-ти і торгівлі для обеспеч-я постоян -го джерела погашу-я текущ.расходов у вигляді% -та з осн.суммой влож-й. Доцільно осущ-ть влож-я коштів в прівеліг-ті акції та облігації якщо інвестор ставить метою преобретени-е прав собст-ти на об'єкт інвестування. Осуществл-е портф.інвест-й, як первинне влож-ие так і продаж і перепродаж, відбувається на ринку цен.бумаг. згідно законодавчих-ву учасниками ринку цен.бумаг яв-ся емітенти цен.бумаг та інвестори. Поск-ку саме вони визна-ють осн.усл-я істот-я ринку цен.бумаг, т.е.предлож-е і попит. Емітент-це юр.лицо, гос.орган або орган місцевої администр-ії, випусковий цен.бумаги і несе від свого імені зобов'язання по них перед власниками даних цен.бумаг. інвестор- це юр.ілі физ.лицо, що здійснює влож-е собст.средств яких інших матеріальних або інтелект-х інвест-й. Можливо також поділ покупців цен.бумаг у відповідності з наступним принципом: інвестор- це той хто при покупці цен.бумаг думає насамперед про мінімізацію ризику; спекулянт- це той хто готовий на расчитанний ризик; гравець- це той хто йде на будь-який ризик.

2. Метод варіації основних значень параметрів ВП. З метою оцінки стійкості і еф-ти проекту рекоменд-ся использ-ть след.методи: 1.укрупненная оцінка уст-ти. 2.расчет рівня беззбитковості. 3. метод варіації параметрів. 4. оцінка очікуваного ефекту проекту з урахуванням кількісних хар-к неопредел-ти.

Всі методи передбачають разраб-ку сценаріїв реализ-ії проекту в найбільш небезпечних для яких або учатсніков условтях та оцінку фін. наслідків здійснення таких сценаріїв. Це дає можливість при необх-ти передбачити в проекті заходи щодо запобігання або перерозподілити-ю виникаючих втрат.

Рекоменд-ся перевіряти реаліз-ть і оцінювати еф-ть проекту в завис-ти від зрад-я след.параметров: 1. інвест.затрат (кап.влож-я). 2.об'еми вироб-ва. 3.іздержек вироб-ва і збуту. 4.% за кредит. 5.прогноз загального індексу інфляції, індексів цін, індексів внутр.інфл-ії, іностр.валют. 6.задержкі платежів. 7.дліт-ть розрахункового періоду. 8.другіх параметрів предусмотр-х в завданні на разраб-ку проектної документації.

При отсут-ії інформ-ії про можливі, з т.з.участніков проекту, в межах зрад-я знач-й указ-их параметрах рекоменд-ся провести розрахунки реаліз-ти і еф-ти проекту последоват-но для след.сценаріев 1. увілічіть-е інвест-й. При цьому вартість робіт виконуваних рос.подрядчікамі увілічіть-ся на 20%, вартість робіт на 10%. 2.увіліч-е на 20% виробниц-х витрат і на 30% прямих матер-х витрат на вироб-во і збут продукції. 3.уменьш-е обсягу виручки до 80% від її проектного рівня. 4.увіліч-е на 100% часу затримок платежів за продукцію. 5.увіліч-е відсотків за кредит на 40% його проектного знач-я за кредитами в руб., І на 20% по кредитах в у.о.

Проект счит-ся стійким по отнош-ю до можливих зрад-ям параметрів якщо при всіх розглянутих сценаріях ЧДД покладе-но і обеспеч-ся необхідний резерв фін-й реаліз-ти проекту, індекс дох-ти> 1. якщо при якому або з рассматр-их сценаріїв хочаб одне з указ-х умови не викон-ся рекоменд-ся провести більш детальний аналіз в межах можливих коливань. якщо і після цього уточнення ум-я стійкості-ти проекту не соблюд-ся рекоменд-ся відхилити проект.

Б16. 1.Реальний інвест-й-довгострокове вкладення коштів у галузі мат.проіз-ва, т.е. це вкладення капіталу приватних фірм або гос-ва у вироб-во продукції і передбачає утворення реального капіталу (будівлі сооруж-я, запаси) .Подготовка та аналіз інвестицій у реальні активи істотно залежить від того якого роду інвест-і, т.е.как з стоять перед фірмою завдань необхідно вирішити з їх помощью.Сетіх позицій всілякі різновиди інвест-й зводяться в след.основние групи: 1-Інвст-й в підвищ-е ефек-ті.Іх метою явл-ся створ-еусловій для зниження витрат фірми за рахунок заміни обладнання, навчання персоналу або Пермещенія произв-х потужностей в регіони з більш вигідними умовами вироб-ва.2-Інвест-й в розширення вироб-ва.Задачей такого інвестування явл-ся розширення можливостей випуску товарів для раніше сформованих ринків вже існуючих вироб-в.3-Інвестиції в створ-е нових вироб-в.Такіе інвест-ц забезпечать створення абсолютно нових предпр-й, кот-е будуть випускати раніше не виробляють фірмою товари, або дозволяє фірмі зробити спробу виходу з раніше випускалися товарами на нові для неї ринкі.4-Іонестіціі заради задоволення вимог держ органів упр-я.Ета разновідностьінвест-й стає необх-мій тоді, коли фірма опиняється перед необхідністю задовольнити вимоги влади в частині або економіч-х стандартів, або безопаности продукції, або інших умов деят-ти, кот-е не можуть бути забезпечені за рахунок тільки вдосконалення менеджменту.

Залежність м \ у типом інвест-й і рівнем їх ризику опред-ся ступенем небезпеки не вгадати можливу реакцію ринку на зміну результатів роботи фірми після завершення інвест-й.С цих позицій орг-я нового вироб-ва, має за мету випуск незнайомого ринку продукту сопрежена з найбільшим ступенем невизначеності, тоді як підвищення ефек-ти за рахунок зниження витрат при произове вже прийнятого ринком товару несе мінім-ю небезпека негативних наслідків инвестир-я.Аналогічним чином з низьким рівнем ризику пов'язані інвест-й заради задоволення вимог держ органів управленія.Реальн-е инвестиц-й делятсна види: -направл-е на нове будує-во; -направл-е на розширення вироб-х потужностей; -направл-е на реконструкцію і технічне переозброєння.

2.Оценка очікуваного ефекту проекту сучетом кількісних характеристик неопределенності.Ета оцінка проводиться за наявності більш детальною інформацією про різні сценарії реалізації проекта.Расчети вироб-ся а след.порядке: 1-Описується все безліч можливих сценаріїв реалізації проекта2-По каж-му сценарієм досліджується , ка буде діяти у відповідних умовах орг-но-ек-й механізм реалізації проекту, як при цьому змінюються денеж-е потоки до участнікам.3-Для каж-го сценарію по каж-му кроці розрахункового періоду опред-ся притоки і відтоки реальних грошей і узагальнюються показники ефек-ті.4-Перевіряється фінанс-я реалізованість проекта.5-Вихідна інформація про фактори неопред-ти представляється у формі ймовірностей окремих сценаріїв або інтервалів зміни цих вероятностей.6-Оцінюється ризик нереализуемости проекта.7-Визначається сумарна вероят -ть сценаріїв, при кіт-х порушуються умови фінанс-й реалізованості проекту 8-Оцінюється середній збиток від реалізації проекту в разі його нееффек-ти.

Б17 1.Інвестіціі в реконструкцію діючих предпр-й включає перустройство існуючих цехів і об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення без розширення наявних будівель і споруд сон-го призначення і зв'язне з удосконаленням вироб-ва, підвищенням його техніко-ек-го рівня на основі досягнень НТП.Переустроцство осущ-ся з комплексного проекту реконструкції предпр-я в цілому і передбачає збільшення вироб-х потужностей, поліпшення умов праці та охорони навколишнього среди.Прі реконстркціі дествующ-х предпр-й можуть осущ-ся: 1-розширення окремих зланій і споруд основного, підсобного та обслуговуючого призначення, у випадках коли нове високопродуктивне і більш досконале по техноч-му показниками обладнання не може битьразмещено в існуючих будинках, коли передбачається строит-во нових і розширення діючих цехів і об'єктів з метою ліквідації і диспропорції впровадження маловідходних і безвідходних технологій гнучких вироб-в, скорочення числа раб. Місць, підвищення вироб-ти праці, зниження матеріялоемкості вироби, і себестоим-ти продукції та поліпшенні ін техніко-ек-х показників чинного предпр-я.Достоінство реконструкції полягає в тому, що капітальні витрати тут спрямовуються в першу чергу на розширення активної частини основних фондів.

2.Показателі прибутковості акціі.Большую частину акцій випускаються АТ сост-ють звичайні (прості) акціі.Акція звичайна-це акція дає право голосу на зборах акціонерів, право на отримання, усього терміну істот-я АТ, доходу-дивіденти величина кіт-го встановлюється не рідше як один раз на рік і право на інформацію про діяльність АО.Все права власника звичайної акції вказуються в проспекті еміссіі.прі ліквідації АТ власники обикн-х акцій має право отримати кошти вкладені в ці акції за їх номінальною ціною, але тільки після задоволення прав власників облігацій та привілейованих акцій данногоАО.Акція привілейованих-це акція дає право на отримання фіксованих дивідендів не залежно від прибутку редпр-я (7-10% отномінальной ціни) привілейованих акції не дають право голосу їх власникам тобто вони не беруть участь шляхом голосування в управлінні справами предпр-я.Взавісімості від тривалості обігу цінних паперів на ринку устанавл-ся ціни на акції: номінальна, емісійна, риночная.На самої акції вказується номінальна стоїмо-ть кіт-я опред-ся діленням розміру статутного капіталу на кількість випущених акцій.Рн = Кц / nна основі номін-й стоїмо-ти устанавл-ся емісійна ціна по кіт осущ-ся первинне размещ-е акції .На ринку цін-х паперів акції реаліях за ринковою ціною залежної від співвідношення попиту і пропозиції-я.Доходность акції визна-ся 2 факторами: 1-отримання дивіденду під кот-м розуміється частина чистого прібиліАо распреділяемой пропорційно числу акцій 2-додатковим доходом тобто різницею м \ у курсової ціною і ціною пріобретенія.?Д = Рк-Рпр.Годовая ставка дивіденду визна-ся по форіуле Iд = Д / Рн * 100% Д-частина розподіль-й прибутку АТ, Рн-номінальна цена.Сумма річного доходу акції Да = Iд * Р / 100.Доходность акції при її покупці за курсовою ціною відмінна від номінальної характеризується рендітомт.е. це відсоток прибутку від ціни придбання акції R = Д / Рпр * 100, Рпр відсоток прибутку від ціни придбання акціі.Совокупная доходностьопред-ся ставленням совок-го доходу до ціни пріобретенія.СД = Д + ?Д-совок-й дохід. Сукупна прибутковість-Iст = СД / Рпр * 100.

Б18 1.Інвестіц-й в нове будує-во. До нового строит-ву відноситься строит-во комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на новостворюваних підпр-ях, будинків і спор-й, а так само філій і окремих вироб-в, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі Таке строит-во ведеться на нових майданчиках з метою створення нової виробництв-й мощності.Еслі намічається строит-во чергами, то до нового строит-ву ставляться перша й наступні черги до введення в дію всіх запроектованих потужностей на повний розвиток предпр-я. До нового строітву відноситься варто-під нового майданчика предпр-я такої ж або більшої потужності замість ліквідованого предпр-я, подальша експлуатація кіт-го по техніч-м і економіч-му умовами визнана не доцільно, а також у зв'язку з необхідністю, спричиненої виробничо -Технологічне або санітероно-техніч треюованіямі.Прі новому будує-ве можна викорис-ть новітні досягнення техніч-го пргресс, комплексне проектування, але воно вимагає більшого часу і значить-х коштів на створ-е пасивної частини основ-х фондов.Новое будує -По слід здійснювати тільки в тому випадку якщо вичерпані можливості техніч-го переаооруженія з розширення вироб-ва.

2.Вероятностная неопределенность.Прі цій ситуації по каж-му сценарієм визна-ся ймовірність по реалізаціі.Вероятностное опис умов реалізації проекту виправдано м прімінімо, коли ефек-тьпроекта обумовлена ??насамперед невизначеністю природно-климатич-х умов або процесів експлуатації та зносу основ- х средств.В ситуації, коли є кінцеве кількість сценаріїв і ймовірності їх задані, очікуваний інтегральний ефект проекту розраховується за формулою математич-го ожіданія.Еож = ?ек * Рк, Еож-очікуваний интегр-й ефект, Ек-інтегральнийеффект (ЧДД) при до сценарії, Рк-ймовірність реалізації цього сценарія.Прі цьому ризик неефективності проекту і середній збиток від реалізації проекту в разі його неефективності опред-ся за формулою: Ре = ?Рк, Уе = ?Ек * Рк / Ре Де підсумовування ведеться тільки по тих сценаріями , для яких інтегральні ефекти (ЧДД) негативні.

Б19 1.Інвест-й в расшир-е дію-х підпр-й. Під розширенням пр-ва діючих підприємств розуміється будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві, а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих пред-тий або прилеглим до них майданчиках з метою створення проізв.дополнітельних або нових потужностей.

До розширення діючих пред-тий належить будівництво філій та пр-в, що входять до їх складу, кот-е після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі.

Якщо в процесі проектного опрацювання виявилася необхідність і ек.целесообразность, одноразово з розширенням перед-ку здійснювати реконструкцію діючих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення, то відповідні роботи і витрати включаються до складу проекту розширення перед-ку, але виділяються в зведеному кошторисному розрахунку окремим рядком.

При розширенні дійств. перед-ку збільшення його произв. потужності (продуктивності, пропускної здатності, місткості будівлі або споруди) повинне здійснюватися в більш короткі терміни і при менших питомих витратах у порівнянні із створенням аналогічних потужностей шляхом нового будівництва з одночасним підвищенням технічного рівня і поліпшенням техніко-ек. показників підприємства в цілому.

2.Види цен.бумаг. Найбільш поширеною. видами цінних паперів є облігації, акції та векселі, казначейські зобов'язання.

Облігація- одинична боргова цін. папір, що випускається на один рік і більше, яка свідчить про те, що її власник представив емітенту позику. Власнику облігації належить право отримувати заздалегідь встановлений дохід у вигляді фіксованої ставки, як правило, дорівнює номіналу, якщо інше не передбачено умовами випуску.

Акція-цін. папір, кіт. Задовольняє право власника на частку власності АТ.

Вексель- письм. боргове зобов-ть в строго встановленій законом формі, що дає її власнику безумовне право при настанні терміну вимагати від боржника (або акцентанта) сплати обумовленої в ній грошової суми. Розрізняють вексель простий і перекладної.

Простий вексель виписується позичальником (векселедержателем) і містить зобов'язання платежу кредитору.

Перекладної вексель (тратта) виписується кредиторів (трасантом) і містить наказ боржнику (трасату) про сплату визначеної суми третій особі (ремітенту).

Введення вексельного обігу в РФ ставить за мету зменшення неплатежів між підприємствами, прискоренню розрахунків і оборотності оборотних коштів.

Казначейські зобов гос-ва - вид розміщуваних на добровільній основі серед населення держ. цінних паперів, що дають право на отримання фіксованого доходу протягом усього строку володіння цими цінними паперами. У процесі первинного розміщення казначейських зобов'язань в РФ з їх допомогою здійснюються розрахунки між пред-тиями і бюджетом. Після використання казначейських зобов в кілька разів вони надходять на вторинний ринок і продаються з певним дисконтом (знижка) ціни.

Ціна - основна кільк. хар-ка цін. паперу. Розрізняють ціну номінальну і ринкову. Ціна номінальна визначається емітантом. Ринкові ціни утворюються в ході ринкових торгів. Важливим показником є ??кількість цінних паперів даного виду в зверненні.

Узагальнюючим показником ринку цінних паперів, що характеризує місткість ринку, виступає твір ринкової ціни на кількість цінних паперів в обігу.

Б.20 1. Інвест-ії в техніч-е переозброїти-е. До технічного переозброєння дійств. пред-тий належить комплекс заходів щодо підвищення техніко-ек. рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фіз.-зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо вдосконалення загальнозаводського госп-ва та вспомог. служб.

Техніч. переозброєння дійств. пред-тий здійснюється за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт, що розробляються на основі єдиного техніко-ек. обгрунтування та відповідно до плану підвищення техніко-ек. рівня перед-ку, без розширення произв. площ.

Метою техніч. переозброєння дійств. пред-тий є інтенсифікація виробництва, збільшення произв. потужностей, поліпшення якості продукції, зростання продуктивності праці і скорочення робочих місць, зниження матеріаломісткості і собівартості продукції.

Техніч. переозброєння є однією з найважливіших форм кап. строит-ва, засобом вдосконалення відтворювальної структури капіталовкладень і відтворення основних промислово-виробництв. фондів шляхом прискореного оновлення їх активної частини на базі впровадження новітніх досягнень НТП.

2.Доходи за облігаціями - відсоток, кіт. виплачується емітентом 1-2 рази на рік.

Після закінчення терміну облігація викуповується емітентом за номінальною вартістю.

Якщо облігації продається нижче ціни номіналу, то дохід по ній становить зазначену різницю в цінах і називається дисконтом.

Прибутковість облігацій визначається 2-ма факторами:

-купонним. Купон. виплати проводяться щорічно.

-приріст (Збитком) капіталу, кіт. проводиться за весь термін позики і являє собою різницю між ціною погашення і придбання паперу

Річний купонний дохід визна-ся за формулою:

Дк = (Ік * Рн) / 100

Рн номінальна вартість облігації

ік - річна купонна ставка у відсотках

Приріст (збиток) капіталу за весь термін позики визна-ся за ф-ле:

Д = Рпог - Рпр

Рпог - ціна погашення облігації

Рпр - ціна придбання облігації

Якщо погашення проводиться за номіналом, а облігації куплені з дисконтом, інвестор має приріст капіталу.

При покупці облігації при ціні з премії, власник, погашаючи папір, терпить збиток.

Облігації з премії мають прибутковість нижче зазначеної на купоні.

Сукупний річний дохід за облігаціями визначається за формулою і являє собою суму купонних виплат і річного приросту (збитку) капіталу:

СД = Дк + Д

Сукупна річна прибутковість облігацій являє собою відношення сукупного доходу до ціни придбання облігації:

Iсд = (СД / Рпр) * 100

Б.21 По ознакою спрямованості дії інвестиції представляються след.группамі:

-початкові інвестиції, тобто здійснювані на підставі проекту при створенні або купівлі підприємства

-екстенсівние інвестиції, спрямовані на збільшення проізвод.потенціала

-реінвестіціі - утворилися вільні інвест.ресурси, що направляються на придбання або виготовлення нових засобів виробництва з метою підтримки раціональної структури основних фондів підприємств і виживання перед-ку в перспективі. Наприклад, на заміну наявних об'єктів новими; на раціоналізацію, диверсифікацію, пов'язану з освоєнням нових видів продукції і організації нових ринків збуту.

З точки зору суб'єкта інвестування все інвестиції можна розділити на держ. і приватні, кіт., в свою чергу, діляться між собою за напрямками, цілям і джерелам фінансування.

Гос.інвестіціі направляються на цілі охорони здоров'я, культури, фундаментальні наукові дослідження, мети оборони і т.д.

Част.інвестіціі направляються в ті галузі і на ті перед-ку, де є кращі умови отримання прибутку.

Джерелом фінансування част.інвестіцій є собств.средства пред-тий у вигляді нерозподіленого прибутку, амортіз.фонда, залучених коштів, та кошти від реалізації цен.бумаг, кредити і позики.

Гос.інвестіціі фінансуються за рахунок податків, налог.поступленій, прибули держ підприємств, за рахунок випуску облігацій, внутрішніх і зовнішніх гос.займов.

Інвест.процесс на мікроек.уровне складається з безлічі інвест.решеній, прийнятих окремими перед-тиями. Важливим стає правильність вибору в кожному конкретному пред-тії. Це дозволяє розглядати створення механізму формування інвест.процесса на пред-тії, як центр.проблему, що стоїть перед ек.наукой і практикою.

За своєю спрямованістю інвестиції поділяються на 2 основних типи:

Інвест.дея-ть перед-ку

Внутрішній розвиток Зовнішнє розвиток

1. Розширення виробництва 1. Придбання компанії

2. Технічне переозброєння і 2. Придбання цен.бумаг

реконструкція

3. Збільшення обсягу випуску

продукції

4. Створення нового виду продукції

2. Прибутковість векселя залежить від двох умов, пов'язаних з датою виставлення його до оплати і датою погашення.

1.Якщо власник векселя тримає документи до дати його погашення, причому вексель розміщений за номінальною ціною з доходом у вигляді відсотка, то векселетримач понад номіналу отримує дохід рівний:

Д1 = (in - Рн * n) / (100 * 360)

in - річна% -ная ставка

Рн - номінальна ціна векселя

n - число днів від дати виставлення до дати погашення

2. Якщо розміщений з дисконтом, векселедержатель бажає отримати суму раніше дати погашення векселя, а погашення здійснюється за номіналом, дохід власника складе:

Д2 = Рн - Рдіс

Рн - номінальна ціна

Рдіс - ціна дисконту

Прибутковість векселя визначається за формулою:

iв = Д / Рн

Рн - ціна номінальна чи дисконтна, за якою вироблено первинне розміщення векселя.

Різновидом векселі є депозитний сертифікат, який являє собою письмове свідчення банку емітента про вклади грошових коштів, яке засвідчує право вкладника або його правонаступника на отримання, тобто протягом встановленого строку суми вкладу та відсоток по ньому.

Абсолютний розмір доходу за сертифікатом визна-ся за ф-ле:

Да = (in * Pн * n) / (100 * 12)

in - річний відсоток, річна ставка за сертифікатом

n - число місяців, на яке випущений сертифікат

Прибутковість сертифіката визначається по слід. ф-ле:

iсер = (Д / Pн) * 100

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com