На головну

 Технологія підготовки аналітичної інформаційної продукції в бібліотеці - Природознавство

ВСТУП.

Актуальність проблеми:

З 1990 року в бібліотечній справі відбулися зміни, пов'язані з перетвореннями в нашій країні. Торкнулися вони й методичної діяльності бібліотеки. Змінилися її функції, з'явилися нові напрямки діяльності: видавнича, рекламне, експертне і т.д. Організаційно-управлінська функція стала менш значимою. З'явилися інноваційних, впроваджувальна функції. Але як і раніше, одним з основних напрямків методичної діяльності залишилася підготовка та видання аналітичної методичної продукції. В даний час аналітична продукція видається бібліотекамі- методичними центрами усіх рівнів.

Проблемна ситуація:

Видання аналітичної методичної продукції зберігає свою актуальність для бібліотекарей- практиків. Адже в аналітичних методичних посібниках розкриваються актуальні проблеми бібліотечної практики і теорії, освячуються шляхи їх вирішення.

Ускладнення бібліотечного виробництва, активне впровадження електронно-обчислювальної техніки, часткова комерціалізація бібліотечної діяльності з усією очевидністю зажадали раціоналізації та оцінки ефективності всіх напрямків бібліотечної практики.

З усією очевидністю постало завдання проектування технології підготовки аналітичної продукції, нормування технологічних процесів і операцій, підрахунку трудомісткості і собівартості підготовки аналітичної продукції. Це є обов'язковою умовою раціонального розподілу обов'язків між бібліотечними працівниками, обґрунтованого планування термінів підготовки аналітичної продукції, підвищення якості та зниження собівартості.

Розробленість теми в літературі:

Деякі аспекти розглянутої проблеми знайшли відображення в спеціальній пресі.

Широке висвітлення в останній час отримала проблема сутності та перспектив розвитку методичної діяльності. Цю проблему висвітлювали вчені: АвраеваЮ. (1), Басов С.А. (13), Бачалдін Б.Н. (15,18), Бенаніїн А.Н. (23), Мілевич Т.П. (57,58) , Семенова Н.А. (82), Неклюдова В.В. (61), Суслова І.М. (98). Практики в своїх статтях роблять акцент на перспективних напрямах науково-методичної діяльності (4, 9, 35, 36, 39, 41, 43, 50, 51, 52, 59, 79, 108-112). Також цим питанням присвячені наступні роботи (27, 42, 69, 74-76, 78).

Функціональним призначенням науково-методичної діяльності присвячено значну кількість публікацій наступних авторів: Авраевой Ю (2), Акиліни М.І. (3), Басова С.А. (12), Бачалдіна Б.Н. (14,16,17), Ванеева А.Н. (22), Висоцької Є.К. (25,26), Кормішіной Г.М. (47), Матлин С.Г. (53,54), Столярова Ю.М. (96), Суслової І. (97), а також практичних працівників (32, 33, 46, 104, 105,107).

У ряді робіт приділяється увага аналізу асортименту сучасної методичної продукції: (7, 8, 20, 21, 31, 40, 44, 45, 70, 71,81, 82, 86-88, 91, 92, 106).

У дипломній роботі були також використані роботи, присвячені аналітичної інформації: Альтшуллер М.С. (5), Васильєв А.Г., Грицов В.К. (24), Гольдгамер Г.І. (28,29), Гречихин А.А., Здоров І.Г. (30) і роботи інших авторів (19 , 37, 38, 48, 60, 62, 80, 85, 102, 113).

Для проведення контент-аналізу були використані публікації за методикою його проведення (34, 49, 83, 93, 95, 101).

У роботі були використані нормативні документи: норми часу на роботи виконуються в бібліотеках (55, 56, 63-68, 73, 77, 90, 94) і словники (6, 72, 113).

Об'єкт дослідження- аналітична інформаційна продукція.

Предмет дослідження- технологічне проектування підготовки аналітичної інформаційної продукції.

Мета дослідження- описати технологію підготовки аналітичної інформаційної продукції на прикладі відділу прогнозування та розвитку бібліотечної справи.

Завдання дослідження:

виявлення функцій науково-методичної діяльності;

характеристика асортименту сучасної методичної продукції;

характеристика сучасної методичної продукції з позицій її видової класифікації і жанрових особливостей;

проектування технології підготовки аналітичної довідки;

проектування технології підготовки щорічної доповіді про діяльність бібліотек області;

проектування технології підготовки збірника «Бібліотечна життя Кузбасу» .База дослідження: відділ прогнозування та розвитку бібліотечної справи Кемеровської ОНБ ім. В.Д. Федорова

Практична значимість роботи бачиться в тому, що отримані результати роботи можуть бути використані при плануванні термінів підготовки аналітичної продукції, при розподілі обов'язків між співробітниками, для контролю проміжних результатів у процесі підготовки продукції, при оцінці її собівартості.

Методи дослідження:

Для найбільш обґрунтованого набору функцій методичної діяльності був використаний контент-аналіз. Для характеристики асортименту методичної продукції і з позицій її видової класифікації і жанрових особенностей- метод аналізу документальних джерел.

При проектуванні технології підготовки аналітичної продукції застосовувалися методу технологічного проектування:

метод операційно-технологічного аналізу;

метод технологічного моделювання;

методи розрахунку трудомісткості і собівартості.

Структура роботи:

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано проблемна ситуація, визначено мету і завдання, методи дослідження.

Перша глава присвячена функціональному вивченню науково-методичної діяльності. Проаналізовано асортимент сучасної методичної продукції, дана її класифікація.

У другому розділі представлена ??технологія підготовки аналітичної довідки, щорічної доповіді та збірника «Бібліотечна життя Кузбасу» у вигляді технологічних схем, оперограмм, таблиць нормування технології підготовки, трудомісткості і собівартості.

У висновку роботи представлені висновки дослідження та намічено перспективи вивчення проблеми. Список літератури містить 113 найменувань, робота містить 7 додатків.

ВИСНОВОК.

Сучасний стан науково-методичної діяльності характеризується відсутністю розробленої технології підготовки аналітичних продуктів, реальних механізмів оцінки її трудомісткості.

У цій дипломній роботі пошуки вирішення проблеми здійснювалися в рамках конкретних завдань, сформульованих у вступі.

У ході контент-аналізу документальних джерел вдалося виявити найбільш обґрунтований набір функцій науково-методичної діяльності. Серед них: організаційно-управлінська, впроваджувальна, дослідницька, інформаційна, аналітична, навчальна.

Охарактеризований асортимент аналітичної методичної продукції по роках видання, котрий подає організаціям, тематикою та видами методичних видань. Виявилося, що методичну продукцію видають безліч бібліотек як федерального, так і регіонального рівня. При цьому кількість видаваних посібників різко зменшилася. Змінилася і тематика, деякі теми зникли, але замість них з'явилися нові. Було також виявлено багато видів методичної продукції.

У ході вивчення літератури виявлені варіанти класифікацій методичної продукції. При їх вивченні і функціонально-змістовної характеристиці методичних продуктів було виявлено, що кордони між видами методичних продуктів розмиті і в теорії і на практиці.

В результаті вирішення завдань, пов'язаних з проектуванням технологічних операцій, описана технологія підготовки аналітичної довідки. У роботі вона представлена ??у вигляді технологічної схеми, таблиці нормування процесу підготовки. Була підрахована трудомісткість і собівартість підготовки аналітичної довідки.

Для щорічної доповіді про діяльність муніципальних бібліотек області були розроблені технологічна схема, Оперограмма, таблиця нормування процесу підготовки, а також розрахована трудомісткість і собівартість.

Були складені технологічна схема, Оперограмма і таблиця нормування для процесу підготовки збірника «Бібліотечна життя Кузбасу».

Ці результати мають значення для практиків. Технологічна схема може допомогти в процесі контролю проміжних результатів, одержуваних при виконанні технологічних операцій. Оперограмма може допомогти при раціональному розподілі обов'язків між співробітниками. Величина трудомісткості допомагає при плануванні графіка робіт.

Подальшу роботу над темою доцільно пов'язувати з:

розробкою змістовних і формальних відмінностей між видами методичної продукції;

подальшою розробкою технології підготовки аналітичних продуктів, особливо збірника «Бібліотечна життя Кузбасу».

ГЛАВА 1. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВО-МЕТОДІЧЕСЕКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК.

Д.1.1 ПРО ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ та функціонального призначення НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

В останні 10 років (1988-1998) методична діяльність зазнала певних змін. Змінився склад бібліотек- методичних центрів на федеральному і регіональному рівнях. У той же час у більшості територій скасовані галузеві методичні центри по роботі з бібліотеками ПТУ, шкільними, професійними, технічними. Розпалася традиційна система координаційних зв'язків. У такій ситуації методична робота все ж набуває вузлове значення (26), тому, що її сущность- забезпечення адекватного реагування бібліотеки на глобальні зміни соціальної системи (99).

Одним з найпомітніших явищ у змісті діяльності методичних центрів різних рівнів стали її різноманітність, оригінальність, багатоваріантність, конкретність, прагнення виявити тенденції та закономірності, що ховаються за фактами, явищами, бажання визначити гідне місце бібліотек у сучасному бурхливому і мінливому світі і допомогти їм зайняти це місце (26).

Однак незважаючи на те, що майже всі фахівці визнають необхідність методичної діяльності, кожен вкладає свій зміст в її зміст і виділяє свої функції. Щоб визначити найбільш доцільні функції методичної діяльності, був проведений контент-аналіз статей, присвячених цій проблемі. Методика збору і фіксації вихідних даних відображена в кодувальної інструкції (див. Додаток №1).

За функціями методичної діяльності було виявлено 22 джерела. З них 16- статті із спеціалізованих видань:

Бібліотека-11 (2, 17, 32, 33, 46, 54, 96, 97,99, 104, 105);

Наукові та технічні бібліотеки-3 (16 22, 100);

Бібліотековеденіе- 2 (47, 107);

Бібліотечна життя Росії- 1 (26).

Крім того були виявлені дві монографії (14, 53), одні матеріали семінарів (3), один збірник наукових праць (25) і один автореферат дисертації (12).

Практично всі публікації (20 з 22) є теоретичними, але є одна стаття в жанрі постановки проблеми (47) і одна- опис практичного досвіду (103).

З цього випливає, що ця проблема досить актуальна в даний час (більше половини публікацій з темі-з періодичних видань, що підтверджує її актуальність).

Найчастіше з даної проблеми писали,

науковці (8 публікацій);

практичні працівники (7 публікацій).

Це питання також торкалися викладачі вузів (6 публікацій) і державний службовець (1 публікація). Таким чином, ця проблема є актуальною як для теоретиків, так і для практиків.

З 22 авторів, які писали про функції методичної діяльності, лише 6 охарактеризували зміст, вкладений ними в названі функції. Решта лише їх перераховували. Це визначило необхідність проведення змістовного аналізу функцій методичної діяльності та близьким їм за змістом понять- видів (напрямів) діяльності, за виявленими публікаціям і Енцеклопедіческій видань і словників. Визначення функцій (варіанти таких визначень) дані в нижче наведеній табліце№1.1.

Таблиця № 1.1

Змістовна характеристика функцій науково-методичної діяльності.

 № п / п

 Функція (направле-ня діяч

 ності Змістовна характеристика функції

 № джерела в списку литерату

 ри

 1 2 3 4

1

 Аналітична

 Аналіз биб

 ліотечной практики

2

 «Важливо не тільки порівняти ситуації, треба піддати ретельному аналізу досліджуваних

 мий матеріал, виявити й усвідомити причини та фактори, які вплинуть на подальший розвиток процесу. »

 «Дослідження змісту, форм і методів роботи бібліотеки, а також результатів її діяльності; проводиться з метою показу нового, передового досвіду, виявлення недоліків та шляхів їх

3

 усунення. »

 46

 113

4

2

 Внедренческая

 Впровадження передового

 бібліотечного досвіду

 «Власне впровадження передових го досвіду і отриманих наукових

 результатів у практику. »

 «Процес активного впливу на роботу бібліотек з метою

 застосування в них передових форм і методів праці; включає розробку та розповсюдження рекомендацій щодо впровадження і про

 поганде передового досвіду, навчання новим формам роботи, надання методичної допомоги, контролю за проведенням робіт

 і т.д.

 14

 113

3

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com