На головну    

 Роль банківського кредиту в умовах ринкової економіки - Гроші та кредит

 Міністерство загальної та професійної освіти РФ Північно-Кавказький Державний Технічний Університет

 Фінанси і кредит

 IV курс, ЗФК - 961 група

 Кафедра Фінанси та кредит

 Курсова робота

 Дисципліна: Гроші, кредит, банки

 ВИКЛАДАЧ: І. В. Додонова

 ТЕМА: Роль банківського кредиту в умовах ринкової економіки

 ВИКОНАВЕЦЬ: Скаковський Олексій Сергійович

 Ставрополь

 2000р.

Реферат

Дана робота написана на тему «Роль банківського кредиту в умовах ринкової економіки» і розкриває такі питання, як кредитні операції - основа діяльності комерційних банків, класифікація кредитних відносин і кредитів, поняття та основні елементи кредитної політики, функції кредиту, принципи і методи кредитування, організація процесу кредитування, кредитний ризик і шляхи його зниження, роль банківського кредиту в розвитку ринкових відносин, а також кілька таблиць і додатків.

Робота написанні на 42 аркушах друкованого тексту з використанням 15 літературних істочніков.С Про Д Е Р Ж А М І Е

Введение... 5

Глава 1. Кредитні операції - основа діяльності комерційних банків ... 6

Глава 2. Класифікація кредитних відносин і кредитів ... ... 8

Глава 3. Поняття і основні елементи кредитної політики ... ... 13

Глава 4. Функції кредиту, принципи і методи кредитування ... ... 16

Глава 5. Організація процесу кредитования... 21

Глава 6. Кредитний ризик і шляхи його зниження ... ... 28

Глава 7. Роль банківського кредиту в розвитку ринкових відносин ... 34

Заключение... 36

Список використаних источников:... 38

Приложения...39Введение

Організація фінансово-кредитного обслуговування підприємств, організацій і населення, функціонування кредитної системи грають винятково важливу роль у розвитку господарських структур. Від ефективності і безперебійності функціонування кредитно-фінансового механізму залежать не тільки своєчасне отримання коштів окремими господарськими одиницями, а й темпи економічного розвитку країни в цілому. Разом з тим, еволюція кредитної системи і кредитної справи повною мірою визначається економічною ситуацією в країні, панівними формами і механізмом господарювання. Кожному етапу історико-економічного розвитку народного господарства відповідають свій тип організації кредитної справи, своя структура кредитної системи, що відповідають відповідним потребам у кредитно-фінансовому обслуговуванні окремих ланок економіки.

Механізм функціонування кредитної системи постійно змінюється під впливом змін її оргструктури, організаційно-правових форм здійснення кредитних операцій, форм і методів кредитування і кредитно-розрахункових відносин.

До 1987 р кредитна система СРСР включала три банки-монополіста (Держбанк СРСР, Будбанку СРСР і Внешторгбанк СРСР), а також систему гострудсберкасс. Чільне становище в кредитній системі займав Держбанк СРСР. Даній структурі кредитної системи відповідала модель кредитування господарюючих суб'єктів, заснована на адміністративно-командних методах управління кредитом в умовах жорстко централізованої економіки.

Реалізація кредитної системи почалася в 1987 р Передбачалися зміни організаційної структури банківської системи, підвищення ролі банків, посилення їх впливу на розвиток народного господарства, перетворення кредиту на дієвий економічний важіль. Головним мотивом перетворень було прагнення наблизити банки до інтересів господарства. Реорганізація певною мірою активізувала банківську діяльність. Але вона не могла докорінно змінити ситуацію, оскільки по суті не зачіпала економічні відносини. Не змінилися принципово кредитні відносини: тривало кредитування в напівавтоматичному режимі, зберігся адміністративний метод розподілу кредитних ресурсів, не була ліквідована монопольна структура банківської системи, відбулося лише поділ сфер впливу спецбанків за відомчим принципом, що робило неможливою конкуренцію між ними. Доцільність і вигідність надання коштів у позику не стали критеріями в діяльності банків. Об'єктивно був необхідний другий етап банківської реформи, спрямований на комплексну реконструкцію системи економічних відносин в області кредиту. Він був початий в 1988 р створенням перших комерційних банків, покликаних стати фундаментом для формування ринкових відносин і структур у банківській сфері. Створення такого ринку стало означати заміну адміністративно-командних відносин на гнучкі економічні методи переміщення фінансових ресурсів у сфері найбільш ефективного застосування.

З метою створення системи грошово-кредитного регулювання, адекватної ринковим відносинам, були змінені статус Державного банку і його роль в економіці країни. Банк був виведений з підпорядкування уряду і отримав таким чином, необхідну незалежність. При набутті Росією суверенітету на базі Держбанку був створений Центральний Банк Росії на основі концепції, прийнятої в країнах з розвиненою ринковою економікою.

В ході другого етапу банківської реформи реорганізувалася не тільки структура банків, але й відбулися глибокі зміни в характері кредитних відносин, утвердилися нові методи кредитної роботи. В результаті в Росії законодавчо сформувалася дворівнева банківська система:

I рівень - Центральний Банк Росії;

II рівень-комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, що здійснюють окремі банківські операції (ст.2 Федерального Закону «Про банки і банківську діяльність» від 02.12.90 р в редакції від 03.02.96 р № 17-ФЗ). Хотілося б звернути увагу на те, що банківська система є ключовою частиною фінансової системи країни, концентрує основну масу кредитних і фінансових операцій, але слід відзначити і наявність парабанковской системи - небанківських спеціалізованих кредитно-фінансових організацій, провідних операції в певних сегментах фінансового ринку або орієнтуються на обслуговування певних типів клієнтури (див. Додаток 1) .. Глава 1. Кредитні операції - основа діяльності комерційних банків

У практиці банків проводиться розмежування між комерційними позичками і персональними кредитами. Цим категоріям відповідають різні види кредитних угод, що визначають умови надання позики, його погашення і т.д.

Кредити комерційним підприємствам можна розділити на дві групи:

позики для фінансування оборотного капіталу;

позики для фінансування основного капіталу.

Перша група зв'язана з недостачею в підприємства коштів для покупки елементів оборотного капіталу, необхідних для повсякденних операцій. Це в основному короткострокові кредити терміном до одного року. Друга група представлена ??середньо- і довгостроковими кредитами для покупки нерухомості, землі, устаткування і т.д.

До першої групи належать:

Кредитна лінія - угода між банком і позичальником про максимальну суму кредиту, що останній зможе використовувати протягом обумовленого терміну і з певними умовами. Ця форма використовується для покриття сезонних впливів чи приросту дебіторської заборгованості. Часто забезпеченням кредитної лінії служать кредитуються банком запаси або неоплачені рахунки.

Відновлювана кредитна лінія надається банком, якщо позичальник випробує тривалу недостачу оборотних коштів для підтримки визначеного обсягу виробництва. Погасивши частину кредиту позичальник може отримати нову позику в межах встановленого ліміту та терміну дії договору.

Позики на надзвичайні потреби. Видаються банком для фінансування разового екстраординарного збільшення потреби клієнта в оборотних коштах, пов'язаного з одержанням великого замовлення, висновку вигідної угоди й інших надзвичайних обставин.

Перманентна позичка на поповнення оборотного капіталу. Кредити такого роду видаються на кілька років і мають на меті покрити тривалий дефіцит фінансових ресурсів позичальника. Погашення ведеться в розстрочку. Ці позички часто видають під початковий розвиток справи.

До другої групи відносять: - термінові позички видаються на термін більше одного року в формі одиничного кредиту або серії послідовних позик і використовуються для придбання машин, обладнання, ремонту будинків, рефінансування боргів і т.д. Типовий термін - 5 років.

Позики під заставу застосовуються для фінансування покупки будинків, землі. Вони розраховані на тривалий термін (більше 15 років).

Будівельні позички видаються на період будівельного циклу (до 2-х років) Позичальник регулярно виплачує відсоток. Потім позика переоформляється в заставу і починається виплата основного боргу.

Що стосується позик індивідуальним позичальникам, то вони пов'язані з придбанням нерухомості.

Позики під заставу. Основна форма кредиту під нерухомість - повністю амортизується з фіксованим відсотком. Забезпеченням кредиту служить нерухомість, що купується; сума боргу погашається рівними сумами протягом усього терміну дії позики.

Позики з погашенням на виплату застосовуються для покупки товарів тривалого користування. Часто позика не є повністю амортизується: вона припускає великий платіж наприкінці терміну і містить умову зворотного викупу. Тобто позичальник по своєму вибору може або погасити позику цілком, або передати товар банку по залишковій вартості в оплату неоплаченого боргу.

Поновлювані позики. Позичальникові відкривається кредитна лінія з правом одержання кредиту протягом певного терміну. Умови погашення визначаються побажаннями позичальника. Відсоток нараховується на реально отриману суму.

Існує також така розповсюджена форма кредиту, як ломбардний кредит. Він має на увазі заставу майна чи прав. При наданні ломбардного кредиту застава оцінюється не по повній вартості, а враховується, в залежності від виду рухомого майна, тільки частина його вартості. Така оцінка пов'язана з ризиками, що виникають при реалізації застави. Ломбардний кредит надається під заставу:

цінних паперів;

товарів;

дорогоцінних металів

фінансових вимог.

Вартість кредиту складається з відсотків і комісійних платежів.

 Етапи видачі кредиту

Заявка та інтерв'ю з клієнтом.

Клієнт, що звертається в банк за отриманням кредиту, представляє заявку, де містяться вихідні дані про необхідної позичку: мета, розмір кредиту, вигляд і термін позички, передбачуване забезпечення. Банк вимагає, щоб до заявки були додані документи і фінансові звіти, службовці обгрунтуванням прохання про надання позики і пояснюють причини звернення в банк. До складу пакету супровідних документів входять: Баланс, рахунок прибутків і збитків за останні 3 роки, Звіт про рух касових надходжень, прогноз фінансування, податкові декларації, бізнес-плани. Заявка надходить до кредитного працівнику, який проводить бесіду з керівництвом підприємства. Він повинен точно визначити рівень керівництва і порядок ведення справ, обговорити тонкощі виконання зобов'язань.

Вивчення кредитоспроможності і оцінка ризику.

Якщо після інтерв'ю вирішено продовжити роботу з клієнтом, то документи передаються до відділу з аналізу кредитоспроможності. Там проводиться поглиблене і ретельне обстеження фінансового положення компанії-позичальника, при цьому експертам надаються дуже широкі повноваження.

Підготовка до укладення договору.

Цей етап називається структуруванням позички, на якому визначаються основні характеристики позички:

вид кредиту;

сума;

термін;

спосіб погашення;

забезпечення;

ціна кредиту;

інші умови.

Кредитний моніторинг.

Контроль за ходом погашення позички і виплатою відсотків по ній служить важливим етапом всього процесу кредитування. Він полягає в періодичному аналізі кредитного досьє позичальника, перегляді кредитного портфеля банку, оцінці стану позичок і проведенні аудиторських проверок.Глава 2. Класифікація кредитних відносин і кредитів

Форми кредиту тісно пов'язані з його структурою і певною мірою з сутністю кредитних відносин. Структура кредиту включає кредитора, позичальника та надану вартість, тому форми кредиту можна розглядати в залежності від характеру:

- Позиченої вартості;

- Кредитора і позичальника;

- Цільових потреб позичальника.

Залежно від позиченої вартості доцільно розрізняти товарну, грошову і змішану (товарно-грошову) форми кредиту.

Товарна форма кредиту історично передує його грошовій формі. Можна припустити, що кредит існував до грошової форми вартості, коли при еквівалентному обміні використовувалися окремі товари (хутра, худоба та ін.).

У сучасній практиці товарна форма кредиту не є основоположною. Переважною формою виступає грошова форма кредиту, проте застосовується і його товарна форма.

Грошова форма кредиту - найбільш типова, що переважає в сучасному господарстві оскільки гроші є загальним еквівалентом при обміні товарних вартостей, універсальним засобом обігу і платежу. Дана форма кредиту активно використовується як державою, так і окремими громадянами, як усередині країни, так і в зовнішньому економічному обороті.

На ряду з товарною та грошової формами кредиту застосовується і його змішана форма. Вона виникає в тому випадку, коли кредит функціонує одночасно з товарній і грошовій формах. Можна припустити, що для придбання дорогого устаткування буде потрібно не тільки лізингова форма кредиту, але і грошова його форма для встановлення та налагодження придбаної техніки.

Змішана форма кредиту часто використовується в економіці країн, що розвиваються, які розраховуються за грошові позики періодичними поставками своїх товарів (переважно у вигляді сировинних ресурсів і сільгосп. Продуктів. У внутрішній економіці продаж товарів у розстрочку платежів супроводжується поступовим поверненням кредиту в грошовій формі.

Залежно від того, хто в кредитній угоді є кредитором, виділяються наступні форми кредиту: банківська, господарська (комерційна), державна, міжнародна, громадянська (приватна, особиста). Разом з тим в кредитній угоді бере участь не тільки кредитор, а й позичальник; в кредитній угоді вони рівноправні суб'єкти.

Банківська форма кредиту - найбільш поширена форма. Саме банки найчастіше надають свої позички суб'єктам, які потребують тимчасової фінансової допомоги.

Перша особливість банківської форми кредиту полягає в тому, що банк оперує не стільки своїм капіталом, скільки залученими ресурсами. Зайнявши гроші у одних суб'єктів, він перерозподіляє їх, надаючи позику у тимчасове користування

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати