На головну    

 Особливості дослідження та викладу деяких тем дипломних проектів (лекція-шпаргалка) - Гроші і кредит

Особливості дослідження та викладу деяких тем дипломних проектів.

Вивчаючи організацію обліку і звітності на підприємстві, слід звернути увагу на особливості облікової політики в бюджетних організаціях, в страхових компаніях, торгових фірмах, банківських установах і т.д. Доцільно вивчити наступні питання:

· Відмінні ознаки планів рахунків бухгалтерського обліку різних підприємств, організацій та установ.

· Особливості фінансування.

· Завдання фінансового обліку залежно від форми власності даного підприємства.

· Нормативні документи, що регулюють фінансовий облік на підприємстві.

· Практика відображення показників фінансового обліку в документах:

- Бухгалтерському балансі;

- Звіті про прибутки та збитки;

- Звіті про рух грошових коштів;

- Звіті про рух капіталу;

- Додатках до бухгалтерського балансу;

· Взаємозв'язок показників у фінансових звітах.

· Методика складання пояснювальної записки до фінансової звітності.

· Особливості фінансової звітності (Форми 2, 2-1, 3-2, 9) бюджетних організацій, які перейшли на нові умови господарювання.

· Особливості нарахування амортизації по основних фондах, МБП в бюджетних організаціях.

· Методика розрахунків відрахувань у позабюджетні фонди.

· Порядок оформлення розрахунків з податків.

Дипломні проекти, теми яких присвячені питанням бухгалтерського обліку та оподаткування мають бути вирішені в рамках дослідження різних аспектів фінансового менеджменту. При цьому проходження практики на промисловому підприємстві дозволить вивчити прийоми оцінки активів, роль різних податків у формуванні вартості необоротних і оборотних коштів. З'ясування застосовуваних підходів до управління активами підприємства в процесі фінансово-господарської діяльності дозволить студенту оцінити ефективність вкладень підприємства, виявити значення структури активів з погляду забезпечення його фінансової стійкості. У процесі вивчення підходів до оцінки зовнішніх пасивів слід звернути увагу на порядок обліку зобов'язань з обслуговування боргів підприємства. Збір інформації про прийоми оцінки та методах управління капіталом підприємства повинен забезпечити можливість аналізу структури додаткового капіталу, в першу чергу пов'язаного з переоцінкою основних засобів. Розділ практичної роботи, присвячений оподаткуванню, повинен містити інформацію про податковому плануванні підприємства з погляду формування власних ресурсів підприємства, в першу чергу інвестиційних.

Теми дипломних проектів, пов'язані з оподаткуванням, слід завершити проектної частиною, де розрахунковим шляхом показати шляхи скорочення дефіциту державного (Федерального) бюджету за рахунок податкових надходжень. Досліджувати причини зниження збирання податків з фізичних та юридичних осіб, пов'язавши це із загальним соціально-економічною і фінансовою кризою в країні. Запропонувати свої шляхи виходу з ситуації, що склалася. Дати оцінку запропонованих заходів щодо вдосконалення оподаткування та прийняттю Податкового Кодексу в РФ.

Проектну частину тем, пов'язаних з банківською практикою, слід побудувати на матеріалах планування і прогнозування діяльності банків, показавши розрахунковим шляхом можливості зростання ефективності активних операцій, запропонувати шляхи стійкості і надійності банків, як найголовніших умов для залучення вкладників капіталу. Дослідити причини зміни банківського (позичкового) відсотка, запропонувати заходи до його зниження. Пов'язати матеріал з сучасною фінансовою ситуацією в країні, положенням РФ на зовнішньому ринку позикових капіталів, зробити висновки і дати свою оцінку запропонованим шляхам виходу з фінансової кризи.

Дипломні проекти, пов'язані з ринком цінних паперів і біржових справою, структурно можуть складатися з двох-трьох розділів, залежно від обраної теми.

У першому розділі повинні бути розглянуті методи аналізу, що використовуються в дипломному проекті. Стосовно до цінних паперів це можуть бути технічний, фундаментальний, порівняльний види аналізу.

У другому розділі слід розглянути об'єкт дослідження. Тут можна скористатися матеріалами, зібраними під час проходження переддипломної практики. Становлять інтерес наступні питання:

1. Статутний капітал товариства (кількість звичайних і привілейованих акцій, номінальна вартість акцій)

2. Структура власників акцій (юридичні, фізичні особи, держава).

3. Дивідендна політика по роках, методи розрахунку дивідендів.

4. Ринкова вартість акцій (у разі якщо вони звертаються на ринку), орієнтовна вартість (у випадку низької ліквідності).

5. Наявність фондового відділу на підприємстві: його цілі, завдання, проблеми.

6. Ведення реєстру акціонерів (самостійно або ж із залученням спеціалізованого реєстроутримувача).

7. Використання акціонерним товариством у господарській діяльності операцій з цінними паперами інших емітентів (державні цінні папери, векселі, корпоративні облігації і т.д.).

8. Проводилися на даному А / О наступні емісії чи ні?

9. Чи існує стратегія виходу підприємства на ринок цінних паперів?

10. Ставлення керівництва до питання підвищення кваліфікації співробітників, що працюють з цінними паперами.

У третьому розділі, на основі конкретного цифрового матеріалу, провести необхідне дослідження і зробити висновки.

Враховуючи особливості сучасного стану ринку цінних паперів в регіоні - відсутність організаторів торгівлі, відсутність ліквідних цінних паперів, допускається написання дипломного проекту на базі матеріалів найбільших російських акціонерних товариств або ж абстрактних моделей. Представляють інтерес дослідження досвіду зарубіжних країн та можливостей його застосування в умовах російської економіки.

Теми, пов'язані, з ринком цінних паперів повинні закінчуватися проектної частиною, де в розрахунках і конкретних прикладах слід показати шляхи підвищення ефективності використання цінних паперів (як банківськими установами, так і спеціалізованими небанківськими кредитно-фінансовими інститутами, страховими компаніями, кредитними спілками, благодійними фондами, пенсійними фондами та ін. юридичними особами).

Особливості викладу тим дипломних проектів, пов'язаних із страховим бізнесом.

У першій частині дипломного проекту слід висвітлити поняття страхування як способу захисту майнових та особистих інтересів людей, показати витоки та основні етапи розвитку страхової справи, сучасний стан ринку страхових послуг, проблеми та перспективи. Далі, розглянути юридичні основи страхових відносин, показати страхування в системі цивільного права, дати загальні основи і принципи класифікації по об'єктах страхування і роду небезпек, привести специфічну термінологію, показати методику розрахунку тарифних ставок страхових платежів (премій), умов виплати страхового відшкодування. Крім того, вивчити діяльність і можливості перестрахувальних компаній, познайомитися з досвідом організації страхового бізнесу в зарубіжних країнах.

Друга частина повинна бути виконана за матеріалами дослідження діяльності конкретної страхової компанії (державній або недержавній). Характеризуючи страхову компанію, слід описати організаційно - правову форму господарювання, види послуг, що надаються, об'єкти страхової діяльності, показати обсяг страхового поля і страхової портфель, досліджувати динаміку страхових платежів і страхових виплат, склавши відповідні таблиці, побудувавши на їх основі графіки, діаграми. Визначити частоту настання страхових випадків, розрахувати збитковість страхової суми, проаналізувати діючі тарифні ставки, уточнити їх обгрунтованість.

Далі, досліджуючи фінансові основи страхової діяльності, слід розрахувати коефіцієнти:

1) фінансової стійкості страхової компанії за формулою:

де a Д - це сума доходів страховика

за тарифний період,

З - сума коштів в запасних фондах,

a Р - сума витрат за той же період;

2) коефіцієнт Ф.В. Коньшина, що представляє собою своєрідний коефіцієнт варіації:

де q - середня тарифна ставка по всьому

страховому портфелю,

n - число застрахованих об'єктів.

Доцільно викласти принципи оподаткування, оплати праці, обліку та звітності в страховій компанії, планування і прогнозування страхової діяльності.

При розкритті теми, пов'язаної з особистим страхуванням, особливу увагу потрібно звернути на методику побудови тарифів (за змішаним страхуванням життя, у зв'язку з втратою здоров'я від нещасного випадку, за звичайним і весільного страхуванню дітей, на випадок смерті і дожиття та ін.), Ознайомитися з поняттям комутаційних чисел і методикою розрахунку нетто-ставок через комутаційні числа. Як приклад виконати самостійно актуальні розрахунки, вивчивши попередньо таблиці смертності і середньої тривалості життя як основи для побудови тарифних ставок. Виділити обов'язкове і добровільне страхування, визначити місце і роль соціального страхування.

Особливе значення має обов'язкове медичне страхування, джерелами якого є кошти, які відраховуються господарюючими суб'єктами в розмірі 3,6% від фонду оплати праці та які акумулюються в територіальних фондах ОМС з перерозподілом в страхові медичні компанії, в розмірах, рівних кількості полисодержателей на даній території, помноженої на подушний норматив (різний для працюючих, пенсіонерів, учнів та ін.) Страхові компанії, у свою чергу оплачують з цих коштів послуги лікувальних закладів, що надаються населенню за полісами. Тут слід приділити увагу вивченню механізму страхової експертизи з перевірки якості надаваних послуг і достовірності пред'явлених до оплати сум.

Теми, пов'язані з майновим страхуванням повинні містити такі обов'язкові питання, як

· Способи оцінки майна,

· Визначення страхової суми (через страхове забезпечення),

· Розрахунок страхових платежів (через вивчення методики розрахунку нетто- і брутто-ставок),

· Визначення факту і розміру збитку при настанні страхового випадку, складання страхового акта,

· Правила укладання договору страхування, видачі стразового свідоцтва (поліса),

· Організація попереджувальних заходів.

Теми зі страхування відповідальності припускають вивчення сутності та призначення страхування відповідальності, безпосередньою метою якого є страховий захист економічних інтересів потенційних причинителей шкоди, де в кожному конкретному випадку воно знаходить своє грошове вираження, це:

· Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

· Страхування відповідальності на випадок заподіяння шкоди в процесі господарської та професійної діяльності;

· Страхування кредитних ризиків;

· Екологічне страхування.

При розкритті тим зі страхування підприємницьких ризиків потрібно врахувати, що воно має бути спрямоване на захист як його кінцевих результатів, так і різних факторів, що забезпечують досягнення намічених цілей. Отже, за допомогою страхування повинна створюватися гарантія проти несподіванок, які на кожного господарника в умовах ринкової економіки.

Окремо розкриваються питання страхування - комерційних ризиків, об'єктом яких виступає комерційна діяльність страхувальника, що передбачає інвестування грошових та інших ресурсів у який-небудь вид виробництва, робіт чи послуг і отримання від цих вкладень через певний строк доходу;

· Страхування від збитків внаслідок перерв у виробництві (викликаного зупинкою виробництва через впливу різних чинників: неподання електроенергії, палива, води, аварій на лініях і т.д.). Розмір шкоди тут багато в чому залежить від терміну перерви у виробництві.

· Страхування ризиків нової техніки і технології (це страхування самої техніки, установок, ліній, на випадок їх виведення з ладу, порушення роботи, загибелі, а також страхування від непередбачених несприятливих наслідків, викликаних впровадженням технологічних новинок або їх руйнуваннями, зупинками, тому тут мають місце непрямі збитки у вигляді додаткових витрат і неотриманого прибутку.

· Страхування біржових, кредитних і валютних ризиків.

У проектній частині роботи слід показати можливості маркетингової служби, результати досліджень ринку страхових послуг, розкрити причини їх невикористання. Виявити ефективність рекламної діяльності та системи попереджувальних заходів по зменшенню страхового ризику (превентивних і репресивних). Виявити джерела їх фінансування, розрахувати відсоток навантаження в нетто- ставці, проаналізувати її розмір за п'ять років, порівняти з показниками іншої страхової компанії, запропонувати свій варіант зниження навантаження до нетто- ставці, підкріпивши пропозиції розрахунками, порівняльними прикладами.

Крім того, слід запропонувати способи використання тимчасово вільних грошових коштів страхової компанії з метою їх збільшення.

Розглянути можливості страхової компанії, як спеціалізованого небанківського кредитно-фінансового інституту в накопиченні та мобілізації капіталу, Показавши при цьому операції страхової компанії в таблиці:

 Пасивні уд. вага (%) Активні уд. вага (%)

 Внески страхових премій Держ. цінні папери цент-рального уряду

 Акціонерний капітал Держ. іноземні цінні папери

 Резервний капітал Цінні папери місцевих органів влади

 Інші Облігації корпорації

 Акції корпорації

 Вкладення в іпотеку

 Вкладення в нерухомість

 Позики під поліси

 Інші активи

 Всього: 100 Всього: 100

Зразкові плани дипломних проектів по темам.

Тема: «Ефективність і перспективи майнового страхування (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Майнове страхування як галузь.

1.1. Поняття, значення та сучасний стан.

1.2. Юридичні основи страхових відносин

1.3. Методи розрахунку тарифних ставок

1.4. Проблеми та перспективи розвитку майнового страхування

2. Дослідження та оцінка ефективності майнового страхування (на прикладі)

2.1. Характеристика страхової компанії

2.2. Об'єкти страхування, страховий портфель і динаміка страхових платежів

2.3. Виплати страхового відшкодування

2.4. Проектні можливості збільшення страхового портфеля і страхових платежів.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Особисте страхування: популярність, проблеми,

можливості (на прикладі ...) »

План:

Введення

1. Соціально-економічна суть і зміст особистого страхування.

1.1. Поняття, значення і особливості

1.2. Види обов'язкового і добровільного страхування

1.3. Актуарні розрахунки і комутаційні числа.

1.4. Сучасний стан та перспективи розвитку.

2. Дослідження та оцінка можливостей особистого страхування

2.1. Характеристика страхової компанії

2.2. Місце і роль особистого страхування в загальному страховому портфелі

2.3. Динаміка страхових платежів і виплат страхового відшкодування

2.4. Проблеми та можливості збільшення обсягу особистого страхування, шляхи їх вирішення

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Медичне страхування: стан, проблеми, перспективи (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Місце і роль медичного страхування в системі страхових послуг

1.1. Поняття та особливості медичного страхування в Росії.

1.2. Обов'язкове і добровільне медичне страхування відповідно до ГК РФ.

1.3. Порядок організації та фінансування ОМС через територіальні фонди.

1.4. Проблеми та можливості медичного страхування в сучасних умовах

2. Дослідження діяльності медичної страхової компанії (на прикладі ...)

2.1. Характеристика компанії

2.2. Динаміка надходжень коштів з територіального фонду ОМС

2.3. Аналіз розрахунків з лікувальними установами за надані медичні послуги, експертиза їх якості.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Шахрайство у сфері страхування: виявлення, визначення розмірів, попередження»

План:

Введення.

1. Характеристика страхового шахрайства та правові аспекти сфери страхування.

1.1. Природа страхового шахрайства, загальні причини та умови злочинності.

1.2. Виявлення, розкриття і розслідування страхового шахрайства

1.3. Кримінально-правова відповідальність за шахрайство в страховій практиці

2. Прийоми і способи вчинення шахрайських дій у сфері страхування (на прикладах ...)

2.1 Шахрайські дії страховиків (полуфіктівние страхові компанії, видача недійсних страхових полісів та ін.)

2.2 Шахрайські дії страхувальників та інших осіб (при майновому та особистому страхуванні)

2.3 Шахрайські дії у сфері медичного страхування

3. Попередження шахрайства страховиків і страхувальників.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури.

Додатки

Тема: «Дослідження можливостей страхування підприємницьких ризиків.»

План:

Введення.

1. Захист підприємців від можливих втрат (неотримання) прибутку.

1.1. Об'єкти, види і мета страхування

1.2. Особливості страхування об'єктів, з підвищеним ступенем ризику (комерційної діяльності, біржових фінансових операцій, валютних операцій- хеджування за допомогою форвардної угоди та опціонів)

2. Вивчення сучасного стану та можливостей страхування підприємницьких ризиків (на прикладі ...)

2.1. Характеристика страхової компанії

2.2. Ефективність надаваних страхових послуг за видами ризиків:

- Страхування комерційних ризиків;

- Страхування ризику недоотримання прибутку в результаті зупинки виробництва;

- Страхування нової техніки і технології

2.3. Можливості та перспективи страхування підприємницьких ризиків

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Місце і роль страхування відповідальності на ринку страхових послуг Росії.»

План:

Введення

1. Особливості страхування відповідальності

1.1. Роль і місце страхування відповідальності на ринку страхових послуг

1.2. Об'єкти страхування та їх характеристика у розрізі кожного виду страхування відповідальності

1.3. Правова основа даного виду страхування

1.4. Зарубіжний досвід страхування відповідальності

2. Дослідження та оцінка ефективності страхування відповідальності (на прикладі ...)

2.1. Характеристика страхової компанії

2.2. Динаміка страхового портфеля зі страхування відповідальності

2.3. Фінансові результати (платежі, виплати, ефективність) зі страхування відповідальності

2.4. Побудова проектної моделі розширення страхування відповідальності

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страховиків (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Теоретичні аспекти формування доходів і витрат страхової компанії

1.1. Страхові платежі (премія) - як основне джерело формування страхового фонду.

1.2. Утворення та використання резервних і запасних фондів.

1.3. Методика визначення показників збитковості страхової суми, нетто- і брутто-ставок

2. Дослідження та оцінка фінансової стійкості і платоспроможності страхової компанії (на прикладі ...)

2.1. Характеристика страховика

2.2. Динаміка надходжень страхових платежів і виплат страхового відшкодування

2.3. Формування резервних і запасних фондів

2.4. Визначення коефіцієнта фінансової стійкості і коефіцієнта Ф.В. Коньшина

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Оцінка евентуального ризику в санаторно-курортній сфері та туристичному бізнесі»

План:

Введення

1. Страховий захист інтересів громадян, під час їх перебування в туристичних поїздках, подорожах, круїзах, в санаторіях і будинках відпочинку.

1.1. Особисте страхування туристів і відпочиваючих.

1.2. Майнове страхування туристів і відпочиваючих

1.3. Страхування відповідальності туристичних (санаторно-курортних) організацій.

2. Класифікація та методологія актуарних розрахунків.

3. Оцінка ризику та показники збитковості страхової суми (на прикладі конкретної страхової компанії)

3.1. Характеристика страхового портфеля по даному виду страхування

3.2. Евентуальний ризик і методи його відшкодування.

3.3. Дослідження динаміки надходження страхових платежів і виплат страхового відшкодування.

3.4. Можливості та перспективи даного виду страхування в регіоні КМВ.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Дослідження фінансових ризиків у банківській практиці (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Значення і організація страхування фінансових ризиків в банках.

1.1. Правові аспекти страхування банківських ризиків

1.2. Об'єкти страхового захисту та види страхових послуг.

1.3. Сучасний стан та перспективи даного виду страхування

2. Дослідження ступеня фінансових ризиків у комерційному банку (на прикладі ...)

2.1. Характеристика фінансово-кредитної установи (банку)

2.2. Аналіз страхових операцій по кредитних ризиках (в т.ч. експортним)

2.3. Вивчення техніки страхування ризиків непогашення кредитів банку.

2.4. Порядок страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

2.5. Розробка проекту пропозицій щодо зниження ступеня фінансового ризику в банку.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури.

Додатки

Тема: «Оцінка ступеня операційного та фінансового левереджа на підприємстві (на прикладі ..)»

План:

Введення

1. Ступінь ризику діяльності підприємства в цілому

1.1. Поняття і ступінь операційного левереджа.

1.2. Фінансовий левередж і його відмінні риси

1.3. Фактори, що впливають на величину операційного та фінансового левереджа, методика їх аналізу.

2. Дослідження та оцінка ступеня ризику діяльності підприємства (на прикладі ...)

2.1. Характеристика підприємства

2.2. Розрахунок рівня операційного левереджа (за двома варіантами)

2.3. Розрахунок рівня фінансового левереджа

2.4. Складання моделі оптимального співвідношення виручки від реалізації та прибутку, що забезпечує ефективну діяльність підприємства.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Оцінка стратегії і тактики фінансового менеджменту на підприємстві (на прикладі ..)»

План:

Введення

1. Теоретичні аспекти організації стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту

1.1. Інвестиційна політика підприємства

1.2. Комплексне управління майном і капіталом

1.3. Фінансове прогнозування та планування

1.4. Ризик-менеджмент

2. Дослідження та оцінка фінансового менеджменту підприємства (на прикладі ...)

2.1. Характеристика підприємства

2.2. Інвестиційна діяльність

2.3. Ефективність управління активами і пасивами

2.4. Оцінка фінансового стану

2.5. Бюджет підприємства: структура та принципи складання

2.6. Оцінка фінансового ризику та шляхи його зниження

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури.

Додатки

Тема: «Ефективність використання майна та капіталу підприємства (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Капітал підприємства та його структура.

1.1. Форми власного і позикового капіталу підприємства та джерела їх формування. Раціональні кордону залучення позикових джерел фінансування.

1.2. Склад і структура, джерела формування та напрями використання фондів грошових коштів.

1.3. Оцінка показників руху і використання основного капіталу.

1.4. Оцінка показників оборотності оборотного капіталу та ефективності його використання.

2. Формування і використання майна підприємства.

2.1. Класифікація майна підприємства.

2.2. Оцінка сукупної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу.

3. Ефективність використання майна та капіталу підприємства.

3.1. Характеристика підприємства.

3.2. Склад майна і капіталу ...

3.3. Оцінка ефективності використання майна та капіталу ...

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Управління виручкою і рентабельністю продажів на підприємстві (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Роль виручки від реалізації продукції у формуванні фінансових ресурсів підприємства.

1.2. Структура виручки від реалізації продукції і фактори, що впливають на її величину.

1.3. Напрям використання виручки.

2. Управління виручкою і рентабельністю продажів на ... підприємстві.

2.1. Характеристика підприємства ...

2.2. Метод визначення виручки та його вплив на формування фінансового результату господарської діяльності.

2.3. Структура виручки і рентабельність продажів.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Дослідження витрат підприємства та джерел їх фінансування (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Сутність і значення витрат у господарській діяльності підприємства.

1.1. Класифікація витрат за їх економічним змістом

1.2. Формування витрат і джерела їх фінансування.

1.3. Структура витрат, що утворюють собівартість продукції та їх вплив на кінцеві фінансові результати господарської діяльності підприємства.

2. Дослідження витрат на підприємстві ...

2.1. Характеристика підприємства ...

2.2. Розрахунок і оцінка показників собівартості продукції. Формування витрат і джерела їх фінансування.

2.3. Ефективність управління поточними витратами на підприємстві ...

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Оцінка фінансового стану комерційного підприємства (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Значення оцінки фінансового стану підприємства на сучасному етапі розвитку ринкової економіки.

2. Методика оцінки фінансового стану підприємства.

2.1. Оцінка складу і динаміки майна підприємства та джерел його формування

2.2. Оцінка фінансового становища

2.2.1. Оцінка рівня, структури та динаміки абсолютних показників фінансових результатів

2.2.2. Оцінка фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства.

2.2.3. Оцінка рентабельності та ділової активності.

3. Оцінка фінансового стану комерційного підприємства (на прикладі ...)

3.1. Характеристика підприємства

3.2. Оцінка виробничої діяльності та майнового стану

3.3. Оцінка фінансових результатів та рентабельності підприємства.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Теорія і практика розробки фінансового плану підприємства»

План:

Введення

1. Значення фінансового планування на сучасному етапі розвитку ринкових відносин.

2. Порядок розрахунку фінансових показників і планування фінансів

3. Розробка фінансового плану на підприємстві.

3.1. Характеристика підприємства

3.2. Фінансовий план: методика складання та виконання

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Ефективність кредитування підприємства

(На прикладі ...) »

План:

Введення

1. Значення банківського кредитування підприємств на сучасному етапі розвитку ринкових відносин.

2. Роль банківського кредиту у формуванні фінансових ресурсів підприємства.

2.1. Принципи, способи і методи кредитування комерційних підприємств

2.2. Визначення кредитоспроможності позичальника

3. Ефективність банківського кредитування (на прикладі ...)

3.1. Характеристика підприємства

3.2. Вид наданого кредиту, умови його видачі і повернення; оформлення та напрямок використання

3.3. Визначення ефективності використання банківського кредиту на підприємстві ...

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Дослідження динаміки абсолютних і відносних показників господарсько-фінансової

діяльності (на прикладі ...) »

План:

Введення.

1. Завдання дослідження показників господарсько-фінансової діяльності підприємства.

2. Система показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств.

2.1. Оцінка показників розміру підприємства.

2.2. Оцінка рівня і динаміки кінцевих фінансових показників діяльності підприємства.

3. Дослідження динаміки абсолютних і відносних показників господарсько-фінансової діяльності підприємства (на прикладі ...)

3.1. Характеристика підприємства

3.2. Рівень, динаміка і оцінка абсолютних і відносних показників діяльності підприємства ...

3.3. Шляхи поліпшення діяльності підприємства.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Формування та розподіл прибутку в умовах комерційного розрахунку та самофінансування (на прикладі ...)»

План:

Введення.

1. Роль прибутку в умовах розвитку підприємництва.

2. Формування і розподіл прибутку в умовах сучасної системи оподаткування.

2.1. Фактори, що впливають на величину прибутку від реалізації продукції.

2.2. Склад балансового прибутку.

2.3. Значення чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

3. Формування і розподіл прибутку на підприємстві.

3.1 Характеристика підприємства.

3.2 Формування і розрахунок показників балансової, оподатковуваного та чистого прибутку; динаміка показників прибутку.

3.3 Дослідження економічних факторів, що впливають на величину прибутку і оцінка її якості.

3.4 Використання прибутку в умовах діяльності підприємства.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Ефективність використання лізингу як джерела фінансування капітальних вкладень»

План:

Введення

1. Лізинг - як один з інструментів фінансування капітальних вкладень в сучасних умовах господарювання на довгостроковій основі.

1.1. Форми лізингу та суб'єкти лізингових операцій

1.2. Система лізингових платежів

2. Ефективність використання лізингу як джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві ...

2.1. Характеристика підприємства

2.2. Використання лізингу як особливої ??форми фінансування капітальних вкладень. Його переваги і недоліки.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Принципи здійснення інвестиційної діяльності

1.1. Джерела і методи інвестування

1.2. Оцінка цінних паперів і прийняття рішень з фінансових інвестицій.

1.3. Методи оцінки та прийняття рішень по інвестиційним проектам.

1.4. Інвестиційний ризик.

2. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства ...

2.1. Характеристика підприємства

2.2. Інвестиційна діяльність та оцінка фінансового стану в її процесі

2.3. Економічна ефективність інвестиційного проекту підприємства.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Облікова політика підприємства

(З урахуванням галузевих особливостей на прикладі ...) »

План:

Введення

1. Основні нормативні документи, що регламентують бухгалтерський облік підприємства.

2. Вибір техніки, форми і організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

3. Поняття облікової політики. Вибір варіанту ведення обліку та оцінки об'єктів обліку.

3.1. Облік основних засобів, зносу основних засобів, облік витрат з ремонту основних засобів.

3.2. Вибір способу нарахування зносу та обліку МБП

3.3. Синтетичний облік сировини, матеріалів та інших виробничих запасів.

3.4. Вибір способу обліку витрат на виробництво.

3.5. Способи обліку реалізації готової продукції.

3.6. Методи обліку незавершеного виробництва.

3.7. Визначення засад погашення витрат майбутніх періодів.

3.8. Вибір методу визначення виручки від реалізації продукції

3.9. Створення резервів і фондів спеціального призначення.

4. Характеристика облікової політики підприємства ..., (враховує галузеві особливості, зміна, причини змін).

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Методика складання балансу підприємства і його первинний аналіз (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Роль і завдання бухгалтерського обліку і звітності. Основні нормативні документи з ведення бухгалтерського обліку.

2. Методи і способи ведення бухгалтерського обліку

2.1. Документування фінансово-господарських операцій підприємства. документообіг, первинні документи і бухгалтерські регістри.

2.2. Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку.

2.3. План рахунків. Подвійний запис. Синтетичний і аналітичний облік по рахунках бухгалтерського обліку.

2.4. Використання оцінки калькуляції у бухгалтерському обліку для приведення в порівнянний вид, наявність і рух матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та зобов'язань підприємства.

2.5. Бухгалтерський баланс і звітність підприємства - завершальний етап облікового процесу.

3. Значення балансу для аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства.

4. Первинний аналіз балансу.

4.1. Аналіз наявності та руху основних засобів.

4.2. Аналіз наявності та використання виробничих запасів.

4.3. Аналіз виробничих витрат

4.4. Аналіз реалізації продукції

4.5. Аналіз отриманої балансового прибутку, використання чистого прибутку підприємства.

Висновок (Висновки та пропозиції).

Список літератури

Додатки

Тема «Облік руху матеріальних цінностей, готової продукції, товарів, грошових коштів,

розрахунків і фінансових результатів підприємства (на прикладі ..) »

План:

Введення

1. Роль і завдання бухгалтерського обліку матеріальних цінностей підприємства.

2. Особливості обліку матеріальних цінностей підприємства.

2.1. Види матеріальних цінностей, їх класифікація.

2.2. Організація обліку матеріальних цінностей, їх собівартість, оцінка у поточному обліку.

2.3. Документація з обліку руху сировини і матеріалів на складах і в бухгалтерії.

2.4. Документальне оформлення і аналітичного обліку надходження та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів.

2.5. Документація по руху готової продукції, її відвантаження, реалізації. Синтетичний і аналітичний облік надходження на склад і реалізації готової продукції.

2.6. Документальне оформлення руху грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку.

2.7. Документальне оформлення обліку поточних зобов'язань підприємства та розрахунків.

3. Необхідність інвентаризації матеріальних, грошових коштів підприємства та розрахунків.

3.1. Періодичність інвентаризації.

3.2. Значення інвентаризації розрахунків в умовах нестабільності фінансових взаємовідносин підприємців

4. Значення ефективного використання матеріальних цінностей підприємства і його вплив на фінансові результати роботи підприємства

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Ревізія і аудит основних господарських процесів

(На прикладі ...) »

План:

Вступ:

Сутність, цілі та завдання аудиту, види аудиту. Необхідність ревізій та контролю облікового процесу підприємства.

1. Методичні основи аудиторської перевірки.

2. Ревізія і аудит основних господарських процесів.

2.1. Аналіз організації бухгалтерського обліку та формування облікової політики.

2.2. Перевірка достовірності ведення первинної облікової документації.

2.3. Перевірка правильності складання облікових регістрів.

2.4. Аудит надходження і вибуття основних засобів і нематеріальних активів.

2.5. Ревізія і аудит виробничих запасів.

2.6. Аудит наявності та використання виробничих запасів.

2.7. Аудит випуску готової продукції та її реалізації.

2.8. Аудит бартерних операцій.

2.9. Аудит розрахунків, дебеторской та кредиторської заборгованості.

2.10. Аудит розрахунків з оплати праці.

2.11. Аудит звітних даних за доходами, витратами і прибутку.

2.12. Аудит фондів і резервів.

2.13. Перевірка достовірності обчислення податків.

2.14. Перевірка страхових внесків до соціальних фондів.

3. Складання висновку аудиторської перевірки підприємства.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Аудиторська перевірка реалізації продукції та формування фінансових результатів (на прикладі ..)»

План:

Введення

Сутність цілі і завдання аудиту - необхідність його виникнення.

1. Методичні основи аудиторської перевірки бухгалтерської звітності підприємства.

2. Перевірка правильності формування виручки від реалізації продукції.

3. Перевірка правильності формування витрат на виробництво і реалізацію продукції.

3.1. Прямі матеріальні витрати в витратах виробництва.

3.2. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби.

3.3. Витрати на підготовку і освоєння виробництва.

3.4. Загальновиробничі і загальногосподарські витрати

3.5. Комерційні витрати.

4. Перевірка правильності формування прибутку:

4.1. Результату від реалізації продукції (робіт, послуг).

4.2. Результату від іншої реалізації продукції (робіт, послуг).

4.3. Доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

5. Перевірка правильності використання прибутку.

Висновок (Висновки та пропозиції).

Список літератури.

Додатки.

Тема «Аудиторська перевірка формування собівартості продукції»

План:

Введення

Роль і значення аудиту в сучасних умовах.

1. Перевірка достовірності формування собівартості продукції.

1.1. Методологія проведення аудиторських перевірок

1.1.1. Методи документальної перевірки

1.1.2. Аналіз організації бухгалтерського обліку та формування облікової політики.

1.1.3. Перевірка правильності ведення облікових регістрів.

1.2. Аудит виробничих запасів, їх зберігання та використання на виробництво.

1.3. Аудит розрахунків з персоналом з оплати праці.

1.4. Перевірка правильності відрахувань до фонду соціального страхування.

1.5. Перевірка зроблених витрат на підготовку і освоєння виробництва.

1.6. Аудит загальновиробничих витрат.

1.7. Аудит загальногосподарських витрат.

1.8. Аудит комерційних витрат.

1.9. Перевірка правильності нарахування податків, що відносяться згідно з положенням про склад витрат, на собівартість продукції.

1.10. Перевірка інших витрат, що відносяться на собівартість продукції.

1.11. Аудит незавершеного виробництва.

2. Відповідальність за порушення у веденні обліку витрат, що відносяться на собівартість. Порядок застосування санкцій.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Аудиторський аналіз фінансового стану господарюючого суб'єкта на основі балансу і звітних форм»

План:

Введення

Роль і завдання аудиту в сучасних умовах

1. Цілі і методи фінансового аналізу в аудиті.

2. Зміст фінансового аналізу.

3. Система формування фінансових показників.

4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

4.1. Факторний аналіз загальної, валовий (балансовою) прибутку.

4.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).

4.3. Факторний аналіз рівня рентабельності

5. Аналіз фінансового стану підприємства

5.1. Аналіз фінансового стану та платоспроможності за даними балансу.

5.2. Аналіз ліквідності балансу.

5.3. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу.

6. Рекомендації щодо оптимізації обсягу виробництва, прибутку і витрат виробництва.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Експрес-аналіз балансу за допомогою коефіцієнтів»

План:

Введення

1. Бухгалтерська звітність - основне джерело аналізу діяльності підприємства

1.1. Значення бухгалтерської звітності як джерела інформації

1.2. Основні обмеження в балансі

1.3. Короткий зміст бухгалтерського балансу

2. Особливості аналізу бухгалтерської звітності

2.1. Етапи і процедури аналізу балансу

2.2. Основні аналітичні взаємозв'язку розділів і статей балансу

2.3. Оцінка структури балансу підприємства на рівні розділів і окремих груп статей

3. Оцінка фінансового стану і господарської активності підприємства за допомогою коефіцієнтів

3.1. Загальні поняття і класифікація аналітичних коефіцієнтів.

3.2. Показники фінансової стійкості.

3.3. Показники платоспроможності.

3.4. Показники ділової активності.

3.5. Показники рентабельності.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: «Роль аудиторського контролю у забезпеченні фінансової стійкості юридичних осіб.»

План.

Введення.

1. Аудит - незалежний контроль діяльності господарюючого суб'єкта.

1.1 Нормативне регулювання аудиту в РФ.

1.2 Особливості аудиторської перевірки.

2. Аудит підприємства (на прикладі).

2.1. План і програма аудиту.

2.2. Процес проведення перевірки.

2.3. Вплив результатів перевірки на фінансове становище підприємства.

2.4. Вплив аудиторської перевірки на податкові відносини.

2.5. Аналіз результату перевірки.

Висновок.

Список літератури.

Додатки.

Тема: Проблеми податкового федералізму і формування доходів бюджетів різних рівнів.

План.

Введення.

1. Бюджетний процес в РФ.

1.1 Законодавча основа бюджетного регулювання.

1.2 Бюджет: закон і його виконання.

1.3 Формування бюджетів владних структур.

2. Фінанси федеральних (регіональних, місцевих) органів влади.

2.1. Роль податків у доходах бюджету.

2.2. Структура податкових доходів.

2.3. Роль державних контролюючих органів у виконанні бюджету.

Висновок.

Список літератури.

Додатки.

Тема: Порівняльний аналіз різних підходів до оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

План.

Введення.

1. Роль малого бізнесу в економіці.

1.1 Законодавче регулювання малого підприємництва.

1.2 Структура малого підприємництва.

1.3 Податкове навантаження на малі підприємства.

2. Аналіз діяльності малого підприємства (на прикладі ...).

2.1. Господарська діяльність у реальному економічному середовищі.

2.2. Аналіз витрат, продажів і прибутку підприємства.

2.3. Податковий прес при загальних підходах до оподаткування.

2.4. Податковий прес при спеціальних податкових режимах.

Висновок.

Список літератури.

Додатки.

Тема: Вплив податкової політики на інвестиційні ресурси товаровиробника.

План.

Введення.

1. Виробничі інвестиції як основа економічного зростання.

1.1 Фінансові ресурси та джерела інвестицій.

1.2 Структура виробничих інвестицій.

2. Податкове стимулювання інвестицій.

2.1. Податкова амортизація.

2.2. Інвестиційна податкова пільга.

2.3. Інвестиційний податковий кредит.

Висновок.

Список літератури.

Додатки.

Тема: Значення єдиного податку на поставлений дохід у реалізації інтересів платника податків і держави.

План.

Введення.

1. Податкові відносини як спосіб узгодження інтересів держави та господарюючого суб'єкта.

1.1 Теоретичні основи податкових відносин.

1.2 Податкова система РФ.

1.3 Спеціальні податкові режими.

2. Податковий прес на підприємства (на прикладі ...).

1.1 Оподаткування суб'єкта малого підприємництва при загальній системі податків.

1.2 Єдиний податок на поставлений дохід.

1.3 Порівняльний аналіз різних податкових підходів.

Висновок.

Список літератури.

Додатки.

Тема «Міжнародні розрахунки з

експортно-імпортними операціями. »

План:

Введення

1. Поняття і сутність міжнародних операцій комерційних банків. Методи їх здійснення.

1.1. Законодавче регулювання міжнародних розрахунків в Російській Федерації та за кордоном

1.2. Види валютних операцій і операцій.

1.3. Порядок ведення операцій по валютних рахунках.

1.4. Принципи розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

2. Організація і техніка здійснення операцій по міжнародних розрахунках

2.1. Форми міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями: банківський переказ, інкасо, акредитив.

2.2. Правила купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку.

2.3. Облік валютних операцій в банках.

2.4. Вплив банківської кризи в Росії на міжнародні розрахунки.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Вплив законодавчої бази на ведення та

облік операцій в іноземній валюті. »

План:

Введення

1. Валютно-фінансові інструменти зовнішньоекономічної діяльності.

1.1. Валютне регулювання і валютний контроль

1.2. Види рубля, його конвертованість і регулювання.

1.3. Бухгалтерський облік валютних операцій в банках (щодо зарахування, списанню, купівлі та продажу іноземної валюти, за рахунками фізичних та юридичних осіб).

1.4. Нові аспекти розвитку нормативно-правової бази валютного контролю.

2. Роль уповноважених банків у механізмі валютного контролю за зовнішньоторговельними операціями.

2.1. Становлення системи митно-банківського контролю в Росії.

2.2. Механізм валютного контролю за експортно-імпортними операціями. Основні елементи валютного контролю за експортною виручкою: паспорт угоди, облікова картка, реєстр.

2.3. Механізм валютного контролю за імпортом. Основні документи валютного контролю: паспорт угоди, облікова картка, картка платежу.

2.4. Перспективи розвитку митно-банківського контролю в Росії.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Світова банківська система: функціонування, особливості, передовий досвід.»

План:

Введення

1. Роль банківської системи в умовах ринкової економіки

1.1. Банки і банківська система. Її структура та рівні.

1.2. Міжбанківські кореспондентські відносини. Порядок здійснення міжнародних розрахунків (валютний і кореспондентський рахунок, контракт, оформлення розрахунків)

1.3. Типи валютних операцій та види угод на міжнародних грошових ринках

1.4. Нове в обліку валютних операцій в банках

2. Зарубіжний досвід організації та регулювання банківської системи.

2.1. Банківська система в США

2.2. Банківська система європейських країн.

2.3. Введення єдиної європейської валюти - «євро»

2.4. Банківська криза в Росії, шляхи її подолання

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Функції валютного механізму в умовах ринкової економіки.»

План:

Введення

1. Зовнішньоекономічна діяльність в умовах ринкової економіки

1.1. Нормативно-правова база, що регламентує валютні операції в РФ.

1.2. Валюта і валютні курси рубля.

1.3. Порядок проведення розрахунків по валютних рахунках юридичних і фізичних осіб.

1.4. Контракт - основа зовнішньоекономічної діяльності.

2. Організація валютних розрахунків.

2.1. Основні форми міжнародних розрахунків: банківський переказ, інкасо, акредитив.

2.2. Внутрішній валютний ринок, валютна біржа. порядок купівлі- продажу іноземної валюти.

2.3. Страхування від валютних ризиків: валютні застереження, форвардні операції.

2.4. Ринкова економіка і банки Росії в умовах кризи.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Організація бухгалтерської роботи та документообігу в комерційному банку»

План:

Введення

1. Бухгалтерський облік і операційна техніка в комерційних банках.

1.1. Сутність і призначення бухгалтерського обліку та обліково-операційної роботи в КБ.

1.2. План рахунків - як методологічна основа організації обліку в КБ.

1.2.1. Характеристика основних розділів плану рахунків.

1.2.2. Аналітичний і синтетичний облік.

2. Особливості організації обліково-операційної роботи в КБ (на прикладі ...).

2.1. Комерційний банк - як учасник грошово-кредитних відносин регіону КВМ.

2.2.1. Облік розрахунково-касових операцій.

2.2.2. Облік пасивних операцій.

2.2.3. Облік активних операцій

2.2.4. Облік валютних операцій

2.2.5. Облік господарської діяльності.

2.2. Документація та документообіг у КБ.

2.2.1. Документація за операціями банку.

2.2.2. Організація документообігу за банківськими операціями.

2.2.3. Внутрішньобанківський контроль.

3. Бухгалтерська звітність і оцінка результатів діяльності КБ.

3.1. Банківський баланс як основа аналізу фінансового стану КБ.

3.2. Фінансова та бухгалтерська звітність.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Процес оформлення, видачі та погашення кредиту КБ»

План:

Введення

1. Особливості сучасної системи кредитування в Россі

1.1. Принципи кредитування

1.2. Кредитний потенціал КБ

1.3. Нормативи Центрального Банку - як інструмент регулювання кредитного процесу.

2. Організація процесу кредитування в комерційному банку (на прикладі ...).

2.1. Кредитна політика банку на 1999р.

2.2. Звіти кредитування, кредитний портфель

2.3. Методи кредитування і види позичкових рахунків

2.4. Технологія кредитного процесу

2.4.1. Оцінка проекту і кредитоспроможності клієнта

2.4.2. Кредитний договір як основа кредитної угоди

2.4.3. Форми забезпечення повернення кредиту

2.4.4. Кредитний моніторинг

2.4.5. Порядок погашення кредиту

3. Облік кредитних операцій

3.1. Відображення в обліку видачі та погашення кредиту

3.2. Облік застави, зобов'язань і резервів на можливі втрати по позиках

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Центральний Банк: кредитне регулювання та контроль, політика рефінансування»

План:

Введення

1. Центральний Банк і сучасна кредитна система Росії

1.1. Пристрій кредитної системи

1.2. Правове становище Центрального Банку

1.3. Структура Центрального Банку

2. Основні інструменти та методи грошово-кредитної політики Центрального Банку.

2.1. Процентні ставки за операціями.

2.2. Резервні вимоги.

2.3. Операції на відкритому ринку.

2.4. Рефінансування комерційних банків.

2.5. Валютне регулювання.

2.6. Визначення орієнтирів зростання грошової маси.

2.7. Прямі кількісні обмеження.

3. Регулювання і контроль діяльності комерційних банків.

3.1. Ліцензування діяльності комерційних банків.

3.2. Нагляд за діяльністю кредитних організацій.

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема «Формування та облік фінансових результатів банку (на прикладі ...)»

План:

Введення

1. Теоретичні аспекти оцінки діяльності комерційного банку.

1.1. Банківські ресурси - як основне джерело доходів комерційного банку

1.2. Утворення та використання резервних і страхових фондів

1.3. Міжнародні та Російські методики оцінки ефективності діяльності комерційного банку.

2. Дослідження та оцінка фінансових результатів комерційного банку (на прикладі ...)

2.1. Характеристика банку як господарюючого суб'єкта

2.2. Структурний аналіз доходів банку

2.3. Основні види витрат банку

2.4. Формування та використання прибутку

Висновок (Висновки та пропозиції)

Список літератури

Додатки

Тема: Фундаментальний аналіз ринкової кон'юнктури акцій РАО ЄЕС Росії.

План

Введення

1. Основні результати реформування електроенергетики в 1992 -1997 роках.

1.1. Перетворення, проведені в електроенергетичній галузі.

1.2. РАО ЄЕС Росії - найбільша енергетична компанія Росії.

1.3. Структура активів РАО ЄЕС Росії на 1 січня 199 ... р

2. Теоретичні аспекти фундаментального аналізу інвестиційної ситуації.

3. Фундаментальний аналіз ринкової кон'юнктури акцій РАО ЄЕС Росії.

Висновок.

Список літератури.

Додатки.

Тема: Використання методу змінного середнього при аналізі динаміки цін РАО Газпром.

План

Введення.

1. Технічний аналіз ринку цінних паперів.

1.1. Технічний аналіз: принципи і межі застосування.

1.2. Біржові графіки і графічні моделі в технічному аналізі.

1.3. Використання ковзних середніх в технічному аналізі.

2. РАО Газпром - найбільша газова компанія світу.

3. Аналіз руху цін акцій РАО Газпром методом технічного аналізу.

Висновок.

Список літератури.

Додатки.

Тема: Аналіз дивідендної політики в акціонерних товариствах.

План

Введення

1. Історія виникнення акціонерних товариств

2. Акціонерні товариства в Росії

2.1.Особенності функціонування російських акціонерних товариств.

2.2. Порядок відображення в обліку акціонерного товариства операцій з акціями.

3. Аналіз дивідендної політики акціонерного товариства

3.1. Теоретичні аспекти дивідендної політики

3.2. Процедура виплати дивідендів.

3.3. Вплив дивідендної політики на курсову вартість акції та її прибутковість.

3.4. Дивідендна політика ВАТ «Ставропольенерго».

Висновок.

Список літератури.

Додатки.

Список рекомендованої літератури:

· Алякринский А.Л. «Правове регулювання страхової діяльності в Росії», М., 1994р.

· ГК РФ 1995р .;

· В.Д. Ларічев «Шахрайство у сфері страхування» М. ФБК - Прес 1998р.

· Гвозденко А.А. «Основи страхування», М., «Фінанси і статистика», 1998р .;

· Закон «Про страхування», 1992год .;

· Крейнина М.Н. «Фінансовий менеджмент» М. «Справа і Сервіс» 1998р. с. 263 - 281

· Мотильов Л.А. «Довідник страхового агента», М., 1986р .;

· Рейтман Л.І. «Страхова справа», М. 1992год .;

· Степанов О.П., Решетняк Н.С., Петрова Т.Т. «Злочинність в страховій сфері» (Оперативно-розшукова робота) 1996р. № 4 с.39

· «Страхування від А до Я» під редакцією Л.І. Корчевський і К.Є. Трубіної, М., 1996р .;

· Шахов В.В. «Страхування», М., «ЮНИТИ», 1997р.

© 8ref.com - українські реферати