На головну

 Реферат з діловодства питанням: Підготовка документів до архівного зберігання, Правила оформлення реквізитів №№16, 19, 20, 22, Контракти (договори) - Діловодство

Підготовка документів до архівного зберігання.

Завершальним етапом процесу діловодства є підготовка виконаних документів до зберігання та використання. Основна мета впорядкування та зберігання виконаних документів - створення умов для їх використання в довідковій роботі установ і поповнення Державного архівного фонду РФ.

Підготовка виконаних документів до зберігання та використання включає:

експертизу (оцінку) наукової та практичної цінності документів;

«Оформлення справ;

опис документів постійного і довготривалого зберігання;

забезпечення їх збереження;

передачу справ в архів установи, тобто у відомчий архів. (Відомчим називається архів, що знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні відповідної організації, яка не входить в систему державної архівної служби, або є структурним підрозділом організації.) Відомчий архів здійснює зберігання документів організацій та підприємств до передачі їх на державне зберігання.

Експертиза цінності документів у діловодстві проводиться при складанні номенклатури справ, їх формуванні. Для організації та проведення експертизи цінності документів, відбору та підготовки їх для передачі на державне зберігання, а також для контролю за правильністю віднесення документів до різних справах і надання методичної допомоги у проведенні експертизи цінності документа створюються постійно діючі експертні комісії (ЕПК). Розробляється положення, в якому визначаються її функції, права та порядок роботи.

На експертні комісії крім організації щорічного відбору документів на зберігання покладається: розгляд річних розділів справи постійного, довгострокового (понад 10 років) зберігання, у тому числі і з особового складу, актів про виділення до знищення документів і справ, що не підлягають подальшому зберіганню, про невиправному пошкодженні документів постійного зберігання й щодо не виявленні справ, які підлягають передачі на державне зберігання; питань про прийом на відомче зберігання документів особового походження; підготовка та внесення на розгляд ЕПК пропозицій про встановлення і зміну строків зберігання документів; розгляд переліків документів, номенклатур справ, інструкцій з діловодства і т.п.

Оформлення справи - це комплекс робіт з його переобліку, нумерації аркушів, складання засвідчувального напису, внутрішнього опису документів; починається воно з моменту запевнення справи в діловодстві і завершується в процесі підготовки його до передачі у відомчий архів після закінчення календарного року, протягом якого справа була заведена. Оформлення справ проводиться працівниками служби діловодства. Залежно від термінів зберігання проводиться повне або часткове оформлення справ. Повному оформленню підлягають справи постійного,

довгострокового (понад 10 років) зберігання та з особового складу. Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання підлягають частковому оформленню, їх допускається зберігати в скоросшивателях, без внутрішньої пересістематізаціі документів, без нумерації аркушів, а також без складання засвідчувального напису.

При оформленні обкладинок справ постійного, довгострокового (понад 10 років) зберігання та з особового складу повинні зазначатися такі реквізити: найменування установи та її безпосередня підпорядкованість; найменування структурного підрозділу, індекс справи; анотація до документів справи (для справ постійного зберігання, що містять особливо цінні документи); дата справи (тому, частини); кількість аркушів у справі; термін зберігання справи;

архівний шифр справи. Крім того, на обкладинках справ постійного зберігання передбачається місце для найменування державного архіву та установи.

Слід особливо відзначити, що архівний шифр на обкладинках справ постійного зберігання проставляється чорнилом у відомчому архіві тільки після включення справ в річні розділи зведених описів справ, затверджених ЕПК відповідної установи державної архівної служби (до цього він проставляється олівцем). Архівні шифри на обкладинках справ довгострокового (понад 10 років) зберігання та з особового складу проставляються чорнилом після включення справ в річні розділи зведених описів справ, схвалених ЦЕК (ЕК) установи, узгоджених з ЕПК відповідної установи державної архівної служби (для описів справ поличному складу) та затверджених керівником установи.

При заповненні реквізитів обкладинки справи необхідно дотримуватися таких вимог: назва установи пишуть повністю із зазначенням підпорядкованості в називному відмінку або вказують його офіційно прийняте скорочене найменування;

заголовок і номер справи переносять на обкладинку з номенклатури (останній доцільно проставляти і на корінці справи для зручності пошуку справ при вертикальному способі їх зберігання).

Наприкінці діловодного року в оформлення обкладинки справи постійного чи довгострокового (понад 10 років) зберігання вносяться необхідні уточнення. Якщо назва установи (вищого відомства, структурного підрозділу) змінилося або справа передана в іншу установу (структурний підрозділ), на обкладинці дописують назва цієї установи структурного підрозділу). Заголовок справи на обкладинку переноситься з номенклатури справ організації, узгодженої з ЕПК відповідної установи державної архівної служби. У необхідних випадках (наприклад, якщо заголовок на обкладинці не відображає змісту документів у справі) в нього вносяться додаткові відомості та уточнення.

У заголовках справ, що містять копії документів, повинна вказуватися їх копійность. Справжність документів справи в заголовку не обмовляється. Якщо дані про копийности документів відносяться до всіх документів справи, то їх поміщають за заголовком (в рядок, після точки, з великої літери), а якщо дані відносяться до частини документів або до одного з них, то їх пишуть після опису документів (у дужках з малої літери). При наявності у справі кількох томів (частин) на обкладинку кожного тома (частини) виносяться загальний заголовок справи і заголовок кожного тому (частини).

Важливим реквізитом обкладинки справи є дата справи, тобто роки закладу і закінчення справи в діловодстві. Правильне датування справ залежить від всебічного врахування характеру і виду документів, які в них сформовані. Датою справи, що містить розпорядчу, творчу та іншу документацію (доповіді, стенограми, листи тощо), для яких точне датування має важливе значення, а також справи, що складаються з кількох томів (частин), є крайні дати документів, т. е. число, місяць, рік реєстрації (складання) самого раннього і самого пізнього з документів, включених у справу.

Датою справи, що містить протоколи засідань колегіальних органів, комісій тощо, є дати складання першого і останнього протоколів або дати їх затвердження (якщо вони затверджуються). Датою особистої справи є дати підписання наказів про прийом і звільнення особи, на яку воно заведено.

В кінці кожного справи постійного, довгострокового (понад 10 років) зберігання для обліку кількості та фіксації особливостей нумерації аркушів на окремому аркуші складається засвідчувальний напис, в якій цифрами і прописом вказується кількість пронумерованих аркушів та окремо через знак «+» (плюс) - кількість аркушів внутрішнього опису (за її наявності). Засвідчувальний напис пишеться розбірливо, із зазначенням посади упорядника, дати складання і підписується укладачем з розшифровкою підпису. Наступні зміни в складі і стані справи (недостача документів, приєднання нових заміна справжніх документів копіями і т.д.) відзначаються засвідчувального напису з посиланням на відповідний акт.

Для певних категорій справ постійного і довго тимчасового (понад 10 років) строків зберігання, облік яких викликаний специфікою що міститься в них документації (особливо цінні особисті, судові та слідчі справи, справи про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, справи на авторські свідоцтва і патентні винаходи і т.д.), а також сформованих за різновидам документів, заголовки яких не розкривають їх конкретного змісту, складається внутрішня опис документів.

Після закінчення діловодного року всі завершені справи постійного і тимчасового зберігання, пройшли експертизу цінності, вносяться в опису. Опис справ являє собою систематизований перелік заголовків справ, що розкриває їх склад і зміст, що закріплює систематизацію справ у межах фонду та їх облік. Крім цього, опис є одночасно облікованим документом і основним видом науково-довідкового стандарту, що забезпечує оперативний облік справ та описів.

З моменту закладу і до здачі в відомчий архів справи зберігаються в робочих кімнатах або в спеціально відведених для цієї мети приміщеннях. Справи поміщають в закриваються шафи, які повинні забезпечувати збереження документів, і ставлять корінцями назовні.

Вилучати і видавати документи із справ постійного зберігання можна лише у виняткових випадках (наприклад на вимогу судово-слідчих органів) з дозволу керівника установи. При цьому у справу обов'язково вкладають точну завірену копію документа і акт про причини вилучення першотвору. Копії та витяги з документів для використання в роботі установи чи в інтересах окремих громадян роблять з дозволу керівництва чи посадових осіб, яким таке право надано відповідними відомчими інструкціями.

Протягом діловодного року зі справи дозволяється видавати документи для роботи співробітникам установи. При видачі документа на його місце поміщають лист-заступник, на якому вказують, який документ, кому і на який час видано. Після завершення діловодного року документи із справ не видаються. При необхідності видають справу, в якій знаходиться документ. На видану справу заповнюють картку-замісник, і ній вказують структурне підрозділ, у який видано справа, номер справи, дату видачі та повернення, прізвище і посаду особи, яка отримала справу, а також передбачаються графи для розписок в одержанні та прийомі справи.

За збереження документів, що знаходяться в стадії діловодства, несуть відповідальність завідуючий канцелярією, секретар, діловод і т.д. Вони повинні забезпечувати контроль за збереженням документів у структурних підрозділах і у окремих виконавців, своєчасно доповідати керівництву установи про наявні порушення.

Структурні підрозділи установи передають у відомчий архів справи постійного, довгострокового (понад 10 років) зберігання та з особового складу. Передача справ здійснюється лише по описам. Разом зі справами в архів передаються реєстраційно-контрольні картки діловодної служби установи (канцелярії, секретаріату, загального відділу і т.п.). Заголовок кожної картотеки включається в опис.

Передача справ у відомчий архів здійснюється, як правило, за графіком, складеним завідувачем відомчим архівом (або особою, відповідальною за архів), попередньо погодженим з керівниками структурних подраделеній і затвердженим керівником установи.

Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання передачі у відомчий архів не підлягають і повинні зберігатися централізовано в канцелярії, секретаріаті чи іншій службі діловодства установи або в структурних підрозділах. У виняткових випадках за рішенням керівника організації вони можуть бути передані у відомчий архів по описам чи номенклатурі справ, що визначає відомчий архів.

Правильність формування та оформлення справ. відповідність їх кількості опису і номенклатурі справ перевіряється співробітником архіву попередньо, на стадії підготовки справ до передачі у відомчий архів структурними підрозділами. Якщо у формуванні та оформленні справ встановлено недоліки, працівники структурних підрозділів зобов'язані їх усунути.

Справи приймає завідувач відомчим архівом (спеціальний співробітник архіву) або особа, відповідальна за архів, у присутності працівника здає структурного підрозділу, Передача справ проводиться за описом і в обох її примірниках проти кожного переданого справи робиться відмітка про його наявність кінці опису в кожному її екземплярі цифрами і прописом вказується кількість фактично прийнятих в архів справ, прийому-передачі справ, а також ставляться підписи співробітників відомчого архіву й особи, що передала справи. При прийомі (цінних справ перевіряється кількість аркушів у справі.

Підсумкова запис про категорії та кількість справ,

заведених у _______ році в організації

 За строками зберігання Всього У тому числі

 перехідних з відміткою ЕПК

 1 2 3 4

 Постійного

 Тимчасового (понад 10 років)

 Тимчасового (до 10 років включно)

 РАЗОМ

Посада керівника служби

документаційного забезпечення Підпис Ініціали, прізвище

Дата

Підсумкові відомості передано в архів

Посада передав відомості Підпис Ініціали, прізвище

Підсумкова запис про категорії та кількість справ, заведених у ___ році в структурному підрозділі

 У тому числі

 За строками зберігання Всегоо перехідних З відміткою ЕПК

 1 2 3 4

 Постійного

 Тимчасового (понад 10 років)

 Тимчасового (до 10 років включно)

 РАЗОМ

Посада відповідального

за діловодство підпис Ініціали, прізвище

Дата

Підсумкові відомості передано до служби документаційного забезпечення управління міністерства, відомства.

Посада передав відомості підпис Ініціали, прізвище

Дата

Правила оформлення реквізитів 16, 19, 20, 22.

Документи складаються з окремих елементів, які прийнято називати реквізитами (від латинського reguisitum - потрібне, необхідне). Сукупність реквізитів документа відображає його форму. Отже, щоб документ відповідав своєму призначенню, він повинен бути складений відповідно до форми, прийнятої для даної категорії документів. Від повноти і якості оформлення документів залежить їх доказова (юридична) сила, оскільки вони є свідченням, підтвердженням конкретних фактів, явищ, подій.

Постановою Держстандарту Росії від 31 липня 1997 № 273 прийнятий і введений в дію з I липня 1998 ГОСТ Р 6-30.97. «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації». Цей стандарт визначає склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів, правила їх оформлення, місце розташування на документах, вимоги до виготовлення бланків, вимоги до обліку бланків з відтворенням Державного герба Російської Федерації, гербів суб'єктів РФ.

У новому державному стандарті визначено 29 реквізитів (було 31).

16. Резолюція. У резолюції даються вказівки з виконання рішення постанови тощо, зафіксованого в документі. Резолюція пишеться на документі відповідним посадовою особою і включає прізвища виконавців, зміст доручення, термін виконання, підпис і дату. Наприклад:

Зайцевої А.В. Нікітіну П.С.

Прошу підготувати проект

генеральної угоди

з фірмою «ХІТЕК» до 21.02.99

Підпис 05.02.99

При наявності в резолюції кількох прізвищ вказується відповідальний виконавець, а якщо таких вказівок немає, виконавцем є особа, назване в резолюції першим. На документах, які не потребують додаткових вказівок по виконанню, в резолюції вказується виконавець, ставите підпис автора, резолюції та дата. Допускається оформлення резолюції на окремому аркуші.

19. Текст. Тексти документів пишуть російською мовою при направленні їх

- У федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації;

- На підприємства, в організації та їх об'єднання, не підпорядковані даного суб'єкта Російської Федерації або розташовані на території інших суб'єктів Російської Федерації.

Тексти документів можуть оформлятися у вигляді анкети, таблиці, зв'язкового тексту або у вигляді їх комбінації.

При складанні тексту у вигляді анкети найменування ознак що характеризується об'єкта повинні бути виражені ім'ям іменником в називному відмінку чи словосполученням з дієсловом другої особи множини теперішнього або минулого часу («маєте», «володієте», або. «Були», «перебували» і т .буд.). Характеристики, виражені словесно, мають узгоджуватися з найменуваннями ознак.

Графи і рядки таблиці повинні мати заголовки, виражені ім'ям іменником в називному відмінку. Підзаголовки граф і рядків повинні бути узгоджені з заголовками. Якщо таблиця друкується більш ніж на одній сторінці, графи таблиці повинні бути пронумеровані, і на наступних сторінках друкуються лише номери цих граф.

Зв'язний текст, як правило, складається з двох частин. У першій частині вказують причини, підстави, цілі складання документа, у другій (заключній) - рішення, висновки, прохання, пропозиції, рекомендації. Текст може містити лише заключну частину (наприклад накази - розпорядчу частину без констатуючої; листи, заяви - прохання без пояснення; довідки, доповідні записки - оцінку фактів. Висновки).

У тексті документа, підготовленого на підставі документів інших організацій або раніше виданих документів, вказують їх реквізити: найменування документа, найменування організації, автора документа, дату документа, його реєстраційний номер, заголовок до тексту.

Якщо текст містить кілька рішень, висновків тощо, то його слід розбивати на розділи, підрозділи, пункти, які нумерують арабськими цифрами.

У розпорядчих документах (наказах, розпорядженнях т.д.) організацій, що діють на принципах едіноначалічія, а також документах, адресованих керівництву організації, виклад тексту має йти від першої особи однини («наказую», «пропоную», «прошу»).

У розпорядчих документах колегіальних органів ті викладають від третьої особи однини («постановляє», «вирішив»).

У спільних розпорядчих документах текст викладають від першої особи множини («наказую», «вирішили»).

Текст протоколу викладають від третьої особи множини («слухали», «виступили», «постановили»).

У документах, які визначають права і обов'язки організацій, їх структурних підрозділів (положення інструкція), а також містять опис, оцінку фактів чи висновки (акт, довідка), використовують форму викладу тексту від третьої особи однини чи множини («від здійснює функції», «до складу об'єднання входять», «комісія встановила»).

У листах використовують такі форми викладу:

- Від першої особи множини («просимо направити», «направляємо на розгляд»);

- Від третьої особи однини («міністерство не заперечує», «ВНИИДАД вважає можливим»).

20. Відмітка про наявність додатка. Якщо документ їм додатки, названі в тексті, відмітка про них робите наступній формі:

Додаток: на 10 л. в 3 прим.

Якщо додатки в тексті не названі, нeoбxoдімо перерахувати їх назви, кількість аркушів та примірників кожного. Наприклад:

Додатки: 1. Штатний розклад на 4 л. в 3 прим.

2. Кошторис витрат на 3 л. в 3 прим.

На додатку до розпорядчого документа в npaвом верхньому куті слід зробити відмітку із зазначенням назва розпорядчого документа, його дати і номера. Наприклад: Додаток до постанови адміністрації області від 10.01.97 № 30

Контракти (договори)

Контракт - це один з документів, що відображають умови трудових взаємовідносин співробітника з адміністрацією. Контрактна форма оплати праці широко застосовується в цивілізованих країнах вже не одне десятиліття і навіть століття, Для держав СНД, зокрема для Росії, контракт-явище нове, що виникло з розвитком ринкових відносин. Контрактна форма оплати праці ще тільки прокладає собі дорогу в нашому народному господарстві, причому в недержавних структурах (кооперативах, товариствах, акціонерних підприємствах тощо) з великим успіхом, ніж на державних підприємствах.

В порівнянні з діючою в нашій економіці тарифною системою оплати праці в її погодинної і відрядної формах контрактна система має два безперечних переваги. По-перше, працю працівників можна оплачувати в значно більшому розмірі, ніж це запропоновано окладами, тарифними ставками і розцінками в рамках існуючої державної системи оплати, і реалізувати на практиці ринковий принцип: за хорошу роботу великі гроші, за погану роботу - ніяких грошей. Вo-друге, контрактна система дозволяє легко і просто позбутися недбайливого працівника шляхом розірвання контракту, не вступаючи при цьому в протиріччя з Кодексом законів про працю та нe погоджуючи це звільнення з профспілкою. Ці переваги роблять контрактну систему надзвичайно привабливою для тих підприємств, де дійсно бажають домогтися різкого підвищення ефективності виробництва.

Контрактна форма оплати праці - це веління часу, вона повинна повсюдно прийти на зміну існуючої тарифної системі. У нашій країні контрактна система була рекомендована вводу в 1991 р, в першу чергу для того, щоб загальмувати витік висококваліфікованих, талановитих фахівців за межі країни. Контракт (угода, договір) з цією категорією працівників виник як засіб встановлення більш високою в порівнянні з визначеної законодавством оплати праці та створення інших, більш вигідних, умов роботи в межах обумовленого договором терміну.

Всі документи з особового складу (заяви, копії документів про освіту, копії наказів по конкретному працівникові) групуються в особисті справи, які, як і особисті картки, зберігаються в установах до 75-річного віку працюючого, що забезпечує можливість наведення довідок. Термін зберігання документів визначено у ст. 504 «Переліку документів зазначенням термінів зберігання».

Основними правовими документами у взаємовідносинах між організаціями є комерційні контракти (договори).

Контракт (договір) - документ, що представляє собою угоду сторін про встановлення й регулювання яких-небудь відносин. Характер угоди, умови поставки, строки поставки, транспортування, пакування та маркування, ціна, якість, оплата, гарантії, права та обов'язки сторін - все це знаходить відображення в контракті.

Висновок конкретного контракту звичайно починається з пропозиції його укласти - напрями оферти. Оферта повинна містити основні умови пропонованої угоди (стаття 435 Цивільного кодексу РФ). Прийняття пропозиції іншою стороною вважається акцептом (згодою). Обмін документами між сторонами може відбуватися посредвом поштового, телеграфного, телетайпного, факсимільного, електронної

чи іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за контрактом (стаття 434 Цивільного кодексу РФ).

Договірні відносини можуть бути також встановлені шляхом подання однієї із сторін проекту контракту. Отримавши проект, інша сторона розглядає його і, якщо немає заперечень, підписує. Один примірник контракту повертається боці, котра склала проект.

При складанні контрактів та їх висновку слід приділяти особливу увагу:

- Чіткої формулюванні прав і обов'язків сторін;

- Можливості розірвання контракту кожної зі сторін;

- Санкціям до кожної зі сторін за невиконання зобов'язань;

- Відповідності пунктів контракту Федеральним законом "Про захист прав споживачів" та іншим законодавчим актам;

- Відповідності підписів, печаток, дат, юридичних адрес.

При вказуванні ціни договору необхідно слідувати вимогам ст. 317 ГК РФ, встановлює, що грошові зобов'язання повинні бути виражені в рублях. Допускається згадка інших валют, але тільки у формулюванні "підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті". Недотримання цього правила призведе до визнання договору недійсним.

Складовими частинами контракту є:

- Назва виду та заголовок документа (договір купівлі-продажу, контракт на поставку ТНП, контракт про технічне сприяння):

- Дата, номер, місце складання;

- Найменування сторін (повні назви організацій);

- Предмет контракту;

- Умови і терміни поставки, перевезення, зберігання, пакування, маркування, реклами та реалізації;

- Умови і терміни оплати, особливості та порядок розрахунків;

- Порядок здачі-прийому виконаних робіт;

- Відповідальність сторін;

- Гарантії, страхування і форс мажорні обставини;

- Перехід права власності та ризики;

- Порядок вирішення спорів;

- Юридичні адреси сторін (із зазначенням поштових адрес, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів);

- Підписи посадових осіб (із зазначенням посад, розшифровок підписів і дат підписання документів);

- Печатки фірм-контрагентів.

Контракти (договори) належать до документів, які є найважливішими доказами в арбітражному суді н випадку виникнення спо-pois, розбіжностей. Оформлені вони повинні бути бездоганно. Підписи сторін контракту мають бути зроблені розбірливо, щоб можна було однозначно встановити автора підписи. Якщо текст контракту складено на кількох аркушах, їх необхідно пронумерувати і прошити. У ряді випадків підписується кожний аркуш договору, щоб виключити заяви недобросо-liecTHbix партнерів про те, що вони не знайомі з тим чи іншим листом.

Використовувати факсимільний зв'язок під час підписання контракту слід дуже обережно, особливо з новими контрагентами. Обмін факсимільними контрактами відбувається лише тоді, коли сторони давно і плідно співпрацюють. В арбітражному суді велике значення надається справжньої підписи і синьою (фіолетового) друку на контрактах.

Дійсний примірник договору щоб уникнути можливої ??втрати або хішенія найкраще зберігати в сейфі, а для поточної роботи використовувати ксерокопію документа.

Комерційні контракти (договори) зберігаються 5 років після закінчення терміну договору або виконання його умов.

Контракти з іноземними партнерами, з урахуванням різниці в строках позовної давності інших країн, слід зберігати не менше 10 років. Контракти на більшу суму або мають важливе значення можуть бути передані на архівне храненіе.ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ 00.00.00 Новосибірськ №

Відкрите акціонерне товариство (організація) ____________________

Найменування

в особі ______________________________________________________

Посада, П.І.Б.

іменоване надалі ВАТ, і _______________________________,

П.І.Б.

іменований надалі «Працівник», уклали цей контракт про таке:

1. Працівник __________________________________

П.І.Б. приймається на роботу ___________________________

Найменування структурного підрозділу з професії, посади _________________________

Повне найменування професії, посади кваліфікації ________________ __________________

Розряд, кваліфікаційна категорія

2. Контракт є: договором по основній роботі договором за сумісництвом

3. Форма контракту:

- На невизначений термін (безстроковий)

- На визначений строк _________________________

Вказати причину укладання строкового контракту

- На час виконання певної роботи _____________

Вказати який 4 Термін дії контракту: початок роботи ______________

закінчення роботи ____________

5. Строк випробування: а) без випробування

б) _____________________

Тривалість випробувального терміну

6. Працівник повинен виконувати такі обов'язки:

____________ Вказуються основні характеристики роботи та

____________ Вимоги до рівня їх виконання: за обсягом

____________ Виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається про-

___________ Продукції (якості обслуговування), дотриманню

____________ Правил з охорони 1руда. виконанню суміжних ра-

__________ Бот з метою забезпечення взаємозамінності

____________ Або робиться посилання на відповідні пункти

___________ Посадової інструкції. При суміщенні профес-

________ Ці (робіт), виконанні суміжних операцій дається

__________ Перелік цих робіт та їх обсяги.

7. ВАТ зобов'язане організувати працю працівника, створити умови для безпечного і ефективного праці, обладнати робоче місце і відповідно до правил охорони праці та техніки безпеки. своєчасно виплачувати обумовлену контрактом заробітну плату. ______________ Вказуються конкретні заходи щодо організації

______________ Виробничого процесу, обладнанню ра-

________________ Бочего місця, підготовки та підвищення квали-

______________ Фикации працівника і створення інших умови

________________ Праці.

8. Обов'язки ВАТ щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за важкі, особливо важкі роботи і роботи із шкідливими, особливо шкідливими або небезпечними умовами праці ____________________

9. Гарантії згідно з Указом Президента Російської Федерації від 21.04-93 №471 «Про додаткові заходи щодо захисту трудових прав громадян Російської Федерації» ____________________________

10. Особливості режиму робочого часу: - неповний робочий день ____________________________________

- Неповний робочий тиждень _____________________________________

- Погодинна робота ____________________________________________

11. Працівникові встановлюється: - посадовий окдад (тарифна ставка) _______________ руб. в

місяць або _________ руб. за 1 годину роботи; - надбавка (доплата та інші виплати) _______________________

Вказати вид доплат, надбавок

___________________________________ Руб. (У% до ставки, окладу).

12. Працівникові встановлюється щорічна відпустка тривалістю: - основний ____________ робочих днів

- Додатковий _______ робочих дней13. Інші умови контракту, пов'язані зі специфікою праці

14. Юридичні адреси та підписи сторін

ВАТ Працівник

__________________________ Адреса __________________________

__________________________ ________________________________

__________________________ ________________________________

паспортні дані

Посада, підпис, І.Б.П. Телефон ________________________

М.П. Підпис, І. О. Ф.

КОНТРАКТ

07.02.2001 № 127/14

Москва

купівлі-продажу офісних меблів

Фірма "Редмес", іменована надалі Продавець, в особі генерального директора Рогова Ігоря Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і фірма _____________, іменована надалі Покупець, в особі __________________________, що діє на підставі _______________________________________ з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ.

1.1. Продавець продає, а Покупець купує офісні меблі виробництва швейцарської компанії "Wall", іменовану надалі Товар, на умовах, визначених цим контрактом.

1.2. Кількість і асортимент Товару визначається специфікацією, що додається до контракту. Товар поставляється Покупцю в розібраному вигляді, якщо сторони не домовилися про інше.

2, УМОВИ ПОСТАВКИ І РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Поставка Товару здійснюється протягом 3 днів після надходження грошей на розрахунковий рахунок або в касу Продавця, Поставка Товару в межах Москви здійснюється транспортом Продавця і за його рахунок.

2.2. Всі платежі здійснюються в російських рублях. Сума платежу, виробленого Покупцем, перераховується за курсом ММВБ, встановленому на дату платежу

3.ЦЕНА.

3.1. Продаж Товару проводиться за цінами Продавця Ціна встановлюється у доларах США і включає вартість упаковки, маркування, страхові збори, інші збори та податки

3.2. Сума, оплачувана Покупцем за Товар, становить ______

доларів США.

4, ЯКІСТЬ ТОВАРУ,

Якість проданого Товару має відповідати зразкам, каталогу "Wail" і сертифікату якості.

5 УПАКОВКА

Упаковка повинна забезпечувати повне збереження товару, охороняти його від пошкоджень при транспортуванні з урахуванням перевалок, а також охороняти товар від атмосферних впливів.

6. ЗДАЧА-ПРИЙОМ ТОВАРУ.

6.1. Здавання-приймання Товару оформляється підписанням Покупцем і Продавцем акту здачі-прийому за умови повної оплати отриманого Товару та відсутності претензій сторін одна до одної.

6 .. Право власності та ризики переходять до Покупця з моменту підписання акту здачі-прийому.

Рис. 9. Комерційний контракт (на 2-х сторінках)

7. САНКЦІЇ.

7.1. За відмову від поставки Товару Продавець повертає Покупцю всі перераховані йому платежі за даний Товар, а також виплачує йому неустойку в розмірі 10% вартості непоставленого Товару.

7.2. У разі виявлення прихованих дефектів Товару Покупець має право повернути Продавцю неякісний Товар і зажадати його заміни за рахунок Продавця.

7.3. За прострочення поставки або за недопоставку Товару у встановлений термін Продавець сплачує Покупцю: за прострочення до 10 днів неустойку в розмірі 5%, за прострочення понад 10 днів - неустойку у розмірі 7,5% вартості непоставленого в строк Товару. Сплата неустойки не звільняє Продавця від обов'язку виконання умов контракту.

8- форс-мажору.

Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання умов контракту у разі настання форс-мажорних обставин: військових дій, природних явищ, актів органів влади і управління, що впливають на виконання контрактних зобов'язань. Сторона, що постраждала від форс-мажорних обставин, повинна протягом 3 днів сповістити іншу сторону про їх настання або закінчення.

Е. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ,

Усі спори чи розбіжності за даним контрактом підлягають розгляду в арбітражному суді м Москви, рішення якого стає обов'язковим для сторін.

10. ТЕРМІН ДІЇ.

Контракт набуває чинності з дати його підписання обома сторонами і діє до повного виконання ними зобов'язань за даним контрактом,

11 ІНШІ УМОВИ.

Контракт може бути достроково розірваний за взаємною згодою або ініціативи однієї зі сторін. Повідомлення про розірвання має бути відісланий не пізніше 3 днів до передбачуваної дати розірвання.

12, ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ

_____________________________ ____________________________

_____________________________ ____________________________

_____________________________ ____________________________

_____________________________ ____________________________

Посада Підпис ІТФ Прізвище Посада Підпис ІТФ

М.П, М.П.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com