На головну    

 Розробка комплексу ділового листування фірми - Діловодство

Міністерство освіти Російської Федерації

Пензенський державний університет

Кафедра ІнОУП

Курсова работаРазработка комплексу ділового листування фірми

Пояснювальна записка

ПГУ 2.061300.110 ПЗ

Розробив:

студент гр. 99ВД1

Прийняв:

Ю.Ю. Фіонова

2003

Зміст

Введение... 4

1 Види ділових листів ... ... 5

2 Загальна характеристика листування ... ... 7

3 Вимоги до тексту листа ... ... 8

4 Аналіз писем... 9

4.1 Мовні особливості ділових листів ... ... 9

4.1.1 Лексика... 9

4.1.2 Фразеология... 10

4.1.3 Морфология... 11

4.1.4 Синтаксис... 15

5 Прийоми підвищення інформативності та переконливості ... 18

6 Вплив комунікативних чинників на структуру письма ... 19

Заключение... 21

Бібліографічний список ... ... 22

Додаток А... 23

Додаток Б... 24

Додаток В... 25

Додаток Г... 26

Додаток Д... 27

Додаток Е... 28

Додаток Ж... 29

Додаток З... 30

Додаток И... 31

Додаток К... 32

Додаток Л... 33

Додаток М... 34

Додаток Н... 35

Додаток П... 36

Додаток Р... 37

Додаток С... 38

Додаток Т... 39

Введення

Ділове листування - невід'ємний засіб зв'язку підприємства із зовнішніми організаціями, оскільки саме листи з'єднують організацію-автора з іншими установами.

Через листи здійснюється обмін інформацією, робляться пропозиції, ведеться переговорний спілкування, і т.п. Іноді інформаційно-довідкова документація просто підтверджує факти, події, які потрібно лише взяти до відома.

Таким чином, службовий лист - це узагальнена назва різних за змістом документів, оформлених згідно з ГОСТом, що пересилаються поштою, факсом або іншим способом.

Без перебільшення можна сказати, що це один з найпоширеніших видів службових документів, тому, від того наскільки текст послання точний грамотний, коректний багато в чому буде залежати успіх вирішення питань, а значить і всього підприємства в цілому.

1 Види ділових листів

Види некомерційних ділових листів:

Лист-прохання. У листі-проханні викладається якась прохання, при цьому в ній підкреслюється зацікавленість організації у її виконанні. Прохання може викладатися від першої особи однини, від першої особи множини; від третьої особи однини і від третьої особи множини.

Супровідний лист. Супровідний лист складається при відправці адресату документів чи матеріальних цінностей. Подібного роду лист виправдовує себе в тих випадках, коли містить додаткові роз'яснення до прикладеному документу.

Лист-повідомлення. В даному виді ділового листа дається якась інформація, яка потребує відповіді чи підтвердження з боку, якої надсилають даний лист.

Лист-підтвердження. Містить повідомлення про отримання якого-небудь відправлення або про те, що раніше складений документ залишається в силі. Також можна підтверджувати факт або дію.

Лист-нагадування. Направляється в тих випадках, коли не вдається отримати відповідь за допомогою телефонних переговорів або особистих зустрічей. Воно складається з двох елементів: нагадування про виконання дії; заходи, які будуть прийняті у разі невиконання раніше укладеного договору або угоди.

Позначка «Вдруге» вирушає тоді, коли відправник допускає можливість, що адресат не отримав листа, відправленого раніше.

Лист-запрошення. Пишеться у тому випадку, коли організація хоче запросити іншу організацію у яке- або торжество або захід. У даному діловому листі вказується час, місце і дата проведення заходу.

Лист-подяка. У даному вигляді листа висловлюється подяка за виконання якого-небудь роду діяльності.

Гарантійний лист. Складається із підтвердження певних зобов'язань і адресується організації, або окремій особі.

Для комерційної кореспонденції характерна наступна градація:

u лист-запит, відповідь на нього;

u лист-пропозицію (оферта), відповідь на нього;

u лист-претензія (рекламація), відповідь на нього.

Запит і відповідь на нього. Дані види комерційної кореспонденції є у ??письмовій промови реалізацією двостороннього зв'язку.

Запит є звернення особи, яка бажає укласти угоду. У запиті обов'язково вказується найменування товару (послуг), умови, на яких бажано отримати товар, умови платежу, кількість і якість товару.

Написання цього виду листів вимагає дотримання наступних принципів:

1) посилання на первинне лист і його тему;

2) дотримання однакових мовних засобів в обох листах;

3) дотримання послідовності у викладі аспектів змісту.

Оферта і відповідь на неї. У даному вигляді листа зазвичай вказується, на яких умовах має відбутися обмін товарами (послугами). У ній виражається згоду чи незгоду з висунутими умовами.

Лист-претензія (рекламація), відповідь на нього. Рекламація містить претензії до сторони, яка порушила прийняті на себе за договором зобов'язання і вимоги відшкодування збитків. Вона може бути пред'явлена ??щодо якості, кількості товарів, терміни поставки і т.п.

Рекламація містить:

1) підстави для пред'явлення претензій;

2) докази що сталося шкоди;

3) конкретні вимоги сторони, що пред'являє претензію.

Рекламація представляється у вигляді, з доданням усіх необхідних документів. Якщо вона не може бути врегульована сторонами, то вона переноситися в арбітраж.

У відповіді на рекламацію повідомляється, що: інформація прийнята до розгляду; вона розглядається повністю, частково або відхиляється; грошова оплата зроблена.

2 Загальна характеристика переписки

Фірма ВАТ «АСТРОН» (її фірмову емблему і фірмовий бланк див. В додаток А, Б) займається виготовленням обладнання для переробки с / г продукції та для харчової промисловості.

В результаті листування вирішується питання з реалізації товару.

В організацію ВАТ «АСТРОН» від фірми ВАТ «Пром» отримано запит про отримання повної інформації про товар. На цьому етапі був відправлений відповідь запит (Додаток В, Г).

В результаті листування фірма ВАТ «Пром» зацікавилася устаткуванням. У вирішенні даного питання фігурували три види службової кореспонденції: оферта, відповідь на пропозицію (після чого був укладений договір) і договірне лист (Додаток Д, Е, Ж).

Під час листування у фірми ВАТ «АСТРОН» були змінені банківські реквізити, у зв'язку з цим було складено 2 види службової кореспонденції: лист - прохання, лист - повідомлення. Також було вислано супровідний лист (Додаток З, І, М).

В результаті складання договору на поставку обладнання з фірмою ВАТ «Пром» були допущені неточності, у зв'язку з цим було відправлено лист-рекламація, і був складений відповідь на рекламацію (Додаток К, Л,). Крім того, були складені: лист-запрошення на конференції, лист - подяка, лист-повідомлення про випуск нового товару клієнтам (Додаток Р, С, П).

Листування включила лист - нагадування у фірму ВАТ «АСТРОН» від фірми ТОВ «Пак» про можливість поставити нам хімічні реактиви (Додаток Н).

Також було надіслано листа відмова від фірми «МКТ», які готові розірвати з нами договір на поставку картону (Додаток Т).

Заключна підготовка виставкових експонатів.

3 Вимоги до тексту листа

Ділова кореспонденція повинна обов'язково відповідати вимогам.

q Точність, однозначність висловлювання. Всі слова повинні вживатися відповідно до їх лексичним значенням.

q Логічність Кожен лист представляє собою:

- Виклад суті питання;

- Мовне дію;

- Висновок.

q Грамотність - необхідна частина будь-якого документа

q Коректність. Ділова кореспонденція є коректною, якщо в ній дотримана етикетні рамка і характерний доброзичливий чи нейтральний тон викладу.

4 Аналіз листів 4.1 Мовні особливості ділових листів 4.1.1 Лексика

Слово і його значення

Багатозначність - властивість слів вживатися у різних значеннях. Розрізняють однозначні слова, тобто мають тільки одне значення, і багатозначні, у разі, коли одне й те ж слово в залежності від контексту асоціюється з різними поняттями. В даному випадку прикладами однозначних слів можуть служити: продукція, конференція, фірма, інформація, ціна. З багатозначних зустрілися слова: партія (у даному випадку - це визначення якості товару), і т.д. Слід також зазначити, що слова з єдиним значенням переважають.

Цінність ділового тексту забезпечується смисловий точністю мови. Щоб уникнути помилок, слід розрізняти:

пароніми - це близькі за звучанням однокореневі слова, різняться значенням (у даному випадку не зустрічаються);

синоніми - це слова з однаковим або дуже близьким значенням (фірма - організація, угоду - договір, запит - заявка, вдячні - вдячні, ...);

Плеоназм - називають частковий збіг значень слів, що утворюють словосполучення (відсутні);

тавтологія - смислові повтори, які виникають у тих випадках, коли в реченні є сусідами однокореневі слова (відсутні);

омоніми - це слова, що збігаються за звучанням, але різняться за змістом (немає)

Стилістична забарвлення слова

Поняття стилістичного забарвлення слова звичайно зв'язується із закріпленим слова за тією чи іншою сферою вживання і з емоційно-експресивними якостями слова, тобто з його здатністю не тільки називати явище, а й висловлювати ставлення до предмета думки.

За сферою вживання розрізняється:

1. Лексика межстилевая, тобто ті слова, які вживаються всіма і в будь-яких умовах, (,, якість, отримувати, пропонувати ...).

2. Лексика книжково-письмова, тобто слова, які переважно використовуються в книжково-письмових стилях і пов'язані з тими сферами вживання мови, для яких письмова форма вираження є головною. У її складі можна виділити "книжкові" слова (оплата, договір, контракт ...), терміни (каталог - журнал з зазначенням товару, виробленого підприємством), канцеляризми, поетізми.

3. Лексика мовлення, т. Е. Слова, властиві побутової мови, побутово-діловому мові і т.д. До лексиці мовлення ставляться слова розмовні, просторічні, професіоналізми, жаргонізми, діалектизми. Вони в даному випадку не зустрічаються.

Скорочення як замінники слів і словосполучень

Скорочення слів (абревіатура) - новий продуктивний спосіб словопроизводства, який активно використовується у діловій кореспонденції. Із загальноприйнятих скорочень в даній роботі використані:

- Умовні позначення величин і одиниць виміру (л прим, кв м);

- Скорочення, прийняті в обліково-звітної документації (р / р №);

- Форма звернення (г-н.);

- За першими літерами назви установи (ТОВ, ВАТ)

- Обладнання микромельницу (МиМ) 4.1.2 Фразеологія

Фразеологія мови - це сукупність стійких, цілісних за складом і значенням поєднань слів і виразів. У діловій кореспонденції роль фразеологізмів виконують стандартні синтаксичні конструкції (ССК).

Вибір ССК для кожного типу листів

Лист-запит: «Ми будемо вдячні, якщо Ви направите на нашу адресу ...»

Відповідь на запит: «Дякуємо Вам за запит від ...»

Лист-прохання: «Звертаємося до Вас з проханням ...»

Лист-нагадування: «Повідомляємо Вам, що ...»

Лист-рекламація: «Ми офіційно заявляємо Вам рекламацію ...»

Відповідь на рекламацію: «Підтверджуємо отримання Вашого листа від ..сообщаем, що ...»

Супровідний лист: «Відповідно до Вашої проханні висилаємо Вам ...»

Лист-повідомлення: «У відповідь на Ваш лист від ... повідомляємо Вам ...»

Лист-запрошення: «Дозвольте запросити Вас на ...»

Лист - подяка: «Ми отримали Ваше запрошення на ... .., за яке Вам вдячні» .4.1.3 Морфологія

Іменник

Іменники мають цілу низку ознак:

1. Категорія одухотвореності-бездушності.

Одушевленими називають ті іменники, форма знахідного відмінка яких збігається з формою родового (директор,). У неживих іменників, яких в розглянутих листах набагато більше, форма знахідного відмінка збігається з формою називного (запит, конференція, заявка, оплата, фірма ...). Як правило, граматичні ознаки одухотвореності - бездушності і реальний зміст слів відповідають одне іншому: одухотворені іменники служать назвами живих істот, неживі називають предмети, речі, явища, властивості і т.д. Хоча так буває не завжди.

2. Категорія роду.

Іменники відносяться до одного з трьох родів: до чоловічого, жіночого чи середнього. В даному випадку зустрічаються іменники жіночого роду (промисловість, ціна, прохання, інформація, продукція, машина ...), чоловічого роду: (каталог, товар, агрегат, режим, замовлення), середнього роду (захід, час, рішення, виробництво).

3. Категорія відміни.

Перше схиляння - все імена іменники жіночого, чоловічого роду на -а, -я. Друге схиляння - імена іменники чоловічого роду (крім невеликого числа іменників на -а, -я) і всі імена іменники середнього роду. Третє схиляння - імена іменники жіночого роду на м'який приголосний та на ж, ш. У текстах наведених листів найбільш встречаемое серед іменників - перший відмінювання (машина, переналагодження, ціна, прохання, ...).

4. Категорія відмінка.

З шести відмінків для іменників з наведених листів найбільш характерна форма родового відмінка (Вашої організації).

5. Категорія числа.

У досліджуваних текстах частіше зустрічаються іменники в однині (запит, відповідь, термін, сертифікат, додаток).

6. Імена іменники бувають власні (Пер Іванович Іванов), тобто відносяться до якого то особі, і номінальною, які в тексті переважають (запит, конференція, заявка,, фірма ...).

Прикметник

Розрізняються прикметники якісні, (що вказують на ознаку предмета безпосередньо: високоякісний універсальний,, гнучка ...), відносні, (що вказують на ознаку через відношення предмета до інших предмери: мінімальне замовлення, універсальний комплекс, платіжні реквізити, тривалі зв'язку ...), і присвійні (що вказують на приналежність: технічна докумнтація).

Як правило, якісні прикметники мають дві форми: повну (технічний прогрес, харчова промисловість, сільськогосподарська продукція ...), в даному випадку вона частіше зустрічається, і коротку (вдячні, вдячні); два ступені порівняння: чудову і порівняльну, які формою можуть бути простими і складеними.

В аналізованих листах має місце такі поєднання: чудове просте - високоякісний; чудове складене - самий широкий.

Числівник

Існують два розряди числівників: кількісні та порядкові.

Кількісні числівники, які можуть позначати або число, або кількість предметів як сукупність (збірні числівники), або невизначену кількість. У текстах числа, як правило, записуються цифрами.

Щоб уникнути можливих помилок, поряд з цифровими позначеннями слід давати і їх словесні варіанти, зрозуміло, у відповідних відмінкових формах.

Вживання збірних і порядкових числівників носить розмовну забарвлення, тому в діловій кореспонденції вони вкрай рідкісні. В даному випадку їх немає взагалі.

За складом виділяють числівники прості (складаються з одного слова: півтора), складні (складаються з декількох слів: двох тисяч).

У більшості випадків вони стоять у називному відмінку.

Займенник

Займенник - частина мови, що об'єднує слова, які не називають предметів, ознак, кількості, а тільки вказують на них. За своїм значенням вони діляться на дев'ять розрядів: особисті, поворотні, присвійні, питальні, відносні, вказівні, означальні, невизначені, негативні.

У розглянутому тексті зустрілися наступні займенники в різних відмінкових формах:

· Особисті (вона (Їм), її (Р), ми (Їм), нас (Р), нам (Д), Ви (Їм), Вас (Р), Вам (Д), чого (Р));

· Присвійні (наш, наша (Їм), нашому, нашої (Д), Ваша (Їм), Вашого, Ваших (Р), Вашої (Д), Вашу (В), свого (Р), свою (В));

· Відносні (яка (Їм), у якому (П));

· Определительное (вся (Їм)).

Слід зазначити, що в діловому листі займенник "Ви" в усіх відмінках пишеться з великої літери.

Дієслово

Дієслова бувають досконалого і недосконалого виду. Недосконалий вид позначає дію в його перебігу, без вказівки на межу, кордон дії (отримувати, включає, звертаємося, висилаємо, дякуємо ...). Дієслів цього виду зустрічається набагато більше. Досконалий вигляд позначає обмежену межею дію (отримали, продовжити, покладати, повідомити ...).

Досить часто зустрічаються дієслова невизначеної форми: поставити, сплатити, вислати, нагадати. Мають місце причастя пасивного стану: недопоставленої продукції, зазначений термін, обумовлена ??поставка .. Дієприслівник в даному випадку відсутні.

Прислівники, прийменники, сполучники

Прислівники. За своїм значенням їх ділять на шість розрядів: часу (негайно), місця, ступеня (дуже, дуже), способу дії, причини і цілі.

Прийменники: за адресою, найближчим часом, згідно, протягом ... Останній з наведених прийменників є складовим.

Союзи бувають сурядні (і, але, а ...) і підрядні (що, якщо, то ...), причому останні в нашому випадку преобладают.4.1.4 Синтаксис

За складом пропозиції діляться на двоскладні (що містять і підмет, і присудок) і односкладні (відсутній один з головних членів речення), а за будовою на прості і сложние.Простое пропозицію

У російській мові відносно вільний порядок слів у реченні. Це означає, що члени пропозиції не мають постійного місця (як в деяких інших мовах) та їх взаємне розташування може змінюватися залежно від типу пропозиції чи з волі мовця.

Перестановку слів з метою підкреслити смислове значення якого-небудь слова називають інверсією.

Інверсія - важливе стилістичне засіб. Її значення зростає в письмовій мові, так як пише позбавлений можливості виділити потрібне слово інтонацією. Продумане зміна порядку слів дозволяє авторові привернути увагу читача до того чи іншого слову і тим самим відтінити важливі моменти змісту висловлювання.

Односкладні прості речення: Будемо раді Вас бачити. Отримання просимо підтвердити. Це пропозицій відноситься до определеннолічним пропозицій.

Двоскладні: Все обладнання захищено патентами. Надається сертифікат відповідності та гарантія 18 місяців.

Речення з однорідними головними членами: Нескладна переналагодження комплексу дозволить одержувати пшеничне, житнє, гречану і кукурудзяну муку ...

У пропозиції можуть бути словосполучення, які не є його членами, але виконують певну змістову функцію. Сюди відносяться вступні слова (на наш превеликий жаль, крім того, у зв'язку з цим) і звернення. Ту ж роль можуть грати і пропозиції (Шановний Петро Іванович!).

Складне речення

Аналіз складених листів показав, що складні пропозиції зустрічаються частіше простих. Широке використання складних речень в ділового мовлення цілком закономірно. Складне пропозиція дозволяє зв'язати в єдине ціле велике число слів і тим самим висловити більш складну думку - підкреслити важливі смислові відтінки, привести аргументи, дати докладне обґрунтування основних положень і т. Д. Крім того, використання спілок і союзних слів дає можливість точно визначити ті смислові відносини, які існують між окремими частинами розгорнутого висловлювання.

За способом з'єднання простих речень у складні різняться союзні і безсполучникові складні речення. З союзних пропозицій, яких набагато більше, можна навести наступне: Підтверджуємо отримання Вашого листа від 1.03.2002, з якого ми дізналися, що Ви пред'являєте нам рекламацію ...

Союзні пропозиції поділяються на два типи складних речень: складносурядні і складнопідрядні пропозиції (див. Приклад союзного пропозиції). Складносурядні і безсполучникові пропозиції в даних листа не зустрічаються.

Залежно від спілок придаткові пропозиції діляться на 12 видів: із'яснітельние, означальні, порівняльні, придаткові часу, ступеня, місця, причини, наслідки, умови, поступки, мети. У даному тексті зустрілися придаткові умови (Будемо дуже вдячні, якщо Ви направите на нашу адресу більш точні дані комплексу устаткування..), Підрядне із'яснітельное (В товеет на Ваш лист від .. повідомляємо Вам нові платіжні реквізити.), Додаткова визначальна (не присутні .), підрядне місця (З огляду на Ваш великий внесок у розвиток технічного прогресу в промисловості, направляємо Вам проект і просимо взяти участь у його обговоренні)

У ділових листах крім вступних слів часто вживаються причетні і дієприслівникові обороти, які також вносять смислові відтінки. (В даному випадку не зустрічаються)

Розповсюджені в мові службових документів так звані розщеплені присудки. Наприклад, обороти мала закінчити, візьмуться виконати, хотіли скористатися ... Вони вимагають суворого дотримання норм сполучуваності дієслів з іменниками, що називають ті чи інші конкретні явища.

В офіційних текстах широко поширені і конструкції з послідовним підпорядкуванням однотипних відмінкових форм (нанизування відмінків, зазвичай форм родового відмінка). Наприклад: Дякуємо Вам за запит від 20.01.2002. Ми раді, що Вам сподобалася наша нова лінія товарів і з задоволенням висилаємо докладну інформацію про комплексі устаткування з виробництва круп і борошна.

В цілому вживання подібних конструкцій в діловому мовленні не є помилкою. Але в деяких випадках пропозиція їх слід спрощувати.

5 Прийоми підвищення інформативності та переконливості

Інформативність ділової кореспонденції досягається застосуванням сформованих мовних формул. Вибір те, чи іншої конструкції більшою мірою залежить від смислового змісту листа. Інакше кажучи, смисловим ядром інформативності є стандартні синтаксичні конструкції.

Така якість, як переконливість досягається виконанням наступних умов:

· Доказовість листи, тобто аргументація рішень, (Відповідно до договору № ...);

· Використання стандартних синтаксичних конструкцій, які полегшують сприйняття тексту, а також для пропозицій об'ємної інформації у вигляді одного поширеного пропозиції.

· Адресат повинен відчувати особисте ставлення автора до описуваних фактам (З вдячністю підтверджуємо отримання вашої пропозиції, дякуємо Вам). Найбільш яскраво цей фактор проявляється в нерегламентованих листах.

Кожне з представлених ділових листів є багатоаспектним. Для підвищення переконливості в них використані стандартні синтаксичні конструкції. А також з усіх листів видно, що автор листа зацікавлений у аналізованої проблемі. Іншими словами представлена ??кореспонденція задовольняє умовам переконливості.

6 Вплив комунікативних чинників на структуру письма

Оскільки ясно усвідомлена і добре сформульована мета - основа комунікативного успіху, то, мабуть, найважливішим серед чинників мовної ситуації є фактор мети. Мета подається у вигляді мовної формули, ключовим словом якої є дієслово-дія: нагадуємо, повідомляємо, запрошуємо ...

Фактор адресата впливає на вибір етикетних фраз. У разі якщо адресат не дуже добре відомий, для звернення використовується формула Шановний р-н Диванів. Інакше, звернення повинно містити ім'я та по батькові адресата: Шановний Олександр Миколайович.

Фактор адресата безпосереднім чином пов'язаний і з вибором тональності листи. Однак мовні формули введення інформації універсальні.

Комунікативні ролі - це ролі ініціатора письмового діалогу та відповідає сторони. Ініціативні листи потребують відповіді, - у діловій практиці це комерційні листи (лист-пропозицію - відповідь на пропозицію; лист-прохання - відповідь на прохання; лист-запит - відповідь на запит; рекламація - відповідь на рекламацію). Решта ділова кореспонденція обов'язкового відповіді не вимагає.

Рольові позиції ініціатора і відповідача реалізуються в тексті листа у вигляді стійких формул введення повідомлення:

Звертаємося до Вас з проханням.

У відповідь на Ваше прохання.

Причому в листах-відповідях обов'язково повторюються формулювання ініціативного листа. Наприклад, лист-відповідь, що містить відмову в проханні чи відхилення пропозиції, складається за схемою:

1) повторення прохання;

2) причини, з яких прохання не може бути задоволена або чому пропозиція не може бути прийнято;

3) констатація відмови або відхилення пропозиції.

Вживання риторичних фігур в рекламних листах

Риторичне звернення виділяє важливі смислові позиції тексту.

Шановний клієнт!

Мета використання цього прийому - визначення його адресації.

Висновок

Початкової завданням даної курсової роботи було моделювання ділового листування довільній фірми по якому те питання.

В рамках завдання була розроблена фірмова емблема фірмовий бланк.

Складені 15 листів, які відображають початкову, проміжну і заключну стадію вирішення питання. Зразки листів оформлені відповідно до нормативних документів.

Потім був проведений їх багатоаспектний аналіз, що дозволяє стверджувати, що розроблена кореспонденція відповідає вимогам, тобто вона точна, логічна, грамотна і коректна.

Бібліографічний список

1. О.І. Семянкова Норми правопису в діловому стилі. Електронний підручник. П

2. Т.В. Печникова, А.В. Печникова Практика роботи з документами в організації. Навчальний посібник. М .: «ЕКСМОС», 1999.-320 с.

Додаток А

Емблема ВАТ «АСТРОН»

(Обов'язковий)

Додаток Б

Бланк листа ВАТ «АСТРОН»

(Обов'язковий)

ВАТ «АСТРОН»

440056, м Пенза

вул. Попова, 11

тел (085) 22 36 10

факс (085) 22 30 20

від ___ № ___

на № ___ від ___

Додаток В

Відповідь на запит ВАТ «АСТРОН» до «Пром»

(Обов'язковий)

ВАТ «АСТРОН» Директору «Пром»

М.М. Лядову

440056, м Пенза 444567, м Самара

вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

тел (085) 22 36 10

факс (085) 22 30 20

від 25.01.2002 № 112

на №__113 ___ от__20.01.2002 ___

Про отримання інформації

Шановний Микола Миколайович!

Дякуємо Вам за запит від 20.01.2002. Ми раді, що Вам сподобалася наша нова лінія товарів і з задоволенням висилаємо докладну інформацію про комплексі устаткування з виробництва круп і борошна. Борошномельно - круп'яної комплекс дозволяє проводити з різної сировини високоякісні крупи: пшеничні, ячні, кукурудзяні, горохові, пшоно, рис. Нескладна переналагодження комплексу дозволить одержувати пшеничне, житнє, гречану і кукурудзяну муку.

Все обладнання захищено патентами. Надається сертифікат відповідності та гарантія 18 місяців.

Додаток: прайс-лист на 5 Л.В 1 екз.

З повагою.

Генеральний директор П.І. Іванов

Король Тетяна Олександрівна

(095) 22 36 55

Додаток Г

Лист-запит фірми «Пром» ВАТ «АСТРОН»

(Обов'язковий)

"Пром" Генеральному директору

ВАТ «АСТРОН»

П.І. Іванову

444567, м Самара 440056, м Пенза

вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11

тел (095) 23 36 17

факс (095) 23 36 29

від 20.01.2002 № 875

на № від ___

Про отримання даних

Шановний Петро Іванович!

Ми отримали Ваш каталог в якому представлені нові товари. Деякі з даних товарів можуть знайти застосування і в нашому виробничому процесі.

Ми будемо Вам вдячні, якщо Ви направите на нашу адресу більш повні дані комплексу устаткування з виробництва круп, разом з цінами по цій продукції ..

З повагою.

Директор Н. Н. Лядов

Нуль Наїля Миколаївна

(095) 23 36 55

Пол.doc

Додаток Д

Оферта фірми ВАТ «АСТРОН» до фірми «Пром»

(Обов'язковий)

ВАТ «АСТРОН» Директору

ВАТ «Пром»

М.М. Лядову

440056, м Пенза 444567, м Самара

вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

тел (085) 22 36 10

факс (085) 22 30 20

від 10.02.2002 № 115

на № ___ від ___

Про реалізацію товару

Шановний Микола Миколайович!

Дякуємо Вам за запит від 8.02.2002 і пропонуємо твердо микромельницу МиМ на наступних умовах:

· Мінімальне замовлення - 8 комплектів, маса - 190 кг;

· Ціна одного комплексу - 1650000 руб.

· Постачання товару проведуть з 1.04.2002 по 10. 04.2002

Просимо підтвердити дану пропозицію на протязі 10 днів з моменту отримання нашого листа.

.

З повагою.

Генеральний директор П.І. Іванов

Король Тетяна Олександрівна

(095) 22 36 55

Корреспонденція.doc

Додаток Е

Лист-відповідь ВАТ «Пром» на пропозицію ВАТ «АСТРОН»

(Обов'язковий)

ТОВ «Пром» Директору ВАТ «АСТРОН»

П.І. Іванову

444567, м Самара 440056, м Пенза

вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11

тел (095) 28 36 42

17.02.2002 № 678

На № 115 від 10.02.2002

Про підтвердження пропозиції

Шановний Петро Іванович!

Підтверджуємо отримання Вашої пропозиції від 10.02.2002 на микромельницу МиМ. Найближчим часом ми повідомимо своє рішення про можливість закупівлі пропонованого Вами товару.

З повагою.

Директор Н.Н.Лядов

Федоров Валентин Миколайович

(095) 29 97 65

лот.doc

Додаток Ж

Договірне лист ВАТ «АСТРОН» до ВАТ «Пром»

(Обов'язковий)

ВАТ «АСТРОН» Директору

ВАТ «Пром»

М.М. Лядову

440056, м Пенза 444567, м Самара

вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

тел (085) 22 36 10

факс (085) 22 30 20

від 1.03.2002 № 78

на № ___ від ___

Про направлення договору

Шановний Микола Миколайович!

Направляємо підписаний з нашої сторони договір № 76 від 20.02.2002. довідка про фінансування буде вислана пізніше. Даний лист слід вважати невід'ємною частиною цього договору

Додаток: Договір на постачання обладнання № 76 на 6 л. в 3 прим ..

З повагою.

Генеральний директор П.І. Іванов

Король Тетяна Олександрівна

(095) 22 36 55

Кол.doc

Додаток З

Лист-повідомлення ВАТ «АСТРОН» до ВАТ «Пром»

(Обов'язковий)

ВАТ «АСТРОН» Директору

ВАТ «Пром»

М.М. Лядову

440056, м Пенза 444567, м Самара

вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

тел (085) 22 36 10

факс (085) 22 30 20

від 27.02.2002 № 167

на №_25.02.2002 от_90 ___

Про нових реквізитах

Шановний пан Лядов!

У відповідь на Ваш лист від 25.02.2002 повідомляємо, Вам нові платіжні реквізити для перерахування грошових коштів за микромельницу МиМ: Р / с 4567864 Банк «Мнатеп» м Пенза К / л 54673983894858 МФО 897 654 567 БНК 7896576 ІПН 6789654.

З повагою.

Генеральний директор П.І. Іванов

Король Тетяна Олександрівна

(095) 22 36 55

Кор.doc

Додаток І

Лист-прохання ВАТ «Пром» до ВАТ «АСТРОН»

(Обов'язковий)

ВАТ «Пром» Генеральному директору

ВАТ «АСТРОН»

П.І. Іванову

444567, м Самара 440056, м Пенза

вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11

тел (095) 28 43 88

25.02.2002 № 90

На № ___ від ___

Про отримання нових реквізитах

Шановний Петро Іванович!

Звертаємося до Вас з проханням, у зв'язку зі зміною по РФ банківських реквізитів, направити на нашу адресу Ваші нові дані, для виписки рахунків, по факсу (8679) 789765.

З повагою.

Директор М.М. Лядов

Ципіна Валентина Миколаївна

(095) 23 87 55

лор.doc

Додаток К

Лист-рекламація ВАТ «Пром» до ВАТ «АСТРОН»

(Обов'язковий)

ВАТ «Пром» Генеральному директору

ВАТ «АСТРОН»

П.І. Іванову

444567, м Самара 440056, м Пенза

вул. Кірова, 12 вул Попова, 11

тел (095) 70 43 00

1.03.2002 № 78

Про пред'явлення претензії

Шановний Петро Іванович!

Ми офіційно заявляємо Вам рекламацію на затримку в передачі технічної документації на універсальний комплекс обладнання, за контрактом № 78.

У зв'язку з цим ми наполягаємо на відшкодування всіх витрат в сумі двох тисяч доларів.

Сподіваємося, що Ви з належною увагою поставитеся до нашої рекламації і негайно повідомте нам своє рішення.

З повагою.

Директор П.І. Лядов

Лосєва Наиля Олександрівна

(095) 54 85 69

дор.doc

Додаток Л

Відповідь на рекламацію

(Обов'язковий)

ВАТ «АСТРОН» Директору

ВАТ «Пром»

М.М. Лядову

440056, м Пенза 444567, м Самара

вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

тел (085) 22 36 10

факс (085) 22 30 20

від 15.03.2002 № 1-16

на № 78 від 1.03.2003

Шановний Микола Миколайович!

Підтверджуємо отримання Вашого листа від 1.03.2002, з якого ми дізналися, що Ви пред'являєте нам претензію на суму дві тисячі доларів за затримку в передачі технічної документації за контрактом № 78.

Ми ретельно розглянули Вашу претензію і повинні повідомити, що затримка в передачі документації сталася не з нашої вини. Ми хотіли б нагадати Вам, що пункт 6 вищевказаного контракту передбачає передачу техдокументації на протязі 3 місяців.

Таким чином, Ви не можете вимагати сплати неустойки ..

З найкращими побажаннями.

Генеральний директор П.І. Іванов

Король Тетяна Олександрівна

(095) 22 36 55

Кор.doc

Додаток М

Супровідний лист фірми ВАТ «АСТРОН» до ВАТ «Пром»

(Обов'язковий)

ВАТ «АСТРОН» Директору

ВАТ «Пром»

М.М. Лядову

440056, м Пенза 444567, м Самара

вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

тел (085) 22 36 10

факс (085) 22 30 20

від 11.03.2002 № 1-90

на № 98 від 6.03.2002

Шановний Микола Миколайович!

Згідно Ваше прохання висилаємо запитані Вами додаткові технічні дані, що стосуються ліній сільськогосподарських машин та обладнання.

Отримання просимо підтвердити.

Додаток: Специфікація на 40 л. в 1 прим.

З повагою.

Генеральний директор П.І. Іванов

Король Тетяна Олександрівна

(095) 22 36 55

Кор.doc

Додаток Н

Лист-нагадування ТОВ «ПАК» до ВАТ «АСТРОН»

(Обов'язковий)

ТОВ «ПАК»

897654, м Псков Генеральному директору

вул. Невська, 15 ВАТ «АСТРОНх»

тел (095) 55 43 05 П.І. Іванову

440056, м Пенза

вул. Попова, 11

25.02.2002 № 89

Про поставку обладнання

Шановний Петро Іванович!

Листом № 78 від 12.02.2002 ми повідомляли Вам, що у зв'язку зі збільшенням виробничої потужності наше підприємство має можливість додатково поставити Вашу фірму обладнання з виробництва рослинної олії на суму 1000000 рублів ..

Однак до теперішнього часу відповіді ми не отримали.

Нагадуємо про нашу пропозицію і просимо в 10 - денний термін підтвердити свою згоду або відмову від отримання даного обладнання

З повагою.

Директор Л.І. Борисов

Волкова Ольга Олегівна

(095) 56 85 67

пора.doc

Додаток П

Лист-запрошення

(Обов'язковий)

ВАТ «АСТРОН» Директору

ВАТ «Пром»

М.М. Лядову

440056, м Пенза 444567, м Самара

вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

тел (085) 22 36 10

факс (085) 22 30 20

від 25.03.2002 № 178

на № від ___-

Про запрошення на конференцію

Шановний Микола Миколайович!

2 квітня 2002 в 12:00 в актовому залі нашого підприємства відбудеться обговорення проекту нової лінії виробництва обладнання для харчової промисловості.

Враховуючи Ваш великий внесок у розвиток технічного прогресу в промисловості, направляємо Вам проект і просимо взяти участь у його обговоренні.

Ми будемо раді Вас бачити. отримання просимо підтвердити

Додаток: Проект лінії на 35 л. в 2. прим.

З повагою.

Генеральний директор П.І. Іванов

Король Тетяна Олександрівна

(095) 22 36 55

Кор.doc

Додаток Р

Лист-подяка

(Обов'язковий)

ВАТ «Пром» Директору

ВАТ «АСТРОН»

П.І. Іванову

444567, м Самара 440056, м Пенза

вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11

тел (095) 22 36 15

від 28.03.2002 № 1-78

на №__178 від 25.03.2002

Шановний Петро Іванович!

Ми отримали Ваше запрошення на конференцію з обговорення нової лінії з виробництва обладнання, за яке Вам про вдячні.

Ми раді бути присутнім на цьому заході.

З найкращими побажаннями.

Генеральний директор М.М. Лядов

Котова Тетяна Олександрівна

(095) 22 36 55

Корреспонденція.doc

Додаток С

Лист-запрошення ВАТ «АСТРОН» до клієнтів

(Обов'язковий)

ВАТ «АСТРОН»

440056, м Пенза

вул. Попова, 11

тел (085) 22 36 150

пропонуємо Вам нове обладнання для переробки сільськогосподарської продукції та для харчової промисловості :.

u електросепараторів - 847.13 руб

u Дробарка кормрв - 1576.00 руб.

u Мірошницький комплекс - 638000.00 крб.

u Тестомесильная машина - 30375.00 руб.

u Шафа пекарний - 30375.00 руб.

u Круп'яний комплекс - 3127750.00 руб.

Ми раді відповісти на Ваші запитання за тел. (085) 22 56 89

З повагою.

Генеральний директор П.І. Іванов

Додаток Т

Лист-відмова ВАТ «МКТ» до ВАТ «АСТРОН»

(Обов'язковий)

ВАТ «МКТ» Директору

ВАТ «АСТРОН»

П.І. Іванову

876543, г. Ростов 440056, м Пенза

вул. Літова, 113 вул. Попова, 11

тел (795) 72 86 15

від 7.04.2002 № 190

на № ___ від ___

Про розірвання договору

Шановний Петро Іванович!

Ми не можемо продовжити з Вами договір № 67 від 12.12.2001, зважаючи на те, що між нашими підприємствами не склалися тривалі господарські зв'язки.

У тому випадку, якщо Вам будуть виділені фонди, ми укладемо догвор на поставку картону в 2003 році.

З повагою.

Генеральний директор А.Н. Золотов

Король Тетяна Олександрівна

(095) 22 36 55

Корріда.doc

© 8ref.com - українські реферати