На головну    

Посадова інструкція - Діловодство

Міністерство освіти Російської ФедерацііТюменскій державний університет Інститут держави і права Спеціальність: Державне та муніципальне управління Д О К Л А Д Посадова інструкція

Виконав студент IV курсу

денного відділення гр. 1597Лесовой Сергій Юрійович

2002р.

Посадова інструкція - це правовий акт, що видається в цілях регламентації організаційно-правового становища працівника, його обов'язків, прав і відповідальності і забезпечує умови для його ефективної роботи.

Правове становище працівника організації регламентується посадовою інструкцією, яка встановлює функції, права, обов'язки і відповідальність посадових осіб. Уніфікована структура тексту даного документа, згідно ГСДОУ, включає наступні розділи:

1. Загальні положення

Встановлюється сфера діяльності даного фахівця, порядок його призначення та звільнення з займаної посади, заміщення за посадою під час відсутності, визначаються кваліфікаційні вимоги, підпорядкованість спеціаліста та посадові особи, якими він керує. У розділі перераховуються правові акти і нормативні документи, якими повинен керуватися фахівець у своїй діяльності.

2. Функції

Визначаються напрямки діяльності фахівця.

3. Посадові обов'язки

Перераховуються конкретні завдання, покладені на спеціаліста; вказується форма його участі в управлінському процесі - керує, стверджує, забезпечує, готує, розглядає, виконує, контролює, погоджує, представляє, курирує і т.д.

4. Права

Визначаються права, надані фахівцеві для виконання покладених на нього функцій і обов'язків.

5. Відповідальність

Встановлюються види відповідальності за несвоєчасне і неякісне виконання фахівцем посадових обов'язків і невикористання наданих йому прав.

В ГСДОУ рекомендовано включати в посадову інструкцію розділ "Оцінка роботи", в якому мають бути перераховані критерії оцінки якості роботи співробітника.

При розробці посадових інструкцій співробітникам кадрових служб слід враховувати найменування посад, передбачених для цих служб Загальноросійським класифікатором професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів: директор з кадрів та побуту, начальник відділу (управління кадрами і трудовими відносинами), фахівець з кадрів, менеджер (в підрозділах (службах) управління кадрами і трудовими відносинами), завідувач відділом з управління кадрами і трудовими відносинами, інженер з підготовки кадрів, інспектор з кадрів, табельник.

Нормативною базою для розробки посадових інструкцій є Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців та інших службовців, затверджений Постановою Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації від 21 серпня 1998 № 37. Довідник містить кваліфікаційні характеристики посад службовців, які є нормативним документом, який регламентує зміст виконуваних функцій працівників.

В якості нормативної бази кваліфікаційні характеристики посад службовців призначені для застосування в організаціях і на підприємствах усіх форм власності незалежно від їх відомчої підпорядкованості. На основі кваліфікаційних характеристик розробляються посадові інструкції для конкретних працівників.

Кожна кваліфікаційна характеристика, представлена ??в довіднику, містить три розділи: посадові обов'язки працівника, що він повинен знати, вимоги до кваліфікації працівника. В Кваліфікаційний довіднику охарактеризовані наступні посади працівників кадрових служб: заступник директора з управління персоналом, менеджер по персоналу, начальник відділу кадрів, інженер з підготовки кадрів, інспектор з кадрів, фахівець з кадрів, табельник.

Посадові інструкції розробляються керівниками структурних підрозділів і ними підписуються. За відсутності структурних підрозділів інструкція складається фахівцем, котрий обіймав цю посаду і їм підписується. Посадові інструкції обов'язково затверджуються, як правило, першим керівником організації.

Питання узгодження текстів посадових інструкцій і залучення до цього певних посадових осіб вирішуються індивідуально в кожній організації залежно від її структури, штатного складу і сформованих традицій. Наприклад, у багатьох організаціях тексти посадових інструкцій погоджують з юрисконсультами.

Посадові інструкції доводяться до працівників під розписку.

Для внесення в посадові інструкції змін і доповнень видається відповідний наказ керівника організації, який доводиться до працівників під розписку.

Наказ про внесення змін видається при необхідності перерозподілу функцій і посадових обов'язків, при реорганізаціях, скороченні штатів і т.д.

Крім того, посадові інструкції повинні бути замінені і наново затверджені в наступних випадках:

при зміні найменування організації або структурного підрозділу;

при зміні назви посади;

при зміні прізвища працівника, що заміщує дану посаду (наприклад, при звільненні колишнього працівника і заміні його іншим), якщо інструкція, як виняток, була іменний і містила в заголовку до тексту прізвище та ініціали працівника.

Розподіл посадових обов'язків між керівними працівниками організації встановлюється розпорядчим документом - наказом директора.

Список літератури:

1. Посадові інструкції - М .: «Видавництво ПРІОР », 2002. - 128 с.

2. Павлюк Л.В., Кисельова Т.І., Воробйов Н.І. Довідник з діловодства, архівної справи та основам роботи на комп'ютері (7-е изд.). - СПб .: «Видавничий дім Герда», 2002, 288 с.

© 8ref.com - українські реферати