На головну    

 Діловодство в кадровій службі підприємства - Діловодство

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РОСІЙСКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА цивільно-правових дисциплін

Спеціальність: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Д І П Л О М Н А Я Р А Б Про Т А

з навчальної дисципліни

«ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО»

Тема:

«ДІЛОВОДСТВО В кадрових служб підприємств»

Автор роботи: Жданова Тетяна Олександрівна

Форма навчання: заочна

Навчальна група №

Науковий керівник:

Старший юрисконсульт

ТОВ «Птахофабрика Александровська»

Попов Віктор Павлович

Г. Москва, 2003

Зміст

Аннотация...3

Введение...5

I. Організація роботи відділу кадрів ... .8

1.1. Положення про відділ кадрів ... ... .8

1.2. Посадова інструкція відділу кадрів ... .10

1.3. Нормативна чисельність працівників відділу кадрів ... .11

1.4 Організація праці ... ..11

1.5. Нормативи часу на окремі операції ... ..12

II. Склад кадрової документації ... 18

III. Документи, що регламентують управління персоналом ... 24

3.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку ... ..24

3.2. Штатний розклад ... ..25

3.3. Посадові інструкції ... .26

3.4. Трудовий договір ... ... 28

IV. Рух кадрів ... ... 32

4.1. Порядок оформлення документів при прийомі на роботу ... ..32

4.2. Порядок обліку кадрів ... 33

4.3. Порядок оформлення документів при перекладі ... 35

4.4. Розірвання трудового договору ... ... 36

4.5. Порядок підготовки проектів наказів з особового складу ... ... 37

V. Оцінка діяльності робочих кадрів ... ..38

VI. Ведення трудової книжки ... 38

6.1. Загальні положення ... ..38

6.2. Правила заповнення трудової книжки ... 38

6.3. Занесення відомостей про роботу ... .40

6.4. Занесення відомостей про нагородження і заохочення ... ... 41

6.5. Вкладиш до трудової книжки ... ... 41

6.6. Видача трудової книжки при звільненні ... ..41

6.7. Дублікат трудової книжки ... ... 43

6.8. Розрахунки за трудові книжки та їх зберігання ... ..44

6.9. Облік трудових книжок ... ..45

VII. Формування і зберігання документів кадрової служби ... ..46

7.1. Зберігання справ ... ..53

Заключение...68

Список використаних джерел ... 70 Додатки ... 71-83

Анотація

В ході дипломної роботи були вивчені та проаналізовані організація і технологія документаційного забезпечення кадрової служби Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Александровська».

Метою написання дипломної роботи є аналіз організаційного забезпечення діяльності ТОВ «Птахофабрика Александровська», а також розробка внесення раціональних пропозицій щодо її вдосконалення.

Виходячи з цього, вибудовується ряд завдань, а саме:

-ознайомлення з організаційною структурою суспільства;

-вивчення функцій, завдань, основних видів діяльності товариства;

-Розгляд місця та значення кадрової служби в діяльності ТОВ «Птахофабрика Александровська»;

вивчення організації кадрової служби суспільства, її структури та обсягів роботи, а також аналіз документообігу; Актуальність обраної теми обумовлюється недостатньою опрацюванням проблеми документаційного забезпечення управління в організації. Рішення проблеми управління документацією в сучасних умовах дозволить цілеспрямовано формувати інформаційні ресурси організацій, забезпечувати їх ефективне функціонування, а також відкрити доступ споживачам до інформаційних ресурсів з найменшими витратами часу, праці і коштів. Історія створення ТОВ «Птахофабрика Александровська»

ТОВ «Птахофабрика Александровська» утворена в 1998 р Замислювалася вона як одна з найбільших в Пермській області, для забезпечення курячим м'ясом вся північ області.

Фабрика розрахована на утримання 1 млн. 100 тис. Голів птиці

Історія освіти птахофабрики почалася в 1986 році.

З дня заснування ТОВ «Птахофабрика Александровська» пройшло більше 4 років. Зараз ТОВ «Птахофабрика Александровська» - одна з представниць нової хвилі економічно грамотних птахівницьких господарств, які використовують у своїй роботі найсучасніші технології для виробництва м'яса бройлерів

ТОВ «ВТФ Александровська» є комерційною організацією. В основному організаційному документі ТОВ "Птахофабрика Александровська" - Статуті визначено основні цілі та види діяльності птахофабрики. ТОВ «Птахофабрика Александровська» спеціалізується на випуску м'яса бройлерів.

ТОВ «ВТФ Александровська» є юридичною особою, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Птахофабрика несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна.

ТОВ «ВТФ Александровська» має круглу печатку, що містить фірмове найменування, організаційно-правову форму, може мати штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований товарний знак, самостійний розрахунковий та інші рахунки.

Метою діяльності птахофабрики є отримання прибутку, предметом діяльності - виробництво м'яса курчат -бройлеров.

Основними напрямками діяльності птахофабрики є:

- Виробництво м'яса птиці, субродуктов, напівфабрикатів, ковбас, копченостей, яйця;

- Зберігання товарів на складах;

- Маркетингові дослідження; реклама.

- Реалізація товарів.

Птахофабрика вправі здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством, спрямовані на досягнення статутних цілей, після отримання відповідної ліцензії.

Очолює ТОВ «Птахофабрика Александровська» директор. Він є одноосібним виконавчо-розпорядчим особою Товариства, який очолює дирекцію, представляє за інтереси Товариства і діє від його імені без довіреності. До компетенції директора входить вчинення різного роду угод; видача доручень; затвердження структури, штатного розкладу, посадових інструкцій співробітників птахофабрики, підписання наказів і вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками птахофабрики.

Трудові відносини працівників ТОВ «Птахофабрика Александровська» регулюються чинним трудовим законодавством, колективним трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями працівників.

Коло обов'язків, прав; встановлення взаємовідносин; посадові обов'язки працівників птахофабрики та кваліфікаційні вимоги до них закріплені та регламентовані посадовими інструкціями. Це дозволяє рівномірно розподілити обов'язки і встановити підпорядкованість працівників

Необхідно відзначити, що в ТОВ «Птахофабрика Александровська» присутній організаційно-розпорядчий документ - Статут, в якому закріплені основні моменти організації птахофабрики (основні види діяльності, цілі та завдання).

Введення

Термін «діловодство» характеризує сукупність робіт з документування управлінської діяльності установ і організації в них документів. Поняттям «документ» визначається інформація, записана будь-яким способом на будь-якому матеріалі, видана або отриманий будь-яким фізичним або юридичною особою, в будь-якій організації для використання у своїй діяльності. Таким чином, поняття «управління», «інформація», «діловодство», «документ» органічно взаємопов'язані. Не випадково автори, які вивчають еволюцію управлінської думки, починають звіт від шумерської писемності на глиняних табличках, датованих третім тисячоліттям до нашої ери. Ці перші документи містять інформацію про комерційних угодах і законах Шумеру, будучи доказом існування діловодства та практики управління ще в стародавньому світі. Рішення проблем управління документацією в сучасний період пройшло у розвинутих країнах два основних етапи, Перший етап 1970-1980рр. У цей час більшість авторів вважали, що «паперове управління» не потрібно і застаріло. Проте другий етап діловодства показав, що «паперовий» потік збільшується, і робиться висновок, що існування традиційного діловодства та обробки документів на ЕОМ будуть дуже тривалими.

Відділ кадрів традиційно являв собою самостійний структурний підрозділ підприємства, підлегле або керівнику підприємства, або його заступнику з кадрової роботи. Залежно від виду і галузевої приналежності підприємства, кількості та структури кадрового потенціалу змінилася структура і чисельність самої кадрової служби.

В умовах стрімкого прогресу, ринкових відносин та конкурентної економіки своєчасне і правильне рішення стратегічних і тактичних завдань визначає життєздатність фірми, організації.

Документована інформація становить основу управління, його ефективність значною мірою базуються на виробництві та споживанні інформації. У сучасному суспільстві інформація стала повноцінним ресурсом виробництва, важливим елементом соціального і політичного життя суспільства. Якість інформації визначає якість управління. У сучасних умовах для підвищення ефективності управління необхідно приділяти достатню увагу вдосконаленню роботи з документами, оскільки всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі.

Організація роботи з документами впливає на якість роботи апарату управління, організацію і культуру праці управлінських працівників. Від того, наскільки професійно ведеться документація, залежить успіх управлінської діяльності в цілому. Ділова інформація представляється у вигляді різного роду документів. Дослідження показують, що 75% робочого часу співробітників організацій витрачається на їх підготовку, супровід, заповнення, копіювання і передачу [1]. За даними ISO (International Standards Organization), управління документами стає одним з головних чинників конкурентоспроможності будь-якого підприємства [2]. Воно означає особливу організації роботи з документами та даними, координацію процесів створення, зміни поширення. Правильно організоване управління справами знижує час необхідне для пошуку, підвищує точність і своєчасність інформації, усуває її надмірність.

Під час ринкових відносин важливе значення надається механізації і автоматизації діловодних процесів, які збільшують продуктивність праці працівників зайнятих в управлінні. Раціоналізації документаційного забезпечення управління в підприємствах будь-якої форми власності необхідно приділити велику увагу, тому, що недоліки в постановці цієї роботи призводять до серйозних труднощів у роботі керівника і підприємства в цілому. За рахунок більш досконалої системи документаційного забезпечення управління досягається швидше рухається і виконання службових документів, їх збереження, використання та правильний відбір на державне зберігання.

Робота будь-якого управлінського апарату, як і взагалі будь-яка робота сьогодні, тримається на засадах наукової організації праці. Кожен процес роботи може бути методично розкладено на свої складові частини, до найпростіших операцій. З продуманих, правильно організованих операцій і будується повна ланцюжок науково-організаційної роботи.

Принцип роботи з інформаційно-документаційного обслуговування зводиться до набору одних і тих же операцій. Тільки в організаціях вони виконуються вручну, в інших - за допомогою засобів механізації, в третій - ці процеси повністю автоматизовані. Але всі ці етапи діловодного циклу роботи з документами аналогічні. Тому грамотний працівник управлінського апарату повинен вміти не тільки правильно складати і оформляти самі документи, а й знати, які види робіт виконуються з цими документами.

На жаль, багато керівників підприємств, працівники, відповідальні за документаційне забезпечення управління, не знайомі з основами сучасного діловодства, а тим більше - з тонкощами ведення документації.

Разом з тим, правильне складання та оформлення документів відповідно до нових нормативів - найважливіший обов'язок працівників діловодних служб.

Інформація фіксується в документах, які надають їй організаційну форму і переміщають в часі і просторі. Документи і документний інформація лежать в основі управлінських рішень і є їх матеріальним втіленням, забезпечують юридичною силою. Робота з документами повинна мати настільки відпрацьований порядок, щоб працівники не відволікалися від головних виробничих цілей підприємства.

1. Організація кадрової служби

Класична форма організації кадрової служби на підприємстві - створення відділу кадрів. Його чисельний склад і структура багато в чому залежать від масштабів підприємства і способів досягнення поставлених перед ним цілей.

Організація будь-якого підприємства починається зі складання становища, в якому перераховуються завдання, функції, права та обов'язки підрозділу.

1.1. Положення про відділ кадрів

Положення про відділ кадрів складається з таких розділів:

- Загальні положення;

- Завдання;

- Структура;

- Функції;

- Взаємини з іншими підрозділами підприємства;

- Права;

- Відповідальність.

У розділі «Загальні положення» закріплені підпорядкованість відділу кадрів директору підприємства.

Розділ «Завдання» містить чітко сформульовані напрями діяльності відділу кадрів, найважливішими з яких є організація роботи щодо забезпечення добору, розстановки, використанню робітників і фахівців; формування стабільно працюючого колективу; створення кадрового резерву; організація системи обліку кадрів.

У розділі «Структура» зазначений порядок розробки та затвердження структури відділу, його чисельний склад, конкретні

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати