трусики женские украина

На головну

 Проектування малих водопропускних споруд та водовідведення - Геодезія

ЗМІСТ

ВСТУП 4

1 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ водозбірної площі 5

2 гідрологічні РОЗРАХУНОК 6

3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК МАЛОГО МОСТУ 9

4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБ (безнапірних, напівнапірному, напірні) 12

5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ розрахунку фільтрів насипом 15

6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК Канал 17

7 Список використаних джерел 19

1 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ водозбірної площі

Розбиваємо площа водозбірного басейну на трикутники і розраховуємо кожен трикутник за формулою

F = Oр (р-а) (р-в) (р-с), р = а + в + с / 2 (1.1)

Де: F- площа, р- напівпериметр трикутника, а, в, с- сторони трикутника.

F1 = O0,144 (0,144-0,074) (0,144-0,125) (0,144-0,09) = 0,329 км2 (1.2)

F2 = O0,135 (0,135-0,09) (0,135-0,054) (0,135-0,127) = 0,206 км2 (1.3)

F3 = O0,139 * 0,012 * 0,053 * 0,074 = 0,255 км2 (1.4)

Складаємо площі і отримуємо загальну площу водозбірного басейну

F = 0,329 + 0,206 + 0,255 = 0,79 км2 (1.5)

5

2 гідрологічні РОЗРАХУНОК

2.1 Визначаємо витрату Qл3%

Qл = 16,7 * Ар * ар * F * j * Ki * Кф, м3 / с (2.1)

Розрахункова інтенсивність опадів

Ар = ач * Кт, мм / хв (2.2)

зливовий район №4,

Де, ач- годинна інтенсивність опадів;

Кт- коефіцієнт редукції часовий інтенсивності опадів;

ач = 0,74 (по таблиці 1, сторінка 4),

Кт = 1,60 (за таблицею 2, сторінка 4),

За формулою 2.2 розрахункову інтенсивність опадів

Ар = 0,74 * 1,60 = 1,12 мм / хв

Схиловий стік

ар = а0 * d (2.3)

де, а0- коефіцієнт стоку при повному насиченні грунту вологою (за таблицею 3, сторінка 4);

а0 = 0,65

d- коефіцієнт, що враховує природну акумуляцію стоку,

d = 1-g * b * П (2.4)

де, g - коефіцієнт проникності грунтів (по таблиці 6, сторінка 4),

g = 0,15

b- коефіцієнт, що враховує стан грунтів (таблиця 7, сторінка 5),

b = 1,0

П- поправочний коефіцієнт на редукцію проникності (таблиця 10-11, сторінка 5),

П = 1,0

За формулою 2.4 розраховуємо коефіцієнт d

d = 1-0,15 * 1 * 1 = 0,85

за формулою 2.3 розраховуємо схиловий стік

ар = 0,65 * 0,85 = 0,55

Коефіцієнт редукції максимальних витрат (таблиця 4, сторінка 4),

j = 0,57

Коефіцієнт крутизни водозбірного басейну Кi, для чого розраховуємо ухил логу

Iл = (Нвтл-Нтр) / L (2.5)

Де, Нвтл- вища точка логу

Нвтл = 172,5

Нтр- точка споруди

Нтр = 167,5

L- довжина логу

L = 1240 м

Розраховуємо за формулою 2.5 ухил логу

Iл = (172,5-167,5) / 1240 = 0,004 = 4% 0

Тоді по таблиці 5, сторінка 4 знаходимо

Кi = 0,78

Коефіцієнт, що враховує форму водозбірної площі, КФ6

Кф = (D Ф / L) OF (2.6)

Приймаємо форму водозбірної площі у вигляді трикутника.

Приймаємо поправочний коефіцієнт DФ, для чого знаходимо L2 / F

L2 / F = 1,242 / 7,9 = 0,19

По таблиці 8, сторінка 5 знаходимо поправочний коефіцієнт

DФ = 0,98

за формулою 2.6 розраховуємо коефіцієнт Кф

Кф = (0,98 / 1,24) O0,79 = 0,70

За формулою 2.1 розраховуємо витрату

Qл3% = 16,7 * 1,12 * 0,55 * 0,79 * 0,57 * 0,78 * 0,70 = 2,5 м3 / с

2.2 Визначаємо витрата від талих вод, Qсн

Qсн = [Кд * hp * F / (F + 1) n] * Коз * Кл.б. (2.7)

Визначаємо коефіцієнт дружності повені, Кд

Для чого визначаємо категорію рельєфу:

a = iл / iтіп (2.8)

знаходимо типовий ухил

iтіп = 25 / OF + 1 = 25 / O0,79 + 1 = 18,66% 0 (2.9)

тоді за формулою 2.8 отримуємо

a = 4 / 18,66 = 0,21

0,21 <1, значить категорія рельефа- III

По таблиці 14, сторінка 6 знаходимо коефіцієнт Кд

Кд = 0,006

Визначаємо розрахунковий шар сумарного стоку, hр

hр = К * h0 (2.10)

де, К-модульний коефіцієнт

К = Сv * Ф + 1 (2.11)

де, Сv- коефіцієнт варіації шару стоку, визначається за додатком 3, сторінка 3

Сv = 0,3

Ф- відхилення кривої ВП від середнього значення Сv = 1, знаходимо по таблиці 16, сторінка 6, для чого розраховуємо коефіцієнт асиметрії Сs

Сs = 3 Сv = 3 * 0,3 = 0,9

Далі

Ф = 2,45

За формулою 2.11 розраховуємо модульний коефіцієнт

К = 0,3 * 2,45 + 1 = 1,73

h0- вихідна величина стоку, відповідна конкретному територіальному району. Приймається за додатком 2, сторінка 2.

h0 = 180 мм

Так як грунти глинисті, то

h0 = 180 * 1,1 = 198 мм

За формулою 2.10 розраховуємо hр

hр = 1,73 * 198 = 342,54

За формулою 2.7 розраховуємо витрату від талих вод

Qсн = 0,006 * 342,54 * 0,79 / (0,79 + 1) 0,25 = 1,62 / 1,16 = 1,4 м3 / с

7

2.3 З урахуванням акумуляції стоку

Вичерчуємо живий перетин

Н = 168,75-165,5 = 3,25

iАС = 1 / 0,0178 = 56

IВС = 1 / 0,0089 = 112

 Рисунок 2.1 Живе перетин

Визначаємо обсяг дощового стоку

W = 1000 * Ар * ар * F * tф (2.12)

Де, tф- розрахункова тривалість опадів, що формують злива годинної тривалості. Визначається за таблицею 12, сторінка 5

tф = 30 хв

Тоді

W = 1000 * 1,12 * 0,55 * 0,79 * 30 = 14599 м3

Визначаємо обсяг ставка

Wп = 220 * В * h2 / i0 (2.13)

Для Qр = 2,5?Vдоп = 0,5 м / с

Звідси знаходимо площа перетину ставка

w = Q / V = ??2,5 / 0,5 = 5 м2 (2.14)

Визначаємо глибину ставка

h = Ow * 2 / H = O5 * 2/168 = 0,2 м (2.15)

Далі, за формулою 2.13, розраховуємо обсяг ставка

Wп = 220 * 34 * 0,22 / 4 = 75 м3

Визначаємо витрату з урахуванням акумуляції

Qак = Qл [1- (Wп / W) 0.75] = 2,5 [1- (75/14599) 0,75] = 2,45 м3 / с (2.16)

Висновок: похибка становить менше 5%, акумуляцію враховувати не треба. Отже приймаємо Qр = 2,5 м3 / с.

8

3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК МАЛОГО МОСТУ

 Малюнок 3.1 Живе перетин русла

Вичерчуємо живий перетин

Qл = Qр = 2,5 м3 / с

n = 0,033 m = 0,46

Поздовжній ухил логу 4% 0 =

= 0,004

Грунт - глини

Задаємося побутової глибиною

hб = m3OК / I (3.1)

де, m- руслової коефіцієнт. Він визначається за таблицею 1, сторінка 7

m = 0,45

К модуль витрати. Визначається за формулою

К = Qр / Oiл = 2,5 / O0,004 = 39,7 м3 / с (3.2)

I- сума котангенсів

I = m + n = 1 / 0,0178 + 1 / 0,0083 = 56 + 112 = 168 (3.3)

Далі розраховуємо за формулою 3.1 побутову глибину

hб = 0,463O39,7 / 168 = 0,29 м

Визначаємо пропускну здатність живого перетину

Q = w * V (3.4)

де, w- площа живого перетину

w = (hб2 / 2) I = (0,292 / 2) 168 = 7,06 м2 (3.5)

V- швидкість потоку

V = СOR * i (3.6)

де, С- коефіцієнт Шезі. Визначається по малюнку 5, сторінка 7, для чого знаходимо гідравлічний радіус R

R = hб / 2 = 0,29 / 2 = 0,15 (3.7)

Визначаємо коефіцієнт Шезі

С = 15

За формулою 3.6 визначаємо швидкість потоку

V = 15O0,15 * 0,004 = 0,37 м / с

Далі за формулою 3.4 визначаємо пропускну здатність

Q = 7,06 * 0,37 = 2,6 м3 / с

Розбіжність між Q і Qрсоставляет менше 5%, отже приймаємо

Qр = 2,5 м3 / с

Будуємо таблицю w = | (hб)

 h б w З R Q

 0,24 4,84 13 0,12 1,4

 0,29 7,06 15 0,15 2,6

 0,34 9,71 17 0,17 4,3

9

 h б м

 Q м 3 / с

5

4

1

 0,35

 0,30

 0,25

 0,20

Будуємо графік за даними таблиці (рисунок 2, сторінка 7)

За вихідного витраті Q = 2,5 м3 / с визначаємо побутову глибину hб = 0,28 м

Робимо перевірку розбіжності не більше 5%

Для hб = 0,28 м ? Q = 2,17 м3 / с

Розбіжність 5% 2,5 * 0,05 = 0,125; 2,5-2,17 = 0,33 - умова виконана.

Визначаємо критичну глибину

hк = aV2 / g (3.8)

де, V- швидкість течії води в потоці

V = Vдоп5Ohб (3.9)

де, Vдоп- допускається швидкість течії води в залежності від глибини потоку. Знаходимо за таблицею 2, сторінка 7.

Vдоп = 3 м / с

За формулою 3.9 визначаємо V

V = 35O0,28 = 2,33 м / с

За формулою 3.8 визначаємо hк

hк = 1 * 2,332 / 2 * 9,81 = 0,26 м

Визначаємо форму водозливу

отже форма водозливу - затоплена.

 Рисунок 3.2 Гідравлічна схема протікання води через мале штучна споруда з затопленим водозливом

Визначаємо ширину моста У

В = Qр / m hбV (3.10)

де, m- коефіцієнт стиснення потоку

m = 0,8%

За формулою 3.10

В = 2,5 / 0,8 * 0,28 * 2,33 = 4,8 м

10

Обчислюємо величину підпору води перед спорудою

Н = hб + V2 / 2gj2 = 0,28 + 2,332 / 2 * 9,81 * 0,952 = 0,59 м (3.11)

де, j- швидкісний коефіцієнт

j = 0,95%

Малюнок 3.3 Розрахункові схеми залізобетонного моста з вертикальними стінками підвалин

Визначаємо висоту моста

Нм = Н + Г + З (3.12)

де, Г- Підмостовий габарит, для несудоходной річки Г = 0,25 м

С- висота будівельної конструкції, визначається за додатком 3, сторінка 7

С = 0,46 м

За формулою 3.12

Нм = 0,59 + 0,25 + 0,46 = 1,3 м

Визначаємо довжину моста

L = В + 2mH + 2а + 2Р (3.13)

де, а- відстань від вершини конуса до вершини мосту, а = 0,15-0,5 м

Р- величина зазору, не менше 10 см

Тоді за формулою 3.13

L = 4,8 + 2 * 1,5 * 1,3 + 2 * 0,1 + 2 * 0,5 = 9,2 м

Висновок: Величина типового прольоту більше, ніж величина прогонової, отже швидкість не уточнюємо.

11

4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБ

4.1 безнапірний режим

Коефіцієнт накопичення труби S = ??H / d ? 1,2

Тип оголовка - I

n = 0,013

Малюнок 4.1 безнапірний режим протікання води в трубі

Підбираємо параметри труби

Якщо d = 1 м, то за таблицею 2, сторінка 8, при Qр = 2,5 м3 / с, Н = 2,47 м

S = 2,47 / 1,0 = 2,47> 1,2

Отже d = 1 не беремо.

Якщо d = 1,5 м, то Н = 1,30 м, тоді

S = 1,30 / 1,5 = 0,87 <1,2

Отже умова виконана. Призначаємо діаметр d = 1,5 м.

По таблиці 3, сторінка 8 знаходимо швидкість течії потоку в трубі

V = 2,9 м / с

Визначаємо висоту стиснення потоку води в трубі при вході

hсж = 0,78hк (4.1)

де, hк- критична глибина потоку води в трубі, визначається в таблиці 1, сторінка 8 по співвідношенню hк / d. Для цього треба знайти співвідношення Q2 / gd5

Q2 / gd5 = 2,52 / 9,81 * 1,55 = 0,28 (4.2)

Звідси hк / d = 0,40, отже

hк = 0,40 * 1,5 = 0,6 м (4.3)

За формулою 4.1 визначаємо

hсж = 0,78 * 0,6 = 0,47 м

Знаходимо співвідношення

hсж / d = 0,47 / 1,5 = 0,31 (4.4)

Звідси, по таблиці 1, сторінка 8 визначаємо площу стиснення потоку води в трубі

wсж = 0,196d2 = 0,196 * 1,52 = 0,44 м2 (4.5)

Визначаємо величину підпору води перед спорудою

Н = hсж + Q2 / 2gj2wсж2 = 0,47 + 2,52 / 2 * 9,81 * 0,572 * 0,442 = 5,7 м (4.6)

Знаходимо швидкість потоку води на виході

Vвих = Qр / wвих (4.7)

Де, wвих- площа потоку води на виході, визначається як wвих = | (hвих)

Знаходимо критичний ухил

Ік = Q2 / wк2Ск2Rк (4.8)

Перевіряємо умову iл = i0 ? ік

Для чого визначаємо співвідношення

hк / d = 0,6 / 1,5 = 0,4 (4.9)

по таблиці 1, сторінка 8 знаходимо:

wк = 0,293d2 = 0,293 * 1,52 = 0,66 м2 (4.10)

Rк = 0,214d = 0,214 * 1,5 = 0,32 м (4.11)

Визначаємо коефіцієнт Шезі

Ск = 66

Тоді за формулою 4.8

Ік = 2,52 / 0,662 * 662 * 0,32 = 0,010 = 10% 0

0,010> 0,004

отже умова виконується. Тоді

hвих = (0,8 + 0,85) hк = (0,8 + 0,85) 0,6 = 0,99 м (4.12)

визначаємо співвідношення

hвих / d = 0,99 / 1,5 = 0,66

по таблиці 1, сторінка 8 визначаємо

wвих = 0,540d2 = 0,540 * 1,52 = 1,22 м2

Далі за формулою 4.7 визначаємо швидкість на виході

Vвих = 2,5 / 1,22 = 2,05 м / с

Висновок: Vвих = 2,05 м / с, то за додатком 1, таблиці 1, сторінка 9, зміцнення виробляємо поодиноким науковістю на моху (шар моху не менше 5 см) з кругляка розміром 15 см.

4.2Полунапорний режим протікання води в дорожніх трубах

Малюнок 4.2 напівнапірному режим протікання води в дорожніх трубах

По таблиці 2, сторінка 8 знаходимо Н

Н = 2,47

Звідси

S = Н / d = 2,47 / 1 = 2,47> 1,2 (4.13)

Отже умова виконана.

Знаходимо швидкість течії (дивись попередні розрахунки)

V = 5,1 м / с

Розглядаємо умова i0? iw

iw = Q2 / wт2Ст2Rт (4.14)

де, Rт- гідравлічний радіус, знаходиться за формулою

Rт = Rт / 2 = ? = 0,25 м (4.15)

По таблиці 1, сторінка 8 знаходимо

Wт = 0,332

Ст = 62

Звідси за формулою 4.14 знаходимо

iw = 2,52 / 0,3322 * 622 * 0,25 = 0,059

i0 Висновок: Умова не виконується, отже подальший розрахунок в даному режимі даремний.

13

4.3 Напірний режим

Коефіцієнт наповнення труби-відношення S = Н / d> 1,4, умова i0 Задаємося орієнтовною довжиною труби 24 м, діаметр 1 м, тип оголовка I (за таблицею 2).

Малюнок 4.3 Напірний режим протікання води в дорожніх трубах

По таблиці 2, сторінка 8 виводимо співвідношення S = Н / d = 2,47 / 1 = 2,47> 1,4 умова виконана.

Знаходимо швидкість течії води

V = 2,7 м / с

Визначаємо за формулою 4.14

iw = Q2 / wт2Ст2Rт = 2,52 / 0,3322 * 622 * 0,25 = 0,059> 0,004

i0 Визначаємо величину підпору води

Н = нзад + L (iw- i0) = 2,47 + 24 (0,059-0,004) = 3,79 м (4.16)

Визначаємо швидкість на виході при Е = 0,6 ... 0,9

Vвих = Q / Еwт = 2,5 / 0,9 * 0,332 = 8,3 м / с (4.17)

Висновок: За показниками швидкості на виході і зміцнення русла труби вибираємо безнапірний режим, як більш економічний.

14

5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ розрахунку фільтрів насипом

(Насип напірна)

Дано: i0 = 0,004; Qр = 2,5 м3 / с; грунт- глини; В = 8; m = 1,5; дорожній будівельний матеріал-камінь круглий ? 40 см

Малюнок 5.1 Напорная фільтруюча насип

Приймаємо висоту насипу Нн = 4,0 м;

Знаходимо швидкість течії за формулою Дарсі

V = КфOI (5.1)

Н

h

Де, Кф- коефіцієнт фільтрації, визначаємо за таблицею 1, сторінка 9 залежно від середнього діаметра каменів і їх характеристики.

Кф = 0,50 м / с

Де, вниз- ширина насипу по низу; hб- побутова глибина води на виході; Н глибина підпору води перед входом; i0- природний ухил в місці переходу (i0> 0).

Визначаємо ширину насипу по низу

Вниз = В + 2m Нн + 2а = 8 + 2 * 3 * 4 + 2 * 0,5 = 33 м (5.2)

Перевіряємо умову стійкості основи на неразмиваємость

Н ? Вниз / С1 = 33 / 3,5 = 9,43 м

Де, С1 досвідчений коефіцієнт, що залежить від виду грунту. Визначається за таблицею 2, сторінка 9.

Знаходимо побутову глибину. Для цього визначаємо п'єзометричний ухил (формула 3.3)

I = 70 / 7,5 + 140 / 7,5 = 28

Знаходимо модуль витрати (формула 3.2)

К = Q / Oi = 2,5 / O0,004 = 39,7

По таблиці 1, сторінка 7 знаходимо руслової коефіцієнт

m = 0,55

Далі за формулою 3.1 визначаємо побутову глибину

hб = 0,553O39,7 / 28 = 0,62 м

Знаходимо площа поперечного перерізу

w = Q / КфO [(Нкн- hб) / Вниз] + ik = 2,5 / 0,5O [(3,5-0,62) / 33] + 0.004 = 16,7 м2 (5.3)

Знаходимо висоту кам'яної начерки

w = mср * Нкн2 (5.4)

Звідси

НКН = Ow / mср (5.5)

Де,

mср = I / 2 = 28/2 = 14 (5.6)

Тоді за формулою 5.5

НКН = O15,3 / 6,65 = 1,09 м

Знаходимо ширину фільтрації потоку

ВФ = 2 mсрНкн = 2 * 14 * 1,09 = 30,5 м (5.7)

Знаходимо значення питомої витрати

g = Q / ВФ = 2,5 / 30,5 = 0,08 (5.8)

при gн = (0,25 ... 1,0), отримуємо, що gн> g, отже приймаємо g = 0,25.

Обчислюємо ширину фільтраційного потоку

ВФ = Q / g = 2,5 / 0,25 = 10 м (5.9)

Знову знаходимо висоту кам'яної начерки

НКН = 2w / ВФ = 2 * 16,7 / 10 = 3,34 м (5.10)

Уточнюємо коефіцієнт крутизни укосу кам'яної начерки

mср = w / Нкн2 = 16,7 / 3,342 = 1,5 (5.11)

Призначаємо крутизну укосу кам'яної начерки 1: 3.

Визначаємо розрахункову глибину води при виході з споруди

hр = (НКН + hб) / 2 = (3,34 + 0,62) / 2 = 1,98 м (5.12)

Визначаємо площу фільтраційного потоку на виході з споруди

Wф = mсрhр2 = 3 * 1,982 = 11,76 м2 (5.13)

Знаходимо середню швидкість потоку на виході з споруди

Vср.р = Q / wфрЕ = 2,5 / 11,76 * 0,46 * 0,9 = 0,59 м / с (5.14)

Знаходимо розрахункову швидкість

Vр = 1,7 Vср.р = 1,7 * 0,59 = 1 м / с (5.15)

Висновок: По таблиці 1, додатки 1, сторінка 9 призначаємо тип зміцнення доданої частини грунтової основи, як одерновка плазом (на щільному підставі).

16

6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК Канал

6.1 Права канава

Дані: коефіцієнт откоса- 3; ухил місцевості-19% 0; грунт- глини.

Визначаємо витрату

Q = 87,5ачF = 87,5 * 0,70 * 0,04 = 0,3 м3 / с (6.1)

Де, ач- годинна інтенсивність зливи (таблиця 1, сторінка 4)

ач = 0,70 мм

F- водозбірна площа канави

F = 0,04 км2

По таблиці 2, сторінка 7 визначаємо допустиму швидкість

Vдоп = 1,2 м / с

Визначаємо площу живого перетину

w = Q / Vдоп = 0,3 / 1,2 = 0,25 м2 (6.2)

Визначаємо глибину канави

hк = Ow / m = 0,25 / 3 = 0,29 м (6.3)

Визначаємо ширину канави

в = 2mh = 2 * 3 * 0,29 = 1,74 м (6.4)

Знаходимо змочений периметр

х = 2hO1 + m2 = 2 * 0,29O1 + 32 = 1,83 м (6.5)

Знаходимо гідравлічний радіус і коефіцієнт Шезі

R = w / г = 0,25 / 1,83 = 0,14 м (6.6)

С = R1 / 6 / 0,019 = 38 (6.7)

Знаходимо поздовжній ухил

Іпр = Vдоп2 / С2R = 1,22 / 382 * 0,14 = 0,007 (6.8)

Визначаємо швидкість течії потоку

V = СORi = 38O0,14 * 0,007 = 1,2 м / с (6.9)

Висновок: За додатком 1, сторінка 9, тип зміцнення буде одерновка в стінку.

Малюнок 6.1 Канава

6.2 Ліва канава

Дані: коефіцієнт откоса- 3; ухил місцевості-30% 0; грунт- глини.

Знаходимо годинну інтенсивність зливи і водозбірну площа канави

ач = 0,70 мм

F = 0,05 км2

Знаходимо витрата (формула 6.1)

Q = 87,5 * 0,70 * 0,05 = 3,1 м3 / с

По таблиці 2, сторінка 7

Vдоп = 0,85 м / с

Визначаємо площу живого перетину (формула 6.2)

w = 3,1 / 0,85 = 3,7 м2

Визначаємо глибину і ширину канави (формули 6.3 і 6.4)

hк = O3,7 / 3 = 1,11 м

в = 2 * 3 * 1,11 = 6,7 м

Знаходимо змочений периметр (формула 6.5) 17

х = 2 * 1,11O32 + 1 = 7,02 м

Визначаємо коефіцієнт Шезі і гідравлічний радіус (формула 6.7 і 6.6)

R = 3,7 / 7,02 = 0,53 м

С = 0,531 / 6 / 0,03 = 28,9

Знаходимо поздовжній ухил (формула 6.8)

Іпр = 0,852 / 28,92 * 0,53 = 0,0016

Визначаємо швидкість течії потоку (формула 6.9)

V = 28,9O0,53 * 0,0016 = 0,85 м / с

Висновок: За додатком 1, сторінка 9, тип зміцнення буде одерновка плазом (на щільному підставі.

18

7 Список використаних джерел

1 Бабков В.Ф., Андрєєв О.В., «Проектування автомобільних доріг у 2-х частинах» Ч.I-II підручник для вузів-Видання 2-е, перероблене і дополненное- М .: Транспорт, 1987-368 з .

2 Довідник інженера дорожника, «Проектування автомобільних доріг» -М.: Транспорт, 1989-415 с.

3 СниП 2.05.02-93 «Автомобільні дороги», Держбуд СРСР-М .: ЦІТП, 1987-50 с.

19

ВСТУП

Штучні споруди служать для пропуску води через дорогу. Їх правильний розрахунок забезпечує безпеку експлуатації автодоріг. Як малих штучних споруд служать малі мости, труби, фільтруючі насипи, а також водовідвідні канави. Для їх розрахунку використовуються гідрологічні та гідравлічні розрахунки. Мета даних розрахунків визначення витрат (зливовий, від талих вод та ін.), Швидкості потоку води через споруди, визначення розмірів споруд і вибір типу укріплень укосів і русел, а також будівельних матеріалів.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка