На головну    

 Проектування малих водопропускних споруд та водовідведення - Геодезія

ЗМІСТ

ВСТУП 4

1 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ водозбірної площі 5

2 гідрологічні РОЗРАХУНОК 6

3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК МАЛОГО МОСТУ 9

4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБ (безнапірних, напівнапірному, напірні) 12

5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ розрахунку фільтрів насипом 15

6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК Канал 17

7 Список використаних джерел 19

1 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ водозбірної площі

Розбиваємо площа водозбірного басейну на трикутники і розраховуємо кожен трикутник за формулою

F = Oр (р-а) (р-в) (р-с), р = а + в + с / 2 (1.1)

Де: F- площа, р- напівпериметр трикутника, а, в, с- сторони трикутника.

F1 = O0,144 (0,144-0,074) (0,144-0,125) (0,144-0,09) = 0,329 км2 (1.2)

F2 = O0,135 (0,135-0,09) (0,135-0,054) (0,135-0,127) = 0,206 км2 (1.3)

F3 = O0,139 * 0,012 * 0,053 * 0,074 = 0,255 км2 (1.4)

Складаємо площі і отримуємо загальну площу водозбірного басейну

F = 0,329 + 0,206 + 0,255 = 0,79 км2 (1.5)

5

2 гідрологічні РОЗРАХУНОК

2.1 Визначаємо витрату Qл3%

Qл = 16,7 * Ар * ар * F * j * Ki * Кф, м3 / с (2.1)

Розрахункова інтенсивність опадів

Ар = ач * Кт, мм / хв (2.2)

зливовий район №4,

Де, ач- годинна інтенсивність опадів;

Кт- коефіцієнт редукції часовий інтенсивності опадів;

ач = 0,74 (по таблиці 1, сторінка 4),

Кт = 1,60 (за таблицею 2, сторінка 4),

За формулою 2.2 розрахункову інтенсивність опадів

Ар = 0,74 * 1,60 = 1,12 мм / хв

Схиловий стік

ар = а0 * d (2.3)

де, а0- коефіцієнт стоку при повному насиченні грунту вологою (за таблицею 3, сторінка 4);

а0 = 0,65

d- коефіцієнт, що враховує природну акумуляцію стоку,

d = 1-g * b * П (2.4)

де, g - коефіцієнт проникності грунтів (по таблиці 6, сторінка 4),

g = 0,15

b- коефіцієнт, що враховує стан грунтів (таблиця 7, сторінка 5),

b = 1,0

П- поправочний коефіцієнт на редукцію проникності (таблиця 10-11, сторінка 5),

П = 1,0

За формулою 2.4 розраховуємо коефіцієнт d

d = 1-0,15 * 1 * 1 = 0,85

за формулою 2.3 розраховуємо схиловий стік

ар = 0,65 * 0,85 = 0,55

Коефіцієнт редукції максимальних витрат (таблиця 4, сторінка 4),

j = 0,57

Коефіцієнт крутизни водозбірного басейну Кi, для чого розраховуємо ухил логу

Iл = (Нвтл-Нтр) / L (2.5)

Де, Нвтл- вища точка логу

Нвтл = 172,5

Нтр- точка споруди

Нтр = 167,5

L- довжина логу

L = 1240 м

Розраховуємо за формулою 2.5 ухил логу

Iл = (172,5-167,5) / 1240 = 0,004 = 4% 0

Тоді по таблиці 5, сторінка 4 знаходимо

Кi = 0,78

Коефіцієнт, що враховує форму водозбірної площі, КФ6

Кф = (D Ф / L) OF (2.6)

Приймаємо форму водозбірної площі у вигляді трикутника.

Приймаємо поправочний коефіцієнт DФ, для чого знаходимо L2 / F

L2 / F = 1,242 / 7,9 = 0,19

По таблиці 8, сторінка 5 знаходимо поправочний коефіцієнт

DФ = 0,98

за формулою 2.6 розраховуємо коефіцієнт Кф

Кф = (0,98 / 1,24) O0,79 = 0,70

За формулою 2.1 розраховуємо витрату

Qл3% = 16,7 * 1,12 * 0,55 * 0,79 * 0,57 * 0,78 * 0,70 = 2,5 м3 / с

2.2 Визначаємо витрата від талих вод, Qсн

Qсн = [Кд * hp * F / (F + 1) n] * Коз * Кл.б. (2.7)

Визначаємо коефіцієнт дружності повені, Кд

Для чого визначаємо категорію рельєфу:

a = iл / iтіп (2.8)

знаходимо типовий ухил

iтіп = 25 / OF + 1 = 25 / O0,79 + 1 = 18,66% 0 (2.9)

тоді за формулою 2.8 отримуємо

a = 4 / 18,66 = 0,21

0,21 <1, значить категорія рельефа- III

По таблиці 14, сторінка 6 знаходимо коефіцієнт Кд

Кд = 0,006

Визначаємо розрахунковий шар сумарного стоку, hр

hр = К * h0 (2.10)

де, К-модульний коефіцієнт

К = Сv * Ф + 1 (2.11)

де, Сv- коефіцієнт варіації шару стоку, визначається за додатком 3, сторінка 3

Сv = 0,3

Ф- відхилення кривої ВП від середнього значення Сv = 1, знаходимо по таблиці 16, сторінка 6, для чого розраховуємо коефіцієнт асиметрії Сs

Сs = 3 Сv = 3 * 0,3 = 0,9

Далі

Ф = 2,45

За формулою 2.11 розраховуємо модульний коефіцієнт

К = 0,3 * 2,45 + 1 = 1,73

h0- вихідна величина стоку, відповідна конкретному територіальному району. Приймається за додатком 2, сторінка 2.

h0 = 180 мм

Так як грунти глинисті, то

h0 = 180 * 1,1 = 198 мм

За формулою 2.10 розраховуємо hр

hр = 1,73 * 198 = 342,54

За формулою 2.7 розраховуємо витрату від талих вод

Qсн = 0,006 * 342,54 * 0,79 / (0,79 + 1) 0,25 = 1,62 / 1,16 = 1,4 м3 / с

7

2.3 З урахуванням акумуляції стоку

Вичерчуємо живий перетин

Н = 168,75-165,5 = 3,25

iАС = 1 / 0,0178 = 56

IВС = 1 / 0,0089 = 112

 Рисунок 2.1 Живе перетин

Визначаємо обсяг дощового стоку

W = 1000 * Ар * ар * F * tф (2.12)

Де, tф- розрахункова тривалість опадів, що формують злива годинної тривалості. Визначається за таблицею 12, сторінка 5

tф = 30 хв

Тоді

W = 1000 * 1,12 * 0,55 * 0,79 * 30 = 14599 м3

Визначаємо обсяг ставка

Wп = 220 * В * h2 / i0 (2.13)

Для Qр = 2,5?Vдоп = 0,5 м / с

Звідси знаходимо площа перетину ставка

w = Q / V = ??2,5 / 0,5 = 5 м2 (2.14)

Визначаємо глибину ставка

h = Ow * 2 / H = O5 * 2/168 = 0,2 м (2.15)

Далі, за формулою 2.13, розраховуємо обсяг ставка

Wп = 220 * 34 * 0,22 / 4 = 75 м3

Визначаємо витрату з урахуванням акумуляції

Qак = Qл [1- (Wп / W) 0.75] = 2,5 [1- (75/14599) 0,75] = 2,45 м3 / с (2.16)

Висновок: похибка становить менше 5%, акумуляцію враховувати не треба. Отже приймаємо Qр = 2,5 м3 / с.

8

3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК МАЛОГО МОСТУ

 Малюнок 3.1 Живе перетин русла

Вичерчуємо живий перетин

Qл = Qр = 2,5 м3 / с

n = 0,033 m = 0,46

Поздовжній ухил логу 4% 0 =

= 0,004

Грунт - глини

Задаємося побутової глибиною

hб = m3OК / I (3.1)

де, m- руслової коефіцієнт. Він визначається за таблицею 1, сторінка 7

m = 0,45

К модуль витрати. Визначається за формулою

К = Qр / Oiл = 2,5 / O0,004 = 39,7 м3 / с (3.2)

I- сума котангенсів

I = m + n = 1 / 0,0178 + 1 / 0,0083 = 56 + 112 = 168 (3.3)

Далі розраховуємо за формулою 3.1 побутову глибину

hб = 0,463O39,7 / 168 = 0,29 м

Визначаємо пропускну здатність живого перетину

Q = w * V (3.4)

де, w- площа живого перетину

w = (hб2 / 2) I = (0,292 / 2) 168 = 7,06 м2 (3.5)

V- швидкість потоку

V = СOR * i (3.6)

де, С- коефіцієнт Шезі. Визначається по малюнку 5, сторінка 7, для чого знаходимо гідравлічний радіус R

R = hб / 2 = 0,29 / 2 = 0,15 (3.7)

Визначаємо коефіцієнт Шезі

С = 15

За формулою 3.6 визначаємо швидкість потоку

V = 15O0,15 * 0,004 = 0,37 м / с

Далі за формулою 3.4 визначаємо пропускну здатність

Q = 7,06 * 0,37 = 2,6 м3 / с

Розбіжність між Q і Qрсоставляет менше 5%, отже приймаємо

Qр = 2,5 м3 / с

Будуємо таблицю w = | (hб)

 h б w З R Q

 0,24 4,84 13 0,12 1,4

 0,29 7,06 15 0,15 2,6

 0,34 9,71 17 0,17 4,3

9

 h б м

 Q м 3 / с

5

4

1

 0,35

 0,30

 0,25

 0,20

Будуємо графік за даними таблиці (рисунок 2, сторінка 7)

За вихідного витраті Q = 2,5 м3 / с визначаємо побутову глибину hб = 0,28 м

Робимо перевірку розбіжності не більше 5%

Для hб = 0,28 м ? Q = 2,17 м3 / с

Розбіжність 5% 2,5 * 0,05 = 0,125; 2,5-2,17 = 0,33 - умова виконана.

Визначаємо критичну глибину

hк = aV2 / g (3.8)

де, V- швидкість течії води в потоці

V = Vдоп5Ohб (3.9)

де, Vдоп- допускається швидкість течії води в залежності від глибини потоку. Знаходимо за таблицею 2, сторінка 7.

Vдоп = 3 м / с

За формулою 3.9 визначаємо V

V = 35O0,28 = 2,33 м / с

За формулою 3.8 визначаємо hк

hк = 1 * 2,332 / 2 * 9,81 = 0,26 м

Визначаємо форму водозливу

отже форма водозливу - затоплена.

 Рисунок 3.2 Гідравлічна схема протікання води через мале штучна споруда з затопленим водозливом

Визначаємо ширину моста У

В = Qр / m hбV (3.10)

де, m- коефіцієнт стиснення потоку

m = 0,8%

За формулою 3.10

В = 2,5 / 0,8 * 0,28 * 2,33 = 4,8 м

10

Обчислюємо величину підпору води перед спорудою

Н = hб + V2 / 2gj2 = 0,28 + 2,332 / 2 * 9,81 * 0,952 = 0,59 м (3.11)

де, j- швидкісний коефіцієнт

j = 0,95%

Малюнок 3.3 Розрахункові схеми залізобетонного моста з вертикальними стінками підвалин

Визначаємо висоту моста

Нм = Н + Г + З (3.12)

де, Г- Підмостовий габарит, для несудоходной річки Г = 0,25 м

С- висота будівельної конструкції, визначається за додатком 3, сторінка 7

С = 0,46 м

За формулою 3.12

Нм = 0,59 + 0,25 + 0,46 = 1,3 м

Визначаємо довжину моста

L = В + 2mH + 2а + 2Р (3.13)

де, а- відстань від вершини конуса до вершини мосту, а = 0,15-0,5 м

Р- величина зазору, не менше 10 см

Тоді за формулою 3.13

L = 4,8 + 2 * 1,5 * 1,3 + 2 * 0,1 + 2 * 0,5 = 9,2 м

Висновок: Величина типового прольоту більше, ніж величина прогонової, отже швидкість не уточнюємо.

11

4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБ

4.1 безнапірний режим

Коефіцієнт накопичення труби S = ??H / d ? 1,2

Тип оголовка - I

n = 0,013

Малюнок 4.1 безнапірний режим протікання води в трубі

Підбираємо параметри труби

Якщо d = 1 м, то за таблицею 2, сторінка 8, при Qр = 2,5 м3 / с, Н = 2,47 м

S = 2,47 / 1,0 = 2,47> 1,2

Отже d = 1 не беремо.

Якщо d = 1,5 м, то Н = 1,30 м, тоді

S = 1,30 / 1,5 = 0,87 <1,2

Отже умова виконана. Призначаємо діаметр d = 1,5 м.

По таблиці 3, сторінка 8 знаходимо швидкість течії потоку в трубі

V = 2,9 м / с

Визначаємо висоту стиснення потоку води в трубі при вході

hсж = 0,78hк (4.1)

де, hк- критична глибина потоку води в трубі, визначається в таблиці 1, сторінка 8 по співвідношенню hк / d. Для цього треба знайти співвідношення Q2 / gd5

Q2 / gd5 = 2,52 / 9,81 * 1,55 = 0,28 (4.2)

Звідси hк / d = 0,40, отже

hк = 0,40 * 1,5 = 0,6 м (4.3)

За формулою 4.1 визначаємо

hсж = 0,78 * 0,6 = 0,47 м

Знаходимо співвідношення

hсж / d = 0,47 / 1,5 = 0,31 (4.4)

Звідси, по таблиці 1, сторінка 8 визначаємо площу стиснення потоку води в трубі

wсж = 0,196d2 = 0,196 * 1,52 = 0,44 м2 (4.5)

Визначаємо величину підпору води перед спорудою

Н = hсж + Q2 / 2gj2wсж2 = 0,47 + 2,52 / 2 * 9,81 * 0,572 * 0,442 = 5,7 м (4.6)

Знаходимо швидкість потоку води на виході

Vвих = Qр / wвих (4.7)

Де, wвих- площа потоку води на виході, визначається як wвих = | (hвих)

Знаходимо критичний ухил

Ік = Q2 / wк2Ск2Rк (4.8)

Перевіряємо умову iл = i0 ? ік

Для чого визначаємо співвідношення

hк / d = 0,6 / 1,5 = 0,4 (4.9)

по таблиці 1, сторінка 8 знаходимо:

wк = 0,293d2 = 0,293 * 1,52 = 0,66 м2 (4.10)

Rк = 0,214d = 0,214 * 1,5 = 0,32 м (4.11)

Визначаємо коефіцієнт Шезі

Ск = 66

Тоді за формулою 4.8

Ік = 2,52 / 0,662 * 662 * 0,32 = 0,010 = 10% 0

0,010> 0,004

отже умова виконується. Тоді

hвих = (0,8 + 0,85) hк = (0,8 + 0,85) 0,6 = 0,99 м (4.12)

визначаємо співвідношення

hвих / d = 0,99 / 1,5 = 0,66

по таблиці 1, сторінка 8 визначаємо

wвих = 0,540d2 = 0,540 * 1,52 = 1,22 м2

Далі за формулою 4.7 визначаємо швидкість на виході

Vвих = 2,5 / 1,22 = 2,05 м / с

Висновок: Vвих = 2,05 м / с, то за додатком 1, таблиці 1, сторінка 9, зміцнення виробляємо поодиноким науковістю на моху (шар моху не менше 5 см) з кругляка розміром 15 см.

4.2Полунапорний режим протікання води в дорожніх трубах

Малюнок 4.2 напівнапірному режим протікання води в дорожніх трубах

По таблиці 2, сторінка 8 знаходимо Н

Н = 2,47

Звідси

S = Н / d = 2,47 / 1 = 2,47> 1,2 (4.13)

Отже умова виконана.

Знаходимо швидкість течії (дивись попередні розрахунки)

V = 5,1 м / с

Розглядаємо умова i0? iw

iw = Q2 / wт2Ст2Rт (4.14)

де, Rт- гідравлічний радіус, знаходиться за формулою

Rт = Rт / 2 = ? = 0,25 м (4.15)

По таблиці 1, сторінка 8 знаходимо

Wт = 0,332

Ст = 62

Звідси за формулою 4.14 знаходимо

iw = 2,52 / 0,3322 * 622 * 0,25 = 0,059

i0 Висновок: Умова не виконується, отже подальший розрахунок в даному режимі даремний.

13

4.3 Напірний режим

Коефіцієнт наповнення труби-відношення S = Н / d> 1,4, умова i0 Задаємося орієнтовною довжиною труби 24 м, діаметр 1 м, тип оголовка I (за таблицею 2).

Малюнок 4.3 Напірний режим протікання води в дорожніх трубах

По таблиці 2, сторінка 8 виводимо співвідношення S = Н / d = 2,47 / 1 = 2,47> 1,4 умова виконана.

Знаходимо швидкість течії води

V = 2,7 м / с

Визначаємо за формулою 4.14

iw = Q2 / wт2Ст2Rт = 2,52 / 0,3322 * 622 * 0,25 = 0,059> 0,004

i0 Визначаємо величину підпору води

Н = нзад + L (iw- i0) = 2,47 + 24 (0,059-0,004) = 3,79 м (4.16)

Визначаємо швидкість на виході при Е = 0,6 ... 0,9

Vвих = Q / Еwт = 2,5 / 0,9 * 0,332 = 8,3 м / с (4.17)

Висновок: За показниками швидкості на виході і зміцнення русла труби вибираємо безнапірний режим, як більш економічний.

14

5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ розрахунку фільтрів насипом

(Насип напірна)

Дано: i0 = 0,004; Qр = 2,5 м3 / с; грунт- глини; В = 8; m = 1,5; дорожній будівельний матеріал-камінь круглий ? 40 см

Малюнок 5.1 Напорная фільтруюча насип

Приймаємо висоту насипу Нн = 4,0 м;

Знаходимо швидкість течії за формулою Дарсі

V = КфOI (5.1)

Н

h

Де, Кф- коефіцієнт фільтрації, визначаємо за таблицею 1, сторінка 9 залежно від середнього діаметра каменів і їх характеристики.

Кф = 0,50 м / с

Де, вниз- ширина насипу по низу; hб- побутова глибина води на виході; Н глибина підпору води перед входом; i0- природний ухил в місці переходу (i0> 0).

Визначаємо ширину насипу по низу

Вниз = В + 2m Нн + 2а = 8 + 2 * 3 * 4 + 2 * 0,5 = 33 м (5.2)

Перевіряємо умову стійкості основи на неразмиваємость

Н ? Вниз / С1 = 33 / 3,5 = 9,43 м

Де, С1 досвідчений коефіцієнт, що залежить від виду грунту. Визначається за таблицею 2, сторінка 9.

Знаходимо побутову глибину. Для цього визначаємо п'єзометричний ухил (формула 3.3)

I = 70 / 7,5 + 140 / 7,5 = 28

Знаходимо модуль витрати (формула 3.2)

К = Q / Oi = 2,5 / O0,004 = 39,7

По таблиці 1, сторінка 7 знаходимо руслової коефіцієнт

m = 0,55

Далі за формулою 3.1 визначаємо побутову глибину

hб = 0,553O39,7 / 28 = 0,62 м

Знаходимо площа поперечного перерізу

w = Q / КфO [(Нкн- hб) / Вниз] + ik = 2,5 / 0,5O [(3,5-0,62) / 33] + 0.004 = 16,7 м2 (5.3)

Знаходимо висоту кам'яної начерки

w = mср * Нкн2 (5.4)

Звідси

НКН = Ow / mср (5.5)

Де,

mср = I / 2 = 28/2 = 14 (5.6)

Тоді за формулою 5.5

НКН = O15,3 / 6,65 = 1,09 м

Знаходимо ширину фільтрації потоку

ВФ = 2 mсрНкн = 2 * 14 * 1,09 = 30,5 м (5.7)

Знаходимо значення питомої витрати

g = Q / ВФ = 2,5 / 30,5 = 0,08 (5.8)

при gн = (0,25 ... 1,0), отримуємо, що gн> g, отже приймаємо g = 0,25.

Обчислюємо ширину фільтраційного потоку

ВФ = Q / g = 2,5 / 0,25 = 10 м (5.9)

Знову знаходимо висоту кам'яної начерки

НКН = 2w / ВФ = 2 * 16,7 / 10 = 3,34 м (5.10)

Уточнюємо коефіцієнт крутизни укосу кам'яної начерки

mср = w / Нкн2 = 16,7 / 3,342 = 1,5 (5.11)

Призначаємо крутизну укосу кам'яної начерки 1: 3.

Визначаємо розрахункову глибину води при виході з споруди

hр = (НКН + hб) / 2 = (3,34 + 0,62) / 2 = 1,98 м (5.12)

Визначаємо площу фільтраційного потоку на виході з споруди

Wф = mсрhр2 = 3 * 1,982 = 11,76 м2 (5.13)

Знаходимо середню швидкість потоку на виході з споруди

Vср.р = Q / wфрЕ = 2,5 / 11,76 * 0,46 * 0,9 = 0,59 м / с (5.14)

Знаходимо розрахункову швидкість

Vр = 1,7 Vср.р = 1,7 * 0,59 = 1 м / с (5.15)

Висновок: По таблиці 1, додатки 1, сторінка 9 призначаємо тип зміцнення доданої частини грунтової основи, як одерновка плазом (на щільному підставі).

16

6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК Канал

6.1 Права канава

Дані: коефіцієнт откоса- 3; ухил місцевості-19% 0; грунт- глини.

Визначаємо витрату

Q = 87,5ачF = 87,5 * 0,70 * 0,04 = 0,3 м3 / с (6.1)

Де, ач- годинна інтенсивність зливи (таблиця 1, сторінка 4)

ач = 0,70 мм

F- водозбірна площа канави

F = 0,04 км2

По таблиці 2, сторінка 7 визначаємо допустиму швидкість

Vдоп = 1,2 м / с

Визначаємо площу живого перетину

w = Q / Vдоп = 0,3 / 1,2 = 0,25 м2 (6.2)

Визначаємо глибину канави

hк = Ow / m = 0,25 / 3 = 0,29 м (6.3)

Визначаємо ширину канави

в = 2mh = 2 * 3 * 0,29 = 1,74 м (6.4)

Знаходимо змочений периметр

х = 2hO1 + m2 = 2 * 0,29O1 + 32 = 1,83 м (6.5)

Знаходимо гідравлічний радіус і коефіцієнт Шезі

R = w / г = 0,25 / 1,83 = 0,14 м (6.6)

С = R1 / 6 / 0,019 = 38 (6.7)

Знаходимо поздовжній ухил

Іпр = Vдоп2 / С2R = 1,22 / 382 * 0,14 = 0,007 (6.8)

Визначаємо швидкість течії потоку

V = СORi = 38O0,14 * 0,007 = 1,2 м / с (6.9)

Висновок: За додатком 1, сторінка 9, тип зміцнення буде одерновка в стінку.

Малюнок 6.1 Канава

6.2 Ліва канава

Дані: коефіцієнт откоса- 3; ухил місцевості-30% 0; грунт- глини.

Знаходимо годинну інтенсивність зливи і водозбірну площа канави

ач = 0,70 мм

F = 0,05 км2

Знаходимо витрата (формула 6.1)

Q = 87,5 * 0,70 * 0,05 = 3,1 м3 / с

По таблиці 2, сторінка 7

Vдоп = 0,85 м / с

Визначаємо площу живого перетину (формула 6.2)

w = 3,1 / 0,85 = 3,7 м2

Визначаємо глибину і ширину канави (формули 6.3 і 6.4)

hк = O3,7 / 3 = 1,11 м

в = 2 * 3 * 1,11 = 6,7 м

Знаходимо змочений периметр (формула 6.5) 17

х = 2 * 1,11O32 + 1 = 7,02 м

Визначаємо коефіцієнт Шезі і гідравлічний радіус (формула 6.7 і 6.6)

R = 3,7 / 7,02 = 0,53 м

С = 0,531 / 6 / 0,03 = 28,9

Знаходимо поздовжній ухил (формула 6.8)

Іпр = 0,852 / 28,92 * 0,53 = 0,0016

Визначаємо швидкість течії потоку (формула 6.9)

V = 28,9O0,53 * 0,0016 = 0,85 м / с

Висновок: За додатком 1, сторінка 9, тип зміцнення буде одерновка плазом (на щільному підставі.

18

7 Список використаних джерел

1 Бабков В.Ф., Андрєєв О.В., «Проектування автомобільних доріг у 2-х частинах» Ч.I-II підручник для вузів-Видання 2-е, перероблене і дополненное- М .: Транспорт, 1987-368 з .

2 Довідник інженера дорожника, «Проектування автомобільних доріг» -М.: Транспорт, 1989-415 с.

3 СниП 2.05.02-93 «Автомобільні дороги», Держбуд СРСР-М .: ЦІТП, 1987-50 с.

19

ВСТУП

Штучні споруди служать для пропуску води через дорогу. Їх правильний розрахунок забезпечує безпеку експлуатації автодоріг. Як малих штучних споруд служать малі мости, труби, фільтруючі насипи, а також водовідвідні канави. Для їх розрахунку використовуються гідрологічні та гідравлічні розрахунки. Мета даних розрахунків визначення витрат (зливовий, від талих вод та ін.), Швидкості потоку води через споруди, визначення розмірів споруд і вибір типу укріплень укосів і русел, а також будівельних матеріалів.

© 8ref.com - українські реферати