На головну

 Проект внутрішньогосподарського землеустрою - Геодезія

 Міністерство сільського господарства РФ

 Новочеркаська державна меліоративна академія

 Геодезичні роботи при землеустрій

 Складання технічного проекту

 внутрішньогосподарського землеустрою

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 для складання курсового проекту

 (Для студентів очного навчання за спеціальністю

 310900 - "Землевпорядкування")

 Новочеркаськ - 2001

Методичні вказівки складені ст. викладачем кафедри "Землевпорядкування" НГМА Є.П. Лук'янченко, асистентом кафедри "Землевпорядкування" І.А. Петрової, розглянуті кафедри "Землевпорядкування" протокол № __ від _______ р і рекомендовані до видання методичною комісією факультету землеустрою, протокол № __ від ________ р

Рецензенти:

В.М. Зубов - к.т.н., доцент кафедри "Геодезія" НГМА.

Зміст, порядок складання та

оформлення курсового проекту

Для проведення різних землевпорядних заходів необхідно мати інформацію про розміри, форму, місце розташування земельних ділянок та різних елементів організації території. З цією метою складають план землекористування ТОО (АТ), призначений для визначення площ ділянок різними способами та розробка технічного проекту внутрішньогосподарського землеустрою.

Розгляд цих питань при вивченні дисципліни "Геодезичні роботи при землеустрій" передбачає складання студентом курсового проекту "Складання технічного проекту внутрішньогосподарського землеустрою".

Для виконання курсового проекту студенту видається завдання за варіантом.

У відповідності з варіантом, на основі плану землекористування масштабу 1: 10000, геодезичних даних по межах землекористування, відомостей обчислення площ і відповідно до ескізним проектом складають технічний проект внутрішньогосподарського землеустрою ТзОВ "МИР" і готують необхідні геодезичні дані для перенесення проекту в натуру.

За ескізним проектом передбачено запроектувати:

- На орних землях північній частині землекористування - чотири поля польової сівозміни, скотопрогон, польову дорогу і спрямити ламанукордон вигоном і ріллею;

- На орних землях південній частині землекористування - пятіпольнийовочевої сівозміна, сад, три поля польової сівозміни та польові дороги.

Всі польові дороги мають проектну ширину 5 м.

При технічному проектуванні слід уточнити положення меж і площ проектованих ділянок, визначити необхідні геодезичні дані для правильного розташування проектованих ділянок в натурі.

Відповідно з необхідною точністю проектованих площ характером меж ділянок запроектувати:

- Поля овочевого севооборота- аналітичним способом;

- Поля польової сівозміни в південній частині землекористування - графічним способом;

- Поля польової сівозміни в північній частині землекористування - механічним способом.

Проектні рішення розробляються студентом самостійно з використанням цих методичних вказівок.

У відповідність з навчальним планом студенти пред'являють до захисту пояснювальну записку і практичне рішення, оформлення яких має здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ та у відповідності з діючими умовними знаками, застосовуваними в землеустрій.

1 Складання та оформлення

топографічної основи проектного плану

На аркуші креслярського паперу за допомогою лінійки Дробишева побудувати сітку квадратів зі сторонами 10 см. Точність побудови сітки перевірити вимірником по діагоналі і сторонам квадратів (допустима розбіжність 0,2 мм).

За координатами (додаток А) нанести вершини меж землекористування.

Користуючись абрисами теодолитной зйомки (додаток Б), нанести контури ситуації і горизонталі відповідно до малюнка 1.

Викреслити:

- Координатну сітку - синьою тушшю (товщина лінії 0,1 мм) і підписати,

- Межі землекористування - чорною тушшю (товщиною 0,2 мм);

- Межові знаки - гуртками (діаметр не більше 1,2 мм),

- Умовні знаки сільськогосподарських угідь (розріджено в 2 рази).

Близько середини кожної лінії кордону з зовнішнього боку вказати румб і міру лінії (у вигляді дробу).

2 Способи визначення площ

2.1 Визначення площ ділянок аналітичним способом

2.1.1 За координатами вершин обчислити площі:

- Південній частині землекористування, присадибних земель;

- Північній частині землекористування; виробничого центру (таблиця 1).

Робочі формули:

Таблиця 1 - Відомість обчислення площ

 Вершини Координати Різниці координат Твори

 X Y

 X i-1 - X i + 1

 Y i + 1 - Y i-1

 Y i (X i-1 - X i + 1)

 X i (Y i + 1 - Y i-1)

 S = 0.0 S = 0.0 2Р = 2Р =

1: 10000

Малюнок - 1

2.1.2 Згідно з малюнком 2, за результатами вимірювань в натурі (додаток Б), обчислити площу сінокосу зі ставком і площа проектованої дороги в овочевій сівозміні.

Малюнок 2

Площа сінокосу зі ставком обчислити за формулою

Площа проектованої дороги обчислити за формулою

2.1.3 Згідно з малюнком 3, за результатами вимірювань в натурі (додаток Б), обчислити площу лісу

Малюнок 3

Площа лісу обчислити за формулою

2.2 Визначення площі ділянок графічним способом

Графічний спосіб визначення площ полягає в тому, що ділянки, зображені на плані, розбивають на трикутники, в яких висоти по величині близькі до підстав. Знаючи висоту і підстава, обчислюють площу.

Для контролю та підвищення точності обчислень площа кожного трикутника визначають двічі: по двох різних підставах і висот. Допустимість розбіжності між двома значеннями площі визначають за формулою

,

де М - знаменник чисельного масштабу плану;

Р - площа трикутника, га.

Для визначення площ невеликих криволінійних ділянок застосовують палетки.

Малюнок 4

Квадратна палетка (малюнок 4а) - це сітка квадратів зі сторонами 1-2 мм. Площа ділянки визначається підрахунком квадратів палетки, накладеної на фігуру. Рекомендується при визначенні площ ділянок не більше 2 см2на плані.

Паралельна палетка (малюнок 4б) - це ряд паралельних ліній, проведених на відстані 2 мм. Палетку накладають на ділянку так, щоб крайні її точки k і l були розташовані між її лініями. Вимірявши, середні лінії трапецією ab, cd, ef у масштабі плану і помноживши їх суму на відстань між лініями палетки, отримують площа ділянки. Рекомендується при визначенні площ до 10 см2на плані.

Щоб не виконувати обчислень будують спеціальну шкалу - масштабну палетку (малюнок 4в), за якою визначають площа ділянки, знаючи суму середніх ліній. Розрахуємо підставу шкали для масштабу 1: 10000. При відстані між паралельними лініями 2 мм і при довжині шкали 1 см площа буде дорівнює 20 '100 = 2000 м2 = 0,20 га. Отже, кожному сантиметру шкали буде відповідати 0,20 га на місцевості. Ліве підставу шкали ділять на 10 частин. Після того як сума середніх ліній набрана в розчин циркуля, визначають площу за шкалою так само, як відстань по лінійному масштабу.

Точність одноразового визначення площ квадратної і паралельної палетками в середньому характеризується формулою

,

де М - знаменник чисельного масштабу плану;

Р - площа фігури, га.

2.2.1 Згідно з малюнком 5 визначити графічним способом площа ріллі східній частині поля VII.

Малюнок 5

Площа ріллі східній частині поля VII обчислити за формулою

2.2.2 Побудувати паралельну і масштабну палетки для масштабу плану і, користуючись ними, визначити площі ставків в північній та південній частині землекористування.

2.3 Визначення площ ділянок механічним способом

2.3.1. Визначення ціни діленняпланіметрії

Виконавши перевірку основного геометричного умови планіметрії, визначаємо ціну діленняпланіметрії шляхом обводу двох квадратів координатної сітки, по два обводу при кожному положення полюса. Ціну діленняпланіметрії визначаємо за формулою

,

де S - площа квадратів координатної сітки;

nср- середнє значення різниці відліків.

Ціну поділки p висловлюють чотирма-п'ятьма значущими цифрами в залежності від величини першої цифри

2.3.2. Складання кальки контурів

Розділити масив ріллі в північній частині землекористування на ділянки відповідно до малюнком 6, при цьому межі між ними провести олівцем (лінії NK і 23 - L паралельні лінії 13 - 12), позначити номери контурів. Вкраплення контури позначити тим же номером, що й основний контур з додаванням індексу "а", "б" і т.д.

Малюнок 6

2.3.3. Визначення площ контурів планіметрії.

Визначити площа кожного контуру двома обводами планіметрії при одному положенні рахункового механізму.

Площі вкраплених контурів визначити планіметрії способом повторень (3-4 повторення), знімаючи звіти перед першим обводом і після останнього; різниця звітів розділити на число обводів.

Площі ділянок угідь обчислити за середнім значенням ціни діленняпланіметрії, округляючи значення площ до 0.01 га.

Невязку визначити за формулою fp = a Рвич- Ртеор порівняти її з допустимою

де р - ціна діленняпланіметрії;

n - число контурів, площі яких визначають планіметрії;

М - знаменник чисельного масштабу плану;

Р - загальна площа ділянки.

Якщо нев'язка допустима, розподілити її з протилежним знаком площам угідь.

Результати обчислень зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2 - Відомість обчислення площ планіметрії

 Планіметр № R = Р =

 Кон-тури Назва угідь Відліки по ролику

 П 2 - П 1

 П 3 - П 2 Сер. з різниці вичес. площ., га Поправки, га Зав'язнув. площ., га Площ. вкрап. кін., га Площ. угідь., га

 1. Пр. центр.

 2.

 2а.

 Вигін

 Ставок

 3. Косовиця

 4. Рілля

 5. Рілля

 6.

 6а.

 Рілля

 Вересень. заб.

7

 7а.

 Рілля

 Вересень. Заб.

 Разом: a Р =

 f p = a Р =

 Р теор =

 f p =

 f p доп =

3 СКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ внутрішньогосподарського землевпорядження

На основі плану землекористування масштабу 1: 10000, геодезичних даних по межах землекористування, відомостей обчислення площ і за ескізним проектом відповідно до малюнком 7 скласти технічний проект внутрішньогосподарського землеустрою ТзОВ "МИР" і підготувати необхідні геодезичні дані для перенесення проекту в натуру.

Ескізний проект внутрішньогосподарського землеустрою

ТОО "Мир" Аксайського району Ростовської області

Малюнок 7.

За ескізним проектом передбачено запроектувати:

- На орних землях північній частині землекористування - чотири поля польової сівозміни, скотопрогон, польову дорогу і спрямити ламанукордон між пасовищем і ріллею;

- На орних землях південній частині землекористування - пятіпольнийовочевої сівозміна, сад, три поля польової сівозміни та польові дороги.

Всі польові дороги мають проектну ширину 5 м.

При технічному проектуванні слід уточнити положення меж і площ проектованих ділянок, визначити необхідні геодезичні дані для правильного розташування проектованих ділянок в натурі.

Відповідно з необхідною точністю проектованих площ характером меж ділянок запроектувати:

- Поля овочевого сівозміни - аналітичним способом;

- Поля польової сівозміни в південній частині землекористування - графічним способом;

- Поля польової сівозміни в північній частині землекористування - механічним способом

3.1 Проектування ділянок аналітичним способом

При аналітичному проектуванні ділянок довжини проектних ліній обчислити з точністю до 0,01 м, а площі до 0,01 га.

При розрахунках для значень тригонометричних функцій після коми утримувати 5 знаків.

3.1.1 Проектування кварталу саду

Проектна площа кварталу саду (включаючи площу дороги) задається викладачем.

3.1.1.1 Скласти схему згідно з малюнком 8, провівши на ній лінію 8-Д, паралельну лінії 3-4, і виписати вихідні дані.

Рисунок 8

3.1.1.2 За дирекційний кутах обчислити кути трикутника 8-Д-7

3.1.1.3 З рішення трикутника 8-Д-7 знайти боку l і ??a

3.1.1.4 Обчислити відсутню площа 8-Д-7, округливши її до цілих квадратних метрів:

Контроль:

3.1.1.5 Обчислити відсутню площа трапеції 8-Д-С-В (як різниця між заданою проектною площею саду і площею трикутника 8-Д-7)

3.1.1.6 Відсутню по заданому значенню площа, запроектувати трапецією (таблиця 2), попередньо обчисливши вихідні кути b і g.

3.1.1.7 Проконтролювати площа саду за сумою площ двох трикутників (8-7-С і 8-С-В). Розбіжність з проектною площею не повинно перевищувати 0.02га.

3.1.1.8 Визначити склад ділянки саду по угіддях: площа дороги

Pдор = 5м d

Рсада = Рзадан- Рдор

Всього ....

Запроектований квартал саду і дорогу вздовж лінії 8-11 нанести на план землекористування і написати на ньому обчислені проміри l + с і d

3.1.2 Проектування овочевого сівозміни

Площа чистої ріллі овочевого сівозміни Р1 (не рахуючи площ сінокосу, ставка і дороги) задається викладачем

3.1.2.1 Скласти схему згідно з малюнком 9 ділянки овочевого сівозміни та виписати на ній наявні вихідні дані.

Рисунок 9

3.1.2.2 Провести на плані землекористування дорогу вздовж лінії 9-10 і визначити загальну площу ділянки овочевого сівозміни Р, що включає площу чистою ріллі Р1, площа сінокосу зі ставком Р2 і площа дороги РЗ

3.1.2.3 Обчислити довжину проектної лінії S1-МПО формулою

При обчисленнях у всіх проміжних творах утримувати 5 значущих цифр.

Таблиця 3 - Проектування саду і полів овочевого сівозміни

 Найменування ділянок Сад Овочевий сівозміну

 Формула V IV III II

а

 а 2

 РДА

 2РМ 2

b

g

 ctgb

 ctgg

 ctgb + ctgg

 2P (ctgb + ctgg)

 a 2 - 2P (ctgb + ctgg)

 b = O (а 2 - 2Р (ctgb + ctgg)

 a + b

 h = 2P / (a ??+ b)

 cosecb

 cosecg

 с = h cosecb

 d = h cosecg

Примітка: При обчисленнях звертати особливу увагу на знаки котангенсів.

3.1.2.4 З рішення прямої геодезичної задачі обчислити координати проектної точки М

Контроль:

Якщо розбіжності між значеннями координат допустимі, обчислити середні значення Хм, Yм

3.1.2.5 За обчисленими координатами точки М і координатами точки 10 знайти дирекційний кут і довжину проектної лінії 10-М (результати обчислень зводимо в таблицю 4.

Таблиця 4

 Позначення

 Значення

 Величин Позначення

 Значення

 величин

 1.

 y m 9. a

 2. Y10 10.

 S = O (DХ 2 + DY 2)

 3.

 Dy = y m - y10 Контроль

 4. Хм 11. sina

 5. X10 12. S = DY / sina

 6. DХ = Хм-Х10 13. cosa

 7. Tg r 14. S = DX / cosa

 8. r (румб)

3.1.2.6 За дирекційний кутах обчислити внутрішні кути з контролем за сумою кутів чотирикутника:

3.1.2.7 Отримані проектні лінії Si-м, Sio-м і кути b і g виписати на схему відповідно до малюнка 8

3.1.2.8 Для контролю проектування обчислити аналітичним способом площа ділянки овочевого сівозміни як суму площ двох трикутників за формулою.

Розбіжності з проектною площею не повинно перевищувати 0,02 га.

3.1.3 Проектування рівновеликих полів овочевого сівозміни.

3.1.3.1 Обчислити площа ріллі, що припадає на одне поле овочевогосівозміни до 0,01 га за формулою:

Рос = Р1 / 5,

де Р1- задана площа чистої ріллі.

3.1.3.2 Перед обчисленнями скласти схему відповідно до малюнка 10.

Рисунок 10

Поля овочевого сівозміни запроектувати у формі трапецій в такій послідовності: V, VI, III, II, I. Межі полів V і VI повинні бути паралельні лінії 10-М, а межі полів II і III - лінії l-2. Так як проектування ведеться за площею чистої ріллі, перед проектуванням обчислюють вихідне підставу трапеції V поля

Результати проектування полів овочевого сівозміни представити в таблиці 3.

3.1.3.3 Для контролю обчислити площа ділянки I поля, що включає ріллю і сінокіс зі ставком, за сумою площ двох трикутників відповідно з малюнком 11. Розбіжності з проектною площею ділянки не повинно перевищувати 0,02 га.

Малюнок 11

При обчисленні боку врахувати, що вона коротша боку Сl на величину 5 cosecb9, т. Е. С'1 = С1 5 cosecb9

Контрольна площа чистої ріллі поля I

Р = 1/2 (b1с'1sinb9 + aldlsinb) - P2,

де Р2 площа сінокосу зі ставком.

3.1.3.4 Виписати обчислені значення сторін полів на схему відповідно до малюнка 10, запроектовані поля нанести на план землекористування та підписати проміри, необхідні для перенесення проекту в натуру.

3.2 Проектування полів графічним способом.

У нижній частині землекористування, відповідно до ескізного проекту, запроектувати графічним способом три поля польової сівозміни і дві польові дороги: від точки 10 до лінії 3-4 і вздовж лінії 8-11.

Поля V та VI запроектувати в західній частині ділянки (лініями, паралельними 3-4), кордон східній частині поля VII (польова дорога) паралельна довгою межі лісу і ріллі.

3.2.1 Скласти схему відповідно до малюнка 12 південній частині землекористування.

3.2.2 Визначити проектні площі доріг:

- Від точки 11 до саду: P1 = 5 S11-В

- Від точки 10 до лінії 3-4: P2 = 5 S10-K

Нанести дороги на план землекористування.

Рисунок 12

3.2.3 Обчислити площу чистою ріллі південній частині землекористування, виключивши із загальної площі, обчисленої за координатами, площі: присадибних земель, ділянки овочевого сівозміни, саду, лісу і двох проектованих доріг:

Рпаш = Рюж- (Рос + Ро.с. + Рсад + Рлес + Рдор)

3.2.4 Обчислити площу чистою ріллі, що припадає на кожне поле сівозміни:

Рполя = Рпаш / 3

3.2.5 Запроектувати графічним способом східну частину поля VII лінією, що виходить із точки 10 і паралельної заданої межі лісу і ріллі відповідно до малюнком 12.

Площа цієї частини поля VII визначити як площа трьох трикутників з включенням площі контуру лісу і дороги від точки 10 до лінії 3-4 і з подальшим включенням площі лісу і дороги із суми площ трьох трикутників:

РVII = РD1 + РD2 + РDЗ-Рлес-Р2

3.2.6 Визначити залишилася площа ріллі, призначену для західної частини поля VII, полів VI і V:

Р = Рпаш- PVII

3.2.7 На плані землекористування через точки 6, 11, 5 провести лінії, паралельні лінііЗ-4, відповідно до малюнком 12. Площі утворилися чотирьох опорних трапецій визначити графічним способом і пов'язати з проектною площею Р (таблиця 5). Для вимірювання висот трапецій на плані побудувати лінію від кордону саду в напрямку, перпендикулярному до лінії 3-4.

Таблиця 5

 Трапеція

a

b

 a + b

h

 h: 2

 Обчислена

 Площа,

 га

 Поправки,

 га

 Ув'язана

 площа,

 га

1

2

3

4

 Р вич =

 f p = P =

 P =

 f p =

 f p доп = 0.04

3.2.8 Запроектувати графічним способом поля в такій послідовності: поле V, поле VI і західна частина поля VII, збільшуючи або зменшуючи площі опорних трапецій до проектних (таблиця 6).

Таблиця 6

 Поле Проектна площа, Майдан трапеції, Трапецію № збільшити +, Наближення

 га № ... зменшити -

 S 1

 h 1

 S 2

 h 2

V

 VI

 VII

Залишилося площа західній частині поля VII визначається графічним способом. Розбіжність з проектною площею не повинно перевищувати 0,4 га.

3.3. Проектування полів механічним способом

У північній частині землекористування, відповідно до ескізного проекту відповідно з малюнком 7 запроектувати чотири поля польової сівозміни, скотопрогон (уздовж лінії 25-26-шириною 25 м) та польові дороги (вздовж лінії 23-24-25 і вздовж кордону VI поля).

Площі проектованих полів визначити двома обводами планіметрії при одному положенні полюса, при цьому проектування не вистачало, або надлишкової площі у формі трапеції або трикутника виробляти графічним способом.

При обчисленні площ слід використовувати площі контурів ситуації, певні раніше.

1. Скласти схему північній частині землекористування відповідно до малюнком 13.

Малюнок 13

2. Запроектувати чотири поля польової сівозміни, скотопрогон та польові дороги.

2.1 Визначити графічним способом площі проектованого скотопрогони і польових доріг. Довжину дороги визначити наближено, відповідно до ескізним проектом.

2.2 Обчислити площу чистою ріллі в північній частині землекористування, виключивши з площі ріллі (визначеної планіметрії) площі скотопрогони і доріг

Рч.п. = Рпаш- (Рпрог + Рдор)

2.3 Обчислити площа ріллі, що припадає на кожне поле сівозміни в північній частині землекористування

Рполя = Рч.п. / 4.

2.4 Запроектувати механічним способом поле I лінією NK, паралельної лінії 22-12-13.

На плані провести лінію з таким розрахунком, щоб кут поля I припадав на створі лінії 17-13. Від цього кута (точка N) кордон прокладається по прямій вздовж зазначеного створу до лінії 14-15. Площа утворився ділянки прийняти рівною площі контуру 5 і записати її в графу 6 відомості проектування полів, в ту ж відомість записати обчислення за відсутньої і надлишкової площі (таблиця 8).

Таблиця 8 - Відомість проектування полів механічним способом

 Планіметр № R = P =

 Поля Проект. Площа поля, га Відлік по ролику Різниця відліків Середня різниця обчислюва-ленна площ., Га Площ. прирізки Висота, підстава Розраховане заснований.

I

 IV

 II

 III

2.5. Запроектувати поле IV. Для цього з'єднати точку 23 з точкою N і площа ділянки прийняти рівною площі контуру 4, виключивши з неї площа скотопрогони і доріг.

Обчислити надлишкову площу РD == P4- PIVі виключити її, побудувавши на підставі 23-N трикутник 23-NM з висотою hD = 2 РD / S23-N. Довжину S23-Nізмеріть на плані з урахуванням масштабу. Точку повороту дороги розташувати так, щоб лінія 23-М була продовженням лінії 22-23.

2.6 Запроектувати поле II лінією, паралельною лінії 22-12-13. Залишилося площа поля III обводиться планіметрії (для контролю). Розбіжності цій площі з проектною (без урахування площі заболоченого сінокосу) не повинен перевищувати 0,5 га.

4 випрямлення ламанукордон І СКЛАДАННЯ експлікації ЗЕМЕЛЬ

4.1. Спрямлення ламаної кордону

Малюнок 14

4.1.1. Спрямити ламану частину східного кордону поля VI з розрахунком збереження площ ріллі і вигону. Для цього з точки Е відповідно з малюнком 14 опустити перпендикуляр на лінію PQ і площу фігури EFaE визначити планіметром. Обчислити підставу FQ рівновеликого трикутника EFQ і відкласти його, щоб отримати положення точки Q на плані FQ = 2PEFaE / EF. Довжину EF виміряти на плані.

4.1.2. Задачу випрямлення ламаною кордону можна вирішити шляхом графічних побудов, користуючись властивістю рівновеликих трикутників відповідно до малюнком 15.

Малюнок 15

Для цього послідовно виключають повороти ламаної лінії "а", "б", "в", "г" починаючи з останнього повороту "г". Поворот "г" виключають тим, що проводять лінію 21 | | вт, і з'єднують точки "в" і 1. Лінія в1 виключила поворот "г". Для виключення повороту "в" проводять лінію ВГ | | б1 і з'єднують точки "б" і 2. Лінія б2 виключила поворот "в". Далі, для виключення повороту "б" проводять лінію 63 | | а2 і з'єднують точки "а" і 3. Лінія аЗ виключила поворот "б" Нарешті, для виключення повороту "а" проводять лінію aQ | | ЕЗ і з'єднують точки Е і Q . Лінія EQ виключила поворот "а" і є проектної.

При практичному вирішенні цього завдання з великим числом поворотів ламаної лінії виходить велика кількість ліній, що ускладнюють проектування.

Тому після кожного виключення повороту перуть побудовані лінії і залишають лише одержувані точки 1, 2, 3, Q.

4.2. Складання експлікації земель

За результатами визначення площ і розрахунками, виконаними при проектуванні, скласти експлікацію земель колгоспу до моменту землеустрою та по проекту (таблиця 9).

Таблиця 9 - Експлікація земель

У гектарах

 Види Загальна Паш- Са- Сінокоси Паст При- Ліс Під Під Під

 угідь пло- ня ди всього в т. ч бища усадити. во- до- заг.

 щадь сух. заб. землі дою ріг. пост.

 на момент землеустрою

 за проектом

5 ПІДГОТОВКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ

ПРОЕКТУ в натуру.

Для перенесення проекту в натуру необхідно вибрати найбільш прості способи, що вимагають найменших витрат, і які повинні забезпечувати необхідну точність.

У даній роботі рекомендується використовувати для перенесення проекту в натуру спосіб промірів і кутомірний.

Кутомірний спосіб застосувати для перенесення в натуру точок N і M1по межах полів II і VI північній частині землекористування, а кордони інших полів перенести в натуру способом промірів.

5.1. Кутомірний спосіб (обчислення кутів і ліній проектного теодолітного ходу)

5.1.1. Скласти схему проектного теодолітного ходу, що прокладається від точки 23 до точки 17 з метою перенесення в натуру проектних точок М і N, відповідно до малюнком 16.

Рисунок 16

5.1.2 Для збереження кута при точці 23 рівним 180 °, обчислити координати точок M1, по дирекційного кутку a22-23к горизонтального прокладання S23-M1, взятому з плану (додаток А):

XM1 = X23 + S23-M1cos a22-23;

YM1 = Y23 + S23-M1sin a22-23.

5.1.3 Координати точки N визначити графічно.

Xn = Xi + (100 / (а1 + а2)) (а1М / 1000);

Yn = Yi + (100 / (bl + b2)) (blM / 1000).

де М - знаменник масштабу плану.

Рисунок 17

5.1.4 Вирішити зворотні геодезичні задачі й обчислити проектні (праві по ходу) кути (таблиця 10) при точках 23, М, N, 17 (з округленням до 0,10) і горизонтальні прокладання (з округленням до 0,1 м).

Таблиця 10

 Точки Координати Прирости tg r Румб

 S = Контроль a b Точки

 X Y

 DX = X i +1 -X i

 DY = Y i + 1 -Y i r

 O (DX 2 + DY 2)

 S =

 DX / cos r = DY / sin r

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 22 22

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 23 23

 M l

 M l

 N N

 17 17

 18 18

 ab пр

 ab т

5.2. Спосіб промеров

5.2.1. Визначення проектних відрізків.

Для перенесення в натуру проектних точок, розташованих на лініях теодолітного ходу, необхідно виміряти графічно на плані землекористування відстані від опорних до проектних точок, якщо ці відстані не отримані шляхом обчислення при проектуванні. Довжини виміряних відрізків пов'язати із загальною довжиною лінії, по якій визначені ці відрізки, при цьому допустимі розбіжності в сумі виміряних відрізків слід розрахувати за формулою

,

де n - число відрізків.

Результати розрахунків звести в таблицю 11.

Таблиця 11

У метрах

 Назва

 Лінії Виміряна довжина відрізків

 Сума

 відрізків

 Теорет. довжина

 лінії Невязка

 Допуст.

 невязка Поправки ув'язати. довжина

 11-8

 6-5

 4-3

 23-M l

 15-14

6 СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЕКТУ в натуру.

6.1. Складання та оформлення робочого креслення для перенесення проекту в натуру

6.1.1. Скласти робочий креслення відповідно до малюнком 18, який є технічним документом при перенесенні проекту в натуру. Робочий креслення складають на кальці в масштабі плану землекористування та викреслюють ситуацію і елементи проекту тушшю різними кольорами:

чорною тушшю - існуючі межі землекористування, граничні знаки і цифровий матеріал до них, контури ситуації і об'єкти місцевості;

червоною тушшю - проектні межі полів з їх позначеннями нумерацією за проектом, дороги, скотопрогон, місця постановки нових граничних знаків і числові дані до них;

синьою тушшю - проектний теодолітних хід і відносяться до нього дані (заходи ліній і кути).

6.1.2. При складанні робочого креслення розробити і вказати стрілками маршрут і руху виконавця, показати умовними знаками місця постановки віх для отримання направлення опорних ліній при розбивці інших ділянок.

Приклади по опорних лініях від опорної точки до проектних точок підписати наростаючим підсумком у напрямку руху стрічки, перпендикулярно до опорної лінії.

На вільному місці робочого креслення вказати порядок і послідовність руху при перенесенні проекту в натуру.

Рисунок 18 - Робочий креслення для перенесення проекту в натуру.

Додаток А

ВИПИСКА

З ВІДОМОСТІ КООРДИНАТ теодолітних ходів,

Прокладених при зйомці КОРДОНІВ ЗЕМЕЛЬ ТОО "МИР".

 № точок ув'язані кути Дирекційні кути Горизонтальні пролити-ження Координати

 X Y

 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 1. 2400.0 2700.0

 179 ° 56 '1186.6

 2. 180 ° 19 '1213.4 2701.4

 179 ° 37 '879.6

 3. 101 ° 52 '333.8 2707.3

 257 ° 45 '1570.8

 4. 83 ° 27 '0.5 1172.3

 354 ° 18 '574.2

 5. 210 ° 58 '571.9 1115.3

 323 ° 20 '1167.8

 6. 129 ° 06 '1508.6 417.9

 14 ° 14 '1337.7

 7. 80 ° 48 '2805.2 746.9

 113 ° 26 '767.3

 8. 191 ° 48 '2500.1 1450.9

 101 ° 38 '524.3

 9. 192 ° 04 '2394.4 1964.4

 89 ° 34 '735.6

 1. 89 ° 38 '24000 2700.0

 22. 2557.8 1452.5

 293 ° 55 '745.3

 12. 180 ° 00 '2860.0 771.2

 293 ° 55 '804.7

 13. 107 ° 39 '3186.2 35.6

 6 ° 16 '1006.2

 14156 ° 29 '4186.4 145.3

 29 ° 47 '934.0

 15. 109 ° 39 '4997.0 609.2

 100 ° 08 '998.9

 16. 178 ° 1б '4821.3 1592.5

 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 101 ° 52 '1184.0

 17. 167 ° 48 '4577.8 2751.2

 114 ° 04 '676.1

 18. 124 ° 38 '4302.1 3368.5

 169 ° 26 '1041.3

 19. 140 ° 43 '3278.5 3559.5

 208 ° 43 '929.7

 20. 119 ° 09 '2463.1 3112.9

 2Б9 ° 34 '1159.1

 21. 167 ° 54 '2454.3 1953.8

 281 ° 40 '511.9

 22. 177 ° 45 '2557.8 1452.5

 8.

 101 ° 38 '

 9. 111 ° 20 '2394.4 1964.4

 170 ° 18 '918.7

 10. 92 ° 33 '1488.8 2119.2

 257 ° 45 '476.6

 11. 88 ° 04 '1387.7 1653.4

 349 ° 4 '1130.7

 8. 68 ° 03 '2500.1 1450.9

 21.

 281 ° 40 '

 22. 90 ° 23 '2557.8 1452.5

 11 ° 17 '576.9

 23. 89 ° 35 '3123.5 1565.4

 101 ° 42 '189.1

 24. 133 ° 32 '3085.2 1750.6

 148 ° 10 '81.9

 25. 228 ° 04 '3015.0 1793.8

 100 ° 06 '216.2

 26. 94 ° 20 '2977.7 2006.6

 185 ° 46 '526.1

 21. 84 ° 06 '2454.3 1953.8

Додаток Б

Абрис теодолитной ЗЙОМКИ

Питання для самоперевірки

1. Що є об'єктами проектування при міжгосподарському і внутрішньогосподарському землеустрій?

2. Які геодезичні роботи виконуються при землеустрій?

З.В чому достоїнства аналітичного способу проектування?

4. Як обчислити проектні довжини при аналітичному способі проектування?

5. У чому полягає контроль проектування рівновеликих полів овочевого сівозміни?

6. У чому полягає сутність графічного способу проектування?

7. Як визначити нев'язки площ опорних трапецій при графічному проектуванні?

8. Як розрахувати необхідну висоту трикутника (трапеції) при виключенні надлишкової площі?

9. Сутність графоаналитического і графічного випрямлення ламаною кордону з розрахунком збереження площ?

10. Як отримують проектні величини (кути, лінії) для перенесення проекту в натуру при різних способах проектування?

11. Яка відмінність між ескізом і технічним проектуванням?

12. Як враховують вплив кута нахилу місцевості при перенесення проекту в натуру?

Список використаних джерел

1. Геодезичні роботи при землеустрій. / Маслов А.В., Горохів Г.М., ктитором Е.Н., Юнусов А.Г. - М.: Недра, 1986.

2. Маслов А.В., Гордєєв А.В., Батраков Ю. Г. Геодезія. - М .: Надра, 1980.

3. Бурихін М.М., Цфасман Я.М., Козлов В.Г. Землевпорядне проектування і організація землевпорядних робіт. - М .: Колос, 1974.

4. Пальчиков Ф.І. Практикум з землевпорядного проектування та організації землевпорядних робіт. - М .: Колос, 1977.

5. Левицький І.Ю., Крохмаль Е.М., Ремінскій А.А. Геодезія з основами землевпорядкування. - М .: Надра, 1977.

6. Землевпорядне проектування / М.А. Гендельман, В.Я. Заплетін, А.Д. Шулейкин та ін. За ред. Гендельман М.А. - М .: Агропромиздат, 1986.

7. Єгорова Т.М. Землевпорядне креслення. - М .: Надра, 1982.

Малюнок 13.

2. Запроектувати чотири поля польової сівозміни, скотопрогон та польові дороги.

2.1 Визначити графічним способом площі проектованого скотопрогони і польових доріг. Довжину дороги визначити наближено, відповідно до ескізним проектом.

2.2 Обчислити площу чистою ріллі в північній частині землекористування, виключивши з площі ріллі (визначеної планіметрії) площі скотопрогони і доріг

Рч.п. = Рпаш- (Рпрог + Рдор)

2.3 Обчислити площа ріллі, що припадає на кожне поле сівозміни в північній частині землекористування

Рполя = Рч.п. / 4.

2.4 Запроектувати механічним способом поле I лінією NK, паралельної лінії 22-12-13.

На плані провести лінію з таким розрахунком, щоб кут поля I припадав на створі лінії 17-13. Від цього кута (точка N) кордон прокладається по прямій вздовж зазначеного створу до лінії 14-15. Площа утворився ділянки прийняти рівною площі контуру 5 і записати її в графу 6 відомості проектування полів, в ту ж відомість записати обчислення за відсутньої і надлишкової Лабораторні роботи

Зміст, порядок проведення та

оформлення лабораторних робіт.

Лабораторні роботи виконуються студентами з метою набуття практичних навичок обчислення площ, проектування ділянок та оформлення технічної документації.

У ході лабораторних робіт студенти виконують такі завдання:

1. Визначення площ ділянок механічно способом.

2. Проектування полів механічним способом.

3. Випрямлення ламаною кордону і складання експлікації земель.

4. Підготовка геодезичних даних для перенесення проекту в натуру.

5. Складання та оформлення технічної документації для перенесення проекту в натуру.

Завдання оформляється у вигляді проектних креслень. Всі необхідні розрахунки ведуться в пояснювальній записці.

Завдання 1. Визначення площ ділянок

механічним способом

Мета: набуття практичних навичок визначення площ ділянок механічним способом.

Зміст і послідовність виконання:

1. Визначення ціни діленняпланіметрії;

2. Складання кальки контурів;

3. Визначення площ контурів планіметрії.

Порядок і методика виконання

1. Визначення ціни діленняпланіметрії

Виконавши перевірку основного геометричного умови планіметрії, визначаємо ціну діленняпланіметрії шляхом обводу двох квадратів координатної сітки, по два обводу при кожному положення полюса. Ціну діленняпланіметрії визначаємо за формулою

,

де S - площа квадратів координатної сітки;

nср- середнє значення різниці відліків.

Ціну поділки p висловлюють чотирма-п'ятьма значущими цифрами в залежності від величини першої цифри

2. Складання кальки контурів

Розділити масив ріллі в північній частині землекористування на ділянки відповідно до малюнком 12, при цьому межі між ними провести олівцем (лінії NK і 23 - L паралельні лінії 13 - 12), позначити номери контурів. Вкраплення контури позначити тим же номером, що й основний контур з додаванням індексу "а", "б" і т.д.

Рисунок 12.

3. Визначення площ контурів планіметрії.

Визначити площа кожного контуру двома обводами планіметрії при одному положенні рахункового механізму.

Площі вкраплених контурів визначити планіметрії способом повторень (3-4 повторення), знімаючи звіти перед першим обводом і після останнього; різниця звітів розділити на число обводів.

Площі ділянок угідь обчислити за середнім значенням ціни діленняпланіметрії, округляючи значення площ до 0.01 га.

Невязку визначити за формулою fp = a Рвич- Ртеор порівняти її з допустимою

де р - ціна діленняпланіметрії;

n - число контурів, площі яких визначають планіметрії;

М - знаменник чисельного масштабу плану;

Р - загальна площа ділянки.

Якщо нев'язка допустима, розподілити її з протилежним знаком площам угідь.

Результати обчислень зводимо в таблицю 6.

Таблиця 6 - Відомість обчислення площ планіметрії

 Планіметр № ... R = Р =

 Контури Назва угідь Відліки по ролику

 П 2 - П 1

 П 3 - П 2 Сер. з різниці вичес. площ., га Поправки, га Зав'язнув. площ., га Площ. вкрап. кін., га Площ. угідь., га

 1. Пр. центр.

 2.

 2а.

 Вигін

 Ставок

 3. Косовиця

 4. Рілля

 5. Рілля

 6.

 6а.

 Рілля

 Вересень. заб.

7

 7а.

 Рілля

 Вересень. Заб.

 Разом: a Р =

 f p = a Р =

 Р теор =

 f p =

 f p доп =

Завдання 2. Проектування полів механічним способом

Мета: набуття практичних навичок проектування полів механічним способом.

Зміст і послідовність виконання:

1. Скласти схему північній частині землекористування;

2. Згідно з ескізним проектом запроектувати чотири поля польової сівозміни, скотопрогон та польові дороги.

Порядок і методика виконання

У північній частині землекористування, відповідно до ескізного проекту відповідно з малюнком 6 запроектувати чотири поля польової сівозміни, скотопрогон (уздовж лінії 25-26-шириною 25 м) та польові дороги (вздовж лінії 23-24-25 і вздовж кордону VI поля).

Площі проектованих полів визначити двома обводами планіметрії при одному положенні полюса, при цьому проектування не вистачало, або надлишкової площі у формі трапеції або трикутника виробляти графічним способом.

При обчисленні площ слід використовувати площі контурів ситуації, певні раніше.

1. Скласти схему північній частині землекористування відповідно до малюнком 13.

площі (таблиця 7).

Таблиця 7 - Відомість проектування полів механічним способом

 Планіметр № R = P =

 Поля Проект. Площа поля, га Відлік по ролику Різниця відліків Середня різниця обчислюва-ленна площ., Га Площ. прирізки Висота, підстава Розраховане заснований.

I

 IV

 II

 III

2.5. Запроектувати поле IV. Для цього з'єднати точку 23 з точкою N і площа ділянки прийняти рівною площі контуру 4, виключивши з неї площа скотопрогони і доріг.

Обчислити надлишкову площу РD == P4- PIVі виключити її, побудувавши на підставі 23-N трикутник 23-NM з висотою hD = 2 РD / S23-N. Довжину S23-Nізмеріть на плані з урахуванням масштабу. Точку повороту дороги розташувати так, щоб лінія 23-М була продовженням лінії 22-23.

2.6 Запроектувати поле II лінією, паралельною лінії 22-12-13. Залишилося площа поля III обводиться планіметрії (для контролю). Розбіжності цій площі з проектною (без урахування площі заболоченого сінокосу) не повинен перевищувати 0,5 га.

Завдання 3. Випрямлення ламаною кордону і складання експлікації земель.

Мета: набуття практичних навичок випрямлення ламаною кордону і складання експлікації земель.

Зміст і послідовність виконання:

1. Випрямлення ламаною кордону;

2. Складання експлікації земель.

Порядок і методика виконання

1. Випрямлення ламаною кордону

Малюнок 14.

1.1. Спрямити ламану частину східного кордону поля VI з розрахунком збереження площ ріллі і вигону. Для цього з точки Е відповідно з малюнком 14 опустити перпендикуляр на лінію PQ і площу фігури EFaE визначити планіметром. Обчислити підставу FQ рівновеликого трикутника EFQ і відкласти його, щоб отримати положення точки Q на плані FQ = 2PEFaE / EF. Довжину EF виміряти на плані.

1.2. Задачу випрямлення ламаною кордону можна вирішити шляхом графічних побудов, користуючись властивістю рівновеликих трикутників відповідно до малюнком 15.

Малюнок 15.

Для цього послідовно виключають повороти ламаної лінії "а", "б", "в", "г" починаючи з останнього повороту "г". Поворот "г" виключають тим, що проводять лінію 21 | | вт, і з'єднують точки "в" і 1. Лінія в1 виключила поворот "г". Для виключення повороту "в" проводять лінію ВГ | | б1 і з'єднують точки "б" і 2. Лінія б2 виключила поворот "в". Далі, для виключення повороту "б" проводять лінію 63 | | а2 і з'єднують точки "а" і 3. Лінія аЗ виключила поворот "б" Нарешті, для виключення повороту "а" проводять лінію aQ | | ЕЗ і з'єднують точки Е і Q . Лінія EQ виключила поворот "а" і є проектної.

При практичному вирішенні цього завдання з великим числом поворотів ламаної лінії виходить велика кількість ліній, що ускладнюють проектування.

Тому після кожного виключення повороту перуть побудовані лінії і залишають лише одержувані точки 1, 2, 3, Q.

2. Складання експлікації земель

За результатами визначення площ і розрахунками, виконаними при проектуванні, скласти експлікацію земель колгоспу до моменту землеустрою та по проекту (таблиця 8).

Таблиця 8 - Експлікація земель

У гектарах

 Види Загальна Паш- Са- Сінокоси Паст При- Ліс Під Під Під

 угідь пло- ня ди всього в т. ч бища усадити. во- до- заг.

 щадь сух. заб. землі дою ріг. пост.

 на момент землеустрою

 за проектом

Завдання 4. Підготовка геодезичних даних для перенесення

проекту в натуру.

Мета: набуття практичних навичок підготовки геодезичних даних для перенесення проекту в натуру.

Зміст і послідовність виконання:

1. кутомірного спосіб перенесення проекту в натуру;

2. Спосіб промірів.

Порядок і методика виконання

Для перенесення проекту в натуру необхідно вибрати найбільш прості способи, що вимагають найменших витрат, і які повинні забезпечувати необхідну точність.

У даній роботі рекомендується використовувати для перенесення проекту в натуру спосіб промірів і кутомірний.

Кутомірний спосіб застосувати для перенесення в натуру точок N і M1по межах полів II і VI північній частині землекористування, а кордони інших полів перенести в натуру способом промірів.

1. кутомірного спосіб (обчислення кутів і ліній проектного теодолітного ходу)

1.1. Скласти схему проектного теодолітного ходу, що прокладається від точки 23 до точки 17 з метою перенесення в натуру проектних точок М і N, відповідно до малюнком 16.

Рисунок 16

1.2 Для збереження кута при точці 23 рівним 180 °, обчислити координати точок M1, по дирекційного кутку a22-23к горизонтального прокладання S23-M1, взятому з плану (додаток А):

XM1 = X23 + S23-M1cos a22-23;

YM1 = Y23 + S23-M1sin a22-23.

1.3 Координати точки N визначити графічно.

Xn = Xi + (100 / (а1 + а2)) (а1М / 1000);

Yn = Yi + (100 / (bl + b2)) (blM / 1000).

де М - знаменник масштабу плану.

Рисунок 17

1.4 Вирішити зворотні геодезичні задачі й обчислити проектні (праві по ходу) кути (таблиця 9) при точках 23, М, N, 17 (з округленням до 0,10) і горизонтальні прокладання (з округленням до 0,1 м).

Таблиця 9

 Точки Коордінти Прирости tg r Румб

 S = Контроль a b Точки

 X Y

 DX = X i +1 -X i

 DY = Y i + 1 -Y i r

 O (DX 2 + DY 2)

 S =

 DX / cos r = DY / sin r

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 22 22

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 23 23

 M l

 M l

 N N

 17 17

 18 18

 ab пр

 ab т

2. Спосіб промеров

2.1. Визначення проектних відрізків.

Для перенесення в натуру проектних точок, розташованих на лініях теодолітного ходу, необхідно виміряти графічно на плані землекористування відстані від опорних до проектних точок, якщо ці відстані не отримані шляхом обчислення при проектуванні. Довжини виміряних відрізків пов'язати із загальною довжиною лінії, по якій визначені ці відрізки, при цьому допустимі розбіжності в сумі виміряних відрізків слід розрахувати за формулою

,

де n - число відрізків.

Результати розрахунків звести в таблицю 10.

Таблиця 10.

У метрах

 Назва

 Лінії Виміряна довжина відрізків

 Сума

 відрізків

 Теорет. довжина

 лінії Невязка

 Допуст.

 невязка Поправки ув'язати. довжина

 11-8

 6-5

 4-3

 23-M l

 15-14

 14-13

Завдання 5. Складання та оформлення технічної документації для

перенесення проекту в натуру.

Мета: набуття практичних навичок складання та оформлення технічної документації для перенесення проекту в натуру.

Зміст і послідовність виконання:

1. Складання робочого креслення для перенесення проекту в натуру;

Порядок і методика виконання

1. Складання та оформлення робочого креслення для перенесення проекту в натуру

1.1. Скласти робочий креслення відповідно до малюнком 18, який є технічним документом при перенесенні проекту в натуру. Робочий креслення складають на кальці в масштабі плану землекористування та викреслюють ситуацію і елементи проекту тушшю різними кольорами:

чорною тушшю - існуючі межі землекористування, граничні знаки і цифровий матеріал до них, контури ситуації і об'єкти місцевості;

червоною тушшю - проектні межі полів з їх позначеннями нумерацією за проектом, дороги, скотопрогон, місця постановки нових граничних знаків і числові дані до них;

синьою тушшю - проектний теодолітних хід і відносяться до нього дані (заходи ліній і кути).

1.2. При складанні робочого креслення розробити і вказати стрілками маршрут і руху виконавця, показати умовними знаками місця постановки віх для отримання направлення опорних ліній при розбивці інших ділянок.

Приклади по опорних лініях від опорної точки до проектних точок підписати наростаючим підсумком у напрямку руху стрічки, перпендикулярно до опорної лінії.

На вільному місці робочого креслення вказати порядок і послідовність руху при перенесенні проекту в натуру.

Рисунок 18 - Робочий креслення для перенесення проекту в натуру.

Додаток А

ВИПИСКА

З ВІДОМОСТІ КООРДИНАТ теодолітних ходів,

Прокладених при зйомці КОРДОНІВ ЗЕМЕЛЬ ТОО "МИР".

 № точок ув'язані кути Дирекційні кути, horizontal прокладання Координати

 X Y

 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 1. 2400.0 2700.0

 179 ° 56 '1186.6

 2. 180 ° 19 '1213.4 2701.4

 179 ° 37 '879.6

 3. 101 ° 52 '333.8 2707.3

 257 ° 45 '1570.8

 4. 83 ° 27 '0.5 1172.3

 354 ° 18 '574.2

 5. 210 ° 58 '571.9 1115.3

 323 ° 20 '1167.8

 6. 129 ° 06 '1508.6 417.9

 14 ° 14 '1337.7

 7. 80 ° 48 '2805.2 746.9

 113 ° 26 '767.3

 8. 191 ° 48 '2500.1 1450.9

 101 ° 38 '524.3

 9. 192 ° 04 '2394.4 1964.4

 89 ° 34 '735.6

 1. 89 ° 38 '24000 2700.0

 22. 2557.8 1452.5

 293 ° 55 '745.3

 12. 180 ° 00 '2860.0 771.2

 293 ° 55 '804.7

 13. 107 ° 39 '3186.2 35.6

 6 ° 16 '1006.2

 14156 ° 29 '4186.4 145.3

 29 ° 47 '934.0

 15. 109 ° 39 '4997.0 609.2

 100 ° 08 '998.9

 16. 178 ° 1б '4821.3 1592.5

 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 101 ° 52 '1184.0

 17. 167 ° 48 '4577.8 2751.2

 114 ° 04 '676.1

 18. 124 ° 38 '4302.1 3368.5

 169 ° 26 '1041.3

 19. 140 ° 43 '3278.5 3559.5

 208 ° 43 '929.7

 20. 119 ° 09 '2463.1 3112.9

 2Б9 ° 34 '1159.1

 21. 167 ° 54 '2454.3 1953.8

 281 ° 40 '511.9

 22. 177 ° 45 '2557.8 1452.5

 8.

 101 ° 38 '

 9. 111 ° 20 '2394.4 1964.4

 170 ° 18 '918.7

 10. 92 ° 33 '1488.8 2119.2

 257 ° 45 '476.6

 11. 88 ° 04 '1387.7 1653.4

 349 ° 4 '1130.7

 8. 68 ° 03 '2500.1 1450.9

 21.

 281 ° 40 '

 22. 90 ° 23 '2557.8 1452.5

 11 ° 17 '576.9

 23. 89 ° 35 '3123.5 1565.4

 101 ° 42 '189.1

 24. 133 ° 32 '3085.2 1750.6

 148 ° 10 '81.9

 25. 228 ° 04 '3015.0 1793.8

 100 ° 06 '216.2

 26. 94 ° 20 '2977.7 2006.6

 185 ° 46 '526.1

 21. 84 ° 06 '2454.3 1953.8

Додаток Б

Абрис теодолитной ЗЙОМКИ

Додаток В

Варіанти завдань

 Площа 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 А-І

 P сад 33,0 32,6 34,2 32,7 31,3 35,2 32,5 32,3 31,4 36,3

 P ов.сев. 51,7 58,5 54,7 53,6 52,4 57,1 50,7 54,3 57,8 56,1

 До-У

 P сад 36,2 35,3 33,4 36,5 34,3 36,1 33,8 32,4 34,7 34,6

 P ов.сев. 55,4 55,7 56,9 56,3 54,7 53,5 55,1 52,0 56,3 50,8

 Ф-Я

 P сад 34,5 35,8 37,5 32,9 34,0 33,7 32,2 31,0 37,2 34,2

 P ов.сев. 52,7 54,3 53,7 54,3 54,0 53,5 54,0 57,5 ??56,9 56,5

Варіант завдання вибирається за першою літерою прізвища та по останній цифрі номера залікової книжки.

Питання для самоперевірки

1. Що є об'єктами проектування при міжгосподарському і внутрішньогосподарському землеустрій?

2. Які геодезичні роботи виконуються при землеустрій?

З.В чому достоїнства аналітичного способу проектування?

4. Як обчислити проектні довжини при аналітичному способі проектування?

5. У чому полягає контроль проектування рівновеликих полів овочевого сівозміни?

6. У чому полягає сутність графічного способу проектування?

7. Як визначити нев'язки площ опорних трапецій при графічному проектуванні?

8. Як розрахувати необхідну висоту трикутника (трапеції) при виключенні надлишкової площі?

9. Сутність графоаналитического і графічного випрямлення ламаною кордону з розрахунком збереження площ?

10. Як отримують проектні величини (кути, лінії) для перенесення проекту в натуру при різних способах проектування?

11. Яка відмінність між ескізом і технічним проектуванням?

12. Як враховують вплив кута нахилу місцевості при перенесення проекту в натуру?

Список використаних джерел

1. Геодезичні роботи при землеустрій. / Маслов А.В., Горохів Г.М., ктитором Е.Н., Юносов А.Г. - М.: Недра, 1986.

2. Маслов А.В., Гордєєв А.В., Батраков Ю. Г. Геодезія. - М .: Надра, 1980.

3. Бурихін М.М., Цфасман Я.М., Козлов В.Г. Землевпорядне проектування і організація землевпорядних робіт. - М .: Колос, 1974.

4. Пальчиков Ф.І. Практикум з землевпорядного проектування та організації землевпорядних робіт. - М .: Колос, 1977.

5. Левицький І.Ю., Крохмаль Е.М., Ремінскій А.А. Геодезія з основами землевпорядкування. - М .: Надра, 1977.

6. Землевпорядне проектування / М.А. Гендельман, В.Я. Заплетін, А.Д. Шулейкин та ін. За ред. Гендельман М.А. - М .: Агропромиздат, 1986.

7. Єгорова Т.М. Землевпорядне креслення. - М .: Надра, 1982.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com