трусики женские украина

На головну

 Облік майна та результатів діяльності кредитної організації - Валютні відносини

ЧЕЛЯБІНСЬКА БАНКІВСЬКА ШКОЛА

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Курсова робота

по предмету: «Облік в банках»

Облік майна та результатів діяльності кредитної організації

Виконав: Малєтін В.А.

Провепіл: Єрмолаєва Н.П.

Зміст

1. Основні засоби:

1.1. Облік основних засобів.

1.2. Оцінка основних засобів.

1.3. Облік зносу (амортизації) основних засобів.

1.4. Облік капітальних вкладень і надходження основних засобів

1.5. Облік довгострокових орендованих основних засобів.

1.6. Облік вибуття основних засобів

2. Облік нематеріальних активів (НМА), малоцінних і швидкозношуваних предметів (мбп)

3. Облік господарських матеріалів

4. Облік капіталів:

4.1. Формування та облік статутного капіталу

4.2. Облік додаткового капіталу банку

4.3. Облік резервного фонду

5. Облік результатів діяльності:

5.1. Облік доходів, витрат і фінансових результатів банку

5.2. Використання прибутку

Список літератури

Основні засоби

Облік основних засобів.

Жодна кредитна організація не може здійснювати статутну діяльність без наявності основних засобів. Основні засоби - це майно банку у вигляді будівель, споруд, обладнання, приладів, транспортних засобів, обчислювальної техніки, господарського інвентарю та інших предметів. Зазначені у вигляді основних засобів повинні відповідати двом ознакам:

1. Вартості - не менше стократного розміру мінімальної місячної оплати праці (ММОТ), встановленої урядом

2. Терміну служби більше одного року.

Крім того, до категорії основних засобів відносяться:

· Земельні ділянки, що перебувають у власності банку, незалежно від вартості.

· Зброя, незалежно від вартості

· Об'єкти сигналізації та телефонізації, незалежно від вартості, якщо вони не включені у вартість будівель, при будівництві

· Книги, не залежно від вартості

· Закінчені капітальні вкладення в орендовані будівлі, споруди, інші об'єкти, які стосуються основних засобів, вони зараховуються банком орендарем у власні основні засоби в сумі фактичних витрат, якщо інше не передбачено договором оренди.

Всі види основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка визначається для об'єктів:

O внесений акціонерами (учасниками) в рахунок внеску в статутний капітал банку - за домовленістю сторін

O Отриманих безоплатно - експертним шляхом або за даними документів прийому-передачі основних засобів, або за ринковою ціною

O придбаного за плату - виходячи з фактично вироблених витрат, включаючи витрати з доставки, монтажу, складання, установці

O Побудованих - за фактичною собівартістю

Зміна первісної вартості допускається при добудові, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації та переоцінки об'єкта.

Для відображення стану і руху основних засобів використовують синтетичний рахунок № 604 «Основні кошти банків». Рахунок активний. Сальдо дебетове означає первісну вартість перебувають у власності банку основних засобів; оборот по дебіт відображає первісну вартість надійшли об'єктів; оборот по кредиту означає первісну вартість вибулих об'єктів основних засобів (крім операцій з переоцінки основних засобів).

Облік ведеться по групах основних засобів, сформованим за категоріями і термінами корисного використання об'єктів або нормам (строками) амортизації на рахунках другого порядку:

№60401 «Категорія 1 - Будівлі та споруди»

№60402 «Категорія 2 - Легковий автотранспорт, легкий вантажний (вантажопідйомність до 2х тон), конторське обладнання та меблі, комп'ютерна техніка, інформаційні систем та обробки даних»

№60403 «Категорія 3 - Устаткування, транспортні засоби та інші основні засоби, не включені в 1-у і 2-у категорії»

№60404 «Земля»

№60405 «Довгостроково орендовані основні засоби

№60406 «Основні засоби, передані в користування організаціям банків» - активний. На що відносяться до нього рахунках другого порядку з №60501 по 60506 враховуються ті ж категорії основних засобів, що і на рахунку №604

№606 «Знос (амортизація) основних засобів» - пасивний.

На рахунках другого порядку: з №60601 по 60604 облік ведеться за тими ж категоріями, що і на рахунку №604;

№60605 «Орендні зобов'язання» - пасивний;

№60606 «вимоги по орендним зобов'язанням» - активний;

№607 «Капітальні вкладення» - активний »;

№60701 «Власні капітальні вкладення»;

№608 «Лізингові операції» - активний;

№60801 «Машини, обладнання, транспортні та інші засоби, передані в лізинг»;

№60803 «Знос машин, устаткування, транспортних засобів, переданих в лізинг» - пасивний;

№60610 «Знос (амортизація) довготерміново орендованих основних засобів, переданих організаціям банку» - пасивний;

№60611 «Знос (амортизація) обладнання в резерві» - пасивний

Аналітичний облік основних засобів організується пооб'єктно, по особових рахунках предметів на інвентарних картках або інвентарних книгах 0489007, а так само в журналі основних засобів 0489008. У картках проставляються номери зазначені на що враховуються предметах. Картки розміщуються в картотеці за групами однорідних предметів. Допускається ведення групових карток-паспортів на кілька одночасно придбаних однакових предметів. Журнал обліку основних засобів наприкінці року не укладається і записи в ньому тривають і в новому році. За місцями експлуатації об'єктів складається список інвентарних об'єктів, закріплених за матеріально відповідальними особами. Підставою для заповнення інвентарних карток або книг є первинні облікові документи (акти прийому-передачі основних засобів, технічні паспорти та інші документи, що характеризують стан об'єкта його призначення і порядок, умови експлуатації) .Оцінка основних засобів.

Як правило, об'єкти основних засобів обліковуються за первісною вартістю, однак вона не є єдиною обліковою вартістю. Основні засоби можуть враховуватися і по відновленій вартості, яка виникає в результаті переоцінки основних засобів, проведеної за рішенням уряду. Відновлювальна вартість - це вартість відтворення основних засобів у даний момент часу, тобто придбання або будівництво об'єктів з діючих цін або витрат на виготовлення їх в нових умовах. Оскільки (наприклад, в умовах інфляції) вартість сировини, матеріалів, запасних частин, розцінки з оплати праці зростають, будь-якої кредитної організації необхідно створювати джерело фінансування для заміни зношених об'єктів в більшій сумі, ніж їх первісна вартість, відповідно при реалізації їх (об'єктів) продажна вартість повинна збільшитися. Переоцінку виробляють або через встановлені (централізовано) коефіцієнти, або шляхом прямого перерахунку первісної вартості у відновлену згідно документально підтвердженої ринковою ціною. Одночасно перераховується і сума раніше нарахованого зносу. Результат переоцінки змінює не тільки первісну вартість та суму зносу об'єкта, але і створює нове джерело - додатковий капітал (рахунок № 10601 «Приріст вартості майна при переоцінки»).

Рахунок № 604 «Основні кошти банків»

 Кредит рахунків №

Д

 До Дебет рахунків №

 С - первісна вартість, що знаходиться в експлуатації.

 Первісна вартість вибулих об'єктів основних засобів (за будь-яких причин)

 Переоцінка зі зменшенням початкової вартості основних засобів.

 Основні засоби, передані в користування організаціям банків.

 61202

 10601

 60502

 60701

 10603

 102,103

 104

 10601

 70107

 60701

 Первісна вартість надійшли об'єктів: в результаті будівництва і придбань безоплатно.

 Внесок засновників (учасників) до статутного капіталу.

 Збільшення вартості основних засобів при переоцінці.

 Оприбутковані надлишки основних засобів, виявлені при інвентаризації.

 Викуп довгострокових орендованих основних засобів

Облік зносу (амортизації) основних засобів.

В результаті експлуатації будь-який об'єкт основних засобів зношується, тобто втрачає техніко-економічні властивості та фізичні якості. Вартісне вираження втрати об'єктами вказаних властивостей називається зносом основних засобів. Кожному банку - власнику основних засобів необхідно забезпечити накопичення грошових коштів (джерел) для придбання та відновлення зношених об'єктів. Це досягається шляхом амортизаційних відрахувань, які включають до витрат банку. Їх розмір визначається встановленими урядом нормами у відсотках до первісної вартості об'єктів залежно від їх груп і категорій (Положення №1072 від 22.10.90г.). Норми річні, вони служать підставу для розрахунку терміну служби об'єкта. Якщо протягом усього терміну експлуатації об'єкта сума амортизації буде однаковою (при постійній первісної вартості), то такий вид розрахунку амортизації називається лінійним. Нарахування амортизації проводиться з наступного місяця після місяця оприбуткування на баланс і закінчується з наступного місяця після місяця вибуття об'єкта.

Амортизація нараховується «на повне відновлення», тобто мається на увазі не тільки фізичний, але і моральний знос об'єктів, це означає, що амортизація нараховується по об'єктах, що знаходяться в експлуатації і в запасі (резерві).

Гранична сума нарахованого зносу (амортизації) по кожному об'єкту повинна дорівнювати балансовій (первісної) вартості об'єкта за мінусом залишку фонду переоцінки цього об'єкта основних засобів. Для обліку та руху сум зносу (амортизації) основних засобів використовується рахунок №606 «Знос (амортизації) основних засобів» - пасивний. Сальдо кредитове означає не тільки суму нарахованого зносу, включену до витрат банку, але і його збільшення або зменшення в результаті переоцінки: оборот по дебіту - списання (зменшення) зносу у зв'язку з вибуттям основних засобів і переоцінкою, за кредитом - нарахування зносу і його збільшення в момент переоцінки. Розрахунок амортизації проводиться щомісяця. Аналітичний облік організовується за особовими рахунками.

В інвентарних картках і книгах повинен реєструватися і факт переоцінки, тобто запис відновної вартості та зносу. Для кредитних організацій суми зносу і амортизації не збігаються, тому що амортизація - це суми, складові витрати банку, а знос включає додаткову суму, отриману в результаті переоцінки.

Рахунок № 606 Знос (амортизація) основних засобів

 Кредит рахунків №

Д

 До Дебет рахунків №

 61202

 10601

 Знос по вибулим об'єктам

 Списання (зменшення) зносу в результаті переоцінки З - знос у сумі нарахованої амортизації і дооцінки

 70209

 10601

 60610

 Щомісячне нарахування амортизації (зносу).

 Збільшення зносу в результаті переоцінки.

 Знос по оприбуткованих (після викупу) довгостроково орендованих основних засобів.

Облік капітальних вкладень і надходження основних засобів

Капітальні вкладення - це інвестиції банку в нове будівництво, оновлення та придбання об'єктів основних засобів. З цією метою створюються спеціальні джерела фінансування у вигляді фонду накопичення, фонду амортизації (зносу), нерозподіленого прибутку або кредитів, отриманих від інших банків, та ін. До капітальних вкладень належить:

u Будівельні роботи;

u Монтаж обладнання;

u Обладнання, потребують монтажу;

u Обладнання, які потребують монтажу;

u Придбання інвентарю;

u Вартість проектоно-кошторисної документації та ін.

Частина капітальних вкладень може бути спрямована на реконструкцію та модернізацію об'єктів і при цьому не допускається прийом в експлуатацію побудованих, реконструйованих будівель при відсутності охоронно-пожежної сигналізації та телефонізації. Витрати на даний вид об'єктів, вироблені в діючих будівлях, також здійснюється за рахунок капітальних вкладень і враховуються як окремі об'єкти основних засобів незалежності від вартості. Капітальні вкладення здійснюються підрядним або господарським способом. У першому випадку укладається договір зі сторонньою будівельній або монтажною організацією-підрядником. До рахунку будуть прийматися витрати в сумі обсягу виконаних ними робіт і прийнятих замовником за актом прийому-здачі робіт, а також вартість устаткування, що вимагає монтажу, або вартість витрачених матеріалів, якщо вони належали підряднику.

При господарському способі будівельних робіт та монтажу всі витрати на їх ведення враховується за видами (заробітна плата працівників відповідної професії і кваліфікації, що рахувалися в штаті банку, вартість придбаного обладнання, що вимагає і не потребує монтажу, витрата різних будівельних матеріалів та інших предметів) безпосередньо на рахунку в банку.

Для обліку витрат за всіма видами капітальних вкладень відкривається рахунок №60701 «Власні капітальні вкладення». Рахунок активний, сальдо дебетове відображає суму витрат на незакінчені капітальні вкладення. Оборот по дебіт - суму витрат звітного періоду з придбання основних засобів і виробництву будівельних і монтажних робіт або витрати, що не збільшують первісної вартості основних засобів (відведення земельної ділянки, оплата зносяться будівель, підготовка кадрів для знову вводиться об'єкта та ін.) Безпосередньо на рахунку в банці. Оборот по кредиту - вартість основних засобів переданих в експлуатацію, і списання витрат, не збільшують вартість основних засобів.

Рахунок №60701 «Власні капітальні вкладення»

 Кредит рахунків №

Д

 До Дебет рахунків №

 С - фактичні витрати з незавершеним роботам

 Списується первісна вартість переданих в експлуатацію об'єктів (сума фактичних витрат), новозбудованих та викуплених з довгострокової оренди.

 Списуються витрати, що не включаються до первісної вартості об'єкта.

 60402

 10703

 60312

 61003

 60405

 60312

 60304,

 60305

 61006

 30102

 Придбання обладнання, що не потребує монтажу.

 Передача в монтаж обладнання, що вимагає монтаж.

 Прийняті об'єкти, викуплені з довгострокової оренди.

 Прийнято виконані підрядником будівельні і монтажні роботи.

 Нарахована заробітна плата штатним працівникам, зайнятим на капітальних роботах, з нарахуваннями у позабюджетні фонди.

 Передано будівельні та інші матеріали.

 Перераховано за підготовку кадрів для придбаних об'єктів

Оплата витрат по капітальних вкладеннях здійснюється безпосередньо з кореспондентського рахунку за розрахунками з постачальниками та підрядниками або з каси при видачі заробітної плати працівникам будівельних спеціальностей та інших виплатах.

Призначені для цих цілей джерела фінансування капітальних вкладень, які обліковуються на балансових рахунках з обліку фондів і прибутку, руху не підлягають. Використані джерела за видами і розмірами відображаються на позабалансових синтетичних рахунках:

№ 919 «Джерела фінансування капітальних вкладень, придбання нематеріальних активів, устаткування для лізингу» - пасивний, який має рахунки другого порядку:

№ 91901 «Кошти фондів нагромадження»

№ 91902 «Амортизація (знос) основних засобів, нематеріальних активів, устаткування для лізингу»

№91903 «Кредити, отримані від інших банків на капітальні вкладення»

№91904 «Витрати на капітальні вкладення. Придбання нематеріальних активів, устаткування для лізингу, вироблені понад наявних ресурсів »- активний.

По приходу пасивних рахунків відображаються суми ресурсів, їх збільшення по кожному рахунку в кореспонденції з рахунком № 99998. По витраті - суми використаних ресурсів по кожному рахунку, а так само суми, спрямовані на відновлення витрат. Врахованих на рахунку № 91904 в кореспонденції з рахунком № 99998. По приходу рахунку №91904 записуються суми витрат, не покриті джерелами фінансування, в кореспонденції з рахунком №99999. По витраті проводяться суми, погашають витрати, вироблені понад наявних ресурсів, тобто накопичені ресурси на рахунках №91901, 91902, 91903.

Облік довгострокових орендованих основних засобів.

Зазначені об'єкти приймаються на баланс банку орендаря, при укладенні договору з орендарем на умовах подальшого викупу орендарем об'єкта після закінчення терміну оренди або раніше. У договорі може бути обумовлено право повернення об'єкта, на певних умовах.

Для обліку довгостроково орендованих основних засобів призначені рахунки другого порядку:

№ 60405 «Довгостроково орендовані основні засоби» - активний.

№ 60604 «Знос (амортизація) довготерміново орендованих основних засобів» - пасивний.

№ 60605 «Орендні зобов'язання» - пасивний

№ 60606 «Вимоги по орендним зобов'язанням» - активний.

Надходження об'єктів основних засобів на умовах довгострокової оренди в узгодженій сторонами сумі (вона буде вважатися первинною вартістю):

 Д-т К-т

 60405 «Довгостроково орендовані основні засоби» 60605 «Орендні зобов'язання»

При нарахуванні зносу (амортизації) по даному об'єкту:

 Д-т К-т

 70209 «Інші витрати банку» 60604 «Знос (амортизація) довготерміново орендованих основних засобів» - пасивний.

Якщо умовою договору передбачено нарахування відсотків на користь орендодавця:

 Д-т К-т

 70209 «Інші витрати банку» 60605 «Орендні зобов'язання»

При перерахуванні платежів орендодавцю

 Д-т К-т

 60605 «Орендні зобов'язання» 30101 «Коррахунки к.о. в БР »або 40702« Комерційні підприємства та організації »

При передачі об'єкта у власність орендаря-банку: донарахування оплати:

 Д-т К-т

 60405 «Довгостроково орендовані основні засоби» 60605 «Орендні зобов'язання»

 Д-т К-т

 60701 «Власні капітальні вкладення 60405« Довгостроково орендовані основні засоби »- оприбутковано об'єкт за первісною вартістю.

 Д-т К-т

 60401 «Основні кошти банків - будівлі та споруди 60701« Власні капітальні вкладення »

Одночасно по позабалансовому рахунку списуються ресурси, використані на капітальні вкладення:

 Д-т К-т

 91901 «Кошти фондів нагромадження» 99998 «Рахунок для кореспонденції з пасивними рахунками»

Списується (перекладається) за призначенням раніше нарахований знос по довгостроково орендованих об'єктів основних засобів (до складу зносу власних основних засобів).

 Д-т К-т

 60604 «Знос (амортизація) довготерміново орендованих основних засобів» - пасивний. 60601 «Категорія 1 - Будівлі та споруди».

Якщо після закінчення терміну оренди об'єкт повертається орендодавцю:

 Д-т К-т

 60604 «Знос (амортизація) довготерміново орендованих основних засобів» - пасивний. 60405 «Довгостроково орендовані основні засоби»

Повернення після закінчення терміну оренди:

 Д-т К-т

 60604 «Знос (амортизація) довготерміново орендованих основних засобів» - пасивний.

 60606 «Вимоги по орендним зобов'язанням 60405« Довгостроково орендовані основні засоби »

При оренді об'єктів без права викупу останні не оприбутковуються на баланс орендаря, а враховуються на позабалансовому рахунку № 91503 «Орендовані основні засоби. (Це поточна оренда).

Належать банку зброю і апаратура охоронно-пожежної сигналізації незалежно від вартості враховується так само на рахунку №604 «Основні кошти банків», рахунок другого порядку № 60403, а боєприпаси до неї - на відповідному рахунку з обліку господарських матеріалів (№ 61006).

Придбана література обліковується на відповідному рахунку другого порядку з обліку основних засобів. (60403).

Облік вибуття основних засобів

Під вибуттям основних засобів розуміється їх ліквідація з морального або фізичного зносу, тобто списання як повністю амортизованих, так і не повністю амортизованих об'єктів основних засобів, а також їх безоплатна передача та їх реалізація.

З метою обліку вибулих об'єктів основних засобів і результатів від їх вибуття їх вибуття в Плані рахунків передбачено рахунок № 612 «Реалізація (вибуття) майна банків».

Аналітичний облік вибуття ведеться на особових рахунках, що відкривається на кожен об'єкт. Рахунки другого порядку поділяються залежно від результату, отриманого банком від вибуття основних засобів: № 61201 - пасивний, № 61202 - активний. Кожен з них закривається в день оформлення операцій підсумком: сальдо кредитове рахунку № 61201 - списання на рахунок доходів; сальдо дебетове рахунку № 61202 - на рахунок витрат.

Слід пам'ятати, що сума підлягає до списання нарахованого зносу (амортизації) по кожному об'єкту завжди менше його первісної вартості на суму сальдо фонду переоцінки за вибулому об'єкту, тому рахунок №61201 повинен додатково кредитуватися на суму сальдо зазначеного фонду.

Облік нематеріальних активів (НМА)

До нематеріальних активів належать майно банку, що забезпечують більш якісне виконання певних банківських операцій з обслуговування клієнтів (програмне забезпечення, придбання брокерського місця на біржі) або ускоряющее процес реєстрації банку (розробка статуту, установчого договору, штампів, друку, і т.д.), так звані організаційні витрати, або придбання патентів, ліцензій, нових технологічних розробок, придбання права користування земельними ділянками ін. Так само як і більшість активів, НМА, тобто їх використання, має приносити банку дохід. Це об'єкти, термін служби яких повинен бути більше року, незалежності від вартості. У плані рахунків для їх обліку передбачені наступні рахунки другого порядку:

№ 60901 «Нематеріальні активи»

№ 60902 «Нематеріальні активи в організаціях банку»

№ 60903 «Амортизація нематеріальних активів».

Рахунку № 60901, 60902 - активні та враховують стан і рух НМА за первісною вартістю по особових рахунках об'єктів. Рахунок № 60903 враховує суми нарахованої амортизації (відшкодовано вартості) по НМА - пасивний (по особових рахунках об'єктів).

Придбання, надходження об'єктів НМА і формування первісної вартості відбувається в результаті:

- Внесення акціонерами (засновниками) в рахунок внеску в статутний капітал - по домовленості сторін.

- Придбання за плату - виходячи з фактично вироблених витрат з придбання та приведення об'єктів у стан готовності для експлуатації

- Безоплатного надходження - експертним шляхом

- Виготовлення банком - за собівартістю.

Операції по придбаним НМА за плату відображаються в порядку, встановленому для обліку капітальних вкладень основних засобів. У тому ж порядку на позабалансових рахунках враховуються джерела фінансування капітальних вкладень по об'єктах НМА. Таким чином, в бухгалтерському обліку будуть зроблені такі записи по руху НМА:

Рахунок № 60901 «Нематеріальні активи»

 Кредит рахунків №

Д

 До Дебет рахунків №

 С - вартість об'єктів, що знаходяться в експлуатації Списання об'єктів НМА за первісною вартістю (за будь-яких причин) 61202

 60701

 10603

 102, 103, 104

 70107

 Первісна вартість об'єктів НМА:

 придбаних за плату

 отриманих базвозмездно

 Внесок у статутний капітал

 Надлишки при інвентаризації

Принаймні оплати платіжних документів за надійшли від постачальника НМА та інших витрат, відображених у складі капітальних вкладень на позабалансових рахунках виробляються записи:

по використанню ресурсів

д-т рах. № 97901, 91303, к-т рах № 99998

в межах наявних ресурсів або витрат понад наявних ресурсів

д-т рах. № 91404, к-т рах. № 99999

Амортизація НМА нараховується щомісячно виходячи з первісної вартості об'єктів та строку їх корисного використання, встановленого банком самостійно. Строком корисного використання вважається часовий період, протягом якого об'єкт приносить дохід, але обов'язково більше року. Якщо такий термін встановити неможливо, то ним вважається період 10 років, але не більше терміну діяльності банку. Нарахована амортизація включається до складу витрат банку в кореспонденції з рахунком №60903 «Амортизація нематеріальних активів»

Рахунок №60903 «Амортизація нематеріальних активів»

 Кредит рахунків №

Д

 До Дебет рахунків №

 61202 Списується сума нарахованого зносу по вибулим об'єктам НМА С - суми відшкодування витрат за період експлуатації 70209

 Щомісячне нарахування амортизації

 Одночасно відображається факт збільшення ресурсів з фінансування капітальних вкладень

 (Д-т рах. №99998,

 к-т рах. №91902).

Документальне оформлення операцій по руху НМА ідентично документації по руху основних засобів (акти прийому-передачі та ін.)

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МБП)

МБП поділяються на два види.

Малоцінні предмети, вартість яких не перевищує 100-кратного розміру місячної мінімальної оплати праці, незалежно від терміну служби предмета. Швидкозношувані предмети, термін служби яких менше року, незалежно від вартості.

Для їх обліку використовуються такі рахунки: № 61101 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», № 61102 «Малоцінні та швидкозношувані предмети в організаціях банків», № 61103 «Знос МБП».

У момент придбання (надходження) МБП від постачальників їх вартість оприбутковується до складу господарських матеріалів (д-т рах. № 610, к-т рах. № 60311), потім на підставі документів про передачу предметів в експлуатацію (вимог) вони передаються до складу МБП (д-т рах. № 61101, к-т рах. № 610). Якщо МБП передаються у складі побудованих об'єктів, то їх вартість оформляється проводкою: д-т рах. № 61101, к-т рах. № 60701. При безоплатному надходженні - д-т рах. № 61101, к-т рах. № 10603. Вартість безоплатно прийнятих цінностей визначається комісією з представників передавальної організації і банку, про що складається протокол про договірну ціну і приймально-здавальний акт.

У разі виявлення надлишку при інвентаризації МБП, що знаходяться в експлуатації, вони оприбутковуються у збільшення доходів (д-т рах. № 61101, к-т рах. № 70107). За кредитом рахунку № 61101 записується вартість вибулих з експлуатації предметів на підставі акта (д-т рах. № 61202, к-т рах. № 61101). Якщо банк має відділення і філії, то передача їм МБП здійснюється при використанні рахунку № 61102 (д-т рах. № 61102, к-т рах. № 6Г101).

Знос по МБП нараховується при передачі їх в експлуатацію, включаючи випадки оприбуткування надлишків, у розмірі 100% вартості. Тому залишки по рахунках № 61101 і 61102 повинні бути рівні залишку за рахунком № 61103. При нарахуванні зносу його сума відноситься на витрати банку (д-т рах. № 70209, к-т рах. № 61103). Дебетується рахунок «Знос МБП» при їх вибутті з експлуатації (д-т рах. № 61103, к-т рах. № 61201). При віднесенні вартості недостачі МШП на винних осіб сума їх зносу відноситься на рахунок доходів.

Аналітичний облік МБП ведеться на особових рахунках, відкритих на кожен предмет, із зазначенням інвентарного номера, ціни (вартості), місця експлуатації, матеріально відповідальної особи. Дозволяється об'єднувати облік МБП в однорідні групи за умови однакової назви, однакової ціни, одного місця експлуатації, однієї матеріально відповідальної особи. На об'єднаному особовому рахунку повинні зазначатися всі інвентарні номери предметів.

За рахунком № 61102 аналітичний облік ведеться на особових рахунках, відкритих на кожну організацію. У такому ж порядку ведеться аналітичний облік за рахунком зносу МБП. Відзначимо також, що формений одяг (спеціальна), включаючи взуття, бронежилети, видана працівникам, незалежно від вартості обліковується на рахунку № 61101 «МБП». Витрати на її придбання здійснюються за рахунок коштів фонду спеціального призначення. Бухгалтерія враховує вартість спецодягу на особових рахунках, відкритих на кожного працівника - одержувача. Списання цих предметів здійснюється після закінчення встановленого строку, без складання актів.

Крім цього на рахунку № 61101 «МБП» враховуються мішки для перевезення і зберігання цінностей, інкасаторські сумки незалежно від вартості.

Облік господарських матеріалів

Господарські матеріали враховуються за рахунком № 610, і залежно від їх складу відкриваються такі рахунки другого порядку:

· Канцелярське приладдя (рахунок № 61001),

· Запасні частини, включаючи шини, для автотранспорту, а також засобів обчислювальної техніки (рахунок № 61002),

· Обладнання, що потребує монтажу (рахунок № 61003),

· Матеріали для соціально-побутових потреб (рахунок № 61004),

· Матеріали для упаковки грошей (рахунок № 61005),

· Інші матеріали (рахунок № 61006),

· Господарські матеріали в організаціях банку, які перебувають на кошторисному фінансуванні (рахунок № 61007).

В аналітичному обліку зазначені цінності відображаються за кількістю, ціною і сумою, а також за місцями зберігання, експлуатації (використання) і матеріально відповідальних осіб. З усіма посадовими особами, відповідальними за збереження матеріальних цінностей, при прийомі на роботу укладається договір про повну матеріальну відповідальність. Облік цінностей на складі ведеться в книгах, на картках з відкриттям на кожен вид цінностей окремого особового рахунку або на електронно-обчислювальних машинах.

Згідно зі встановленими Правилами виникає необхідність організації в банках окремо складського і бухгалтерського обліку господарських матеріалів. При цьому на складах ведеться тільки аналітичний облік, а в бухгалтерії - аналітичний і синтетичний облік. Звірка даних синтетичного та аналітичного обліку в бухгалтерії ведеться щодня, а аналітичні дані складу і бухгалтерії звіряються відповідно до встановленого графіка, але не рідше одного разу на тиждень. Факт звірки фіксується підписом бухгалтера на картках (в особових рахунках, книгах) складського обліку. Розбіжності між показниками оформляються довідкою, рішення по них приймається керівником банку.

Надходження господарських матеріалів оформляється прибутковими накладними або факт прийому цінностей наголошується на рахунках-фактурах за підписами осіб, які здали і взяли цінності (якщо кількість і види цінностей, зазначені в документі постачальника і фактично прийняті, збігаються).

Відпуск цінностей зі складу проводиться на підставі видаткових документів: вимог, актів, накладних.

При придбанні цінностей за готівковий розрахунок (на суми, видані в підзвіт) матеріально відповідальні особи (МВО) виписують прибуткову накладну, а на товарному чеку у підзвітної особи роблять відмітку, що зазначені цінності прийняті за накладною № від, і розписуються в прийомі.

Матеріально відповідальні особи, зав. складом, кладовщик, відповідальні за збереження матеріальних цінностей, у встановлені терміни, але не рідше одного разу на тиждень здають в бухгалтерію банку звіт про прихід і витрату цінностей, який являє собою перелік прибуткових і видаткових документів, включених до спеціального реєстру. Реєстр складається у двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію, другий за підписом бухгалтера залишається у МВО. Бухгалтер перевіряє правильність заповнення представлених документів, відповідність їх номерів і кількості зазначеним даними в реєстрі. На прийнятих документах бухгалтер проставляє ціни і вартість матеріальних цінностей і вказує необхідні проводки. Всі рахунки з обліку господарських матеріалів (№ 61001 - 61007) - активні. Сальдо дебетове відображає фактичну вартість залишку цінностей на складі; оборот по дебету - надходження матеріалів за фактичною вартістю; оборот по кредиту - відпуск (витрата) цінностей на різні потреби банку також за фактичною вартістю.

У бухгалтерському обліку можливо відображення таких операцій.

Надходження господарських матеріалів:

д-т рах. № 610 (за видами цінностей)

к-т рах. № 60311 «Розрахунки з постачальниками, підрядниками та покупцями».

Оплата рахунків постачальників:

д-т рах. № 60311 «Розрахунки з постачальниками, підрядниками та покупцями».

к-т рах. № 30102 «Кореспондентські рахунки кредитних організацій БР».

Оприбуткування цінностей при здачі авансового звіту:

д-т рах. № 610 «Господарські матеріали»

к-т рах. № 60307 «Розрахунки з працівниками банку по підзвітних сумах».

Списання нестачі з вини транспортної організації:

д-т рах. № 60323 «Розрахунки з іншими дебіторами»

к-т рах. .№ 610 «Господарські матеріали» та їх погашення;

д-т рах. №20202, 30102

к-т рах. № 60323;

недостачі з вини МВО:

д-т рах. № 60308 «Розрахунки з працівниками банку по підзвітних

сумам »

к-т рах. № 610 «Господарські матеріали» та їх погашення;

д-т рах. № 20202

к-т рах. № 60308.

Нестачі в межах норм природного убутку відносяться на витрати банку:

д-т рах. № 70209 «Інші витрати»

к-т рах. № 610 «Господарські матеріали».

Відпустка (витрата) матеріалів на рахунках бухгалтерського обліку відображається залежно від цільового призначення і використання відпущених цінностей:

на господарські потреби банку

д-т рах. № 70209 «Інші витрати»

к-т рах. № 610 «Господарські матеріали»;

на капітальні вкладення

д-т рах. № 60701 «Власні капітальні вкладення»

к-т рах. № 61003 «Обладнання»;

при відпуску матеріалів на ремонт у підзвіт працівникам банку

д-т рах. № 60308 «Розрахунки з працівниками банку по підзвітних

сумам »,

д-т рах. № 61201 «Реалізація (вибуття) майна банків» (при

підрядному способі).

к-т рах. № 610 «Господарські матеріали».

Після закінчення ремонтних робіт господарським способом заборгованість з підзвітної особи списується:

д-т рах. № 70209

к-т рах. № 60308

Облік капіталів

Формування та облік статутного капіталу

Статутний капітал - один з основних власних джерел господарських засобів і ресурсів банку. На його основі починається процес організації банку як юридичної особи.

Інвестування в комерційний банк може проводитися юридичними та фізичними особами шляхом придбання акцій або часток у його статутному капіталі. Розрізняють акціонерні банки, тобто створені у формі акціонерного товариства, і не акціонерні банки, створені як товариства з обмеженою відповідальністю.

Вищим органом управління банком є ??загальні збори акціонерів або загальні збори учасників. До виключної компетенції загальних зборів належать питання:

u внесення змін і доповнень до статуту товариства або його новій редакції;

u реорганізація та ліквідація товариства;

u обрання ради директорів;

u збільшення, зменшення статутного капіталу;

u обрання виконавчого органу товариства;

u обрання членів ревізійної комісії;

u затвердження зовнішнього аудитора;

u затвердження річного звіту, бухгалтерських балансів, розподіл прибутку, здійснення великих угод та ін.

Виконавчим органом є правління банку на чолі з головою правління банку. Правління в своїй діяльності підпорядковане загальним зборам акціонерів або учасників банку.

Державний банк Росії і його територіальні управління з моменту утворення комерційного банку здійснюють постійний контроль за його діяльністю, обмежуючи ступінь ризику в їх роботі і знижуючи ймовірність його банкрутства. З цією метою розроблені економічні нормативи, всебічно характеризують фінансовий стан, положення комерційного банку, які слід дотримуватися для забезпечення стабільної та надійної роботи банку. У їхньому обсязі банк щомісяця звітує перед головним територіальним управлінням БР.

Відповідно до Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації» (Банку Росії) з наступними доповненнями та змінами, а також інструкцією ЦБ РФ від 01.10.97 р № 1 «Про порядок регулювання діяльності банків» установлені наступні економічні нормативи:

- Мінімальний розмір статутного капіталу для новостворюваних банків;

- Мінімальний розмір власних коштів (капіталу) для діючих банків;

- Норматив достатності капіталу;

- Нормативи ліквідності банків;

- Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників;

- Максимальний розмір великих кредитних ризиків;

- Максимальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника);

- Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих банком своїм учасникам (акціонерам (пайовикам) і інсайдерам);

- Максимальний розмір залучених грошових вкладів (депозитів) населення;

- Максимальний розмір вексельних зобов'язань банку;

- Норматив використання власних коштів банків для придбання часток (акцій) інших юридичних осіб.

Так, зазначеної інструкцією передбачено, що мінімальний розмір власних коштів (капіталу) банків встановлюється відповідно (для новостворюваного банку): на 1 січня 1998 в сумі, еквівалентній 4,0 млн ЕКЮ; на 1 липня 1998 - 5,0 млн ЕКЮ.

Мінімальний розмір власних коштів (капіталу) банку, визначених як сума статутного капіталу, фондів банку і нерозподіленого прибутку, починаючи з 01.01.99 р встановлюється в сумі, еквівалентній 5 млн ЕКЮ. Банки, розмір власних коштів (капіталу) яких становить суму, еквівалентну величині від 1 до 5 млн ЕКЮ, з 01.01.99 р не можуть:

а) проводити банківські операції за межами Російської Федерації (крім відкриття та ведення кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах для здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб);

б) здійснювати операції із залучення і розміщення дорогоцінних металів;

в) відкривати філії і створювати дочірні організації за Кордоном;

г) брати участь у капіталі кредитних організацій на суму, що перевищує 25% капіталу цих кредитних організацій. Облік статутного капіталу здійснюється на рахунках:

№ 102 «Статутний капітал акціонерних банків, сформований за рахунок звичайних акцій», які належать:

№ 10201 - Російської Федерації,

№ 10202 - суб'єктам Російської Федерації та місцевим органам влади,

№ 10203 - державним підприємствам і організаціям,

№ 10204 - недержавним організаціям,

№ 10205 - фізичним особам,

№ 10206 - нерезидентам.

Власники звичайних акцій мають право голосу, але можуть не отримувати дивідендів, якщо фінансовий стан банку не дозволяє їх нараховувати та виплачувати;

№ 103 «Статутний капітал акціонерних банків, сформований за рахунок привілейованих акцій». Капітал згрупований за належністю на рахунках другого порядку в тій же розшифровці, що і по рахунку № 102.

За привілейованими акціями встановлюється фіксований, заздалегідь визначений дивіденд, але без права голосу на загальних зборах акціонерів;

№ 104 «Статутний капітал неакціонерних банків». Частки, що належать:

№ 10401 - Російської Федерації,

№ 10402 - суб'єктам Російської Федерації та місцевим органам влади,

№ 10403 - державним підприємствам і організаціям,

№ 10404 - недержавним організаціям,

№ 10405 - фізичним особам,

№ 10406 ??- нерезидентам.

Всі перераховані рахунки пасивні;

№ 105 «Власні частки статутного капіталу (акції), викуплені банком» з підрозділом на рахунки другого порядку:

№ 10501 «Власні акції, викуплені в акціонерів»,

№ 10502 «Власні частки статутного капіталу неакціонерного банку, викуплені в учасників».

Ці рахунки на відміну від попередніх активні.

При неповної продажу акцій або наявність не викуплених часток відкривається позабалансовий рахунок:

№ 906 «Неоплачений статутний капітал кредитних організацій» з рахунками другого порядку:

№ 90601 «Неоплачена сума статутного капіталу акціонерного банку» - активний,

№ 90602 «Неоплачена сума статутного капіталу неакціонерного банку» - активний.

У бухгалтерському обліку можуть здійснюватися операції з наступною кореспонденцією рахунків:

 Дебет

 рахунку №

 Кредит

 рахунку №

 Акціонерний банк

 1.Получени і оприбутковані бланки акцій, призначених для розповсюдження серед акціонерів (за умовною оцінкою 1 руб. За бланк) 90701 99999

 2.Получено готівкою в оплату акцій:

 суми передані на коррахунок банку

 суми переведені на накопичувальний рахунок 20202 60322

 30102 20202

 30208 30102

 3. Перераховано безготівковим порядком в оплату акцій:

 на накопичувальний рахунок у банку (покупець не є клієнтом банку)

 клієнт банку з розрахункового рахунку

 фізична особа (з депозитного рахунку)

 всі суми, отримані в безготівковому порядку, зараховуються на накопичувальний рахунок

 30208 60322

 40702 60322

 42301 -42307 60322

 30208 30102

 4. Внесено майно в оплату акцій:

 основними засобами

 господарськими матеріалами

 малоцінними предметами

 нарахований знос МБП при передачі в експлуатацію 60401 -60403 60322

 61001 -61006 60322

 61101 60322

 70209 61103

 5. У момент держреєстрації відображена неоплачена частина акцій 90601 99999

 6. Розблокований накопичувальний рахунок 30102 30208

 7. До складу статутного капіталу оприбутковані всі отримані кошти в сумі номіналу:

 звичайні акції

 привілейовані акції

 в сумі перевищення розміщених

 акцій над їх номінальною ціною

 60322 10201 -10206

 60322 10301 -10306

 60322

 99999

 10602

 90701

 8. Списано бланки акцій, виданих акціонерам

 9. Отримано доплата за акції:

 готівкою (купівельна вартість)

 безготівковим шляхом (купівельна вартість)

 емісійний дохід

 20202

 10201 -10205

 Номінальна вартість

 40702/30102

 10602

 10. Списується номінальна вартість реалізованих акцій (зі складу раніше неоплачених) 99999 90701

 11. Викуп власних акцій за:

 номінальною ціною

 за ціною вище номіналу

 за ціною нижче номіналу

 10501

 30102

 40702

 20202

 10501

 70209

 30102

 70702

 20202

 10501 70102 Д

 12. Відображено неоплачена сума статутного капіталу акціонерного банку 90601 99999Н

 13. Збільшується статутний капітал (капіталізація) за рахунок:

 емісійного доходу

 резервного фонду в разі перевищення нормативу

 приросту майна при переоцінці

 фондів спеціального призначення

 прибутку минулих років, нарахованої та невиданий по дивідендах 10602 10201-10206

 10701 10301-10306

 10601 10301-10306

 10703 10301-10306

 70302

 60320

 10301-10306

 10301-10306

 14. При анулюванні реєстрації випуску цінних паперів (не отримано дозвіл)

 на всю суму накопичувального рахунку відновлені платежі на коррахунок

 зараховано платникам (повернення основних засобів)

 повернення іншого майна 60320 1

 60322 30208

 30102 40702

 60322 60401

 15. Якщо викуплені власні акції не реалізовані протягом шести місяців 60322 61002

 10201-10206 10501

 10301-10306 10501

 Неакціонерних банк

 1. Оплата учасниками придбаних часток у статутному капіталі 30102,

 40702, 104

 604

 2. Неоплачена частина часткою в статутному капіталі 90602 99999

 3. Списання оплаченої частки статутного

 капіталу 99999 90602

 4. Збільшення статутного капіталу за рахунок

 капіталізації:

 резервного фонду, в межах суми перевищення нормативу

 переоцінки майна

 за рахунок залишків фонду спеціального призначення

 нарахованих, але не сплачених дивідендів

 нерозподіленого прибутку минулих років 10701 104

 10601 104

 10702 104

 60320 104

 70302 104

 5. Викуплені банком власні частки

 статутного капіталу 90502 30102,

 40702,

 20202

 6. Не реалізовані протягом шести місяців власні частки статутного капіталу неакціонерного банку, викуплені в учасників 104 90502

Облік додаткового капіталу банку

Додатковим капіталом до статутного є:

o приріст вартості при переоцінці майна (рахунок № 10601)

o емісійний дохід (рахунок № 10602),

o вартість безоплатно отриманого майна (рахунок ^ 10603).

Всі зазначені рахунки пасивні, їх кредитове сальдо означає додаткове джерело власних коштів банку 'оборот за дебетом - списання, зменшення джерела за рахунок включення до складу статутного капіталу (к-т рах. № 102, 103, 104) зменшення і зниження вартості майна в результаті переоцінки (к-т рах. № 604), при вибутті об'єктів основних засобів (к-т рах. № 612), на погашення збитку в результаті передачі майна безоплатно (к-т рах. № 612); оборот по кредиту - збільшення джерел коштів: за рахунок збільшення вартості майна при переоцінці (д-т рах. № 604), при реалізації акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість (д-т рах. № 30102, 60322), при безоплатному надходженні майна (д-т рах. № 604) та ін.

Операції за рахунками оформляються виписуванням меморіальних ордерів на підставі довідок-розрахунків, розпоряджень, актів прийому-передачі основних засобів, нематеріальних активів.

Аналітичний облік за рахунком № 10601 організовується по особових рахунках, що відкривається на кожен предмет переоцінюється майна; по рахунку № 10602 - на одному особовому рахунку; по рахунку № 10603 - також на одному особовому рахунку.

Облік резервного фонду

Характерні особливості та порядок використання резервного фонду встановлені положенням «Про порядок формування та використання резервного фонду в кредитних організаціях» від 23.12.97 р № 9-П. Призначення резервного фонду зводиться до покриття збитків і втрат, що виникають в результаті статутної діяльності банку. Мінімальний розмір резервного фонду визначається виходячи з розміру статутного капіталу банку і повинен становити не менше 15% його величини. Причому в банках утворених у формі акціонерних товариств, виходять з величини фактично внесених сум (проданих акцій); в інших банках - з величини зареєстрованого статутного капіталу але не вище сплаченого). Джерелом формування резервного фонду є прибуток звітного року, що залишився в розпорядженні банку після сплати податків та інших платежів, тобто гортаючи прибуток. Вона визначається після затвердження загальними зборами засновників річного звіту та звіту про розподіл прибутку.

Розмір щорічного відрахування в резервний фонд встановлюється Статутом банку, але він не повинен бути менше 6% від чистого прибутку до досягнення фондом мінімального розміру, встановленого статутом банку.

Кошти резервного фонду обліковуються на балансовому рахунку другого порядку: № 10701 «Резервний фонд». Рахунок пасивний, сальдо кредитове означає суму створеного на початок звітного періоду резервного фонду; оборот по дебету - використання фонду; оборот по кредиту - утворення фонду.

Рахунок № 10701 «Резервний фонд»

Облік інших фондів

До іншим фондам, утвореним банком, належать:

1. фонди спеціального призначення (рахунок № 10702)

2. фонди накопичення (рахунок № 10703)

3. інші фонди (рахунок № 10704).

Всі зазначені рахунки пасивні, служать для обліку джерел засобів з метою здійснення капітальних вкладень (фонд накопичення), задоволення соціально-побутових і матеріальних потреб колективу (фонд спеціального призначення) і його потреб.

Рахунок № 10702 «Фонди спеціального призначення»

 Кредит рахунків

 № Д К

 Дебіт рахунків

 20202

 30102

 30102

 60308, 20202, 30102

 Видана готівкою матеріальна допомога

 Оплачено за харчування співробітників

 Платежі з медичного обслуговування та страхування співробітників

 Придбання подарунків С - невикористаний залишок фонду на початок звітного періоду

 Відрахування до фонду за рахунок прибутку в звітному періоді 70501

Залежно від облікової політики, прийнятої банком, освіта фондів може проводитися щоквартально або щорічно. Головний критерій їх утворення - наявність прибутку і права на його освіту, встановлені установчими документами, де обумовлюються і розмір, і умови використання. Якщо такого права адміністрація банку не має, то зазначений фонд може бути утворений за рішенням зборів засновників при розгляді і затвердженні річного звіту банку та визначення порядку використання чистого прибутку.

В установчих документах банку можуть бути передбачені права на освіту та інших фондів банку (фонд голови банку), які будуть враховуватися на рахунку № 10704.

Фонд накопичення (рахунок № 10703) призначений для інвестицій в капітальні вкладення банку; утворюється за рахунок чистого прибутку ('д-т рах. № 70501, к-т рах. № 10703), якщо цей факт обумовлений в законодавчому порядку або установчими документами банку. У разі використання накопичених коштів на балансовому рахунку № 10703 його розмір не змінюється, якщо витрати на вироблені та передані в експлуатацію капітальні вкладення включаються до первісної вартості об'єкта. Якщо ж витрати на капітальні вкладення пов'язані з відведенням земельної ділянки під будівництво, знесенням об'єктів, підготовкою кадрів для новостворюваного об'єкта і до складу первісної вартості об'єкта не включаються, то вони погашаються в момент закриття рахунки з обліку капітальних вкладень з рахунку № 10703 (залізничний т рах. № 10703, к-т рах. № 60701); в момент здійснення цих витрат робиться запис: д-т рах. № 60701, к-т рах. № 60322, 20202, 30102 та ін.

Первісна вартість оприбуткованих об'єктів в результаті капітальних вкладень фіксується не тільки на балансових рахунках, а й на позабалансовому рахунку № 919 «Джерела фінансування капітальних вкладень», у тому числі на рахунку № 91901 «Кошти фондів нагромадження» (д-т рах. № 91901, к-т рах. № 99998) у сумі використаного джерела коштів, рівного первісної вартості переданого в експлуатацію об'єкта.

Облік результатів діяльності

Облік доходів, витрат і фінансових результатів банку

Згідно зі Статутом банк є юридичною особою і діє на комерційній основі. Це означає, що йому притаманні такі принципи господарювання: самоокупність, самофінансування і рентабельність.

Для виконання зазначених принципів вся діяльність банку повинна бути спрямована на отримання доходу.

Принцип самоокупності свідчить про рівність сум отриманих доходів і зроблених витрат.

Самофінансування - це можливість інвестування, яке передбачає крім самоокупності отримання прибутку і вкладення її в розширення виробничо-технічної бази банку, направлення на матеріальне заохочення співробітників.

Прибуток - перевищення суми доходу над проведеними витратами. Звідси рівень рентабельності може бути розрахований як відношення прибутку: а) до загальної суми активів або б) тільки до суми активів, що приносять дохід; в) до суми статутного капіталу або г) до суми власних джерел (капітал, фонди), або д) до загальної суми витрат та ін.

Слід зазначити, що доходи і витрати враховуються банку РФ за касовим методом, тобто у міру зарахування доходів на рахунки коштів і в міру фактично зроблених витрат у звітному періоді.

Виведення результатів діяльності (прибутки, збитки) проводиться за рішенням, прийнятим банком в обліковій політиці, щомісячно, щоквартально, по закінченні року.

Для обліку отриманих доходів і зроблених витрат за звітний період використовуються рахунки № 701 «Доходи» та № 705 «Витрати». Перший з них - пасивний, другий - активний тому за кредитом рахунку № 701 враховуються доходи, отримані у звітному періоді; за дебетом рахунка № 702 - витрати, зроблені за звітний період. Після закінчення звітного періоду для визначення фінансового результату проводиться закриття цих рахунків.

Прибуток (збиток) розраховується шляхом віднесення в дебет рахунку обліку прибутків (№ 703) або збитків (№ 704) суми проведених витрат і в кредит рахунки обліку прибутків або збитків суми отриманих доходів (д-т рах. № 703, 704, к-т рах. № 702 і д-т рах. № 701, к-т рах. № 703, 704). Який з рахунків повинен бути використаний (№ 703 або 704) легко визначити при зіставленні підсумків рахунки обліку доходів і рахунки обліку витрат:

перевищення суми доходів над сумою витрат свідчить про суму прибутку як фінансовому результаті діяльності банку і навпаки.

Для аналізу доходів і витрат, фінансових результатів і використання прибутку виділені рахунки другого порядку.

Доходи (рахунок № 701):

№ 70101 «Відсотки, отримані за надані кредити»,

№ 70102 «Доходи, отримані від операцій з цінними паперами»,

№ 70103 «Доходи, отримані від операцій з іноземною валютою та іншими валютними цінностями»,

№ 70104 «Дивіденди одержані»,

№ 70105 «Доходи за організаціям банків»,

№ 70106 «Штрафи, пені, неустойки отримані»,

№ 70107 «Інші доходи».

Витрати (рахунок № 702):

№ 70201 «Відсотки, сплачені за притягнуті кредити»,

№ 70202 «Відсотки, сплачені юридичним особам за залученими коштами»,

№ 70203 «Відсотки, сплачені фізичним особам по депозитах»,

№ 70204 «Витрати за операціями з цінними паперами»,

№ 70205 «Витрати за операціями з іноземною валютою та іншими валютними цінностями»,

№ 70206 «Витрати на утримання апарату управління»,

№ 70207 «Витрати по організації банків»,

№ 70208 «Штрафи, пені, неустойки, сплачені»

№ 70209 «Інші витрати».

Прибуток (рахунок № 703):

№ 70301 «Прибуток звітного року»;

№ 70302 «Прибуток попередніх років».

Збитки (рахунок № 704):

№ 70401 «Збитки звітного року»,

№ 70402 «Збитки попередніх років».

Використання прибутку (рахунок № 705):

№ 70501 «Використання прибутку звітного року»,

№ 70502 «Використання прибутку попередніх років».

Рахунок № 701 «Доходи»

 Кредит рахунків №

Д

 До Дебет рахунків №

 Списання отриманих доходів за встановленими банком звітних періодів С - суми витрат, отриманих на початок звітного періоду 3010, 40702

 Відсотки, отримані, за надані кредити

 Доходи за операціями в ин валюті, з цінних паперів та іншим вкладенням

 Доходи від реалізації майна

 Зарахована орендна плата

 Штрафи отримані та ін.

 703,

 704

Рахунок № 702 витрати

 Кредит рахунків №

Д

 До Дебет рахунків №

 С - витрати, вироблені на початок звітного періоду

 30102,

 30109,

 40702

 42305

 60305

 60303

 60308

 60301,

 30102

 20202

 61001

 30102

 60323,

 30102

 60323

 30102

 60903

 60601-60604,

 60803,

 60610,

 60611

 61006

 60324-51210,

 50804-51104,

 50204-50704,

 47425,

 46008-47308,

 45009-45409,

 44210-44410,

 та ін.

 Відсотки, сплачені юридичним особам за залучені кредити за міжбанківськими кредитами

 Відсотки, донараховані фізичним особам по депозитах

 Витрати на утримання управлінського персоналу:

 нарахування заробітної плати

 нарахування на заробітну плату

 Витрати на відрядження в межах норм

 Витрати на рекламу по нормі

 Представницькі витрати за нормою

 Канцелярські витрати

 Оплата орендної плати

 Витрати на утримання будівель і споруд (тепло, вода, світло та ін.)

 Інші витрати в тому числі:

 типографські витрати, витрати на охорону в дозволених випадках витрати на ремонт усіх видів основних засобів включаючи орендовані, крім автотранспорту

 Штрафи сплачені

 Нараховано:

 Амортизація НМА

 Знос (амортизація) основних засобів усіх видів і призначень

 Нестачі в межах норм природних втрат

 Резерв під можливі втрати по позиках і прирівняних до них розміщених коштів

Після закінчення звітного періоду для визначення фінансового результату проводиться закриття рахунків обліку доходів і витрат банку. Протягом звітного року прибуток або збиток визначається наростаючим підсумком. Якщо банк має філії, то результат спільної діяльності показується згорнуто, при наявності дочірніх організацій - юридичних осіб - розгорнуто - прибутки, збитки. Після здачі банком річного бухгалтерського балансу сума прибутку (залишок рахунку № 70301 «Прибуток звітного року») переноситься на рахунок № 70302 «Прибуток попередніх років» (д-т рах. № 70301, к-т рах. № 70302), аналогічно враховуються збитки .

Після затвердження річного звіту засновниками банку рахунок № 70302 закривається віднесенням в дебет цього рахунку суми залишку, що значиться на рахунку, у кореспонденції з рахунком «Використання прибутку попередніх років» (д-т рах. № 70302, к-т рах. № 70502).

Збиток як результат фінансової діяльності банку погашається за рахунок джерел, визначених засновниками банку.

Використання прибутку

Необхідно розрізняти балансовий і чистий прибуток (що залишилася в розпорядженні банку). Прибуток звітного року, отримана як різниця між оборотами (дебетовими і кредитовими) рахунку № 70301, називається балансовою. Балансовий прибуток зменшена на суму податку на прибуток, становить розмір чистого прибутку.

Призначення рахунку № 705 «Використання прибутку» зводиться до обліку використаної у звітному році фактично отриманого прибутку і залишилася невикористаною прибутку попередніх років. Рахунок № 705 - активний; сальдо дебетове відображає суми використаної протягом року прибутку, до звітного періоду, оборот по дебету - суми, використані у звітному періоді у вигляді: податків, які нараховуються за рахунок прибутку (д-т рах. № 70501, к-т рах. № 60301) ;

дивідендів акціонерам від участі в статутному капіталі акціонерного банку (д-т рах. № 70501, к-т рах. № 60320);

відрахувань до резервного фонду (д-т рах. № 70501, к-т рах. № 10701), фонди спеціального призначення, в інші фонди (д-т рах. № 70501, к-т рах. № 10702) і на інші цілі .

Оборот по кредиту відображає списання сум залишків, що рахувалися на рахунку, у кореспонденції з рахунком з обліку прибутків і збитків (№ 703 або № 704). Після здачі річного бухгалтерського балансу залишок рахунку № 70501 переноситься на рахунок № 70502, також переносяться і суми прибутків. Потім, після затвердження річного звіту засновниками банку, на рахунку № 70502 відображається використання нерозподіленого на кінець року прибутку на цілі, зазначені засновниками (д-т рах. № 70502, к-т рах. № 10702, № 60320 та ін.).

Рахунок № 70302 закривається в кореспонденції з рахунком № 70502 (д-т рах. № 70302, к-т рах. № 70502).

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за видами відрахувань, внесків, платежів.

Таким чином, виділимо три тимчасових періоди зміни статті прибутку.

1. Після закінчення звітного періоду: сума прибутку визначається шляхом закриття рахунків з обліку доходів і витрат:

д-т рах. № 70301, к-т рах. № 702;

д-т рах. № 701, к-т (.ч. № 70301.

Кредитове сальдо по рахунку № 70301 і є прибуток звітного року (тобто перевищення суми доходів над сумою витрат складе фінансовий результат діяльності банку).

2. Після здачі річного звіту: сума прибутку звітного року переноситься на рахунок № 70302 «Прибуток попередніх років» (д-т рах. № 70301, к-т рах. № 70302).

Таким же чином переносяться суми залишків по рахунках обліку використання прибутку (д-т рах. № 70502, к-т рах. № 70501).

3. Після затвердження річного звіту засновниками (акціонерами) та прийняття рішення про розподіл невикористаної прибутку попередніх років робиться запис:

д-т рах. № 70302, к-т рах. № 70502 і д-т рах. № 70502, к-т рах. № 107, 102, 103, 104, 60320.

Повний зміст звіту про прибутки і збитки див. Додаток № 2. На закінчення розгляду питань обліку фондів, резервів, фінансових результатів пропонуємо познайомитися з методикою розрахунку власних коштів (капіталу) кредитної організації (ЦБР від 01.06.98 р № 31-П).

Список літератури

1. «Бухгалтерський облік в комерційних банках» - Е.П. Козлова, Е.Н. Галаніна.

2. «Банківський облік і операційна техніка» - К.Г. Парфьонов.

3. ВКАЗІВКА Ц.Б. «Щодо відображення в бухгалтерському обліку кредитних організацій, розташованих на території Російської Федерації, окремих операцій з обліку основних засобів» от12 липня 2000 № 821-У

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка