На головну

 Економічна роль товарної та фондової бірж в ринковій системі - Біржова справа

Ек. роль товарної та фондової бірж в ринковій системі.

Основний біржовий діяльністю явл. біржова торгівля: Т-П-Т

Пр-во зобов'язане, щоб певні товари в узгодженому V, асортименті і потрібної якості зобов'язані поставити до вказаного строку.

Торгівля - певне пр-во, продукція, V, терміни і споживач.

Як правило, з виробництвом пов'язана оптова торгівля.

Ф-ції оптової торгівлі:

визначити чи вивчити ек. ко?юнктуру ринку і прогнозувати основні тенденції її розвитку;

робота з продукцією по досить широкій номенклатурі;

розбивка партій товару на більш дрібні за бажанням споживача;

упаковка партій товару;

зберігання товару;

транспортування товару до місця призначення;

надання кредиту клієнтам у товарній формі;

надання орендних послуг;

надання інформації та консультаційних послуг.

Кожному товару забезпечується певний канал реалізації => організаційна форма оптової торгівлі.

Форми оптової торгівлі:

организуемая виробником;

здійснювана незалежними оптовими торговими компаніями;

виконувана приватними оптовими посередниками;

через біржу, аукціони, ярмарки.

Біржова торгівля виникла з локального ринку, ярмарки.

Хар-ка ринку:

торгівля проводиться регулярно, щодня;

її основою явл. гласний, публічно проведений торг і відсутність обмежень для товарів;

обов'язкову присутність товару при проведенні торгу;

зазвичай торгівля ведеться невеликими партіями, після операції купівлі-продажу товар відразу передається з рук в руки;

це виключає оформлення документа про зміну власника;

ціна встановлюється виходячи з попиту-пропозиції;

покупець явл. споживачем;

обслуговує невелику територію.

Хар-ка ярмарки:

Епізодичний хар-р;

гласний, публічний торг;

торгівля за зразками, описами, каталогами, як правило, товар відсутній;

продаж великими партіями;

відстрочка платежів;

необхідність спеціального документа, що підтверджує право власника;

ціна встановлюється на основі попиту-пропозиції;

покупець явл. посередником (перекупником).

Біржова торгівля організовується торговцями для полегшення процесу торгівлі, для вироблення більш ефективного механізму і згодом, хеджування (захист, страховка від несприятливої ??зміни цін).

біржова діяльність концентрується в місцях пр-ва та споживання товарів;

ведеться за специфічними видами товарів (так званим, біржовим товарам) великими партіями;

ведеться у відсутності товару за зразками, описами;

ведеться контрактами і договорами на їх постачання в майбутньому і правом на укладення таких договорів в майбутньому;

проводиться регулярно, враховується концентрація попиту і пропозиції, а також покупців і продавців;

відрізняється гласністю торгів, всі бажаючі можуть отримати інф. про V укладених угод та ціни;

вільне ціноутворення, ціни чутливі і дуже реагують на ко?юнктуру ринку;

ведеться біржовими посередниками, які можуть виступати від імені виробників і споживачів товару;

відсутність впливу прямого впливу д-ви на процес біржового торгу;

виробляє два стандарти: за якістю і за цінами товарів.

Біржа - це класичний інститут ринкової ек-ки, який формує оптовий товарів.

Біржа має:

організаційну основу;

ек. основу;

юридичну основу.

Біржа, з погляду орг. основи, це добре обладнане ринкове місце, надане брокерам і дилерам, тобто професіоналам біржової справи.

З ек. точки зору, це організований в опред. місці регулярно діючий за встановленими правилами оптовий ринок, на якому відбувається торгівля цінних паперів, оптова торгівля за зразками і стандартами, за договорами і контрактами на їх поставку в майбутньому, а також продаж валюти і рідкісноземельних металів за цінами офіційно встановленим на основі попиту і пропозиції.

Біржа явл. юр. особою, що володіє відокремленим майном, може бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному держ. суді (трітейском суді).

Види бірж:

Ознаки класифікації бірж:

вид біржового товару;

принцип організації (роль гос-ва);

правове становище (статус біржі);

форма участі відвідувачів у біржових торгах;

номенклатура товарів явл. лб'ектом бірж. торгу;

місце і роль у світовій торгівлі;

сфера діяльності;

види угод;

хар-р діяльності.

Види:

Біржовий товар.

товарні біржі;

товарно-сировинні;

валютні;

фондові;

біржі праці.

Фондові біржі зайняті цінними паперами. Поява фондових бірж пов'язано з появою акціонерних товариств. Фондова біржа являє собою постійно регульований ринок цінних паперів. Для організації та обслуговування іноземної валюти створюються спеціальні валютні біржі. Валютні біржі контролюються гос-вом і ЦБ РФ.

Принцип організації.

публічно-правові;

приватно-правові.

Публічно-правова (державна) біржа. У РФ біржі носять публічно-правовий характер. Членом такої біржі може бути будь-який підприємець, який занесений в торговий реєстр і несучий певний торговий оборот. Приватно-правові біржі: Англія і США. Мають більш замкнутий характер, доступ тільки вузького кола осіб, які входять до біржову корпорацію.

Правовий статус.

Створені біржі реєструвалися в основному як акціонерні товариства і товарещества з огр. відп. Засновників бірж приваблювало те, що біржа у формі товариства може бути зарагестріровано в місцевих органах влади.

Форма участі відвідувачів у торгах.

відкриті біржі;

закриті.

Закриті біржі:

постійні покупці, які виконують роль біржових посередників;

наявність спеціалізованої системи органів збору і добіржевой обробки замовлень.

Сучасні зарубіжні біржі в основному закриті.

Відкриті біржі:

постійні бірж. посередники;

відвідувачі.

-чістооткритие біржі (не обов'язково користуватися послугами посередниками);

-відкрита біржа змішаного типу (з продавцями і покупцями працюють біржові посередники: -брокери (працюють від імені та за рахунок клієнта і -ділери (працюють від свого імені і самі несуть витрати).

Номенклатура товарів.

універсальні біржі;

спеціалізовані.

Місце і роль біржі у світовій торгівлі.

міжнародні;

національні.

Міжнародна біржа - особливий вид постійно діючого оптового ринку, що охоплює кілька гос-в, на якому відбуваються угоди купівлі-продажу на певні біржові товари.

Між. біржі обслуговують конкретні світові товарні і фондові ринки. Можуть брати участь представники ділових кіл різних країн.

Характерно:

-забезпечення вільного перекладу прибутку, получ. по бірж. угод;

-укладення спекулятивних (арбітражних) угод (ця угода дає можливості отримання прибутку на різниці катіровочних цін).

Між. біржі:

товарні;

фондові;

валютні.

Національні біржі:

враховують особливості розвитку пр-ва, звернення, споживання, матеріальних ресурсів даної країни;

валютний, податковий, торговий режими даного д-ви перешкоджають проведенню арбітражних угод і участі в біржовій торгівлі осіб і фірм, які не явл. резидентами країни.

Градація бірж з точки зору товару, тобто хар-ка бірж залежить від того, що явл. об'єктом продажу:

біржі реального товару;

ф'ючерсні біржі;

опціонні;

змішані.

Біржі реального товару.

Початковий етап біржової торгівлі. Істот. рисою цієї біржі явл обов'язкова продаж і постачання товару після проведення торгів. За обсягом біржового обороту біржі реального товару становить 10-15%.

Розширення біржової торгівлі призвело до створення нових бірж.

Ф'ючерсні біржі.

Їх утворення являє собою процес перетворення біржі з ринку реального товару в ринок прав еа товар.

Ознаки:

-фіктівний хар-р угоди (цінні папери);

-зв'язок з ринком реального товару через хеджування (захист, страхування), а не через поставку товару;

-заранее суворо певна і уніфікована, позбавлена ??яких би яких індивідуальних особливостей споживча вартість товару, узгоджене кількість якого відображено в біржовому контракті, який явл. об'єктом торгівлі і являє собою праов на товар;

повна уніфікація умов поставки товару;

знеособленість угоди і заменимость їх котрагентов, все це забезпечується рачетной палатою біржі.

Створюються у місцях найбільш концентрації грошових ресурсів. Ф. біржа є специфічний фінансовий інститут, який обслуговує потреби товарних ринків. Ф. біржа також є ринок цін відповідних товарів і має суттєвий вплив на біржові катировки, а також впливає на фактичні ціни конкретних угод з реальним товаром. У рерультате ф. біржа впливає на конкурентноздатність фірм.

Опціонні біржі.

Створюються і використовуються для страхування учасників біржової торгівлі, тому дають можливість покупцям опціонів обмежити можливі надлишки при укладанні біржових угод. На багатьох біржах можуть укладатися як ф'ючерсні, так і опціонні угоди (Лондонська біржа "Фокс").

Змішані біржі.

Російські біржі, т.к. укладаються угоди товару, ф'ючерсні й опціонні угоди.

Функції біржі:

Організація біржових зборів для проведення голосних публічних торгів (організація біржових торгів, розробка правил бірж. Торгівлі, матеріально-технічне забезпечення торгів, кваліфікаційного апарату біржі).

Розробка біржових контрактів. Включає стандартизацію вимог до якісних хар-кам біржових товарів, стандартизацію розмірів партії товарів, вироблення єдиних вимог до розрахунків по бірж. операціях. Прискоренню оформлення укладених угод сприяють типові біржові контракти, які розробляються біржами.

Вирішення спорів по бірж. операціях. Біржа зазвичай виступає в трітейском (арбітражному) суді.

З'ясування і регулювання біржових цін. Біржа бере участь у формуванні цін на всі види бірж. товарів. Сама бірж. ціна встановлюється в процесі її котирування, що розглядається як найбільш важлива ф-я біржі.

Котирування - фіксування цін на біржі в плині кожного дня її роботи, а також реєстрація курс валют або цінних паперів.

Котирування цін - це реєстрація біржових цін по бірж. правилами з їх подальшою публікацією.

Публікація цін на бірж. товари служать орієнтиром для продавців і покупців вибору стратегії поведінки на чергових торгах.

Біржові страхування (хеджування) учасників бірж. торгівлі від несприятливих для них коливань цін. Для цього використовуються спеціальні види угод і механізми їх укладання.

Гарантування виконання угод, що досягається за допомогою біржових систем клірингу та розрахунків. Для цього біржа використовує систему безготівкових розрахунків шляхом заліку взаємних вимог і зобов'язань учасників торгів, а також організує їх використання.

Інформаційна діяльність. Збір та реєстрація цін з подальшим їх узагальненням і публікацією, надання цього матеріалу клієнтам, а також на межд. ринок інформації.

Формування бірж в Росії.

Організаційно возраждение бірж було частково підготовлено системою аукціонної торгівлі виробничими ресурсами (1988-1989рр). Комерційні ціни. Криза Госнаба СРСР -> поява бартерного обміну -> проекти створення бірж орієнтувалися на організацію бартерних обмінів -> до розвитку бірж. торгівлі подталківалго і наявність наднормативних і невикористаних запасів, які скупчилися на складах підприємств, підприємства зацікавилися в біржах, як можливість реалізувати товари за ринковими ценим. Радянська ек-ка в перебігу боргового часу була ек-кою дефіцитної, тобто грошовий попит перевищував товарну пропозицію у формі коштів пр-ва і предметів споживання.

Поява бірж. структур стало одним з напрямків вкладення надлишкових коштів. Біржі створювалися як акціонерні об-ва. До 1992 р біржа перестала бути єдиним символом ринку, стає істинно оптовою торгівлею. Йшов процес становлення ф'ючерсної торгівлі. Відмінною рисою найбільших РФ бірж весгда була їх універсальність, тобто на одній і тій же біржі відбуваються операції товарні та фондові. Формування РФ бірж осущ. в умовах відсутності нормативно-правової бази, а також в умовах нестабільної ек-ки і спаду пр-ва. Було пов'язано з великим ризиком для інвесторів. Ситуація на біржі характеризувалася злетом і падінням заробітків. У 1992 р був прийнятий з-н про товарні біржі і біржової торгівлі. Однією з умов формування бірж була відсутність форм товарного обігу. Зараз у РФ біржі вже пройшли ряд етапів:

возраждение;

швидке зростання;

спад бірж. активності;

реорганізація бірж (цей етап передбачає виживання в ринкових умовах).

Нормативно-правова база біржа:

держ. регулювання;

саморегулювання.

Федеральні збори: Президент:

з-ни, реєстр. біржі та укази, рег. біржі та

бірж. діяльність бірж. діяльність

Уряд

ЦБ Гос.ком Комітет Комітет Комітет Міністер. Міністер.

РФ майно з цінних по товар. по анти- фінансів ек-ки

паперів та біржі монополією. РФ РФ

фонд. біржі політиці

Нормативні акти, контроль, лізензіі

Регулювання біржової діяльності - певне упорядочеваніе роботи бібжі, висновок бірж. угод на основі встановлених правил і вимог.

З-н про біржах:

Створено правові гарантії для торгово-посеред. діяльності.

Заборонено біржі займатися комерц. діяльністю.

Встановлено обмеження на торгівлю окремими товарами через біржу.

Визначені як учасники бірж. торгів, так і їх права.

Гарантовано вільне встановлення цін на товари, допущені на бірж. торгівлю.

З-н РФ про валютне регулювання та валютний контроль (жовтень 1992 р):

Загальні поняття, необхідні для здійснення операцій.

Встановлено порядок валютного регулювання.

Контроль.

На підставі з-на про тов. б. для здійснення держ. регулювання і контролю за діяльністю товарних бірж при комітеті з антимонопольної політики створюється комісія з товарних бірж (КТБ). Положення про КТБ було затверджено в лютому 1994

Хто входить до КТБ?

представники держ. органів, діяльність яких пов'язана з регулюванням тов. ринків;

представники бірж. спілок підприємців;

експерти.

Функції КТБ:

видає ліцензію на організацію бірж;

контролює ліцензування посередників;

контролює виконання законодавств про біржах;

розробляє метододіческіе рекомендації з підготовки бірж. документів;

вивчення та вироблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства;

позбавлення біржі ліцензії;

застосування до біржі або бірж. посереднику санкції;

призначення держ. комісара на біржу;

організація аудит-перевірки діяльності бірж;

вимагати від бірж і клірингових центрів облікової документації.

Створено комісію з ЦП та фонд. бірж. У ній працюють: представники міністерства фінансів, банків та комітету антимонопольної політики.

На території РФ дозволено працювати фонд. бірж, які отримали ліцензії цієї комісії.

Що потрібно, щоб отримати ліцензію?

біржа повинна бути юр. особою і діяти на ринку професійно;

в штаті повинні бути професіонали, які мають кваліфікаційні атестати фахівця по роботі з цінними паперами (ЦБ) міністерства РФ.

Держ. органи на основі чинного законодавства контролюють фінансову діяльність фондових бірж.

Фондові біржі не має права виступати в якості інвестора, тобто вкладати кошти в діяльність, не передбачене законодавством біржі.

Члени фондової біржі:

держ. муніципальні підприємства;

держ. виконавчі органи, які володіють майном.

Допустима фін. діяльність фондової біржі може здійснюватися за рахунок:

продажу своїх акцій, що дають право стати членом цієї біржі;

регулярних внесків членів біржі;

бірж. зборів від кожної угоди, здійснення. на фонд. біржі;

проведення експертиз та реалізації інформації.

Ліцензування як вид держ. регулювання.

Ліцензування - це спосіб вирішення бірж. діяльності як економіко-правовому й організаційному статусу бірж.

Сама КТБ регламентована спец. положенням про порядок ліцензування бірж на території РФ. Це положення визначає порядок видачі ліцензії, їх анулювання та призупинення дії ліцензування на організацію бірж. торгівлі.

Що потрібно здавати в комісію для отримання ліцензії?

внутрібіржевие документи (статут товарної біржі, установчий договір, правило бірж. торгівлі);

документ, що засвідчує право користування торговим приміщенням;

документ, що підтверджує в статутний капітал товарної біржі не менше 50% оголошеної суми;

список засновників і розподіл між ними часток у% в статутному капіталі ТБ для фіз. осіб;

свідоцтво про держ. реєстрації ТБ.

Комісія видає ліцензії на протязі 2хмесяцев.

Якщо комісія відмовляє в ліцензії, то при повторному напрямі заяву подається протягом 1 місяця.

Вимога: має бути наявність на біржі професійного посередника.

Щоб отримати ліцензії інвестиціний інституту, йому треба мати кфаліфіцірованние атестати. Ці атестати видаються Мінфіном РФ за умови складання іспиту.

Термін дії ліцензії, як правило, не обмежена.

Саморегулювання.

Кожна біржа має певні внутрібіржевие нормативні акти, які явл. основою бірж. діяльності.

Установчий договір. У ньому визна. мета її створення і способи реалізації поставленої мети; встановлюється відповідальність засновників за зобов'язаннями біржі; початковий розмір статутного фонду; порядок розподілу статутного статутного фонду на акції; порядок розподілу їх між засновниками.

У цьому договорі фіксується права та обов'язки засновників біржі і заклад резервного фонду, порядок розподілу прибутку. Обумовлюються умови припинення діяльності біржі, вказується місцезнаходження біржі.

Статут:

загальне положення;

задачі створення біржі;

діяльність біржі;

розмір, порядок утворення та зміна статутного капіталу;

розмір фондів і прибутку біржі;

права та обов'язки членів біржі;

управління біржею;

звітність та облік біржі;

припинення діяльності біржі.

Правило торгівлі:

учасники біржових торгів і порядок їх проведення;

біржевойц товар, порядок його виставлення і зняття з торгів;

біржові угоди, їх види і порядок реєстрації оформлення, розірвання і визнання їх недествітельнимі;

вирішення суперечок і санкції за порушення правил бірж. торгівлі.

Повноваження фондової біржі:

визначає які цінні папери будуть продаватися на біржі;

встановлює правило здійснення угоди по ЦП;

встановлює правило поведінки брокерів на торгах;

порядок суперечок по укладених операціях цінних паперів.

Структура управління біржею. +

Інституційна структура

Громадська Стаціонарна

структура структура

Загальна Вибіркові

збори органи

Суть інституціональної біржі полягає в тому, що вона насамперед акціонерне товариство. Засновниками цієї біржі повинні бути члени ініціативної групи, що виступають в якості ініціаторів (організаторів) біржі. Вони підписують учред. договір про створення біржі і вносять початкові внески.

Хто не може брати участь у створення біржі?

вищі і місцеві органи влади держ. управління;

банки та кредитні установи, що отримали в установленому порядку ліцензію на здійснення. банківських операцій;

страхові та інвестиційні компанії та фонди;

громадські, релігійні та благодійні об'єднання і фонди;

фізичні особи, які за законодавством не можуть осущ. підприємницьку діяльність.

Прийнято вважати, що чим більше засновників і чим інші матер.-фінанс. становище, тим більшу вони можуть надати підтримку біржі, але з точки зору управління - це ускладнюється.

Привелегии перших засновників:

право на отримання дивідендів;

можливість безкоштовно відкрити одну або декілька брокерських контор;

можливість входити в органи управління біржею.

Члени біржі: той, хто бере участь у формуванні статутного капіталу, або вносить членські внески в майно біржі, і став її членом в порядку предусмлтренним засновницькими документами.

Права членів біржі:

брати участь у біржовій торгівлі;

брати участь в управлінні біржі згідно з нормативними документами;

брати участь у розподілі прибутку і отримувати дивіденди, якщо вони передбачені заснує. документами;

здавати в оренду свої права на участь у біржовій торгівлі в установленому порядку і лише одному юр. особі.

Число членів біржі обмежена. Воно залежить від розмірів статутного фонду і номінальної вартості однієї акції.

Акція дає можливість користуватися правилами члена біржі. Акція - вартість місця на біржі, а місце на біржі - власність члена біржі. Це місце може бути продано, коли член біржі йде з біржі. Вартість місця біржі визначає біржовий комітет. Вартість місця залежить від попиту і пропозиції.

Групи членів:

За кордоном. Лондонська біржа металів:

-індивідуальні (принципали) - вони укладають угоди від свого імені;

-представники.

Серед індивідуальних членів є група привілейованих, їм дозволено укладати угоди за свій рахунок і виконувати замовлення непрівелегірованних членів і третіх осіб за певну винагороду. Індивід. членами можуть стати особи не молодше 21 року і народжені в Англії.

РФ:

повні члени - з правом на участь в бірж. торгах у всіх секціях (відділеннях) і певне установчими документами біржі кількість голосів на загальних зборах членів секції біржі.

неповні члени - з правом на участь в бірж. торгах у відповідних секціях (відділеннях) і певне установчими документами біржі кількість голосів на загальних зборах членів секції біржі.

Громадська структура органів управління представлено загальними зборами членів біржі і вибірковими органами, що формуються на зборах членів біржі.

Загальні збори - це законодат. орган внутрібіржевие діяльності.

Функції загальних зборів:

визначення цілей і завдань біржі, стратегія її розвитку, правил внутрішнього розпорядку;

затвердження та зміна учред. документів (договір, статут, правило торгівлі);

вибори та затвердження біржового комітету, а також ревізійної комісії;

внесення змін і доповнень до їх персональний склад і структуру;

затвердження результатів діяльності біржі і розподілу прибутку;

визначення розміру та порядку виплати дивідендів, а також умов покриття збитків;

визначення зменшення (збільшення) кол-ва місць на біржі і встановлення квот для її членів;

затвердження рішень бірж. комітету про створення управління товарних секцій;

прийом нових членів в біржу;

затвердження кошторису витрат на утримання бірж. комітету та персоналу біржі.

Постійно діючим органом управління біржі явл. біржовий комітет, з його складу фомирующейся президію і правління.

Біржовий комітет явл. контрольно-розпорядчим органом поточного управління біржі.

Функції біржового комітету:

.......................................................................................................;

внесення ................................................. .........................................;

підготовка рішення загальних зборів членів біржі;

встановлення розмірів всіх внесків, виплат грошових і комісійних зборів;

підготовка рішення про прийом (виключення) членів біржі;

організація та проведення кваліфікованих іспитів для брокерів.

Загальними зборами створюється ревізійна комісія. Вона осущ. контроль за фінансово-господарської діяльності біржі та її відокремлених підрозділів. Ревізійна комісія в праві оцінити правочинність рішень, які приймаються органами управління біржі. Вона повинна до загальних зборів членів біржі провести документальну перевірку фінансово-госп. діяльності.

Що перевіряє ревізійна комісія?

виконання встановлених кошторисів нормативів і лімітів;

своєчасність і правильність платежів до бюджету;

своєчасність і правильність відрахувань і виплат дивідендів;

дотримання біржею та її органами управління законодавчих. актів та інструкцій, а також рішень загальних зборів біржі;

перевіряється дотримання біржею правил бірж. торгівлі, а також змісту і умови укладення бірж. угод;

перевіряється постановка і правильність оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку та звітності.

Для ведення госп. поточної бірж. діяльності необхідна стаціонарна структура біржі, вона представлена ??спеціліз. і виконає. органами.

Специализ. органи - це комісія біржі та її комерц. організації:

-котіровальная комісія;

-арбітражная комісія.

Котир. ком-я неоходимости для того, щоб орг-ть облік різних видів цін, мається на увазі попиту та пропозиції договірних вищих і нижчих початкових і заключних цін.

На основі узагальнення таких цін визначається котирувальні (довідкові) ціни, які публікуються в біржових бюлетенях, і рассатрівают ці бюлетени в якості бірж. довідника.

Об'язком котируються. ком-ії явл. спостереження за своєчасним поданням учасникам торгового процесу досить повних і об'єктивних явищ. Кіт. ком-я повинна встановити базу бірж. бюлетеня. Ця когось я поставляє в інфор.-справоч. відділ біржі дані про ценнах і тенденції їх руху. Кіт. ком-я спільно з арбітраж. ком-їй встановлює ціни в умовах спірних питань. У разі виникнення спорів можуть звертатися в трітейскій суд - арбітражну ком-ію. Якщо тут питання не вирішується, тоді передається в судові інстанції. Важливим підрозділом стаціонар. структури біржі явл. розрахункова палата.

Виконавчі органи біржі.

Загальні збори

членів біржі

Ревізійна Біржовий Арбітражна

комісія комітет комісія

Правління

біржі

Відділ довідково Бухгалтерія

торгів інформаційна біржі

служба

Котирувального Служба Господарська

відділ експертів служба

Відділ Зовнішні Охорона Інші

комп'ютер. зв'язку

Учасники біржової торгівлі товарної біржі.

брокери;

біржові маклери;

старші маклери;

помічники брокерів і бірж. маклерів.

Учасники, які допускаються в операційний (біржовий) зал:

персонал біржі;

головний упарвляющій;

голова правління;

держ. коммисар;

відповідальний член бірж. ради;

особи, яким дозволено біржовою радою.

Учасників бірж. торгівлі слід відрізняти від присутніх в торговому залі біржі.

Присутні в торговому залі:

1. Укладають угоди. Той склад, який укладає угоди визначається правилами бірж. торгівлі і це залежить від того, яка біржа - закрита або відкрита.

На відкритій біржі укладати угоди в приміщенні бірж. залу мають право:

члени біржі та їх представники;

брокери, акредитовані на біржі;

постійні і разові відвідувачі, які отримали право на участь у біржі.

На закритій біржі:

-члени біржі та їх представники;

-брокери, акредитовані на біржі.

Разові та постійні відвідувачі обмежені у своїх правах як учасники бірж. торгівлі порівняно з членами біржі та їх представниками.

Згідно із законодавством:

постійному відвідувачеві надається право на участь у торгах на термін не більше 3хлет;

постійних відвідувачів не повинна перевищувати 30% від числа членів біржі;

постійний відвідувач не бере участь у формуванні статутного капіталу і управлінні біржі;

постійні відвідувачі мають право на біржове посередництво.

Разові відвідувачі позбавлені права бірж. посередництва, т.к. мають право осущ-я угоди на реальний товар від імені свого і за свій рахунок.

Організують висновок бірж. угод. Співробітники біржі, що знаходяться або працюють в залі:

-маклери, провідні бірж. торг;

-оператор (помічники маклера), що фіксують укладення угоди у своєму колі;

-співробітники розрахункової групи відділу організації біржевцих торгів, вони допомагають брокерам офрміть укладену угоду;

-працівники відділу бюро експертизи біржі;

-працівники юридич. відділу біржі.Контролірующіе хід ведення бірж. торгів.

-гос. комісар. Права держ. комісара: має право: -прісутствовать на бірж. торгах; -прінімть участь у загальних зборах біржі з правом дорадчого голосу; -знайомиться з інформацією про діяльність біржт; -вносить пропозицію і робити подання керівництву біржі; вносити пропозицію в комісію з товарній біржі (КТБ); -Здійснювати контроль за виконанням рішень КТБ.

-члени бірж. комітету;

-члени ревізійної комісії;

старший маклер;

начальник відділу організації торгів біржі.

Спостерігають за веденням торгу. Гості:

-представники преси, які постійно акредитовані або разові;

разове відвідувачі, які не отримали право на укладення угоди, але вони мають право дати вказівку брокеру, що виконує їх вказівку.

Кожна біржа може сама визначити коло осіб, які допускаються в бірж. зал. Права та обов'язки учасників бірж. торгівлі визначаються внутрібіржевие нормативними документами, які розробляються на основі закону РФ "Про товарні біржі і біржової торгівлі".

Члени російської товарної біржі: фізичні та юридичні особи, які беруть участь у формуванні статутного капіталу або вносять членські внески, або цільові внески в майно біржі.

Центральною фігурою бірж. торгівлі явл. брокер, який явл. сполучною ланкою між біржею і клієнтом.

Права брокера в бірж. торгівлі:

купити або продати товар відповідно до замовлення клієнта, або на власний розсуд (дилер);

змінити ціну і кількість товару запропонованого для продажу;

ознайомитися з інформацією про товари, що виставляються в торг;

користуватися послугами біржі.

Обов'язки брокера:

присутність у залі в той момент, коли оголошується товар, заявлений ним для продажу або покупки;

дотримання правил бірж. торгівлі конкретної біржі;

виконання замовлень клієнта;

реєстрація та документальне офрмление укладеної угоди;

надання необхідної інформації в брокерську фірму, контору, від імені якої він працює на біржі.

Біржовий товар на товарному ринку.

Біржовий товар - це невилучений з обороту товар певного роду, якості.

До товару відноситься і стандартний контракт на зазначений товар.

Кожна біржа має право сама встановлювати склад товару, який явл. об'єктом бірж. торгу.

Вимоги до біржових товарів.

Товар повинен бути масовим і випускатися в досить великому обсязі (велике число виробників і велике число покупців). Це дозволяє визначити попит і пропозиція. Встановлюється рівноважна ціна. Вироби єдиного виробника, унікальні за манерою виконання не можуть бути об'єктом бірж. торгу.

Вимога за якістю, умовами зберігання, транспортування і виміру. Це означає, що товар повинен бути легко стандартизований для того, щоб його можна продавати без перегляду за зразками або технічним описам. У практиці бірж. справи стандартизація утворює головна ознака справді біржового товару.

Кількість товару, пропонована для куплм-продажу. Товар на біржі продається-купується в суворо визначених розмірах. Ці розміри називаються біржовими одиницями, партіями, лотами, які відповідають або місткості транспортних засобів, або за місцем, обсягом і вагою. Партія або лот повинен бути кратним біржовий одиниці.

На товарній біржі Чикаго біржова одиниця по пшениці становить 5 тис. Бушелів (~ 100 тонн), по великої рогатої худоби - 34 бика.

На Лондонській біржі металів: бірж. од. міді, цинку, свинцю становить 25 тонн, олово - 5 тонн, срібло - 311 кг.

Об'єктом біржової торгівлі в даний час явл. 70 видів товарів. Вони об'єднуються в такі групи:

с / х і лісові товари та продукти їх переробки;

сировина і напівфабрикати;

-кольорові Ме;

-дорогоцінні Ме;

нафту і нафтопродукти.

Номенклатура бірж. товару з роками змінюється. В останні час стали використовувати продукти нафтопереробки: бензин, дизельне паливо, мазут.

На біржі тільки недавно з'явилися дорогоцінні метали.

С / г, лісові та товари домашнього користування становить ~ 55% обсягу всієї бірж. торгівлі (дуже стійка тенденція).

Що стосується групи примушує. сировини, то з розвитком техніки і технології обсяг цих товарів у бірж. торгах буде неухильно підвищуватися (поява на біржі нових кольорових Ме).

Розвиток бірж. торгівлі впливає на бірж. товар. Спочатку бірж. товар виступав у вигляді реального товару, виробленого вже чи виробленого до певного терміну. Поява цінних паперів як бірж. товару. Валюта, рідкісноземельні Ме. Це все призвело до появи об'єкта бірж. торгівлі стандартного контракту - ф'ючерс. Після ф'ючерсу поява. опціон, що надає право на укладення бірж. контракту.

Реальний товар явл. об'єктом бірж. торгівлі на товарній біржі.

Валюта і рідкісноземельні явл. об'єктом бірж. торгівлі на валютній біржі.

Цінні папери явл. об'єктом бірж. торгівлі на фондових.

Ф'ючерси та опціони явл. об'єктом бірж. торгівлі на всіх видах бірж.

Біржовий товар

Цінні Реальний товар, Валюта і Ф'ючерс Опціон

паперу товарна рідко- (біржовий

продукція земельні стандарт)

метали

Наявний Виготовлений

в наявності до певного

терміну в майбутньому

Біржові угоди на товарній біржі.

Сутність біржових угод.

Бірж. угода - угода про взаємну передачу прав і обов'язків щодо біржового товару, допущеного до обігу на біржі і що знайшло відображення в бірж. договорі, контракті, укладеним в ході бірж. торгів.

Біржова угода характеризується кількома сторонами:

Юридична сторона угоди. Розуміється дія, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Юрид. правова сторона бірж. угод так само стосується прав і обов'язків учасників, тобто контрагентів угод.

Організаційна. Передбачає встановлення учасників угод, передбачає види бірж. угод, а так само порядок або черговість виконання певних дій до укладення бірж. угод та їх відображення в документах.

Економічна. Передбачає мета укладання угоди: задоволення поьребностей, спекуляція, продаж, т.д.

Етична. Передбачає дотримання традицій, норм і правил поведінки.

Угоди мають наступні моменти:

угода повинна являти собою угоду про купівлі-продажу бірж. товару з негайною поставкою або до певного терміну в майбутньому;

учасники бірж. угоди явл. учасниками бірж. торгів;

угода виконується поза бірж;

слід обов'язкова реєстрація відповідно до встановлених правил;

біржа явл. гарантом виконання угод, зареєстрованих на її торгах;

біржа вправі застосовувати санкції до учасників бірж. торгівлі, здійснювати не бірж. угоди;

бірж. угоди не можуть відбуватися від імені і за рахунок біржі, укладання угод - це функції учасників бірж. торгів, тобто членів біржі і брокерів, які виступають в ролі пррофессіональних посередників.

Існують спец. правила, які розробляються біржею. Ці провила регулюють відносини між контрагентами:

правило з підготовки угоди;

правило по здійсненню угоди;

правило по оформленню угоди;

правило щодо виконання угоди;

правило розрахунків за угодами;

правило по відповідальність за їх виконання та вирішення спорів по операціях.

Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі.

Умови утримання угоди:

найменування товару;

якість;

кількість;

ціна;

форма оплати;

форма поставки;

місцезнаходження та шлях доставки;

термін виконання.

Суттєвим моментом угоди явл. ціна товару. Клієнт брокерської контори, що доручає укласти угоду може обумовити, виставити вимогу з приводу ціни, покупки-продажу товару.

Угода може укладатися за:

поточною ціною бірж. дня - ця ціна зафіксована в момент укладання угоди, вона або оголошена, або встановлюється при аукціоні;

заданою ціною;

лімітної ціною - обговорений межа коливань (від і до);

ціні на певну дату;

довідкової ціною, зафіксованою на момент відкриття або закриття біржі.

На закордон. біржах встановлені правила відносно ціни товару: ціна пропозиції не може бути вище ціни попиту більш, ніж на встановлену биржой величиною.

Лондонська біржа Ме:

Cu: 0.5-1.0 фунт стерлінгів;

Pb: 1.0-2.0 фунт стерлінгів;

Zn: 0.25-0.5 фунт стерлінгів.

Види біржових угод на товарній біржі:

угоди з реальним товаром;

угоди без реального товару.

Угода з реальним товаром

Угоди з Форвардні Бартерні Угоди з

негайної угоди з угоди умовою

поставкою відстроченою

готівкового терміном

товару поставки

із заставою з премією

на на прості подвійні складні кратні

покупку продаж

на на

покупку продаж

Угоди за готівковий товар:

це угоди на товар, що знаходиться під час торгу на території біржі в складах, що належать біржі;

це угоди на товар, очікуваний до прибуттю на біржу в день торгу або до закінчення бірж. торгу;

це угоди на товар, що знаходиться в дорозі.

Метою угод з негайним постачанням явл. фізичний перехід товару від продавця до покупця. Оплата може вироблятися як в момент передачі товару, так і відповідно до домовленості (або передоплата, або оплата після отримання товару). Виконання угоди починається з моменту її укладення. Це унеможливлює біржеувю гру на движени цін. Ці угоди вважаються найбільш надійними. За умовами договору негайна постачання - від 1 до 5 днів.

Форвардні угоди (чи термінові угоди).

Це взаємна передача прав і обов'язків щодо реального товару з відстроченим терміном поставки. Відмінною особливістю цих угод явл. те, що момент укладення зобов'язань угод не збігається з моментом їхнього виконання. Об'єктом таких угод може виступати як номінальний товар, так і товар, який буде проведений до встановленого терміну.

Різновидом форвардних угод є:

Угоди із заставою - це договір, в якому один контрагент виплачує іншому контрагенту в момент укладення договору суму, взаімоопределяющіх договором між ними як гарантію виконання своїх зобов'язань. Застава має на меті забезпечити інтереси продавця і покупця. При угоді з заставою на покупку його платником явл. покупець, в цьому випадку інтерес відбивається продавця. Розмір застави: від 1 до 100%.

Операції з премією - це договір, при котрому один з котрагентов на основі особливого заяви до певного дня за встановлений винагороду отримує право вимагати від свого контрагента або виполененія зобов'язань за договором, або відмовитися від угоди.

Прості угоди з премією. При цих угодах сторона (платник) отримує право відступного, тобто контрагент за сплату раніше встановленої суми відступає від виконання договору. Цей вид угод залежно від того, хто платник премії 2хвідов: операції з умовної продажем і операції з умовної купівлею.

Подвійні угоди з премією. Договори, у яких платник премії отримує право на вибір між позицією покупця і позицією продавця, а також право, якщо є угода контрагентів, відступити від угоди. Якщо права платника премії збільшуються при таких угодах, то величина збільшується вдвічі. Ця премія може враховуватися як величина окрема від суми угоди, або включатися в суму угоди.

Складні операції з премією. Це договори, які представляють собою з'єднання 2хпротівоположних угод з преміями, укладені однієї і тієї ж брокерською фірмою з двома іншими учасниками біржової торгівлі.

Кратні угоди з премією. Договори, при яких один з контрагентів одержує право за певну премію на користь іншої сторони збільшити в стільки-то разів кількість товару, що належить відповідно до істотою угоди до передачі або прийому товару: операції з вибором покупця і операції з вибором продавця.

Форвардні угоди мають ще один різновид:

Угоди з кредитом - це угода між брокером і клієнтом, за яким брокер зобов'язується в обмін на товар, запропонований клієнтом, надати йому цікавить клієнта товар. Брокер з цією угодою звертається в банк, де одержує кредит на здійснення. угоди. Як правило, здобувається дефіцитний товар. Брокер самостійно продає товар на біржі і повертає кредит баку.

Угоди з умовою - це угода, при закбченіі якого брокер повинен виконати доручення клієнта. Брокер має право відмовитися.

Бартерні угоди - це угоди на товарообмінні угоди з передачею права власності на товар без платежу грошима. Бартерні угоди суперечать сутності біржової торгівлі.

Ф'ючерсні угоди.

Являють собою взаємну передачу прав і обов'язків щодо стандартних контрактів на поставку біржового товару. Тут не продаж і купівля, а виявлення ціни. Тут хеджування угод з готівковим реальним товаром.

Відмінною особливістю фьюч. угоди явл. те, що об'єктом виступає не бірж. товар, а бірж. контракт. Цей бірж. контракт передбачає купівлю-продаж суворо узгодженого кол-ва товару встановленого сорту з мінімально допустимими відхиленнями, що поставляється на певних умовах оплати транспортних засобів. Фьюч. угоди укладаються за стандартами ще не зробленого товару. Контракти по фьюч. операціях полягають багаторазово, ліквідуються коли підходить термін поставки або зазначена товаровиробником термін продажу.

Обороти по фьюч. операціях, як правило, у багато разів перевищують реальні обсяги поставок. Це вказує не лише на спекуляцію, а й на жвавість обміну. Операції з продажу фьюч. контракту однієї зі сторін обов'язково реєструється в розрахунковій палаті біржі.

Різновидом фьюч. угод явл. опціонні угоди. Особливість: об'єктом угод ставати зобов'язання купити або продати деяке число фьюч. угод, але за заданою ціною. Тут менше ризик.

Порядок укладення та виконання біржових угод.

Порядок (черговість) укладання угоди:

Клієнт (покупець або продавець) осущ. пошук брокерської фірми:

-на яких біржах працює дана фірма?

-який комісійний збір бере фірма?

-котирування, обличчя фірми;

-гарантіровано чи укладення угоди?

Клієнт укладає договори на надання брокерських послуг:

визначення видів угод;

договір містить 7 розділів:

предмет договору;

порядок виконання доручень клієнта;

гарантії;

умови розрахунків;

порядок здійснення зв'язку між сторонами;

відповідальність сторін і порядок розгляду споров4

термін дії договору та підстави до зміни і припинення договору.

3. Укладається договір-доручення або договір-комісія на продаж-купівлю конкретного товару.

Договір-доручення полягає в тому випадку, якщо брокер на біржі діє від імені клієнта і за його рахунок.

Договір-комісія полягає в тому випадку, якщо брокер на біржі діє від свого імені та за свій рахунок.

Поряд або замість договору-доручення та договору-комісії клієнт може подати заявку-пропозицію на купівлю-продаж реального наявного товару.

Якщо між клієнтом і брокерською фірмою укладено договір-доручення, то до нього обов'язково оформляється разова або постійна довіреність для проведення справ на біржі в інтересах клієнта.

Брокерська фірма повинна мати певні гарантії від клієнта, які залежать від того, в якості кого виступають клієнти-продавці або клієнти-покупці і який договір укладається між клієнтом і брокер. фірмою.

До договору-доручення клієнт зобов'язаний подати складську розписку про наявність товару або транспортний документ про відвантаження товару. Якщо немає складської розписки, то брокер має право обумовити неустойку за непостачання або недопоставку товару.

При укладанні договору-комісії вказується у разі прострочення відвантаження або невідвантаження товару клієнт сплачує брокеру штраф у розмірі встановленого%. Якщо клієнт виступає в ролі покупця, то він повинен гарантувати свою платоспроможність.

За договором-дорученням. Гарантії:

гарантіябанка на оплату товару (оригінал);

довідка, завірена банком, про наявність коштів на розрахунковому рахунку клієнта;

гарантійний внесок;

заставу;

розрахунковий рахунок, відкритий брокерської фірмі (не менше 30% від суми угоди);

акредитив, виданий брокерської фірмі на всю суму угоди і на термін її здійснення;

страховий поліс;

вексель.

За договором-комісії. Гарантії:

аванс, перерахований брокерської фірмі у встановленій формі.

7. Відбиваються умови зв'язків між клієнтом і бр. фірмою, щоб підвищити ліквідність угод, а для цього складається протокол про засоби зв'язку.

8. Договір між брок. фірмою і біржею на участь у бірж. торгах.

Заявка-пропозиція брокера на продаж-купівлю певного товару. Ця заявка повинна бути введена в бірж. інформаційний канал не пізніше 2х-3хдней до початку торгів.

Експертиза товару і дозвіл на допуск товару до торгів.

Інформація про товари, виставлених на торзі за відповідними товарними секціях. Інформація видається брокерам за 24 години до початку торгів і вивішується дана інф-я співробітниками відділу торгівлі в бірж. залі в день торгів.

Інформація містить:

найменування товару;

ціна;

кол-во;

номер брокерської контори;

місцезнаходження брокерської контори;

умови рвсчета;

терміни поставки.

12. Реєстрація брокерів і допуск їх в торговий зал. Для реєстрації брокера потрібно довіреність на ведення операцій.

Укладення угоди в процесі гласно проводяться бірж. торгів.

Реєстрація угоди. Угода повинна бути зареєстрована або відразу, або протягом 3хчасов після закінчення торгів. Угода вважається укладеною лише після її реєстрації.

Оформлення угоди. Юридичну силу угода отримує після її оформлення, тобто після складання бірж. договору (контракту). Оформляється і підписується сторонами в 3хекземплярах. Оформлена угода може бути розірвана, але в порядку, встановленими правилами бірж. торгівлі.

Інформація брокерів про укладені угоди на біржі клієнтам і брокерським фірмам.

Реєстрація укладених угод в брокерській фірмі.

Оплата комісійних біржі. Термін оплати - протягом 15 днів.

Звіт брокера (повідомлення укладеної угоди). Видається в 3х-денний термін в брокерську фірму. При термінової (форвардної) угоди додається договір поставки, а при угоді з негайною поставкою - договір купівлі-продажу.

Розрахунки клієнта з брокерською фірмою.

Відвантаження, відправка проданого товару покупцеві.

Розрахунок покупця з продавцем.

Розрахунки за біржовими угодами.

Сущ. різні форми розрахунку. Вони обумовлюються в договорі сторонами.

Фактори, що впливають на форму розрахунку:

Готівковий розрахунок:

що склалася на момент договору ко?юнктура ринку;

ступінь довіри до контрагента;

фінансове становище фірми;

сума укладеної угоди.

Безнал. Порядок безготівкових розрахунків регламентується положенням про безнал. розрахунки в РФ. Це положення розроблено ЦБ РФ на основі з-на про ЦБ.

Розрахунки між контрагентами проводяться в основному:

Платіжними вимогами-дорученнями.

Постачальник направляє покупцеві розрахункові та відвантажувальні документи. Покупець визначає можливість оплати, оформляє платіжну вимогу-доручення подпісьюі печаткою. Це платіжна вимога здає в обслуговуючий банк для перерахування названої суми. Якщо покупець повністю або частково відмовляється оплатити, він повинен повідомити постачальника на основі умов договору. Згідно з положенням про безготівкові розрахунки в РФ передбачається інша схема розрахунків за платіжними вимогами-дорученнями: постачальник направляє платіж. вимога-доручення і розрахункові документи за цією вимогою в 3хекземлярах в банк постачальника для передачі платнику. У перебігу 3хдней покупець повинен або оплатити, або відмовитися, тоді він повинен повідомити постачальнику.

Платіжними вимогами.

Це найбільш краща форма розрахунків при осущ-ии досить тривалих господарських господарських зв'язків. У цьому випадку платіжні документи продавцем передаються в свій банк після відвантаження або одночасно з відвантаженням.

Акредитивами.

Платник (покупець) доручає облужени. банку здійснити за рахунок своїх коштів або позики, діпонірованних у банку платника оплату товарів за місцем знаходження одержувача (платника) на умовах, передбачених у заяві платника на виставлянні акредитива. Відкриття акредитива частково за рахунок власних коштів і частково за рахунок кредиту банку не допускається. Акредитив може бути відкритий поштою, телеграфом або факсом і призначений для розрахунків тільки з одним кліенттом, він не може бути переадресований. Для відкриття акредитива покупець надає підтримайте. його банку заяву. У заяві вказується:

№ договору, за яким відкривається акк-в;

найменування постачальника;

найменування документів, проти яких здійснюється платіж;

порядок оплати рахунків;

загальне найменування товарів і послуг;

сума акредитива;

додаткова умова (заборони, транспорт і т.д.).

Покупець протягом 3храбочіх днів має право відмовитися від оплати рахунків, якщо його щось не задовольняє. Банк покупця після перевірки обгрунтованості його відмови від оплати зобов'язаний відновити на відповідному рахунку покупця "неправильно виплачену по акредитиву" суму. Для продавця акредитивна форма має переважне значення, т.к .:

він має гарантію оплати банком;

в отриманні платежу відразу після відвантаження товару.

Платіжними дорученнями.

Платіжне доручення - це доручення підприємства обслуг. його банку про перерахування певної суми зі свого рахунку на рахунок підприємства.

Плат. дорученнями можуть здійснюватись розрахунки за отримані товари, а так само попередню оплату товарів і авансові платежі.

Чеками.

Розрахунки чеками регламентуються положеннями про чеках. Це положення введено в дію з 1 березня 1992 року.

Чек - це документ встановленої форми, що містить письмове доручення чекодавця платнику здійснити платіж чекодержателю, зазначеної в ньому суми грошей.

Види чеків:

Ординарний. Виписується певній особі із застереженням "за наказом ..." або без застереження.

Іменний. Виписується іменним особі із застереженням "не по наказу ...".

Пред'явницький. Виписується пред'явнику із записом "пред'явнику ...".

Пред'явницькі і ордерскіе чеки можуть передаватися методом індосаменту. Іменний чек не підлягає передачі.

Індосамент - передавальний підпис. Індосамент на платника має силу розписки по платежу. Індосамент може бути іменним, якщо в ньому немає іншого найменування особи, якій передається чек. Бланковий індосамент - якщо в ньому немає імені. Індосамент на пред'явника має силу бланкового індосаменту. Іменний індосамент, що містить застереження "не за наказом", означає, що чек подальшої передачі не підлягає.

Індосант - це той, хто ставить свій підпис.

Індосант відповідає за плятеж в плані солідарної відповідальності з чекодавцем.

Оплата за чеком на території РФ йде на протязі 10 днів по пред'явленню в банк. Відмова від оплати чека має бути нотаріально посвідчений.

Позов на оплату:

позов неоплаченого чека;

оплата 6% річних з дня пред'явлення суми до платежу;

1% пенні (на добу).

Векселями.

Вексель - це складене за встановленим законом формою безумовне письмове борговий грошове зобов'язання, видане однією стороною (векселедавцем) іншій стороні (векселедержателю) і оплачений гербовим збором.

Види:

Прості. Являє собою письмовий документ, що містить нічим не обгрунтоване зобов'язання векселедавця (боржника) про сплату певної суми грошей у певний термін і в певному місці або іншій особі за наказом векселедержателя

Переказні. Теж саме, тільки на відміну від простого в перекладному векселі беруть участь три особи:

векселедавець (трасант);

перший набувач (векселедержатель), одержує разом із векселем право вимагати платіж за ним;

платник (трасат), якому векселетримач пропонує здійснити платіж.

Вексель при видачі та продажу підлягає обкладенню гербовим збором, тобто присвоюється гербова марка, яка приклеюється на лицьову або на зворотний бік векселя.

Вексель явл. недійсним у разі відсутності одного або декількох реквізитів:

вказівка ??місця видачі;

позначення дня, місяця і року його видачі;

грошова сума;

день пред'явлення і день платежу (це один день).

Постачальнику це незручно.

Вексель повинен бути підписаний власноручно (оригінал).

Вексель вважається не прийнятим у випадках:

за вказаною адресою неможливо відшукати платника;

платник помер;

платник неспроможний;

на векселі зазначено »не акредитований" або "не прийнято";

підпис про оплату виявиться закресленою.

Що робити ?:

пред'явити неоплачений вексель в нотаріальну контору за місцем перебування платника на наступний день після закінчення дати платежу за векселем + 12 годин;

нотаріус складає акт за встановленою формою про протест у неплатежі.

Якщо протест здійснений своєчасно, то настає наступна дія:

органи суду вправі видати судове рішення за позовами, заснованих на опротестованих векселях;

настає відповідальність за простим векселем надписателей (тих, хто ставив підписи), а за переказним векселем - надписателей і трасанта. Всі ці особи, крім індосантів, які поставили слова на векселі "без обороту на мене" є солідарно відповідальними перед векселедержателем.

Фондова біржа.

Фондовий ринок або Ринок ц.б. - Являє собою систему відносин купівлі-продажу фінансових активів і фондових цінностей.

Структурно: первинний і вторинний.

Первинний ринок виникає з того фактора, що потрібно розмістити ц.б. Ц.б. розміщує емітент - це держ. органи, місцеві органи, підприємства.

Вторинний пов'язаний з перепродажем ц.б. Покупцями явл. інвестори.

Ф. біржа - це одне з тих місць, де відбувається продаж - перепродаж емітентом і купівля інвестором.

Ф-ції Ф.Б .:

накопичення фін. ресурсів (через продаж);

фінансування (через покупку);

ліквідність.

Фондові біржі (види): публічно-правові, приватні, змішані.

Моноцентричні - основна.

Полицентрические - на ряду з основною сущ. інші самостійно. біржі.

Учасники Ф.Б .:

Емітенти - гос-во в особі центрального або місцевого органу влади або юр. обличчя. Е. несуть зобов'язання перед власниками ц.б. Держ. реєстрація правового статусу Е. забезпечує його допуск на Ф. ринок.

Інвестори - фіз. і юр. особи. І. набуває папери від свого імені і за свій рахунок. Законодавство РФ допускає до інвесторів та іноземних фіз. і юр. осіб. Види: індивідуальні, підприємства, інституціональні (колективні). Інституційні інвестори - фінансові інститути (пенсійні фонди, страхові компанії), кредитні спілки, інвестиц. фонди. Інвест. фонди випускають власні акції. Кошти, виручені від продажу своїх акцій, вкладаються в інші ц.б .. Формується власний портфель ц.б. Інвестори й емітенти вдаються до послуг професі. посередникам.

Фінансові посередники.

Інвестор - брокер.

Наказ на купівлю або продаж ц.б. за найбільш вигідною поточною ціною - наказ ринковий.

Лімітний наказ - предст. на покупку або продаж за спеціально обумовленою ціною.

Буферний наказ (стоп-наказ) - доручення на те, що брокер повинен купити або продати ц.б. в той момент, коли ціна досягне заявлений рівень.

Буферний-лімітний наказ - буферний наказ, який автомат. превращ. в лим., а не ринковий НЕ дост. буферної ціни.

Доручення шкала - совок. отр. доручень, які перед. за різними цінами в одне і теж час.

Альтернативне доручення - або купити по вуст. обмеженню так швидко, як це можна, або купити таку ж ц.б.

Перетин акцій - щоб перетнути акції брокер комбінує або сост. пару з наказу на покупку і пару на продаж за однією і тією ж ц.б. і по одн. і тією ж ціною, але для різних клієнтів.

Накази по термінах - наказ на день (автомат. Прекращ. В кінці бірж. Дня)

Наказ до скасування.

Застереження:

про право брокера діяти на свій розсуд;

участь без ініціативи;

виконати або скасувати в повному обсязі;

використовувати негайно або скасувати;

тільки в повному обсязі.

Обмовка до наказу означає, що торгівля йде великими партіями

ціни не знижувати і не підвищувати.

Угоди з ц.б.

Ведмеді - це бірж. спекулянти, які грають на пониження. Вони продають на термін ц.б., які вони не мають, але зафіксовані по курсу при укладанні угоди. Вони сподіваються, що незадовго до закінчення угоди вони зможуть купити їх за нижчою ціною.

Бики купують ц.б. на термін в очікуванні підвищення курсу і сподіваються надалі викупити й продати.

Касові угоди - як правило угоди в один день або виконується в 2-3 дні після укладення угоди (основна частина закл. Угод 90%)

Термінова угода - або в середині місяця, або наприкінці місяця.

Види термінових угод (стор. 109)

тверді (прості);

Умовні - операції з попередньої премією (премію платить покупець);

Пролонгаціонние - пролонгація термінів купівлі або продажу ц.б. (Репорт - якщо продаж ц.б. осущ. За нижчою ціною, а покупка за вищою; депорт - навпаки). Термін - 1-3 місяці.

Опціон - право вибору одного з учасників угоди по закінченню визна. терміну купити чи продати продані або куплені ц.б.

Всі термінові операції з ц.б. в даний час супроводжуються умовами про опціони. Різниця між опціонним контрактом і терміновим полягає в тому, що покупець опціону має право використовувати або не використовувати опціон, за це він платить при укладанні контракту продавцю опціону премію.

Опціонна угода розпадається на 2 частини:

купівля та продаж опціону;

виконання його (опціону) з наступним завершенням угоди.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com