На головну

Товарна біржа і біржова торгівля - Біржова справа

Закон "Про товарні біржі і біржову торгівлю" направлений на урегулювання відносин по створенню і діяльності товарних бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій для діяльності на товарних біржах.

Загальні положення

Законодавство про товарні біржі і біржову торгівлю

Відношення, пов'язані з діяльністю товарних бірж (їх філіали і інших відособлених підрозділів) і біржовою торгівлею, регулюються Законом "Про товарні біржі і біржову торгівлю" і інакшими актами законодавства Російської Федерації, а також засновницькими документами бірж, правилами біржової торгівлі і іншими внутрішніми документами бірж, прийнятими відповідно до законодавства.

Поняття товарної біржі

Під товарною біржею розуміється організація з правами юридичної особи, що формує оптовий ринок шляхом організації і регулювання біржової торгівлі, здійснюваної в формі голосних публічних торгів, що проводяться в зазделегідь певному місці і в певний час за встановленими нею правилами.

Товарна біржа може мати філіали і інші відособлені підрозділи, що засновуються відповідно до законодавства.

Сфера діяльності товарної біржі

Біржа має право здійснювати діяльність, безпосередньо пов'язану з організацією і регулюванням біржової торгівлі. Однак біржа не може здійснювати торгову, торгово-посередницьку і інакшу діяльність, безпосередньо не пов'язану з організацією біржової торгівлі. Дане обмеження не розповсюджується на юридичне і фізичне обличчя, що є членом біржі. Біржа не має право здійснювати внески, придбавати частки (паї), акції підприємств, установ і організацій, якщо вказані підприємства, установи і організації не ставлять метою здійснення діяльності, безпосередньо пов'язану з організацією і регулюванням біржової торгівлі.

Біржові союзи, асоціації і інші об'єднання

Біржі можуть створювати союзи, асоціації і інакші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів і здійснення спільних програм, в тому числі для організації спільних торгів. Але забороняється створення біржових союзів, асоціацій і інших об'єднань, якщо їх освіта суперечить вимогам антимонопольного законодавства Російської Федерації і Закону "Про товарні біржі і біржову торгівлю", а також є недійсними угоди і дії бірж, що мають на меті або манливі за собою усунення або обмеження конкуренції в біржовій торгівлі.

Біржовий товар

Під біржовим товаром розуміється не вилучений з обороту товар певного роду і якості, в тому числі стандартний контракт і коносамент на вказаний товар, допущений у встановленому порядку біржею до біржової торгівлі.

Біржовим товаром не можуть бути нерухоме майно і об'єкти інтелектуальної власності.

Біржова операція

Біржовою операцією є зареєстрований біржею договір (угода), що укладається учасниками біржової торгівлі відносно біржового товару в ході біржових торгів. Порядок реєстрації і оформлення біржових операцій встановлюється біржею.

Операції, довершені на біржі, але не відповідні вимогам, біржової операції, не є біржовими. Гарантії біржі на такі операції не розповсюджуються. Біржа має право застосовувати санкції до учасників біржової торгівлі, що здійснюють не біржові операції на даній біржі.

Біржові операції не можуть здійснюватися від імені і за рахунок біржі.

Види біржових операцій

Учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів можуть здійснюватися операції, пов'язані з:

взаємною передачею прав і обов'язків відносно реального товару;

взаємною передачею прав і обов'язків відносно реального товару з відстроченим терміном його постачання (форвардні операції);

взаємною передачею прав і обов'язків відносно стандартних контрактів на постачання біржового товару (ф'ючерсні операції);

поступкою прав на майбутню передачу прав і обов'язків відносно біржового товару або контракту на постачання біржового товару (опционные операції);

а також інші операції відносно біржового товару, контрактів або прав, встановлені в правилах біржової торгівлі.

Біржове посередництво на товарних біржах

Біржова торгівля здійснюється шляхом:

здійснення біржових операцій біржовим посередником від імені клієнта і за його рахунок, від імені клієнта і за свій рахунок або від свого імені і за рахунок клієнта (брокерської діяльності);

здійснення біржових операцій біржовим посередником від свого імені і за свій рахунок з метою подальшого перепродажу на біржі (ділерської діяльності).

Біржове посередництво в біржовій торгівлі здійснюється виключно біржовими посередниками.

Біржові посередники

Під біржовими посередниками розуміються брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери.

Брокерська фірма є підприємством, створеним згідно з Законом Російської Федерації "Про підприємства і підприємницьку діяльність".

Брокерською конторою з метою справжнього Закону є філія або інший відособлений підрозділ підприємства, установи, організації, що має окремий баланс і розрахунковий рахунок.

Незалежним брокером є фізична особа, зареєстрована у встановленому порядку як підприємець, що здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи.

Установа, організація і порядок припинення діяльності товарної біржі

Установа товарної біржі

Біржа може засновуватися юридичними і (або) фізичними особами і підлягає державній реєстрації у встановленому порядку.

У установі біржі не можуть брати участь:

вищі і місцеві органи державної влади і управління;

банки і кредитні установи, що отримали у встановленому порядку ліцензію на здійснення банківських операцій;

страхові і інвестиційні компанії і фонди;

суспільні, релігійні і добродійні об'єднання (організації) і фонди;

фізичні особи, які внаслідок закону не можуть здійснювати підприємницьку діяльність.

Частка кожного засновника або члена біржі в її статутному капіталі не може перевищувати десяти відсотків.

Ліцензія на організацію біржової торгівлі

Біржова торгівля може здійснюватися на біржах тільки на основі ліцензії, що видається у встановленому порядку Комісією з товарних бірж при Державному комітеті Російській Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур.

Для отримання ліцензії в Комісію представляються наступні документи:

заява;

статут товарної біржі;

засновницький договір або заявка на реєстрацію або інакший відповідний документ, якщо він передбачений при створенні товарної біржі;

свідчення про державну реєстрацію товарної біржі;

правила біржової торгівлі;

документ, підтверджуючий внесення в статутний капітал товарної біржі не менше за 50 відсотків оголошеної суми; документ, що засвідчує право користування відповідним приміщенням для проведення торгів;

список засновників і розподіл між ними часткою (у відсотках) в статутному капіталі товарної біржі з вказівкою для фізичних осіб їх посад по всіх місцях роботи.

Документи, прикладені до заяви на ліцензію, представляються прошитими і скріпленими друком біржі або нотаріально завіреними.

За достовірність відомостей, представлених для отримання ліцензії, заявник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Комісія приймає рішення про видачу ліцензії протягом двох місяців від дня подачі заяви з всіма необхідними документами.

Комісія має право відмовити у видачі ліцензії у разі представлення неналежним образом оформлених документів, а також їх невідповідності вимогам законодавства Російської Федерації і повернути вказані документи заявнику для переоформлення.

Повторний розгляд документів здійснюється Комісією протягом одного місяця від дня отримання нової заяви на видачу ліцензії.

Товарна біржа має право оскаржити в судовому порядку рішення Комісії про відмову у видачі ліцензії.

При прийнятті рішення про видачу ліцензії Комісія керується висновком експертизи документів товарної біржі, представленим в письмовій формі членом Комісії, якому вони прямували на розгляд.

Кожний член Комісії має право ознайомитися з документами товарної біржі, що поступили на розгляд.

Питання про видачу ліцензії розглядається Комісією в присутності заявника.

Письмове повідомлення про дату розгляду документів заявник повинен отримати не менш ніж за 3 дні до проведення засідання Комісії.

При дотриманні термінів повідомлення заявника про дату проведення засідання Комісія має право приймати рішення про видачу ліцензії у відсутність заявника.

Ліцензія видається товарній біржі протягом 15 днів після прийняття рішення, в одному примірнику, при пред'явленні документа, підтверджуючого перелік разового збору.

Постановою Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. N 151 "Про збори за видачу ліцензій товарним біржам" був встановлений разовий збір за видачу ліцензії на організацію біржової торгівлі товарній біржі, зареєстрованій як комерційна організація, в 30-кратному розмірі встановленої законом мінімальної оплати труда, товарній біржі, зареєстрованої як некомерційна організація, - в 20-кратному розмірі встановленої законом мінімальної оплати труда. Збори за видачу ліцензій товарним біржам перераховуються до федерального бюджету (Підписано Головою Уряду РФ г-ном Черномирдіним).

Товарна біржа дістає право на організацію біржової торгівлі з дати прийняття рішення про видачу їй ліцензії.

У разі утрати ліцензії на основі документів, що є в Комісії товарній біржі видається дублікат.

Про всі зміни в своїх засновницьких документах і правилах біржової торгівлі товарна біржа протягом 15 днів після їх прийняття повинна повідомити в Комісію. При невідповідності внесених змін нормативним документам, що регламентують діяльність товарних бірж, Комісія в місячний термін направляє біржі офіційне розпорядження про приведення засновницьких документів у відповідність з нормативними.

Рішення про анулювання або припинення дії ліцензії приймаються Комісією в 2-місячний термін на основі:

матеріалів здійснених фінансовими органами перевірок, що встановили факти порушень в діяльності товарної біржі;

офіційних повідомлень територіальних управлінь Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур, а також державних комісарів на товарних біржах про факти порушень Закону Російської Федерації "Про товарні біржі і біржову торгівлю" і інших законодавчих актів Російської Федерації.

По матеріалах перевірок і офіційних повідомленнях Комісія направляє товарній біржі офіційне розпорядження про усунення відмічених в них порушень.

Товарна біржа після отримання розпорядження зобов'язана в 3-дневный термін проінформувати Комісію про його отримання, а в місячний термін - про усунення відмічених в йому порушень.

При невиконанні товарною біржею в місячний термін офіційних розпоряджень Комісія направляє матеріали в арбітражний суд.

У разі анулювання ліцензії в судовому порядку товарна біржа за повторну видачу ліцензії сплачує разовий збір в п'ятикратному розмірі.

Комісія з товарних бірж має право запитувати у вищих і місцевих органів державної влади і управління, в тому числі міністерств і відомств Російської Федерації, Рад Міністрів республік в складі Російській Федерації, а також банків, інших підприємств, установ і організацій інформацію, підтверджуючу достовірність відомостей, що повідомляються заявником.

Порядок видачі, анулювання і припинення дії ліцензії визначається Положенням про ліцензування товарних бірж, яке затверджується Урядом Російської Федерації.

ЗАЯВА

на отримання ліцензії на організацію біржової торгівлі

Заявник. ......................................... Код ОКПО і реквізити державної реєстрації. .......................................................... Юридична адреса. .................................. Поштова адреса. ..................................... Телефон. ....... Телекс. ..... Телефакс. ................ Керівник(і). ..................................... (посада, Ф.І.О.)

Перелік товарних секцій. .............................................................................. Номери рахунків і найменування відділень банків. ................................................................ Перелік прикладених до заяви документів. ...............................................................

М.П. Подпісь керівника

Дата

ЛІЦЕНЗІЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

N. ...

Видана в тому, що "... "......... 199.. г.................................................................................................................... (найменування товарної біржі з вказівкою адреси)

дістала право на організацію біржової торгівлі на території

Російській Федерації по товарних секціях:................................................................... (найменування товарних секцій)

Голова Комісії з товарних бірж при Державному комітеті Російській Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур

М.П. (підпис)

Примітка. Друкується на бланку із зображенням Державного герба Російської Федерації.

Ліквідація товарної біржі

Ліквідація біржі може бути здійснена за рішенням вищого органу управління біржі, а також судом або арбітражним судом в порядку і на умовах, передбачених законодавчими актами Російської Федерації.

Члени товарної біржі

Членами біржі можуть бути юридичні або фізичні особи, які беруть участь в формуванні статутного капіталу біржі або вносять членські або інакші цільові внески в майно біржі і стали членами біржі в порядку, передбаченому її засновницькими документами.

Членами товарної біржі не можуть бути:

службовці даної або якої-небудь іншої товарної біржі;

підприємства, установи і організацій, якщо їх керівники (заступники їх керівників або керівники їх філіали і інших відособлених підрозділів) є службовцями даної біржі;

вищі і місцеві органи державної влади і управління;

банки і кредитні установи, що отримали у встановленому порядку ліцензію на здійснення банківських операцій, страхові і інвестиційні компанії і фонди. При цьому вказані установи можуть бути членами фондових і валютних секцій (відділів, відділень) товарних бірж;

суспільні, релігійні і добродійні об'єднання (організації) і фонди;

фізичні особи, які внаслідок закону не можуть здійснювати підприємницьку діяльність.

Членство на біржі дає право:

брати участь в біржовій торгівлі;

брати участь в прийнятті рішень на загальних зборах членів біржі, а також в роботі інших органів управління біржею відповідно до положень, встановлених в засновницьких документах, і іншими правилами, діючими на біржі;

отримувати дивіденди, якщо вони передбачені засновницькими документами біржі, і інші права, передбачені засновницькими документами біржі.

Членство на біржі виникає в порядку і на умовах, встановлених засновницькими документами біржі, і підтверджується відповідним свідченням, що видається біржею.

Порядок припинення членства, а також повної або часткової поступки прав члена біржі визначається біржею. Члени біржі мають право здавати в оренду (поступатися на певний договором термін) своє право на участь в біржовій торгівлі тільки одній юридичній або фізичній особі. Договір підлягає реєстрації на біржі. Суборенда (перепоступка) прав на участь в біржовій торгівлі не допускається. Відмову біржі затвердити в членстві, одинаково як і її рішення про виключення члена біржі або про припинення членства по основах, не передбачених статутом біржі, можуть бути оскаржені в суд.

Члени біржі, що є засновниками біржі, можуть мати особливі права і обов'язки на біржі поза сферою біржової торгівлі при умові, що ці права і обов'язки визначені в статуті біржі і не порушують рівності прав засновників і інших членів біржі в біржовій торгівлі. Вказані права надаються засновникам не більш ніж на три роки з моменту державної реєстрації біржі.

Категорії членів товарної біржі

На біржі можуть бути наступні категорії членів біржі:

повні члени - з правом на участь в біржових торгах у всіх секціях (відділах, відділеннях) біржі і на певну засновницькими документами біржі кількість голосів на загальних зборах членів біржі і на загальних зборах членів секцій (відділів, відділень) біржі;

неповні члени - з правом на участь в біржових торгах у відповідній секції (відділі, відділенні) і на певну засновницькими документами біржі кількість голосів на загальних зборах членів біржі і загальних зборах членів секції (відділу, відділення) біржі.

Загальні збори членів товарної біржі

Загальні збори членів біржі є вищим органом управління біржею. Загальні збори членів біржі забезпечують реалізацію всіх прав і обов'язків біржі і її членів.

Статут товарної біржі

В статуті біржі повинні бути визначені:

структура управління і органи контролю біржі, їх функції і правомочності, порядку прийняття рішень;

розмір статутного капіталу;

перелік і порядок формування постійних фондів;

максимальна кількість членів біржі;

порядок прийому в члени біржі, припинення і припинення членства;

права і обов'язку членів біржі і інших учасників біржової торгівлі;

порядок дозволу суперечок між учасниками біржової торгівлі по біржових операціях, діяльність біржі, її філіали і інших відособлених підрозділів.

Правила біржової торгівлі

В правилах біржової торгівлі повинні бути визначені:

порядок проведення біржових торгів;

види біржових операцій;

найменування товарних секцій;

перелік основних структурних підрозділів біржі;

порядок інформування учасників біржової торгівлі про майбутні біржові торги;

порядок реєстрації і обліку біржових операцій;

порядок котировання цін біржових товарів;

порядок інформування учасників біржової торгівлі про біржові операції на попередніх біржових торгах, в тому числі про ціни біржових операцій і про котировання біржових цін;

порядок інформування членів біржі і інших учасників біржової торгівлі про товарні ринки і ринкової доңюнктуре біржових товарів;

порядок взаємних розрахунків членів біржі і інших учасників біржової торгівлі при висновку біржових операцій;

заходи по забезпеченню безпеки біржових товарів, що реалізовуються на біржових торгах, належних відповідно до законів Російської Федерації обов'язкової сертифікації і призначених для продажу на території Російській Федерації, при наявності сертифіката і знака відповідності, виданого або визнаного уповноваженим на те органом;

заходи по контролю над процесом ціноутворення на біржі з метою недопущення різкого денного підвищення або пониження рівнів цін, штучного завищення або заниження цін, змови або поширення помилкових чуток з метою впливу на ціни;

заходи, що забезпечують порядок і дисципліну на біржових торгах, а також порядок і умови застосування цих заходів;

заходи, що забезпечують дотримання членами біржі, іншими учасниками біржової торгівлі рішень органів державної влади і управління з питань, що відносяться до діяльності бірж, засновницьких документів біржі, правил біржової торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі і інших органів управління біржею;

перелік порушень, за які біржею стягаються штрафи з учасників біржової торгівлі, а також розміри штрафів і порядок їх стягування;

розміри відрахувань, зборів, тарифів і інших платежів і порядок їх стягування біржею.

Порядок віднесення товарних бірж до переліку товарних бірж

Право на включення в перелік товарних бірж мають товарні біржі, що отримали ліцензію Комісії з товарних бірж при ГКАП Росії, организующие біржову торгівлю з регулярним здійсненням термінових і опционных операцій і визнаних Комісією як некомерційних організацій.

До затвердження Радою Міністрів - Урядом Російської Федерації Положення об Комісії з товарних бірж і Положення про порядок ліцензування діяльності товарних бірж право на включення в перелік мають товарні біржі, що отримали у встановленому порядку ліцензію ГКАП Росії на право біржової діяльності. Після затвердження Радою Міністрів - Урядом Російської Федерації Положення об Комісії з товарних бірж і Положення про порядок ліцензування діяльності товарних бірж товарні біржі, що мають ліцензії ГКАП Росії і включені в перелік, повинні у встановлені терміни отримати ліцензію КТБ.

Під терміновими операціями розуміються форвардні операції з терміном постачання товару не раніше 2 тижнів з моменту висновку операції, а також ф'ючерсні операції. Під регулярним здійсненням термінових і опционных операцій розуміється проведення біржових торгів в середньому 1 разів в тиждень з обов'язковим здійсненням термінових і(або) опционных операцій.

Статутні документи біржі, підтверджуючі її діяльність як комерційної організації до прийняття законодавства про некомерційні організації, повинні містити:

відсутність як основна мета діяльності видобування прибутку;

відмова від виплати дивідендів (доходів на пай) між членами товарної біржі;

використання прибутку на цілі, передбачені статутом.

Комісія з товарних бірж приймає рішення про включення в перелік товарної біржі на основі наступних документів:

заповненої за встановленою формою заяви;

копій засновницьких документів;

виписки з документів біржі, підтверджуючої реєстрацію термінових і опционных операцій протягом трьох місяців, попередніх моменту подачі заяв в КТБ;

інформації, завіреної головним бухгалтером, про формування і розподіл прибутку згідно з даними останнього балансу.

Заява товарної біржі розглядається в КТБ в термін не більш 45 днів з моменту подачі заяви.

Рішення про включення товарної біржі в перелік приймається КТБ простою більшістю голосів.

Рішення КТБ про включення товарної біржі в перелік видається біржі протягом 10 днів з моменту його прийняття і оформляється свідченням, термін дії якого не більше за один рік.

Після закінчення терміну дії свідчення біржа, включена в перелік, зобов'язана представити в КТБ відомості, підтверджуючі відповідність вимогам справжнього порядку для отримання нового свідчення.

Біржі може бути відмовлено у включенні в перелік у разі невідповідності представлених документів вимогам постанови Ради Міністрів - Уряди Російської Федерації N 452 від 11 травня 1993 року.

За рішенням КТБ товарна біржа може бути виведена з переліку у разі порушення біржею вимог постанови Ради Міністрів - Уряди Російської Федерації N 452 від 11 травня 1993 року.

Біржі, включені в перелік відповідно до Постанови Поради Міністрів-Уряду Російської Федерації від 11.05.93 м. N 452, зобов'язані раз в півроку, з дати включення у вказаний перелік, представляти за звітний період інформацію про джерела формування прибутку і напрями її розподілу, а також зведення про кількість проведених біржових торгів з вказівкою числа термінових і опционных операцій, довершені в кожному місяці.

Непредставлення інформації протягом двох тижнів з дати закінчення встановленого терміну є основою для прийняття рішення про виключення біржі з переліку. При прийнятті рішення про виключення біржі з переліку Комісії в 2-тижневий термін направляє розпорядження даній біржі про припинення дії свідчення.

Рішення КТБ про відмову товарній біржі у включенні в перелік або про виведення її з переліку можуть бути оскаржені в арбітражному суді.

Організація біржової торгівлі і її учасники

Учасники біржової торгівлі

Учасниками біржової торгівлі є члени біржі, постійні і разові відвідувачі.

Іноземні юридичні і фізичні особи, що не є членами бірж, можуть брати участь в біржовій торгівлі виключно через біржових посередників.

Участь членів товарної біржі в біржовій торгівлі

Члени біржі, що є брокерськими фірмами або незалежними брокерами, здійснюють біржову торгівлю безпосередньо від свого імені і за свій рахунок, або від імені клієнта і за його рахунок, або від свого імені за рахунок клієнта, або від імені клієнта за свій рахунок.

Члени біржі, що не є брокерськими фірмами або незалежними брокерами, беруть участь в біржовій торгівлі:

* безпосередньо від свого імені - тільки при торгівлі реальним товаром, виключно за свій рахунок, без права на біржове посередництво;

* через организуемые ними брокерські контори;

* на договірній основі з брокерськими фірмами, брокерськими конторами і незалежними брокерами, що здійснюють свою діяльність на даній біржі.

Відвідувачі біржових торгів

Під відвідувачами біржових торгів розуміються юридичні і фізичні особи, що не є членами біржі і маючі відповідно до засновницьких документів біржі право на здійснення біржових операцій. Відвідувачі біржових торгів можуть бути постійними і разовими.

Постійні відвідувачі, що є брокерськими фірмами, брокерськими конторами або незалежними брокерами, мають право здійснювати біржове посередництво в порядку і на умовах, встановлених Законом "Про товарні біржі і біржову торгівлю".

Постійні відвідувачі не беруть участь в формуванні статутного капіталу і управлінні біржею. Вони користуються послугами біржі і зобов'язані вносити плату за право на участь в біржовій торгівлі в розмірі, визначеному відповідним органом управління біржі.

Надання постійному відвідувачу права на участь в біржових торгах на термін більш трьох років не допускається. Число постійних відвідувачів не повинне перевищувати тридцяти відсотків від загального числа членів біржі.

Разові відвідувачі біржових торгів мають право на здійснення операцій тільки на реальний товар, від свого імені і за свій рахунок.

Біржові брокери

Біржові операції здійснюються в ході біржових торгів через біржових брокерів.

Біржовими брокерами є службовці або представники підприємств, установ і організацій - членів біржі і біржових посередників, а також незалежні брокери.

Ліцензування біржових посередників, біржових брокерів

Здійснення ф'ючерсних і опционных операцій в біржовій торгівлі здійснюється біржовими посередниками, біржовими брокерами на основі ліцензій, що видаються Комісією з товарних бірж. Положення про ліцензію на здійснення ф'ючерсних і опционных операцій в біржовій торгівлі біржовими посередниками, біржовими брокерами затверджується Урядом Російської Федерації.

Комісія з товарних бірж має право делегувати брокерським гільдіям або їх асоціаціям свої права на видачу ліцензій біржовим посередникам, біржовим брокерам.

Облік біржових операцій біржовими посередниками

Брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери зобов'язані вести облік біржових операцій, що здійснюються в біржовій торгівлі по кожному клієнту і зберігати відомості про ці операції протягом п'яти років від дня здійснення операції, а також надавати вказані відомості на вимогу Комісії з товарних бірж.

Відносини між біржовими посередниками і їх клієнтами

Відносин між біржовими посередниками і їх клієнтами визначаються на основі відповідного договору. Біржа в межах своїх повноважень може регламентувати взаємовідношення біржових посередників і їх клієнтів, застосовувати у встановленому порядку санкції до біржових посередників, що порушують встановлені нею правила взаємовідносин біржових посередників з їх клієнтами.

Біржові посередники мають право вимагати від своїх клієнтів внесення гарантійних внесків на свої розрахункові рахунки, відкриті в розрахункових установах (клірингових центрах), а також надання прав на розпорядження ними від імені біржового посередника відповідно до даного йому доручення.

Брокерські гільдії і їх асоціації

Біржові посередники, біржові брокери мають право створювати брокерські гільдії, зокрема при біржах. Брокерські гільдії можуть об'єднуватися в асоціації. Брокерські гільдії і їх асоціації створюються в порядку і на умовах, встановлених законодавством для суспільних об'єднань (організацій).

Товарна експертиза на товарній біржі

Біржа на вимогу учасника біржової торгівлі зобов'язана організувати експертизу якості реальних товарів, що реалізовуються через біржові торги.

Гарантії в біржовій торгівлі при здійсненні форвардних, ф'ючерсних і опционных операцій

Біржа з метою забезпечення виконання форвардних, ф'ючерсних і опционных операцій, що здійснюються на ній зобов'язана організувати розрахункове обслуговування шляхом створення розрахункових установ (клірингових центрів), що створюються у встановленому порядку, або укладення договору з банком або кредитною установою про організацію розрахункового (клірингового) обслуговування.

Клірингові центри можуть створюватися як незалежні від біржі організації біржових посередників.

Клірингові центри мають право:

встановлювати види, розміри і порядок стягування внесків, що гарантують виконання форвардних, ф'ючерсних і опционных операцій і відшкодування збитку, виниклого внаслідок повного або часткового невиконання зобов'язань по цих операціях, а також визначати інші фінансові зобов'язання учасників цих операцій;

здійснювати у встановленому порядку кредитування і страхування учасників форвардних, ф'ючерсних і опционных операцій в межах, необхідних для гарантування цих операцій, а також відшкодування збитку у разі їх невиконання.

Гарантії вільних цін в біржовій торгівлі

Біржа має право на самостійне і вільне встановлення:

відрахувань на користь біржі від комісійних, що отримуються біржовими посередниками у винагороду за посередницькі операції на біржі;

зборів, тарифів і інших платежів, що стягуються на користь біржі з її членів і інших учасників біржової торгівлі за послуги, що надаються біржею і її підрозділами;

штрафів, що стягуються за порушення статуту біржі, правил біржової торгівлі і інших правил, встановленого внутрішніми документами біржі.

Біржі забороняється встановлювати:

рівні і межі цін на біржовий товар в біржовій торгівлі;

розміри винагороди, що стягується біржовими посередниками за посередництво в біржових операціях.

Дозвіл суперечок на товарній біржі

Спори, пов'язані з висновком біржових операцій, розглядаються в біржовій арбітражній комісії, в суді, арбітражному суді.

Біржова арбітражна комісія створюється як орган, що здійснює примирення сторін або що виконує інакші функції третейського суду. Положення про біржову арбітражну комісію і про порядок розгляду суперечок затверджуються біржею відповідно до законодавства.

Зовнішньоекономічна діяльність товарних бірж

Біржа має право укладати від свого імені угоди про співпрацю з іноземними юридичними і фізичними особами в межах прав, наданих їй Законом "Про товарні біржі і біржову торгівлю" і інакшими актами законодавства, в тому числі укладати угоди про імпорт товарів, призначених для здійснення діяльності біржі без права виставляння цих товарів на біржові торги.

Експорт і імпорт товарів, призначених для виставляння на біржові торги, здійснюється біржовими посередниками або їх клієнтами в порядку, встановленому законодавством і Законом "Про товарні біржі і біржову торгівлю".

Службовці товарної біржі

Службовцями товарної біржі є фізичні особи, що беруть участь в її діяльності на основі трудового договору в формі контракту. Умови труда службовців біржі регулюються трудовим договором в формі контракту згідно з Законом "Про товарні біржі і біржову торгівлю" і інакшими законодавчими актами.

Службовцям біржі забороняється брати участь в біржових операціях і створювати власні брокерські фірми, а також використати службову інформацію у власних інтересах.

Державне регулювання діяльності товарних бірж

Комісія з товарних бірж

Для здійснення державного регулювання і контролю діяльності товарних бірж при Державному комітеті Російській Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур створюється Комісія з товарних бірж.

Комісія в своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, законодавчими актами Російської Федерації, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації.

У склад Комісії з товарних бірж входять:

голова;

десять представників від федеральних органів виконавчої влади, включаючи представників Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур і Міністерства економіки Російської Федерації;

п'ять представників від біржових союзів і об'єднань, зареєстрованих і діючих на території Російській Федерації;

п'ять представників від брокерських гільдій і асоціацій, зареєстрованих і діючих на території Російській Федерації;

десять незалежних експертів і представників від суспільних об'єднань підприємців, зареєстрованих і діючих на території Російській Федерації.

Члени Комісії з товарних бірж призначаються Головою Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур по представленню голови Комісії терміном на 5 років.

Щорічно може оновлюватися не більше за 20 відсотків складу Комісії.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Державним комітетом Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур. Робочий апарат (центральне і регіональне бюро) Комісії формується в межах штатної чисельності Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур.

Голова Комісії призначається Урядом Російської Федерації по представленню Голови Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур терміном на 5 років.

Уряд Російської Федерації може достроково звільнити голову Комісії від посади без виведення з складу Комісії до витікання п'ятирічного терміну його повноважень як члена Комісії.

Голова Комісії з товарних бірж:

визначає персональний склад Комісії і вносить його на затвердження Голови Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур;

планує і організує діяльність Комісії і її робочого апарату;

представляє в Державний комітет Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур річний огляд біржового руху і біржової торгівлі в Російській Федерації і річний звіт про діяльність Комісії;

призначає державних комісарів на товарні біржі;

вносить пропозиції по штатному розкладу центрального бюро Комісії на затвердження Голови Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур;

скликає по мірі необхідності засідання Комісії і головує на засіданнях;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає функції центрального і регіонального бюро, служб і відділів Комісії;

призначає керівників регіонального бюро, відділів центрального бюро Комісії;

залучає на договірних початках до роботи по планах Комісії науково-дослідні організації, експертів і консультантів;

створює робочі групи з службовців робочого апарату і членів Комісії з участю експертів і службовців інших організацій з проблем, вхідних в компетенцію Комісії;

організує взаємодію Комісії з органами держави і місцевого самоврядування з проблем розвитку і регулювання біржової торгівлі.

Кандидати в члени Комісії висуваються федеральними органами виконавчої влади, біржовими союзами і об'єднаннями, брокерськими гільдіями і асоціаціями, іншими суспільними об'єднаннями підприємців.

Голова Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур у разі вмотивованого відхилення запропонованої кандидатури члена Комісії повідомляє висуваючій його організації причини відмови.

Голова Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур по представленню голови Комісії має право вивести члена Комісії з її складу до витікання терміну повноважень:

у разі здійснення умисного корисливого або тяжкого правопорушення;

у разі пропуску більше за половину засідань Комісії протягом календарного року;

з власного бажання члена Комісії.

Комісія може мати з числа своїх членів двох штатних заступників голови.

Заступники голови Комісії призначаються головою Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур по представленню Комісії.

Звільнення заступника голови Комісії від посади не звільняє його від прав і обов'язків члена Комісії.

Члени Комісії мають право:

брати участь в розв'язанні всіх питань, що виносяться на обговорення Комісії;

отримувати всю інформацію, що знаходиться в розпорядженні Комісії про товарні біржі, біржову торгівлю і її учасників;

у разі незгоди з рішенням Комісії доводити свою особливу думку в письмовій формі до зведення голови Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур і громадськості.

Члену Комісії видається службове посвідчення встановленого зразка.

Член Комісії зобов'язаний зберігати комерційну таємницю, отриману при здійсненні контролю діяльності товарних бірж і учасників біржової торгівлі.

Член Комісії не може виконувати функції державного комісара на товарній біржі.

Рішення Комісії правомочні, якщо на її засіданні присутні більше за половину членів Комісії. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів.

Засідання Комісії скликається на вимогу однієї третини членів Комісії, вхідних в її склад на момент скликання засідання.

Рішення Комісії і дії її членів можуть бути оскаржені в Державний комітет Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Комісія має друк із зображенням Державного герба Російської Федерації і зі своїм найменуванням, а також рахунки в банку.

Функції Комісії з товарних бірж

Комісія виконує наступні функції:

видає ліцензії на організацію біржової торгівлі;

здійснює і контролює видачу ліцензій біржовим посередникам і біржовим брокерам на здійснення ф'ючерсних і опционных операцій в біржовій торгівлі;

контролює дотримання законодавства про товарні біржі;

організує і вивчає діяльність товарних бірж;

розробляє методичні рекомендації по підготовці біржових документів;

організує розгляд жалоб учасників біржової торгівлі на зловживання і порушення законодавства в біржовій торгівлі;

розробляє пропозиції по вдосконаленню законодавства про товарні біржі.

Повноваження Комісії з товарних бірж

Комісія з товарних бірж має право:

відмовити біржі у видачі ліцензії на організацію біржової торгівлі у разі невідповідності її засновницьких документів і правил біржової торгівлі вимогам Закону "Про товарні біржі і біржову торгівлю", а також відкласти видачу цієї ліцензії при порушенні Положення про ліцензування товарних бірж;

анулювати видану біржі ліцензію або припинити її дію, якщо біржа порушує законодавство;

направити біржі обов'язкове для виконання розпорядження про скасування або зміну положень засновницьких документів, правил біржової торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі і інших органів управління біржею, або припиненні діяльності, яка суперечить законодавству;

направити біржовому посереднику обов'язкове для виконання розпорядження про припинення діяльності, яка суперечить законодавству;

застосовувати до біржі або біржового посередника відповідні санкції у разі порушення ними законодавства, невиконання або невчасного виконання розпоряджень Комісії;

призначати державного комісара на біржу;

організовувати по узгодженню з органами фінансового контролю Російської Федерації аудиторські перевірки діяльності бірж і біржових посередників;

вимагати від бірж, розрахункових установ (клірингових центрів) і біржових посередників представлення облікової документації;

направляти в суд або арбітражний суд матеріали для застосування передбачених законом санкцій до бірж і їх членів, що порушили законодавство, а у разі виявлення ознак злочину передавати матеріали до відповідних правоохоронних органів.

Санкції за порушення Закону "Про товарні біржі і біржову торгівлю"

Комісія з товарних бірж має право застосувати до біржі санкцію у вигляді припинення дії ліцензії, виданого біржі, на термін до трьох місяців у разах порушення положень передбачених пунктами 2, 3 статті 3; пунктом 2 статті 4; пунктом 3 статті 7; пунктом 3 статті 11; пунктами 2 (абзаци третій, четвертий і п'ятий) і 7 статті 14; пунктом 2 (абзац перший) статті 20; пунктом 1 статті 28; пунктом 2 статті 29; пунктом 1 статті 31 Закону "Про товарні біржі і біржову торгівлю".

У випадку, якщо біржа продовжує допускати порушення положень даного Закону, Комісія має право анулювати видану біржі ліцензію на організацію біржової торгівлі.

Комісія з товарних бірж має право застосувати до біржі санкцію у вигляді штрафу у випадках:

проведення біржових торгів без ліцензії або у разі анулювання або припинення її дії - в розмірі ста тисяч рублів (30 квітня 1995 рік);

порушення порядку інформування членів біржі і учасників біржової торгівлі про майбутні і торги, що передували - в розмірі тридцяти тисяч рублів;

порушення встановленого біржею порядку контролю за механізмом ціноутворення - в розмірі п'ятдесяти тисяч рублів;

непредставлення Комісії протягом тижня інформації або документація, необхідної від біржі у відповідності зі статтею 35 Закону "Про товарні біржі і біржову торгівлю", - в розмірі двадцяти п'яти тисяч рублів;

порушення положень засновницьких документів біржі про максимальну кількість її членів - в розмірі ста тисяч рублів;

використання юридичними особами в їх найменуванні і (або) рекламі слів "біржа" або "товарна біржа", - в розмірі п'ятисот тисяч рублів;

використання біржею, що не має ліцензії на організацію біржової торгівлі, в своєму найменуванні і(або) рекламі слова "біржа" - після закінчення трьох місяців від дня її державної реєстрації, в розмірі п'ятисот тисяч рублів.

Отримані Комісією з товарних бірж, її посадовими обличчями і службовцями від біржі і (або) біржового брокера, біржового посередника і інших учасників біржової торгівлі дані розглядаються як конфіденційні і не належні оголошенню без згоди останніх. Санкції застосовуються в судовому порядку. Суми штрафів перераховуються до республіканського бюджету Російської Федерації.

Державний комісар на товарній біржі

Державний комісар на товарній біржі здійснює безпосередній контроль за дотриманням товарною біржею і біржовими посередниками законодавства Російської Федерації.

Державний комісар призначається Комісією з товарних бірж при Державному комітеті Російській Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур (далі іменується - Комісія).

Державний комісар є штатним працівником Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур або його територіальних управлінь.

Державний комісар в своїй діяльності керується законодавством Російської Федерації.

Державний комісар зобов'язаний:

сприяти всілякому розвитку конкуренції в біржовій торгівлі;

забезпечувати дотримання прав всіх учасників біржової торгівлі в діяльності товарних бірж і біржовій торгівлі, а також в рішеннях органів управління товарних бірж;

запобігати будь-яким формам дискримінації якого-небудь учасника біржової торгівлі.

Державний комісар:

здійснює інспекційну перевірку діяльності товарних бірж, їх розрахункових установ (клірингових центрів) і біржової діяльності біржових посередників, відповідності цієї діяльності законодавству Російській Федерації;

перевіряє жалоби і заяву про порушення товарними біржами і біржовими посередниками законодавства Російської Федерації, в тому числі жалоби на незаконність застосування товарними біржами санкцій;

представляє в Комісію висновки за результатами перевірок жалоб і заяв;

організує за дорученням Комісії аудиторські перевірки діяльності товарних бірж і біржових посередників;

залучає до участі в перевірках службовцях робочого апарату Комісії, в тому числі регіонального бюро.

Державний комісар має право:

бути присутній на біржових торгах;

брати участь з правом дорадчого голосу в загальних зборах членів товарної біржі і загальних зборах членів відділів (відділень) товарної біржі;

знайомитися з інформацією про діяльність товарної біржі, включаючи протоколи і рішення зборів і засідань органів управління біржею, в тому числі конфіденційного характеру;

знайомитися з обліковою документацією товарних бірж і їх розрахункових установ (клірингових центрів);

знайомитися з обліковою документацією біржових посередників про біржові операції;

контролювати організацію товарною біржею публічних біржових торгів.

По матеріалах перевірок державний комісар:

дає рекомендації керівництву товарної біржі або біржовому посереднику про усунення виявлених порушень законодавства;

направляє копію своїх рекомендацій в Комісію або її регіональне бюро;

вносить в Комісію пропозиції про застосування санкцій в зв'язку з порушенням законодавства;

у разі виявлення ознак злочину представляє відповідні матеріали в Комісію для розв'язання питання про передачу їх до органів прокуратури Російської Федерації для збудження карної справи.

Державний комісар не має право:

безпосередньо або непрямо брати участь в біржовій торгівлі;

вилучати при перевірці які-небудь документи або матеріали товарної біржі або біржового посередника;

розголошувати інформацію про товарні біржі і учасників біржової торгівлі, отриману в процесі перевірки і вмісну їх комерційну таємницю.

Розголошування отриманої в процесі перевірки інформації, вмісної комерційну таємницю товарної біржі або біржового посередника, дає їм право на збудження позову про компенсацію збитку за рахунок державного комісара.

Гарантія самоврядування товарних бірж

Втручання вищих і місцевих органів державної влади і управління в діяльність бірж, за винятком випадків порушення Закону "Про товарні біржі і біржову торгівлю" і інших актів законодавства, не допускається.

Рішення вищих і місцевих органів державної влади і управління, що мають слідством невиконання і (або) нанесення збитку сторонам біржових операцій, признаються незаконними в судовому порядку. Вищі і місцеві органи державної влади і управління, а також їх посадові обличчя, діяння яких спричинили невиконання біржових операцій і (або) нанесення збитку сторонам операції, несуть повну відповідальність і відшкодовують нанесений збиток в повному об'ємі, включаючи упущену вигоду. Збиток відшкодовується з відповідних бюджетів.

ЛІТЕРАТУРА, що ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

Закон РФ від 20 лютого 1992 р. N 2383-1 "Про товарні біржі і біржову торгівлю" (з изм. і доп. від 24 червня 1992 р. і від 30 квітня 1993 р., 19 червня 1995 р.).

Постанова ВР РФ від 20 лютого 1992 р. N 2384-1 "Про набуття чинності Закону Російської Федерації "Про товарні біржі і біржову торгівлю".

Постанова Уряду РФ від 28 серпня 1992 р. N 642 "Про визнання що втратили силу рішень Уряду РСФСР в зв'язку з прийняттям Закону Російської Федерації "Про товарні біржі і біржову торгівлю".

Постанова ВР РФ від 30 квітня 1993 р. N 4920-1 "Про заходи по реалізації Закону Російської Федерації "Про внесення змін в Закон Російської Федерації "Про товарні біржі і біржову торгівлю".

Постанова Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. N 152 "Про затвердження Положення про Комісію з товарних бірж при Державному комітеті Російській Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур, Положення про порядок ліцензування діяльності товарних бірж на території Російській Федерації, Положення про державного комісара на товарній біржі".

Постанова Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. N 151 "Про збори за видачу ліцензій товарним біржам".

Інформаційний лист комісії з товарних бірж при ГКАП Росії про порядок перереєстрації засновницьких документів товарних бірж згідно з Законом РФ "Про товарні біржі і біржову торгівлю" (прийнято на Комісії з товарних бірж при ГКАП, протокол N 2 від 20 серпня 1992 р.).

Порядок віднесення товарних бірж до переліку товарних бірж, на які розповсюджується дія постанови Поради Міністрів-Уряду Російської Федерації від 11 травня 1993 року N 452 (утв. рішенням Комісії з товарних бірж при ГКАП РФ 15 липня 1993 р., протокол N 17).

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com