На головну

 Товарна біржа (Доповідь) - Біржова справа

ОКЛАД

У своїй доповіді я хочу розповісти про товарній біржі, частини інфраструктури, без розвитку та вдосконалення якої навряд чи можна говорити про повноцінний розвиток ринку в нашій країні, а також про те, як працює і які функції виконує біржа - атрибут ринкової економіки.

ТОВАРНА БІРЖА

Товарна біржа по визначенню - корпоративна, некомерційна асоціація членів корпорацій, що забезпечує матеріальні умови для купівлі-продажу товарів на ринку шляхом публічних торгів відповідно до правил і процедурам, що забезпечують рівність для клієнтів і членів біржі.

Завдання біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а організація, упорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти.

Товарні біржі здійснюють купівлю і продаж не товарів, а контрактів на їх поставку. На них продаються контракти на стандартизовані види товарів, які можуть бути продані великими партіями по чи зразках технічному опису. На товарних біржах виявляються базисні ціни, які формуються під впливом співвідношення попиту та пропозиції. Усі біржі є самостійними підприємствами і діють незалежно один від одного. Одні товари продаються і купуються лише на якійсь одній біржі, інші - на декількох; однак, розміри контрактів на один і той же товар і інші характеристики відрізняються один від одного на різних біржах.

Стосовно до наших умов до складу основних функцій товарної біржі повинні входити такі, як розробка стандартів на реалізовану через біржу продукцію, а також пакета типових контрактів по угодах купівлі-продажу, котирування цін, врегулювання виникаючих суперечок і інформаційна діяльність.

В даний час діяльність товарних бірж регулюється Законом України від 10 грудня 1991 «Про товарну біржу» зі змінами від 26 січня 1993 Закон спрямований на врегулювання відносин по створенню і діяльності товарних бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій діяльності на товарних біржах .

Біржа виконує функції збалансування попиту та пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.

На початку дев'яностих років у країнах, де функціонує ринок, нараховувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трильйонів доларів, що становить 25% їх валового національного продукту. На них реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах з розвиненою ринковою економікою товарні біржі в основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їхнього доходу є: засновницькі і пайові внески і відрахування організацій, що утворять біржу; доходи від надання послуг членам біржі й інших організацій виторг від інших надходжень.

Членство і керування на біржі

Членами біржі є: засновники, вітчизняні та іноземні юридичні особи, а також фізичні особи. Членство на біржі надає право торгувати в її залі. Члени біржі можуть голосувати на зборах і на різних біржових виборах і брати участь у роботі комітетів. Крім цього, члени біржі проходять програми навчання і перепідготовки, одержують всебічну біржову інформацію і можуть користуватися бібліотечним та інформаційним центрами. Організація вважається прийнятою в члени біржі, якщо за це проголосувало кваліфікована більшість засновників і проста більшість підприємств і організацій-претендентів. Голосування проводиться після оцінки фінансового стану претендента. Члени біржі зобов'язані внести вступний внесок, який повертається їм у випадку виходу зі складу біржі. Прийом нових членів біржі здійснюється загальними зборами засновників і членів біржі. Члени біржі платять щорічний членський внесок, але звільняються від усіх загальних зборів, стягнутих з учасників біржових торгів. Для полегшення своєї роботи членам біржі надане право наймати службовців, яким дозволений доступ в торговий зал у вигляді клерків або посильних.

Основними внутрішніми документами, що регламентують діяльність біржі, виступають Статут біржі і Правила біржової торгівлі. У Статуті відбиті всі основні положення, що визначають внутрішню структуру біржі, взаємовідносини членів біржі й інших учасників торгів; організаційно-правову форму біржі.

Розрізняють дві категорії членів біржі:

1. повні члени - з правом на участь у біржових торгах у всіх секціях біржі і на визначене установчими документами біржі кількість голосів на Загальних зборах біржі і на загальних зборах членів секцій біржі;

2. неповні члени - з правом на участь у біржових торгах у відповідній секції і на визначене установчими документами біржі кількість голосів на Загальних зборах членів біржі і загальних зборах членів секції біржі.

У деяких біржах існує інститут відвідувачів. Вони діляться на постійних і разових. Постійні відвідувачі вносять річну плату за вхід на біржу, разові - за кожне відвідування.

Схема управління біржею

Органи управління біржі включають три основних рівня, відповідних широті кожного з них.

Вищим органом є Загальні збори учасників-членів біржі, що є певною мірою законодавчим органом.

Виконавчі функції виконує Біржовий комітет, що володіє правом контролювати діяльність інших служб і розробляти головні напрямки діяльності біржі, встановлювати і коректувати правила біржової торгівлі.

Поточне управління біржею здійснює Контрольно-ревізійна комісія, компетенція і повноваження якої регулюється Статутом товарної біржі.

Політика біржі проводиться в життя комітентами, які складаються з членів біржі, призначуваних Радою директорів. Члени комітетів працюють без відповідної оплати. Вони вносять рекомендації і допомагають Раді директорів, а також виконують конкретні обов'язки щодо функціонування бірж.

Число комітетів не постійно і коливається від 8 до 40. Основними є наступні 5 комітетів, які є практично на кожній біржі.

До складу підрозділів біржі входять:

Контрольний комітет - веде спостереження за діловою активністю на біржі, величиною відкритої позиції, а також за тим, як іде ліквідація контрактів з стікаючи термінами постачання.

Арбітражний комітет - судовий орган біржі, призначає арбітрів для вирішення суперечок між членами, а також у разі звернення клієнтів - нечленів при виникненні спорів між ними і членами біржі.

Котирувальний комітет - робочий орган, головним завданням якого є підготовка до публікації біржових котирувань і аналізу руху цін.

Наглядовий комітет - розглядає суперечки і виносить рішення з усіх дисциплінарних питань, які йому передає комітет з ділової етики.

Комітет з прийому нових членів - розглядає всі звернення про вступ у члени біржі. Рекомендації комітету надаються Раді директорів, яка вирішує питання про прийняття кандидата в члени біржі.

Біржовий апарат

1. Центр економічного аналізу здійснює:

контроль за ко?юнктурой ринку продукції;

підготовку ко?юнктурних оглядів;

аналіз технічних, економічних та інших факторів, здатних вплинути на ко?юнктуру ринку;

ко?юнктурние прогнози;

платні консультації з економічних вопросам.2. Договірно-правовий відділ з арбітражем здійснює:

оформлення договорів між партнерами по угоді;

юридичне оформлення угод, контролює правильність їх здійснення маклерами;

контроль правомірності дій учасників торгів;

підготовку справ до розгляду їх в арбітражній коміссіі.3. Транспортно-тарифний відділ здійснює:

організацію та забезпечення доставки купленої на біржі продукції;

консультування продавців і покупців з питань, пов'язаних з транспортуванням;

підготовку пропозицій щодо ефективних способів доставки партії вантажів покупцю;

оформлення розрахунків за доставку грузов.4. Відділ вдосконалення біржової торгівлі здійснює:

аналіз рівня розвитку і стану торгівлі на даній біржі;

пошук шляхів підвищення ефективності та якості роботи біржі;

розробка та впровадження нововведень, спонукує біржовий апарат до більш активної діяльності;

вивчення досвіду організації біржової торгівлі в країні і за рубежом.5. Інформаційний центр забезпечує:

отримання, зберігання і обробку всієї циркулюючої інформації;

надання членам і відвідувачам біржі послуг з проведення необхідних розрахунків, а також з інформаційного обслужіванію.6. Відділ організації та забезпечення біржової торгівлі здійснює:

зміст біржового залу в належному порядку;

забезпечення біржі комерційною інформацією;

забезпечення членів біржі необхідними матеріалами й умовами для укладення сделкі.7. Адміністративно-господарський відділ здійснює:

традиційні господарські завдання;

вирішення завдань, пов'язаних з веденням бухгалтерських справ, вирішення питань з оплати праці та кадрам.8. Брокерські контори забезпечує:

здійснення біржової торгівлі в біржовому залі;

надання брокерів членам біржі для здійснення ними торгових угод;

оформлення угод;

контроль виконання обома сторонами договірних зобов'язань;

експертизу партій товарів, що надходять на біржовий торг.

У міру діяльності товарних бірж визначилися основні дійові особи - це члени біржі і брокери.

Брокерська контора є основним операційним ланкою на біржі.

Завдання брокерських контор - забезпечення біржової торгівлі в біржовому залі. Як правило, брокерська контора може бути створена тільки при наявності місця повного члена біржі, що може бути куплене на періодично проведених адміністрацією біржі тендерних торгах. На одне місце повного учасника може бути створена тільки одна брокерська контора, яка в свою чергу може безкоштовно акредитувати певне число брокерів. Додаткові брокери і їхні помічники акредитуються за певну плату.

Брокерська контора має право укладати договори про брокерське обслуговування з клієнтами, а також діяти від свого імені і за свій рахунок.

Посередницька діяльність брокерів на вітчизняних біржах зводиться в основному до виконання доручень клієнтів по висновку тих чи інших видів угод. Підписання угод може здійснюватися брокером як від імені клієнта і за свій рахунок, так і від імені самого брокера і через розрахунковий рахунок останнього, куди клієнт переводить грошові кошти. Фактично в останньому випадку брокер стає комісіонером, а не брокером в точному сенсі цього слова.

Взаємини клієнтів і брокерських фірм складаються на основі укладених ними договорів і угод. Таких угод може бути декілька: договір на брокерське обслуговування, який полягає звичайно з постійним клієнтом на певний строк; договір на інформаційне обслуговування; договір про представництво і про спільну діяльність.

При роботі з клієнтом брокерська контора відкриває в одному з розрахункових фірм своєї біржі рахунок для роботи з цим клієнтом.

Домовляючись із брокером про проведення угод певного виду, клієнт видає йому доручення.

Доручення бувають наступних видів:

купити товар за поточною біржовою ціною;

продати товар за поточною біржовою ціною;

купити товар за ціною не вище заданої;

продати товар за ціною не нижче заданої;

купити товар в момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення;

продати товар, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення;

купити товар на розсуд брокера;

продати товар на розсуд брокера;

Успішна діяльність товарних бірж знаходиться в прямій залежності від брокерських контор. Брокери отримують дохід в основному не від членства на біржі, а від власної посередницької діяльності. Чим більше брокер провів угод, тим велику одержить коміссію.Біржевие товари

Їх кількість і асортимент постійно змінюється. Якщо наприкінці ХIХ століття в це число входило до 200 товарів, то на сьогодні їх число зменшилося до 60-65, з них близько 45 постійно звертаються на біржі.

Чим викликаний вибір того чи іншого товару? Останній повинен володіти певним набором якостей. По-перше, він повинен відповідати певним стандартам по кількості і якості. По-друге, ціна на товар повинна бути мінливої, коливатися в залежності від погодних чи інших умов. По-третє, товар повинен дробитися і бути транспортабельним.

Всі обертаються на біржі товари можна умовно розділити на дві групи: перша складають сільськогосподарські продукти, де більша частина припадає на насіння олійних культур. У цю ж групу входять зернові, продукція тваринництва, цукор, кава, какао-боби, пиломатеріали. Друга група - промислова сировина і продукція її переробки. Сюди входять енергоносії, дорогоцінні і кольорові метали. Слід зазначити, що на товарній біржі разом з контрактами на звичайні товари звертаються контракти на цінні папери, у тому числі державні облігації, акції акціонерних банків, акції виробничих акціонерних товариств, депозитні банківські сертіфікати.Біржевая котирування

В даний час біржова котирування цін на товарних біржах набуває все більшого значення. Наприклад, на біржі в Чикаго періодично збираються брокери для визначення цін на продукти харчування. І ці ціни діють по всій країні.

Біржова котирування являє собою фіксацію фактичних контрактних цін і введення типової ціни по біржових угодах за визначений період часу (як правило, біржовий день). Це орієнтир при укладанні угод і поза біржею. За результатами торгів котирувальна комісія вводить так звану типову ціну. Вона виявляється найбільш вірогідною в силу виключення впливу випадкових факторів. По суті це ціна переважної реалізації. При великій кількості угод вона обчислюється як середня. Вихідним матеріалом для котирування служить інформація про контрагентів угоди, а також про ціни, за якими вони бажали б придбати (продати) даний товар.

І у висновку можна зробити висновок, що котирувальні ціни завдяки значній концентрації попиту та пропозиції в біржовому процесі стають об'єктивним показником стану ринку і одночасно фактором подальшої зміни структури проізводства.Базовие операції на товарній біржі

1. Клірингові операції. У процесі здійснення угод на біржі може вийти так, що виникнуть взаємні боргові зобов'язання серед учасників торгів. Для її погашення наприкінці торгів розрахункова палата проводить аналіз угод і встановлює чисту маржу для кожного учасника. Це дозволяє уникнути незручних кругових розрахунків.

2. Ф'ючерсні і форвардні контракти. Ця угода на купівлю або продаж будь-якого товару в майбутньому. Форвардним контрактом називається угода сторін на угоду в майбутньому по встановленій попередньо ціні. Розрахунки за контрактом виробляються в момент його звершення.

3. Опціони. При здійсненні купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів ризик часом перевищує можливості спекулянтів. Опціон цей ризик знижує. У цьому випадку клієнт отримує право, але не зобов'язується купити або продати ф'ючерс, якщо йому це буде вигідно. У разі відмови продавець отримує від покупця ціну його ризику - заздалегідь обговорену і визначену по різних методах премію.

4. Хеджування. Однією з основних функцій ф'ючерсного ринку є перенос ризику з тих, хто хоче його уникнути (хеджери) на тих, хто згоден його прийняти (спекулянти). Цьому сприяють такі властивості ринків, як стандартизованість контрактів і висока ліквідність ринків. Оскільки всі контракти стандартизовані, то не виникає необхідність перевіряти надійність протилежної сторони. Ліквідність дозволяє продати товар за фіксованою ціною незалежно від її зміни в майбутньому.

5. Спекуляція. Якщо хеджер зацікавлений у стабільності ринку, то спекулянт - у коливаннях на ньому. Оскільки розмір маржі при укладанні угоди не великий, спекулянт має велику свободу для маневру. Спекулянт не зацікавлений у здійсненні або прийомі конкретного товару. Спекуляцією можуть займатися як професійні трейдери, так і приватні особи, що дають доручення брокерам.

Ф'ючерсні угоди.

У своєму розвитку товарні біржі пройшли декілька ступенів від оптового ринку, де угоди відбуваються з наявними партіями товару до сучасного ф'ючерсного ринку.

Головна функція ф'ючерсної біржі сьогодні полягає в наданні приватним особам і компаніям, що ризикують зазнати збитків внаслідок несприятливої ??коливання цін на товари та фінансові активи, можливості уникнути або зменшити цей ризик. Біржі роблять перенос ризику з тих, хто бажає його уникнути (хеджери), на тих, хто згоден його прийняти на себе (спекулянти). Перенесення ризику в умовах нестабільної економіки відіграє стабілізуючу роль у діяльності підприємств.

Правила торгівлі по ф'ючерсних контрактах відкривають можливості: за продавцем зберігається право вибору - доставити продукцію або відкупити терміновий контракт до настання терміну поставки товару; покупець - прийняти товар або перепродувати терміновий контракт до настання терміну поставки.

Серед переваг, які представляють ф'ючерсні контракти, можна виділити:

1) поліпшення планування;

2) вигода;

3) надійність;

4) конфіденційність;

5) швидкість;

6) гнучкість;

7) ліквідність;

можливість арбітражу.

1. Поліпшення планування.

Розглянемо на прикладі країни, що робить продукт на експорт. Скажімо, какао. Як вона буде планувати свою стратегію збуту? Вона може:

а) знаходити покупця кожен місяць або кожен квартал, коли продукт готовий;

б) продавати всю кількість продукту першому покупцеві, який оголошується, за ціною, яку він запропонує;

в) звернутися до «ф'ючерсними» ринкам, скориставшись наданим біржею механізмом фіксованої ціни, а продати свій продукт у найбільш зручний час найкращому покупцю.

Простота і привабливість ф'ючерсних контрактів полягає ще в тому, що виробник какао, вступаючи в таку торгівлю і захищаючи себе від ризику принести збитки на своєму продукті, дає можливість виробнику шоколаду придбати це какао, з доставкою в майбутньому і, таким чином, застрахувати себе від перебоїв в постачанні сирьем.2. Вигода.

Будь-яка торгова операція вимагає наявності торгових партнерів. Але далеко не завжди легко знайти в потрібний момент відповідного покупця і продавця.

«Ф'ючерсні» ринки дозволяють уникнути подібної неприємної ситуації і робити покупку і продаж без конкретно названого партнера. Більш того, «ф'ючерсні» ринки дозволяють отримати або сплатити найкращу ціну на даний момент. При наявності ф'ючерсного контракту і продавець, і покупець мають в запасі час, щоб купити або продати товар у майбутньому з найкращою вигодою для себе, не зв'язуючи себе з певним партнером.3. Надійність.

Більшість бірж мають розрахункові палати, через які продавцями і покупцями виробляються всі розрахункові операції. Це дуже важливий момент, хоча біржа і не є прямим учасником торгової операції, вона фіксує і підтверджує всяку купівлю і продаж.

Коли на біржі виробляється купівля-продаж якогось товару, розрахункова палата має від продавця і покупця відповідне забезпечення цієї угоди. Контракт, реалізований за посередництвом розрахункової палати, у багатьох відносинах надійніше контракту з будь-яким конкретним партнером, включаючи державні агентства.4. Конфіденційність.

Ще одна важлива риса «ф'ючерсних» ринків - анонімність, якщо вона бажана для продавця або покупця.

Для багатьох найбільших виробників і покупців, чиї продажі і закупівлі мають потужний вплив на світовий ринок, можливість продати або купити товар конфіденційно має дуже важливе значення. У таких випадках біржові контракти незаменіми.5. Швидкість.

Більшість бірж, що особливо мають справу з товарами широкого вжитку, може дозволити швидку реалізацію контрактів і товарів без зміни цін. Завдяки цьому торгівля відбувається дуже швидко.

Як це відбувається? Наприклад, хтось хоче купити 10000т цукру. Він може це зробити, купивши 200 ф'ючерсних контрактів по 50т на один контракт. Така угода може бути здійснена за кілька хвилин. Далі, все 200 контрактів гарантовані, і тепер у покупця є час для переговорів на надання більш вигідних условій.6. Гнучкість.

У ф'ючерсних контрактах закладений колосальний потенціал, здійснювати з їх допомогою незліченна безліч варіантів операцій. Адже і продавець, і покупець мають можливість, як поставити (прийняти) реальний товар, так і перепродати біржовий контракт до настання терміну поставки, що відкриває перспективи широкої і різноманітної варіантності.7. Ліквідність.

Говорячи загалом, «ф'ючерсні» ринки мають величезний потенціал для безлічі операцій, пов'язаних з швидким «переливом» капіталу і товарів, тобто ліквідністю. Одним з показників ліквідності є загальний обсяг торгівлі на біржах. Обсяг торгівлі на ф'ючерсних біржах тільки з товарами перевищує 2.5 трлн. долл.8. Можливість арбітражних операцій.

Завдяки гнучкості ринку і точно певних стандартів цих контрактів, відкриваються широкі можливості. Вони дозволяють вести справи виробникам, покупцям, біржовим ділкам з необхідною гнучкістю операцій і маневреністю політики фірм у ринкових умовах.

Тепер про різницю між відкритою та закритою біржами. Вона полягає в тому, що в першому випадку угоди можуть укладатися лише між біржовими маклерами і брокерами, що представляють інтереси і виступають від імені, як учасників біржі, так і разових покупців. У другому випадку контракти можуть укладати і клієнти біржі як самостійно, так і через посередників. На початковому етапі, коли ще не відпрацьований механізм біржової торгівлі і відсутні методи захисту інтересів продавців і покупців, доцільно проводити закриті торги.

Будь товарна біржа має два основних напрямки діяльності: оптова торгівля з однієї сторони і котирування цін товарів з іншого. Зупинюся на останньому.

У всіх зарубіжних країнах біржова діяльність поряд з банківською і грошовою системою служать об'єктом державного регулювання. Це не випадково. У ринковій економіці при відсутності прямого директивного втручання в підприємницьку діяльність саме біржі є інструментом непрямого, але дуже істотного впливу на бізнес. Незважаючи на те, що, на біржі контролюється невелика кількість товарів, більшість з них носить стратегічний характер. Тому ті ціни, які на біржі в умовах вільного ціноутворення відбивають рух ринку того чи іншого товару, служать своєрідним індикатором стану економіки країни.

Сьогодні між найбільшими товарними біржами налагоджені інформаційні зв'язки. Це сприяє вирівнюванню цін і формуванню єдиного світового ринку.

Форвардні угоди (чи термінові угоди).

Це взаємна передача прав і обов'язків щодо реального товару з відстроченим терміном поставки. Відмінною особливістю цих угод явл. те, що момент укладення зобов'язань угод не збігається з моментом їхнього виконання. Об'єктом таких угод може виступати як номінальний товар, так і товар, який буде проведений до встановленого терміну.

Різновидом форвардних угод є:

Угоди із заставою - це договір, в якому один контрагент виплачує іншому контрагенту в момент укладення договору суму, взаімоопределяющіх договором між ними як гарантію виконання своїх зобов'язань. Застава має на меті забезпечити інтереси продавця і покупця. При угоді з заставою на покупку його платником явл. покупець, в цьому випадку інтерес відбивається продавця. Розмір застави: від 1 до 100%.

Операції з премією - це договір, при котрому один з котрагентов на основі особливого заяви до певного дня за встановлений винагороду отримує право вимагати від свого контрагента або виполененія зобов'язань за договором, або відмовитися від угоди.

Прості угоди з премією. При цих угодах сторона (платник) отримує право відступного, тобто контрагент за сплату раніше встановленої суми відступає від виконання договору. Цей вид угод залежно від того, хто платник премії 2хвідов: операції з умовної продажем і операції з умовної купівлею.

Подвійні угоди з премією. Договори, у яких платник премії отримує право на вибір між позицією покупця і позицією продавця, а також право, якщо є угода контрагентів, відступити від угоди. Якщо права платника премії збільшуються при таких угодах, то величина збільшується вдвічі. Ця премія може враховуватися як величина окрема від суми угоди, або включатися в суму угоди.

Складні операції з премією. Це договори, які представляють собою з'єднання 2хпротівоположних угод з преміями, укладені однієї і тієї ж брокерською фірмою з двома іншими учасниками біржової торгівлі.

Кратні угоди з премією. Договори, при яких один з контрагентів одержує право за певну премію на користь іншої сторони збільшити в стільки-то разів кількість товару, що належить відповідно до істотою угоди до передачі або прийому товару: операції з вибором покупця і операції з вибором продавця.

Форвардні угоди мають ще один різновид:

Угоди з кредитом - це угода між брокером і клієнтом, за яким брокер зобов'язується в обмін на товар, запропонований клієнтом, надати йому цікавить клієнта товар. Брокер з цією угодою звертається в банк, де одержує кредит на здійснення. угоди. Як правило, здобувається дефіцитний товар. Брокер самостійно продає товар на біржі і повертає кредит баку.

Угоди з умовою - це угода, при закбченіі якого брокер повинен виконати доручення клієнта. Брокер має право відмовитися.

Опціонні угоди.

Різновидом ф'ючерсних угод є опціонні угоди. Особливість: об'єктом угод ставати зобов'язання купити або продати деяке число фьюч. угод, але за заданою ціною. Тут менше ризик.

Під опціонами розуміють особливий вид біржових угод з обмеженими в порівнянні зі звичайними ф'ючерсними операціями ризиком. Це договірне зобов'язання купити або продати певний вид цінностей або фінансових прав за заздалегідь встановленою ціною в межах узгодженого періоду. В обмін на одержання такого права покупець опціону сплачує його продавцю певну суму (премію). У минулому опціони називалися угодами з премією, привілеями, гарантіями від збитків, гарантіями від підвищення і від зниження цін.

На товарних біржах опціони можуть полягати з товарами і ф'ючерсними контрактами.

За технікою здійснення розрізняють три основних типи опціону: опціон з правом купівлі або на покупку, використовуваний при грі на підвищення; опціон з правом продажу або на продаж, застосовуваний торговцями, коли вони розраховують на зниження цін; і подвійний опціон, що представляє собою комбінацію опціону на покупку і на продаж.

Подвійний опціон дозволяє його покупцю або купити, або продати контракт або інший вид цінностей (але не купить і продати одночасно) по базисної ціні і тому використовується при надзвичайно нестійкою ко?юнктуре ринку, коли важко передбачити подальший напрямок руху цін. Торгівля подвійними опціонами ведеться тільки в Англії.

Опціон на покупку дає право, але не зобов'язує купити певний ф'ючерсний контракт, товар або нетоварну цінність за даною ціною.

Опціон на продаж дає право, але не зобов'язує продати певний ф'ючерсний контракт або цінність за даною ціною.

Операції хеджування.

Ф'ючерсні угоди звичайно використовуються для страхування - хеджування від можливих втрат у випадку зміни ринкових цін при укладанні угод на реальний товар. Принцип страхування тут побудований на тому, що якщо в угоді одна сторона втрачає як продавець реального товару, то вона виграє як покупець ф'ючерсів на ту ж кількість товару, і навпаки. Механізм хеджування заснований на тому, що зміна ринкових цін на ф'ючерси однакові по своїх розмірах і напрямку. Насправді ці ціни не завжди однакові, однак межі їхніх коливань приблизно одні й ті ж. Різниця між ціною на контракт реального товару і ціною на ф'ючерсний контракт називається базисом.

За технікою здійснення хеджування розрізняють два основних типи: хеджування продажем (або коротке), коли фірма продає ф'ючерсні контракти, і хеджування купівлею (його часто називають довгим), коли фірма набуває ф'ючерсні контракти. Крім того, хеджування може бути здійснене за допомогою особливого виду біржових операцій - опціону.

Хоча обсяг операцій хеджування неухильно зростає і вони продовжують складати економічну основу ф'ючерсної біржової торгівлі, в останні роки більш високими темпами збільшується обсяг спекулятивних угод. Хоча на угоди, що завершуються постачанням товару, доводиться надзвичайно мала частина біржового обороту, можливість поставки товару і сама поставка виконують важливу економічну функцію - забезпечують зв'язок ф'ючерсного ринку з ринком реального товару.

Різноманіття форм біржових операцій, постійне вдосконалення практики біржової торгівлі створюють основу для ефективного функціонування ринкового механізму, збалансування ринку, зниження витрат на придбання та реалізацію продукції. Навіть в умовах помітних коливань ринкових цін біржові операції дозволяють фірмам планувати свої витрати і прибуток на досить великі періоди, розробляти стратегію розвитку компаній з регульованим ризиком, гнучко поєднувати різні форми інвестицій, знижувати свої витрати на фінансування торгових операцій.ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

Основним питанням є вибір місця розташування товарної біржі і видів продукції, реалізованих на них. Світовий досвід свідчить, що біржі, як правило, повинні розміщуватися переважно у великих центрах у максимальному наближенні до найбільш концентрованих джерел матеріальних ресурсів.

На ПЕРШОМУ етапі ініціатори цієї справи повинні чітко визначити, що вони можуть і бажають отримати на початковій стадії розвитку біржі й у майбутньому - при подальшому просуванні до ринку.

Наприклад, що може отримати підприємство в результаті участі в біржовій торгівлі на стадії її становлення? Це, перш за все можливість найбільш вигідно продати, купити або обміняти товар, отримати інформацію про стан попиту і пропозиції в країні, про платоспроможність і надійність контрагента на угоді.

На більш пізній стадії розвитку біржової торгівлі підприємства одержать широкі можливості страхування себе від несприятливих коливань цін на ринку, користуватися пільговим кредитуванням під висновок ними біржової угоди, одержувати інформацію про попит та пропозицію товарів практично з усього світу.

Державні відомства і місцеві органи управління, завдяки створенню товарної біржі, можуть домогтися підвищення ділової активності і можливості упорядкування торгової діяльності.

На ДРУГОМУ етапі потрібно заздалегідь вибрати товари, на реалізації яких буде спеціалізуватися біржа.

Ознаки біржового товару:

1) Стандартизовані;

2) взаємозамінність;

3) низький рівень монополізації;

4) масовість виробництва.

Що стосується вибору міста, де буде створюватися товарна біржа, то необхідно, насамперед, враховувати такі фактори, як наявність розвинутих інформаційних мереж і складських площ.

На ТРЕТЬОМУ етапі ініціатори створення товарної біржі вибирають її потенційних засновників. Для цього використовується інформація, зібрана ініціаторами в процесі господарської діяльності. Вибір потенційних засновників здійснюється виходячи з наявності у них можливостей вкладення в створення біржі фінансових коштів, залучення на біржові торги матеріальних ресурсів, широких зв'язків з підприємствами і організаціями.

На останньому, четвертому етапі головну увагу слід приділити рекламі товарної біржі серед її майбутніх учредітелей.ЗАКЛЮЧЕНІЕ

Товарна біржа як продукт ринкових відносин пройшла тривалий шлях еволюції від оптового ринку до ф'ючерсного ринку. Стійко високі темпи зростання біржового обороту, поява нових функцій, залучення все нових сфер економіки в біржову торгівлю вказують на великі можливості її подальшого развітія.СПІСОК ЛІТЕРАТУРИ

О.І. Дегтярьова і О.А. Кандинський «Біржова справа» М., ІО «Юніті» 1997

«Збірник інформаційних матеріалів з товарних бірж» М., 1997

«Правова база України» К., www.niss.gov.ua

Грязнова А.Г. "Біржова діяльність" М., 1995

Іващенко А.А. «Товарна біржа» М., «Міжнародні відносини», 1991.

Васильєв Г.А., Каменева Н.Г. Товарні біржі »М.,« Вища школа », 1991.

А. Елдер «Як грати і вигравати на біржі»

Е. Найман «Мала енциклопедія трейдера»

Сертифікований торговець ЦП ___________ Колмогоров А.Н

9

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com