На головну

 Розрахунок розсіювання шкідливої ??речовини від одиночного точкового джерела - Екологія

1.1 Мета роботи

Метою роботи є визначення значення максимальної приземної концентрації в атмосфері шкідливої ??речовини, що викидається одиночним точковим джерелом і встановлення виду нормативу викиду: гранично-допустимий викид (ПДВ) або тимчасово-погоджений викид (ВСВ).

1.2 Терміни та визначення

Приземна концентрація забруднюючої речовини, мг / м3 - це кількість забруднюючої речовини, що знаходиться в 1 м3 повітря в приземному шарі атмосфери.

Приземний шар атмосфери знаходиться на висоті до 2 м від поверхні землі.

Гранично допустима концентрація, мг / м3 - це кількість забруднюючої речовини, що знаходиться в 1 м3 повітря, яке не робить якого-небудь негативного впливу на організм при необмежено довгому впливі (тобто протягом всього життя).

Гранично-допустимий викид (ПДВ), г / с або т / рік - це маса шкідливої ??речовини в газах, максимально допустима до викиду в атмосферне повітря в одиницю часу, яка забезпечує концентрацію шкідливої ??речовини в приземному шарі, що не перевищує ГДК.

Тимчасово-погоджений викид (ВСВ), г / с або т / рік - це норматив, який визначає кількість забруднюючої речовини, що викидається одиночним точковим джерелом (трубою) в одиницю часу (секунду, рік), тимчасово допустиме на період проведення природоохоронних заходів та досягнення ПДВ.

Фонова концентрація, мг / м3 - це концентрація шкідливої ??речовини в приземному шарі атмосфери, яка формується всіма джерелами викидів, розташованих в даній місцевості, за винятком розглянутого.

1.3 Теоретичні відомості

Розглянемо одиночний точкове джерело викиду (труба котельні), показаний на малюнку 1.

Рисунок 1 - Розсіювання шкідливої ??речовини від одиночного точкового джерела викиду

С01, С02, С03- профілі концентрації по осі факела викиду;

З ? m, Сm - максимальна приземна концентрація речовини без урахування і з урахуванням фонової, мг / м3;

Хm - відстань від основи труби, на якому досягається максимальна приземна концентрація;

LC33 - кордон санітарно-захисної зони, м;

М - масовий викид шкідливої ??речовини, г / с;

Сф - фонова концентрація, мг / м3;

ГДК - гранично допустима концентрація, мг / м3.

Вісь димного факела джерела орієнтована в напрямку вітру, що має швидкість U. При цьому у вертикальних профілях С01, С02, С03 значення концентрацій з віддаленням від труби зменшуються. Так концентрації в профілі С02 менше, ніж в профілі С01. На відстані Х від основи труби димний факел стосується землі і приземна концентрація шкідливої ??речовини по осі починає збільшуватися від фонового значення до максимального, яке досягається на відстані Хм від основи труби і далі зі збільшенням відстані приземна концентрація зменшується.

Як відомо, для кожного шкідливої ??речовини приземна концентрація в атмосферному повітрі населених місць не повинна перевищувати ГДК.

Основним засобом для дотримання ГДК є встановлення нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ), що встановлюються для кожного стаціонарного джерела викидів. Тобто ПДВ встановлюється для того, щоб забезпечити концентрацію забруднюючої речовини в атмосфері що не завдає шкоди людині.

У тих випадках, коли для діючого джерела кількість викидів певної речовини більше ніж ПДВ і для його досягнення необхідно проведення природоохоронних заходів (наприклад, установка очисних споруд), величина викидів від даного джерела характеризується як тимчасово погоджений викид (ВСВ). При цьому мається на увазі, що допустимість такого викиду узгоджується на обмежений період часу.

На малюнку 1 показаний випадок, коли максимальна приземна концентрація шкідливої ??речовини з урахуванням фонової Сm перевищує ГДК.

У цьому випадку викид шкідливої ??речовини М з джерела може розглядатися як тимчасово узгоджений (ВСВ), тобто якщо

См> ГДК, то М відноситься до ВСВ (2.1)

У випадку, коли максимальна приземна концентрація шкідливої ??речовини дорівнює або менше ГДК, масовий викид М шкідливої ??речовини від джерела викиду може розглядатися як гранично допустимий (ПДВ), тобто якщо Сm <ГДК, то М відноситься до ГДВ (2.2)

1.4 Порядок виконання розрахунку

Розрахунок максимальної приземної концентрації від джерела викиду проводиться відповідно до вимог ОНД-86 "Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств".

1 Розраховується коефіцієнт f, що визначає тип джерела (холодний або нагріте)

При f <100 джерело вважається нагрітим,

при f> 100 джерело вважається холодним.

, (4.1)

де- швидкість виходу газів з труби, м / c;

D - діаметр труби, м;

Н - висота труби, м;

DТ - різниця між температурою викидаються газів і температурою повітря, 0С.

, 0С (4.2)

де ТГ - температура газу, 0С;

ТВ - температура повітря, 0С.

За температуру повітря приймається среднемаксімальная температура повітря в найбільш жаркому місяці. Значення цієї температури приймається по СНиП РК 2.04-01-2001 "Будівельна кліматологія".

2 Визначається коефіцієнт Vm, за формулами:

для нагрітих джерел:

(4.3)

для холодних джерел:

Vm =, (4.4)

де V1 - об'ємна швидкість газів, що виходять з джерела, м3 / c.

Об'ємна швидкість визначається за формулою:

, М3 / с (4.5)

3 Визначаємо безрозмірний коефіцієнт m:

для нагрітих джерел:

, (4.6)

для холодних джерел:

, (4.7)

4 Визначаємо безрозмірний коефіцієнт n, виходячи з умов:

при, (4.8)

при, (4.9)

пріn = 1 (4.10)

5 Максимальна приземна концентрація шкідливої ??речовини в залежності від виду викиду (нагрітим чи холодний) розраховуються за формулами:

для нагрітих джерел:

, Мг / м3 (4.11)

для холодних джерел:

, Мг / м3 (4.12)

де А - коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери (для Казахстану А = 200);

М - значення масового викиду шкідливої ??речовини, г / с;

F - безрозмірний коефіцієнт, значення якого може бути прийняте F = 1;

- Коефіцієнт рельєфу, при рівній місцевості приймається рівним 1;

V1 - об'ємна швидкість виходу газів з джерела викиду, м3 / с;

К - коефіцієнт, що визначається за формулою:

(4.13)

6 Визначимо максимальну приземному концентрацію з урахуванням фонової:

, Мг / м3 (4.14)

де Сф - фонова концентрація, мг / м3.

7 Отримана максимальна приземна концентрація шкідливої ??речовини (Сm) порівнюється з ГДК і робиться висновок про те, до якого виду нормативу (ПДВ або ВСВ) може бути віднесений викид даної речовини за умовою:

При Сm> ГДК викид вважається неприпустимим і відноситься до нормативу ВСВ.

При Сm <ГДК викид вважається допустимим і відноситься до ПДВ.

8 У випадку, якщо викид відноситься до нормативу ВСВ, визначається величина ПДВ за формулами:

для нагрітих джерел:

, Г / с (4.15)

для холодних джерел:

, Г / с (4.16)

1.5 Приклад розрахунку

Розрахувати максимальну приземному концентрацію ацетону, визначити вид нормативу викиду.

Характеристика джерела викиду шкідливої ??речовини:

висота труби Н = 30 м;

діаметр труби Д = 1 м;

температура викидаються газів Тг = 900С;

швидкість виходу газів з труби w0 = 0,7 м / с.

Характеристика шкідливої ??речовини:

масовий викид М = 0,3 г / с;

ГДК = 0,35 мг / м3;

фонова концентрація в приземному шарі Сф = 0,1 мг / м3;

Прийняти среднемаксімальную температуру липня в Усть-Каменогорську 24,60С, коефіцієнт, що характеризує ступінь стратифікації атмосфери для Казахстану А = 200.

Визначимо коефіцієнт f за формулою (4.1):

= 0,0083

Так як f <100, то джерело є нагрітим.

Визначимо об'ємну швидкість вихідних газів V1 за формулою (4.5):

= 0,55 м3 / с

Параметр Vm визначимо за формулою (4.3):

= 0,65 = 0,69

Визначимо коефіцієнт m. за формулою (4.6):

== 1,34

Так як 0,5 0,532 = 1,91

Так як f <100, максимальну приземному концентрацію ацетону визначимо за формулою (4.12):

= 0,052 мг / м3

Максимальна приземна концентрація ацетону з урахуванням фонової визначається за формулою (4.14):

= 0,052+ 0,1 = 0,152 мг / м3

Висновок: Так як максимальна приземна концентрація (Сm) ацетону з урахуванням фонової менше ГДК, рівній 0,35 мг / м3, даний масовий викид М = 0,3 г / с може бути віднесений до ПДВ.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com