На головну    

 Проектування змісту безперервного навчання інформатики з 1 по 11 клас середньої загальноосвітньої школи - Педагогіка

Зміст

Введення. 2

Глава 1. Науково-методичні основи запровадження інформатики на всіх етапах навчання у середній школі. 7

1.1 Реалізація курсу інформатики в школі відповідно до ГОС-2004. 7

1.2 Існуюча практика безперервного навчання школярів. 11

1.3 Вітчизняний і зарубіжний досвід безперервного навчання інформатики з 1 по 11 клас середньої загальноосвітньої школи .. 16

Висновки по Главі 1. 22

Глава 2. Проект структури та змісту безперервного навчання курсу інформатики з 1 по 11 клас середньої загальноосвітньої школи .. 24

2.1 Зміст навчання інформатики на різних етапах навчання в середній школі 24

2.2 Підходи до відбору і формування змісту навчання інформатики в середній школі. 31

2.3 Можливі структура і зміст безперервного курсу інформатики для середньої школи .. 37

2.4 Практичний досвід впровадження елементів розробленого проекту в рамках навчання школярів інформатики. 49

Висновки по Главі 2. 55

Висновок. 57

Бібліографія. 61

Додаток. 64

Введення

На порозі двадцять першого століття перед людиною постає проблема нового осмислення наукових досягнень, накопичених десятиліттями в області інформатизації суспільства. Поступово слідом за іншими країнами і в нашій країні почався перехід до інформаційного суспільства. За останні два - три десятиліття світ змінився самим кардинальним чином, відбувся розвиток комп'ютерної техніки, інформаційних технологій, комунікацій і глобальних мереж. У такому суспільстві інформаційна технологія набуває глобального характеру, охоплюючи всі сфери соціальної діяльності людини. За визначенням Н.Д. Угриновича «інформаційний підхід до дослідження світу реалізується в рамках інформатики, комплексної науки про інформацію та інформаційні процеси, апаратних і програмних засобах інформатизації, інформаційних і комунікаційних технологіях, а також соціальних аспектах процесу інформатизації» [1].

Всі ці зміни не могли не торкнутися і освіта, як одну з основних сфер суспільного розвитку. Сьогодні в засобах масової інформації можна зустріти досить багато статей про перевагу раннього навчання інформатики, починаючи з дитячого садка, і ні в кого не виникає питань, чому цей предмет не прописаний окремим рядком у базисному навчальному плані, чи готові діти, вчителі до виховання і передачі інформації. У деяких школах даний предмет вводиться, починаючи з п'ятого класу, і на те є свої причини. Але існують певні переваги викладання інформатики з початкової школи. Введення предмета інформатики в початкових класах надає можливості розповісти дітям про комп'ютер, показати весь спектр його можливостей, підготувати дітей до роботи на ЕОМ.

На уроках інформатики формується системне сприйняття світу, розуміння єдиних інформаційних зв'язків різних природних і соціальних явищ. Важливим моментом у викладанні інформатики є побудова процесу навчання таким чином, щоб не просто познайомити учня з конкретними інформаційними технологіями, а навчити процесу адаптації до постійно змінюється інформаційному середовищі, сформувати у ньому культуру рівноправного члена сучасного інформаційного суспільства.

Крім цього, з метою створення необхідних умов досягнення нового, сучасного якості загальної освіти планується: розробити та ввести в дії державні освітні стандарти загальної освіти і варіативний базисний навчальний план, що дозволяє враховувати особливості регіонів і можливості загальноосвітніх закладів; формувати комп'ютерну грамотність та ввести обов'язковий іспит з інформаційних технологій за курс основної школи. навчання інформатика загальноосвітній школа

Це ще раз показує, що необхідність вивчення інформатики та інформаційних технологій, починаючи з початкової школи, є невід'ємною частиною сучасного загальної освіти. Знання, вміння та навички, отримані учнями на уроках інформатики, необхідні для продовження освіти, в тому числі і для подальшого освоєння базового курсу інформатики. Основними цілями курсу інформатики в середній школі, на думку доктора педагогічних наук А.А. Кузнєцова, є: 1) оволодіння школярами комп'ютерною грамотністю, яка включає не тільки навички роботи на комп'ютері та вміння алгоритмізації, а й уміння вирішувати завдання за допомогою комп'ютера, використовуючи при цьому інформаційне моделювання; 2) формування у школярів основ інформаційної культури, куди включено вивчення фундаментальних основ інформатики [10].

Вивчення курсу інформатики проходить і в середній, і старшій школі аж до 11 класу, а також і далі у вищих навчальних закладах. Тому останнім часом в методиці навчання інформатики стало приділятися увага безперервності курсу. Однак, незважаючи на те, що кожен ступінь окремо розроблена вже докладно, немає цілісності. Таким чином, учні немов скачуть по сходинках замість плавного переходу.

На жаль, кожному вчителю доводиться самостійно підбирати матеріал для плавного переходу з одного ступеня навчання на іншу. Але це не завжди буває можливим, адже часто вчителя в початковій, середній і старшій школі різні. У зв'язку з цим учні часто отримують матеріал не повністю, не отримують його зовсім або навпаки, повторюють одне і теж кілька разів. Через це в учнів пропадає інтерес до предмета, втрачається авторитет учителя.

За останній час на державному рівні час прийнято низку важливих рішень щодо вдосконалення і розвитку навчання інформатики в школі. Разом з тим єдиний підхід до організації системи викладання по цій найважливішій навчальної дисципліни до теперішнього часу не вироблено, а доведені школам методичні матеріали допускають різне тлумачення по ряду найважливіших позицій.

Таким чином, ми бачимо, що курс інформатики в багатьох школах вивчається протягом усього навчання з 1 по 11 клас, але такого безперервного курсу вивчення немає.

Останнім часом все більша увага звертається на безперервність курсів. Більшість з них вже розроблені, такі як математика, російська мова, образотворче мистецтво та інші. Інформатика досить нова дисципліна, а її вивчення з 1 по 11 клас почалося зовсім недавно. У зв'язку з чим, ця сфера освіти залишилася проробленої.

У нашій роботі ми звернемо особливу увагу на цілісність безперервного курсу навчання інформатиці, на плавний перехід з одного ступеня на іншу, що дозволить зберегти інтерес і якість знань учнів, адже інформатика - цікавий предмет, який дозволяє розвивати різні види мислення учнів. Крім цього інформатика має зв'язок з різними видами наук, такими як математика, філософія, фізика, допомагає зрозуміти їх.

Метою нашого дослідження є створити можливу структуру та зміст безперервного курсу інформатики для середньої школи та впровадити елементи розробленого проекту в рамках навчання школярів інформатики. Адже показано, як необхідна опрацювання всіх етапів, наскільки зацікавлені і активні при цьому учні та, який їхній загальний рівень знань.

Об'єкт: Процес навчання інформатики в 1-11 класах середньої загальноосвітньої школи

Предмет: Структура і зміст безперервного навчання курсу інформатики в 1-11 класах середньої загальноосвітньої школи

Мета дослідження:

Проектування можливих структур і змісту безперервного курсу інформатики для середньої школи.

Впровадження елементів розробленого проекту в рамках навчання школярів інформатиці

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати психолого-педагогічну, методичну та навчальну літературу, пов'язану з проблемою введення безперервного навчання інформатики з 1 по 11 клас середньої загальноосвітньої школи;

2. Визначити необхідність і значимість безперервного навчання інформатики;

3. Сформулювати основні вимоги до системи безперервного навчання інформатики з 1 по 11 клас середньої загальноосвітньої школи;

4. Створити проект можливої ??структури та змісту безперервного курсу інформатики для середньої школи.

5. Апробувати елементи запропонованої системи безперервного навчання інформатики на практиці при підготовці школярів

Інформатика та ІКТ - сучасна навчальна дисципліна, яка постійно зазнає змін, адаптується до умов школи.

Основною проблемою створення систем безперервного навчання деяких предметів, є скорочення навчальних годин з інших предметів або, навпаки, до надмірного навантаження учнів, що веде до зниження якості знань. Саме тому важливо правильно розробити структуру та зміст навчання.

Наукова новизна цього дослідження полягає в тому, що на основі раніше отриманого досвіду розроблена структура безперервної підготовки школярів з інформатики, розглянута нами як складна система, що складається з трьох взаємопов'язаних ступенів навчання (I ступінь - 1-4 клас, II ступінь - 5-9 клас , III ступінь - 10-11 клас). Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено умови впровадження структури та змісту безперервного навчання школярів інформатики.

Теоретична значимість дослідження полягає в наступному: обґрунтовано необхідність, визначено особливості та способи розвитку моделі безперервного навчання школярів інформатики.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що розроблені структура і елементи змісту системи безперервного навчання школярів інформатики. Матеріали дослідження можуть бути використані в практиці безперервної підготовки школярів з інформатики.

Глава 1. Науково-методичні основи запровадження інформатики на всіх етапах навчання в середній школі

1.1 Реалізація курсу інформатики в школі відповідно до ГОС-2004

Інформатика нині - одна з фундаментальних галузей наукового знання, що формує системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу, вивчає інформаційні процеси, методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації.

Починаючи з 1998 року курс інформатики, згідно з Базисним навчальним планом, починає вивчатися як самостійний курс в 10-11 класах, також бажаним стає його вивчення у 8 - 9 класах, за рахунок регіонального або шкільного компонента. Вивчення ж на пропедевтическом рівні (1 - 7 класи) може вестися, за рахунок шкільного компоненту при наявності відповідних умов. Таким чином, рішення про вивчення пропедевтичного курсу інформатики залишається за керівниками загальноосвітніх установ.

Також відповідно до БУП 1998 інформатика стала частиною галузі «Математика», а практична частина винесена в предметну область «Технологія». Все це внесло роз'єднання, як у теорію, так і в практику у викладанні предмету.

Поступово даний предмет зміцнює свої позиції. І, незважаючи на те, що зовсім недавно такого предмета ми зовсім не могли знайти в сітці розкладу, зараз часи змінилися. І як тільки з'являється можливість, завдяки регіональному та шкільному компоненту БУП, починається впровадження цієї ідеї.

Поступово все це знаходить своє відображення і в розробці державного освітнього стандарту. У 2000-2001 роках з'явилася можливість включити вивчення інформатики в початковій школі в експеримент щодо вдосконалення структури і змісту освіти.

Через три роки були проаналізовані перші результати даного експерименту. Які показали позитивний вплив на розвиток загальних навичок мислення та комунікації - найважливіше розширення традиційного змісту початкової освіти: «читати, писати, рахувати», вчителі, учні та їх батьки також поставилися з цікавістю. Але перевантаження, хоча і не велика не могла залишитися непоміченою, і моніторинг трьох років показав погіршення здоров'я учнів. Внаслідок чого, одночасове введення даного предмета вирішено було замінити його інтеграцією в предмет «технологія».

Це було відзначено у федеральному компоненті, не зачіпаючи регіональний і шкільний компоненти. В цілому ж навчання інформатиці в початковій школі допомагає формуванню у молодших школярів початкових уявлень про властивості інформації, способи роботи з нею, зокрема з використанням комп'ютера. Також курс інформатики в початковій школі вносить значущий внесок у формування і розвиток інформаційного компонента загальнонавчальних умінь і навичок, формування яких є одним із пріоритетів початкової загальної освіти.

У 2004 році ГОС був прирівняний до документів державного рівня. За своєю соціально-педагогічної суті даний стандарт - забезпечення гарантій реалізації конституційних прав дитини на безкоштовне повноцінне загальну середню освіту і, по-друге, вираз зростаючої відповідальності держави за підвищення якості освіти нації.

Державний стандарт загальної освіти - це норми і вимоги, що визначають обов'язковий мінімум змісту основних освітніх програм загальної освіти, максимальний обсяг навчального навантаження учнів, рівень підготовки випускників освітніх установ, а також основні вимоги до забезпечення освітнього процесу

Державний освітній стандарт створює умови для підтримки якості загальної освіти в Російській Федерації не нижче міжнародного рівня шляхом постійного співвіднесення з освітніми стандартами країн, що займають провідне становище в міжнародних рейтингах.

У новому стандарті для початкової школи є два нововведення, що мають відношення до пропедевтики навчального предмета "Інформатика та ІКТ", - це перелік загальнонавчальних умінь і розділ освітньої галузі "Технології" під назвою "Практика роботи на комп'ютері (використання інформаційних технологій)". Разом з тим, розділ, пов'язаний з вивченням інформаційних технологій, не є для шкіл обов'язковим, а вводиться в навчання "за наявності матеріально-технічних засобів".

Федеральний базисний навчальний план 2004 розроблений на основі федерального компонента державного стандарту загальної освіти 2004 року. У федеральному базисному навчальному плані запропоновано річне розподіл годин.

За новим БУП 2004 предмет отримав назву «Інформатика та ІКТ» і вивчається як базовий курс у 8 класі по 1 годині на тиждень і в 9 класі по 2 години на тиждень. У 3 і 4 класах предмет вводиться як навчальний модуль предмета «Технологія». Ми бачимо, що відбувається розрив у вивченні предмета, а це неприпустимо з педагогічної точки зору. Тому доцільно за рахунок шкільного компоненту продовжувати вивчення предмета інформатика в 5 - 7 класах по 1 годині на тиждень. Змістовно це будуть ті ж самі лінії, але спираються на завдання, комп'ютерні середовища, відповідні віку й розвитку школярів 5 - 7 класів.

Поступово відбувається оснащення шкіл технічними засобами навчання, автоматизованими робочими місцями (у тому числі персональними комп'ютерами) за різними федеральним і регіональним програмам.

Так починає виконуватися програма «Діти Росії», в рамках національного проекту «Освіта», розрахована на 2007 - 2010 роки. В рамках чого почалося оснащення шкіл комп'ютерами, а також підключення їх до глобальної мережі Інтернет.

Проект з підключення до мережі Інтернет було реалізовано в рекордно короткі терміни. Крім того, з часом школи планується перевести на відкрите програмне забезпечення.

Важливим аспектом будь-якого курсу є його єдність і безперервність. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти не передбачає вивчення "Інформатики та ІКТ" в 5-7 класах, але за рахунок регіонального компоненту та компоненту освітнього закладу, можна вивчати цей предмет, як у початковій школі, так і в 5-7 класах. Це дозволить реалізувати безперервний курс інформатики.

Вивчення курсу інформатики на всіх щаблях підтримується рядом авторських програм та навчально-методичних посібників. Але немає єдиної концепції викладання даного курсу.

Знання персонального комп'ютера, вміння працювати з ІКТ допомагає краще засвоїти програму основної школи. І, починаючи з 2002/2003 навчального року, у багатьох школах інформатика представлена ??як окремий предмет у початковій школі, її вивчення в 5-7 класах відбувається за рахунок варіативної частини БУП і предмета матеріальні технології.

Таким чином, безперервність навчання інформатики з 2 по 11 клас - необхідний крок у розвитку загальної освіти. У відповідності зі структурою шкільної освіти, сьогодні вибудовується багаторівнева структура предмета «Інформатика та ІКТ». І важливо розглядати її, як безперервний, цілісний, систематичний курс вивчення.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати