На головну

Історія викладання риторики в Росії - Педагогіка

Омський Державний Педагогічний Університет

Реферат

Історія викладання риторики в Росії

Виконала:

Студентка 51гр., фил.ф-та,

Перевірила:

Литвиненко Ю.Ю.

Омськ 2011

Зміст

Введення

1. Історія російської риторики

2. Періодизація російської риторики

3. Сучасна риторика в Росії

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Підвищення мовної ерудиції один з основних шляхів формування хорошого лектора. Їм неможливо стати, не оволодівши основами риторики, науки про переконливу і оптимальну мову. Всяка наука має свою історію, без знання якої марно розраховувати на успіх, тим більше в такій складній справі як риторичне мистецтво. Донедавна нам були більш або менш відомі труди античних риторов основоположників теорії красномовства Арістотеля, Цицерона, Квінтіліана.

Як справедливо відмічають дослідники, протягом багатовікової історії розуміння предмета риторики, її задач, внутрішньої будови і співвідношення з іншими областями знань не раз зазнавало кардинальних змін. Розглянемо це на прикладі вітчизняної історії з її найбагатшими риторичними традиціями. Риторика проникла в Росію через Польщу і Україну на XVI- початку XVIII в. Часом розквіту російської риторики вважають першу половину XIX в., а на другу половину XIX в. риторика як самостійна дисципліна виявилася втраченою. Науковий і суспільний інтерес до риторики в нашій країні знову відродився в 70-х рр. З одного боку, він був викликаний розвитком семиотических наук, пов'язаних з посиленням інформаційних процесів і поширенням інформаційних систем, з появою нових языковедческих дисциплін, наприклад, лінгвістики тексту, прагматики і інших. З іншого боку, відродження риторики було пов'язане з соціальним замовленням - необхідністю підвищення ефективності усної агітації і пропаганди, особливо лекційною. Посилився інтерес до вивчення пропагандистського впливу усного слова. Стали розвертатися дослідницька робота в області ораторського мистецтва. Розвиток риторичної теорії в сучасних умовах відбувається на стику цілого ряду наук: філософії, логіки, психології, языкознания, теорії мовної діяльності, соціології і так далі. Тому проблемами ораторського мистецтва займаються фахівці різних областей.

Важливість вивчення риторики ставати в наші дні все більш очевидної. Старовинна наука відроджується, зростає загальний інтерес до неї, всі хочуть знати, як навчитися ораторській майстерності, умінню говорити публічно. По-іншому, здається зараз, і бути не могло: всі епохи соціальних оновлень завжди спричиняють за собою перетворення в теорії риторики, оскільки нова суспільно мовна практика вимагає узагальнення, наукових роздумів і чекає рекомендації від вчених.

1. Історія російської риторики

До початку XVII в. мистецтво красномовства представлене в Росії багатьма яскравими іменами, але воно носить характерний для середніх віків неконфронтаційний характер, втілюється переважно в гомилетике і з цієї причини навряд чи може розглядатися як головний об'єкт вивчення для загальної риторики, якщо розуміти цю науку в точному значенні як вчення про язикові кошти переконання. Сам термін "риторика" уперше з'являється у вже згаданому перекладі грецького рукопису "Про образи" в 1073 р., але аж до початку XVII в. відсутні які-небудь підручники на російській мові. Навчання мистецтву говорити ведеться на основі наслідування зразкам урочистого і учительного красномовства, практичні ж повчання розкидані по різних пам'ятниках ( "Бджола", "Домострой", "Житія"). Перший перевідний підручник: - згадана книга Меланхтона (1620).

Мабуть, першою оригінальною російською риторикою був підручник, написаний митрополитом Макарієм (1617 або 1619). Примітно, що цей підручник складався тільки з двох книг (розділів) - "Про винахід справ" і "Про прикрасу". Тим самим як би підкреслюється особлива роль слова, яка "справам додає і додає сили". У самому кінці XVIII в. (в 1699 р.) ця риторика була перероблена і доповнена Михайлом Усачевим. До початку XVIII в. мистецтво красномовства, що зберігає в основному свій неконфронтаційний характер, починає все більше переорієнтуватися з гомилетики на художні жанри, і, передусім, поэтику. У 1705 р. з'являється курс лекцій Феофана Прокоповича (1681-1736) "De arte poetica" ( "Про поетичне мистецтво"), а в 1706 р. - також написаний на латинській мові "De arte rhetorica" ( "Про риторичне мистецтво").

Першою науковою російською риторикою, що продовжує шлях світового розвитку цієї науки, було "Коротке керівництво до красномовства" (1747), написане М. В. Ломоносовим (1711-1765). За "Коротким керівництвом" пішов і більш просторовий варіант [8., с.92-378] (1748). Не претендуючи на скільки-небудь повну оцінку всієї значущості цього історичного труда, ми вважаємо все ж корисним звернути особливу увагу на наступні моменти. По-перше, на визначення риторики як мистецтва переконувати і навіть переконувати. "Красномовство є мистецтво про всяку дану матерію червоно говорити і тим схилити інших до своєї про оной думки [8., с.92]". При цьому потрібно відмітити, що Ломоносов розумів ефект красномовства як більш дійовий, ніж той, який "від насильства єдиного відбувається". По-друге, на пильну увагу не тільки до логічної аргументації (силогізмам), але і до психології доводів, виявлення причин, ".. от. яких уявлень кожна пристрасть збуджується [8., с.167]...". По-третє, на орієнтацію не тільки на вимовлене (а потім записане), але і на письмові зразки публічної мови. В-четвертих, на орієнтацію формування національної мови у всьому його стилістичному різноманітті, передусім через художню мову. І нарешті, по-п'яте, на цілий ряд хоч і окремих, але дуже важливих спостережень, що стосуються зв'язку між змістом переконливої мови (наприклад, силогізмами) і найбільш ефективною формою її язикової реалізації (наприклад, вибором союзу). Кінець XVIII - початок XIX в. характеризуються симптомами кризи суспільної феодально-кріпосницької системи, що наближається, першими спробами соціальних реформ. Ініціатива їх проведення звичайно зв'язується з ім'ям Михайла Михайловича Сперанського (1772-1839). Характерна риса цього часу - наростаючий інтерес до конфронтаційного красномовства в сферах академічної, педагогічної, ділової мови. Життя владно пред'являє до теоретичного апарату риторики свої практичні вимоги. Відповіддю на них служать "Правила вищого красномовства" Сперанського, відомі в рукописі, створеному на основі лекційного курсу, який він читав в 1792 р. в Головній семінарії при Александро-Невском монастирі в Петербурге. Рукопису, що ходив в списках, але опублікованої тільки в 1844-м, а потім і 1847 р. Не залишилися збоку і університети. Іван Степанович Ріжський (1759-1811), перший ректор Харківського університету, згодом академік, пише ще в період викладацької діяльності в Санкт-Петербургском сурмою училище свій "Досвід риторики" (1796), що згодом багато разів перевидається. У Московському університеті Олексій Федорович Мерзляків (1778-1830) написав "Коротку риторику, або Правила, що відносяться до всіх родів творів прозаїчних". Книга ця витримала декілька видань, в тому числі 3-е доповнене (1821) і 4-е стереотипне (1828). Не відстають і ліцеї. Професор Царськосельського ліцея Микола Федорович Кошанський (1781-1831) написав підручники загальної і приватної риторики, що витримали велике число видань. У Одесі в 1846 р. Професор ліцея Рішельевського Костянтин Петрович Зеленецкий пише "Дослідження про риторику в її наукообразном змісті і у відношенні, яке має вона до загальної теорії слова і логіки". Певна прагматична спрямованість всіх цих робіт безперечна. Так, Мерзляків говорить, що ".. соответствовать. своєї мети - сие перше істотне правило всіх риторик". Аналогічно пред'являються і вимоги до основного засобу досягнення цих цілей - складу, а, отже, до фігур, вживання яких повинне бути вельми обережно і "згідно з метою автора". Цей же прагматичний аспект відображений і в самому факті появи приватних риторик і їх змісті. Так, Кошанський приділяє багато місця аналізу мови науки, вчених творів: книг, міркувань, дисертацій, періодичних видань і т. п. Зеленецкий виявляє навіть цікавість до ділових, державних паперів.

Злет інтересу до риторики в Росії кінця XVIII - першої половини XIX в. має, однак, ті ж закономірні наслідки, що і на Заході. З 60-х рр. в назвах учбових посібників риторику витісняє словесність. При цьому услід за революційно-демократичною критикою найбільші філологи - А.А. Потебня і А. Н. Веселовський - проголошують основним виглядом словесності художню літературу. Престиж риторики сильно падає. І це зрозуміле. У її науковому апараті немає "креслень найважливішої передавальної ланки" - механізму створення і посилення изобразительности, направленого на розкриття психологічних компонентів переконливої мови.

2. Періодизація російської риторики

риторика педагогічна красномовство

Вивчення часу створення підручників риторики, їх змісту і стилю дозволило відкрити прямий зв'язок із змінами в історії російського суспільства, його ідеологічними і економічними перетвореннями. Оскільки риторика відображає стиль життя суспільства, пропонує образ думки і слова, вона прямо пов'язана з політикою, ідеологією, економікою і суспільними перетвореннями. Створення нових підручників риторики, словесності, стилістики і культур мови, як і поява нових наук, що описують суспільну мову, завжди доводиться на час активних перетворень в житті російської держави.

Ці періоди перетворень трапляються з певною послідовністю або циклічністю. Кожний період - тривалістю біля 60-ти років, коли здійснюється це коло: 1) революційна перебудова стилю життя і мови; 2) час созиданий і перетворення; 3) час стабільності; 4) час критики і сумнівів, що готує чергову революційну перебудову. Кожна частина такого періоду має тривалість біля 15-ти (до 20-ти) років.

Періодизація історії російської риторики в зв'язку з історією російського суспільства така:

1620-1690/95 роки - допетровский період, коли найбільш популярною була перша російська «Риторика» 1620 року, що вивчалася разом з іншими вільними мудростями: граматикою і діалектикою;

1690-1745/50 роки - петровский період, коли затвердилося керівництво, написане в ранній петровское час (С.Ліхуд, М.Усачев, і інш.);

1745/50 - 1790/1800 рр. ломоносовский період з пануванням керівництва великого вченого, стилю російського класицизму;

1800 - 1850/60 роки - розквіт російської вченої риторики, коли головним вважалися керівництво А.Ф.Мерзлякова, Н.Ф.Кошанського і риторика розумілася як вчення про думку і слово, побудову прозаїчної мови;

1850/60-1917/20 рр. - період художньої словесності з критикою риторики і виведенням її з складу викладання. Саме в середині 19 сторіччя була проголошена ідея про те, що риторика не потрібна, а головним творцем мови є поет-художник слова. Розвивалася велика російська художня література, яка мала величезний вплив на громадську думку. Але для інших видів слова це мало негативне значення. У гімназіях викладаються тепер російська мова і словесність, зрозуміла як художня література.

1917/20-1985/90 рр. - радянський період з пануванням комуністичної ідеології, агітації і пропаганд. Комунізм переміг в Росії завдяки яскравій риториці партії більшовиків, а програв через 70 років внаслідок відсутності риторики в радянський час, тому що не умів захистити і пояснити себе мовою. У 20-е роки у Росії існував величезний інтерес до теорії і практики ораторського мистецтва, але він закінчився в 30-е роки згодом сталинских репресій. Наша перебудова відродила риторичну боротьбу і дала яскраві фігури нових ораторів. На жаль, у неї не було ясної філософсько-етичної основи. Кожний сучасний оратор-політик йде до вершин своєї політичної кар'єри через переконливе і впливове слово.

З 1990 р. - початок нового стилю життя, який пов'язаний з новим інформаційним суспільством (радіо, телебачення, комп'ютер, інтернет). З 2000 року починається затвердження цього стилю думки, мови і життів, яке супроводиться реформами в освіті, появою цілого ряду нових мовних наук (зв'язку з громадськістю, інформатика, имиджелогия, коммуникативистика і мн. інш.). Розвивається і риторика, придбаваючи контури всеосяжної фундаментальної науки про думку і мову, всю сукупність видів слова в розвиненому постинформационном суспільстві.

Розвиток сучасної риторики буде пов'язаний з тим, яким філософським, етичним, естетичним змістом наповниться дана наука. Благополуччя суспільства і особистості буде залежати від того, як сучасна російська людина навчиться користуватися всіма видами суспільно-мовної комунікації.

У нас тут дуже багато проблем: вони можуть бути вирішені тільки на оптимальній риторичній основі.

3. Сучасна російська риторика

Риторична освіта - одна з найбільш перспективних і значущих серед сучасних лингводидактических напрямів, що мають на меті формування і виховання хорошої і грамотної, переконливої і ефективної мови. У 1997 році була створена Російська асоціація дослідників, викладачів і вчителів риторики. У цей час вона об'єднує 17 регіональних відділень і нараховує більше за 450 членів. Асоціація проводить щорічно в кінці січня Міжнародні конференції, як правило, в Москві, але попередня була в Астрахані, наступна - в Московському педагогічному гос. університеті, а через рік - в Санкт-Петербургском гірському інституті. Щорічно випускаються збірники трудів.

Спробую стисло описати основні російські науково-педагогічні «риторичні школи». Кожна з них має свої ідеї і методологічні підходи - мені здається, вам буде цікаво познайомитися з «географією» російської риторики.

Отже:

1. московська філологічна школа (МГУ ім. М.В.Ломоносова). Фундатор школи - Ю.В.Рождественський (1926-1999), що викладав риторику у вузі, школі і на різних курсах з початку 70-х років. У рамках даної школи написані біля полусотни дисертацій, в тому числі, по історії російській, американській, французькій, німецькій риторик, а також проаналізований досвід викладання риторики.

Концепція Ю.В.Рождественського повніше усього відображена в останніх монографіях «Теорія риторики» і «Принципи сучасної риторики». Ю.В.Рождественський виходив з наступних ідей: Мова є інструмент управління суспільством. Стиль мови формує стиль життя суспільства. Для того щоб побудувати благополучне суспільство, необхідно виховати активного речедеятеля-громадянина, що уміє володіти різними видами слова в новому інформаційному суспільстві.

Риторична педагогіка оцінювалася Ю.В.Рождественським як найскладніша проблема, пов'язана із загальним розумінням предмета риторики і методикою його викладання. «Складність навчання прозаїчної мови, - писав Ю.В.Рождественський, - складається в тому, що без одночасного вивчення життя це може перетворитися в краснобайство... Ораторами і письменниками стають в соціальному житті, в навчанні прозаїчної мови ми навчаємо володінню зброєю, а зброєю володіє і рицар і розбійник. ...Тому навчання риториці одночасно є навчання етиці».

2. московська педагогічна школа. Так званий шкільно-педагогічний напрям представлений трудами групи вчених, працюючих на кафедрі риторики і культури мови вчителя Московського державного педагогічного університету під керівництвом проф. Т.А.Ладиженської. Вчені цього напряму розробили шкільну риторику, створили комплекс підручників по риториці для 1-11 класів.

3. У нас є безліч оригінальних підручників риторики, створених починаючи з 90-х років. Найбільш вдалим повинен бути визнаний підручник А.К.Міхальської «Основи риторики. Думка і слово», яким з успіхом користуються не тільки в школі, але і у вузі. Успіх підручнику принесла оригінальна концепція, що базується на класичних знаннях і розвинена в зв'язку з сучасними потребами учня молоді. Не можна не згадати підручники С.Ф.Іванової («Введення у храм Слова», «Говори!.. Уроки розвиваючої риторики») характеризують роздуми над духовно-етичною суттю Слова і виняткову увагу і смак до відбору текстів, узагальнення величезного досвіду по викладанню риторики.

4. Пермская школа риторики діалогу. Фундатор - керівник Західно-Уральського Учбово-наукового центра доц., к.ф.н. Мінеєва С.А.. Цей центр народжувався як учбово-наукова установа, об'єднуюча педагогів-новаторів з метою поширення і пропаганду риторики в нашій країні в ранні роки перебудови. Для ЗУУНЦ характерна особлива концепція «риторики діалогу». Щорічно проходять Літні школи по підготовці вчителів риторики - на них підготовлені боле тисячі педагогов-риторов.

5. Красноярская школа культури мови має давні що склався традиції у викладанні речеведческих дисциплін у вузі і школі. Її фундатором є проф., зав. кафедрою загального языкознания і риторики А.П.Сковородников. Даний науково-педагогічний напрям розробляє риторику як нормативну стилеречевую дисципліну, його представники випустили словники «Культура російської мови», «Експресивно-стилістичні кошти мови».

6. Воронежская школа мовного впливу. «Наука про мовний вплив, - пише фундатор школи проф. І.А. Стернін - інтегральна наука, об'єднуюча цілий комплекс знань суміжних наук: традиційної лінгвістики, психолингвистики, коммуникативной лінгвістики, риторики, психології, теорії масової комунікації, зв'язків з громадськістю, конфликтологии і т.д.».

Далі тільки перелічую:

7. Саратовская школа стилістики мови.

8. Петербургская театрально-риторична школа.

9. Екатеринбургская школа речеведения.

10. Астраханская школа політичної риторики (там написаний ряд дисертацій по політичній риториці, хоч даною темою займаються активно і в МГУ імені М.В.Ломоносова на факультеті гос. управління, і в нашому Інституті російської мови імені АС. Пушкина).

Вище перерахованими роботами далеко не вичерпується російський досвід розробки риторичної проблематики, тому варто говорити про різноманіття риторичних концепцій в Росії.

Абсолютно особлива тема - практичне викладання риторики в Росії. У нас є сьогодні безліч риторичних шкіл, фірм, компаній, які займаються навчанням публічної мови. Вони проводять тренинги (не завжди високої (хорошого) якості, але за високі (хороші) гроші. Викладачі університетів також ведуть таку повчальну діяльність, наприклад, у нас створений Риторичний центр «Златоуст», ведуться Літні і Зимові школи по викладанню риторики і російської мови на риторичній основі.

Нарешті, головне, про що мені хотілося б розказати нашій компетентній аудиторії (ви самі вирішіть, хвалити мене або критикувати) - наші дослідження іноземного (зарубіжного) досвіду.

Передусім, хочу сказати про російський менталітет (національному характері), який в деякому розумінні парадоксальний (антиномичен, суперечивши). Ми відчуваємо себе великою нацією (Великою Росією), в той же час ми охоче все копіюємо, запозичаємо, «любимо» все іноземне, ми - переимчивая нація... Коли ми беремо все краще, як було в 18-19 віках і активне творимо своє власне, тоді виходить благой результат - так було, до речі, з підручниками риторики, які переводилися з латинського, німецького, французького. Коли відбувається сліпе копіювання всього підряд (як було в перебудову і часто трапляється сьогодні в нашому ЗМІ), результат - сумний.

Отже, вивчення іноземного досвіду надзвичайно багато дало російській культурі і науці, причому не тільки досвіду європейського, але і східного (китайського і індійського).

Буду говорити конкретно.

Я згадую 1976 рік, коли в Московському університеті захищалася дисертація Ольги Бринської «Основні характеристики новітньої американської риторики». З великою цікавістю ми взнавали, що життя американського суспільства організоване по риторичній моделі, що американська нація тому так процвітає і пропонує миру свій стиль думки і поведінки, що вона риторично активна.

Мій друг Вадим Радченко написав в ті роки «Історію ораторського мистецтва в США». Мій американський учень і друг Біб Майерсон, коли я його спонукав займатися риторикою, виписав з Батьківщини підручник «Communication and Leadership program» і організував в Москві три суспільства «Toastmaster International». Мої студенти факультету іноземних мов Московського університету перевели його на російську мову, і ми успішно освоюємо американський досвід.

Особливо популярний в Росії підручник Дейла Карнеги, що має свої як позитивних, так і негативні сторони.Величезний інтерес викликає в Росії японська теорія язикового існування, що являє собою досвід раціональної побудови життя суспільства через оптимально організовані коммуникативные зв'язки всіх членів суспільства. Суть даної теорії полягає в розгляді дій кожного члена суспільств з точки зору ефективності мови і трудового навантаження. Японська культура створила особливий тип язикової особистості, ефективно і що грамотно вибудовує своє спілкування в різних видах мовних контактів.

Ми з великою увагою освоюємо французьку риторику, яка має колосальні історичні традиції. У 1985 році одночасно зі мною захищала кандидатську дисертацію Наталія Безменова по історії французької риторики. У її роботі послідовно описані риторичні труди французьких авторів (а частина пам'ятників переведена), починаючи з французького Середньовіччя. Два роки тому була переведена «Риторика» Пьера Ламі. Прикладом нашого інтересу до французького досвіду ХХ віку може бути недавно захищена в Московському університеті дисертація по риториці публічних виступів Ле Пена і де Голля.

Звісно, існують величезні культурно-наукові зв'язки між Німеччиною і Росією. Нас надзвичайно цікавить розвиток сучасної німецької мови і культури (вважаю, що найкращим фахівцем є Лідія Лобанова, зав. кафедрою іноземних мов історичного факультету МУ, автор декількох критичних книг по теорії толерантності і политкорректности). У Росії переведені декілька практичних риторик, зокрема, «Риторика» Леєрмана.

Є ряд класичних тим, що вимагають продовження дослідження: так, мене надзвичайно цікавлять «Риторика» Ломоносова, який перевів ряд розділів у Вольфа і французьких єзуїтів Косена і Помея - досі особливості цього перекладу і ломоносовских доповнень не виявлені. Можу сказати, що в рамках школи Ю.В.Рождественського було написане дослідження по риториці Готшеда.

Висновок

Треба чесно визнати, що історія вітчизняної риторики тільки починає нам відкриватися. Спробуємо ж хоч би перерахувати можливі напрями досліджень, рукописні і друкарські підручники, які, хотілося б, щоб опублікували.

1. Звісно, 17 повік не вичерпується описаною в цій роботі першою російською "Риторикою". Ми майже не торкнулися викладання риторики в Київській духовній академії, в українських і білоруських братських школах. Тим часом відоме безліч латинських підручників риторики, по яких вчилися тут в 17-18 віках.

2. На жаль, до нас дошло мало робіт петровского часу. Але деякі з них дійшли: старообрядческая "Риторика", "Риторика" Михайла Усачева, "Про силу риторичестей" Софронія Ліхуда, "Книга всекрасного златословия" Козьми Афоноїверського, "Наука проповідей" і "Книга ця філософська" Андрія Белобоцкого і інші. Величезний інтерес представляє аналіз "методики" риторичного навчання в духовних академіях і старообрядческих общинах в наших відділах рукописів зберігається безліч збірників з риторичними статтями і шкільними, вітальними мовами.

3. Ломоносовский період в історії риторики по-теперішньому часу не оцінений. Тим часом багато які ідеї М. В. Ломоносова свіжі і дають багато їжі для роздумів будь-якій людині, бажаючій вчитися риториці. Декілька чудових робіт кінця 18 віку (зокрема, "Правила вищого красномовства М. М. Сперанського) також чекають свого дослідження.

4. Перша половина 19 віку дала небачений злет риторичної думки. У видатних трудах І. І. Ріжського, Я. В. Толмачева, А. Ф. Мерзлякова, Н. Ф. Кошанського, К. П. Зеленетського розробляються філософські і логічні основи риторики, разом з тим даний аналіз конкретної суспільної язикової практики свого часу.

5. Повертаючись до ленінських норм життя, нам важливо співвіднести досвід нормування суспільної мови і риторичного навчання 20-х років з сучасними проблемами навчання лекторській майстерності. Думається, роботи А. В. Міртова, В. Гофмана і інших теоретиків ораторського мистецтва, риторико-педагогічний досвід Інституту живого слова давно чекають свого глибокого осмислення, витримавши перевірку часом.

Історичний чинник дуже сильний в культурі мови. Формувалися її функції, нагромаджувався досвід, виникали спори і дискусія, язикова аспект культури мови визначався стабілізацією літературної мови. Нарівні з іншими науками риторика повинна бути одним з основних предметів. Оскільки кожна освічена, сучасна людина повинна уміти правильно і лаконічно виражати свої думки тим самим зацікавлювати слухача.

Список використаної літератури

1.Аннушкин В.И. Первая російська "риторика". - М.: Знання, 1989.

2.Аннушкин В.И. Історія російської риторики і розв'язання проблем суспільної практики.// Риторика і синтаксичні структури. - Красноярск, 1988, з. 5-9.

3.Андрія В.І. Деловая риторика. - М.: Народна освіта, 1995.

4.Винограду В.В. Поетіка і риторика.// Про мову і художню прозу. - М.: 1980.

5. Вомперский В.П. Ріторіка в Росії 17-18 вв.-М.: 1988.

6. Введенская Л.А., Павле Л.А. Деловая риторика. -М.: 2004.

7. Граудина Л.К., Міськевич Г.И.Теорія і практика російського красноречия.- М.: 1989.

8. Ломоносов М.В. Краткоє керівництво до красномовства. // Повні збори творів в 11 томах. - М.: 1952, т.7. Труди по філології. С.92-378.

9.Львів М.Р. Ріторіка. Культура речи.- М.: 2003.

10. Федора А.К. Трудние питання російської мови. - М.: 1972

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com