На головну

 Організація процесу управління кредитним ризиком в комерційному банку - Банківська справа

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ факторів ризику в банківському кредитуванні і способи його мінімізації

1.1 Поняття і сутність кредитного ризику

1.2 Організація процесу управління кредитним ризиком в комерційному банку

1.3 Способи мінімізації кредитного ризику

2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ кредитним ризиком НА ПРИКЛАДІ ТОВ "Хоум Кредит енд Фінанс Банк" (ТОВ "ХКБ Банк")

2.1 Коротка характеристика банку

2.2 Аналіз основних показників кредитної діяльності банку

2.3 Оцінка системи управління ризиком в ТОВ "ХКБ Банк"

3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ управління кредитними ризиками в ТОВ "ХКФ Банк" 3.1 Загальні напрями підвищення ефективності управління кредитними ризиками 3.2 Удосконалення методики розрахунку кредитних ризиків по корпоративним клієнтам ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

ВСТУП

Комерційний банк є активним елементом ринкової економіки. Головне призначення банку полягає в тому, щоб акумулювати грошові кошти і надавати їх у кредит. Тому комерційний банк являє собою ділове підприємство, яке надає послуги своїм клієнтам, т. Е. Вкладникам (кредиторам) і позичальникам, отримуючи прибуток за рахунок різниці відсотків, одержуваних від позичальників і вкладників (кредиторів) за надані грошові кошти. Основною функцією банку є посередництво між кредиторами і позичальниками, причому банки, на відміну від інших фінансових небанківських структур, забезпечують основну частину всіх коштів грошового обігу економіки конкретної країни.

У банківській практиці управління кредитним ризиком є ??центральним напрямком банківської діяльності. Кредитний ризик, т. Е. Небезпека, що дебітор не зможе здійснити процентні платежі або виплатити основну суму кредиту відповідно до умов, зазначених у кредитній угоді, є невід'ємною частиною банківського менеджменту. Кредитний ризик означає, що платежі можуть бути затримані або взагалі не виплачені, що, в свою чергу, може призвести до проблем у рух грошових коштів і несприятливо відбитися на ліквідності банку. Незважаючи на інновації в секторі фінансових послуг, кредитний ризик дотепер залишається основною причиною банківських проблем. Через потенційно небезпечних наслідків кредитного ризику важливо провести всебічний аналіз банківських можливостей за оцінкою, адміністрування, спостереження, контролю, здійснення та повернення кредитів, авансів, гарантій та інших кредитних інструментів. Даний аналіз повинен також визначити адекватність фінансової інформації, отриманої від позичальника, яка була використана банком при прийнятті рішення про надання кредиту.

Мета даної курсової роботи вивчити облік чинника ризику в банківському кредитуванні та способів його мінімізації

Для досягнення мети курсової роботи необхідно вирішити такі завдання:

Вивчити теоретичні аспекти обліку фактора ризику в банківському кредитуванні та способів його мінімізації

Вивчити поняття та сутність кредитного ризику

Вивчити організація процесу управління кредитним ризиком в комерційному банку

Розглянути способи мінімізації кредитного ризику

Провести аналіз управління кредитним ризиком на прикладі ТОВ "Хоум Кредит енд Фінанс Банк" (ТОВ "ХКБ Банк")

Дати коротку характеристику банку

Провести аналіз основних показників кредитної діяльності банку

Провести оцінку системи управління ризиком в ТОВ "Хоум Кредит енд Фінанс Банк" (ТОВ "ХКБ Банк")

Визначити напрями вдосконалення організації управління кредитним ризиком в "ТОВ ХКБ Банк"

Предметом дослідження даної курсової роботи є фактори ризику в банківському кредитуванні.

Об'єктом дослідження є ТОВ "Хоум Кредит енд Фінанс Банк" (ТОВ "ХКБ Банк")

Методом дослідження є вивчення, аналіз, порівняння показників ризику в банківському кредитуванні, для виявлення сильних і слабких сторін і перспектив розвитку.

Інформаційним джерелом дослідження курсової роботи є навчальна література, довідкові посібники та ресурси Інтернету.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ факторів ризику в банківському кредитуванні і способи його мінімізації

1.1 Поняття і сутність кредитного ризику

кредитний ризик мінімізація диверсифікація лімітування

Відповідно до Положення Банку Росії, під банківським ризиком розуміється притаманна банківської діяльності можливість (ймовірність) понесення кредитною організацією втрат і (або) погіршення ліквідності внаслідок настання несприятливих подій, пов'язаних з внутрішніми факторами (складність організаційної структури, рівень кваліфікації службовців, організаційні зміни, плинність кадрів і т.д.) і (або) зовнішніми чинниками (зміна економічних умов діяльності кредитної організації, застосовувані технології і т.д.).

До типових банківськими ризиками відносяться:

Кредитний ризик - ризик виникнення в кредитної організації збитків внаслідок невиконання, несвоєчасного або неповного виконання боржником фінансових зобов'язань перед кредитною організацією відповідно до умов договору.

До зазначених фінансових зобов'язаннях можуть ставитися зобов'язання боржника по:

- Отриманими кредитами, у тому числі міжбанківських кредитах (депозитах, позикам), інших розміщених коштах, включаючи вимоги на отримання (повернення) боргових цінних паперів, акцій та векселів, наданих за договором позики;

- Врахованим кредитною організацією векселям;

- Банківським гарантіям, за якими сплачені кредитною організацією грошові кошти не відшкодовані;

- Операціях фінансування під відступлення грошової вимоги (факторинг);

- Придбаним кредитною організацією за угодою (поступка вимоги) прав (вимогам);

- Придбаним кредитною організацією на вторинному ринку заставних;

- Операціях продажу (купівлі) фінансових активів з відстрочкою платежу (поставки фінансових активів);

- Оплаченим кредитною організацією акредитивами (в тому числі непокритим акредитивам);

- Повернення коштів (активів) по угоді з придбання фінансових активів із зобов'язанням їх зворотного відчуження;

- Вимогам кредитної організації (лізингодавця) за операціями фінансової оренди (лізингу).

Характерною особливістю кредитного ризику є той факт, що він виникає не тільки в процесі надання кредиту та отримання відсотків по ньому, а й у зв'язку з іншими балансовими і позабалансовими зобов'язаннями, такими, як гарантії, акцепти та інвестиції в цінні папери.

Кредитний ризик зростає при кредитуванні пов'язаних з кредитною організацією осіб (пов'язаному кредитуванні), тобто надання кредитів окремим фізичним або юридичним особам, які мають реальними можливостями впливати на характер прийнятих кредитною організацією рішень про видачу кредитів і про умови кредитування, а також особам, на прийняття рішення якими може впливати кредитна організація.

Кредитний ризик, тобто небезпека, що дебітор не зможе здійснити процентні платежі або виплатити основну суму кредиту відповідно до умов, зазначених у кредитній угоді, є невід'ємною частиною банківської діяльності. Незважаючи на інновації в секторі фінансових послуг, кредитний ризик дотепер залишається основною причиною банківських проблем. Більше 80% вмісту балансових звітів банків присвячено зазвичай саме цьому аспекту управління ризиками.

Через потенційно небезпечних наслідків кредитного ризику важливо провести всебічний аналіз банківських можливостей за оцінкою, адміністрування, спостереження, контролю, здійснення та повернення кредитів, авансів, гарантій та інших кредитних інструментів. Загальний огляд управління кредитними ризиками включає в себе аналіз політики і практики банку. Даний аналіз повинен також визначити адекватність фінансової інформації, отриманої від позичальника, яка була використана, банком при прийнятті рішення про надання кредиту. Ризики за кожним кредитом повинні періодично переоцінюватися, оскільки їм властиво змінюватися.

Кредитний ризик обумовлений вірогідністю невиконання контрагентами банків своїх зобов'язань, що, як правило, проявляється в неповерненні (повністю або частково) основної суми боргу і відсотків по ньому у встановлені кредитним договором строки.

Кредитний ризик може бути класифікований за рядом ознак. Це наочно відображено в додатку А.

Як показано в додатку, до групи "Ризик, пов'язаний з позичальником", що оцінює ймовірність потенційних збитків, відносяться наступні види ризиків:

- Ризик невиконання позичальником своїх зобов'язань - це ризик того, що клієнт не зможе або не захоче виконати свої зобов'язання перед банком;

- Ризик країни (регіону) - це ризик того, що всі або більшість економічних агентів (включаючи уряд) у конкретній державі не зможуть з якої-небудь внутрішньої причини виконати свої міжнародні зобов'язання;

- Ризик обмеження переказу коштів - це ризик того, що яка-небудь країна виявиться нездатною або не захоче обслуговувати свої міжнародні зобов'язання внаслідок загального внутрішнього дефіциту іноземної валюти.

- Ризик концентрації - це ризик неадекватного розподілу кредитного портфеля банку між різними галузями промисловості, регіонами або клієнтами, який може призвести до значних втрат.

До групи "Внутрішній ризик", оценивающую розміри грошових втрат банку в разі невиконання клієнтом умов угоди, входять наступні види ризиків:

- Ризики невиплати основної суми боргу і відсотків;

- Ризики того, що банк не зможе повернути загальну суму кредиту і отримати процентні платежі при настанні терміну погашення кредиту .;

- Ризик заміщення позичальника відноситься головним чином до операцій на ринку капіталів: форвардні угоди з іноземною валютою, свопи, опціони і т.д.

- Ризик завершення операції виникає в тому випадку, якщо клієнт банку або не виконує свої зобов'язання за розрахунком, або виконує їх із запізненням;

- Ризик забезпечення кредиту - банк може зазнати втрат при наданні забезпеченого кредиту, якщо йому не вдасться вступити у володіння власністю, запропонованою в якості забезпечення, або стягнути із забезпечення яким-небудь іншим чином.

Кредитний ризик є комплексним поняттям. На його величину в країні впливають як макро-, так і мікроекономічні фактори.

До макроекономічних факторів належать: загальний стан економіки країни, умови функціонування основних фінансових ринків і банківської системи країни, ступінь розвитку банківського законодавства і політика держави у сфері банківського бізнесу.

Вплив мікроекономічних чинників, таких, як ризик конкретного позичальника, частка прострочених кредитів, якість забезпечення кредитів та ін., Обумовлено операціями, проведеними конкретним банком. Обмеження негативного впливу даних факторів є завданням менеджерів банку, які в сформованих умовах для успішного функціонування кредитної організації повинні розробити і впровадити зрозумілу та гнучку систему управління кредитним ризиком.

Ключовою передумовою даної системи є продумана кредитна політика, схвалена Радою директорів банку і супроводжувана формалізованими для даного банку стандартами кредитування і конкретними інструкціями, в розробці яких беруть участь працівники всіх рівнів управлінської вертикалі.

Основним елементом створення ефективної системи управління кредитним ризиком є ??розвиток єдиної культури кредитування шляхом впровадження стандартних інструкцій для ініціювання, аналізу, прийняття рішення та моніторингу окремих кредитів.

Єдина культура кредитування у банку будується на:

- Розробці та реалізації єдиної кредитної політики, впровадженні стандартів кредитування і реалізують їх інструкцій;

- Навчанні співробітників банку даним стандартам та інструкціям;

- Оцінці результатів діяльності та визначенні розмірів оплати праці, виходячи з результатів діяльності відповідно до принципів кредитної політики банку;

- Розробці параметрів "прийнятних" для банку кредитів;

- Вказівці обов'язкових аналітичних процедур для всіх кредитів;

- Встановлення процедури розподілу повноважень, узгодження та затвердження;

- Авторизації для всіх кредитних договорів;

- Визначенні основних вимог до кредитного моніторингу.

Ключ до побудови ефективної банківської системи управління кредитним ризиком лежить в правильній оцінці і контролі індивідуальних відносин з позичальником, а також в обережність і обачність підході управління кредитним портфелем.

1.2 Організація процесу управління кредитним ризиком в комерційному банку

Управління можна визначити як одну із стратегій, використовувану при здійсненні діяльності в умовах ризику. Управління ризиком передбачає вибір однієї з альтернатив: прийняття ризику, відмова від діяльності, пов'язаної з ризиком або застосування заходів щодо зниження ризику, на основі попередньої оцінки ступеня ріска.Управленіе ризиком включає наступні етапи: ідентифікацію ризику, оцінку ризику, вибір стратегії ризику (прийняття рішення про прийняття ризику, відмові від дій, пов'язаних з ризиком або зниження ступеня ризику), вибір та застосування способів зниження ступеня ризику, контроль рівня ризику.

У широкому сенсі, управління ризиком, крім управління власне ризиком, включає управління діяльністю співробітників організації, що здійснюють ідентифікацію ризику, оцінку ступеня ризику, вибір стратегії дій в умовах ризику, застосування способів зниження ступеня ризику, контроль рівня ризику.

Управління кредитним ризиком в банку можна визначити як організований вплив суб'єкта управління (співробітники банку, які здійснюють діяльність з кредитування позичальників; керівний персонал) на об'єкт управління (кредитний ризик; діяльність співробітників, задіяних в кредитних операціях) з метою зниження (підтримання на допустимому рівні) показників кредитного ризику банку.

Управління кредитним ризиком є ??основним змістом роботи банку в процесі здійснення кредитних операцій і охоплює всі стадії цієї роботи - від аналізу кредитної заявки потенційного позичальника до завершення розрахунків і розгляду можливості відновлення кредитування.

У структуру кредитного ризику входять ризик конкретного позичальника і ризик портфеля.

Організація управління кредитним ризиком в рамках кредитного процесу забезпечується за рахунок інформаційного обміну, здійснюваного його учасниками на постійній основі. Взаємодія учасників процесу управління кредитним ризиком, що розглядається як обмін інформацією, представлено на схемі 1.

Схема 1. Інформаційне поле процесу управління кредитним ризиком

Безпосередню взаємодію банку з позичальником забезпечується в процесі виконання службових обов'язків групою співробітників кредитного підрозділу, представника якої ми умовно позначаємо "кредитний інспектор". Взаємодія позичальника та кредитного інспектора носить характер двостороннього інформаційного обміну, позначеного на схемі стрілками 1 і 2. Кредитний інспектор отримує від позичальника інформацію про параметри передбачуваної кредитної угоди, дані необхідні для оцінки кредитного ризику даного позичальника, дані моніторингу фінансового стану та показників ділової активності, необхідні для оцінки зміни кредитного ризику позичальника в період до закінчення терміну угоди. Також кредитний інспектор отримує інформацію про виконання або не виконання позичальником умов кредитної угоди, перспектив повернення наданих кредитних ресурсів і сплати відсотків. З іншого боку, позичальник інформується кредитним інспектором про умови кредитування, прийнятому банком рішенні про надання / відмову у наданні кредиту. Взаємодія кредитного інспектора з особою, що приймає рішення (ОПР - посадова особа, кредитна рада, або який-небудь орган в системі управління банком, до компетенції якого входить прийняття рішення про видачу / відмову у видачі кредиту, зміну умов кредитної угоди,

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com