На головну    

 Побудова бізнес-моделі діяльності підприємства - Менеджмент

Введення

Найважливіша мета антикризової програми - стійкість роботи підприємства, що проявляється не тільки в досягненні необхідних показників платоспроможності та прибутковості, але і в підтримці їхнього рівня, що запобігає повторний криза.

При розробці та реалізації антикризових програм важливо звертати увагу на підвищення їх ефективності, тобто краще використання виділених ресурсів. Критерій ефективності - відношення приросту чистого доходу підприємства, одержуваного за рахунок інвестування програми, до обсягу інвестицій. Показником ефективності може служити також термін окупності вкладень.

Програмний комплекс ProjectExpert - це набір професійних інструментів для фінансового управління бізнесом.

Використовуючи їх, можна побудувати фінансову модель підприємства та оточення, в якому вона працює. Не проводячи реальних витрат оцінити і проаналізувати наслідки і результати планованих рішень. На основі сценарного підходу порівняти рішення між собою і вибрати для реалізації найбільш ефективне. Визначити стійкість бізнесу до змін параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища. Розрахувати вартість бізнесу і доходи його учасників, визначити ефективність роботи підрозділів, внесок кожного продукту або послуги які справите і багато іншого.

В результаті можна отримати стратегічний план розвитку компанії. В ході його реалізації можна ввести фактичні дані, оперативно отримати розбіжності від плану і оцінити наслідки цих розбіжностей.

При цьому використовуються дані бухгалтерської звітності, результати представлені відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при розрахунку використовується методика, рекомендована Міжнародним банком розвитку.

Застосування системи ProjectExpert дозволяє розробити плани розвитку підприємства і провести аналіз інвестиційних проектів. За допомогою ProjectExpert можна створювати проекти будь-якої складності - від розрахунку окупності нового обладнання до оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства. ProjectExpert дозволяє відбирати оптимальні варіанти стратегії розвитку підприємства з ряду альтернативних, визначати потребу в залучених коштах, розглядати різні варіанти схем фінансування, включаючи терміни і умови кредитування, оцінювати і відслідковувати зростання вартості, запас міцності підприємства, фактори, що впливають на життєздатність підприємства і допустимий рівень ризику. В системі визначається загальна ефективність проекту, ефективність вкладень в нього для кожного з учасників, вибираються варіанти виробництва, закупівель і збуту, ведеться контроль реалізації проекту, а також розробляється якісний бізнес-план.

Опис моделі

Назва проекту - Побудова бізнес моделі діяльності підприємства.

Варіант проекту - Кейс 8

Дата початку проекту - 01.01.2011

Тривалість - 15 міс.

Мета проекту - аналіз діяльності компанії за останніми 4 кварталах, з урахуванням прогнозу на 5-тий квартал.

підприємство ефективність інвестиційний стратегія

Загальна інформація

Компанія конкурує на ринку з великою кількістю компаній, які виробляють і продають таку ж продукцію, в тому самому географічному регіоні. Компанія може виробляти і продавати до трьох видів продукції, які чітко не визначені, але представляють групу споживчих товарів тривалого користування.

Ринок поділений на 2 географічні регіони традиційної роздрібного продажу - Євросоюз (євро-ринок) і Північно-Американське вільне торговельну угоду - NAFTA (долар-ринок). У той же час, є можливість працювати з споживачами цих регіонів і всього іншого світу за допомогою Інтернету.

На ринку Євросоюзу торгівля здійснюється в євро, на території NAFTA - у доларах США, в Інтернеті - у доларах США.

Основні види виробленої продукції або надання послуг

Групу споживчих товарів тривалого користування, по 3 виду продукту для 3-х основних ринків.

Основні споживачі

Продажі продукції в різних регіонах залежать від кількості населення і соціальної структури ринку.

Європейський Сою (ЄС), населення 368 млн.

НАФТА, населення 278 млн.

Інша частина світу, населення 2468 млн.

Персонал

У Компанії працюють співробітники 4 категорій:

- Менеджмент вищої ланки;

- Додаткові працівники - комірники, клерки, бухгалтери, закупівельники, комірники, дослідники, менеджмент нижчої ланки та ін .;

- Некваліфіковані оператори верстатів (механіки);

- Кваліфіковані збирачі, які випускають готову продукцію з деталей.

Фінансові показники

Звіт про прибутки і збитки. Розрахунок прибутку і збитків проводиться двома частинами. Перша частина розраховує валовий прибуток, друга - показує чистий прибуток.

Баланс Компанії складається з 3 частин - активи, зобов'язання та узгодження активів з акціонерними фондами.

Звіт про рух грошових коштів показує, які вихідні і вхідні потоки фінансових коштів проходили в Компанії за останній квартал.

Практика обліку - всі операції проводяться в євро. У тих випадках, де платіж має бути проведений у доларах, він повинен бути конвертований в євро за обмінним курсом минулого кварталу.

Сировина і постачання

Для виробництва продукції сировина може бути замовлено на ф'ючерсному ринку з доставкою через 3 або 6 місяців, або за ціною негайної оплати готівкою для доставки в наступному кварталі.

Сировина, замовлене на ф'ючерсному ринку, не вимагає витрат на зберігання, але воно вже належить Вам з моменту замовлення. Після доставки матеріалів починається оплата за їх зберігання на складі.

Рахунок за сировину, замовлене на наступний квартал, виставляється також в наступному кварталі. Рахунок заснований на цінах, зазначених у євро в попередньому кварталі. Еквівалентна сума в доларах потім оплачується двома частинами - 50% відразу і 50% в наступному кварталі. Коригування сум у доларах, пов'язана зі зміною валютного курсу, не здійснюється. Друга частина платежу відображається в балансі як частину кредиторської заборгованості, до тих пір, поки вона не буде оплачена в подальшому кварталі.

Якщо для реалізації виробничого плану, потрібно більше сировини, ніж в даний момент маємо, необхідну кількість сировини додатково автоматично закуповується на спот-ринку, але за вищою ціною.

Список продуктів. Випуск продукції є основним змістом проекту, тому підготовку проекту слід почати з формування переліку продуктів. Список продуктів компанії наведено в табл. 1.

Результати розрахунків

Таблиця 1. Список продуктів / послуг

 Найменування Од. вим. Поч. продажів

 Продукт1 ЄС одиниця 01.01.2011

 Продукт1 НАФТА одиниця 01.01.2011

 Продукт1 Інтернет одиниця 01.01.2011

 Продукт2 ЄС одиниця 01.01.2011

 Продукт2 НАФТА одиниця 01.01.2011

 Продукт2 Інтернет одиниця 01.01.2011

 Продукт3 ЄС одиниця 01.01.2011

 Продукт3 НАФТА одиниця 01.01.2011

 Продукт3 Інтернет одиниця 01.01.2011

Стартовий баланс.

Заповнення балансу дозволяє врахувати кошти, що перебувають на рахунку, в касі підприємства або видані співробітникам «під звіт». Кошти можуть бути введені як у першій, так і в другій валютах проекту. Наявні кошти компанії, на даний період введені у валюті - євро табл. 2.

Таблиця 2. Стартовий баланс

 Рядок Сума (EUR)

 Грошові кошти 0,00

 Рахунки до отримання 1670 262,00

 Сировину, матеріали та комплектуючі 1174 536,00

 Незавершене виробництво 0,00

 Запаси готової продукції 264 680,00

 Банківські вклади та цінні папери 0,00

 Короткострокові передоплачені витрати 0,00

 Сумарні поточні активи 3109 478,00

 Основні засоби 6536 698,00

 Накопичена амортизація 0,00

 Залишкова вартість основних засобів: 6536 698,00

 Земля 0,00

 Будинки і споруди 450 000,00

 Устаткування 6086 698,00

 Передоплачені витрати 0,00

 Інші активи 0,00

 Інвестиції в основні фонди 0,00

 Інвестиції в цінні папери 0,00

 Майно в лізингу 0,00

 Сумарні активи 9646 176,00

 Відстрочені податкові платежі 0,00

 Короткострокові позики 1965 188,00

 Рахунки до оплати 0,00

 Отримані аванси 0,00

 Сумарні короткострокові зобов'язання 1965 188,00

 Довгострокові позики 0,00

 Звичайні акції 5000 000,00

 Привілейовані акції 0,00

 Капітал внесений понад номінал 0,00

 Резервні фонди 2681 078,00

 Додатковий капітал -90,00

 Нерозподілений прибуток 0,00

 Сумарний власний капітал 7680 988,00

 СУМАРНИЙ ПАСИВ 9646 176,00

Банк, система обліку, призначений для визначення основних правил обліку фінансової діяльності підприємства.

Фінансовий рік починається в січні.

Принцип обліку запасів: FIFO.

Основна валюта проекту - Євро (EUR)

Валюта для розрахунку на зовнішньому ринку - Долар США ($ US)

Курс на момент введення: 1 $ US = 0,9 EUR

Таблиця 3. Податки

 Назва податку База Період Ставка

 Податок на прибуток Прибуток Рік 30%

Переплачений ПДВ переноситься в майбутні періоди.

Збитки попередніх періодів списуються протягом 120 міс.

Вводяться дані про обсяги та умови продажу продуктів, тут же також встановлюватися тенденції зміни цін і спеціальні умови оподаткування. Дані представлені в наступних таблицях: табл. 4 -17.

Таблиця 4. Планований обсяг поставок

 Продукт / Варіант Од. вим. 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1-3.2012

 Продукт1 ЄС одиниця 1 935,00 1 955,00 2 055,00 2 014,00 1 989,00

 Продукт1 НАФТА одиниця 828,00 820,00 874,00 845,00 841,00

 Продукт1 Інтернет одиниця 2 225,00 2 121,00 2 329,00 2 302,00 2 244,00

 Продукт2 ЄС одиниця 1 174,00 1 130,00 1 200,00 1 137,00 1 160,00

 Продукт2 НАФТА одиниця 480,00 470,00 488,00 483,00 481,00

 Продукт2 Інтернет одиниця 1 331,00 1 253,00 1 377,00 1 392,00 1 338,00

 Продукт3 ЄС одиниця 364,00 310,00 319,00 272,00 316,00

 Продукт3 НАФТА одиниця 178,00 182,00 175,00 177,00 178,00

 Продукт3 Інтернет одиниця 451,00 408,00 448,00 426,00 433,00

Таблиця 5. Збут (Ціноутворення)

 Продукт / Варіант Ціна (EUR)

 Продукт1 ЄС За схемою

 Продукт1 НАФТА За схемою

 Продукт1 Інтернет За схемою

 Продукт2 ЄС За схемою

 Продукт2 НАФТА За схемою

 Продукт2 Інтернет За схемою

 Продукт3 ЄС За схемою

 Продукт3 НАФТА За схемою

 Продукт3 Інтернет За схемою

Таблиця 6. Збут (Умови оплати)

 Продукт / Варіант Опис

 Продукт1 ЄС

 Затримки платежів: 60 днів

 Продаж за фактом

 Продукт1 НАФТА

 Затримки платежів: 90 днів

 Продаж за фактом

 Продукт1 Інтернет

 Продаж за фактом

 Продукт2 ЄС

 Затримки платежів: 60 днів

 Продаж за фактом

 Продукт2 НАФТА

 Затримки платежів: 90 днів

 Продаж за фактом

 Продукт2 Інтернет

 Продаж за фактом

 Продукт3 ЄС

 Затримки платежів: 60 днів

 Продаж за фактом

 Продукт3 НАФТА

 Затримки платежів: 90 днів

 Продаж за фактом

 Продукт3 Інтернет

 Продаж за фактом

Таблиця 7. Сумарні прямі витрати

 Найменування Одиниці виміру (EUR) ($ US)

 Продукт1 ЄС одиниця За схемою 0,00

 Продукт1 НАФТА одиниця За схемою 0,00

 Продукт1 Інтернет одиниця За схемою 0,00

 Продукт2 ЄС одиниця За схемою 0,00

 Продукт2 НАФТА одиниця За схемою 0,00

Таблиця 8. Прямі витрати Продукт1 ЄС

 Найменування Витрата Втрати (EUR)

 Матеріали й комплектуючі За схемою

 Матеріал 1 1,000 0,000 За схемою

 Відрядна зарплата 63,18

 Виготовлення 33,00

 Збірка 30,18

 Інші витрати 0,00

 Продукти 0,00

 Всього За схемою

 Матеріали й комплектуючі За схемою

Таблиця 9. Прямі витрати Продукт1 НАФТА

 Найменування Витрата Втрати (EUR) ($ US)

 Матеріали й комплектуючі За схемою 0,00

 Матеріал 1 1,000 0,000 За схемою

 Відрядна зарплата 63,18 0,00

 Виготовлення 33,00

 Збірка 30,18

 Інші витрати 0,00 0,00

 Продукти 0,00 0,00

 Всього За схемою 0,00

Таблиця 10. Прямі витрати Продукт1 Інтернет

 Найменування Витрата Втрати (EUR) ($ US)

 Матеріали й комплектуючі За схемою 0,00

 Матеріал 1 1,000 0,000 За схемою

 Відрядна зарплата 63,18 0,00

 Виготовлення 33,00

 Збірка 30,18

 Інші витрати 0,00 0,00

 Продукти 0,00 0,00

 Всього За схемою 0,00

Таблиця 11. Прямі витрати Продукт2 ЄС

 Найменування Витрата Втрати (EUR) ($ US)

 Матеріали й комплектуючі За схемою 0,00

 Матеріал 1 2,000 0,000 За схемою

 Відрядна зарплата 86,42 0,00

 Виготовлення 41,15

 Збірка 45,27

 Інші витрати 0,00 0,00

 Продукти 0,00 0,00

 Всього За схемою 0,00

Таблиця 12. Прямі витрати Продукт2 НАФТА

 Найменування Витрата Втрати (EUR) ($ US)

 Матеріали й комплектуючі За схемою 0,00

 Матеріал 1 2,000 0,000 За схемою

 Відрядна зарплата 86,42 0,00

 Виготовлення 41,15

 Збірка 45,27

 Інші витрати 0,00 0,00

 Продукти 0,00 0,00

 Всього За схемою 0,00

Таблиця 13. Прямі витрати Продукт2 Інтернет

 Найменування Витрата Втрати (EUR)

 Матеріали й комплектуючі За схемою

 Матеріал 1 2,000 0,000 За схемою

 Відрядна зарплата 86,42

 Виготовлення 41,15

 Збірка 45,27

 Інші витрати 0,00

 Продукти 0,00

 Всього За схемою

Таблиця 14. Прямі витрати Продукт3 ЄС

 Найменування Витрата Втрати (EUR)

 Матеріали й комплектуючі За схемою

 Матеріал 1 3,000 0,000 За схемою

 Відрядна зарплата 156,37

 Виготовлення 65,83

 Збірка 90,54

 Інші витрати 0,00

 Продукти 0,00

 Всього За схемою

Таблиця 15. Прямі витрати Продукт3 НАФТА

 Найменування Витрата Втрати (EUR)

 Матеріали й комплектуючі За схемою

 Матеріал 1 3,000 0,000 За схемою

 Відрядна зарплата 156,37

 Виготовлення 65,83

 Збірка 90,54

 Інші витрати 0,00

 Продукти 0,00

 Всього За схемою

Таблиця 16. Прямі витрати Продукт3 Інтернет

 Найменування Витрата Втрати (EUR)

 Матеріали й комплектуючі За схемою

 Матеріал 1 3,000 0,000 За схемою

 Відрядна зарплата 156,37

 Виготовлення 65,83

 Збірка 90,54

 Інші витрати 0,00

 Продукти 0,00

 Всього За схемою

План персоналу описує загальні (постійні) витрати на заробітну плату працівників підприємства. Дані про персонал підрозділяються на три групи: управління, виробництво, маркетинг. Кожна група поміщається у відповідній картці діалогу. Такий поділ дозволяє деталізувати структуру витрат для цілей аналізу господарської діяльності табл. 17.

Таблиця 17. План по персоналу

 Посада Кількість Зарплата Зарплата Платежі

 (EUR) ($ US)

 Маркетинг

 ЄС агент 3597 397,50 0,00 За складною схемою

 НАФТА дистриб'ютори 3377 762,33 0,00 За складною схемою

 Інтернет-агент 1840 918,40 0,00 За складною схемою

Всього: 7 чол.

1816 078,23 EUR

Для деталізації структури витрат вони поділяються на три групи: Управління, Виробництво, Маркетинг табл. 18.

Таблиця 18. Загальні витрати

 Назва Сума Сума Платежі

 (EUR) ($ US)

 Управління

 Офіс продажу 175 945,00 0,00 За складною схемою

 Відділ персоналу 38 000,00 0,00 За складною схемою

 Кредитний контроль 44 928,00 0,00 За складною схемою

 Страхування 202 863,00 0,00 За складною схемою

 Управлінський бюджет 900 000,00 0,00 За складною схемою

 Виробництво

 Інтернет-провайдер 323 449,00 0,00 За складною схемою

 Гарантійний сервіс 201 860,00 0,00 За складною схемою

 Оренда транспорту 436 090,00 0,00 За складною схемою

 Дослідження і розробки 331 000,00 0,00 За складною схемою

 Технічне обслуговування обладнання 215 660,00 0,00 За складною схемою

 Складування і закупівля 76 515,00 0,00 За складною схемою

 Інші витрати 173 817,00 0,00 За складною схемою

 Маркетинг

 Реклама 1923 000,00 0,00 За складною схемою

 Розвиток веб-сайту 317 000,00 0,00 За складною схемою

 Маркетингові дослідження 17 500,00 0,00 За складною схемою

 Реклама товар 1 ЄС 181 000,00 0,00 За складною схемою

 Реклама товар 2 ЄС 173 000,00 0,00 За складною схемою

 Реклама товар 3 ЄС 164 000,00 0,00 За складною схемою

 Реклама товар 1 НАФТА 164 000,00 0,00 За складною схемою

 Реклама товар 2 НАФТА 154 000,00 0,00 За складною схемою

 Реклама товар 3 НАФТА 150 000,00 0,00 За складною схемою

 Реклама товар 1 Інтернет 199 000,00 0,00 За складною схемою

 Реклама товар 2 Інтернет 184 000,00 0,00 За складною схемою

 Реклама товар 3 Інтернет 181 000,00 0,00 За складною схемою

 Іміджева реклама ЄС 151 000,00 0,00 За складною схемою

 Іміджева реклама НАФТА 79 000,00 0,00 За складною схемою

 Іміджева реклама Інтернет 218 000,00 0,00 За складною схемою

Розглянемо докладніше схеми розрахунку накладних витрат компанії по кожному елементу. Управлінський бюджет: вноситися щоквартально.

Відділ персоналу: загальна сума витрат в останньому кварталі на навчання, набір і звільнення персоналу. Кількість працівників кожної категорії, помножене на відповідні витрати.

Офіс продажів: (замовлення * ціну) * 1%

Гарантійний сервіс: загальна сума витрат на гарантійне обслуговування товарів, повернутих за річної гарантії Компанії в минулому кварталі внаслідок поломок. Кількість відремонтованих товарів в останньому кварталі, помножене на їх очікувану вартість. Товари, відремонтовані в результаті відгуків, оплачуються в розмірі 75% від стандартної вартості ремонту.

Оренда транспорту: витрати на використання транспортних засобів для доставки товарів Компанії до Інтернет-дистриб'ютору і європейському агенту в минулому кварталі плюс витрати на перевезення контейнерів з вантажем з продукцією в NAFTA:

- Витрати на оренду транспортного засобу всередині Європейського ринку являють собою необхідну кількість контейнеро-днів, помножені на щоденну ставку оренди контейнера;

- Витрати на перевезення в Нафта і до Інтернет-дистриб'ютору являють собою кількість контейнеро-днів, необхідних для транспортування продукції в Нафта - порт і / або до Інтернет-дистриб'ютору, помножене на щоденні витрати на 1 контейнер.

Кількість контейнеро-днів може бути розраховане шляхом ділення відстані на максимально дозволене (округлене), помножене на кількість навантажень. У всіх випадках вантаж може складатися з змішаної продукції.

Дослідження і розробки: загальна сума, витрачена в попередньому кварталі на дослідження.

Технологічне обслуговування обладнання:

Годинники запланованого техогляду * встановлена ??вартість за одну годину технічного обслуговування для кожної машини.

Складування і закупівля: витрати на функціонування складської території на 1 квартал та адміністративні витрати + витрати на середню кількість одиниць сировини, доставленого та розміщеного на приватних складах (будь-яке кількість, яка перевищує максимально можливу площу на заводі), + витрати на середню кількість одиниць продукції, зберігаються в місцях продажів з відповідними витратами.

Кредитний контроль: витрати на збір грошей з дебіторів Компанії + банківський збір, сплачений для роботи з Інтернет-платежами за кредитними картками.

Страхування: сума, сплачена як пропорція страхового ризику, для покриття страховки. Загальна сума з балансу постійних активів, запасів продукції та сировини, які знаходяться на складах Компанії (виключаючи 3 і 6-місячні ф'ючерси та поточні запаси на інших складах) в передостанньому кварталі * на ставку страховки за раніше обраному страховому планом. (Якщо Ви не брали страховку, то цифра в даному випадку буде дорівнює 0)

Інші витрати: Постійні витрати + відсоток від витрат, які включені в накладні

Пряма реклама: вноситися щоквартально. Іміджева реклама: вноситися щоквартально. Маркетингові дослідження: вносяться щоквартально.

Для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році розглянемо табл. 19.

Таблиця 19. Прибутки-збитки (EUR)

 Рядок 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012

 Валовий обсяг продажів 3 259 850,00 2 905 225,00 2 999 095,00 3 216 025,00 3 250 600,00

 Втрати

 Податки з продажів

 Чистий обсяг продажів 3 259 850,00 2 905 225,00 2 999 095,00 3 216 025,00 3 250 600,00

 Матеріали й комплектуючі 1 225 181,48 788 296,68 793 859,24 869 493,21 876 518,37

 Відрядна зарплата 398 794,40 576 721,50 618 982,50 681 834,00 675 056,00

 Сумарні прямі витрати 1 623 975,88 1 365 018,18 1 412 841,74 1 551 327,21 1 551 574,37

 Валовий прибуток 1 635 874,12 1 540 206,82 1 586 253,26 1 664 697,79 1 699 025,63

 Податок на майно

 Адміністративні витрати 237 876,00 236 627,00 236 977,00 223 429,00 233 727,00

 Виробничі витрати 474 084,00 397 420,00 496 846,00 382 511,00 437 725,00

 Маркетингові витрати 162 500,00 162 500,00 125 000,00 90 000,00 137 500,00

 Зарплата адміністративного персоналу

 Зарплата виробничого персоналу

 Зарплата маркетингового персоналу 307 401,90 265 673,60 282 225,65 304 748,30 297 511,55

 Сумарні постійні витрати 1 181 861,90 1 062 220,60 1 141 048,65 1 000 688,30 1 106 463,55

 Амортизація 154 979,95 154 979,95 154 979,95 154 979,95 154 979,95

 Відсотки за кредитами

Проаналізувавши табл. 19, можна сказати, що сумарні постійні витрати і чистий прибуток мають стрибкоподібний характер.

Динаміку руху грошових коштів Компанії розглянемо в табл. 20.

Таблиця 20. Кеш-фло (EUR)

 Рядок 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012

 Надходження від продажів 2 045 567,67 3 389 460,00 3 511 421,67 3 587 305,00 3 491 075,33

 Витрати на матеріали і комплектуючі 961 988,80 1 050 663,90 1 040 852,00 1 085 500,00 1 056 905,30

 Витрати на відрядну заробітну плату 758 778,95 736 417,40 723 672,10 739 715,07 749 192,04

 Сумарні прямі витрати 1 720 767,75 1 787 081,30 1 764 524,10 1 825 215,07 1 806 097,34

 Загальні витрати 1 211 696,00 1 156 265,00 1 197 849,00 1 073 653,00 1 186 164,00

 Витрати на персонал 370 686,50 346 598,80 371 816,45 364 309,20 362 667,28

 Сумарні постійні витрати 1 582 382,50 1 502 863,80 1 569 665,45 1 437 962,20 1 548 831,28

 Вкладення в короткострокові цінні папери

 Доходи по короткострокових цінних паперів

 Інші надходження 334 052,40 334 052,40 334 052,40 334 052,40 334 052,40

 Інші виплати

 Податки

 Кеш-фло від операційної діяльності -923 530,18 433 567,30 511 284,52 658 180,13 470 199,11

 Витрати на придбання активів

 Інші витрати підготовчого періоду

 Надходження від реалізації активів

 Придбання прав власності (акцій)

 Продаж прав власності

 Доходи від інвестиційної діяльності

 Кеш-фло від інвестиційної діяльності

Дані кеш-фло допомагають зрозуміти, звідки компанія отримала кошти і на що вона їх направила. У звіт про рух грошових коштів включаються надходження і виплати за основними статтями доходів і витрат. На підставі даних визначається поточний залишок грошових коштів у розпорядженні підприємства і показник його чистого прибутку.

Баланс виражає в грошовій формі результати господарської та фінансової діяльності табл. 21.

Таблиця 21. Баланс (EUR)

 Рядок 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012

 Грошові кошти -923 530,18 -2 455 150,88 -1 943 866,37 -1 285 686,24 -815 487,12

 Рахунки до отримання 2 829 504,93 2 427 980,53 2 180 346,47 1 800 879,07 1 470 933,33

 Сировину, матеріали та комплектуючі 1 157 024,95 1 223 336,70 1 253 565,20 1 298 736,00 1 292 830,00

 Незавершене виробництво

 Запаси готової продукції 310 240,32 394 685,50 359 567,19 394 981,42 454 531,50

 Банківські вклади та цінні папери

 Короткострокові передоплачені витрати

 Сумарні поточні активи 3 373 240,03 1 590 851,85 1 849 612,49 2 208 910,25 2 402 807,71

 Основні засоби 6536 698,00 6536 698,00 6536 698,00 6536 698,00 6536 698,00

 Накопичена амортизація 602 167,45 754 334,90 906 502,35 1 058 669,80 1 210 837,25

 Залишкова вартість основних засобів: 5934 530,55 5782 363,10 5630 195,65 5478 028,20 5325 860,75

 Земля

 Будівлі та споруди

 Устаткування 5934 530,55 5782 363,10 5630 195,65 5478 028,20 5325 860,75

 Передоплачені витрати

 Інші активи

 Інвестиції в основні фонди

 Інвестиції в цінні папери

 Майно в лізингу

 Сумарні активи 9 307 770,58 7 373 214,95 7 479 808,14 7 686 938,45 7 728 668,46

Набір показників, які використовуються для дослідження ефективності діяльності компанії і вимірювання ступеня ризику її операцій розглянемо в табл. 22.

Таблиця 22. Фінансові показники

 Рядок 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012

 Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% 165,02 5 889,69 6 892,94 11 007,29 14 293,16

 Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% 92,00 -145,53 580,28 2 224,75 3 720,75

 Чистий оборотний капітал (NWC), EUR 1 291 443,72 1 505 829,35 1 739 526,82 2 070 357,49 2 321 926,42

 Чистий оборотний капітал (NWC), $ US 1 434 937,47 1 673 143,72 1 932 807,58 2 300 397,21 2 579 918,25

 Переходи. обертає. запасів (ST) 4,76 4,15 4,39 4,16 4,02

 Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP) 66,89 70,14 57,63 49,47 41,36

 Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR) 1,72 2,55 2,27 1,72 0,45

 Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) 10,96 8,82 8,27 6,84 6,02

 Переходи. обертає. основних засобів (FAT) 2,37 2,28 2,53 2,56 2,60

 Переходи. обертає. активів (TAT) 1,53 1,80 1,93 1,86 1,81

 Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% 21,44 0,35 0,34 0,25 0,21

 Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),%

 Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),%

 Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% 27,30 0,35 0,35 0,25 0,21

 Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз

 Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% 51,27 51,00 50,72 51,08 50,29

 Переходи. рентабельності операційної. прибутку (OPM),% -10,46 1,18 2,86 6,18 1,62

Розрахунок і порівняння показників економічної ефективності роботи компанії за допомогою методу Монте-Карло табл. 23-25.

Таблиця 23. Ефективність інвестицій

 Показник Євро Долар США

 Ставка дисконтування,% 12,00 15,00

 Період окупності - PB, міс. 9 вересня

 Дисконтований період окупності - DPB, міс. 10 жовтня

 Середня норма рентабельності - ARR,% 179,59 179,59

 Чистий приведений дохід - NPV 991847 1063497

 Індекс прибутковості - PI 2,08 2,04

 Внутрішня норма рентабельності - IRR,% 257,90 257,90

 Модифікована внутрішня норма рентабельності - MIRR,% 99,64 101,74

Період розрахунку інтегральних показників - 15 міс.

Таблиця 24. Невизначені дані

 Назва параметра -% +%

 Общ.дан. Затримки платежів -10,00 10,00

 Цен.прод. Всі -10,00 10,00

Таблиця 25. Результати - EUR

 Показники ефективності Середнє Невизначеність

 Дисконтований період окупності - DPB, міс. 9 міс. 0,19

 Індекс прибутковості - PI 2,09 0,22

 Чистий приведений дохід - NPV 974291 0,38

 Внутрішня норма рентабельності - IRR,% 289,19 0,54

 Період окупності - PB, міс. 9 міс. 0,16

 Середня норма рентабельності - ARR,% 180,01 0,21

 Модифікована внутрішня норма рентабельності 99,44 0,35

Стійкість проекту - 0,0% що свідчить про те що компанія працює в умовах великого ризику.

Завдання аналізу проекту визначення чутливості показників ефективності до змін різних параметрів. Чим ширше діапазон параметрів, у якому показники ефективності залишаються в межах прийнятних значень, тим вище «запас міцності» проекту, тим краще він захищений від коливань різних факторів, що впливають на результати реалізації проекту.

Запас фінансової міцності. Це різниця між фактичним обсягом випуску та обсягом випуску в точці беззбитковості. Часто розраховують процентне відношення запасу фінансової міцності до фактичного обсягу. Ця величина показує на скільки відсотків може знизитися обсяг реалізації, щоб підприємству вдалося уникнути збитку.

Висновок

У ході роботи була побудована бізнес модель діяльності підприємства, як інформаційний базис з антикризового управління, з фіксованими значеннями діяльності на 4 квартали і прогнозним значення на 5 квартал. За допомогою програми ProjectExpert, також був проведений аналіз діяльності підприємства, який показав, що підприємство здійснює свою діяльність в умовах великого ризику. Також виявили показники, до коливання яких підприємство найменш стійко.

Успіх реалізації проекту залежить від багатьох змінних величин, які вводяться в опис в якості вихідних даних, але насправді, не є повністю контрольованими параметрами. До числа таких параметрів відносяться: обсяг збуту, ціна продукції, суми витрат, величина податків, рівень інфляції та багато інших. Всі ці величини можна розглядати як випадкові фактори, що впливають на результат проекту.

За допомогою аналізу Монте-Карло ми розраховуємо показники ефективності, проробивши 100 спроб ми визначили, що при дії випадкових факторів ризик реалізації проекту 0, так як жодна спроба була успішною і стійкість проекту ровняется 0%. Можна зробити висновок про те, що в частці всіх розрахунків всюди виникає дефіцит готівкових коштів.

© 8ref.com - українські реферати