На головну    

Планування в аграрних формуваннях - Менеджмент

Тести на державний екзамен для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» з дисципліни «Планування в аграрних формуваннях»

1. Термін „організація" перекладається з французької мови як:

а) властивість, сукупність;

б) побудова, функціональність;

в) гармонійний вигляд, упорядкованість;

г) призначення, створення;

2. Організації як системі притаманні такі ознаки:

а) організованість, наявність певного порядку;

б) цілісність, подільність;

в) не стаціонарність, стахостичність;

г) створення, удосконалення;

3. Організація як стан системи передбачає:

а) необхідність погодження цілей;

б) поліпшення стану колишньої системи;

в) створення нової системи;

г) наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;

4. Організація як процес це:

а) співвідношення між частинами цілого;

б) створення нових і удосконалення функціонуючих систем;

в) наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;

г) взаємодія елементів системи у просторі й у часі;

5. Будь-які дії органів державної влади спрямовані на послаблення економічних функцій держави і посилення господарської самостійності всіх суб'єктів економіки - це:

а) реорганізація;

б) роздержавлення;

в) реструктуризація;

г) приватизація;

6. Відчуження майна, яке знаходиться в державній і комунальній власності на користь фізичних і недержавних юридичних осіб це:

а) реструктуризація;

б) реорганізація;

в) приватизація;

г) роздержавлення;

7. Перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації, щорічно затверджуються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Міністерством аграрної політики;

в) Фондом державного майна;

г) Верховною Радою України;

8. Державну політику в сфері приватизації підприємств здійснює:

а) Міністерство аграрної політики;

б) Верховна Рада України;

в) Міністерство економіки України;

г) Фонд державного майна;

9 Зміна відносин власності в рамках однієї форми власності, тобто від колективно неподільної форми власності до колективно дольової це:

а) поділ;

б) паювання;

в) реорганізація;

г) приватизація;

10. Визначення фонду паювання майна (03 - основні засоби, ВЗ - виробничі запаси, ДЗ - дебіторська заборгованість, КЗ - кредиторська заборгованість, МСІ - майно соціальної інфраструктури):

а) ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ + КЗ + МСІ

б) ФПМ = 03- ВЗ + ДЗ + КЗ - МСІ

в) ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ - КЗ + МСІ

В Фпм = 03 + В3 +ДЗ-КЗ-МСІ

11. Кількісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:

а) стаж роботи;

б) посада;

в) розмір його заробітної плати;

г) кількість років проживання в даному селі;

12. Якісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:

а) посада;

б) розмір його заробітної плати;

в) кількість років проживання в даному селі;

г) стаж роботи;

13. Розрахунок сукупної заробітної плати за період паювання майна:

а) складається із множення всіх індивідуальних заробітних плат працівників;

б) складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників за рік;

в) складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників;

г) складається із суми всіх працівників;

14. Розрахунок пайової ставки при паюванні майна:

а) фонд паювання майна поділити на сукупну заробітну плату;

б) фонд паювання майна поділити на кількість працівників;

в) фонд паювання майна поділити на індивідуальну заробітну плату;

г) фонд паювання майна поділити на грошову оцінку одного гектара;

15. Розрахунок індивідуального майнового паю:

а) заробітна плата всіх робітників помножити на пайову ставку;

б) індивідуальну заробітну плату (за роки взяті для паювання) помножити на пайову ставку;

в) кількість робітників помножити на пайову ставку;

г) кількість років взятих для розрахунку помножити на пайову ставку;

16. Для кожного працівника конкретного підприємства розмір майнового паю:

а) різний;

б) залежить від посади;

в) залежить від кількості членів сім'ї;

г) однаковий;

17 Розмір майнового паю залежить від:

а) кількості членів родини;

б) заробітної плати;

в) стажу роботи і заробітної плати;

г) стажу роботи;

18. Розрахунок грошової оцінки землі (Рдд - рентний дохід диференціальний; Рда - рентний дохід абсолютний; Пк - період капіталізації рентного доходу; Ц- ціна 1 ц зерна):

а) Гоз = (Рдд - Рда) * Пк : Ц;

б) Гоз = (Рдд + Рда) * Пк * Ц;

в) Гоз = (Рдд * Рда) + Пк + Ц;

г) Гоз = (Рдд : Рда) * Пк * Ц;

19. Розрахунок вартості земельного паю:

а) Взп = Грошова оцінка землі + Кількість працівників;

б) Взп = Грошова оцінка землі * Кількість працівників;

в) Взп = Грошова оцінка землі - Кількість працівників;

г) Взп = Грошова оцінка землі: Кількість працівників;

20. Розрахунок розміру земельного паю:

а) вартість земельного паю помножити на грошову оцінку 1 га;

б) вартість земельного паю розділити на грошову оцінку 1 га;

в) грошову оцінку землі поділите на кількість працівників;

г) грошову оцінку землі помножити на кількість працівників;

21. Для кожного працівника конкретного підприємства розмір земельного паю:

а) різний;

б) залежить від стажу роботи і заробітної плати;

в) залежить від кількості членів родини;

г) однаковий;

22. Одиниці виміру земельного паю:

а) фізичні гектари;

б) метри;

в) умовні кадастрові гектари;

г) кілометри;

23. При паюванні землі дотримуються принципу:

а) членства працівників;

б) рівності розмірів земельних паїв;

в) соціального захисту працівників;

г) не рівності розмірів земельних паїв;

24. Планування річної потреби в тракторах і сільськогосподарських машинах (О - Обсяг робіт; Д - кількість днів роботи; Нв - норма виробітку; Кз - коефіцієнт змінності; Кг - коефіцієнт технічної готовності):

а) Кт = О/ Д+Нв+Кз+Кг;

б) Кт = О/Д*Нв*Кз*Кг;

в) Кт = О/ Д-Нв+Кз-Кг;

г) Кт = О/ Д-Нв-Кз-Кг;

25. Планування обсягу вантажоперевезень по кожній марці автомобілів (Ва - вантажопідйомність автомобіля; Па - річний пробіг; Кв - коефіцієнт використання вантажопідйомності; Кп - коефіцієнт використання пробігу:

а) Ов = Ва / Па * Кв * Кп:

б) Ов = Ва + Па + Кв+Кп;

в) Ов = Ва * Па / Кв * Кп;

г) Ов = Ва * Па * Кв * Кп;

26. Системи утримання великої рогатої худоби:

а) на глибокій незмінній підстилці;

б) прив'язна і безприв'язна;

в) безприв'язно-боксова;

г) стійлова та стійлово-пасовищна;

27. Способи утримання великої рогатої худоби:

а) стійловий та стійлово-пасовищний;

б) прив'язний і безприв'язний;

в) на глибокій незмінній підстилці;

г) безприв'язно-боксовий;

28. Спосіб утримання ремонтних телиць до 3 місяців:

а) в індивідуальних клітках;

б) на пасовищі;

в) в групових станках;

г) в стійлах;

29. Спосіб утримання ремонтних телиць від 3 до 9 місяців:

а) на пасовищі;

б) в індивідуальних клітках;

в) в стійлах;

г) в групових станках;

30. Норма витрат кормів на 1 ц молока:

а) 8 - 9 ц кормових одиниць;

б) 4 - 5 ц кормових одиниць;

в) 0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;

г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;

31. Розрахунок валового приросту статево-вікової групи тварин:

а) середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;

б) середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;

в) середньодобовий приріст помножити на кількість кормо-днів;

г) середньодобовий приріст помножити на 365 днів;

32. Розрахунок кількості кормо-днів:

а) середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;

б) середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;

в) норму витрат кормів на 1 голову помножити на середньорічне поголів'я;

г) середньодобовий приріст помножити на 365 днів;

33. Норма витрат кормів на 1 ц приросту великої рогатої худоби:

а) 1,1- 1,3 ц кормових одиниць;

б) 4 - 5 ц кормових одиниць;

в) 0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;

г) 18 - 19 ц кормових одиниць;

34. Планування сухостійного періоду у корів:

а) період від запліднення до отелення;

б) період від запліднення до 7 місяців тільності;

в) період від 7 місяців тільності до отелення;

г) період від отелення до запліднення;

35. Планування сервіс періоду у корів:

а) період від запліднення до отелення;

б) період від запліднення до 7 місяців тільності;

в) період від 7 місяців тільності до отелення;

г) період від отелення до запліднення;

36. Планування періоду тільності у корів:

а) 4 місяці;

б) 9 місяців;

в) 7 місяців;

г) 12 місяців;

37. Планування періоду лактації у корів:

а) 9 місяці;

б) 10 місяців;

в) 7 місяців;

г) 12 місяців;

38. Норма витрат кормів на 1 ц приросту свиней:

а) 8- 9 ц кормових одиниць;

б) 4 - 5 ц кормових одиниць;

в) 6 - 7 ц кормових одиниць;

г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;

39. Планування періоду супоросності у свиней:

а) 4 місяці;

б) 9 місяців;

в) 5 місяців;

г) 12 місяців;

40. Планування опоросів у свиноматок за рік:

а) 4 опороси;

б) 1 опорос;

в) 2 опороси;

г) 3 опороси;

41. Планування середньої тривалості використання основних свиноматок:

а) 5 - 6 років;

б) 3 - 4 роки;

в) 1 - 2 роки;

г) 4 - 5 років;

42. Способи утримання овець:

а) прив'язний, безприв'язний;

б) стійловий, стійлово-пасовищний;

в) в групових станках;

г) пасовищний, пасовищно-стійловий;

43. Планування періоду суягності вівцематок:

а) 9 місяців;

б) 3 місяці;

в) 5 місяців;

г) 4 місяця;

44. Планування виходу приплоду на 100 вівцематок:

а) 90-95 голів;

б) 180-200 голів;

в) 120-140 голів;

г) 60-80 голів;

45. Батьківське стадо у птахівництві використовується для виробництва:

а) харчового яйця;

б) дієтичного яйця;

в) технічного яйця;

г) інкубаційного яйця;

46. Промислове стадо у птахівництві використовується для виробництва:

а) технічного яйця;

б) харчового яйця;

в) інкубаційного яйця;

г) екологічного яйця;

47. Планування отримання яєць від однієї курки-несучки за рік:

а) 350-365 яєць;

б) 250-270 яєць;

в) 140-150 яєць;

г) 410-420 яєць;

48. Планування першої яйцекладки курей:

а) в 2-3 місяці;

б) в 4,5-5 місяців;

в) в 8-9 місяців;

г) в 6-7 місяців;

49. Планування інкубації курячих яєць:

а) 27 діб;

б) 30 діб;

в) 35 діб;

г) 21 доба;

50. Планування інкубації гусячих яєць:

а) 30 діб;

б)21 доба;

в) 28 діб;

г) 25 діб;

51. Планування інкубації індичиних яєць:

а) 32 доби;

б) 28 діб;

в) 30 діб;

г) 21 доба;

52. Планування інкубації качиних ЯЄІІЬ:

а) 21 доба;

б) 30 діб;

в) 28 діб;

г) 24 доби;

53. Планування маси добового курча:

а) 80-90% від маси яйця;

б) 60-70% від маси яйця;

в) 110-120% від маси яйця;

г) 30-40% від маси яйця;

54. Розрахунок кількості нормо-змін в технологічній карті:

а) фізичний обсяг робіт поділити на кількість робітників;

б) фізичний обсяг робіт поділити на змінну норму виробітку агрегату;

в) фізичний обсяг робіт поділити на затрати праці;

г) фізичний обсяг робіт поділити на кількість агрегатів;

55. Переведення фізичного обсягу робіт, який виконується тракторами в умовні гектари у технологічній карті:

а) фізичний обсяг робіт помножити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні;

б) кількість нормо-змін помножити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні і на тривалість зміни в годинах;

в) фізичний обсяг робіт поділити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні;

г) кількість нормо-змін помножити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні;

56. Потреба в кормах планується на два періоди:

а) на календарний і майбутній рік;

б) від урожаю планового року до урожаю майбутнього року;

в) на господарський і майбутній рік;

г) на календарний, господарський рік і від початку року до врожаю;

57. При плануванні собівартості 1 голови приплоду в молочному скотарстві вона оцінюється як:

а) собівартість 60 кормових одиниць утримання корови;

б) собівартість ЗО кормо-днів утримання корови;

в) собівартість 30 кормових одиниць утримання корови;

г) собівартість 60 кормо-днів утримання корови;

58. При плануванні собівартості 1 ц молока необхідно:

а) всього витрат на виробництво молока поділити на кількість отриманого молока;

б) всього витрат на виробництво молока мінус вартість гною мінус витрати на приплід поділити на кількість отриманого молока;

в) всього витрат на виробництво молока мінус витрати на утримання приплоду поділити на кількість отриманого молока;

г) всього витрат на виробництво молока мінус витрати на прибирання гною поділити на кількість отриманого молока;

59. При плануванні собівартості 1 коне-дня необхідно:

а) всього витрат на утримання коней поділити на кількість коне-днів;

б) всього витрат на утримання коней мінус вартість гною мінус витрати на приплід поділити на кількість коне-днів;

в) всього витрат на утримання коней мінус витрати на утримання приплоду поділити на кількість коне-днів;

г) всього витрат на утримання коней мінус витрати на прибирання гною поділити на кількість коне-днів;

60. При плануванні кількості автомобіле-днів в роботі необхідно:

а) середньорічну кількість автомобілів помножити на кількість робочих днів у році;

б) середньорічну кількість автомобілів помножити на 365 днів;

в) середньорічну кількість автомобілів мінус кількість святкових і вихідних днів у році;

г) середньорічну кількість автомобілів помножити на середньорічну кількість водіїв;

61. При плануванні собівартості 1 ц зерна необхідно:

а) всього витрат на виробництво зерна поділити на кількість отриманого зерна;

б) всього витрат на виробництво зерна мінус витрати на солому поділити на кількість повноцінного зерна;

в) всього витрат на виробництво зерна мінус витрати на солому поділити на кількість зерновідходів;

г) всього витрат на виробництво зерна мінус витрати на зерновідходи поділити на кількість повноцінного зерна;

62. При плануванні собівартості 1 т-км необхідно:

а) всього витрат на утримання автопарку поділити на загальний пробіг автомобілів;

б) всього витрат на утримання автопарку мінус витрати на перевезення робітників підприємства поділити на обсяг вантажоперевезень;

в) всього витрат на утримання автопарку поділити на кількість автомобіле-днів у роботі;

г) всього витрат на утримання автопарку мінус витрати на автомобіле-дні у роботі поділити на обсяг вантажоперевезень;

63. При плануванні собівартості 1 кВт-год. електроенергії необхідно:

а) всього витрат на утримання електромережі поділити на кількість необхідної електроенергії;

б) всього витрат на утримання електромережі додати вартість електроенергії за рік за державною ціною;

в) всього витрат на утримання електромережі додати вартість електроенергії за рік за державною ціною поділити на кількість необхідної електроенергії;

г) всього витрат на утримання електромережі поділити на вартість електроенергії за рік за державною ціною;

64. Вид діяльності органів управління підприємства по передбаченню майбутнього стану його економіки:

а) господарська діяльність;

б) екологічна діяльність;

в) соціальна діяльність;

г) планувальна діяльність;

65. Складання планів, тобто прийняття рішень їх досягнення:

а) процес дослідження;

б) процес планування;

в) процес відтворення;

г) процес контролю;

про майбутні цілі підприємства і способи

66. Результат планової діяльності:

а) звіт;

б) баланс;

в) план;

г) завдання;

67. Системи планування, які діють в повністю визначеному середовищі і не мають обмежень в інформації:

а) інактивні;

б) детерміновані;

в) преактивні;

г) ймовірнісні;

68. Системи планування, які не дають повної передбачуваності результатів:

а) детерміновані;

б) преактивні;

в) ймовірнісні;

г) інтерактивні;

69. Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані в теперішній час:

а) реактивне;

б) преактивне;

в) інтерактивне;

г) інактивне;

70. Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані на найкращі ідеї минулого, сьогодення та майбутнього:

а) інактивне;

б) інтерактивне;

в) преактивне;

г) реактивне;

71. Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані в минуле:

а) преактивне;

б) реактивне;

в) інтерактивне;

г) інактивне;

72. Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані в майбутнє:

а) преактивне;

б) інактивне;

в) реактивне;

г) інтерактивне;

73. Принцип планування, який передбачає взаємозв'язок між підрозділами на основі координації та інтеграції планової діяльності:

а) єдності;

б) точності;

в) гнучкості;

г) участі;

74. Пшнішп планування, який передбачає взаємопогодження довго середньо - та короткотермінового планування:

а) пріоритетності;

б) безперервності;

в) участі;

г) єдності;

75. Принцип планування, при якому плани необхідно розробляти з врахуванням можливостей внесення змін:

а) безперервності;

б) точності;

в) гнучкості;

г) участі;

76. Принцип планування, який передбачає врахування при складанні планів певного ступеня точності розрахунків і передбачень:

а) участі;

б) точності;

в) єдності;

г) гнучкості;

77. Принцип планування, який означає, що кожний працівник підприємства стає учасником планувальної діяльності незалежно від посади і функцій:

а) пріоритетності;

б) участі;

в) єдності;

г) точності;

78. Принцип планування, який передбачає ранжування об'єктів планування за їх важливістю для підприємства:

а) єдності;

б) участі;

в) безперервності;

г) пріоритетності;

79. Метод планування, який полягає в складанні планів на базі наявних внутрішніх ресурсів підприємства - трудових, матеріальних, технічних:

а) цільовий;

б) нормативний;

в) ресурсний;

г) екстраполяційний;

80. Метод планування, при якому планування діяльності підприємства зводиться до вибору мети та заходів її реалізації:

а) інтерполяційний;

б) ресурсний;

в) екстраполяційний;

г) цільовий;

81. Метод планування, який базується на визначенні динаміки показників у минулому, вважаючи, що темпи і пропорції, досягнуті на момент розробки плану, будуть збережені і в майбутньому:

а) цільовий;

б) інтерполяційний;

в) екстраполяційний;

г) ресурсний;

82. Метод планування, який передбачає зворотній рух від визначеної мети та відповідного кінцевого значення планових показників:

а) екстраполяційний;

б) статистичний;

в) цільовий;

г) інтерполяційний;

83. Метод планування, при якому планові показники розраховуються з використанням прогресивних норм витрачання ресурсів підприємства:

а) ресурсний;

б) нормативний;

в) цільовий;

г) статистичний;

84. Метод планування, який передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки та середніх величин при встановленні планових показників:

а) нормативний;

б) ресурсний;

в) цільовий;

г) статистичний;

85. План, який відображає основну мету розвитку підприємства і носить концептуальний характер:

а) оперативний план;

б) стратегічний план;

в) тактичний план;

г) річний план;

86. План, який передбачає конкретні способи використання ресурсів підприємства, необхідних для досягнення довготермінових цілей:

планування стратегія паювання майно

а) тактичний план;

б) річний план;

в) оперативний план;

г) стратегічний план;

87. План, який передбачає здійснення завдань в календарному році:

а) стратегічний план;

б) річний план;

в) оперативний план;

г) тактичний план;

88. План, який передбачає здійснення окремих операцій в короткі терміни (день, тиждень, місяць):

а) стратегічний план;

б) оперативний план;

в) річний план;

г) тактичний план;

89. Мета, для якої підприємство існує і яка повинна бути виконана у плановому періоді:

а) стратегія;

б) тактика;

в) бачення;

г) місія;

90. Стратегічний план - це місія, задачі підприємства і...:

а) виробнича, фінансова та маркетингова стратегії;

б) загальна, маркетингова та функціональні стратегії;

в) конкурентна, загальна та фінансова стратегії;

г) загальна, конкурентна та функціональні стратегії;

91. План, в якому викладено суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації:

а) стратегічний план;

б) річний план;

в) бізнес-план;

г) оперативний план;

92. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти узагальнено ключові положення:

а) виробничий план;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) резюме;

93. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти поточну ситуацію і тенденції розвитку галузі, опис продукції (послуг):

а) виробничий план;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) галузь, підприємство та його продукція;

94. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти загальну характеристику ринку продукту, цільовий ринок, покупці, конкуренти:

а) маркетинговий план;

б) оцінка ризиків;

в) дослідження ринку;

г) фінансовий план;

95. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти політику ціноутворення, торгову політику, рекламу:

а) маркетинговий план;

б) оцінка ризиків;

в) дослідження ринку;

г) фінансовий план; 

96. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти технологічний процес, машини і обладнання, сировина і матеріали:

а) галузь, підприємство та його продукція;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) виробничий план;

97. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти форму організації бізнесу, потребу в персоналі, керівний склад підприємства, консультанти і радники:

а) галузь, підприємство та його продукція;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) виробничий план;

98. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти типи можливих ризиків, способи реагування на загрози для бізнесу:

а) маркетинговий план;

б) оцінка ризиків;

в) дослідження ринку;

г) фінансовий план;

99. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти план доходів і витрат, план руху грошових коштів, плановий баланс:

а) виробничий план;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) фінансовий план;

100. Визначення в бізнес-плані мінімально допустимого рівня виробництва, за якого проект залишається беззбитковим, тобто не дає ні прибутку ні збитку:

а) маржинальний дохід;

б) запас фінансової міцності;

в) фінансова стійкість;

г) точка беззбитковості;

 

© 8ref.com - українські реферати