На головну    

 Вивчення теоретичних основ організації праці ремонтних служб на підприємстві - Менеджмент

ВСТУП

В умовах сучасного виробництва, що характеризується високим рівнем механізації та автоматизації, продуктивність праці знаходиться в прямій залежності від працездатності основних средств.Однако, незважаючи на безперечні досягнення в промислово-розвинених країнах в області ремонтного виробництва, постановка та організація ремонту обладнання на українських підприємствах поки ще значно відстає від темпів розвитку основного виробництва. Свідченням цього служить той факт, що витрати на ремонт і обслуговування машинного парку по Україні досягли високих розмірів в багатьох галузях промисловості. Це обумовлено кількісним зростанням парку устаткування і підвищенням його конструктивної складності у зв'язку з механізацією і автоматизацією виробничих процесів.

В даний час більшість промислових підприємств України перебувають у пошуках шляхів, що дозволяють поліпшити організацію ремонтних служб і скоротити витрати на ремонт і технічне обслуговування основних засобів, а також підвищити ефективність їх використання.

Ефективним засобом вдосконалення організації праці ремонтних служб, в результаті якого очікується відповідне зниження витрат на проведення ремонтів і технічного обслуговування, є застосування принципів, методів та інструментів процесного підходу, який отримав широке поширення в економічно та промислово розвинених країнах світу.

переходу українських підприємств до процесно-орієнтованого підходу в управлінні. До числа українських підприємств, які перейшли до процесно-орієнтованого підходу в управлінні можна віднести ВАТ «Криворіжсталь», ВАТ «Турбоатом», ЗАТ «Харківський плитковий завод», ЗАТ «Південкабель».

Мета дипломної роботи - вивчення теоретичних основ організації праці ремонтних служб на підприємстві та розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення організації ремонтів і технічного обслуговування

Предметом дослідження є процесний підхід до організації ремонтного господарства, який дозволяє вдосконалити організацію праці ремонтних служб

Об'єктом дослідження виступає сукупність методів організації праці ремонтних служб на підприємстві

Результатом дослідження є розроблені заходи і методики, спрямовані на вдосконалення організації праці ремонтних служб

Базою дослідження є АТЗТ «Харківський коксовий завод»

Завдання дипломної роботи:

- Розкриття сутності організації праці ремонтних служб

з позицій процесного підходу

- Розгляд альтернативних методів вдосконалення

організації праці ремонтних служб

- Аналіз можливостей оптимізації процесів ремонту і

технічного обслуговування

- Оцінка необхідності вдосконалення організації праці ремонтних служб;

- Вибір напрямків вдосконалення праці ремонтних служб

- Визначення доцільності запропонованих заходів

Розкриття змісту здійснюється за трьома розділами дипломної роботи.

У першому розділі висвітлені теоретичні основи організації праці ремонтних служб, а також розглянуті можливі варіанти її вдосконалення.

У другому розділі проведено дослідження господарської діяльності з вивченням стану ремонтного виробництва, метою якого було полученіяе необхідних даних про можливість і необхідність вдосконалення праці ремонтних служб.

Третій розділ містить запропоновані організаційне та технологічне заходи, оцінка яких проводиться з урахуванням їх впливу на охорону праці та техніку безпеки, можливих ризиків та інфляції.

При написанні даної дипломної роботи були використані наукові праці зарубіжних і вітчизняних фахівців в області процесного підходу, аналізу господарської діяльності, організації ремонту і технічного обслуговування, технології углекоксового виробництва, а також інформація різних сайтів, отримана в мережі Інтернет.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ РЕМОНТНИХ СЛУЖБ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Сутність, призначення та особливості організації праці персоналу ремонтних служб в сучасних умовах

Загострення конкурентної боротьби між підприємствами зумовило появу нового підходу, званого Підхід з позицій процесу, відповідно до якого організація визначається як сукупність процесів, що становлять бізнес-процес.

Відповідно до стандарту ISO 9000, підхід з позицій процесу передбачає більш ефективне досягнення результатів при управлінні діяльністю та відповідними ресурсами у вигляді процесу, під яким розуміється сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих видів діяльності, які перетворюють вхід в вихід. Сукупність процесів, згрупованих за схожими функціями, результату діяльності або доданої цінності, утворюють бізнес-процес, на виході якого виходить загальний результат.

Відповідно до процесним підходом, процеси ремонту і технічного обслуговування є складовим бізнес-процесу «Виробництво» і відносяться до числа допоміжних процесів, які, виходячи з умов сучасного виробництва, повинні відповідати таким вимогам: попереджати можливі порушення нормального та безперебійного ходу основного виробництва, носити профілактичний характер; забезпечувати гнучкість, наступність і мінімальну перебудову при переході в основному виробництві з одного продукції на іншу; сприяти випуску високоякісної продукції з найменшими витратами; сприяти впровадженню технологічної та організаційної регламентації допоміжних процесів.

В основі організації процесів технічного обслуговування і ремонту лежить система технічного обслуговування і ремонту, елементами якої є: ремонтно-обслуговуюча база, кадри, запасні частини і ремонтні матеріали, нормативно-технічна документація (ГОСТи, ОСТи, методичні вказівки та положення, каталоги, інструкції та т. д.).

Елементи процесів ремонту і технічного обслуговування в сукупності і взаємодії утворюють систему технічного обслуговування та ремонту.

Система технічного обслуговування та ремонту - сукупність взаємопов'язаних засобів, документації технічного обслуговування і ремонту і виконавців (ремонтна служба підприємства), необхідних для підтримки якості (працездатності) основних засобів. Її складові частини: ремонтно-обслуговуюча база, кадри, запасні частини і ремонтні матеріали, нормативно-технічна документація (ГОСТи, ОСТи, методичні вказівки та положення, каталоги, інструкції тощо). Мета функціонування системи - забезпечення необхідного рівня надійності вироби в заданих умовах експлуатації при мінімальних питомих витратах на технічне обслуговування та ремонт.

Основними принципами функціонування системи є:

- Запобігливість, що полягає в тому, що після відпрацювання (наробітку) кожним виробом (машиною, обладнанням) встановленого періоду часу (ресурсу) воно, незалежно від його технічного стану та фізичного зносу, піддається певним видам дії (обслуговування);

- Плановість, що передбачає здійснення обслуговування за спеціально розробленим графіком із заданими обсягами робіт в призначені терміни.

Управління системою технічного обслуговування і ремонту (планування, управління, зв'язок, організація) здійснюється на підприємствах службою головного механіка у взаємодії з цеховими, іншими службами та відділами підприємства.

Основою організації процесів технічного обслуговування і ремонту основних засобів є відповідні положення та інші нормативні документи, розроблені з урахуванням галузевих та інших особливостей їх експлуатації, обслуговування і ремонту - експлуатаційна і ремонтна документація заводів-виготовлювачів цієї техніки; ремонтно-обслуговуюча база, яка задовольняє потребам технічного обслуговування і ремонту, необхідна чисельність і склад кваліфікованих працівників, організація контролю якості робіт, планування та обліку; забезпеченість запасними частинами і ремонтними матеріалами.

За концентрації виконуваних робіт технічне обслуговування може бути організовано по централізованій, децентралізованій або змішаною системою.

Централізована система - це метод виконання технічного обслуговування основних засобів персоналом і засобами спеціалізованого підприємства або власними підрозділами.

Децентралізована система присутня на підприємствах з крупносерійним і масовим виробництвом продукції, коли в цехах перебуває значна кількість обладнання. Ремонтні роботи, включаючи і виготовлення частини змінних деталей, здійснюються засобами і силами цехових ремонтних служб.

Змішана система характеризується тим, що ремонтні роботи виконуються не тільки цехової ремонтної службою, але і службами головного підприємства. Не виключається також організація технічного обслуговування обладнання в одних цехах з централізованого методу, в інших - за децентралізованим.

Щодо організації виконання методи технічного обслуговування поділяються: на здійснювані експлуатаційним персоналом, що працює на даному обладнанні або машині, при використанні їх за призначенням (оператором, машиністом, шофером) і спеціалізованим - бригадою або ланкою ремонтних робітників; експлуатуючої і спеціалізованою організацією; підприємством-виробником устаткування.

Розрізняють також такі види (методи) організації ремонту: знеособлений, необезліченний, тупиковий, агрегатно-знеособлений, послідовно-агрегатний, потоковий, потоково-вузловий, за технічним станом.

При знеособленому методі не зберігається приналежність відновлюваних складових частин до певного примірнику ремонтованої техніки.

При необезліченном методі зберігається приналежність відновлюваних складових частин до певного примірнику техніки (його іноді називають індивідуальним методом).

Суть тупикового методу полягає в тому, що окремі складальні одиниці можуть ремонтуватися на спеціальних виробничих ділянках.

При агрегатно-знеособленому методі організації ремонту несправні агрегати замінюються новими або заздалегідь відремонтованими.

При послідовно-агрегатному методі конструктивно відокремлені складальні одиниці ремонтуються послідовно на одній одиниці обладнання під час перерв (в неробочий час, без зупинки виробництва).

Потоковим методом організації ремонту називають такий метод, при якому ремонт виконують на робочих місцях з певними технологічною послідовністю і ритмом.

Поточно-вузловим методом називають поєднання поточного і агрегатного методів.

Метод організації ремонту за технічним станом увазі здійснення контролю технічного стану з періодичністю і в обсязі, встановленими в технічних умовах, експлуатаційної та ремонтної документації. При цьому обсяг і момент необхідності ремонту визначається технічним станом об'єкта основних засобів.

Постійна технічна готовність і висока працездатність обладнання підприємств забезпечується єдиною системою планово-попереджувального ремонту, що базується на нормативах, основними з яких є: структура ремонтного циклу і міжремонтних періодів, їх тривалість, періодичність технічних обслуговувань і ремонтів, умовні одиниці ремонтної складності і категорії складності ремонту, нормативи трудовитрат і простою обладнання при виконанні різних видів технічних обслуговувань і ремонтів.

Ремонтним циклом називають найменший повторюваний інтервал часу або напрацювання вироби, протягом яких виконуються в певній послідовності відповідно до вимог нормативно-технічної документації всі види ремонту.

Перелік і послідовність виконання в ремонтному циклі видів технічного обслуговування та ремонтів являє собою структуру ремонтного циклу, яка залежить від технологічного призначення об'єкта основних засобів, його складності та умов експлуатації.

Справний стан і працездатність основних засобів протягом усього періоду їх експлуатації забезпечується технічним впливом, поділяються на технічне обслуговування та ремонти.

Технічне обслуговування - це комплекс операцій чи операція з підтримки працездатності або справності виробу при використанні за призначенням, очікуванні, зберіганні та транспортуванні.

Розрізняють такі види технічного обслуговування: періодичне, регламентоване, сезонне.

Періодичне технічне обслуговування виконується через встановлені в експлуатаційній документації значення напрацювання або інтервали часу.

Регламентоване технічне обслуговування передбачається в нормативно-технічної та експлуатаційної документації і виконується з періодичністю і в обсязі, встановленими в ній, незалежно від технічного стану в момент його початку.

Сезонне технічне обслуговування здійснюється для підготовки виробу до використання в осінньо-зимових та весняно-літніх умовах.

Технічне обслуговування може бути плановим, якщо постановка на нього виробів здійснюється відповідно до вимог нормативно-технічної документації або експлуатаційної документації, а позаплановим - без попереднього призначення за технічним станом.

Ремонт - це комплекс операцій з відновлення справності або працездатності і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин. Його виробляють, якщо подальша експлуатація машин і устаткування неможлива через зношеність (за технічним станом), поломки або не чекаючи виходу з ладу (планово-попереджувальний).

У відповідності з характером виконуваних робіт і ступенем відновлення ресурсу, розрізняють такі види ремонту: капітальний, середній, поточний.

Капітальний ремонт виконується для відновлення справності та повного або близького до повного колишнього ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких його частин, включаючи і базові.

Середній ремонт провадиться для відновлення несправності і часткового ресурсу виробів із заміною або ремонтом складових частин обмеженої номенклатури і контролем їх технічного стану, виконуваним в повному обсязі, встановленому в нормативно-технічної документації.

Поточний ремонт здійснюється для відновлення або забезпечення працездатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих частин виробу (усуненні несправностей).

Періодичність технічного обслуговування (ремонту) - це інтервал часу або напрацювання між даним видом технічного обслуговування (ремонту) і наступним з таким же видом або іншим більшої складності.

Під категорією ремонтної складності розуміється ступінь складності ремонту агрегату (одиниці виробу), яка залежить від його технічних і конструктивних особливостей, розмірів оброблюваних деталей, точності їх виготовлення і особливості ремонту.

Таким чином, для приведення обсягу ремонтних робіт різних об'єктів основних засобів, їх вузлів і агрегатів до порівнянним величинам користуються умовною одиницею ремонтної складності. Ставлення трудомісткості ремонту кожного типу і марки обладнання, вузла, агрегату до умовно прийнятої одиниці ремонтосложності дозволяє встановити кількість одиниць, що характеризують категорію (групу) складності ремонту, тобто коефіцієнти приведення по трудомісткості до умовної одиниці ремонтної складності. За допомогою одиниці ремонтної складності і коефіцієнтів приведення висловлюють сумарну трудомісткість ремонтних робіт в масштабі цеху, дільниці та підприємства в цілому.

Таким чином, підхід з позицій процесу дозволяє розглядати організацію роботи ремонту ремонтної служби як систему (вхід-перетворення-вихід), завдяки чому забезпечується чітка визначеність і прозорість усіх операцій, а також має на увазі постійне вдосконалення існуючих методів та інструментів організації процесів ремонту та технічного обслуговування.

1.2 Система управління якістю ремонтних робіт на підприємстві

Для управління якістю процесів ремонту і технічного обслуговування на підприємствах впроваджується комплексна система управління якістю, виражена в єдності технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів.

До технічних заходів належать удосконалення технологічної підготовки, а також ремонтного виробництва, усіх видів контролю якості проведених робіт з ремонту та відновлення основних засобів, притримування стандартів [52,57].

Економічні заходи повинні бути спрямовані, в першу чергу, на оцінку економічної ефективності методів підвищення якості ремонту та технічного обслуговування, використання різних прогресивних форм оплати праці, розвиток творчої активності виробничих робітників, вдосконалення форм організації праці на дільницях.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати