На головну    

 Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення на ПОП на прикладі ресторану "Бістро Пронто" - Економіка

Курсова робота

Тема:

"Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення на ПОП на прикладі ресторану" Бістро Пронто ""

Введення

Узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. Рентабельність означає прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхом зіставлення валового доходу або прибутку з витратами або використовуваними ресурсами.

На основі аналізу середніх рівнів рентабельності можна визначити, які види продукції і які господарські підрозділи забезпечують велику прибутковість. Це стає особливо важливим в сучасних, ринкових умовах, де фінансова стійкість підприємства залежить від спеціалізації і концентрації виробництва.

В даний час в умовах кризи спостерігається тенденція до значного зниження рівня рентабельності виробництва, що означає збитковість багатьох господарств. Тому мене, як майбутнього фахівця, цікавить у чому полягає сутність рентабельності, як вона розраховується і які шляхи її підвищення. Це коло питань я і хотів би розглянути в даній темі курсової роботи.

1. Економічний зміст рентабельності підприємства

1.1 Поняття рентабельності

Підсумки роботи компанії у зовнішній торгівлі підлягають оцінці за будь-який звітний період. У зв'язку з цим за даними обліку та звітності обчислюється система різних кількісних і якісних показників, покликана дати всебічну оцінку діяльності компанії. Показники ефективності дають орієнтовну оцінку вигідності експортних та імпортних операцій. Насамперед розглянемо, що являє собою рентабельність.

Одне з його визначень звучить так: рентабельність (від нім. Rentabel - прибутковий, прибутковий), показник економічної ефективності виробництва на підприємствах. Комплексно відображає використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів. Рентабельним вважається підприємство, яке приносить прибуток.

Можна навести ще одне поняття рентабельності: рентабельність - показник, що є відношенням прибутку до суми витрат на виробництво, грошовим вкладенням в організацію комерційних операцій або сумі майна фірми використовуваного для організації своєї діяльності.

Поділяють рентабельність як загальну - процентне відношення балансового (загальною) прибутку до середньорічної сумарної вартості виробничих основних фондів і нормованих оборотних коштів; і рентабельність розрахункову - відношення розрахункового прибутку до середньорічної вартості тих виробничих фондів, з яких справляється плата за фонди. Застосовується також показник рівня рентабельності до поточних витрат - відношення прибутку до собівартості товарної або реалізованої продукції.

Кожне підприємство самостійно здійснює свою виробничу і господарську діяльність на принципах самоокупності та прибутковості. Підприємство має певні витрати з виготовлення продукції та її реалізації. Ці витрати представляють витрати виробництва даного підприємства (собівартість), або індивідуальні витрати. Однак витрати окремого продукту по підприємствах можуть відхилятися від середніх витрат по галузі, які приймаються за суспільно необхідні витрати або вартість, грошове вираження яких становить ціну продукту. Наявність індивідуальних витрат, породжує відокремлення іншій частині вартості продукції - прибуток, а отже, і відносного її виміру - рентабельності.

Однак абсолютна величина прибутку не дає уявлення про рівень і зміну ефективності виробництва або торгівлі. Сума прибутку може збільшуватися, а ефективність виробництва може залишатися на колишньому рівні або навіть знизитися. Це відбувається в тому випадку, якщо приріст прибутку отриманий за рахунок екстенсивних (кількісних) факторів виробництва - збільшення чисельності працівників, зростання парку устаткування і т.д. Якщо ж при зростанні чисельності працівників їх продуктивність залишилася колишньою або знизилася, то ефективність виробництва відповідно не змінюється або навіть знижується. Основними відмітними ознаками рентабельності в системі торговельних і виробничих відносин є наступні:

1) відношення прибутку до витрат виробництва, що характеризують рівень прибутковості поточних витрат (на придбання сировини, матеріалів, палива, на амортизацію засобів праці, витрати з управління та обслуговування виробництва і заробітну плату працівників);

2) відношення прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів, що характеризують відносний розмір зростання авансованих витрат і дає оцінку економічної ефективності виробничих фондів.

Реальний зміст мають ознаки рентабельності, які характеризують ефективність витрат по прибутку, отриманої після реалізації.

Розподільна функція рентабельності конкретно виявляється в тому, що її величина є одним з основних критеріїв для розподілу частини додаткового продукту - прибутку.

 1.2 Види рентабельності

Рівень рентабельності соціалістичних об'єднань, підприємств і галузей виробництва визначається не законом середньої норми прибутку, а встановлюється державою в плановому порядку з урахуванням рівня цін і собівартості продукції, потреб у грошових коштах для розвитку виробництва, економічного стимулювання працівників підприємств, об'єднань.

В умовах соціалізму рентабельність одних підприємств, об'єднань і галузей господарства підвищується не в збиток іншим підприємствам, об'єднанням і галузям. Темпи розвитку галузей виробництва в СРСР на відміну від капіталістичних країн визначаються не рівнем їх рентабельності, а державним планом економічного і соціального розвитку.

Рентабельність соціалістичного виробництва характеризується системою показників. Народнохозяйственная рентабельність визначається як відношення всієї суми грошових накопичень (прибутку та податку з обороту) до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів або до повної собівартості продукції. У 1984 р, рентабельність промисловості, обчислена як відношення всієї суми грошових накопичень до виробничих фондів, становила (у цінах відповідних років) 20,5%.

Госпрозрахункова рентабельність, використовувана при плануванні, оцінці господарської діяльності та економічне стимулювання об'єднань,

підприємств, визначається як відношення суми прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. У 1984 р вона становила по промисловості 12,1%, у тому числі: у машинобудуванні та металообробці - 12,2%, у чорній металургії - 10,7%, у нафтовидобувній - 19,2, у легкій - 23,2, в харчовій промисловості - 18,5%. Рентабельність промисловості, розрахована як відношення прибутку до повної собівартості продукції, в 1984 р становила 16,2%, у тому числі: харчової - 11,8, легкої промисловості - 12,3%. Рівень рентабельності галузей промисловості знаходиться в прямій залежності від рентабельності об'єднань, підприємств. Чим вище рентабельність об'єднань, підприємств, тим вище рівень рентабельності промисловості і всього народного господарства в цілому.

Загальна рентабельність об'єднань, підприємств визначається відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів і розраховується за формулою

де Р - рівень рентабельності,%;

П - прибуток;

-середньорічна вартість основних виробничих фондів;

- Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів.

Фактична загальна рентабельність визначається відношенням балансового прибутку до фактичної среднегодовой..стоімості виробничих основних фондів і нормованих оборотних коштів, не про кредитованих банком. Фактичні залишки нормованих оборотних коштів встановлюються виходячи з їх залишку по балансу за вирахуванням заборгованості постачальникам по акцептованим платіжним вимогам, термін оплати яких не настав, і постачальникам по які отфактурованного поставкам, а також зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів та резерву на відшкодування планових втрат і майбутніх витрат .

Рівень рентабельності залежить не тільки від суми прибутку, але. і від фондомісткості виробництва. На підприємствах, об'єднання важкої промисловості з високою фондоємністю виробництва рівень рентабельності по відношенню до виробничих фондів нижче, ніж в об'єднаннях, на підприємствах легкої і особливо харчової промисловості. Зі збільшенням суми прибутку і зменшенням вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів рентабельність підвищується, і навпаки.

Розрахункова рентабельність являє собою відношення балансового прибутку за вирахуванням плати за виробничі фонди, фіксованих платежів, відсотків за банківський кредит, прибутку цільового призначення (прибуток від реалізації товарів широкого вжитку, нових товарів побутової хімії тощо), а також прибутку, отриманого за причин, не залежних від діяльності об'єднання, підприємства, до середньорічної вартості основних виробничих фондів (за вирахуванням основних фондів, за якими '' надано пільги по платі) і нормованих оборотних коштів.

При аналізі роботи об'єднань, підприємств, особливо при плануванні до оцінки рентабельності м виробам, важливе значення має рентабельності визначається як відношення суми прибутку до повної собівартості реалізованої продукції. Розрахунок рентабельності окремих видів продукції здійснюється за формулою

де Р - рівень рентабельності,%;

О - оптова ціна підприємства на виріб;

С - повна собівартість виробу.

Показник рентабельності по виробах відображає ефективність витрат живої і матеріалізованої праці на виробництво продукції.

У машинобудуванні та інших обробних галузях промисловості рентабельність визначають як відношення прибутку до собівартості за вирахуванням

вартості використаної сировини, палива, енергії, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів. При цьому може бути використана формула

де- розрахунковий

норматив рентабельності до собівартості за вирахуванням матеріальних витрат;

- Виробничі фонди галузі (під галузі) промисловості;

- Норматив рентабельності до виробничих фондів;

З-М - собівартість товарної продукції за вирахуванням прямих матеріальних витрат.

Використання показника нормативної розрахункової рентабельності в

обробних галузях промисловості обумовлено високою питомою вагою в собівартості продукції цих галузей матеріальних витрат, значними їх коливаннями в собівартості окремих видів виробів і широкими можливостями технологічної заміни використовуваної сировини, матеріалів.

При визначенні нормативу розрахункової рентабельності до собівартості продукції за вирахуванням вартості використаних матеріальних витрат виключаються із собівартості продукції в калькуляційної розрізі тільки прямі статті витрат. Так, у машинобудуванні з собівартості продукції віднімаються статті витрат: Сировина і матеріали, «Куплені комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги кооперованих підприємств», «Паливо і енергія на технологічні цілі».

Основні шляхи зростання рентабельності виробництва - розвиток найбільш прогресивних галузей, раціональне розміщення об'єднань, підприємств, підвищення питомої ваги спеціалізованого виробництва, застосування сучасні методів організації виробництва і праці відповідно до вимог науково-технічного прогресу, прискорення впровадження та освоєння нової, більш прогресивної техніки, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, поліпшення її якості, посилення режиму економії у витрачанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і підвищення матеріальної зацікавленості працівників у результатах своєї праці.

1.3 Система показників рентабельності

Показники рентабельності характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.

Показники рентабельності є важливими характеристиками факторної середовища формування прибутку підприємств. Тому вони обов'язкові при проведенні порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи

1) показники рентабельності капіталу (активів),

2) показники рентабельності продукції;

3) показники, розраховані на основі потоків готівкових грошових коштів.

Перша група показників рентабельності формується як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, ід яких найбільш важливими є; всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + + довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал

Розбіжність рівнів і рентабельності за цими показниками характеризує ступінь використання підприємством фінансових важелів для підвищення прибутковості: довгострокових кредитів та інших позикових коштів, Дані показники специфічні тим, що відповідають інтересам все учасників бізнесу підприємства. Наприклад, адміністрацію рацію підприємства цікавить віддача (прибутковість) всіх активів (всього капіталу); потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал; власників і засновників - прибутковість акції і т.д.

Кожен з перерахованих показників легко моделюється по факторним залежностям.

Розглянемо наступну очевидну залежність:

Ця формула розкриває зв'язок між рентабельністю всіх активів, рентабельністю реалізації та оборотністю активів. Економічно зв'язок, полягає в тому, що формула прямо вказує шляхи підвищення рентабельності при низькій рентабельності продажів необхідно прагнути до прискорення обороту активів.

Розглянемо ще одну факторну модель рентабельності.

Як бачимо, рентабельність власного (акціонерного) капіталу залежить від зміни рівня рентабельності продукції, швидкості обороту сукупного капіталу та співвідношення власного і позикового капіталу. Вивчення подібних залежностей має велике значення для оцінки впливу різних чинників на показники рентабельності. З наведеної залежності. випливає, що за інших рівних умов віддача акціонерного капіталу підвищується при збільшенні частки позикових коштів у складі сукупного капіталу.

Друга група показників формується на основі розрахунку рівнів і рентабельності за показниками прибутку, відображаються у звітності підприємств.

Наприклад,

Дані показники характеризують прибутковість продукції базисного () і звітного () періодів. Наприклад, рентабельність продукції за прибутком від реалізації

;

;

або

;

;

,

де - прибуток від реалізації звітного і базисного періодів;

- Реалізація продукції (робіт, послуг) звітного і базисного періодів;

- Собівартість продукції (робіт, послуг) звітного і базисного періодів;

- Зміна рентабельності в звітному періоді в порівнянні з базисним періодом.

Вплив фактору зміни обсягу реалізації визначається розрахунком (за методом ланцюгових підстановок)

Відповідно вплив зміни собівартості складе

Сума факторних відхилень дає загальну зміну рентабельності у звітному періоді в порівнянні з базисним періодом;

Третя групам показників рентабельності формується аналогічно першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунок приймається чистий приплив грошових коштів.

ЧПДС - чистий приплив грошових коштів

Дані показники дають уявлення про ступінь можливості підприємства розплатитися з кредиторами, позичальниками і акціонерами грошовими коштами в зв'язку з використанням має місця грошового припливу. Концепція рентабельності обчислюється на основі припливу грошових коштів, широко застосовується в країнах з розвиненою ринковою економікою. Вона пріоритетна, тому, що операції з грошовими потоками, що забезпечують платоспроможність, є суттєвою ознакою стану підприємства.

2. Аналіз рентабельності підприємства

Показники рентабельності та ефективності використання майна характеризують прибутковість діяльності підприємства і розраховується як відношення отриманого прибутку до різних видів або статтями витрат.

Це найважливіша група показників, оскільки результати їх аналізу дозволять прийняти рішення вкладеннях власних коштів у той чи інший бізнес, характеризує доцільність діяльності компанії, є результуючої її ціною.

Рентабельність обороту (продажів), характеризує ефективність операційної (виробничо-господарської) діяльності підприємства. Вона покликана оцінити прибутковість виробництва в цілому, але також може бути використана для порівняння прибутковості окремих видів продукції. Розраховується як відношення операційного доходу до валової виручки. Середній рівень рентабельності продажів коливається залежно від галузі і тому не має якого-небудь нормативу. Даний показник важливий при порівнянні його з відповідними показниками однотипних підприємств, в динаміці або в порівнянні з плановими показниками.

Рентабельність власного капіталу - найбільш значимий показник в діяльності підприємства, що характеризує ефективність використання майна, що перебуває в його власності. На основі цього показника власник активів може вибрати місце їх вкладення. При розрахунку приймається до уваги не операційний дохід, а кінцева, чистий прибуток, яка буде чином розподілена між власниками (акціонерами) підприємства. Розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу.

Отже, для підвищення ефективності вкладенні можна діяти у двох основних напрямках:

- Збільшення чистого прибутку - збільшення обсягів збуту і рентабельності продажів.

- Зменшення власного капіталу - ефективне управління поточними активами і пасивами, зниження потреби в додатковому фінансуванні. У загальному випадку для оцінки доцільності вкладення коштів в той чи інший бізнес слід порівняти прогнозовану рентабельність власного капіталу з альтернативними можливостями розміщення вільних ресурсів (наприклад, депозит) з урахуванням фактора ризику.

Фінансовий важіль - співвідношення власних і позикових коштів у структурі чистих активів характеризує вплив кредитування на ефективність діяльності підприємства. Основний критерій оцінки ефективності фінансового важеля - ставка банківського кредиту. Якщо кредитна ставка нижче показника рентабельності чистих активів, то збільшення частки кредитів підвищить значення рентабельності власного капіталу, і навпаки. Значення фінансового важеля показує на скільки збільшиться / зменшиться значення рентабельності власного капіталу при збільшенні / зменшенні рентабельності чистих активів.

Тепер для отримання остаточної формули рентабельності власного капіталу необхідно ввести поправку, щоб в числители фігурувала чистий прибуток.

(Операційний дохід / Власний капітал)

(((ОД-I) * (I-Т)) / ОД) = Рентабельність власного капіталу,

де, ОД - операційний дохід;

I - сума відсотків по кредитах;

Т - ставка податку на прибуток

Це значення відрізняється від отриманого раніше, тому що тут не враховується деякі, так звані нерегулярні статті доходів і витрат зі звіту про прибутки і збитки.

Схема формування показники рентабельності власного капіталу

Основними чинниками, що формують приватні показники і через них впливають на рентабельність власного капіталу є:

Фактори операційної діяльності:

- Рентабельність продажів;

- Оборотність чистих активів.

Фактори фінансової діяльності:

- Фінансової важіль;

- Відсотки і податки.

Рентабельність активів показує прибуток, принесену усіма без винятку засобами підприємства, незалежно від їх виду або джерела формування. Розраховується як відношення чистого прибутку до загальної величини актину. Служить для оцінки ефективності бізнесу в цілому (а не тільки ефективності власного капіталу).

Коефіцієнт реінвестування прибутку - характеризує дивідендну політику фірми, показує частку чистого прибутку, що залишається на підприємстві, і, отже, службовець подальшому його розвитку. Розраховується як відношення нерозподіленого чистого прибутку (реінвестованого прибутку) до чистого прибутку підприємства.

Іноді, для порівняння реінвестованого прибутку з власним капіталом використовують іншу формулу цього показника:

Кг = Реінвестований прибуток / Власний капітал на початок періоду

Безпосередньо для акціонерів компанії будуть надавати інтерес наступні показники рентабельності підприємства:

Прибутковість акціонерного капіталу - обсяг розподіляється між акціонерами прибутку (дивідендів) припадає на 1 тенге акціонерного капіталу.

Чистий прибуток на акцію - величина чистого прибутку, отриманого підприємством, що припадає на одну акцію.

Дивіденд на акцію - прибуток розподіляється між акціонерами, яка припадає на одну акцію.

Фінансові показники підприємства взаємопов'язані і поліпшення одних з них може викликати погіршення інших, наприклад:

- Залучення позикового капіталу, збільшує рентабельність власного капіталу, але знижує фінансову стійкість компанії:

- Підвищення оборотності тягне за собою скорочення величини оборотних активів, і отже, погіршує ліквідність;

- Залучення довгострокового кредиту дозволяє відмовитися від короткострокового кредитування - ліквідність поліпшується за рахунок падіння довгострокової стійкості.

В цілому, як правило, більш висока рентабельність діяльності увазі великий ступінь ризику (низьку ліквідність і фінансову стійкість).

Резюме

«Бістро Пронто»

Адреса: МО, м Дмитров, у Фантан Лілія, ресторан ТОВ «Бістро Пронто».

Ресторан - підприємство з організації харчування і відпочинку споживача з наданням розширеного асортименту продукції.

Ресторан має 100 посадкових місць

Час роботи: понеділок-четверте, неділя - 12: 00-00: 00

п'ятниця, субота - 12: 00-02: 00

Телефон: 8-962-904-37-34

Ресторан «Бістро Пронто» зроблена в світлих і теплих тонах класичного стилю. Так само є стоянка для гостей ресторану. Зручне розташування «Бістро Пронто» в центрі міста. Є літня площадка, що дають величезний плюс. Ресторан надає послуги як: проведення весіль, днів народження, банкетів, корпоративів, поминок.

Середня вартість на одного відвідувача з чотирьох страв -720 рублів

Рентабельність ресторану - 14%

Розрахунок ризиків підприємства

 Найменування ризику

 Бали

 1. Інфляція 3

 2. Поломка устаткування 2

 3. Підвищення цін на комунальні послуги 3

 4. Підвищення податків 3

 5. Несплата послуг замовника 3

 6. Підвищення цін на сировину 5

 7. Підвищення цін на необхідне обладнання 5

 РАЗОМ:

 24

У таблиці №1 7 пунктів, які оцінюються за 10-бальною шкалою.

7 * 10 = 70

70-24 = 46

Підприємство стійке і шанси збанкрутувати мінімальні. Виходячи з аналізу, ймовірність ризику невисока. Повністю уникнути ризику практично неможливо. Знизити ризик можливо шляхом звернення в страхову компанію або шляхом створення резервного фонду з чистого прибутку.

Таблиця 2. Розрахунок балансу робочого дня

 ВИТРАТИ ЧАСУ КІЛЬКІСТЬ ДНІВ%

 1. календарних днів у році 365

 2. Святкових днів 10

 3. Вихідні дні 100

 4. Робочі дні: 255100

 а) черговий відпустку 28 жовтня

 б) лікарняний листок 2 березня

 в) держ. обов'язки 3 січня

 Чи не явочне час 36 14

 5. Явочное час 219 86

1) 36 * 100/255 = 14% - НЕ явочне час

2) 219 * 100/255 = 86 - явочне час

Таким чином, загальна кількість явочних днів на 1 робітника становить 219 днів. Корисний фонд робочого часу в році становить на працівника: 219 * 8 = 1752 години на 1 людину.

У ресторані «Бістро Пронто» працює 30 чоловік:

1752 * 30 = 52 560

Корисний фонд робочого часу становить 52 560 годин

Таблиця 3. Розрахунки основних фондів ресторану «Бістро Пронто»

 Найменування Кількість Вартість руб. Сума руб. Термін служби Сума амортизації

 Холодильник 3 15 000 45 000 30

 Мікрохвильова піч 2 6 000 12 000 8

 Кавомолка 1 4 000 4 000 4

 Плита 3 10 500 31 500 20

 Кофемашина 1 4 000 4 000 4

 Пароварка 1 3 000 3 000 5

 Тістомісильна машина 1 4 500 4 500 10

 Столи в залі 60 5 000 300000 7

 Стільці 100 970 97 000 5

 Барна стійка 1 9000 9000 8

 Касовий апарат 1 5 000 5 000 5

 РАЗОМ:

 515000

 106

106/11 = 9,6

Ан = 1 / 9,6 * 100 = 10,42

Ас = 515 000 * 10,42 / 100 = 53 663

Сума амортизації на рік становить 53663

Таблиця 4. Розрахунок заробленої плати

 п / п Структурний підрозділ Посада Кількість штатних одиниць Тарифна ставка Всього ЗП

 1. Адміністративно управлінський персонал

 Директор

 Адміністратор

 Шеф - кухар

1

2

2

 25000

 20000

 20000

 25000

 40000

 40000

 2 Фахівці

 Бармен

 Офіціант

 кухар

2

9

7

 15000

 6000

 17000

 30000

 54000

 119 000

 3 Технічний персонал

 Прибиральниця

 Технік

 Посудомойщица

2

1

4

 5000

 15000

 10000

 10000

 15000

 40000

 РАЗОМ:

 30

 373900

Зароблена плата на місяць становить 373 900

ПДВ на зароблену плату -26% -97214

Зароблена плата = 373 900 + 97 214 = 471 114 рублів

На рік 471 114 * 12 = 5653368 рублів

Таблиця 5. Розрахунок інших витрат

 п / п Найменування Кількість Ціна 1 шт. Вартість

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 Спец. одяг

 Посуд

 Проділи

 Рушник, серветки

 Виробничий інвентар

 30 штук

 200 комп.

 200 комп.

 200 комп

 ___

 1000

 300

 300

 ___

 ___

 30000

 60000

 60000

 1000

 100 000

 РАЗОМ:

 251000

Розрахунок електроенергії

3 р. 07 коп.

219 * 20 * 3,07 * = 13 446,6 руб. на рік

Розрахунок теплових витрат

Опалення підключено Дмитрівській електромережею на підставі договору за 0,01 м2взимается вартість 1 606,7 руб. Бістро Пронто 120 м2площадь ресторану 0,01 * 120 * 1 606,7 * 365 = 703 734,6

Складуть витрати на потреби ресторану і витрати на гігієну, підключена холодна і гаряча вода.

Гаряча вода

105,68 * 3,65 * 30 = 11 571,90 руб. в місяць

11 571,90 * 12 = 138 862,8

Холодна вода

13,62 * 10,34 * 30 = 4 224,924 руб.

4 224,924 * 12 = 50 699,088 р в рік

Таблиця 6. Витрати на матеріал

 № п / п Найменування матеріалу Кількість кг Ціна (грн.) Всього (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 М'ясо

 Риба

 Картопля

 Рис.

 Морква

 Помідори

 Огірки

 Сир

 Горошок

 Апельсини

 Яблука

 Груші

 Морожене

 Макаронні вироби

 Зелень

 20

 10

 10

5

2

5

5

2

 3 банки

 1,5

2

1

2

1

1

 200

 120

 20

 30

 40

 60

 50

 140

 40

 50

 40

 50

 60

 80

 90

 4000

 1200

 200

 150

 80

 300

 250

 280

 120

 75

 80

 50

 120

 80

 90

Разом: 7075 рублів

Розрахунок витрат

 № п / п Найменування Вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

 Витрати на матеріали

 Опалення

 Водопостачання

 Електроенергія

 Зароблена плата

 Амортизація

 Інші витрати

 Реклама

 7075

 703 734,6

 249 561,888

 13 446,6

 5653368

 53663

 251000

 50000

 РАЗОМ:

 6981 849,088

Розрахунок плану випуску блюд

У ресторані «Бістро Пронто» 100 посадочних місць, ресторан працює з 12-00. Час прийому їжі в середньому 30 хвилин на одного відвідувача, в середньому припадає 3 страви. Ресторан працює з 2-ма вихідними днями.

Визначаємо плановий випуск блюд на місяць:

Вб = Мп * Ом * б * Д

Ом = 60 хв / 30 хв = 2 відвідати * 12 = 24 чол. за день

Вб = 100 * 24 * 3 * 22 = 158 400 страв

У рік 158 400 * 12 = 1 900 800

Таблиця 8. Розрахунок ціни

 № п / п Найменування страви Собівартість руб. Націнка Ціна руб.

1

2

3

4

 Суп курячий

 Рис. відвареної

 Медальйони

 Салат Грецький

 Кава американо

 70

 12,5

 120

 112,5

 45

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 140

 25

 240

 225

 90

Разом: 720 руб.

Меню на одного відвідувача

1. Перше-140 р.

2. Друге-265 р.

3. Третє-225 р.

4. Четверте-90 р.

Разом: 720 руб.

Приблизний розрахунок на всіх відвідувачів

720 * 100 * 24 * 219 = 378 432 000

Товарообіг (меню)

 Найменування страви Ціна Кількість Сума

 Салати

 Цезар з куркою

 Цезар з креветками

 Шеф

 Грецький

 Холодні закуски

 Карпаччо з сьомги

 Асорті з сирів

 Інвольтіні Сальмоне

 Гарячі закуски

 Кокот з печериць

 Жульєн з птиці

 Кокіль з раків

 Гамберо аррості

 Крильця BBQ

 Супи

 Крем-суп з шампіньйонів

 Суп з білих грибів П'ємонті

 Суп лигурийский

 Паста

 Лазанья м'ясна.

 Спагетті пронтононе

 Лінгвіне медового місяця.

 Фарфале гало

 Фокачча

 Фокачча з сиром

 Часниковий хліб

 Гарячі страви з риби і м'яса

 Лосось Сан ремо

 Свинина Порка-Вакка

 Куряче філе етрусків

 Печеня з ковбасок

 Піца (велика)

 Пронтіссімо фірмова

 М'ясний бенкет

 Цезар

 Гавайська

 Маргарита

 Чотири сиру

 Десерти

 Тірамісу ді каза

 Чізкейк

 Яблучний штрудель

 Банана-спліт

 Морозиво

 Кава

 Еспресо

 Подвійний еспресо

 Американо

 Капучино

 Чай в чайнику

 Англійський сніданок

 Ерл грей

 Напої

 Соки

 Пепсі-кола

 7up

 Аква мінералі

 Коктейлі

 Пронто

 Мохіто

 Піна-колада

 Безалкогольні коктейлі

 Лимонад

 Холлі Доллі

 Пиво бочкове

 Балтика №7

 Кроненбург Блан 1664

 Ігристі вина

 Радянське шампанське п / сл

 Москато Дольче Спуманте

 Білі вина

 Кастелло Дель Соньо Ланселот

 Конт Де Лібюзак Блан

 Червоні вина

 Кастелло Дель Соньо Ланселот

 Андалусія Ланселот VTS

 РАЗОМ:

 225

 315

 215

 190

 230

 310

 195

 95

 105

 195

 390

 295

 135

 155

 190

 255

 260

 285

 265

 75

 55

 380

 345

 270

 290

 465

 455

 460

 445

 280

 405

 190

 190

 165

 145

 105

 70

 120

 90

 110

 120

 120

 70

 70

 70

 40

 290

 280

 290

 99

 140

 99

 180

 400

 790

 690

 690

 750

 790

5

4

2

3

1

1

2

2

2

2

3

2

3

5

1

4

2

3

4

2

2

2

3

3

1

5

6

4

4

3

4

3

5

3

2

5

3

3

4

4

5

3

7

5

3

4

3

5

4

3

2

4

6

3

1

3

2

2

1

 760

 1260

 430

 570

 230

 310

 390

 190

 210

 390

 1170

 590

 405

 775

 190

 1020

 520

 855

 1060

 150

 110

 760

 1035

 810

 290

 2325

 2730

 1840

 1780

 840

 1620

 570

 950

 495

 290

 525

 210

 360

 360

 440

 600

 360

 490

 350

 210

 160

 870

 1400

 1160

 297

 280

 396

 1080

 1200

 790

 2070

 1380

 1500

 790

 45198

Товарообіг на 2009 рік становив 45 198 рублів. Відвідувачів 24 * 219 = 5256

Придбали страв 158400

Вартість яких склала 378 432 000

Розрахунок рентабельності Р = товарообіг / витрати

Рентабельність-45 198 * 219/6 981 849,088 = 14%

Вартість страв - витрати

Податок на прибуток 24%

45198 * 24% / 100 = 4902 862,0896

Список літератури

рентабельність ресторан прибутковість

1. Фінанси підприємств. А.Д. Шеремят, Р.С. Сайфуллин, - М .: ИНФРА, 1998.

2. Фінанси підприємств. За редакцією проф. Колчин Н.В. - М .: Изд-во ЮНИТИ, 1998

3. Довідник фінансиста підприємства. - М .: ИНФРА - М, 1996 г.

4. Баканов М.І., Шеремят А.Д Теорія аналізу господарської діяльності. - М .: Фінанси і статистика, 1998

5. Клецький В.І, Страх І.В. Прибуток в господарському механізмі, - Мінськ, 1986 р

6. Фінанси (навчальний посібник) за редакцією Ковальова А.М. - М .: Изд-во Фінанси і статистика 1999

7. Шеремят А., Сайфуллин Р. Методика фінансового аналізу підприємства. - М .: ЮНІ-ГЛОБ, 1992 р

© 8ref.com - українські реферати